فهرست مطالب

پزشکی ارومیه - سال بیست و هفتم شماره 5 (مرداد 1395)
 • سال بیست و هفتم شماره 5 (مرداد 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/05/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • باب الله بخشی پور، ثریا رمضان زاده * صفحات 352-364
  پیش زمینه و هدف
  بیماری ام اس از شایع ترین بیماری های نورولوژیک در انسان بوده و ناتوان کننده ترین بیماری سنین جوانی است. هدف از این پژوهش تعیین تاثیر درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر افسردگی، کیفیت زندگی و اضطراب در بیماران مبتلا به ام اس است.
  مواد و روش کار
  روش پژوهش حاضر از نوع طرح آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان 20- 40 ساله ی مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس بود که در سال 1393 در انجمن ام. اس شهر ساری عضویت داشتند، به منظور اجرای پژوهش 30 نفر با روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه (آزمایش و کنترل) تقسیم شدند. گروه آزمایش 8 جلسه دوساعته تحت آموزش طرح درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن قرار گرفتند. بعد از اتمام جلسات هر دو گروه به پرسشنامه های اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر و پرسشنامه کیفیت زندگی (36SF-) و مقیاس افسردگی هریس- لینگوز پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر کاهش افسردگی و اضطراب و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ام اس موثر بوده است
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر میزان افسردگی و اضطراب و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ام اس و تداوم اثر آن، به کارگیری این روش در همه سطوح پیشگیری و درمان مبتلایان به بیماری های جسمی و روحی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: طرح درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن، کیفیت زندگی، افسردگی، اضطراب، بیماران مبتلا به ام اس
 • احمد اسمعلی *، معصومه علیزاده، کبری غنی زاده بالدرلو صفحات 365-374
  پیش زمینه و هدف
  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی روان درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان بود.
  مواد و روش کار
  بدین منظور، طی یک پژوهش نیمه آزمایشی 30 نفر از زنان مبتلا به سرطان پستان بیمارستان امید شهر ارومیه به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. طرح پژوهش از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای مداخله ی مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت کردند ولی مداخله ای بر روی گروه کنترل صورت نگرفت. هر دو گروه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون به وسیله پرسشنامه کیفیت زندگی مخصوص بیماران مبتلا به سرطان پستان QOL_BR23)) مورد آزمون قرار گرفتند همچنین از روش تحلیل کوواریانس جهت تجزیه و تحلیل استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که برنامه ی درمانی توانسته است دو بعد سلامت اجتماعی و سلامت جسمانی آزمودنی های گروه آزمایش را بهبود ببخشد ولی در دو بعد سلامت روان شناختی و سلامت محیطی مداخله نتوانسته است وضعیت آزمودنی ها را تحت تاثیر قرار دهد.
  بحث و نتیجه گیری
  بنابراین می توان اظهار داشت که روان درمانی گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند در ارتقاء کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان موثر باشد.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، سرطان پستان، کیفیت زندگی
 • زهرا اکبری، محمد شاکر خطیبی *، محمد مسافری، نجیبه اصل رهنمای اکبری، زهره شیری، محمدرضا فرشچیان صفحات 375-383
  پیش زمینه و هدف
  اکریلونیتریل به عنوان ماده اولیه اصلی در تولید رزین ABS در صنایع پتروشیمی کاربرد دارد و به عنوان یکی از آلاینده های پساب خروجی فرایند تولید ABS مطرح می باشد. با توجه به اهمیت کاربرد سیستم های بیولوژیکی در تصفیه این پساب، این مطالعه باهدف جداسازی و شناسایی میکروارگانیسم های غالب موجود در واحد بیولوژیکی تصفیه پساب ABS و ارزیابی پتانسیل تجزیه بیولوژیکی اکریلونیتریل انجام شده است.
  مواد و روش کار
  ساختار جمعیت میکروبی با 8 نوبت نمونه برداری از حوض هوادهی بررسی گردید. بدین منظور، از محیط های کشت PCA، R2A، سابروزدکستروز آگار و رزبنگال به منظور کشت عمومی باکتری ها و قارچ ها استفاده شد. به منظور شناسایی جنس باکتری ها از آزمون های بیوشیمیایی و برای شناسایی قارچ ها از کشت روی لام استفاده شد. پتانسیل تجزیه بیولوژیکی اکریلونیتریل، از طریق تعیین غلظت اکریلونیتریل، اکریلامید و اکریلیک اسید با استفاده از کروماتوگرافی گازی (GC) ارزیابی گردید.
  یافته ها
  از مجموع 20 باکتری جداسازی شده، 7 جنس متعلق به نایسریا، موراکسلا، آلکالیژنز، باسیلوس، سودوموناس، شیگلا و استافیلوکوکوس بوده است. قارچ های شناسایی شده نیز شامل آسپرژیلوس، کلدوسپوریوم، تریکودرما، کریزسپوریوم و پنی سیلیوم بوده است. نتایج بررسی حذف اکریلونیتریل نشان دهنده کاهش 71 درصدی این آلاینده در واحد بیولوژیکی بوده است. غلظت اکریلیک اسید به عنوان یکی از محصولات نهایی تجزیه اکریلونیتریل از mg/l 39 در ورودی به mg/l 94 در خروجی افزایش یافته و غلظت اکریلامید در طول واحد تصفیه تقریبا ثابت بوده است.
  بحث و نتیجه گیری
  باکتری و قارچ غالب در واحد بیولوژیکی به ترتیب به عنوان سودوموناس و آسپرژیلوس شناسایی شد. در این میان، جنس های Alcaligenes، Pseudomonas، Bacillus و Moraxella به عنوان باکتری های نیتریفایر هتروترف شناسایی شده اند که توانایی تجزیه ترکیبات نیتروژن دار ازجمله اکریلونیتریل را دارند.
  کلیدواژگان: اکریلونیتریل بوتادین استایرن، لجن فعال، فاضلاب صنعتی، ساختار میکروبی
 • شهرام مامی *، شیرین ابراهیمیان، شیرین سلطانی صفحات 384-392
  پیش زمینه و هدف
  بی اشتهایی عصبی اختلالی است که درنتیجه هیجانات به هم ریخته روی می دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر علائم افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران مبتلا به اختلال بی اشتهایی عصبی بود.
  مواد و روش کار
  در یک بررسی تک موردی آزمایشی از نوع خط پایه چندگانه فرایند درمان بر روی چهار آزمودنی که به روش در دسترس انتخاب شده بودند انجام گرفت. چهار شرکت کننده مبتلا به اختلال سازگاری افراد با اختلال بی اشتهایی عصبی، پیش از مداخله، حین مداخله و پس از مداخله ارزیابی شدند، ابزار اندازه گیری شامل مصاحبه بالینی بر طبق انجمن روانشناسی آمریکا (2013) و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس لاویبوند و لاویبوند (1995) بود. برای عینی سازی میزان بهبودی از فرمول درصدی بهبودی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، میزان بهبودی کلی در هر سه خرده مقیاس چهار متغیر به ترتیب 82/0، 81/0، 75/0 و 70/0 درصد بود و میزان بهبودی کلی بین 4 مراجعه کننده 77/0 بوده است که نشانگر اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش متغیرهای افسردگی، اضطراب و استرس افراد مبتلا به اختلالات خوردن بود.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج بررسی این چهار آزمودنی، حاکی از اثربخشی بالینی رفتاردرمانی دیالکتیکی در درمان علائم افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران مبتلا به اختلال بی اشتهایی عصبی موثر است. هرچند این مطالعه فاقد گروه کنترل بود، اما یافته های پژوهش حاضر دلالت بر تعمیم پذیری بالای یافته های مربوط به رفتاردرمانی دیالکتیکی است. درنهایت، می توان گفت که این روش درمانی، موثر بوده و برای بررسی بیشتر اثربخشی آن، مطالعات ارزیابی کنترل شده ای در جهت رسیدن به نتیجه قطعی لازم است.
  کلیدواژگان: رفتاردرمانی دیالکتیک، افسردگی، اضطراب، استرس، اختلال بی اشتهایی عصبی
 • شهره افشاریاوری *، سیال روتا، کایاهان چالار، ایشیل فیدان صفحات 393-401
  پیش زمینه و هدف
  مقاومت به عوامل ضد میکروبی در میان ایزوله های کلینیکی می تواند مشکلات درمانی بسیاری به همراه داشته باشد. پمپ های افلاکس نقش مهمی در دفع مواد سمی به خارج از سلول و ایجاد مقاومت دارند. یکی از این پمپ های ترشحی که در اسینتوباکتر بومانی شناخته شده است پمپ های AdeABC مربوط به خانواده RND می باشد. هدف از این مطالعه بررسی فنوتیپی عملکرد پمپ های افلاکس AdeABC در ایزوله های اسینتوباکتر بومانی نسبت به مواد ضدعفونی کننده بنزالکونیوم کلراید و کلر هگزیدین با استفاده از مهارکننده های فنیل الانیل- آرژینیل بتا نفتیل آمید (PAβN) و 1-1 نفتیل متیل- پیپرازین (NMP) بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 50 ایزوله اسینتوباکتر بومانی از بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان غازی آنکارا جمع آوری شد. پس از تایید و تشخیص باکتری با روش های استاندارد باکتری شناسی، حداقل غلظت بازدارنده (MIC) نسبت به بنزالکونیوم کلراید و کلرهگزیدین به روش میکرودایلوشن بر اساس دستورالعمل موسسه استانداردهای آزمایشگاهی بالینی CLSI)) سنجیده شد. سپس (MIC) در کنار ممانعت کننده های پمپ های افلاکس (PAβN) و (NMP) تعیین شد.
  یافته ها
  پمپ های افلاکس AdeABC می توانند در کاهش حداقل غلظت بازدارنده نسبت به بنزالکونیوم کلراید و کلرهگزیدین در جدایه های اسینتوباکتر بومانی نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: اسینتو باکتر بومانی، مهارکننده های پمپ افلاکس، فنیل الانیل، آرژینیل بتا نفتیل آمید، 1، 1 نفتیل متیل، پیپرازین، بنزالکونیوم کلراید، کلرهگزیدین
 • فریبا نان بخش *، بهروز ایلخانی زاده، سیما اشنویی، نوا مقدسیان نیاکی، یعقوب دلدار صفحات 401-410
  پیش زمینه و هدف
  تکنیک های فریز جنین همگام با روش های کمک باروری در حال گسترش هستند. هرچند انتقال جنین تازه همیشه موردتوجه بوده ولی مطالعات اندکی درزمینه ی مقایسه ی این دو روش انتقال جنین صورت گرفته، لذا مطالعه ی حاضر باهدف مقایسه پیامدهای باروری بین این دو تکنیک انجام شد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه ی نیمه تجربی، 215 زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری کوثر در فاصله زمانی سال های 90 تا 92 تحت درمان به روش تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم، 152 نفر تحت انتقال جنین تازه و 63 نفر مورد انتقال جنین فریز ازنظر پیامدهای باروری با یکدیگر مقایسه شدند.
  یافته ها
  فراوانی رخداد حاملگی شیمیایی در زنان تحت انتقال جنین فریز بیشتر از جنین تازه بود )1/57درصد در مقایسه با 3/40 درصد، 016/0P=). رخداد حاملگی بالینی در گروه با انتقال فریز بیشتر از گروه با انتقال جنین تازه بود (8/50 درصد در مقایسه با 9/34درصد، 033/0P=). رخداد سقط قبل 6 هفته، سقط قبل 20هفته و حاملگی خارج رحمی در دو گروه تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند.
  نتیجه گیری
  انتقال جنین فریز رخداد حاملگی شیمیایی و حاملگی کلینیکی را افزایش می دهد و با کاهش در درصد رخداد سقط قبل 20 هفته همراه می باشد.
  کلیدواژگان: تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم، انتقال جنین، پیامدهای بارداری
 • فرزانه پورحسن سنگری، کیومرث امینی *، غلامعلی مرادلی صفحات 411-418
  پیش زمینه و هدف
  سالمونلوزیس از مهم ترین بیماری های عفونی مشترک بین انسان و حیوانات است که بیشتر در ارتباط با مصرف گوشت، ماکیان، تخم مرغ و شیر است. هدف از مطالعه پیش رو، ارزیابی ارتباط ژنتیکی سالمونلا انتریکا سرووار انتریتیدیس جداشده از نمونه های انسانی و دامی به روش ERIC- PCR می باشد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه توصیفی-مقطعی، تعداد 60 جدایه سالمونلاانتریکا سروتایپ انتریتیدیس از نمونه های انسانی و دامی به دست آمد. شناسایی سویه ها با استفاده از روش های استاندارد میکروبیولوژیکی و بیوشیمیایی و سروتایپینگ بر اساس روش اسلاید آگلوتیناسیون با استفاده از آنتی سرم های مونو و پلی والان انجام شد. سپس ERIC-PCR با استفاده از توالی های الیگونوکلئوتیدی به منظور تعیین ارتباط مولکولی سویه ها انجام گردید.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که تمامی 60 سویه سالمونلا انتریکا تحت مطالعه با استفاده از جفت پرایمرهای ERIC I و ERIC II قابل تایپ بندی بودند. تعداد باندهای به دست آمده بین 11–2 عدد با وزن مولکولی bp 20-3200 بود. بر این اساس به طورکلی 15 کلاستر مختلف (C1-C15) به دست آمد که بیشترین تعداد (3/13 درصد، 8 سویه) با داشتن الگوی مشابه در کلاستر 5 (C5) قرار گرفتند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که سویه های سالمونلا انتریکا سرووار انتریتیدیس ازنظر ژنتیکی ناهمگون هستند. همچنین روش ERIC PCR روش مناسبی جهت تایپینگ مولکولی سویه های سالمونلا و تعیین کانون های شیوع عفونت می باشد که می توان ازآن جهت مطالعات اپیدمیولوژیک و تعیین راهبردهای کنترل عفونت استفاده نمود.
  کلیدواژگان: سالمونلا انتریتیدیس، تایپینگ مولکولی، ERIC، PCR
 • اکرم جعفری *، زهرا محمدزاده صفحات 419-426
  پیش زمینه و هدف
  گرلین هورمونی اشتهاآور است که دارای چندین عملکرد می باشد. در سال های اخیر نقش گرلین در تراکم استخوان موردتوجه محققین قرار گرفته است. با توجه به اهمیت تراکم استخوان در سنین بالا و نقش ورزش و فعالیت بدنی در بهبود تراکم استخوان، هدف از تحقیق حاضر بررسی مقدار گرلین و تراکم استخوان و رابطه آن ها در مردان 50 تا 70 ساله ورزشکار و غیر ورزشکار است.
  مواد و روش کار
  30 مرد ورزشکار و 30 مرد غیر ورزشکار 50 تا 70 ساله در تحقیق حاضر شرکت کردند. تراکم استخوان ران و مهره های کمر به روش DXA و مقدار گرلین پلاسمایی آن ها به روش الایزا اندازه گیری شد. همچنین از آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی داده ها استفاده گردید.
  یافته ها
  مقدار تراکم استخوان ران، مهره های کمر و T-Score آن ها در گروه ورزشکار به طور معناداری بیشتر از گروه غیر ورزشکار بود (01/0P<). بین گرلین و تراکم استخوان مهره های کمر و ران رابطه معناداری مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  ممکن است که گرلین با متابولیسم استخوان ارتباط داشته باشد، اما شواهد کافی برای ارتباط بین گرلین و تراکم استخوان در مردان ورزشکار و غیر ورزشکار 50-70 ساله دیده نشد.
  کلیدواژگان: مردان ورزشکار، تراکم استخوان، گرلین، پوکی استخوان
 • نسترن عطارد *، احمد برجعلی، فرامرز سهرابی، سجاد بشرپور صفحات 427-437
  پیش زمینه و هدف
  با توجه به کمبود پژوهش های مداخله ای در زمینه معرفی درمان های جدید، یکپارچه و متمرکز بر تروما برای اختلال استرس پس از ضربه در ایران، پژوهش حاضر باهدف مطالعه ی اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر علائم برانگیختگی و تجربه مجدد در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه انجام شد.
  مواد و روش کار
  این پژوهش یک طرح آزمایشی تک موردی از نوع طرح AB با آزمودنی های متفاوت است که طی 9 جلسه روی سه بیمار با پیگیری یک ماهه اجرا گشت و داده ها با استفاده از روش های ترسیم دیداری، درصد بهبودی و شاخص تغییر پایا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ابزارهای مورداستفاده شامل مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلالات محور I و مقیاس تجدیدنظر شده تاثیر رویداد بود.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که درمان پردازش مجدد هولوگرافیک شدت علائم برانگیختگی و تجربه مجدد را در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه کاهش داد. این نتایج در دوره ی پیگیری ادامه داشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  این درمان، با فراهم سازی «پردازش مجدد» امکان تغییر را در ادراکات درمان جویان از رویداد تروماتیک، خودشان و دیگران تسهیل می کند. این تغییر ادراکی آن ها را قادر می سازد تا بینش جدیدی کسب کنند. در این پژوهش، تغییرات معنی داری در علائم 3 بیمار ایجاد شد و دستاوردهای درمانی در دوره پیگیری حفظ شد.
  کلیدواژگان: درمان پردازش مجدد هولوگرافیک، علائم برانگیختگی، علائم تجربه مجدد، اختلال استرس پس از ضربه، جانبازان
 • حسن خرسندی، سیما کریم زاده *، مینا آقایی، علی احمد آقاپور، سعید موسوی مغانجوقی، حجت کارگر صفحات 438-448
  پیش زمینه و هدف
  وضعیت نامطلوب کیفیت هوا با توجه به پیامدهای زیان بار آن، به عنوان یکی از مهم ترین معضلات محیط زیست، بسیاری از کلان شهرها را به چالش کشیده است. ازآنجایی که مواجهه با آلاینده های هوا موجب بروز اثرات متعددی بر سلامت انسان می شود، در این مطالعه، اثرات بهداشتی منتسب به دو آلاینده دی اکسید گوگرد و ذرات معلق کم تر از 10 میکرون هوا در سال 1392 بر روی سلامتی شهروندان شهر ارومیه با استفاده از نرم افزار AirQ کمی سازی و موردبررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه توصیفی– تحلیلی، پس از اعتبارسنجی غلظت های ساعتی آلاینده های دی اکسید گوگرد و ذرات معلق کم تر از 10 میکرون با معیارهای سازمان جهانی بهداشت و پردازش های اولیه و ثانویه لازم، اثرات بهداشتی و میزان مرگ ومیر منتسب به آن ها بر اساس غلظت آلاینده و مواجهه افراد، توسط نرم افزار استاندارد AirQ2.2.3 برآورد شدند.
  یافته ها
  متوسط غلظت سالیانه دی اکسید گوگرد و ذرات معلق کم تر از 10 میکرون در هوای شهر ارومیه در سال 1392 به ترتیب 89 و 83 میکروگرم بر مترمکعب بودند که این غلظت ها حدود 45/4 و 7/1 برابر رهنمود سازمان جهانی بهداشت می باشند. بر اساس نتایج کمی سازی مدل AirQ، تعداد کل مرگ منتسب به دی اکسید گوگرد و ذرات معلق کم تر از 10 میکرون به ترتیب 121 و 158 نفر برآورد گردیدند. تعداد بستری در بیمارستان به دلیل بیماری های تنفسی و قلبی منتسب به دی اکسید گوگرد به ترتیب 25 و 46 نفر و تعداد موارد بستری در بیمارستان به دلیل بیماری های تنفسی و قلبی منتسب به ذرات معلق کم تر از 10 میکرون به ترتیب 482 و 187 نفر تعیین شدند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به اثرات بهداشتی منتسب به آلاینده های دی اکسید گوگرد و ذرات معلق کم تر از 10 میکرون در هوای شهر ارومیه، اهمیت مدیریت کنترل آلودگی هوا در این کلان شهر بیش ازپیش مشخص می شود.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، ارومیه، ذرات معلق، دی اکسید گوگرد، بیماری تنفسی، بیماری قلبی، مدل AirQ
|
 • Babollah Bakhshipour, Soraya Ramezanzadeh* Pages 352-364
  Background and Aims
  Multiple sclerosis (MS) is one of the most common neurological diseases in humans and the most disabling disease of young adults. The present paper aims at investigating the effect of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) on depression, quality of life, and anxiety in MS patients.
  Materials and Methods
  The method of the study included pretest-posttest control group design. Participants of the study were all female patients with MS in the city of Sari who referred to Boali Sina Hospital. Participants were selected using the voluntary sampling method and were randomly assigned into an experimental group and a control group. The experimental group received 8 sessions of two hour treatment. After the treatment, both groups completed Spielberger anxiety inventory, quality of life questionnaire (36SF-), and Harris-Lingoes depression scale. ANCOVA was used to analyze the collected data.
  Results
  The results of the analysis of covariance revealed that the mindfulness-based cognitive therapy was effective in decreasing depression and anxiety and improving the quality of life of patients with MS.
  Conclusion
  With regard to the effect of the mindfulness-based cognitive therapy on depression, anxiety, and the quality of life in patients with MS and the continuation of its effect, the use of such a method seems to be essential at all levels of prevention and for treatment of patients with physical and mental illnesses.
  Keywords: Mindfulness, based cognitive therapy (MBCT), Quality of life, Depression, Anxiety, Multiple sclerosis
 • Ahmad Esmali Kooraneh *, Masoomeh Alizadeh, Kobra Khanizadeh Balderlou Pages 365-374
  Background and Aims
  The aim of this study was to determine the efficacy of treatment based on acceptance and commitment to increase the quality of life in patients with breast cancer.
  Materials and Methods
  For this purpose, in a quasi-experimental study, 30 women with breast cancer in Omid Hospital, Urmia Iran were randomly selected and divided into two groups (n = 15) and control (n= 15). The experimental group received 8 sessions of 90-minute intervention based on acceptance and commitment, but the control group did not receive any intervention. In order to collect data, Quality of Life Questionnaire was used. Analysis of covariance was used to analyze the data.
  Results
  The results showed that the treatment of quality of life ACT increased significantly in the post-test and components of ACT increased quality of life in the experimental group. The intervention however did not affect mental and environmental health of the experimental group.
  Conclusion
  It was concluded that the group therapy based on acceptance and commitment could enhance the life quality of patients with breast cancer.
  Keywords: ACT, Breast cancer, Quality of life
 • Zahra Akbari, Mohammad Shaker Khatibi *, Mohammad Mosaferi, Najibe Asl Rahnema Akbari, Zohre Shiri, Mohammad Reza Farshchian Pages 375-383
  Background and Aims
  Acrylonitrile is widely used as the main raw material in the production of Acrylonitrile butadiene styrene (ABS). It can be considered as pollutant in ABS process effluent. Since the importance of biological systems to treatment the ABS effluents, this study aimed to identify the dominant microorganisms in biological wastewater treatment plant and to evaluate the potential for biodegradation of acrylonitrile.
  Materials and Methods
  Microbial populations in the biological unit were examined during 8 runs of sampling. The culture media including PCA, R2A, Sabouraud Dextrose Agar and Rose Bengal were used for bacterial and fungal culturing. Biochemical tests were used to identify bacterial genus and the culturing was used for fungal identification. The potential of acrylonitrile biodegradation was assessed through the measurement of the concentration of acrylonitrile, acrylamide and acrylic acid.
  Results
  A total of 20 bacteria isolated, 7 genera including Neisseria, Moraxella, Alcaligenes, Bacillus, Pseudomonas, Shigella and Staphylococcus were identified as dominant. The fungal genera including Aspergillus, Cladosporium, Trichoderma, and Penicillium were also identified as dominant. From a total of 71% acrylonitrile in biological unit. Acrylic acid concentration as breakdown product of acrylonitrile in influent and effluent were 39 and 94 mg/l, respectively. However, acrylamide concentration as a byproduct was almost constant.
  Conclusion
  Dominant bacterium and fungi are identified as Pseudomonas and Aspergillus, respectively. Among the isolated bacteria, the genera of Alcaligenes, Pseudomonas, Bacillus and Moraxella belong to heterotrophic nitrifying bacteria that have the ability to breakdown nitrogen compounds such as acrylonitrile.
  Keywords: Acrylonitrile butadiene styrene, Activated sludge, Industrial wastewater, Microbial structure
 • Shahram Mami *, Shirin Ebrahimian, Shirin Soltany Pages 384-392
  Background and Aims
  The aim of this study was to investigate the effectiveness of dialectic behavioral therapy on depression, anxiety and stress in anorexia nervosa disorder, using a single case design.
  Materials and Methods
  Four consecutive chronic outpatients fulfilling DSM-5 criteria for Anorexia Nervosa disorder were treated according to core treatment manual of Behavioral Activation. Patients were assessed measuring depression, anxiety and stress scale.
  Results
  The treatment was associated with considerable reduction in the specific measures of depression, anxiety and stress.
  Conclusion
  The results showed effectiveness of Dialectic Behavioral Therapy Training on the level of depression, anxiety and stress in anorexia nervosa patients. Although this study was limited by the absence of a control group, these findings may be extended and generalized more for impulse therapy. The treatment appears promising, although a controlled evaluation of its effectiveness is necessary to draw a definitive conclusion.
  Keywords: Dialectic Behavioral Therapy, Depression, Anxiety, Stress Anorexia Nervosa disorder
 • Shohreh Afshar Yavari *, Seyyal Rota, Kayahan Caglar, Isil Fidan Pages 393-401
  Background and Aims
  Today, increasing resistance to antibiotics causes serious problems for treatment of patients. The aim of this study was to determine the role of AdeABC efflux pump in the Benzalkonium chloride and Chlorhexidine MIC value with efflux pump inhibitors (1-1-naphthylmethyl-piperazine and phenyl-arginine-β-naphthylamide) in the A.baumanii strains isolated from intensive care unit.
  Materials and Methods
  This study was conducted on 50 isolates of Acinetobacter baumannii collected from ICU wards of Gazi hospital. The species identification was performed by standard laboratory methods. Benzalkonium chloride and Chlorhexidine MIC value were performed using microdilution method according to the clinical and laboratory standards institute (CLSI) guidelines. The activity of the efflux pump was evaluated using the efflux pump inhibitors.
  Conclusions
  The AdeABC efflux pump may play a role in decreasing Benzalkonium chloride and Chlorhexidine MIC value in A. baumannii isolates.
  Keywords: Acinetobacter baumannii, Efflux pump inhibitors, 1, 1, naphthylmethyl, piperazine, Phenyl, arginine, ? naphthylamide, Benzalkonium chloride, Chlorhexidine
 • Fariba Nananbakhsh *, Behrooz Ilkhanizadeh, Sima Oshnouei, Nava Moghadasian Niaki, Yaghob Deldar Pages 401-410
  Background and Aims
  Along with methods of assisted reproductive techniques frozen embryos transfer methods are growing, although fresh embryo transfer course has always been the case of focus. Due to the fact that few studies have compared the two methods in the field of embryo transfer, the aim of this study was to compare the outcomes in fertility between these two transfer techniques.
  Materials and Methods
  This semi clinical trial study included 215 patients, who received conventional ICSI treatment in Kosar infertility center of Motahari University Hospital, Urmia Iran, 2011-2013. Totally, 152 patients received fresh embryo and 63 patients received frozen ones.
  Results
  Biochemical and clinical pregnancy rate were higher in frozen vs. fresh embryo transfer (57.1% vs. 40.3%; P=0.016). Clinical pregnancy rate was higher in fresh vs. frozen embryo transfer (50.8% vs. 34.9%; P= 0.003). The incidence of abortion rate before appearance of fetus heart (6 weeks) was similar in both groups (P=0.993) and the incidence rate of abortion before 20 weeks was higher in fresh vs. frozen embryo transfer (19 % vs. 17.1 %; P=0.0.144). Rate of twine, triple, multiple pregnancy and ectopic pregnancy were not statistically significant between two groups.
  Conclusion
  Frozen vs. fresh embryo transfer increases chemical and clinical pregnancy outcomes and decreases rate of abortion before 20 weeks.
  Keywords: ICSI, Embryo transfer, Pregnancy outcomes
 • Farzaneh Porhasan Sangari, Kumarss Amini *, Gholamali Moradli Pages 411-418
  Background and Aims
  Salmonellosis is one of the vital infectious zoonotic diseases in both human and animals that is related with poultry, meat, egg and milk consumption. The aim of this study was evaluation of genetic diversity of Salmonellaenterica serovar enteritidis isolated from human and animals samples by ERIC-PCR method.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, 60 Salmonellaenterica serovar enteritidis were obtained from the human and animals. Detection of strains were performed by standard microbiological and biochemical tests and slid agglutination assay were done for serotyping of the strains by mono and polyvalent antisera. Then, ERIC-PCR was achieved for determination of molecular correlation of the strains by specific oligonucleotides primers.
  Results
  The results showed that, all 60 S. enterica using ERIC 1 and ERIC were type II. And 2-11 bands with 20-3200 bp were obtained. Therefore, 15 different clusters (C1-C15) were attained and that highest number (13.3%, 8 strains) with like pattern were in cluster 5 (C5).
  Conclusion
  The results showed that Salmonellaenterica serovar enteritidis strains are non-homolog. So, ERIC-PCR method is an appropriate method for molecular typing of Salmonella strains and infection spread source determination used for epidemiologic survey and infection prevention pathway.
  Keywords: Salmonella enterica, Molecular Typing, ERIC, PCR
 • Dr Akram Jafari *, Zahra Mohammadzadeh Pages 419-426
  Background and Aims
  Ghrelin is appetite hormone that has several functions. In recent years the role of ghrelin in bone mass density has been noticed by some investigators. According to the importance of bone mass density in elderly age and importance of physical activity in improving bone mass, this study aimed to investigate the amount of ghrelin and bone mass density and their relationship in athletes and non-athletes.
  Materials and Methods
  Thirty male athletes and thirty non-athletes who were 50-70 years old took part in this research. Bone mass density of femur and lumbar vertebras were measured by DXA and ghrelin was analyzed by ELISA method. The data were analyzed through independent t-test and Pearson correlation.
  Results
  The result of this study showed that femur and lumbar bone mass density and their T-score were significantly higher in athlete group (P
  Conclusion
  Ghrelin may be associated with bone turnover, but there is no evidence for an association with BMD in athletes and non-athletes in men 50-70 years old
  Keywords: Athletic men, Bone mass density, Ghrelin, Osteoporosis
 • Nastaran Otared *, Ahmad Borjali, Faramarz Sohrabi, Sajjad Basharpoor Pages 427-437
  Background and Aims
  Due to lack of intervention studies in the introduction of new, integrated and trauma focused therapies for post-traumatic stress disorder in Iran, this research was conducted to study the efficacy of holographic reprocessing therapy on arousal and intrusion symptoms in veterans with post-traumatic stress disorder.
  Materials and Methods
  This single-case experimental study used A-B plan with different subjects that were conducted during 9 sessions on three patients with one month follow-up. The data were analyzed with visuals inspection, improvement percentage and reliable change index (RCI) strategies. Instruments used in this research included the Structured Clinical Interview for Axis I disorders and the impact of Event Scale-Revised (IES-R).
  Results
  The findings showed that the holographic reprocessing therapy reduced the severity of arousal and intrusion symptoms in veterans with post-traumatic stress disorder and follow-up period of therapy indicating the consistency of therapy.
  Conclusion
  This therapy with providing reprocessing facilitates a change in clients’ perceptions of a traumatic event, themselves, and others. It is through this perceptual shift they are able to gain new insight. This kind of therapy created significant changes in symptoms of all three patients and therapeutic achievements were maintained over follow-up.
  Keywords: Holographic reprocessing therapy, Arousal symptoms, Intrusion symptoms, Posttraumatic stress disorder, Veterans
 • Hassan Khorsandi, Sima Karimzade *, Mina Aghaei, Ali Ahmad Aghapour, Saeed Mousavi Moghanjooghi, Hojat Kargar Pages 438-448
  Background and Aims
  Poor air quality regarding harmful consequences as one of the most important environmental problems have challenged many metropolises. Since exposure to these pollutants can affect human health, this study aimed to investigate the health effects of SO2 and PM10 attributable to the air pollution on the health of the Urmia citizens in 2013 using software AirQ.
  Materials and Methods
  In this descriptive-analytical study, after validating the hourly concentration of SO2 and PM10 according to the standards of WHO, required primary and secondary processing, the health effects and related mortality rates were estimated by the standard software of AirQ2.2.3 based on the pollutant concentration and the exposure of people.
  Results
  Annual average concentration of SO2 and PM10 were respectively 89 and 83μg/m3 in Urmia in 2013. These results were 4.45 and 1.7 times of WHO guidelines. The cumulative number of attributed mortality to SO2 and PM10 were estimated 121 and 158 cases. The number of hospital admissions due to chronic obstructive pulmonary disease was reported 25 cases and the number of hospital admissions due to acute myocardial infarction was 46 cases.
  Conclusion
  Regarding the health effects attributed to SO2 and PM10 pollutants in the air of Urmia, It is essential to focus on air pollution control more than before.
  Keywords: Air pollution, Particulate matter, Sulfur dioxide, Respiratory disease, Cardiovascular disease, AirQ model