فهرست مطالب

 • سال هجدهم شماره 1 (پیاپی 61، پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/07/12
 • تعداد عناوین: 29
|
 • دیانا ساروخانی، خدیجه امیدی، رضا نوروزی، حکیمه زالی، کورش سایه میری، محمد فروزش فرد صفحات 1-12
  سابقه و هدف
  سرطان به عنوان سومین علت مرگ و میر بعد از بیماری های قلب و عروق و حوادث است، از آن جایی که بیماران سرطانی کیفیت زندگی مطلوبی ندارند. هدف از این مطالعه بررسی کیفیت زندگی بیماران سرطانی در ایران به روش متاآنالیز می باشد.
  مواد و روش ها
  جستجو با استفاده از کلیدواژه های کیفیت زندگی، سرطان و ایران در بانک های اطلاعاتی خارجی Pub med، Scopus، ISI، Google Scholar و بانک های اطلاعاتی داخلیSid ،Medlib ،Iranmedex ، magiran انجام شد. داده ها با استفاده از روش متاآنالیز (مدل اثرات تصادفی) تحلیل گردیدند. ناهمگنی مطالعات با استفاده از شاخص I2 بررسی شد و داده ها با نرم افزار STATA Ver.11 تحلیل شدند. در مطالعات مورد بررسی از پرسش نامه های متفاوتی استفاده شده بود.
  یافته ها
  در 17 مطالعه انجام شده در ایران با حجم نمونه 1476 نفر که در طی سال های 1382 تا 1394 انجام شده اند، میانگین نمره کیفیت زندگی بیماران سرطانی در ایران 42 (فاصله اطمینان 95%: 05/34 تا 96/49) و در زنان و مردان به ترتیب 61/30 و 90/28 بود. میانگین نمره کیفیت زندگی بیماران سرطانی از بعد زندگی عاطفی 20/55، بعد زندگی اجتماعی 8/40، بعد سلامت روانی 50/36 و بعد سلامت جسمانی 17/38 بود. درصد کیفیت زندگی خوب، نسبتا خوب و ضعیف در بیماران سرطانی به ترتیب 47%، 34% و 9% بود.
  نتیجه گیری
  میانگین نمره کیفیت زندگی بیماران سرطانی در زنان بیش تر از مردان است
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سرطان، ایران، متا آنالیز
 • نوشاد پی رویان، حمید اسدزاده عقدایی، احسان ناظم الحسینی مجرد، مهرداد هاشمی، محمدرضا رضوی صفحات 13-24
  سابقه و هدف
  از آن جایی که اکثر سرطان های کولورکتال از پولیپ منشاء می گیرند، بررسی میزان بیان ژن های ایمونولوژیک موجود در پولیپ های روده بزرگ، می تواند به عنوان عاملی برای تشخیص تفاوت های ژنتیکی و پاتولوژی در پولیپ ها به حساب آید. هدف از این مطالعه بررسی بیان ژن CD86 در پولیپ های واقع در بخش های مختلف روده بزرگ و ارتباط آن با بروز بدخیمی می باشد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه تحلیلی- توصیفی طی سال های 1391 تا 93، 49 نمونه بیوپسی از بیماران دارای پولیپ روده بزرگ و 10 نمونه از افراد سالم جهت نرمالیزه کردن از بخش کولونوسکوپی بیمارستان طالقانی تهیه و مشخصات دموگرافیک و بالینی بیماران توسط پرسش نامه هایی از تمامی افراد جمع آوری شد. جهت بررسی کیفی میزان تغییرات بیان ژن CD86، از روش Real-Time PCR و متد تغییرات بیان ژن (ΔΔCt-2) استفاده شد.
  یافته ها
  در این مطالعه از 49 نمونه بیمار، 22 (%9/44) زن و 27 (%1/55) مرد با میانگین سنی 3/15± 21/53 بودند. در3/69% از بیماران پولیپ آدنوما و 7/30% از آن ها پولیپ هایپر پلاستیک گزارش شد.بیش از 90% از پولیپ ها در ناحیه کولون و مابقی در بخش رکتوم واقع شده بودند. بر پایه روش کمیت سنجی نسبی (Quantitation (Relative، افزایش در میزان بیان ژن CD86 در پولیپ های کولون نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (RQ < 2) و در بخش رکتوم کاهش بیان این ژن نسبت گروه کنترل مورد توجه قرار گرفت (0/5RQ<).
  نتیجه گیری
  با توجه به بررسی نتایج مطالعه ی حاضر، افزایش بیان ژن CD86 در تومورهای کولون نسبت به رکتوم نشان دهنده وجود تفاوت های مولکولی و ایمونولوژی متمایز میان تومورهای این دو بخش در روده بزرگ می باشد
  کلیدواژگان: سرطان کلورکتال، پولیپ کولون، بیان ژنی، آنتی ژن CD86
 • فاطمه احسانی، رزیتا هدایتی، الهام فاطمی، عبدالحمید حاجی حسنی، سلاله رمضانپور صفحات 25-34
  سابقه و هدف
  با توجه به اهمیت پا در حفظ تعادل، به نظر می رسد صافی قوس کف پا بتواند سیستم های پیچیده کنترل وضعیت و تعادل را متاثر سازد. در این مطالعه از الگوی تکلیف دوگانه جهت بررسی میزان نیازمندی به توجه در کنترل تعادل افراد مبتلا به کف پای صاف در مقایسه با افراد با کف پای طبیعی استفاده شده است.
  مواد و روش ها
  30 نفر (15 زن و 15 مرد، با میانگین سنی 30/22±61/2) با صافی قوس کف پا و 30 نفر (15زن و 15 مرد، با میانگین سنی30/22±70/1) با کف پای طبیعی در دو گروه قرار گرفتند. آزمون های تعادلی ایستا و پویا با استفاده از دستگاه بایودکس در شرایط ایستاده روی یک پا، در دو حالت چشم های باز و بسته انجام گرفت. متغیرهای محاسبه شده شامل شاخص ثبات کلی، قدامی- خلفی و داخلی- خارجی بود.
  یافته ها
  مقایسه درون گروهی تعادل ایستای چشم باز و بسته و پویای چشم باز در افراد گروه کنترل و گروه صافی کف پا در دو تکلیف منفرد و دوگانه تفاوت آماری معنی داری نشان نداد (05/0P). مقایسه بین گروهی تعادل ایستا و پویا، چشمان باز و بسته در افراد گروه کنترل و گروه صافی کف پا در تکلیف منفرد و دو گانه تفاوت آماری معنی داری را نشان نداد (05/0
  نتیجه گیری
  افراد با صافی کف پا از میزان برابری از نیازمندی به توجه در کنترل تعادل نسبت به افراد با کف پای طبیعی برخوردارند.
  کلیدواژگان: توجه، تعادل وضعیتی، کف پای صاف
 • مونا زمانیان عضدی، مصطفی رضایی طاویرانی، مریم پیوندی، اکرم صفایی، مجید رضایی طاویرانی، محمد محبوبی، فرشاد اخوتیان، حسینعلی صفاخواه صفحات 35-41
  سابقه و هدف
  مطالعات انجام شده نشان می دهد که اتانول بیان پروتئین ها متعددی را در سلول های فیبروبلاست تغییر می دهد. تعدادی از این پروتئین ها از فاکتورهای مهم در سرطان زایی هستند. بنابراین، آنالیز نقش عمل کردی و برهم کنش این دسته از پروتئین ها به منظور شناسایی مکانیسم های عمل کردی و سرطان زایی الکل دارای اهمیت است.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق با استفاده از نرم افزار Cytoscape و الگوریتم های وابسته، شبکه برهم کنش پروتئینی، شش پروتئین شناسایی شده در پروتئوم سلول های فیبروبلاست (HFFF2) تیمار شده با الکل اتانول که تغییرات کاهشی محسوسی داشته اند آنالیز شد.
  یافته ها
  با توجه به بررسی های به دست آمده شبکه برهم کنش پروتئینی به دست آمده شامل 756 گره و 1166 اتصال است. نتایج نشان می دهند که Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 با 528=Degree و 74/0=Betweenness centrality پروتئینی کلیدی محسوب می شود و الکل سبب اختلال در بیان آن می شود. هم چنین بر اساس مطالعه کمپلکس های پروتئینی، این پروتئین حضور بارزی در کمپلکس های مختلف دارد. از سوی دیگر نتایج آنالیز نرم افزار DAVID نشان می دهد که این پروتئین ها در تنظیم بخش عظیمی از فرایندهای درون سلولی مداخله می نماید.
  نتیجه گیری
  شش پروتئین هایی که میزان بیان آن ها تحت تاثیر الکل تغییر یافته است علاوه بر آن که می توانند خطر ابتلا به سرطان افزایش دهند، فرایندهای درون سلولی متنوعی را نیز مختل می کنند که Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 در این میان مهم ترین پروتئین است
  کلیدواژگان: اتانول، فیبروبلاست ها، نقشه برهم کنش پروتئینی، هستی شناسی ژنی
 • زینب حیدرنیا، منیر نوبهار، راهب قربانی صفحات 42-50
  سابقه و هدف
  بسیاری از بیماران تحت همودیالیز از کیفیت پایین خواب رنج می برند. هدف این مطالعه تعیین ارتباط شیفت درمانی همودیالیز با کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی، تحلیلی و مقطعی بود، با نمونه گیری در دسترس، 90 بیمار از بین بیماران همودیالیزی شهر سمنان که حداقل 3 ماه سابقه همودیالیز داشتند و در شیفت های ثابت صبح، عصر و یا شب تحت همودیالیز قرار می گرفتند، انتخاب شدند. معیارهای ورود شامل سن بالاتر از 18سال، همودیالیز 3-2 بار در هفته به مدت 3 ساعت یا بیش تر در هر جلسه بود. کیفیت خواب با استفاده از شاخص کیفیت خواب پیتزبرگPittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) بررسی شد.
  یافته ها
  از 90 بیمار، 4/54% (49 بیمار) مرد و مابقی زن بودند. 3/33% (30 نفر) کیفیت خواب خوب و 7/66% (60 نفر) کیفیت خواب پایین داشتند. در تحلیل تک متغیره کیفیت خواب با جنس (011/0=p)، وضعیت تاهل (009/0=p)، تعداد فرزند (012/0=p) و شیفت دیالیز (003/0=p) ارتباط معنی دار داشت. بررسی اثر هم زمان متغیرها طی رگرسیون لجستیک نشان داد خطر کیفیت خواب پایین در زنان 75/3 برابر مردان، همودیالیز در عصر 52/5 برابر همودیالیز در صبح، و همودیالیز در شب 13/4 برابر همودیالیز در صبح می باشد. هم چنین به ازای هر فرزند اضافی خطر کیفیت خواب پایین 33/1 برابر می شد.
  نتیجه گیری
  ارتباط معنی داری بین کیفیت خواب بیماران با شیفت همودیالیز وجود داشت، شیفت صبح به طور قابل توجهی با کیفیت خواب بهتر هم راه است. بهره مندی از این یافته می تواند به برنامه ریزی مناسب تر برای شیفت های همودیالیز بیماران، به خصوص برای آن ها که از کیفیت پائین خواب رنج می برند، کمک نماید
  کلیدواژگان: همودیالیز، خواب، شیفت
 • حمید پورشریفی، جلیل باباپور خیرالدین، حسین کارسازی صفحات 51-61
  سابقه و هدف
  مدل آسیب پذیری سه گانه بر تعامل سه نوع آسیب پذیری در شکل گیری و ماندگاری اختلالات هیجانی تاکید دارد. برخلاف برجستگی این مدل، پژوهش کافی برای ارزیابی اعتبار تجربی آن، انجام نشده است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عوامل آسیب پذیری اختلال اضطراب فراگیر بر اساس مدل آسیب پذیری سه گانه بود.
  مواد و روش ها
  : برای این منظور 320 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز با استفاده از نمونه گیری خوشه ایانتخاب شده و به سیاهه شخصیتی NEO-FFI، پرسش نامه کنترل اضطراب تجدید نظر شده، مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی و نسخه چهارم پرسش نامه اختلال اضطراب فراگیر پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد.
  یافته ها
  ارزیابی مدل فرضی پژوهش با استفاده از شاخص های برازندگی نشان داد که مدل فرضی با مدل اندازه گیری برازش دارد. نتایج نشان داد که روان رنجورخویی و برون گرایی با واسطه گری فقدان کنترل ادراک شده و عدم تحمل بلاتکلیفی بر روی اختلال اضطراب فراگیر اثر معنی داری دارند. علاوه بر این، مدل فرضی نسبت به مدل های جایگزین از برازش بهتری برخوردار بود.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش در کنار حمایت از مدل آسیب پذیری سه گانه برای اختلال اضطراب فراگیر، چهارچوب مناسبی برای سبب شناسی این اختلال ارائه می دهد
  کلیدواژگان: عوامل آسیب پذیری، اختلال اضطراب فراگیر، مدل آسیب پذیری سه گانه
 • هما محسنی کوچصفهانی، سمیه ابراهیی باروق، جعفر آی، حمیده عنبر صفحات 62-70
  سابقه و هدف
  سلول های بنیادی اندومتریال، برای اولین بار در سال 2004 شناسایی شدند. این سلول ها قادر به خودتجدیدی گسترده و دارای پتانسیل تمایز به غضروف، استخوان، چربی، نورون و الیگودندروسیت می باشند. مسیر سیگنالینگ PI3K/Akt در عمل کردهای متعدد سلولی از جمله تمایز، بقاء و مرگ سلولی نقش دارد و مهار آن می تواند منجر به تمایز سلولی شود. هدف از این مطالعه بررسی تمایز سلول های بنیادی اندومتریال به سلول های عصبی با استفاده از مهار مسیر PI3K/Akt توسط ریز مولکول Ly294002 می باشد.
  مواد و روش ها
  بافت اندومتریال رحم بیماران به طور آنزیمی تیمار شد و سلول های تفکیک شده در محیط کشت 12DMEM/F حاوی 10% FBS کشت داده شدند. بعد از پاساژ سوم سلول ها برای اثبات بنیادی بودن با مارکرهای CD105، CD90، CD146، CD31 و CD34 مورد آنالیز با فلوسایتومتری قرار گرفتند. سپس قدرت تمایز عصبی سلول ها در شرایط تمایزی، به مدت 21 روز مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی میزان بیان مارکرهای اختصاصی سلول های بنیادی عصبی از روش های ایمونوسیتوشیمی وتکنیک Real-time PCR استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج فلوسایتومتری نشان داد که سلول ها نسبت به CD105، CD90، CD146 مثبت و نسبت به CD31 و CD34 منفی می باشند. بررسی های ایمنوسیتوشیمی نشان دهنده بیان مارکرهای عصبی NF و Chat در سلول های تیمار شده با ریز مولکول Ly294002 بود. بررسی های حاصل از Real-time PCR نیز نشان دهنده بیان مارکرهای NF و Chat در سطح mRNA بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که سلول های بنیادی آندومتر رحم توانایی تمایز به سلول عصبی را در شرایط تمایزی مناسب دارا می باشند و استفاده از ریز مولکول Ly294002 می تواند با مهار مسیر PI3K/Akt باعث مهار تکثیر سلولی و القا تمایز سلولی شود
  کلیدواژگان: اندومتر، تمایز سلول، سلول های بنیادی، سلول های عصبی، PI3K، Akt
 • سعید شمس، بی تا بخشی، بهرام نیک منش صفحات 71-78
  سابقه و هدف
  گونه های کمپیلوباکتر عامل عمده موارد گاستروانتریت باکتریایی با عنوان کمپیلوباکتریوز در سرتاسر جهان می باشند. از تظاهرات مهم بعد از این عفونت سندرم گیلن باره و آرتریت واکنشی می باشند. علی رغم اهمیت عفونت، جداسازی این باکتری های سخت رشد در آزمایشگاه های بالینی انجام نمی شود. هدف از این مطالعه طراحی یک محیط انتقالی تغییر یافته با mCCDA و ارزیابی مدت زمان زنده ماندن باکتری، بهینه سازی شرایط کشت و انجام Duplex-PCR روی کلنی ها و نمونه های مستقیم مدفوع و مقایسه نتایج با کشت می باشد.
  مواد و روش ها
  تعداد 58 کودک مشکوک به کمپیلوباکتریوز وارد مطالعه شدند. نمونه های مدفوع در عمق محیط انتقالی تغییریافته با mCCDA قرار گرفته و سپس به آزمایشگاه منتقل شدند. کشت از محیط انتقالی بر روی دو محیط mCCDA و بروسلا آگار هر 24 ساعت و تا 7 روز انجام شد و پلیت ها تا 72 ساعت از نظر رشد باکتری مورد ارزیابی قرار می گرفتند. Duplex-PCR مستقیم روی کلنی ها و نمونه های مدفوع نیز انجام شد.
  یافته ها
  تعداد باکتری های ایزوله شده در این مطالعه 9 مورد (16%) بود که بعد از 48 تا 72 ساعت روی محیط های کشت قابل مشاهده بودند. هم چنین با استفاده از Duplex-PCR روی کلنی ها تعداد 8 ایزوله کمپیلوباکتر ژژونی و 1 ایزوله کمپیلوباکتر کلی تائید شد. نتایج Duplex-PCR مستقیم روی نمونه بیماران و نتایج کشت نیز با هم یکسان بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که روش ارائه شده در این مطالعه با حساسیتی برابر با PCR مناسب برای جداسازی گونه های کمپیلوباکتر می باشد. به نظر می رسد که با استفاده از این محیط انتقالی تغییر یافته و بهینه سازی شرایط کشت می توان این باکتری های سخت رشد را بهتر از محیط انتقالی پایه ایزوله نمود
  کلیدواژگان: کمپیلوباکتر ژژونی، کمپیلوباکتر کلی، کری، بلیر، Duplex، PCR، گاستروانتریت
 • محمد رستمی نژاد، سید حسین حجازی، مهران بهادران، نادر پسته چیان، محمد امین پورحسینقلی، احمد حسینی صفا، امیر صادقی، حسین نوبخت، رضا تاج ابادی فراهانی، محمدرضا زالی صفحات 79-85
  سابقه و هدف
  در جوامع مختلف، عفونت به توکسوپلاسما گوندی عموما با استفاده از آنتی بادی های IgM و IgG تشخیص داده می شود. این انگل می تواند در پاتوژنز بسیاری از بیماری های خود ایمنی مانند بیماری سیلیاک نقش داشته باشد. در مقاله حاضر شیوع توکسوپلاسموز و ارزیابی سطح سرمی اینترلوکین 8 در بیماران مبتلا به بیماری سیلیاک بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی - زمانی که در طی سال 1392 انجام شد، سرم 150 بیمار مبتلا به بیماری سیلیاک جمع آوری و پس از ثبت اطلاعات با استفاده از پرسش نامه و آماده سازی نمونه، آنتی بادی های اختصاصی ضد توکسوپلاسما (IgG، IgM) با استفاده از روش ELISA اندازه گیری شد. از طرفی سطح اینترلوکین 8 با استفاده از کیت تجاری در دسترس بررسی شد.
  یافته ها
  59 بیمار (3/39%) از نظر آنتی بادی IgG ضد توکسوپلاسما مثبت بودند. از طرفی تنها 2 نفر از آن ها از نظر آنتی بادی IgM مثبت بودند که ارتباط معنی داری مشاهده نشد (4/1%، 65/0=P). مقدار میانگین سطح IL-8 در 150 بیمار 38/176 (انحراف معیار=79/191) بود که ارتباط معنی داری بین مقدار میانگین سطح IL8 و بیماری سیلیاک مشاهده شد (001/0=P).
  نتیجه گیری
  همانند دیگر مطالعات که نشان دادند ابتلا به عفونت های روده ای می تواند به توسعه بیماری سیلیاک در افراد مستعد کمک کند، نتایج ما تایید کرد که ابتلا به عفونت توکسوپلاسما گوندی می تواند خطر توسعه بیماری سیلیاک را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: بیماری سیلیاک، توکسوپلاسموز، سرولوژی، اینترلوکین 8
 • ناهید صفری علی قیارلو، محمد تقی زاده، محمد طباطبایی، سوده شهسواری، سعید نمکی، سهیلا خداکریم، مصطفی رضایی طاویرانی، علی رشیدی پور صفحات 86-94
  سابقه و هدف
  بیماری دیابت نوع 1 در نتیجه تخریب خودایمنی سلول های بتا تولید کننده انسولین در پانکراس ایجاد می شود. برای گسترش درمان بیماری، شناسایی نشانگرهای درمانی کارآمد مورد نیاز است. روش های سیستم بیولوژی سبب فهم بهتری از عوامل عملکردی در بیماری می گردند. هدف این مطالعه، جستجوی نشانگرهای کاندید در این بیماری با بررسی ویژگی های توپولوژیکی زیرشبکه حاصل از تلفیق داده های بیان ژن و برهمکنش پروتئین-پروتئین بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، پروفایل بیان ژن سلول های تک هسته ای خون محیطی بیماران تاره مبتلا شده به دیابت از پایگاه داده Gene Expression Omnibus (GEO) دانلود و ژن های تغییر بیان یافته مشخص گردیدند. سپس این ژن ها روی شبکه برهم کنش پروتئین-پروتئین منطبق شدند. پنج ویژگی توپولوژیکی توسط نرم افزار Cytoscape آنالیز شد. در نهایت از سه پارامتر مهم درجه راس، Betweenness و Closeness centrality برای معرفی نشانگرهای کاندید استفاده گردید.
  یافته ها
  با انجام آنالیز آماری، 2467 ژن تغییر بیان یافته مشخص گردیدند که 1024 افزایش و 1443 کاهش بیان داشتند. با قرار دادن این ژن ها در شبکه، زیر شبکه ای با 949 نود و 1776 یال ساخته شد. با آنالیز توپولوژیکی زیرشبکه، پروتئین های با درجه راس بالا (Hub) و پروتئین های با Betweenness بالا (گلوگاه یا Bottleneck ) شناخته شدند. 9 پروتئین Hub-bottleneck که مرکزیت بالا (Closeness centrality) در شبکه داشتند، به عنوان نشانگرهای کاندید معرفی شدند.
  نتیجه گیری
  نشانگرهای کاندید به دست آمده از شبکه با نگاه سیستماتیک، می توانند به عنوان نشانگرهای تشخیصی جدید و اهداف دارویی مورد بررسی بیش تر قرار گیرند.
  کلیدواژگان: دیابت شیرین نوع 1، بیان ژن، شبکه برهم کنش پروتئین، پروتئین
 • مرتضی حاجی حسینی، پیام امینی، مریم شهدوست، جواد فردمال، مجید صادقی فر، عبدالعظیم صدیقی پاشاکی صفحات 95-101
  سابقه و هدف
  تعیین فرآیند پیشرفت بیماری و عوامل موثر بر آن اهمیت ویژه ای در شناخت و کنترل یک بیماری دارد. هدف این مطالعه، پیش بینی روند بیماری سرطان پستان و تعیین رابطه عوامل جمعیت شناختی و بالینی با روند این بیماری می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه هم گروهی تاریخی، 527 بیمار زن با تشخیص اولیه سرطان پستان طی سال های 1373-1391 مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات لازم با استفاده از چک لیست جمع آوری شد. رابطه عوامل مختلف جمعیت شناختی و بالینی برای هر یک از رخ دادهای مرگ به دلیل سرطان و عود بیماری پس از بررسی مدل های پارامتری مختلف در ساختار ناتوانی با استفاده از مدل لوگ- نرمال مشخص شد. تحلیل های آماری در نرم افزار R نسخه 3.1.1 در سطح معناداری 05/0 صورت گرفت.
  یافته ها
  در ارزیابی مخاطره مرگ بدون عود، مخاطره مرگ در افراد بالای 50 سال به شکل معناداری بیش تر از افراد زیر 50 سال نتیجه شد (01/0=P). اندازه تومور 2-5 سانتی متر به عنوان فاکتور خطر مرگ در افراد عود کرده نتیجه شد (01/0=P). سن و نوع تومور تاثیری بر مخاطره نداشتند. توزیع لوگ-نرمال برای توزیع زمان توقف بین مراحل انتخاب شد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج، سن در زمان تشخیص اثر معناداری بر خطر مرگ قبل از تجربه اولین عود و اندازه ی تومور نیز بر خطر مرگ بعد از تجربه اولین عود موثر بوده اند. علاوه بر آن، مدل لوگ-نرمال به همراه مدل چندمرحله ای ناتوانی ابزار مناسبی برای شناسایی عوامل موثر بر بقای بیماران مبتلا به سرطان پستان می باشد
  کلیدواژگان: آنالیز بقا، سرطان های پستان، متاستاز سرطان، مدل های آماری، ساختار ناتوانی
 • فواد صیدی، لیلا سادات قصابی، الهه فدایی صفحات 102-109
  سابقه و هدف
  تصویر بدنی به آن چه فرد واقعا شبیه آن است مربوط نمی شود، بلکه به ارتباط ویژه فرد با بدنش مربوط است به خصوص به باورها، افکار، ادراکات، احساسات و فعالیت های فرد که به ظاهر فیزیکی او ارتباط دارد مربوط می شود. وجود سلامتی یا بروز اختلال در هر یک از ابعاد جسمانی و یا ذهنی انسان در بعد دیگر موثر است. بنابراین، بررسی تعامل میان ناهنجاری های بدنی و تغییرات ذهن از ضروریات است. با این وجود، این موضوع هنوز مورد توجه کافی قرار نگرفته است. از این رو، هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین ناهنجاری های ستون فقرات شامل سر به جلو و کایفوز افزایش یافته سینه ای با تصویر بدنی در زنان غیرورزشکار بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- رابطه ای بوده و ابتدا از طریق نمونه گیری هدفمند افراد مشکوک به هر یک از ناهنجاری های کایفوز و سر به جلو انتخاب غربالگری شدند و سپس از طریق معیارهای ورود و خروج تعداد 120 زن غیرورزشکار داوطلب 25 الی 30 سال در دو گروه 60 نفری در این تحقیق شرکت کردند که هر گروه تنها دارای یک ناهنجاری از نوع سربه جلو و کایفوز سینه ای بودند. زاویه کایفوز سینه ای به وسیله خط کش منعطف و سر به جلو به وسیله روش فتوگرامتری اندازه گیری شد. برای ارزیابی تصویر بدنی نیز از پرسش نامه مقیاس برآورد بدنی برای نوجوانان و بزرگسالان استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد اگرچه بین تصویر بدنی و ناهنجاری کایفوز سینه ای دانشجویان دختر غیرورزشکار ارتباط معناداری وجود دارد (951/0=r، 008/0=p)، اما بین این متغیر و ناهنجاری سر به جلو ارتباط معناداری وجود نداشت (29/0=r، 21/0=p).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد در ناهنجاری هایی همچون کایفوز سینه ای که از لحاظ ظاهری مشهود بوده و غالب افراد آگاهی بیش تری نسبت به آن ها دارند، ضعف تصویر بدنی بیش تر است. از این رو، ممکن است عدم آگاهی از ناهنجاری سر به جلو از حساسیت افراد مبتلا نسبت به ظاهرشان کاسته باشد؛ هر چند باید دیگر عوامل روان شناختی، شرایط اقتصادی، شغلی، سبک زندگی، فرهنگی و بسیاری از عوامل مرتبط دیگر را نیز مورد بررسی قرار داد
  کلیدواژگان: تصویر بدنی، سر به جلو، کایفوز افزایش یافته، ناهنجاری وضعیتی، فتوگرامتری
 • سعیده فرومدی، معصومه رجبی بذل، حسین حسینی، شیرین رجبی، سولماز شهیدی، اعظم دارایی، اتابک طوفانی میلانی صفحات 110-116
  سابقه و هدف
  بیش از دو دهه است که استفاده از داروهای ایمونوتراپی در درمان سرطان رواج پیدا کرده است. در این روش آنتی بادی منوکلونال علیه آنتی ژن سرطانی استفاده می شود که با قرار گرفتن روی آنتی ژن مانع عمل کرد آن می گردد. نشان داده شده است که بیان بیش از حد فاکتور رشد اپیدرمال انسانی (HER-2) به عنوان یک فاکتور پیش آگهی دهنده و پیش بینی کننده مهم در سرطان سینه، با افزایش خطر عود و مرگ ناشی از سرطان سینه همراه است. هدف این پروژه بیان آنتی ژن HER-2 با کیفیت و عمل کرد بالا در سیستم بیانی یوکاریوتی مخمر و استفاده از آن در مطالعات بعدی می باشد.
  مواد و روش ها
  بیان بخشی از توالی گیرنده خارج سلولی HER-2 در وکتور pPICZα در میزبان پیکیاپاستوریس سویه X33 در محیط BMGY انجام شد. بیان پروتئین توسط SDS-PAGE و صحت پروتئین بیان شده با تکنیک الایزا بررسی گردید.
  یافته ها
  بررسی بیان پروتئین Her-2 بر روی ژل SDS-PAGE 7% به همراه مارکر پروتئینی 186 کیلودالتون نشان داد که بیان پروتئین مورد نظر پس از القا با IPTG افزایش یافته است. جهت ارزیابی واکنش آنتی ژن Her-2 بیان شده با آنتی بادی منوکلونال هرسپتین از تست الایزا استفاده شد و نتایج نشان داد که آنتی ژن به دست آمده میل ترکیبی بالایی نسبت به آنتی بادی هرسپتین دارد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه آنتی ژن Her-2 در سیستم بیانی مخمر تولید شد. با توجه به مزایای سیستم بیانی مخمر از جمله بیان ترشحی پروتئین، تا خوردگی مناسب پروتئین، گلیکوزیلاسیون و فعالیت پروتئین حاصل شده در بازه گسترده pH، آنتی ژن Her-2 بیان شده در مخمر از کیفیت و عملکرد مطلوبی برخوردار بوده و در مطالعات آتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت
  کلیدواژگان: سرطان سینه، HER، 2، پیکیاپاستوریس
 • زهرا سرلک، رضا محمدی، خدیجه عبدالملکی، امیر محمد مرتضویان، مهدی شادنوش صفحات 117-127
  سابقه و هدف
  امروزه تقاضا برای فرآورده های پروبیوتیک غیر لبنی به دلیل پر طرفدار شدن گیاه خواری، عدم تحمل لاکتوز شیر در برخی افراد و میزان بالای کلسترول فرآورده های لبنی افزایش یافته است. بنابراین، اثر نوع کشت پروبیوتیک طی دوره نگهداری یخچالی بر ویژگی های بیوشیمیایی و میکروبیولوژیک نوشیدنی آلوئه ورا بررسی شد.
  مواد و روش ها
  حدود %7 مایه تلقیح (کشت لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس کازئی، لاکتوباسیلوس پلنتاروم، لاکتوباسیلوس فرمنتوم یا لاکتوباسیلوس روتری) به عصاره آلوئه ورا تلقیح شد. نمونه ها به مدت 21 روز در دمای یخچالی (C °5) قرار گرفتند و در فواصل زمانی 7 روزه مورد ارزیابی قرار گرفتند. pH و پتانسیل احیا توسط pH متر اندازه گیری شدند. اسیدیته قابل تیتر با روش تیتراسیون با سود 1/0 نرمال بررسی شد. کشت پروبیوتیک ها روی محیط کشت MRS آگار انجام شد.
  یافته ها
  کم ترین مقدار pH و بیش ترین مقادیر اسیدیته قابل تیتر و پتانسیل احیا در پایان 21 روز نگهداری یخچالی، مربوط به تیمار دارای لاکتوباسیلوس روتری بود. هم چنین تغییرات معنی داری در قابلیت زیستی هر تیمار طی 21 روز نگهداری یخچالی مشاهده شد به گونه ای که جمعیت نهایی پروبیوتیک ها در تمامی تیمارها در پایان دوره نگهداری یخچالی به طور معنی داری بیش تر از روز صفر بود. تیمار دارای لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس نیز بعد از 21 روز نگهداری یخچالی بالاترین قابلیت زیستی را نسبت به تیمار های دیگر داشت.
  نتیجه گیری
  به طور کلی، سطح بالایی از موادی مثل آمینواسید، پروتئین، شکر، ویتامین، ترکیبات فنولیک و آنتی اکسیدان ها در عصاره آلوئه ورا به قابلیت زیستی بالای باکتری های پروبیوتیک کمک می کنند. لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس فرمنتوم گزینه مناسبی برای استفاده در نوشیدنی آلوئه ورا هستند
  کلیدواژگان: آلوئه ورا، پروبیوتیک، نوشیدنی ها
 • محمد شکرزاده، احسان زمانی، جواد ملاحسنی، فاطمه شکی صفحات 128-137
  سابقه و هدف
  مت آمفتامین (METH) یک داروی سوء مصرف شناخته شده با سمیت قلبی می باشد. کاپتوپریل یک مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین است که در درمان فشارخون استفاده می شود و اثرات آنتی اکسیدانی بارزی نشان داده است. هدف این مطالعه، بررسی اثرات کاپتوپریل علیه سمیت قلبی القاشده توسط METH در میتوکندری ایزوله شده از قلب رت را در شرایط دمای بالا بود.
  مواد و روش ها
  میتوکندری قلب رت ویستار با روش سانتریفیوژ متعدد ایزوله گردید. سپس با
  μM) METH 250 (LC50،و کاپتوپریل (0، 25، 50، 100، 200، 400 μM) در دمای 37درجه و 41درجه انکوبه گردید. بعداز یک ساعت انکوباسیون، آسیب میتوکندریایی به وسیله تست MTT اندازه گیری شد. مارکرهای استرس اکسیداتیو نیز بررسی گردیدند.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهند که METH موجب آسیب معنادار میتوکندری در شرایط دمایی بالا گردید. مارکرهای استرس اکسیداتیو مثل لیپید پراکسیداسیون، تولید گونه های فعال اکسیژن و اکسیدشدن گلوتاتیون در میتوکندری ایزوله در تماس با METH گزارش شدند که در شرایط دمایی 41درجه معنادارتر از 37درجه بود.کاپتوپریل موجب کاهش معنادار اکسیداتیو استرس القا شده توسط METH در میتوکندری ایزوله، گردید. هم چنین پیش درمان با کاپتوپریل به صورت معنادار عمل کرد میتوکندری را بهبود بخشید.تورم میتوکندریایی نیز بعداز تماس با METH مشاهده گردید که به طور معنادار توسط پیش درمان باکاپتوپریل کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان دادند کاپتوپریل می تواند از استرس اکسیداتیو و آسیب میتوکندریایی القا شده با METH مخصوصا در شرایط دمایی بالا جلوگیری کند. لذا تاثیر این آنتی اکسیدان در درمان سمیت قلبی ناشی از METH باید بررسی گرد.
  کلیدواژگان: کاپتوپریل، مت آمفتامین، سمیت قلبی، میتوکندری، استرس اکسیداتیو، موش بزگ آزمایشگاهی
 • رقیه محمدی، سولماز محمدزاده ننه کران صفحات 138-146
  سابقه و هدف
  عضلات پلانتارفلکسور نیروی جلوبرنده بدن را در انتهای مرحله ایستایش راه رفتن مهیا می کنند، هرگونه نقص در بازده این عضلات منجر به نیروی جلوبرنده بدن ناکافی در مرحله push off در بیماران مبتلا به سکته مغزی مزمن می گردد. این مطالعه تاثیر سرعت های مختلف بر فعالیت الکترومیوگرافی هم زمان عضلات مفصل مچ پا حین راه رفتن در بیماران مبتلا به سکته مغزی مزمن را بررسی کرده است.
  مواد و روش ها
  19 بیمار سکته مغزی (13مرد و 6 زن) در سرعت های مختلف (سرعت انتخابی، سرعت انتخابی +20%، سرعت انتخابی +40%) روی تردمیل راه رفته اند و فعالیت الکترومیوگرافی عضلات گاستروکنمیوس داخلی، تیبیالیس قدامی در مرحله push off راه رفتن مورد بررسی قرار گرفته است.
  یافته ها
  در زیر مجموعه با اسپاستی سیتی شدید (مقیاس تاردیو≥2) فعالیت عضله گاستروکنمیوس داخلی سمت مبتلا با افزایش سرعت راه رفتن افزایش یافته است (05/0p<).
  نتیجه گیری
  داده های این مطالعه نشان داده است که بیماران سکته مغزی می توانند با امنیت بر روی تردمیل با سرعت های 20 الی 40 درصد سریع تر از سرعت دلخواهشان، برای بهبود بازده عضله گاستروکنمیوس داخلی آموزش داده شوند بدون این که اثر بدی بر بازده عضله تیبیالیس قدامی داشته باشند
  کلیدواژگان: پیاده روی، الکترومیوگرافی، سکته مغزیپیاده روی، الکترومیوگرافی، سکته مغزی
 • مهرنوش پاشایی، مهدی براتی، احسان منوچهری دولابی، فرحناز قهرمانفرد، مجید میرمحمدخانی، فاطمه پاک، پرویز کوخایی صفحات 147-152
  سابقه و هدف
  ایمونوگلوبولین E ، نقشی اساسی در بیماری های آلرژی و پاسخ های ایمنی علیه انگل ها بازی می کند. مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می دهند که سطح IgE موجود در پلاسمای بیماران آلرژیک، با کاهش ریسک ابتلا به سرطان مرتبط است. هدف از این مطالعه ارزیابی سطح IgE در دو سرطان شایع از جمله سرطان پستان و لوسمی لنفوسیتی مزمن (Chronic lymphocytic leukemia، CLL) در مقایسه با افراد نرمال است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی مورد- شاهدی، 20 فرد مبتلا به CLL و هم چنین 25 فرد مبتلا به سرطان پستان به عنوان گروه های مورد و 20 فرد سالم فاقد CLL و سرطان پستان، منطبق شده با سن بیماران به عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفت. سطح پلاسمایی IgE در هر دو گروه با استفاده از روش الایزا مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  سطح پلاسمایی IgE در بیماران مبتلا به لوسمی لنفوسیتی مزمن IU/ml 261/4±045/9 و در بیماران مبتلا به سرطان پستان IU/ml 21/12±19/37 و در افراد سالم IU/ml 18/16±73/40 اندازه گیری گردید. سطح پلاسمایی IgE در بیماران مبتلا به CLL به طور قابل توجهی نسبت به گروه کنترل پایین تر بود (05/0P<)، در حالی که تفاوت معنی داری بین گروه کنترل و سرطان پستان مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  به نظرمی رسد که یک رابطه ی معکوس بین سطح IgE و بروز CLL وجود دارد. در حالی که این رابطه بین سطح IgE و سرطان پستان وجود ندارد. سطح IgE را می توان به عنوان یک مارکر بیولوژی در ابتلا به CLL در نظر گرفت
  کلیدواژگان: ایمونوگلوبولین E، لوسمی لنفوسیتی مزمن (CLL)، سرطان پستان، الایزا
 • محمدصادق یزدیها، راهب قربانی، جواد بهشاد، سید محمد حسینی، محمدرضا رضوی، علیرضا عمادی صفحات 153-158
  سابقه و هدف
  عفونت مجاری ادراری یکی از مهم ترین علل نارسایی مزمن کلیه در کودکان است. بنابراین شناسایی فاکتورهای مستعد کننده نقش مهمی در پیشگیری از صدمه به کلیه دارد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط هیپرکلسیوری ایدیوپاتیک با عفونت ادراری در کودکان 14-1 سال مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین سمنان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع مورد شاهدی بود که در آن 75 کودک مبتلا به عفونت ادراری (بدون سنگ وآنومالی های مجاری ادرار) و 75 کودک بدون عفونت ادراری مورد بررسی قرار گرفتند. در این کودکان نسبت کلسیم به کراتینین رندوم ادرار را اندازه گیری کردیم. به منظور رد هایپرکلسیوری ثانویه کلسیم، فسفر، آلکالن فسفاتاز، گازهای خون وریدی نیز اندازه گیری شد.
  یافته ها
  از 150 کودک مورد بررسی، 67 نفر (3/89%) دختر و مابقی پسر بودند. میانگین (± انحراف معیار) سن کودکان مبتلا به عفونت ادراری 78/2±83/3 سال و گروه شاهد 81/2±88/3 سال بود که تفاوت معنی دار نبود (907/0=P). هیپرکلسیوری ایدیوپاتیک در 40% (30 نفر) از کودکان مبتلا به عفونت ادراری و 3/13% (10نفر) از کودکان بدون عفونت ادراری یافت شد (001/0P<، 60/10-81/1CI:، 4/33=OR). تعداد کودکان پسر مبتلا به عفونت ادراری همراه با هیپرکلسیوری به طور معناداری بیش تر از کودکان دختر مبتلا به عفونت ادراری و هیپرکلسیوری بود (001/0p<).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این مطالعه، هیپرکلسیوری ایدیوپاتیک احتمالا یک ریسک فاکتور عفونت ادراری در کودکان می باشد و بررسی دفع کلسیم ادراری در کودکان مبتلا به عفونت ادرار یپیشنهاد می گردد
  کلیدواژگان: عفونت مجاری ادراری، هیپرکلسیوری، کودکان پیش دبستانی
 • زهره حسین پور یکتایی، رمضانعلی رمضانپور، مریم رهبر، هادی حسن زاده صفحات 159-164
  سابقه و هدف
  یکی از مشکلات دزیمترهای شیمیایی همچون تریمیسیک اسید، مایع بودن محیط فعال دزیمتر است که به کارگیری آن را با مشکل مواجه می کند. قرارگیری دزیمتر شیمیایی در بستر ژلی می تواند تا حدودی به فائق آمدن بر این مشکل کمک نماید. با توجه به اهمیت پایداری زمانی پاسخ دزیمتر پس از تابش، در این مطالعه، این پارامتر در مورد دزیمتر ژلاتین- تریمیسیک اسید در گستره دزهای یک جلسه پرتودرمانی در زمان های یک، دو، سه و چهار روز پس از تابش دهی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  بعد از ساخت ژل با غلظت 1میلی مولار و pH برابر 2/2 و قرار دادن در داخل ویال هایی از جنس پرسپکس، درب آن ها توسط پارافیلم بسته شده و برای حذف نور، اطراف آن با فویل آلومینیومی پوشیده شده و برای تابش دهی با دستگاه شتاب دهنده خطی، به پنج گروه تقسیم شدند. پرتودهی 24 ساعت بعد از ساخت ژل، با پرتو 6 مگاولت، توسط دستگاه شتاب دهنده خطی انجام شد. در مرحله تابش دهی هر یک از ویال ها در ایزوسنتر شتاب دهنده و در SSD برابر 100 سانتی متر و میدان 10×10سانتی متر مربع قرار داده شدند. گروه های مورد بررسی دزهایی در گستره 200-0 cGy را دریافت نموده وپس از تابش دهی در دمای 4 درجه سلسیوس نگهداری شدند. خوانش ویال ها توسط دستگاه اسپکتروفلورومتر JASCO 6200 در زمان های یک، دو، سه و چهار روز بعد از تابش دهی در طول موج های برانگیختگی 370، 380، 390، 410، 420 و 450 نانومتر انجام شد.
  یافته ها
  پس از رسم منحنی نشر دزیمتر توسط دستگاه اسپکتروفلوریمتری، طیف نشری در طول موج های مورد بررسی دارای پیک در طول موج های 377، 387، 396، 416، 427 و 457 در روزهای متوالی بعد از تابش دارا بوده و در مقایسه مشخص شد بیش ترین پایداری پاسخ دز یک روز بعد از تابش دهی در دزیمتر مشاهده می شود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که ترکیب ژلاتین- تریمسیک اسید در روز بعد از تابش دهی بهترین پاسخ و بیش ترین پایداری را داشته است و با توجه به شرایط دزیمتر، امکان به کارگیری کلینیکی آن قابل بررسی می باشد
  کلیدواژگان: دزیمتری شیمیایی، ژلاتین، تریمیسیک اسید، پایداری زمانی، اسپکتروفلوریمتری
 • زهرا کمال، مرجان عجمی، نسرین بهشتی، مرتضی عبداللهی، سید حسین داودی صفحات 165-173
  سابقه و هدف
  سرطان کولورکتال سومین عامل مرگ ناشی از سرطان در جهان می باشد. از سوی دیگر، ویسفاتین، آدیپوکین تازه شناخته شده ای است که در بدخیمی ها، سطح سرمی آن افزایش پیدا می کند. پیشنهاد شده است که بتوان از لینولئیک اسید کنژوگه (Conjugated linoleic acid، CLA) جهت کنترل و کاهش سطح سرمی ویسفاتین استفاده نمود. هدف از این مطالعه، بررسی نقش محافظتی CLA در سرطان کولورکتال و بررسی رابطه آن با سطح سرمی ویسفاتین می باشد.
  مواد و روش ها
  16 رت نر با وزن 200 تا 250 گرم به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند. برای ایجاد سرطان کولورکتال، هر دو گروه تحت تزریق زیرجلدی دی متیل هیدرازین (دو بار در هفته به مدت 6 هفته) به میزان 15 میلی گرم به ازای یک کیلو گرم قرار گرفتند. در چهار هفته اول، گروه کنترل همزمان با تزریق روزانه، گاواژ آب ( 2 میلی لیتر به ازای یک کیلوگرم) و گروه مداخله ای همزمان با تزریقروزانه، گاواژ CLA ( 200 میلی گرم ازای یک کیلوگرم) دریافت کردند. بعد از شش هفته، موش ها کشته شدند و نمونه های خونی برای اندازه گیری میزان سرمی ویسفاتین و نمونه های بافتی برای بررسی تعداد و اندازه تومورها جمع آوری شدند.
  یافته ها
  سطح ویسفاتین سرمی در گروه دریافت کننده CLA به طور معنی داری کاهش یافت (001/0P=)، در حالی که در گروه کنترل در مقایسه با گروه مورد مداخله، افزایش چشمگیری داشت. تعداد تومور و همچنین سایز تومور در گروه مورد مداخله، نسبت به گروه کنترل کاهش قابل توجهی داشت (000/0P=). نمودارهای همبستگی اسپیرمن و پیرسون بیان کننده همبستگی مثبت بین سطح سرمی ویسفاتین با تعداد تومور (701/0r= و 001/0P=) و حاصل ضرب تعداد در سایز تومور بودند (771/0r= و 000/0P=).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که CLA از طریق کاهش سطح سرمی ویسفاتین سبب کاهش تعداد و اندازه تومورهای کولورکتال کاهش می شود. از این رو، یکی از مکانیسم های ضد سرطانی لینولئیک اسید کنژوگه کاهش میزان ویسفاتین سرمی است
  کلیدواژگان: ویسفاتین، رت، لینولئیک اسید کنژوگه، سرطان کولورکتال
 • حمیده مفتون، نور امیر مظفری، مریم کاشانیان، مژگان عشاقی صفحات 174-179
  سابقه و هدف
  واژینوز باکتریایی یک عفونت تک عاملی نبوده بلکه مخلوط سینرژیک از باکتری های میکروآئروفیل، گونه های مایکوپلاسما و بی هوازی ها مانند: آتوپوبیوم واژینا، پورفیروموناس، باکتروئیدس ها، پرووتلا و سایر باکتری ها می باشد. هدف از این مطالعه، تشخیص شیوع باکتری آتوپوبیوم واژینا در زنان غیر باردار دارای علائم در سنین مختلف می باشد.
  مواد و روش ها
  در این بررسی، 102 زن مراجعه کننده به بیمارستان شهید اکبرآبادی شهر تهران، از نظر ابتلا به واژینوز باکتریایی مورد آزمایش قرار گرفتند. به منظور جداسازی باکتری آتوپوبیوم واژینا کشت از نمونه ترشحات واژینال در محیط کلمبیا آگار حاوی 3 آنتی بیوتیک آمفوتریسین B، نالیدیکسیک اسید و کلیستین و هم چنین در محیط بلاد آگار با خون تازه انسانی به اضافه ی آمفوتریسین B در شرایط بی هوازی انجام شد. پس از استخراج DNA از کشت و نمونه بالینی واکنش زنجیره ای پلیمراز با پرایمر اختصاصی صورت گرفت.
  یافته ها
  از میان 102 مورد بالینی، 38 نمونه مبتلا به واژینوز باکتریایی تشخیص داده شد. از این 38 مورد، آتوپوبیوم واژینا در 25 مورد (65%) از نمونه ها توسط تست PCR مثبت بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه، اولین گزارش از آتوپوبیوم واژینا در ارتباط با واژینوز باکتریایی در ایران می باشد، نتایج این تحقیق نشان داد که آتوپوبیوم واژینا در ایجاد واژینوز باکتریایی نقش بسزایی دارد و باید از نظر بالینی و آزمایشگاهی مورد توجه قرار گیرد
  کلیدواژگان: التهاب باکتریایی واژن، مونث، زنان، واکنش زنجیره ای پلیمراز
 • علی حشمتی، علی اصغر وحیدی نیا صفحات 180-188
  سابقه و هدف
  بیماری های قلبی و عروقی مهم ترین عامل مرگ و میر در جهان می باشند. یکی از علل اصلی این بیماری ها فاکتورهای تغذیه ای است. رژیم های غذایی که غنی از اسیدهای چرب اشباع و ترانس هستند خطر ابتلا به این بیماری را زیاد می کنند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر مارگارین نرم و سخت، کره حیوانی و روغن کانولا (گروه کنترل) بر پروفایل لیپیدی سرم رت می باشد.
  مواد و روش ها
  سی و دو راس رت در چهار گروه به مدت هشت هفته با رژیم غذایی پرچرب حاوی روغن کانولا، مارگارین نرم و سخت یا کره تغذیه شدند. ترکیب اسید چرب و پروفایل لیپیدی سرم قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شد.
  یافته ها
  مارگارین و کره در مقایسه با روغن کانولا منجر به افزایش معنی دار مقدار تری گلیسرید شدند. در تمامی گروه ها کلسترول کل و HDL-C افزایش یافت. روغن کانولا LDL-C را کاهش اما مارگارین سخت ولی نه نرم و کره باعث افزایش آن شدند. کره نسبت LDL-C/HDL-C را افزایش اما مارگارین و کانولا منجر به کاهش آن شدند. در سرم گروه کنترل، اسیدهای چرب اشباع کاهش و مجموع اسید های چرب تک و چند غیر اشباع افزایش نشان داد. در گروه های دریافت کننده مارگارین و کره عکس این حالت مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  به طور کلی در مقایسه با کره، مارگارین های حاوی میزان زیاد اسید چرب ترانس تاثیر نامطلوبی روی پروفایل لیپیدی دارند در حالی که نمونه های دارای مقدار کم تر اسید چرب ترانس منجر به بهبود پروفایل لیپیدی می گردند.
  کلیدواژگان: مارگارین، کره، کلسترول، تری گلیسیرید، لیپیدها، اسیدهای چرب
 • نادیا آذری، فرین سلیمانی، روشنک وامقی، فیروزه ساجدی، سهیلا شهشهانی، حسین کریمی، آدیس کراسکیان، امین شاهرخی، رباب تیموری، مسعود غریب صفحات 189-196
  سابقه و هدف
  به منظور تشخیص کودکانی که در آزمون های غربالگر، مشکوک به تاخیر تکاملی شناخته می شوند، نیازمند استفاده از آزمون های تشخیصی تکاملی روا و معتبر هستیم. آزمون Bayley یک آزمون استاندارد طلایی جهانی است که وضعیت تکامل کودکان را در حیطه های شناختی، ارتباطی، و حرکتی ارزیابی می نماید. هدف از این مطالعه تعیین روایی و اعتبار آزمون فوق بود.
  مواد و روش ها
  روش مطالعه توصیفی- تحلیلی بود. ابتدا آزمون با فرهنگ فارسی منطبق سازی گردید. سپس روایی محتوایی و صوری آن، با استفاده از نظرات خبرگان ارزیابی شد. هم چنین تعداد 260 کودک 1 تا 42 ماهه، توسط آزمون فوق مورد ارزیابی تکاملی قرار گرفتند. اعتبار آزمون از طریق سه روش ارزیابی همسانی درونی، اعتبار ارزیاب ها و اعتبار باز آزمون و روایی سازه با استفاده از روش های تحلیل عاملی و مقایسه میانگین نمرات بررسی گردید.
  یافته ها
  تعداد آزمودنی ها 260 کودک 15 روزه تا 42 ماهه بودند که از این تعداد 134 نفر پسر (5/51%) بودند. میانگین ضرایب آلفای کرونباخ برای تمامی حیطه ها بالاتر از 76/0 بود. در روش بازآزمایی، ضریب همبستگی پیرسون در حیطه های مختلف، حداقل 987/0 (001/0>P) و در روش اعتبار ارزیاب ها ضریب همبستگی پیرسون در حیطه های مختلف حداقل 991/0 (001/0>P) گزارش گردید. روایی صوری و محتوایی آزمون با استفاده از نظرات خبرگان تایید شد. همچنین روایی سازه آزمون توسط روش های تحلیل عاملی و مقایسه میانگین نمرات تایید گردید.
  نتیجه گیری
  آزمون تشخیصی تکاملی Bayley از اعتبار و روایی مناسبی در کودکان فارسی زبان برخوردار است
  کلیدواژگان: تکامل کودک، شیرخوار، تکرارپذیری نتایج پژوهش، آزمون های روانشناسی اعصاب
 • فرح هاشمی، داود شریفی، مجید کسایی، الهه قاسمی، محمدرضا رضوی، صباحت لواف، حمید زمانی مقدم صفحات 197-202
  سابقه و هدف
  در رفتگی مفصل شانه، شایع ترین در رفتگی مفصلی بدن است. این دررفتگی در 2 دوره از زندگی، بیش ترین شیوع را دارد. در مردان بین 20 تا 30 سال به علت تروما و فعالیت های ورزشی افزایش می یابد و در خانم های بین 60 تا 80 سال معمولا به علت سقوط، افزایش می یابد. هدف این مطالعه بررسی تعیین فراوانی رادیوگرافی غیرنرمال پس از جااندازی دررفتگی قدامی شانه بود.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مقطعی یک ساله، 236 بیمار با در رفتگی قدامی شانه بدون عارضه مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا مشهد مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به سن، جنس، مکانیسم آسیب، رادیوگرافی قبل از جااندازی و نتایج تفسیر آن، نتیجه جااندازی و بلافاصله انجام گرافی شانه به دنبال جااندازی، نتیجه گرافی پس از جااندازی پس از تفسیر، سمت دررفتگی و روش جااندازی ثبت گردید.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران 22/13±81/31 سال بود که 210 نفر (0/89%) مذکر و 26 نفر (0/11%) مونث بودند. دررفتگی قدامی در 116 بیمار (2/49%) شانه سمت راست و در 120 بیمار (8/50%) شانه سمت چپ بود. دررفتگی خود به خودی (9/61%) بیش ترین مکانیسم دررفتگی بود. بیش ترین روش جااندازی اکسترنال روتیشن (4/46%) بود. معاینه قبل و بعد از جاندازی در همگی 236 فرد و تفسیر گرافی پس از جااندازی در تمام بیماران مورد مطالعه، نشان دهنده اصلاح دررفتگی قدامی شانه بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که رادیوگرافی بعد از جااندازی دررفتگی قدامی شانه، ضروری نیست.
  کلیدواژگان: دررفتگی شانه، رادیوگرافی
 • شبنم محمدی، محبوبه خاکباز، مرضیه شرکا، سمیرا وکیل، مریم مقیمیان، فاطمه محمدزاده، مریم محمدی، نجمه جاجرمی، کامیار توکلی، مهدی بصیری مقدم، مهدی کریمی صفحات 203-210
  سابقه و هدف
  سرب از جمله فلزات سنگینی است که اثرات مخربی بر سیستم های بدن دارد. با توجه به این که مطالعات محدودی درباره اثر آنتی اکسیدان ها در برابر آسیب کلیوی با سرب وجود دارد، هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر دوزهای مختلف منگنز بر پارامترهای بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژی کلیه موش های در معرض سرب بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، 48 سر موش نر بالغ نژاد بالب سی به طور تصادفی به شش گروه تقسیم شدند. گروه کنترل هیچ تزریقی دریافت نکرد. گروه دوم mg/kg 60 استات سرب (13) به صورت داخل صفاقی دریافت کردند. به گروه های سوم تا ششم علاوه بر mg/kg 60 سرب به صورت داخل صفاقی به ترتیب دوزهای mg/kg 5/2-5-10-20 منگنز به صورت داخل صفاقی تزریق شد. پس از 14 روز، از کلیه موش ها لام بافتی تهیه و با تکنیک استریولوژیک، حجم کلیه و گلومرول ها به دست آمد. به علاوه اوره و کراتینین سرم خون اندازه گیری شد.
  یافته ها
  بررسی بافت کلیه گروه سرب، کلاپس و اسکلروز گلومرول ها و نیز نکروز واکوئلیزاسیون توبول ها را نشان داد. در گروه تحت درمان با دوز 5/2 میلی گرم منگنز آسیب بافتی کاهش یافته بود. حجم کلیه در گروه هایی که دوز 5/2 و 5 میلی گرم منگنز دریافت کرده بودند نسبت به گروه سرب افزایش معنی داری داشت (05/0P<). تعداد گلومرول های کلیوی در گروه هایی که دوز 5، 10 و 20 میلی گرم منگنز دریافت کرده بودند نسبت به گروه سرب افزایش معنی داری داشت (05/0P<). سطح اوره در کلیه گروه های تحت درمان با منگنز (000/0=P) و سطح کراتینین در گروهی که دوز 5/2 میلی گرم منگنز دریافت کرده بودند نسبت به گروه سرب کاهش معنی داری داشت (01/0=P).
  نتیجه گیری
  درمان با دوزهای mg/kg 5/2 و mg/kg 5 منگنز پس از تزریق استات سرب به مدت 14 روز باعث بهبود علائم هیستوپاتولوژیکی و بیوشیمیایی کلیه در موش ها می شود
  کلیدواژگان: سرب، کلیه، موش، منگنز
 • میثم امیدی، امیر یادگاری، حکیمه زالی، محدثه هاشمی، هادی حسن زاده صفحات 211-219
  سابقه و هدف
  امروزه تشخیص زودهنگام و درمان موثر سرطان در بهبود تشخیص و مدیریت سرطان حیاتی به شمار می آید. به طور خاص، تشخیص کیفی دقیق سلول های سرطانی نشان دهنده گامی مهم در تشخیص سرطان است. هدف این مطالعه، تشخیص سلول های سرطانی با استفاده از نانوزیست حسگر الکتروشیمیایی مبتنی بر گرافن / نانوذرات طلا بود.
  مواد و روش ها
  در این جا بهبود میزان حساسیت و دقت اندازه گیری سلول های سرطان پستان MCF-7 از طریق بیو مارکر CD44 با استفاده هم زمان از اکسید گرافن و نانوذرات طلا صورت پذیرفت. به همین منظور پس از اصلاح سطح الکترود توسط نانوساختارهای گرافن، نانوذرات طلا بر روی سطح الکترود حاصل رسوب داده شد. در ادامه آنتی بادی مونوکلونال علیه CD44 بر روی سطح الکترود تثبیت شد. در نهایت عمل کرد زیست حسگر الکتروشیمیایی در یک سیستم سه الکترودی به همراه الکترود مرجع نقره- کلرید نقره و الکترود کانتور پلاتینی و در حضور غلظت های مختلفی از سلول های سرطان بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان دهنده این مطلب می باشد که نانوزیست حسگر ارائه شده از حساسیت و دقت بالایی جهت تشخیص سلول های سرطانی MCF-7 از طریق مارکر علیه CD44 برخوردار می باشد. هم چنین مقدار حساسیت متوسط و کمینه حد تشخیص این حسگر به سلول های سرطانی به ترتیب برابر μA / cells ml-1 12/1 و 6 سلول محاسبه گردد.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان دهنده این امر می باشد که از این نانوزیست حسگر می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در تشخیص سلول های سرطانی استفاده نمود
  کلیدواژگان: نانوزیست حسگر الکتروشیمیایی، سلول های سرطان پستان MCF، 7، آنتی بادی مونوکلونال علیه CD44
 • رامین طاهری، سلمان اسدی، نرگس قربانی، راهب قربانی صفحات 220-226
  سابقه و هدف
  ملاسما شایع ترین عامل ایجاد کننده هیپرپیگمانتاسیون پوستی محسوب می شود. مشخصه این بیماری پچ های نامنظم قهوه ای روشن تا تیره به شکل قرینه در نواحی از بدن که در معرض نور خورشید قرار دارد، می باشد. ملاسما اثر مخرب بر کیفیت زندگی مبتلایان دارد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر درمان با فرمول کلیگمن- وایلیس بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به ملاسما، طراحی شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 21 نفر از بیماران مونث بالای 15 سال مراجعه کننده به درمانگاه پوست دانشگاه علوم پزشکی سمنان واقع در شهر سمنان طی سال های 93-92 که برای اولین بار برای آن ها تشخیص ملاسما گذاشته شد و تحت درمان با فرمول کلیگمن-ویلیس (Kligman-Willis) بودند، وارد مطالعه شدند. این فرمول شامل هیدروکینون 5 درصد، ترتینوئین 1/0 درصد و دگزامتازون 1/0 درصد می باشد که در یک پایه پماد هیدروفیلیک است و به صورت موضعی استفاده می گردد. درمان به مدت سه ماه بوده و به بیمار آموزش داده می شد که دارو را هر شب یک بار روی محل ضایعه ی پوستی بمالد. کیفیت زندگی بیماران قبل و پس از دوره درمان بررسی شد. ابزار اندازه گیری پرسش نامه سنجش کیفیت زندگی بیماران پوستی (Dermatology Life Quality Index، DLQI) بوده است.
  یافته ها
  میانگین ± انحراف معیار سن بیماران 2/7±3/28 سال بوده است. 2/76درصد (16 نفر) بیماران دارای سطح سواد دیپلم یا کم تر داشتند. 7/85درصد (18 نفر) بیماران متاهل بودند و در 7/85درصد (18 نفر) از بیماران محل ضایعه، در صورت بود. قبل از درمان، بیماری پوستی در 4/52درصد بیماران اثر خیلی زیاد و در 6/47درصد بیماران اثر بی اندازه زیاد روی زندگی بیمار داشته است. میانگین ± انحراف معیار نمره کیفیت زندگی قبل از مداخله درمانی 55/4±29/20 و بعد از مداخله 94/3±10/14 بوده است که تفاوت معنی دار بوده است (001/0>p).
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد درمان بیماران مبتلا به ملاسما با فرمول کلیگمن- ویلیس در یک دوره سه ماهه، باعث بهبود کیفیت زندگی بیماران خواهد شد
  کلیدواژگان: ملانوز، کیفیت زندگی، هیدروکینون ها، ترتینوئین، دگزامتازون، ترکیب های دارویی
 • حمید استاجی، خسرو قزوینیان، علی مهدوی، کیوان کرامتی صفحات 227-235
  سابقه و هدف
  آویشن شیرازی یکی از شناخته شده ترین گیاهان دارویی از تیره نعنا بوده و دارای خواص دارویی بسیاری از جمله درمان عفونت ها و التهابات گوارشی و تنفسی و خواص ضد میکروبی می باشد و استفاده از پتانسیل دارویی این گیاهان در عرصه های مختلف بسیار ضروری به نظر می رسد. هدف این تحقیق بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی به جیره جوجه های گوشتی بر سیستم ایمنی این پرندگان بود.
  مواد و روش ها
  غلظت های متفاوت از اسانس آویشن شیرازی به جیره جوجه های گوشتی افزوده شد و سپس عیار آنتی بادی های علیه سویه B1 ویروس نیوکاسل و گلبول قرمز گوسفند و هم چنین میزان تحریک لنفوسیت های T در گروه های مختلف مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  عیار پادتن های ایجاد شده علیه ویروس نیوکاسل، در گروه های دریافت کننده غلظت های ppm 400 و 200 اسانس آویشن شیرازی در مقایسه با گروه شاهد به صورت معنی داری (p<0.01) بالاتر بود. عیار پادتن های ایجاد شده علیه SRBC در گروه دریافت کننده ppm 400 اسانس، به صورت معنی داری کم تر (p<0.05) و میزان آن در گروه دریافت کننده ppm 200 به صورت معنی داری (p<0.05) بالاتر از گروه شاهد می باشد. هم چنین میزان تورم پوست در آزمون DTH، 48 ساعت پس از تزریق آنتی ژن در گروه دریافت کننده ppm 200 اسانس به صورت معنی داری بیش تر (p<0.05) از گروه شاهد بوده و در گروه دریافت کننده ppm 400 اسانس در زمان های 72 و 48 ساعت نسبت به سایر گروه ها به صورت معنی داری (p<0.05) کم تر بود.
  نتیجه گیری
  اثرات اسانس آویشن شیرازی بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی وابسته به دز بوده و در غلظت های پایین، این گیاه خاصیت تحریکی بر سیستم ایمنی جوجه ها را نشان داد. ازاین رو، استفاده از آویشن شیرازی در غلضت های پایین برای افزایش مقاومت طیور در برابر عفونت های گوارشی و تنفسی توصیه می شود
  کلیدواژگان: اسانس آویشن شیرازی، ایمنی هومورال، ایمنی سلولی، جوجه گوشتی
 • سامان معروفی زاده، رضا عمانی سامانی، پیام امینی، مهدی سپیدارکیش صفحات 236-241
  سابقه و هدف
  تولد نارس از علل عمده مرگ و میر نوزادان است و عواقب نامطلوب طولانی مدت برای سلامت دارد. هدف پژوهش حاضر تعیین میزان تولد نوزاد نارس و عوامل مؤثر بر آن در زایشگاه های استان تهران بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 4419 زن باردار مراجعه کننده به زایشگاه های استان تهران طی 15 تا 30 تیر 1394 انجام شد. داده ها با استفاده از چک لیست محقق ساخته و از طریق مصاحبه با مادران و بررسی پرونده آنان در اتاق زایمان جمع آوری شد. به منظور بررسی عوامل مرتبط با تولد نوزاد نارس از مدل رگرسیون لجستیک دوسطحی استفاده گردید.
  یافته ها
  میزان تولد نوزاد نارس در این مطالعه برابر با 6/5 درصد بود. نتایج تحلیل تک متغیره نشان داد که سن مادر، پره اکلامپسی، زایمان سزارین، چندقلویی و استفاده از روش های کمک باروری با تولد نوزاد نارس ارتباط دارد (05/0>p). در تحلیل چندمتغیره، پره اکلامپسی، چندقلویی و استفاده از روش های کمک باروری بر تولد نوزاد نارس اثر معنی داری داشتند (05/0>p). در تحلیل چند متغیره، با افزایش سن مادر، شانس تولد نوزاد نارس نیز افزایش یافت، اما این ارتباط به لحاظ آماری معنی دار نبود (051/0=p). هم چنین ضریب همبستگی درون خوشه ایبرابر با 208/0 محاسبه شد که بیانگر آن است که 21 درصد واریانس کل به سطح زایشگاه ها مربوط است.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها، عواملی مانند پره اکلامپسی، حاملگی چندقلویی و استفاده از روش های کمک باروری در افزایش تولد نوزاد نارس نقش دارند. توجه به این عوامل می تواند در شناسایی نوزادان پرخطر و کاهش مرگ و میر آن ها مؤثر باشد
  کلیدواژگان: تولد نارس، عوامل خطر، بارداری، نوزاد، رگرسیون لجستیک چندسطحی
|
 • Diana Saroukhani, Khadijeh Omidi, Reza Norouzi, Hakimeh Zali, Kourosh Sayehmiri, Mohammad Forozeshfard Pages 1-12
  Introduction
  Cancer is the third leading cause of death after cardiovascular diseases and accidents. Patients with cancer do not have a good quality of life. Therefore, the purpose of this study was investigating the state of quality of life in cancer patients in Iran, using the meta-analysis method.
  Materials And Methods
  The search was done using keywords: Quality of Life, Cancer and Iran in the foreign databases of Pubmed, Scopus, Medline, ISI, Google Scholar and native databases such as Sid, Medlib, Iranmedex and Magiran. Data was analyzed using meta-analysis (Random Effects Model). The heterogeneity of the studies was investigated using I^2 index. Data was analyzed using STATA Ver.11 software. SF-36¡ E-Q-C-30¡ TNO-AZL¡ WB-26¡ BR23-C 30 and QOL-BC questionnaires were used in the investigations.
  Results
  Among the 17 accomplished studies in Iran with the sample size of 1476 from year 2003 to 2015, the average quality of life score for cancer patients in Iran was 42 (confidence interval 95%: 34.05 to 49.96) and in men and women were 28.90 and 30.61, respectively. The average quality of life score for the emotional aspect were 55.20, social 40.8, mental health 36.50, physical health 38.17, respectively. The prevalence of quality of life as good, fair and bad were 47%, 34% and 9%, respectively.
  Conclusion
  The average quality of life score of cancer patients is higher in women in compare to men
  Keywords: Quality of Life, Neoplasms, Iran, Meta, Analysis
 • Noshad Peyravian, Hamid Asadzadeh, Ehsan Nazemalhosseini Mojarad, Mehrdad Hashemi, Mohamma Dreza Razavi Pages 13-24
  Introduction
  Since the majority of colorectal cancers originate from polyps in the area, therefore, the investigation of the immunological gene expression in colon polyps can be used as a factor for the detection of genetic and pathological differences in polyps. The aim of this study was investigating the expression of CD86 gene in colorectal polyps and its association with malignancy.
  Materials And Methods
  In a descriptive-analytical study during (2012 to 2014), forty-nine biopsy samples were collected during colonoscopy from the patients with colorectal polyps and ten healthy subjects for normalization. A questionnaire including clinical and demographic data was filled out for all cases. Mucosal mRNA expression of CD86 gene was investigated using Real-Time PCR and Fold Change of gene expression (2-DDCt) method.
  Results
  A total of 49 patients including 27(55.2%) male and 22(44.8%) female with mean age of 53±15.3 were evaluated in this study. Adenoma and hyperplastic polyps were reported in 69.3% and 30.7% patients respectively. More than 90% of adenomatous polyps were spread out to the colon while the others were located in the rectum. Based on Relative Quantitation method, over-expression of CD86 genes in colon polyps were observed (Polyp ≥2-fold normal) and down-expression of CD86 in rectum polyps were noticed in comparison with normal samples (Polyp≤0.5-fold normal).
  Conclusion
  Comparing mRNA expression level of CD86 gene in colon polyps with the profile of mRNA expression of polyps in the rectum indicates the presence of distinct molecular and immunological mRNA expression between polyps of these two sites.
  Keywords: Colorectal Neoplasm, Colonic Polyp, Gene Expression, Antigens CD86
 • Fateme Ehsani, Rozita Hedayati, Elham Fatemi, Abdolhamid Hajihasani, Solale Ramezanpour Pages 25-34
  Introduction
  Regarding to the importance of foot in maintenance of balance, it seems that flat foot can affect complex postural and balance control. In this study dual-task paradigm has been used to investigate the amount of attention needed for balance controlling in patients with flat foot than subjects with normal foot arch.
  Materials And Methods
  30 participants (15 male &15 female, mean ages 22/30±2/61 years) with flat foot and 30 participants (15 male &15 female, mean ages 22.30 ± 1.70 years) with normal foot arch were placed in two groups. Static & Dynamic balance tests were performed by Biodex Balance System SD under condition of single leg stance, in two forms of open and closed eyes. Measured parameters were total, anterior-posterior and medial-lateral stability indices.
  Results
  The within group comparison of single and dual tasks in control and flatfoot groups in static (open & closed eyes) and dynamic (open eyes) balance tests did not show any significant differences (P>.0.05). The within group comparison of single and dual tasks in two groups in dynamic balance condition with closed eyes showed significant differences (P
  Conclusion
  The participants with flat foot have equal attentional demands in balance control compared to participants with normal foot arch.
  Keywords: Attention, Postural Balance, Flatfoot
 • Mona Zamanian Azodi, Mostafa Rezaei Tavirani, Maryam Peyvandi, Akram Safaei, Majid Rezaei, Tavirani, Mohammad Mahboubi, Farshad Okhovatian, Hossein Ali Safakhah Pages 35-41
  Introduction
  Studies show that ethanol can induce changes in proteomic profile of human fibroblast cells. Some of these proteins are important in promoting cancer. Thus, analyzing function and interaction networks of these proteins are essential for better understanding the carcinogenesis mechanism of ethanol.
  Materials And Methods
  In this study the protein-protein interaction network (PPI) of six significant down-regulated proteins in human fibroblast cells (HFFF2) treated with ethanol were analyzed by using Cytoscape software and its algorithms.
  Results
  PPI network analysis showed that the constructed network consisted of 756 nodes and 1166 edges. Results indicated that Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 with degree = 528 and Betweenness Centrality = 0.74 is a hub protein that ethanol can alter its expression. In addition, module evaluation showed that the hub protein has a key role in different overlapped complexes. On the other hand, annotation studies by using DAVID program indicated that this protein is involved in different important biological processes in the cell.
  Conclusion
  The six down-regulated proteins treated with ethanol may become carcinogenic and can impose vast alterations in other vital biological processes of the cell. Among them, Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 is the most important one
  Keywords: Ethanol, Fibroblasts, Protein Interaction Maps, Gene Ontology
 • Zaynab Hydarinia Naieni, Monir Nobahar, Raheb Ghorbani Pages 42-50
  Introduction
  Many hemodialysis patients suffer from poor sleep quality. The aim of this study was to determine the relationship between therapeutic' hemodialysis shifts with sleep quality in patient's undergoing hemodialysis.
  Materials And Methods
  This was a descriptive, cross-sectional study and participants were selected by available method, including 90 hemodialysis patients in Semnan who were undergoing hemodialysis in fixed morning, evening or night shifts for at least 3 months. Inclusion criteria included age over 18 years and hemodialysis 2-3 times per week for 3 hours or more per session. Sleep quality was assessed by Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI).
  Results
  In this study 54.4% of participants were male and the rest were female. Patients (33.3%) had good sleep quality and 66.7% had low sleep quality. Variable analysis showed a significant correlation between quality of sleep and sex (P = 0.01), marital status (P = 0.009), number of children (P=0.012) and dialysi's shift (P = 0.003). The effect of simultaneously variables in the logistic regression showed that the risk of low sleep quality in women versus men was 3.75/1, evening' versus morning shifts was 5.25/1 and night' versus morning shift was 4.13/1. Also, for each additional offspring, the risk of low sleep quality was increased to 1.33/1.
  Conclusion
  Findings in this study showed that sleep quality in patients that are hemodialyzed in morning shift was significantly better that the other shifts. These findings may help for arranging the situation to choose the most appropriate therapeutic shift for hemodialysis patients, especially for those who suffer from poor quality sleep.
  Keywords: Hemodialysis, Sleep, Shift
 • Hamid Poursharifi, Jalil Babapour, Hossein Karsazi Pages 51-61
  Introduction
  Triple vulnerability model focuses on the interaction of three types of vulnerabilities in development and maintenance of emotional disorders. Despite the prominence of this model, there is not enough research done to assess its experimental validity. The aim of this study was to evaluate vulnerability factors of generalized anxiety disorder based on triple vulnerability model.
  Materials And Methods
  For this purpose, 320 students from Tabriz University (Iran) were selected by cluster sampling and responses to NEO Five-Factor Inventory, Anxiety Control Questionnaire-revised, Intolerance of Uncertainty Scale and Generalized Anxiety Disorders Questionnaire-IV. Analysis was performed using structural equation modeling.
  Results
  Evaluation of hypothetical model using fit indices showed that the hypothetical model fitted with the measurement model. The results showed that neuroticism and extroversion have significant effect on generalized anxiety disorder by mediation of lack of perceived control and intolerance of uncertainty. In addition, hypothetical model was a better fit in compare to the alternative models.
  Conclusion
  our result, along with the support of triple vulnerability model for generalized anxiety disorder, proposes a suitable framework for the etiology of this disorder
  Keywords: Vulnerability factors, Generalized Anxiety Disorder, Triple Vulnerability Model
 • Homa Mohseni Kouchesfahani, Somayeh Ebrahimi Barough, Jafar Ai, Hamideh Anbar Pages 62-70
  Introduction
  Endometrial stem cells (EnSCs) were identified for the first time in 2004. These cells are capable of extensive self-renewal and have the potency to differentiate into chondrocyte, osteocyte, adipocyte, neuron and oligodendrocyte. PI3K/Akt signaling has been implicated in multiple cellular and organ functions, including differentiation, survival and cell death and its inhibition leads to cell differentiation. The purpose of this study was to investigate the differentiation of endometrial stem cells into neural cells by inhibition of PI3K/Akt pathway using small molecule Ly294002.
  Materials And Methods
  Endometrial tissues were treated enzymatically and segregated cells were cultured in DMEM/F12 with 10% FBS. The flow cytometry analysis was perfomed for CD105, CD90, CD146, CD31 and CD34 at the third passage. Then the neurogenic differentiation was evaluated at the third passage, 21 days after induction with differentiation media. Immunocytochemistry and Real-time PCR were performed to investigate the expression of specific neural stem cells markers.
  Results
  The flow cytometry analysis showed that EnSCs were positive for CD90, CD105 and CD146 and negative for CD31 and CD34. Immunocytochemistry showed that the expression of nestin, NF and Chat neuronal markers in the cells treated with small molecule Ly294002. Real-time PCR also indicated expression of NF and Chat neuronal markers at the mRNA level.
  Conclusion
  According to the findings of this study it can be concluded that the EnSCs have neural differentiation potency in the suitable differentiation milieu. Ly294002 small molecules by inhibiting PI3K / Akt pathway possibly can prevent cell proliferation and induce cell differentiation
  Keywords: Endometrium, Cell Differentiation, Stem Cells, Neural Cells, Phosphatidylinositol 3, Kinases
 • Bita Bakhshi, Bahram Nikmanesh Pages 71-78
  Introduction
  Campylobacter spp. is the major cause of bacterial gastroenteritis, called campylobacteriosis, in the worldwide. Post-infectious complications of this infection are reactive arthritis and Guillain–Barré syndrome. Despite the importance of this infection, the isolation of fastidiousbacteria cannot be performed in most clinical laboratories. The aim this study was to design an alternative transport medium with mCCDA and evaluation the bacteria survival time into this medium, optimization of culture conditions of bacteria and then performance of direct duplex-PCR on colonies and stool samples. Finally, the results of the PCR and culture were compared.
  Materials And Methods
  Fifty eight children suspected to campylobacteriosis were enrolled in this study. Fecal specimens were inoculated in depth inside the altered transport medium with mCCDA and then sent to laboratory. The specimens from transport media were cultured on two media of mCCDA&brucella agar daily and up to 7 days. Each plate was evaluated for bacterial growth up to 72 hours. The duplex-PCR on colonies and stool were carried out directly.
  Results
  Total of isolated bacteria in this study was 9 cases (16%). The colonies were visible on the media after 48 to 72 h. The duplex-PCR assay on colonies detected 8 isolates of C. jejuni and 1 isolate C. coli. The results of the direct duplex-PCR on fecal specimens and cultures were the same.
  Conclusion
  The results indicate that the presented method in this study with sensitivity equal to the PCR is useful for isolation of Campylobacter spp. It seems that using the changed transport medium and optimization of bacterial culture conditions will be isolated these fastidiousbacteria better than basic transport media.
  Keywords: Campylobacter jejuni. Campylobacter coli, Cary, Blair, Duplex, PCR, Gastroenteritis
 • Mohammad Rostami, Nejad, Seyed Hossein Hejazi, Mehran Bahadoran, Nader Pestehchian, Mohammad Amin Pourhosseingholi, Ahmad Hosseini Safa, Amir Sadeghi, Hossein Nobakht, Reza Tajabadi Farahani, Mohammad Reza Zali Pages 79-85
  Introduction
  Toxoplasma gondii infection is usually detected by using immunoglobulin IgG and IgM antibodies in different populations. This parasite is implicated in the pathogenesis of many autoimmune diseases such as celiac disease (CD). In the present study the prevalence of Toxoplasmosis and the level of IL8 in patients with Celiac disease were evaluated.
  Materials And Methods
  In this case-control study in 2013, 150 patients with CD diagnosis were selected by using questionnaire and the presence of antibodies specific for Toxoplasma gondii (IgG, IgM) was detected by ELISA. On the other hand the level of IL8 was detected using available commercial kit.
  Results
  patients (n=59, 39.9%) were positive for anti-toxoplasma IgG. On the other hand, only 2 of them were positive for IgM antibodies, which did not show statistical correlation to the disease (1.4%, P = 0.65). The mean level of IL8 was 176.38 (SD=191.79) in 150 CD patients, which did not show a statistical significant correlation between the mean level of IL8 and celiac disease (P=0.001).
  Conclusion
  Like other studies showing that intestinal infection can help to develop celiac disease in susceptible individuals, our results also revealed that Toxoplasma gondii infection can increase the risk of developing celiac disease.
  Keywords: Coeliac Disease, Toxoplasmosis, Serology, Interleukin, 8
 • Nahid Safari, Alighiarloo, Mohammad Taghizadeh, Seyyed Mohammad Tabatabaei, Soodeh Shahsavari, Saeed Namaki, Soheila Khodakarim, Mostafa Rezaei, Tavirani, Ali Rashidy, Pour Pages 86-94
  Introduction
  Type 1 diabetes (T1D) results from autoimmune destruction of insulin-producing beta cells in pancreatic islets of Langerhans. To develop efficient treatments for T1D, it is required to identify suitable therapeutic markers. Systems biology offers approaches to better understanding of functional elements in the disease. Our aim was to investigate larger number of candidate markers in T1D by topological analysis of constructed PPI based on gene expression.
  Materials And Methods
  In this study, gene expression profile of peripheral blood mononuclear cells from newly diagnosed type 1 diabetic children was prepared from Gene Expression Omnibus and analyzed to get differentially expressed genes. Then, these genes were mapped to PPIs data to construct related subnetwork. Five topological features were calculated by Cytoscape software. Finally, degree, betweenness and closeness centrality features were utilized to identify candidate markers.
  Results
  2467 differentially expression genes were obtained by statistical analyzing of gene expression profile in which 1024 were upregulated and 1443 were downregulated. After mapping these genes on PPI network, there was constructed subnetwork with 949 nodes and 1776 edges. By topological analysis of the subnetwork, we determined high degree nodes (hub) and high betweenness nodes (bottleneck). Then, 9 hub-bottleneck proteins that were more central (high closeness centrality) in the subnetwork were identified and introduced as candidate markers.
  Conclusion
  The obtained markers from network via systemic view can be considered as new diagnostic markers and potential therapeutic targets for T1D
  Keywords: Type 1 Diabetes, Gene Expression, Protein, Protein Interaction Network
 • Morteza Hajihosseini, Payam Amini, Maryam Shahdoust, Javad Faradmal, Majid Sadeghyfar, Abdolazim Sedighi, Pashaki Pages 95-101
  Introduction
  Determining disease progression process and its affecting factors are of the most important issues in controlling the disease. This study aimed to predict the breast cancer progression as well as assessing the relationship between demographical and clinical factors.
  Materials And Methods
  This retrospective cohort study was conducted on 527 Iranian females with breast cancer who underwent surgery, from 1995 to 2013 using checklists. The effect of the factors on death and tumor recurrence was assessed by log-normal model fitted into each transition of illness-death model which were used to investigate the relationship between demographic and clinical factors and survival time. Data analysis was performed using statistical R software version 3.1.1. The significance level of 0.05 was considered.
  Results
  Evaluating the hazard of death without recurrence, the risk of death in patients over 50 years were higher than those under 50 (P=0.01). A tumor size of 2-5 cm was introduced as a death factor in recurrent patients (P=0.01).Age and type of tumor did not impact the hazard. Log-normal distribution was chosen for downtime between steps.
  Conclusion
  Based on the results, age at diagnosis had significant impact on the risk of death before the first recurrence. Tumor size had a significant effect on death after tumor recurrence. In addition, Log-normal and disability models are appropriate tools to identify the factors influencing survival of patients with breast cancer.
  Keywords: Survival Analysis, Breast Neoplasms, Neoplasm Metastasis, Statistical Models, Disability Structure
 • Foad Seidi, Leila Sadat Ghasabi, Elahe Fadaee Pages 102-109
  Introduction
  The state of health and illness in each of physical or mental dimensions can influence on the other dimension. Thus, it is essential to study interaction between physical deformities and mental variations. Nevertheless, this issue already is not considered sufficiently. The objective of present research was to study the relationship between deformities of the spine including forward head and thoracic hyper-kyphosis with body imagein non-athletes females.
  Materials And Methods
  One hundred twenty non-athletes female who their ages ranged from 25 to 30 years old, were participated in this study. These participants were divided into two groups, with each group had 60 members and were associated with one of the deformities including forward head and thoracic kyphosis. The angle ofthoracic kyphosis was measured by flexible ruler and forward head was measured by photogrammetry method.
  Results
  Data in both descriptive and inferential statistics were analyzed using SPSS version 19. The relationship between the spine deformities was assessed by Pearson correlation coefficient. Results show that although there was a significant relationship between body image and kyphosis abnormality in non-athlete girl student (r = 0.951, p = 0.008) but there was also no significant relationship between body image and forward head (r = 0.29, p = 0.21).
  Conclusion
  It seems that in deformities such as thoracic kyphosis that is physically evident and is well known by most people; body image weakness is more. So, lack of awareness about forward head posture may decrease the person’s sensitivity to their appeareance. Although psychological, economical, business, lifestyle and cultural as well as factors other relevant factors most be considered.
  Keywords: Body image, Forward head, Hyper, kyphosis, Postural deformities, Photogrammetry
 • Saeideh Foroumadi, Masomeh Rajabi Bazl, Hossein Hosseini, Shirin Rajabi, Solmaz Shahidi, Azam Daraei, Attabak Toofani Milani Pages 110-116
  Introduction
  Immunotherapy has been practiced for more than two decades in the treatment of cancer. In this method, monoclonal antibodies bind to tumor specific antigens and inhibit their function. Therefore, scientists are looking for special targets on cancer cells that can be differentiate cancer cells from normal cells. In some cancers, including breast cancer human epidermal growth factor receptor-2 (HER-2) is significantly higher than the normal level. The goal for this project was to obtain expression with high quality of HER-2 with high activity in yeast expression system and its use in future studies.
  Materials And Methods
  In order to express the extracellular domain of the HER-2 receptor we have used pPICZα and Pichia pastoris wild type X33 as a sequence vector and host cell respectively. Expression of HER-2 was analyzed using Sodium Dodecyl Sulfate Poly Acrylamide Gel Electrophoresis 7% and accuracy of expression was confirmed by ELISA.
  Results
  The expression of Her-2 antigen was evaluated by 7% SDS-PAGE with 185 KDa protein ladder. The results indicated that the expression of Her-2 antigen has been increased by IPTG induction. Moreover, the activity of Her-2 antigen was studied by ELISA technique using commercial anti Her-2 monoclonal antibody (Herceptin) and Her-2 antigen has shown high affinity to Herceptin.
  Conclusion
  In this study, we have produced the Her-2 antigen in yeast expression system. With regards to yeast expression system advantages including secretory expression, protein folding, protein glycosylation, and activity of expressed protein in a wide range of pH, the Her-2 antigen which expressed in yeast host has great quality and will be used in future studies
  Keywords: Brest Cancer, HER, 2, Pichia pastoris
 • Zahra Sarlak, Reza Mohammadi, Khadije Abdolmaleki, Amir Mohammad Mortazavian, Mahdi Shadnoosh Pages 117-127
  Introduction
  Recently, an increased demand for nondairy probiotic products comes from the vegetarians, those with lactose intolerance and high cholesterol blood content in dairy products. In this research, the effects of adding different probiotic strains to the Aloe vera drink were studied on biochemical and microbiological specifics during refrigerated storage.
  Materials And Methods
  About 7% of any cultured single strain probiotic (Lactobacillus (L) acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus fermentumor Lactobacillus plantarum) were added to Aloe vera juices. Samples were studied in 7 days intervals throughout 21 days of storage at 5°C. pH and redox potential values were measured by pH-meter. Titrable acidity value was determined by titration with 0.1 N NaOH. Probiotic bacteria were enumerated using MRS-agar medium.
  Results
  The highest and lowest biochemical changes were observed in treatments with L. reuteri and L. acidophilus, respectively. Therefore, different types of inoculated probiotic strains, with different ability in fermentation at refrigerated temperature, had effects on the amount of the biochemical changes during storage. The most probiotic viable counts in treatments with L. acidophilus were observed at the end of storage.
  Conclusion
  Probiotic viability was improved in Aloe vera juices probably due to high amounts of nutrients such as aminoacids, proteins, sugars, vitamins, phenolic compounds and antioxidants. L. acidophilus and L. fermentum are suitable choice to use in Aloe vera drink
  Keywords: Aloe vera, Beverages, Probiotic
 • Mohammad Shokrzadeh, Ehsan Zamani, Javad Mollahasani, Fatemeh Shaki Pages 128-137
  Introduction
  Methamphetamine (METH) is a known abused drug which could induce cardiotoxicity. Captopril is an angiotensin converting enzyme inhibitor that is used in hypertension therapy and has known antioxidant effects. In this study we evaluated the effect of captopril against METH-induced toxicity in rat heart isolated mitochondria in hyperthermic condition.
  Materials And Methods
  Mitochondrial fractions were isolated from heart of Wistar rat with different centrifuge technique. Then, heart isolated mitochondrial were exposed to METH (LC50, 250µM) and captopril (0, 25, 50, 100, 200, 400 µM) and incubated at 37 and 41 C. After 1 h incubation, mitochondrial damage was assayed by MTT test. Also, oxidative stress markers were measured.
  Results
  Our results showed that METH significantly induced mitochondrial damage that was more pronounced in hyperthermic condition. Increased oxidative stress markers such as lipid peroxidation, reactive oxygen species formation and glutathione oxidation in the heart isolated mitochondria were observed after METH exposure that was more significant at 41 c than 37 C. Captopril significantly inhibited METH–induced oxidative stress in the heart isolated mitochondria. Also, captopril pretreatment significantly improved mitochondrial function. Mitochondrial swelling also increased after METH exposure, but was significantly decreased with captopril pre-treatment.
  Conclusion
  These results suggested that captopril could ameliorate METH-induced oxidative stress and mitochondrial dysfunction especially in hyperthermic condition. Therefore, the effectiveness of this antioxidant should be evaluated for the treatment of METH cardiotoxicity
  Keywords: Captopril, Methamphetamine, Cardiotoxicity, Mitochondria, Oxidative Stress, Rat
 • Roghayeh Mohammadi, Solmaz Mohammadzadeh Pages 138-146
  Introduction
  Plantar flexor muscles produce propulsive force in the second half of stance phase; deficient motor output from these muscles would lead to inadequate propulsion at push off phase of gait following stroke. The aim of the present study was to examine the effects of walking on a treadmill at varying speeds on ankle muscle activation in stroke survivors and to compare the effect of increasing speed on plantar flexor muscle activity in subject groups in relation to spasticity severity.
  Materials And Methods
  Nineteen stroke survivors (13M/6F) walked on a standard treadmill at three different speeds (self-selected, self-selected%, self-selected%). The electromyographic activity of Medial Gastrocnemius (MG), and Tibialis anterior (TA) muscles recorded at push off phase of the gait.
  Results
  In the high spasticity subgroup (Tardieu scale ≥2), paretic MG activity increased as walking speed increased (p
  Conclusion
  Our data indicates that individuals with stroke can be safely trained on a treadmill to walk 20-40% above the self-selected pace to improve MG output without adversely affecting TA output.
  Keywords: walking, Electromyographict Stroke
 • Mehrnoosh Pashaei, Mehdi Barati, Ehsan Manouchehri Doulabi, Farahnaz Ghahremanfard, Majid Mirmohammadkhani, Fatemeh Pak, Parviz Kokhaei Pages 147-152
  Introduction
  Immunoglobulin E (IgE) is a key player in allergy diseases and immune responses against parasites. Epidemiological studies indicated that there is an inverse association between plasma IgE levels as it been seen in allergic patients and the risk of cancer development. The aim of this study was to investigate the plasma IgE levels in breast cancer and patients with chronic lymphocytic leukemia than healthy subjects.
  Materials And Methods
  In this case-control study, twenty patients with CLL also twenty five patients with breast cancer as the cases groups and twenty age-matched healthy subjects as control group were evaluated. Plasma IgE levels in both groups were measured by ELISA. Data from both groups were analyzed and compared by kolmogorov-smirnov test and paired t-test with SPSS version 16.
  Results
  The IgE levels were 9.045±4.261 IU/ml in CLL patients and 37.19±12.21 IU/ml in patients with breast cancer and 40.73±16.18 IU/ml in healthy subjects. Our data showed that plasma IgE levels in CLL patients group were significantly less than controls group (p
  Conclusion
  It seems that there is an inverse correlation between serum IgE levels and the risk of developing CLL. While there is no correlation between the IgE level and the risk of developing breast cancer. IgE levels can be used as a biological marker in chronic lymphocytic leukemia development.
  Keywords: Breast Neoplasms, Chronic lymphocytic leukemia, Immunoglobulin E Enzyme, Linked Immunosorbent Assay
 • Mohammad Sadegh Yazdiha, Raheb Ghorbani, Javad Behshad, Seyyed Mohammad Hoseini, Mohammadreza Razavi, Alireza Emadi Pages 153-158
  Introduction
  Urinary tract infection (UTI) is one of the most common causes of chronic renal failure of children. Therefore diagnosis of predisposing factors have an important role to prevent renal damage. This Study was performed to investigate the association between idiopathic hypercalciuria and urinary tract infection in children 1-14 years of age admitted to Amiralmomenin hospital of Semnan (Iran).
  Materials And Methods
  This was a case-control study in which 75 children with UTI (without renal stone and urinary tract malformation) and a control group of 75 children without UTI were investigated. We measured random urine calcium to creatinine ratio in these children. In order to ruled out of secondary hypercalciuria, serum calcium, phosphor alkalene phosphatase, venous blood gases also were measured.
  Results
  67 out of 150 patients (89.3%) were females and the rest were males. The mean (± SD) age of children with UTI were 3.83 ± 2.78 years and in control group were 3.88 ± 2.88 years which the difference was not significant (p = 0.907). Idiopathic hypercalciuria in 40% (n = 30) of children with UTI and 13.3% (n = 10) of children without UTI was found (P
  Conclusion
  Based on results of this study, idiopathic hypercalciuria has a significant correlation with UTI in children and investigation of urinary calcium excretion in children with UTI is recommended.
  Keywords: Urinary Tract Infection, Hypercalciuria, Preschool Child
 • Zohreh Hoseinpour Yektaei, Ramzan Ali Ramzanpour, Maryam Rahbar, Hadi Hasanzadeh Pages 159-164
  Introduction
  One of the problems in chemical dosimeters such as Trimesic acid is the liquid environment which makes it difficult to use. Chemical dosimeter merged into a bed of gel can help to partly overcome this problem.According to the importance of stability of dosimeter response after irradiation, in this study, the parameters of gelatin- Trimesic acid dosimeter in the range of doses of a one fraction of radiotherapy was assessed in days one, two, three and four after irradiation.
  Materials And Methods
  After the gel construction at a concentration of 1 mM and a pH of 2.2, it was poured into Perspex vials which opening was tight with parafilm and wrapped in an aluminum foil to eliminate light and was divided into 5 groups to be irradiated with 6 MV photons of linac 24h after the gel synthesis. To do so, vials were place at the isocenter of the linac in a SSD of 100cm and field size of 10×10 cm2. The delivered doses were from 0-200 cGy and vials were kept at the temperature of 4˚C after the irradiation. The procedure of reading the vials were performed using a spectroflourimeter (Jasco 6200) from one to four days after irradiation in excitation wavelengths of 370, 380, 390, 410, 420 and 450 nm.
  Results
  After obtaining the emission spectrum from the spectroflourimeter, the emission spectrum was analyzed and it was found that there is a peak in the wavelengths of 377, 387, 396, 416, 427 and 457 nm seen in one day after irradiation and the most stable response belongs to the first day after irradiation.
  Conclusion
  The results of this study showed that the combined gelatin- Trimesic acid dosimeter in the first day after irradiation has the highest and most stable response and according to its characteristics, has the potential to be assessed as a clinical dosimeter
  Keywords: Chemical dosimetry, Gelatin, Trimesic acid, Stability, Spectroflourimetry
 • Zahra Kamal, Marjan Ajami, Nasrin Beheshti, Morteza Abdollahi, Sayed Hossein Davoodi Pages 165-173
  Introduction
  Colorectal cancer is the third causes of cancer death in the world. Recent studies have shown that the serum levels of visfatin are increased during malignancies, suugesting a role for vistatin in pathogenegis of malignancies. It is suggested that conjugated linoleic acid, (CLA) can reduce the serum levels of vistatin. The aim of this syudy was to study the effects of dietary conjugated linoleic acid on serum visfatin level in rat model of colorectal cancer.
  Materials And Methods
  Sixteen male Wistar rats, weighing 250-300 g were divided into two groups: control and experimental. Both groups were injected subcutaneously, with 1,2- Dimethyl Hydrazine at a dose of 15 mg/kg of body weight, twice per week for 6 weeks. The control group and experimental groups were gavaged with water (2 ml/kg) and CLA (200 mg/kg), respectively, for the first 4 weeks of study. After 6 weeks, the rats were killed and their blood and colorectal tissues were collected in order to analyze serum visfatin, tumor number and tumor size respectively by ELISA method, tumor numbering and macroscopic analysing.
  Results
  Visfatin levels decreased dramatically in the experimental group than control group (P=0.001). Tumor number and tumor size increased considerably in the control group than experimental group (P = 0.000). There was a positive correlation between visfatin levels with tumor number (r =0.701, p = 0.001) and also between plasma visfatin with tumor number×tumor size (r=0.771, p=0.000).
  Conclusion
  This study shows that dietary CLA by reducing serum visfatin can decrease the tumor number and tumor size in rat model of colorectal cancer. Thus, CLA suppresses colon carcinogenesis by a mechanim probably involving reduced serum visfatin
  Keywords: Visfatin, Conjugated linoleic Acid, Colorectal cancer
 • Hamideh Maftoon, Nour Amirmozafari, Maryam Kashanian, Mojgan Oshaghi Pages 174-179
  Introduction
  Bacterial vaginosis is not a mono-factorial infection. A synergism of microaerophilic bacteria, Mycoplasma spp., and anaerobic bacteria such as Atopobium vaginae, Porphyromonas spp., Bacteroides spp., Prevotella spp., and others are involved in these infections. The aim of present study was to determine the prevalence of Atopobium vaginae in non-pregnant women suffering from bacterial vaginosis.
  Materials And Methods
  A total of 102 non-pregnant women who referred to ShahidAkbarabadi hospital in Tehran were tested for bacterial vaginosis. In order to isolate Atopobiumvaginae the sample was cultured on Colombia agar containing Amphotericin B, Nalidixic acid and Colistin. Additionally, they were simultaneously cultured on blood agar plates containing fresh human blood and Amphotericin B under anaerobic conditions. After extraction DNA from colonies and vaginal specimens, PCR amplification was performed by using specific primers for detection of Atopobiumvaginae.
  Results
  From a total of 102 women who referred to the hospital, 38 cases were confirmed for bacterial vaginosi. With PCR assay, 25 of these 38 cases (%65) were positive for Atopobiumvaginae.
  Conclusion
  This is the first report of isolation of Atopobiumvaginae in Iran.The results of this investigation points to a clear association ofAtopobiumvaginaewith bacterial vaginosis and Atopobiumvaginae should also be considered as a probable etiological agent
  Keywords: Bacterial Vaginosis, Female, Women, Polymerase Chain Reaction
 • Ali Heshmati, Ali Asghar Vahidinia Pages 180-188
  Introduction
  Cardiovascular disease is the leading cause of deathin the world. Nutritional factors are one of the main causes of these diseases. Food regimes that are rich in saturated and transfatty acids increase the risk of these diseases.The aim of this study was to investigate the impact of hard and soft margarine, butterand canola oil (control group) on serum lipid profileofrat.
  Materials And Methods
  Thirty-two rats into four groups for eight weeks with a high-fat diet containing canola oil, hard and soft margarine or animal butter were fed. Fatty acid composition and lipid profile of serum were measured before and after the intervention.
  Results
  Compared to canola oil, margarine and animal butter led to a significant increase in triglyceride. In all groups, total cholesterol and HDL-C were increased. Canola oil reduced LDL-C and hard margarine, but not soft margarine and also butter increased it. Butter increased LDL-C/HDL-C but margarine and canola oil reduced it. In serum of the control group, the levels of saturated fatty acids reduced, but those of mono- and poly-unsaturated fatty acids increased. The reverse changes were found in the butter and margarine groups.
  Conclusion
  In compared with butter, high-trans margarines have a negative impact on lipid profile, while low-trans ones caused improvement lipid profile
  Keywords: Margarine, Butter, Cholesterol, Triglyceride, Lipid, Fatty Acid
 • Nadia Azari, Farin Soleimani, Roshanak Vameghi, Firouzeh Sajedi, Soheila Shahshahani, Hossein Karimi, Adis Kraskian, Amin Shahrokhi, Robab Teymouri, Masoud Gharib Pages 189-196
  Introduction
  For diagnosing children who are suspected to have developmental delay through developmental screening tests, we need a valid and reliable diagnostic tool. The Bayley scales is a well-known diagnostic developmental assessment on cognitive, communication and motor domains. The aim of this study was validity and reliability determination of the Bayley test.
  Materials And Methods
  The method of this study was descriptive-analytic. The test was provided through translation- back translation and cultural adaptation. Content and face validity of tool was determined by experts’ opinions. 260 children aged 1 to 42 months were recruited for developmental assessment by Bayley. Reliability of test was calculated through three methods; internal consistency, test-retest and inter-rater. Construct validity was calculated using factor analysis and comparison of the mean scores methods.
  Results
  Participants were 260 children 15 days to 42 months, including 134 boys (51.5%). Cranach’s alpha coefficients were more than 0.76 for all domains. Pearson correlation coefficient in different domains, were at least 0.987 (P
  Conclusion
  These results indicated that the Bayley is a valid and reliable tool for developmental assessment in Persian children.
  Keywords: Child Development, Infant, Reproducibility of Results, Neuropsychological Tests
 • Farah Hashemi, Davood Sharifi, Majid Kasaei, Elahe Ghasemi, Mohamma Dreza Razavi, Sabahat Lavvaf, Hamid Zamani, Moghadam Pages 197-202
  Introduction
  Dislocation of shoulder joint is the most common joint dislocation in the body.This dislocation is the most common one in the 2 period of life. In men between 20-30 years of age due to trauma and sports activities and in women between 60-80 years, usually due to increases in fall. The aim of this study was to determine the prevalence of abnormal radiography in the reduction of anterior shoulder dislocation.
  Materials And Methods
  In a one-year cross sectional study, 236 patients with uncomplicated anterior shoulder dislocation who referred to Imam Reza hospital (Mashhad, Iran) were studied. The following data were obtained and recorded: the age and gender of patients, mechanism of injury, radiographs before replacing it up and the interpretation of results, the result of reduction and shoulders immediately following graph reduction, the result of the interpretation of radiographs after reduction, the dislocation and reduction.
  Results
  The mean age of patients was 31.81 ± 13.22. 174 patients (89%) were male and 26 (11%) were female. Anterior dislocation in 116 patients (49.2%) were right shoulder and in 120 patients (50.8%) were left shoulder. Spontaneous dislocation (61.9%) was the most dislocation mechanism and the external ortation (46.4%) was the most reduction method. Physcial examination before and afer reduction, and the interpretation of radiographs after reduction indicated the correction of anterior shoulder dislocation in all pateints.
  Conclusion
  This study demonstrated that radiography after anterior shoulder dislocation reduction is not necessary.
  Keywords: Shoulder Dislocation, Radiography
 • Shabnam Mohammadi, Mahbobeh Khakbaz, Marzieh Shoraka, Samira Vakil, Maryam Moghimian, Fatemeh Mohammadzadeh, Maryam Mohammadi, Naghmeh Jajarmi, Kamyar Tavakkoli, Mehdi Basiri Moghadam, Mehdi Karimi Pages 203-210
  Introduction
  Lead is one the heavy metals that cause negative effects on the body systems. However, there is little data about the effect of antioxidants on kidney damage induced by the lead. Therefore, the aim of the present study was to evaluate the effects of different doses of manganese on biochemical and histopathological parameters of kidney in mice.
  Materials And Methods
  In this study, 48 adult Balb/C male mice were randomly divided into six groups. Control group did not receive any injection. Second group received 60 mg/kg lead acetate intraperitoneally. Third to sixth groups were injected 60 mg/kg lead acetate and 2.5-5-10-20 mg/kg manganese intraperitoneally, respectively. After 14 days, slides from kidney of mice prepared and the volume of kidney and volume and number of glomeruli were measured by stereological method. Besides, levels of serum urea and creatine were measured.
  Results
  Evaluation of the kidney tissue in lead poisoning group showed collapse and glomerulosclerosis as well as tubular vacuolization and necrosis. In the 2.5 mg/kg manganese-treated group less tissue damage occurred. A significant increase in volume of kidney was observed in 2.5, 5 mg/kg manganese-treated and lead poisoning groups (P
  Conclusion
  Treatment with 2.5 mg/kg and 5 mg/kg of manganese after injection of lead acetate for 14 days caused improvement in histopathology and biochemical signs of kidney tissue damage in mice.
  Keywords: Lead, Kidney, Mice, Manganese
 • Meisam Omidi, Amir Yadegari, Hakimeh Zali, Mohadese Hashemi, Hadi Hasanzadeh Pages 211-219
  Introduction
  Nowadays, early cancer detection and effective treatment is crucial for improved prognosis and cancer management. In particular, the accurate qualitative detection of cancer cells represents a critical step in cancer diagnosis. The aim of this study was to examine Cancer cell detection using electrochemical nanobiosensor based on graphene / gold nanoparticle.
  Materials And Methods
  Modified graphene oxide/gold nanoparticle electrodes were employed to increase the sensitivity of human breast cancer MCF-7 cells detection, using CD44 biomarker. Frist the electrodes were modified with graphene, then gold nanoparticles were sediment on graphene-modified electrode. Then CD44 monoclonal antibody conjugated on the surface of gold nanoparticles, on graphene-modified electrode. Finally, the performance of the fabricated biosensors were investigated by using a common reference electrode composed of silver-silver chloride and a common platinum counter electrode at different antigen concentrations with the buffer and serum.
  Results
  The proposed electrochemical cytosensor delivered a high sensitivity with the average of 1.12 μA / cells ml-1, and a low detection limit of 6 cells.
  Conclusion
  These results indicate that the cytosensor has great potential in diagnosis of cancers
  Keywords: Electrochemical nanobiosensor, Human breast cancer MCF, 7 cells, CD44 Monoclonal antibody
 • Ramin Taheri, Salman Asadi, Narges Ghorbani, Raheb Ghorbani Pages 220-226
  Introduction
  Melasma is common cause of skin hyperpigmentation. It’s characterized by symmetric, irregular light brown to dark brown patches of hypermelanosis on parts of the body with most exposure to sun light. Melasma has a significant adverse impact on patient's quality of life (QoL). The aim of this study was to evaluate the effect of Kligman-Willis’s formula treatment in female with melasma on their QoL.
  Materials And Methods
  In this study, 21 female patients, 15 or higher years old, referred to Semnan University of Medical Sciences (Semnan, Iran) dermatology clinicduring 2013, were enrolled in the study.They were recognized with melasma for the first time. Treatment of patients with Kligman-Willis formula which contains 5% hydroquinone, tretinoin 0.1% and dexamethasone 0.1%, was done. This formula is a hydrophilic ointment base and is used topically. Treatment was continued for three months and the patients were instructed to apply the medication on the site of the lesion every night. Quality of life before and after 3 month treatment with Kligman-Willis’s formula was investigated by DLQI (Dermatology Life Quality Index) questionnaire.
  Results
  Mean ±SD age of the patients was 28.3±7.2 years. Level of educational in 76.2% (n = 16) of patients was diploma or lower. 85.7% (n =18) of patients were married. 85.7% of patients had lesion on the face. Before treatment, in 52.4 % of patients the skin disease had very large effect and in 47.6% of patients had extreme effect on QoL. Mean± SD score of DLQI before treatment was 20.29±4.55 and after 3 months treatment decrease to 14.10±3.94, that was statistically significant (p
  Conclusion
  Findings showed that, treatment of melasma patients with Kligman-Willis formula based on a three-month period, would improve the quality of life of patients
  Keywords: Melanosis, Quality of Life, Hydroquinones, Tretinoin, Dexamethasone, Drug Combinations
 • Hamid Staji, Khosro Ghazvinian, Ali Mahdavi, Keivan Keramati Pages 227-235
  Introduction
  Zattariamultiflora (Z. multiflora) is a herb belonging to Labiatae family with known therapeutic effects, like anti-inflammatory and antimicrobial activity especially for gastrointestinal tract and respiratory systems and use of such herbs seems to be necessary in today’s medicine. The aim of present study was to evaluate the effects of Z. multiflora essence on immunity of broilers.
  Materials And Methods
  Different concentrations of Z. multiflora were added to the food of broilers, then the antibody titer’s were measured for Sheep Blood Cells (SRBC) and Newcastle Disease virus (NDV) plus stimulation rate of T-lymphocytes by Delayed-Typed Hypersensitivity (DTH) assay
  Results
  Assays revealed that addition of 200 & 400 ppm of Z. multiflora essence in the diet of broilers increased Ab levels against NDV, statistically (p
  Conclusion
  The effects of Z. multiflora on immune system of broilers is dose dependent and use of lower concentrations of this herbal showed immunomodulatory properties. Thus, it is recommended to use the low concerntations of Zattariamultiflora in order to increase the resistance of broilers against enteric and respiratory infections.
  Keywords: Zattariamultifolra essence, Humoral immunity, Cellular immunity, Broilers
 • Saman Maroufizadeh, Reza Omani Samani, Mahdi Amini, Mahdi Sepidarkish Pages 236-241
  Introduction
  Preterm birth (PTB) is a major determinant of neonatal mortality and morbidity and has long-term adverse consequences for health. The aim of the study was to determine the rate of PTB, and identify factors associated with it.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted on 4419 pregnant women in Tehran province (Iran) from 6-21 July 2015. Data were collected by a researcher-made questionnaire through interview with mothers and review of their medical records. To identify factor associated with CS, two-level logistic regression model was used.
  Results
  The PTB rate was 5.6% in this study. In univariate analysis, mother's age, preeclampsia, Caesarian section, multiple pregnancies, and use of ART were significant factors of PTB. Moreover, multivariate analysis has shown a significant relationship between PTB and preeclampsia, multiple pregnancies and use of AR. In multivariate analysis, mother’s age had a positive impact on PTB, but this relationship was not statistically significant (p=0.051). The intra-class correlation (ICC) between hospital is 0.208 indicating approximately 21% of the total variation in the response variable accounted for by the hospital.
  Conclusion
  According to the results, factors such as preeclampsia, multiple pregnancies and use of ART were associated with PTB. Therefore, it seems that these factors can be effective in determining the risk in neonates and providing factors in reducing mortality
  Keywords: Preterm birth, Risk factor, Pregnancy, Infant, Multilevel logistic regression