فهرست مطالب

Veterinary Medicine - Volume:10 Issue:3, 2016
 • Volume:10 Issue:3, 2016
 • تاریخ انتشار: 1395/07/14
 • تعداد عناوین: 10
|
 • واکسن شناسی
 • منصور میاحی*، عباس جلودار، شهروز مسائلی، حسین حمیدی نجات، مسعود صیفی آباد شاپوری، نغمه موری بختیاری صفحات 157-163
  زمینه مطالعه
  آیمریا نکاتریکس عامل کوکسیدیوز حداکثر تأثیر اقتصادی را بر روی تولید پرندگان دارد. به نظر می رسد پروتئین های میکرونم نقش مهمی در حرکت انگل و تهاجم به سلول های میزبان دارد.
  هدف
  جداسازی و خالص سازی اووسیست آیمریا نکاتریکس از استان خوزستان-ایران بود. یک cDNA کد کننده پروتئین میکرونم 5 (EnMIC5) کلون و پس از بیان کردن این پروتئین نوترکیب، خاصیت ایمنی زایی آن توسط وسترن بلوتینگ مورد آزمایش قرار گرفت.
  روش کار
  یک جفت پرایمر بر اساس توالی نوکلئوتیدی موجود برای ژن میکرونم 5 آیمریا نکاتریکس سویه LZ طراحی و به وسیله آن توالی بخشی از cDNA کد کننده این پروتئین به میزان bp 758 با استفاده از روش Semi- Nested RT-PCR تکثیر گردید سپس قطعه بدست آمده به درون وکتور pMAL-c2x حاوی پروتئین باند شونده به مالتوز کلون و در باکتری E . coli سویه TG1 بیان گردید. قطعه تکثیر شده، یک open reading frame 252 اسیدآمینه ای داشت که به میزان قابل توجهی حاوی مناطق حفاظت شده شامل پری کالکرئین پلاسمایی چسبنده و هفت جزء آبدوست بود.
  نتایج
  در SDS-PAGE پروتئین الحاقی با وزن مولکولی در حدود 70 کیلو دالتون پس از القاء توسط IPTG بیان شد. آزمایش وسترن بلات نشان داد که پروتئین نوترکیب با سرم بدست آمده از جوجه های آلوده به آیمریا نکاتریکس واکنش می دهد.
  نتیجه گیری نهایی: یافته ها نشان داد پروتئین بدست آمده قدرت ایمنی زایی نسبتا خوبی داشته و می تواند در آینده مورد مطالعه بیشتری قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آیمریا نکاتریکس، بیان ژن، ایمنیزایی، میکرونم
 • عوامل عفونی - بیماریها - جراحی
 • احمدرضا جباری، مجید اسماعیل زاد، فریبا صمیمی صفحات 165-172
  زمینه مطالعه
  کلستریدیوم پرفرنجنس به عنوان میکروارگانیسم بیماریزا با انتشار وسیع شناخته شده است. این باکتری در انسان و حیوانات بیماریزایی بسیار مهمی دارد. در یک طبقه بندی کلاسیک کلستریدیوم پرفرنجنس در پنج تیپ توکسینی (از A تا E) بر مبنای ترشح چهار توکسین اصلی (آلفا، بتا، اپسیلون و یوتا) قرار می گیرد. آنتروتوکسین به طور معمول در تایپینگ کلستریدیوم پرفرنجنس استفاده نمی شود اما یک توکسین کشنده توام با فعالیت نکروتیک محسوب می گردد. تاکنون گزارش علمی منتشر شده ای در خصوص شناسایی جدایه های کلستریدیوم پرفرنجنس از حیوانات در ایران وجود ندارد.
  هدف
  در این تحقیق حضور ‍و فراوانی ژن آنتروتوکسین در بین جدایه های کلستریدیوم پرفرنجنس تیپ های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  آزمایش PCR اختصاصی به منظور شناسایی ژن آنتروتوکسین cpe در بین جدایه های کلستریدیوم پرفرنجنس جدا شده از مبتلایان به بیماری های روده ای دام ها در ایران استفاده گردید.
  نتایج
  نتایج نشان داد که ژن cpe در جدایه های کلستریدیوم پرفرنجنس تیپ های A، B، C، D به ترتیب با فراوانی 63% (11/7)، 25% (20/5)، 4/21% (14/3) و 3/53 (15/8) حضور دارد. در مجموع 23 جدایه از 60 جدایه مطالعه شده (3/31%) با PCR از نظر حضور ژن cpe مثبت بودند.
  نتیجه گیری نهایی: این اولین گزارش از شناسایی موارد cpe مثبت در بین جدایه ای کلستریدیوم پرفرنجنس عامل آنتروتوکسیمی در دام ها در ایران می باشد. مطالعات تکمیلی به منظور بررسی میزان تاثیر افزایشی توکسین cpe در پاتوژنز بیماری های روده ای حیوانات پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: کلستریدیوم پرفرنجنس، ژن cpe، آنتروتوکسین
 • حجت الله شکری *، عقیل شریف زاده، علیرضا خسروی صفحات 173-180
  زمینه مطالعه
  مقاومت رو به رشد نسبت به داروهای ضدقارچی و کاهش تعداد داروهای موجود سبب شد تا بررسی در زمینه داروهای جایگزین درمانی میان گیاهان آروماتیک و اسانس های روغنی شان به ویژه با اثرات ضدقارچی انجام شود.
  هدف
  هدف مطالعه حاضر، ارزیابی فعالیت ضدقارچی اسانس روغنی زنیان (Trachyspermum ammi) در برابر شایع ترین قارچ های بیماریزا نظیر گونه های کاندیدا، آسپرژیلوس، کرایزوسپوریوم و ترایکوفایتون بود.
  روش کار
  اسانس روغنی از دانه های گیاه با روش تقطیر آبی به دست آمد. آزمایش های حساسیت به صورت هاله مهار رشد (قطر) با روش دیسک دیفیوژن و حداقل غلظت مهاری (MIC) و حداقل غلظت قارچ کشی (MFC) با روش میکرودایلوشن براث بیان شدند.
  نتایج
  نتایج آزمایش های حساسیت نشان دادند که روغن زنیان در مقابل تمام سویه های آزمایش شده فعال بود. قطرهای هاله مهار رشد روغن بین mm 11 و 60 بودند. همچنین روغن به ترتیب با مقادیر MIC و MFC بین mg/ml 3/0 تا 5/2 و mg/ml 6/0 تا 5 بسیار مؤثر بود. اسانس روغنی زنیان فعالیت معنی داری را در مقابل گونه های مختلف کاندیدا در مقایسه با سایر قارچ ها نشان داد (0.05>p).
  نتیجه گیری نهایی: مطالعه حاضر نشان داد که اسانس روغنی زنیان فعالیت قابل ملاحظه ضدقارچی دارد و شایسته است تحقیقات گسترده تری برای کاربرد بالینی آن جهت درمان عفونت های قارچی انجام پذیرد.
  کلیدواژگان: فعالیت ضدقارچی، آسپرژیلوس، کاندیدا، زنیان، ترایکوفایتون
 • هادی ایمانی*، علی بنی آدم، بهمن مصلی نژاد، شهرزاد شعبانی صفحات 181-190
  زمینه مطالعه
  تجویز همزمان داروهای بیهوشی به منظور کاهش اثرات ناخواسته هر یک از این داروها انجام می شود.
  هدف
  این مطالعه به منظور بررسی اثرات تجویز همزمان کتوفول با دیازپام و میدازولام در سگ های سالم طراحی شد.
  روش کار
  تعداد شش قلاده سگ بالغ نژاد مخلوط مورد استفاده قرار گرفتند. پس از آرام بخشی با داروی آسپرومازین (mg/kg 1/0)، بیهوشی با یکی از سه درمان کتوفول (KF، هر میلی لیتر شامل mg 5 کتامین و mg 5 پروپوفول)، کتوفول-دیازپام (KFD) و کتوفول-میدازولام (KFM) (هر میلی لیتر شامل mg 5 کتوفول و mg 5/2 دیازپام یا میدازولام) به صورت تصادفی القا شد. همه سگ ها هر سه درمان را به فاصله حداقل یک هفته دریافت نمودند.
  نتایج
  دوز مورد نیاز برای القای بیهوشی در KFر(mg/kg 44/0±2/4) بالاتر از KFDر(mg/kg 6/0±27/2) و KFMر(mg/kg 25/0±68/1) تعیین شد (05/0>p). دوز نهایی دیازپام و میدازولام در KFD و KFM به ترتیب mg/kg 25/0±00/1 و mg/kg 10/0±73/0 بود (05/0p). تعداد ضربان قلب در KF در چندین نقطه زمانی افزایش یافت (05/0>p). تعداد تنفس در KF یک کاهش معنی داری را در زمان بیهوشی در مقایسه با زمان پایه نشان داد. ضربان قلب و تعداد تنفس در KFD و KFM ثبات بیشتری را نشان داد. کیفیت القا و برگشت از بیهوشی در هر سه درمان قابل قبول بود.
  نتیجه گیری نهایی: تجویز همزمان کتوفول با دیازپام و کتامین مقدار داروی مورد نیاز برای القا را کاهش داد و برگشت از بیهوشی را طولانی ساخت. دیازپام و میدازولام توانستند برخی اثرات جانبی قلبی-تنفسی کتوفول را کاهش دهند.
  کلیدواژگان: تجویز همزمان، کتوفول، دیازپام، میدازولام، سگ
 • تولید مثل - فیزیولوژی
 • محمدرضا طاهریان، علی باغبانزاده *، مرتضی زنده دل صفحات 191-199
  زمینه مطالعه
  رفتار تغذیه ای از راه مسیرهای پیچیده بواسطه سیگنال های مرکزی و اندام های محیطی تنظیم می شود. مشخص شده است که سیستم دوپامینرژیک و گلوتاماترژیک نقش مهمی در تنظیم مصرف خوراک دارند اما گزارشات کمی در مورد تقابل عمل آنها در پرندگان وجود دارد.
  هدف
  این مطالعه به منظور بررسی نقش سیستم گلوتاماترژیک بر کاهش اشتهای ناشی از دوپامین در جوجه های گوشتی یک روزه طراحی شد.
  روش کار
  در آزمایش اول جوجه ها تزریق داخل بطنی مغزی محلول کنترل، دوپامین (4nmol)، رMK-801 (آنتاگونیست گیرنده NMDA گلوتاماتی، nmol 15) و تزریق توام دوپامین + MK-801 را دریافت کردند. در آزمایش دوم جوجه ها با محلول کنترل، دوپامین (4nmol)،ر CNQX (آنتاگونیست گیرنده AMPA گلوتاماتی، nmol 390) و استفاده توام دوپامین + AMPA تزریق داخل بطنی مغزی شدند. در آزمایش سوم جوجه ها تزریق داخل بطنی مغزی محلول کنترل، دوپامین (4nmol)،رAIDA (آنتاگونیست گیرنده mGLUR1 گلوتاماتی، nmol 2) و دوپامین + AIDA را دریافت کردند. آزمایش 4 و 5 مشابه آزمایش 3 بود بطوری که جوجه ها LY341495 (آنتاگونیست گیرنده mGLUR2 گلوتاماتی، nmol 150) و UBP1112 (آنتاگونیست گیرنده mGLUR3 گلوتاماتی، nmol 2) را بجای AIDA دریافت کردند. سپس مصرف تجمعی خوراک تا 120 دقیقه پس از تزریق اندازه گیری شد.
  نتایج
  با توجه به نتایج بدست آمده تزریق داخل بطنی مغزی دوپامین بطور معنی داری موجب کاهش اخذ غذا شد (001/0>p). تزریق توام دوپامین و MK-801 موجب کاهش اثرات ضد اشتهایی دوپامین شد (001/0>p). مصرف خوراک در جوجه ها بواسطه تزریق توام دوپامین و AIDA افزایش یافت (001/0>p).
  نتیجه گیری نهایی: نتایج نشان دهنده این بود که کاهش اشتهای ناشی از دوپامین از طریق گیرنده های NMDA و mGLUR1 گلوتاماترژیک در جوجه های گوشتی میانجی گری می شود.
  کلیدواژگان: دوپامین، گلوتامات، مصرف غذا، جوجه های گوشتی یک روزه
 • پاتولوژی
 • آیسا رسولی، ناصر فتورایی* صفحات 201-207
  زمینه مطالعه
  اطلاعات جامعی در مورد خواص مکانیکی روده گوسفند وجود ندارد.
  هدف
  برای این منظور تعدادی آزمون های کشش دومحوری انجام شد و مدل بنیادی برای توصیف خواص مکانیکی بافت روده گوسفند استخراج شد.
  روش کار
  یازده نمونه تازه گوسفندی تهیه شد و آزمون های مسطح دومحوری بر نمونه ها با اعمال همزمان نیرو در دو جهت طولی و پیرامونی انجام شد. سپس داده های اندازه گیری شده با مدل ناهمسانگرد چهار پارامتر فانگ و مدل مونی-ریولین بهینه شده برازش شدند.
  نتایج
  داده ها درجه ای از ناهمسانگردی را نشان دادند. جهت سختی بافت قابل پیش بینی نبود. تعدادی از نمونه ها در جهت پیرامونی سخت تر بودند و بعضی ها در جهت طولی. میانگین نتایج نشان داد که جهت پیرامونی سخت تر می باشد.
  نتیجه گیری نهایی: می توان نتیجه گرفت که روده گوسفند به عنوان بافت ناهمسانگرد غیر خطی رفتار می کند که با مدل مونی-ریولین بهتر برازش می شود.
  کلیدواژگان: مدل بنیادی ناهمسانگرد، مدل فانگ، بافت غیر خطی، مدل مونی، ریولین بهینه شده، تابع انرژی کرنشی
 • تغذیه - بهداشت و پرورش آبزیان
 • مهدی سلطانی*، سیده مهسا مقیمی، حسینعلی ایراهیم زاده موسوی، کاظم عبدی، الهه سلطانی صفحات 209-216
  زمینه مطالعه
  آئروموناس های متحرک عامل تلفات سنگین در مزارع پرورش کپورماهیان ایران در فصول بهار و تابستان می باشند.
  هدف
  هدف از انجام مطالعه حاضر جداسازی و شناسایی ویژگی های فنوتیپی و مولکولی گونه های آئروموناس های متحرک در برخی از مزارع پرورشی کپورماهیان کشور بوده است.
  روش کار
  به این منظور نمونه های بافت کلیه 40 نمونه ماهی دارای علائم بالینی از 22 مزرعه مورد بررسی قرار گرفت. پس از کشت از بافت کلیه ماهیان بیمار روی محیط ژلوز خوندار، آزمایش های بیوشیمیایی جهت شناسایی جنس های باکتریایی انجام شد. به منظور تایید تشخیص پس از استخراج DNA نمونه ها و ارزیابی کیفیت DNA های استخراج شده، آزمایش PCR صورت گرفت. در این آزمایش از یک جفت آغازگر برای شناسایی ژن 16S rRNA باکتری استفاده شد. نمونه های تایید شده تعیین توالی گردید و مطالعات فیلوژنتیک بر روی جدایه ها با استفاده از نرم افزار MEGA نسخه 6 انجام شد.
  نتایج
  از کل نمونه های مورد مطالعه 19 نمونه به عنوان گونه های آئروموناس های متحرک با استفاده از آزمایش های بیوشیمیایی و نیز تولید باند 1200 بازی از ژن موردنظر روی ژل الکتروفور 1% شناسایی شدند. پس از تعیین توالی، این گونه ها به عنوان Aeromonas hydrophila و A. veronii biovar veronii تشخیص داده شد.
  نتیجه گیری نهایی: مطالعات فیلوژنتیک نشان داد که سویه های آئروموناس های متحرک مورد مطالعه در دو خوشه و چهار گروه ژنتیکی قرار دارند.
  کلیدواژگان: سپتی سمی آئروموناس های متحرک، کپور پرورشی، ژن کدکننده RNA ریبوزومی
 • تغذیه - بهداشت و پرورش
 • علی اباذری، بهمن نویدشاد*، فرزاد میرزایی آقجه قشلاق، سعید نیکبین صفحات 217-224
  زمینه مطالعه
  گزارش هایی در مورد اثرات مثبت فیبر نامحلول جیره بر بازدهی جوجه های گوشتی وجود دارد.
  هدف
  این مطالعه به منظور تعیین اثر سطح مصرف و اندازه ذرات پوسته برنج در جیره جوجه های گوشتی بر جمعیت باکتریایی ایلئوم و سکوم و ریخت شناسی روده کوچک انجام گرفت.
  روش کار
  جیره های آزمایشی عبارت بودند از یک جیره شاهد فاقد پوسته برنج و چهار جیره حاویg/kg 5/7 یا 15 پوسته برنج با اندازه ذرات کمتر از mm 1 یا بین mm 2-1.
  نتایج
  فیبر نامحلول جیره مصرف خوراک گروه های آزمایشی را تحت تأثیر قرار نداد. بهترین افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره حاویش g/kg 5 پوسته برنج با اندازه ذرات کمتر از mm 1 ثبت شد (05/0 >p). در دودنوم و ژژنوم، نسبت عمق کریپت به ارتفاع ویلی در گروه شاهد به طور معنی داری کمتر از سایر گروه ها بود (05/0 >p). در ایلئوم، تمام پرنده های تغذیه شده با پوسته برنج به استثناء گروه تغذیه شده با جیره حاوی g/kg 15 پوسته برنج با اندازه ذرات mm 2-1، جمعیت لاکتوباسیلوسی بیشتر و جمعیت های ا.کولی و کولیفورم های کمتری نسبت به گروه شاهد داشتند (05/0 >p).
  نتیجه گیری نهایی: نتایج این تحقیق پیشنهاد می نماید که استفاده از سطح g/kg 5/7 پوسته برنج با اندازه ذرات بزرگتر (mm 2-1) بطور موثری منجر به بهبود بازدهی رشد گردید. اثرات مثبت فیبر نامحلول جیره بر بازدهی رشد جوجه های گوشتی در مطالعه حاضر احتمالا از بهبود در ظرفیت هضمی روده ناشی نشده ، بلکه در نتیجه ایجاد تغییراتی مطلوب در جمعیت باکتریایی مجرای روده بوده است.
  کلیدواژگان: اندازه ذرات، پوسته برنج، جمعیت باکتریایی روده، جوجه گوشتی، ریخت شناسی روده
 • تولید مثل - فیزیولوژی
 • حسن مروتی، مسعود ادیب مرادی *، علی کلانتری حصاری، رامین مظاهری نژاد فرد، حمیدرضا مرادی صفحات 225-235
  زمینه مطالعه
  در طب سنتی برخی از کشورهای آسیایی این تصور وجود دارد که کافور می تواند در کاهش میل جنسی افراد نقش داشته باشد. با این حال مطالعات در این زمینه نیز بسیار محدود می باشد.
  هدف
  از این رو در تحقیق حاضر علاوه بر بررسی دقیق تر اثرات کافور بر پارامترهای بیضه، اسپرم و فاکتور های سرمی، نقش ویتامین E به عنوان یک آنتی اکسیدانت در درمان عوارض ناشی از کافور بررسی شد.
  روش کار
  در این تحقیق از 50 قطعه موش سوری نر بالغ (balb/c) 20 تا 25 گرمی در 5 گروه استفاده شد. گروه اول کنترل، دریافت کننده سرم فیزیولوژی (CO)، دو گروه کنترل شم، به ترتیب دریافت کننده روغن زیتون تنها (OL) و گروه دریافت کننده ترکیبی از ویتامین E و روغن زیتون (OL+E)، و نهایتا دو گروه تجربی دریافت کننده کافور تنها (CA) و گروه دریافت کننده کافور به همراه ویتامین Eر(CA+E). کافور با دوز mg/kg 30 و ویتامین E نیز با دوز mg/kg 100 تهیه گردید. تمام مواد به صورت خوراکی (گاواژ) و دوره 35 روزه تجویز شدند. پس از اتمام دوره درمان از طریق قلب خونگیری انجام و نمونه های سرمی جهت آزمایشات سرمی و تعیین سطح تستوسترون، نمونه های اسپرم برای بررسی اسپرم و نمونه های بافتی نیز پس از جدا سازی در داخل فرمالین و ازت مایع فیکس شده و پس از انجام برش های پارافینی و انجمادی در نهایت با رنگ آمیزی های معمولی و اختصاصی مورد بررسی قرار گرفتند.
  نتایج
  نتایج نشان دهنده کاهش معنی دار تعداد اسپرم، درصد اسپرم های زنده و بالغ، کاهش اکثر پارامترهای مورفومتریک بیضه، تغییرات هیستوشیمی و عدم تغییر سطح هورمون تستوسترون سرمی در گروه دریافت کننده کافور بود در حالی که ویتامین E به عنوان یک آنتی اکسیدانت بصورت خفیفی توانسته بود اثرات کافور را کاهش دهد (05/0>p).
  نتیجه گیری نهایی: می توان نتیجه گرفت که کافور بر پارامترهای کیفیت اسپرم و بیضه در موش سوری تاثیر داشته و ویتامین E به عنوان یک آنتی اکسیدانت، قادر به تعدیل عوارض ناشی از دریافت کافور در رابطه با پارامترهای مذکور می باشد.
  کلیدواژگان: بیضه، هیستوشیمی، کافور، ویتامین E، موش سوری
 • آناتومی - بیوشیمی
 • محمدحسن یوسفی* صفحات 237-244
  خرس قهوه ای از جمله گونه های جانوری در حال انقراض در گستره زیستی ایران است که در شمال ایران زندگی می کند و در زمره بزرگترین گوشتخواران ایران به حساب می آید. مطالعات متعددی روی جمجمه حیوانات صورت گرفته است. این مطالعه با هدف مشاهده و ثبت ویژگی های آناتومیکی ساختمان جمجمه سه قلاده خرس قهوه ای نر بالغ، انجام شد. ساختار ماکروسکوپی جمجمه ها از شش نمای پشتی، شکمی، عقبی، جلویی، جانبی و داخلی مطالعه گردید. این مطالعه نشان داد که بخش صورتی جمجمه کوچک و حفره سری وسیع و چهار گوش به نظر رسیده و از گوشتخوارانی مثل سگ بزرگتربود. بخش صورتی استخوان اشکی و شیار چشمی استخوان پیش پروانه ای در جمجمه خرس قهوه ای دیده نشد. بین استخوان آرواره و استخوان بینی مفصلی وجود نداشت. مجرای بین ثنایایی حدفاصل زائده های کامی استخوان های ثنایا وجود داشت. حفره چشمی درجمجمه خرس قهوهای کوچک بود. مجرای اشکی با مشارکت استخوان های اشکی و آرواره ساخته شده یود. استخوان آهیانه و ستیغ سهمی خارجی در جمجمه خرس قهوه ای در مقایسه با جمجمه سگ ها کوتاه تر به نظر رسید. حباب صماخی در جمجمه خرس قهوه ای خیلی کوچک بود و سوراخ وداجی گرد دیده شد. مجرای شنوایی خارجی در جمجمه خرس قهوه ای بوسیله بخش فلسی یا مسطح استخوان گیج گاهی و بخش صماخی استخوان گیج گاهی تشکیل شده بود. نتیجه اینکه بخش های مختلف جمجمه خرس قهوه ای در مقایسه با سایر گوشتخواران تفاوت هایی را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: آناتومی، خرس قهوه ای ایران، جمجمه
|
 • Mansour Mayahi*, Abbas, Jolodar, Sharouz, Masaeli, Hosein Hamidinejat, Masoud, Seyfi Abad Shapouri, Naghme, Moori Bakhtiari Pages 157-163
  Background
  Coccidiosis caused by Eimeria necatrix has the most economic impact on poultry production. Micronemal proteins in Eimeria necatrix are thought to be critical ligands determining host cell specificity at the time of invasion.
  Objectives
  Isolation and purification of Eimeria necatrix oocysts from Khuzestan province of Iran was performed. A cDNA encoding microneme 5 (EnMIC5) protein was cloned and expressed as recombinant protein before the evaluation of its immunogenicity by Western blotting.
  Methods
  A primer pair was designed based on the published nucleotide sequence of Eimeria necatrix LZ strain micronem5 gene. A Partial cDNA sequence fragment of 758 bp coding for microneme 5 protein (EnMIC5) was amplified by semi- Nested RT-PCR. PCR products were cloned and expressed in a Maltose Binding protein (MBP) containing expression vector (pMAL-c2x) in Escherichia coli. The cDNA which is encoded for 252 amino acids shows high degree of conservation. It contains the adhesive plasma pre-kallikrein and seven hydrophilic motifs.
  Results
  The results of SDS-PAGE revealed that the recombinant protein with a molecular weight of 70 kDa was over-expressed after induction with IPTG. Western blotting results revealed that the expressed recombinant protein was reacted with sera of the chicks infected with Eimeria necatrix. It was suggested that this protein should have a good immunogenicity and can be used for further studies.
  Conclusions
  In conclusion, the high degree of sequence homology indicates that this protein is immunogenic and might be an interesting vaccine target, and deserves further investigation
  Keywords: Eimeria necatrix, gene expression, immunogenicity, microneme
 • Ahmad, Reza Jabbari *, Majid Esmaelizad, Fariba Samimi Pages 165-172
  Background
  Clostridium perfringens is known as the most widely distributed pathogenic microorganism in nature. It is an extremely important pathogen of human and domestic animals. In a commonly used classification scheme, C. perfringens is divided into five toxinotypes (A to E) based on the production of four major toxins (alpha, beta, epsilon, and iota). Enterotoxin is not usually used for C. perfringens typing but it is a fatal toxin with necrotic activity. Based on our knowledge there is no published scientific report regarding identification of enterotoxin positive C. perfringens isolates from animals in Iran.
  Objectives
  To study the presence and frequency of enterotoxin gene among C. perfringence isolates with different types.
  Methods
  A specific single PCR assay was developed and used for detection of cpe gene to identify the entrerotoxin harboring isolates among different types of C. perfringens isolated from animal enteric diseases in Iran.
  Results
  It was found that cpe gene presents among C.perfringens isolates types A, B, C and D with 63.6% (7/11), 25% ( 5/20), 21.4% (3/14), 53.3% (8/15), respectively. Totally 23 of 60 ( 38.3%) isolates screened by PCR were cpe-positive.
  Conclusions
  This is the first report of cpe- positive isolates of C.perfringens causing enterototoxemia in animals in Iran. Further studies to investigate the synergistic effect of CPE toxin in pathogenesis of enteric diseases in animals is suggested.
  Keywords: Clostridium perfringens, cpe gene, enterotoxin
 • Hojatollah Shokri *, Aghil Sharifzadeh, Alireza Khosravi Pages 173-180
  Background
  The increasing resistance to antifungal drugs and the reduced number of available drugs led to the search for therapeutic alternatives among aromatic plants and their essential oils, empirically used by antifungal effects.
  Objectives
  The purpose of the current study was to evaluate the antifungal activity of Trachyspermum ammi essential oil (EO) against the most frequent pathogenic fungi including Candida, Aspergillus, Chrysosporium and Trichophyton species.
  Methods
  EO from the seeds of the plant was obtained by hydrodistillation. Susceptibility tests were expressed as growth inhibition zone (diameter) using disk diffusion method and minimal inhibitory concentration (MIC) and minimal fungicidal concentration (MFC) using broth microdilution method.
  Results
  Results of susceptibility tests showed that T. ammi EO was effective against all the tested strains. The diameters of growth inhibition zone of the EO were between 11 mm and 60 mm. The EO was also the most active, with MIC and MFC values ranging from 0.3 to 2.5 mg/ml and 0.6 to 5 mg/ml, respectively. The EO of T. ammi showed a significant degree of antifungal activity against different Candida species in comparison with other fungi (p
  Conclusions
  The present study indicated that T. ammi EO has considerable antifungal activity, deserving further investigations for its clinical application for treatment of fungal infections.
  Keywords: antifungal activity, Aspergillus, Candida, Trachyspermum ammi, Trichophyton
 • Hadi Imani *, Ali Baniadam, Baahman Mosallanejad, Shahrzad Shabani Pages 181-190
  Background
  Co-administration of anesthetics has been employed to decrease potential unpleasant effects associated with single drug.
  Objectives
  This study was designed to evaluate the effects of co-administration of ketofol with diazepam or midazolam in healthy dogs.
  Methods
  Six adult mix-breed male dogs were used. After sedation with acepromazine (0.1 mg/kg), anesthesia was induced with keteofol (KF; 1 ml contained 5 mg ketamine and 5 mg propofol), ketofol-diazepam (KFD), or ketofol-midazolam (KFM) (1 ml contained 5 mg KF and 2.5 mg diazepam or midazolam) randomly. All the dogs received the three treatments with at least one week interval.
  Results
  The total dose of ketofol used for induction of anesthesia in KF (4.2±0.44 mg/kg) was significantly higher than KFD (2.27±0.6 mg/kg) and KFM (1.68±0.25 mg/kg). The total dose of diazepam and midazolam used in KFD and KFM was 1.00±0.25 and 0.73±0.10 mg/kg, respectively (p>0.05). The time needed for sternal recumbency, standing position and normal walking was longer in KFD and KFM compared to KF (p
  Conclusions
  Co-administration of ketofol with diazepam and midazolam reduced the required induction dose and prolonged recovery in dogs. Diazepam and midazolam could attenuate the unfavorable effects of ketofol in some cardiorespiratory variables.
  Keywords: co, administration, diazepam, dog, ketofol, midazolam
 • Mohammadreza Taherian, Ali Baghbanzadeh *, Morteza Zendehdel Pages 191-199
  Background
  Feeding behavior is regulated by a complex network which interacts via diverse signals from central and peripheral tissues. It is known dopaminergic and glutamatergic systems have crucial role on food intake regulation but scarce reports exist on their interaction in appetite regulation in broilers.
  Objectives
  The present study was designed to examine the role of glutamatergic system on dopamine-induced hypophagia in neonatal meat-type chicken.
  Methods
  In experiment 1, chicks received ICV injection of control solution, dopamine (40 nmol), MK-801 (NMDA glutamate receptors antagonist, 15 nmol) and co-injection of dopamine MK-801. In experiment 2, birds were ICV injected with saline, dopamine (40 nmol), CNQX (AMPA glutamate receptors antagonist, 390 nmol) and co-injection of dopamine CNQX. In experiment 3, chicks received ICV injection of control solution, dopamine (40 nmol), AIDA (mGLUR1 glutamate receptors antagonist, 2 nmol), dopamine AIDA. Experiments 4 and 5 were similar to experiment 3, except birds were injected with LY341495 (mGLUR2 glutamate receptors antagonist, 150 nmol) and UBP1112 (mGLUR3 glutamate receptors antagonist, 2 nmol) instead of AIDA. Then the cumulative food intake was measured until 120 min post injection.
  Results
  According to the results, ICV injection of dopamine significantly decreased food intake (p
  Conclusions
  These results suggest dopamine-induced hypophagia is mediated via NMDA and mGlu1 receptors in chicken.
  Keywords: chicken, dopamine, food intake, glutamate
 • Aisa Rassoli, Nasser Fatouraee* Pages 201-207
  Background
  There is no consistent data on the mechanical properties of sheep intestine.
  Objectives
  We performed a series of biaxial strain measurement experiments and extracted the constitutive model to describe the mechanical characteristics of the sheep intestinal tissue.
  Methods
  Eleven specimens were obtained freshly from sacrificed sheep and the planar biaxial tests were performed on the tissue specimens by applying simultaneous loads along the circumfer-ential and longitudinal directions. Then the measured data were fitted into the anisotropic four-parameter Fung-type model and also to the modified Mooney-Rivlin model.
  Results
  The specimens showed some degree of anisotropy; the stiffer direction is not gener-ally predictable. Some of the specimens were stiffer in the circumferential direction, and the others in the longitudinal direction. However, the average results state the circumferential di-rection as the stiffer orientation.
  Conclusions
  It can be concluded that sheep intestine be-haves normally as a nonlinear anisotropic tissue which is well-characterized by the modified Mooney-Rivlin model.
  Keywords: anisotropic constitutive model, fung, type model, nonlinear tissue, modify Mooney, Rivlin model, strain, energy function
 • Mahdi Soltani *, Seyedeh Mahsa Moghimi, Hoseinali Ebrahimzade Mousavi, Kazem Abdi, Elahe Soltani Pages 209-216
  Background
  Motile Aeromonas species cause heavy mortalities in carp farms during spring and summer in Iran.
  Objectives
  The aim of this study was to detect phenotypic and genotypic characterization of motile Aeromonas species isolated from diseased carps in some northern and southern provinces of Iran.
  Methods
  A number of 40 samples from 22 fish farms were collected. The identified motile Aeromonas species were sequenced and phylogenetic tree was drawn by MEGA6 using UPGMA analysis.
  Results
  A number of 19 bacterial isolates were identified as motile Aeromonas sp. by biochemical tests, and the DNA segments of 16S rRNA gene of all these strains gave 1200 bp after running on 1% agarose electrophorus gel. Also, the sequencing results showed that the bacterial samples were determined as A. hydrophila and A. veronii biovar veronii.
  Conclusions
  Phylogenetic analysis revealed that motile Aeromonas strains in this study were separated in two clusters and four genogroups with high similarities
  Keywords: Farmed carp, Motile Aeromonas septicemia, 16S rRNA gene
 • Ali Abazari, Bahman Navidshad *, Farzad Mirzaei Aghjehgheshlagh, Saeid Nikbin Pages 217-224
  Background
  There are some reports on the positive effects of dietary insoluble fiber on the performance of broilers.
  Objectives
  This study was carried out to determine the effect of inclusion rate and particle size of rice husk in the diet of broilers on the ileal and cecal bacteria populations and small intestine morphology.
  Methods
  The experimental diets consisted of a control husk-free diet and four diets containing 7.5 or 15 g/kg rice husk with particle sizes of less than 1 mm or between 1-2 mm.
  Results
  The dietary insoluble fiber did not affect feed intake of the experimental groups. The best body weight gain and feed conversion ratio was recorded in the broiler chickens fed the diet containing 15g/kg rice hulls with particle size of less than 1 mm (p
  Conclusions
  The results of the present study suggest that the 7.5g/kg dietary inclusion and more coarse particles size of rice husk (1-2 mm) were more effective to promote broiler growth performance. The positive effects of dietary insoluble fiber on the growth performance of broilers in this study are probably a result of favorable changes in the bacteria populations of the gastrointestinal tract and not any improvement in small intestine absorptive capacit.
  Keywords: broilers, gut bacteria population, intestine morphology, particle size, rice husk
 • Hasan Morovvati, Masoud Adibmoradi *, Ali Kalantari Hesari, Ramin Mazaheri Nezhad Fard, Hamid Reza Moradi Pages 225-235
  Background
  In traditional medicine of some Asian countries it is believed that camphor could act as a sexual depressant. However, limited studies have been published on this issue.
  Objectives
  In the current study, effects of camphor on testes, sperm and serum factors, and roles of vitamin E as antioxidant in treatment of toxicity of camphor for testes were studied.
  Methods
  Fifty adult male mice (20-25 g) were categorized into five groups. Control group, two control sham groups received olive oil and combined vitamin E and olive oil respectively, and two treatment groups received camphor and combined camphor and vitamin E, respectively. Camphor with doses of 30 mg/kg/day and vitamin E with doses of 100 mg/kg/day were prepared. All substances were administered using gavage. After 35 days, blood was collected from the animal heart for serology and testosterone assessment. Sperms were collected and tissue samples were removed and fixed in Bouin and liquid nitrogen. Paraffin embedded and freezing sections were stained with H&E and specific stain and studied.
  Results
  Results showed a significant decrease in sperm count, average proportions of live and mature sperms and major testicular morphometric parameters (p>0.05). Although histochemical changes were seen, no changes were observed in serum testosterone in groups that received camphor. Vitamin E moderated toxicity of camphor in immature sperms, diameter of lumen and TDI index.
  Conclusions
  It can be concluded that camphor includes adverse effects on parameters of testes and sperm quality. Furthermore, vitamin E, as an antioxidant, can moderate toxicity of camphor.
  Keywords: camphor, histochemistry, mice, testis, vitamin E
 • Mohammad Hasan Yousefi* Pages 237-244
  The Brown bear (Ursus arctos) is a species at risk of extinction. It is considered the largest carnivore and lives in northern Iran. Several studies on the structure of skull have been accomplished in different animals. The aim of this study was the inscription of gross anatomical characteristics of skulls of three Iranian adult male brown bears that were transferred to the Anatomical Department of the Faculty of Veterinary Medicine of Semnan University. After processing, that included cleaning, degreasing and bleaching, skulls were studied from the dorsal or frontal, ventral, lateral, rostral, caudal and medial views. The facial part of the brown bear’s skull from dorsal view was small and the cranium was seen quadrilateral and larger than the dogs. The facial part of lacrimal bone and also the optic groove of presphenoid were absent. There was not articulation between maxillary and nasal bones. The interincisive canal was present and situated inter palatine processes of incisive bones. The orbital cavity was small in brown bear. Lacrimal canal was formed by lacrimal and maxillary bones. The interparietal bone and external sagittal crest in brown bear were seen as being shorter than the dogs. Tympanic bulla was very small and jugular foramen rounded. The external acoustic meatus was formed by squamous and tympanic part of temporal bone. In conclusion, the brown bear’s skull has different important macroscopic characteristics compared to other carnivores.
  Keywords: anatomy, brown bear, skull