فهرست مطالب

دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی - سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 55، پاییز 1395)
 • سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 55، پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/10/06
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نرگس رستمی گوران، عباس وثوق مقدم، محمدحسین سالاریان زاده، حمید اسماعیل زاده، بهزاد دماری* صفحات 1-14
  زمینه و هدف
  با توجه به نقش کلیدی ستاد وزارت بهداشت در اجرا و پیگیری اصلاحات نظام سلامت، فرهنگ سازمانی حاکم بر آن می تواند نقش مهمی در موفقیت این اصلاحات داشته باشد. این مطالعه با هدف بررسی ابعاد و جهت گیری های موجود در فرهنگ سازمانی سازمان مرکزی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طراحی گردید.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی و مقطعی انجام گرفته است. جامعه هدف کارکنان سازمان مرکزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش5/11 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از روش های آماری توصیفی (میانگین، انحراف معیار، ضریب تغیرات و دامنه ) جهت توصیف کمی ابعاد فرهنگی استفاده شد سپس امتیازات کمی در بعد کیفی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  ابعاد نوآوری، دانش آموزی در سازمان، منصفانه بودن سیستم پاداش، پذیرش تغییر، حمایت مدیران و انتقاد پذیری به میزان کم و اختیار و آزادی عمل، روشن بودن اهداف و انتظارات، ارتباطات، هماهنگی و انسجام به میزان متوسط و خود نظارتی و هویت پذیری به میزان زیاد در سازمان وجود دارند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نقش کلیدی ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طرح ریزی و اجرای برنامه های ارتقای سلامت به نظر می رسد که تلاش در جهت تغییر فرهنگ سازمانی آن می بایست از اولویت های مهم کاری مدیران این سازمان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مشخصه فرهنگ سازمانی، ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ایران
 • عفت سادات مرقاتی خویی*، نرگس حسینی نیا، نسیم ابوالقاسمی، ساناز امتی، فرشته گلشنی، علیرضا بیات صفحات 15-27
  زمینه و هدف
  در هم آمیختگی بیماری اعتیاد و نوع مواد مصرفی با شکل گیری و بروز رفتارهای مخاطره آمیز جنسی، در دنیا نشان داده شده است. اما حساسیت حوزه سلامت جنسی در برخی جوامع مانند ایران، مطالعه و ارزیابی رفتارهای جنسی را با چالش روبرو می کند. این چالش ها به ویژه در جمعیت با بیماری اعتیاد، سنجش و شناسایی رفتارهای پرخطر را محدود کرده است. بنابراین تدوین مقیاسی برای سنجش رفتارهای پرخطر با یک ابزار بومی و تعیین اعتبار و ساختار عاملی آن یکی از راهبردهای ضروری به نظر می رسید.
  روش کار
  پس از بررسی ابزارهای منتشر شده و در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران، ابزار غربال گری رفتارهای مخاطره آمیز Sex and Drug History Form (SDHF) به فارسی برگردانده شد. مراجعان (107 نفر) کلینیک سلامت جنسی مرکز ملی مطالعات اعتیاد به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و پرسشنامه توسط مصاحبه گران تعلیم دیده تکمیل شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.
  نتایج
  ضریب اعتبار ابزار بر پایه آلفای کرونباخ برابر با 87/0 به دست آمد. یافته های تحلیل عاملی اکتشافی با روش مولفه های اصلی نشان داد پرسشنامه غربال گری Sex and Drug Screening Scale(SDSS) می تواند 6/78% واریانس کل را در دو حوزه جنسی و مصرف مواد تبیین کند. همچنین پرسشنامه اولیه با 3 خرده مقیاس به 6 خرده مقیاس تغییر یافت.
  نتیجه گیری
  از آنجا که بیماری اعتیاد و سوء مصرف مواد می تواند به گونه های مختلف رفتارهای جنسی سالم و مخاطره آمیز را متاثر کند، لذا ابزار معرفی شده در این مطالعه شناسایی نمای کلی افراد در حوزه رفتارهای جنسی شان در برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی درمان های اعتیاد را میسر می سازد.
  کلیدواژگان: اعتیاد، غربال گری، رفتار مخاطره آمیز جنسی، ایران
 • زهرا لطفی، انسیه غیرتی، فاطمه تاجیک، زهره توکلی، محمود محمودی، کورش هلاکویی نایینی* صفحات 29-43
  زمینه و هدف
  امروزه اولویت بندی مشکلات و توزیع منابع براساس نیازهای اساسی اعضا جامعه، مشخص می گردد. به دنبال ارزیابی جامعه که براساس الگوی تدوین شده در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، در روستای گلحصار صورت پذیرفته است، «سو مصرف مواد مخدر» به عنوان اولویت اول مردم مشخص گردید. مطالعه حاضر به منظور برآورد اندازه جمعیت سوء مصرف کنندگان مواد مخدر با استفاده از روش بسط شبکه ای، پرداخته است.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی به روش نمونه گیری هدفمند بر روی 320 نفر از افراد 15 تا 65 ساله جامعه انجام شد. روش مطالعه شامل دو بخش برآورد شبکه ی اجتماعی افراد جامعه با استفاده از 32 زیرگروه جمعیتی و رویکرد فراوانی روش بسط شبکه ای و سپس تخمین تعداد افراد جمعیت های پنهان انجام گردید. جهت تطبیق خطاهای رایج در این روش از ضرایب تصحیح مربوطه استفاده شد.
  نتایج
  متوسط شبکه اجتماعی افراد برابر با 68/16±79/160 بدست آمد (30/194_78/ 128CI: 95% ). فراوانی مواد مخدر سیگار و قلیان و موادالکلی و تریاک و شیشه و کراک و هروئین و مواد مخدر تزریقی و اکستازی با 43/103، 25/88، 9/96، 46/76، 37/69، 03/30، 48/36 ،20/7، 23/4 نفر به ازای هر هزار نفر برآورد شد. درصد مردان سوء مصرف کننده مواد مخدر، بیش از زنان بود.
  نتیجه گیری
  اندازه جمعیت سوء مصرف کننده مواد مخدر در این روستا بیش از سایر مطالعات مشابه مشخص گردید. در نتیجه در راستای رفع این معضل نیاز است که تدوین و اجرای برنامه عملیاتی متناسب توسط مسئولین و برنامه ریزان و با همکاری اعضا جامعه صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: برآورد اندازه، بسط شبکه ای، شبکه های اجتماعی، سوء مصرف مواد مخدر، جمعیت پنهان، ارزیابی جامعه
 • ناهید مستوفی، غلامرضا گرمارودی*، احمدرضا شمشیری، الهام شکیبازاده صفحات 45-59
  زمینه و هدف
  تربیت جنسی یک مقوله بسیار مهم تربیتی در نوجوانان است و مادران مهمترین منبع قابل اعتماد جهت ارائه اطلاعات به نوجوانان می باشند. بنابر این لازم است از دانش، نگرش و عملکرد مناسب برخوردار بوده تا قادر باشند آموزشهای مورد نیاز نوجوانان خود را به آنها ارائه دهند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش گروهی بر آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در تربیت جنسی دختران نوجوان آنان، در سال 1394 انجام گردید.
  روش کار
  این پژوهش، یک کارآزمایی شاهد دار تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد می باشد. 30 مادر که دختر نوجوان داشتند، جهت هر یک از گروه های مداخله و شاهد انتخاب شدند. ابتدا آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در تربیت جنسی دختران نوجوانشان، توسط پرسشنامه های طراحی شده ای که اعتبار و پایایی آنها سنجیده شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج اندازه گیری پایه، مداخله آموزشی برای گروه مداخله در قالب سه جلسه آموزش گروهی به مدت 60-45 دقیقه در هر جلسه انجام گردید. اساس برنامه ریزی آموزشی در این پژوهش مبتنی بر یادگیری فعال بود. گروه شاهد تنها پمفلت آموزشی دریافت کردند. به فاصله سه ماه بعد از مداخله آموزشی، متغیرهای پیامد مجددا« اندازه گیری شدند، سپس داده های جمع آوری شده در دو گروه مداخله و شاهد، در مرحله قبل و 3 ماه بعد از مداخله آموزشی کدبندی و مورد تحلیل قرار گرفتند. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 و آزمون های توصیفی و تحلیلی شامل آزمون های مجذور کای دو، فیشر و تی مستقل آنالیز گردیدند.
  نتایج
  یافته های پژوهش نشان داد که ارتباط معنی داری بین دو گروه مداخله و شاهد در خصوص متغیرهای مطالعه قبل از مداخله وجود نداشت (0/05 (p> لیکن در گروه مداخله، قبل و سه ماه بعد از آموزش، سطح آگاهی، نگرش، عملکرد تفاوت معنی داری داشتند
  (0/001 >p). در گروه کنترل، بین میانگین نمرات، قبل و بعد از مداخله، تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت (p>0/05).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد آموزش گروهی می تواند تغییرات قابل توجهی در سطح آگاهی، نگرش و عملکرد مادرانی که دختر نوجوان دارند، ایجاد کند.
  کلیدواژگان: آگاهی، عملکرد، نگرش، تربیت جنسی، نوجوان، مادر
 • انسیه غیرتی، آرزو شعبانی فر، محبوبه اخلاقی، نوشین پیمان* صفحات 61-72
  زمینه و هدف
  ارتباط یکی از قدیمی ترین و در عین حال عالی ترین دستاوردهای بشری و زمینه ساز زندگی اجتماعی ماست. پژوهش های انجام شده نشان داده اند عواملی نظیر عزت نفس، مهارت های بین فردی، برقراری ارتباط مطلوب، تعیین هدف و شناسایی ارزش های فردی در پیشگیری و کاهش ابتلای افراد به انواع ناهنجاری های رفتاری و اختلالات روانی(مانند اضطراب، افسردگی و...) و افزایش سلامت روان نقش موثری دارند. بدین منظور برآن شدیم تا رابطه مهارتهای ارتباطی و سلامت روان را در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد بررسی نماییم.
  روش کار
  مقاله حاضر، حاصل یک مطالعه مقطعی تحلیلی در سال 1390 می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود. 210 دانشجو با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب و پس از اخذ رضایت نامه آگاهانه به منظور بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی و سلامت روان مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش از دو آزمون مهارتهای ارتباطی و سلامت عمومی به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات استفاده شد. برای توصیف داده ها از نمودارها و جداول آماری و برای انالیز از آزمون کروسکال والیس، من ویتنی و کای دو استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده SPSS 16 و سطح معنی داری در تمامی آزمونها 5 درصد است. برای بررسی همبستگی متغیرها از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.
  نتایج
  یافته های این پژوهش نشان داد که 9/61% از دانشجویان مشکوک به داشتن اختلال روانی بودند. آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که سلامت روان با سن و مهارتهای درک پیام و بینش نسبت به فرآیند ارتباط و گوش دادن و قاطعیت در ارتباط، رابطه معنی داری نداشت. (727/0=p)(653/0=p)(857/0=p)(626/0=p)(477/0=p) اما بین سلامت روان و مهارت کنترل عواطف همبستگی معنی داری مشاهده شد. (01/0=p) آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که مهارتهای ارتباطی با سن و اختلال عملکرد اجتماعی ارتباطی ندارد. (228/0=p)(074/0=p) اما بین مهارتهای ارتباطی و اضطراب و نشانگان جسمی و مقیاس افسردگی همبستگی معکوس معنی داری مشاهده گردید. (043/0=p)(049/0=p)(049/0=p) در متغیر مهارت های ارتباطی به تفکیک جنسیت، نوع رشته و مقطع تحصیلی، محل سکونت، وضعیت تاهل و وضعیت اشتغال ارتباط معنی داری مشاهده نشد. (806/0=p)(406/0=p)(404/0=p)(277/0=p)(875/0=p)(274/0=p) در متغیر سلامت روان در سه گروه وضعیت تاهل و جنسیت و رشته تحصیلی تفاوت معنی دار مشاهده شد(006/0=p)(036/0=p)(001/0>p) اما در متغیرهای مقطع تحصیلی، محل سکونت و وضعیت اشتغال تفاوت معنی داری وجود نداشت. (080/0=p)(951/0=p)(978/0= (p
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این پژوهش، انجام ارزیابی های روانشناختی دانشجویان و ارایه خدمات مشاوره ای و برگزاری کارگاه های آموزشی مهارتهای ارتباطی در جهت ارتقای سطح سلامت روانی دانشجویان توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی، سلامت روان، دانشجو
 • رضوان کاکاوند قلعه نویی، ذبیح الله شجاع، علیرضا نجفی، مصطفی حاجی ملاحسینی، سمیه جلیلوند* صفحات 73-84
  زمینه و هدف
  از آنجا که بروز فرم اپیدمیک سارکوم کاپوزی در ایران مشخص نمی باشد و از طرفی در مطالعات پیشین شیوع آلودگی با هرپس ویروس انسانی تیپ 8 (HHV-8) در افراد مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان (HIV) بالا گزارش شده است (46 درصد)، بنابراین لازم به نظر می رسد بروز سرطان مذکور در این افراد تخمین زده شود. از آنجا که عفونت فعال با HHV-8 منجر به گسترش سارکوم کاپوزی می شود، اولین گام برای حل این مساله این است که یک غربالگری برای تعیین شیوع عفونت فعال با ویروس مذکور بر روی نمونه های HIV مثبت انجام گیرد. به علاوه، بسیاری از افراد HIV مثبت در ایران از بیماری خود اطلاعی ندارند و در صورت میزان بالای آلودگی با HHV-8 ممکن است این افراد با رفتارهای پر خطر باعث انتشار HHV-8 در جامعه از راه جنسی شده و متعاقب آن با افزایش موارد سارکوم کاپوزی کلاسیک مواجه باشیم. بنابراین انجام مطالعه ای جهت تخمین شیوع عفونت با HHV-8 در این افراد لازم بنظر می رسد.
  روش کار
  در این مطالعه 100 نمونه پلاسما از افراد HIV مثبت جمع آوری و پس از استخراج ژنوم با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ORF26 ویروس با روش nested-PCR مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس با nested-PCR دیگری نمونه های مثبت برای قطعه ORF K1 تکثیر و تعیین توالی گردیدند و درخت فیلوژنی برای آنها ترسیم گردید.
  نتایج
  در 8 نمونه (8%) ژنوم ویروس قابل ردیابی بود. از نظر آماری ارتباط معنی داری بین عفونت با HHV-8 و فاکتورهای سن و جنس دیده نشد. دو ژنوتیپ A و C در نمونه ها وجود داشتند، بطوریکه در دو بیمار ژنوتیپ A و در یک بیمار ژنوتیپ C شناسایی شد.
  نتیجه گیری
  اینگونه بنظر می رسد که علیرغم شیوع بالای آلودگی با HHV-8 در افراد HIV مثبت ایرانی، میزان عفونت فعال با ویروس مذکور در این افراد بالا نیست. بنابراین اینگونه تصور می شود که احتمالا بروز سارکوم کاپوزی اپیدمیک در ایران باید بسیار کم باشد. اگر چه این یافته احتیاج به بررسی دقیق تری دارد. از نظر ژنوتیپ نیز دو ژنوتیپ A و C در نمونه ها یافت شد.
  کلیدواژگان: هرپس ویروس انسانی تیپ 8، ویروس نقص ایمنی انسان، سارکوم کاپوزی اپیدمیک
 • ساناز نرگسی، پریوش کردبچه، شیرین فره یار، فاطمه نوربخش، ساسان رضایی* صفحات 85-96
  زمینه و هدف
  بررسی ژن های دخیل در بیماریزایی آسپرژیلوس فومیگاتوس و شناسایی عوامل ضد قارچی جایگزین، با توجه به موارد روز افزون مقاومت های دارویی ایجاد شده نسبت به آن، همواره مورد لزوم بوده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر دیکلوفناک سدیم بر رشد و بیان ژن sidB در آسپرژیلوس فومیگاتوس می باشد.
  روش کار
  در این پژوهش، پس از کشت آسپرژیلوس فومیگاتوس و تهیه سوسپانسیون قارچی، حداقل غلظت مهار کنندگی دیکلوفناک سدیم، تحت غلظت های μg/ml 1000-25 تعیین گردید. سپس، استخراج RNA از سوسپانسیون قارچی تحت غلظت های 700،500 و μg/ml900 از دارو انجام گرفت. در نهایت میزان بیان ژن با سنجش سطوح مختلف mRNA-sidB بوسیله روش Real-time PCR بررسی گردید.
  نتایج
  مشاهده گردید که با افزایش غلظت دیکلوفناک سدیم، میزان تولید میسلیوم کاهش می یابد و دارو درغلظت های بالاتر از μg /ml 500، اثر مهاری قابل توجهی بر رشد آسپرژیلوس فومیگاتوس داشته است.
  نتیجه گیری
  یافته های حاصل از این پژوهش نشان میدهند، دیکلوفناک سدیم میتواند سبب کاهش شدید میزان رشد آسپرژیلوس فومیگاتوس شود. بر این مبنا، می توان آن را یکی از عوامل دارویی موثر بر مهار رشد آسپرژیلوس فومیگاتوس در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: آسپرژیلوس فومیگاتوس، دیکلوفناک سدیم، ژن sidB
 • افسانه بهروزپور، محسن شمس *، معصومه موسوی، رحیم استوار، مصطفی ملکی صفحات 97-108
  زمینه و هدف
  خوددرمانی، به عنوان یک رفتار مخاطره آمیز سلامت شایع در ایران، باعث هزینه های مادی و غیرمادی زیادی برای ایرانیان می شود. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت خود درمانی در زنان ساکن شهر یاسوج و عوامل موثر بر آن انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی بر روی 192 نفر از زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهری شهر یاسوج انجام شد و شرکت کنندگان با روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین پرونده های تحت پوشش هر مرکز انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد سازه های الگوی باورسلامت استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS 16 تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  شایع ترین بیماری برای خود درمانی سرماخوردگی گزارش شد. داروهای سرماخوردگی از گروه داروهای بدون نیاز به نسخه پزشک و داروهای آنتی بیوتیک از گروه داروهای نیازمند نسخه پزشک، بیشترین مصرف جهت خود درمانی را داشتند. نتایج بررسی سازه های الگوی باور سلامت نشان داد که سازه حساسیت درک شده با میانگین امتیاز 46/3 ± 63/17 اصلی ترین سازه مرتبط با خود درمانی در زنان بود.
  نتیجه گیری
  بعد از مشخص شدن علل خود درمانی و ارتباط آن با سازه های الگوی باور سلامت، طراحی و اجرای برنامه های آموزشی به منظور افزایش درک خطر مصرف خودسرانه دارو در بین اقشار مختلف جامعه به خصوص زنان ضروری به نظرمی رسد.
  کلیدواژگان: خود درمانی، زنان، الگوی باور سلامت
|
 • Narges Rostamigooran, Abbas Vosoogh, Moghaddam, Mohammadhossein Salarianzadeh, Hamid Esmailzadeh, Behzad Damari * Pages 1-14
  Background And Aim
  Considering the key role of the Ministry of Health and Medical Education (MOHME) in the implementation and follow-up of the health system reform, its organizational culture can play an important role in the success of this transformation. The aim of this study was to determine the dimensions and orientations of the current organizational culture of the MOHME headquarters.
  Materials And Methods
  This was a cross-sectional descriptive and explorative study. The study population was the central staff of MOHME. Data were collected using a questionnaire and analyzed by SPSS version 11.5. Descriptive statistical methods (mean, standard deviation, coefficient of variation and interval) were used to describe quantitatively the cultural dimensions, followed by a qualitative analysis as well.
  Results
  Analysis of the data showed the following: 1. Organizational cultural dimensions existing at a high level include self-supervision and identity; 2. Organizational cultural dimensions existing at a moderate level include authority and freedom in operations, clear goals and expectations, communication, coordination and coherence; and 3. Organizational cultural dimensions existing at a low level include innovation, learning, fair reward system, acceptance of change, management support and criticism.
  Conclusion
  Considering the key role of the MOHME headquarters staff in designing and implementing health promotion programs, bringing about changes in the organizational culture should be a top priority of the ministerial high authorities.
  Keywords: Organizational Culture, Ministry of Health, Medical Education, Headquarter, Iran
 • Effat Merghati Khoei *, Narges Hoseini Nia, Nasim Abolghasemi, Sanaz Ommaty, Fereshteh Golshani, Alireza Bayat Pages 15-27
  Background And Aim
  Substance abuse and risky sexual behaviors are intermingled. Both subjects, however, are highly sensitive issues culturally in some societies such as Iran, making assessment of sexual behaviors difficult and challenging. It is particularly difficult to assess and study risky sexual behaviors in the drug-using population. Thus, it seems essential to develop and validate a comprehensive native instrument specific for the Iranian drug-using population to screen their risky sexual behaviors and in treatment settings.
  Materials And Methods
  A thorough literature review was made to find a tool utilized in addiction treatment settings. The Sex and Drug History Form (SDHF) was translated into Persian. Clients (n = 107) referred to the sexual health clinic in the Iranian National Center for Addiction Studies (INCAS) were selected randomly. Questionnaires were completed through face-to-face interviews by trained research assistants. Data analysis was done using the Cronbach`s alpha and exploratory factor analysis.
  Results
  Cronbach`s alpha was found to be 0.78. Using the principal component analysis, the Sex and Drug Screening Scale (SDSS) revealed 78.6 of the total variance in two main domains, namely, drug-use behaviors and sexual behaviors. The number of subscales in the original instrument, which was 3, increased to 6.
  Conclusion
  Substance abuse and addiction significantly affect one's sexual behaviors and safety. The Sex and Drug Screening Scale will enable health workers and therapists to assess the patient's sexual health and risky behaviors at admission, which will facilitate planning, implementing and evaluating intervention programs aiming at treating addiction.
  Keywords: Addiction, Screening, Sexual Risk Behavior, Iran
 • Zahra Lotfi, Ensiyeh Gheirati, Fatemeh Tajik, Zohreh Tavakoli, Mahmood Mahmoodi, Kourosh Holakouie Naieni * Pages 29-43
  Background And Aim
  Nowadays, prioritizing problems and distribution of resources is determined according to the basic needs of the individuals in the population. Based on the study done by researchers in Tehran University of Medical Sciences School of Public Health in Golhesar Village, Tehran, taking action about "drug abuse" was ranked by the community as the first priority. Therefore, the present study aimed to estimate the size of the population of drug abusers using the network expansion method.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted on a purposive sample of 320 persons 15-65 years old. The study included two parts: 1. estimation of the social network based on 32 population subgroups using the frequency of network expansion approach; 2. estimation of the size of the hidden population. The relevant correction coefficients were used for adjusting errors usually observed in this method.
  Results
  The mean of the social network was 160.79±16.68) 95% CIs: 128.78-194.30.(The frequencies of cigarette smoking, hookah smoking, alcohol consumption, opium use, meth use, crack use, heroin use, injecting drugs and ecstasy were 103.43, 88.25, 96.9, 76.46, 69.37, 30.03, 20.48, 7.36, and 4.23 per 1000; respectively. The percentage of drug abusers was higher among men.
  Conclusion
  As compared to results of previous reports, the size of drug abuser population in Golhesar Village is currently higher. In order to solve this problem an appropriate action plan should be implemented by the planners and policy-makers in partnership with community members.
  Keywords: Size Estimation, Network Scale, up, Social Network, Drug Abuse, Hidden Population, Community Assessment
 • Nahid Mostofi, Gholamreza Garmaroudi *, Ahmadreza Shamshiri, Elham Shakibazadeh Pages 45-59
  Background And Aim
  Sex education is an important health issue among adolescents. Mothers are the most reliable source of information for adolescents’ sex education so they should be equipped with proper knowledge, attitude, and practice to be able to educate their children properly. The present study aimed to investigate the effect of group education on knowledge, attitude and practice of mothers of adolescent girls as regards sex education in Tehran, 2015.
  Materials And Methods
  This was a randomized controlled trial including 30 mothers of adolescent girls randomly assigned to an intervention and 30 in a control group. The knowledge, attitude, and practice of mothers about sex education of their adolescnt girls were determined using valid and reliable researcher-made questionnaires. Based on the results, the intervention group, then, attended three educational sessions (active learning, group discussions) of 45-60 minutes duration each. The control group received only educational pamphlets. Three months after the intervention outcome variables were measured in both groups. Data were analyzed by the SPSS-22 using the Chi-Square, exact Fisher and T-tests.
  Results
  There were no statistically differences in the knoweldge, attitude and practice of sex education between the two groups at baseline (p>0.05). After the intervention, the mean scores of the study variables increased significantly (p0.05).
  Conclusion
  It can be concluded that group education could bring about significant changes in the knowledge, attitude and practice of the mothers of adoloscent girls as regards sex education.
  Keywords: Knowledge, Attitude, Practice, Sexual Education, Adolescent, Mother
 • Ensiyeh Gheyrati, Arezoo Shabanifar, Mahboobeh Akhlaghi, Noushin Peyman* Pages 61-72
  Background And Aim
  Communication is one of the oldest and greatest human achievements underlying our social life. Available literature show factors such as self-esteem, interpersonal skills, establishing desirable communication, goal setting and determining individual values have effective roles in the prevention and reduction of susceptibility to behavioral abnormalities and mental disorders (anxiety, depression, etc.), as well as in the promotion of mental health. The objective of this study was to determine associations between communication skills and mental health in Mashhad University of Medical Sciences (MUMS), Mashhad, Iran.
  Methods and Materials: This was a cross-sectional analytical study conducted in 2011. The statistical population was all the MUMS students. A sample of 210 students was selected by stratified sampling and signed an informed consent. Data were collected using Communication Skills and General Health Questionnaires and analyzed using the SPSS 16 software, the statistical tests being Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U and Chi-square. In all tests the significance level was 5%. To determine correlations between the variables the Spearman coefficient was used.
  Results
  The findings showed that 130 of the 210 students (61.9%) were suspected of having a mental disorder. Based on the Spearman correlation coefficient there were no statistically significant relationships between mental health and age (p=0.727) or skills such as listening (p=0.653), understanding verbal and nonverbal messages (p=0.857), awareness of the communication process (p=0.626) and assertiveness (p=0.477). However, a significant correlation was observed between mental health and emotion control skill (p=0.010). Furthermore, the Spearman correlation coefficient indicated no relationships between communication skills and age (p=0.228) or social dysfunction (p=0.074), while significant inverse correlations were found between communication skills and anxiety (p=0.043), physical symptoms (p=0.049) and depression (p=0.049). According to Mann-Whitney test no significant relationships were observed between communication skills and field of study (p=0.806), level of education (p=0.406), sex (p=0.404), place of residence (p=0.277), marital status (p=0.875) or employment status (p=0.274), but significant relationships did exist between mental health and sex (p=0.006), field of study (p=0.036)r and marital status (p
  Conclusion
  Based on the findings of this study, in an attempt to promote the mental health of the students it is recommended to make psychological assessments of the students, provide consultative services to them, and organize communication skills educational workshops for them.
  Keywords: Communication Skills, Mental Health, Student
 • Rezvan Kakavand, Ghalehnoei, Zabihallah Shoja, Alireza Najafi, Mostafa Haji Mollahoseini, Somayeh Jalilvand* Pages 73-84
  Background And Aim
  Considering the lack of information on the occurrence of the epidemic form of Kaposi’s sarcoma (KS) and the high prevalence of human herpesvirus 8 (HHV-8) infection among human immunodeficiency virus (HIV)-infected patients (46%), it was decided to estimate the incidence of KS in this group. Based on the fact that active HHV-8 infection leads to KS development, it is essential to first assess the prevalence of active HHV-8 infection in these patients. Most of the Iranian HIV-infected patients are not aware that they are HIV-positive. If the prevalence of HHV-8 infection is high in these patients, they may spread HHV-8 in the community by high-risk sexual behaviors, which would lead to an increase in the incidence of classic Kaposi’s sarcoma. The objective of this study was to investigate the prevalence of HHV-8 among HIV-infected subjects.
  Materials And Methods
  One-hundred plasma samples from HIV-infected patients were collected. Genome was extracted and assessed by the nested PCR assay with specific primers for ORF26. Positive samples were amplified for the ORF K1 region by nested-PCR. Subsequently their products were sequenced and their phylogenic trees constructed.
  Results
  HHV-8 was detected in 8 of the patients (8%). No statistically significant associations were found between age and gender on the one hand and HHV-8 infection on the other (p > 0.05). Two genotypes, namely, A and C, were identified, the former in two patients and the latter in one.
  Conclusion
  Although the prevalence of HHV-8 infection is high among Iranian HIV-infected patients, active HHV-8 infection rate is low among them. Therefore, it seems that the incidence of epidemic KS is likely to be very low in this group. Certainly more research is needed in this area. As regards genotypes, genotypes A and C are found in the samples.
  Keywords: Human Herpesvirus 8, Human Immunodeficiency Virus, Epidemic Kaposi's Sarcoma
 • Sanaz Nargesi, Parivash Koordbacheh, Shirin Farahyar, Fatemeh Noorbakhsh, Sasan Rezaie* Pages 85-96
  Background And Aim
  Considering the increasing drug resistance to Aspergillus fumigatus, search for genes involved in its pathogenicity and identifying alternative antifungal drugs is of utmost importance. The aim of this study was to determine the effects of diclofenac sodium on the growth and sidB gene expression in Aspergillus fumigatus.
  Materials And Methods
  In this study, Aspergillus fumigatus was cultured and a fungal suspension prepared, followed by determining the minimum inhibitory concentration of diclofenac sodium at a concentration of 25-1000 µg/ml. Then, RNA was extracted from the suspension at concentrations of 500,700 and 900 µg/ml of the drug. Finally, the extent of expression of the gene was determined by measuring different levels of mRNA-sidB by Real-time PCR.
  Results
  With increasing concentrations of diclofenac sodium, mycelium production decreased. Concentrations higher than 500 µg/ml had considerable inhibitory effects on the growth of Aspergillus fumigatus.
  Conclusion
  Findings of this study indicate that diclofenac sodium can cause a sharp reduction in the growth rate of Aspergillus fumigatus. Accordingly, it can be considered as one of the effective pharmacological agents for inhibiting the growth of this fungus.
  Keywords: Aspergilus Fumigatus, Diclofenac Sodium, SidB Gene
 • Afsaneh Behroozpour, Mohsen Shams *, Masoumeh Mousavi, Rahim Ostovar, Mostafa Maleki Pages 97-108
  Background And Aim
  Self-medication, as a common risky health behavior, has financial and non-financial costs for Iranians. This study aimed at determining the situation of self-medication and factors influencing it among women in Yasuj, Iran.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was performed on 192 women referred to urban health care centers in Yasuj, selected randomly from the existing health files at the centers. Data were collected using a standard questionnaire based on the Health Belief Model and analyzed by SPSS 16 statistical software.
  Results
  The most widely used medicines for self-medication were those for common cold and antibiotics from among over-the-counter (OTC) drugs and prescription-only-medicines (POM), respectively. Perceived susceptibility (17.63± 3.46) was the main construct associated with self-medication among women.
  Conclusion
  Once the causes of self-medication and its relationship with the Health Belief Model constructs are known, designing and implementing educational programs aiming at promoting awareness and perception of population groups, especially women, seems necessary.
  Keywords: Self, Medication, Women, Health Belief Model