فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 4 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • غریبه اسماعیلی کیا، مهناز ملانظری* صفحه 1
  مقدمه
  در سال های اخیر دانشگاه های دولتی با تغییرات اقتصادی-اجتماعی متعددی مواجه بوده اند. از یک سو، به دلیل استقلال حاصل از ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تاثیر عمده ای پذیرفته اند و از سویی دیگر، به دلیل تغییرات تعداد دانشجویان و کاهش بودجه سرانه و غیره فشارهای مضاعفی بر آنان وارد شده است. با توجه به این شرایط، ایجاد تحول در نظام پاسخ گویی مالی و عملیاتی آن ها ضرورتی غیرقابل انکار است. هدف از این پژوهش، تدوین چارچوبی برای تحول در نظام پاسخ گویی مالی و عملیاتی دانشگاه های دولتی ایران با مبنا قراردادن الگوی اصلاح شده لادر است.
  روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر روش استنتاجی، توصیفی-پیمایشی و از لحاظ نوع پژوهش، همبستگی و از جهت هدف، کاربردی و توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد خبره در حوزه تحول در نظام پاسخ گویی مالی و عملیاتی دانشگاه ها در سال های 1394-1393 است. این پژوهش با بکارگیری فن دلفی در دو دور اجرا و از آزمون های دوجمله ای t، کلموگروف-اسمیرنوف، کروسکال والیس و فریدمن و نرم افزارSPSS نسخه 20 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.
  یافته ها
  محرک اصلی تحول در نظام پاسخ گویی مالی و عملیاتی دانشگاه های دولتی ایران نیاز به اطلاعات بهای تمام شده برای قیمت گذاری است و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان حسابرسی، به ترتیب، به عنوان پیش برندگان و گردانندگان تحول شناسایی شدند. تغییر در دیدگاه محافظه کارانه جامعه به عنوان مهم ترین عامل فرهنگی، ایفای نقش می کند. در این میان مدیران مالی دانشگاه ها باید رهبری این تحول را عهده دار شده و در بازه زمانی درازمدت و تدریجی اجرایی شود.
  نتیجه گیری
  در این پژوهش توانایی پیش بینی کنندگی الگوی اصلاح شده لادر، که در بسیاری از کشورها برای تبیین فرآیند تحولات بکار گرفته شده است، در رابطه با تحول در نظام پاسخ گویی مالی و عملیاتی دانشگاه های دولتی ایران و در شرایط محیطی ایران مستند شده است.
  کلیدواژگان: پاسخ گویی مالی و عملیاتی، تحول، چارچوب، دانشگاه های دولتی
 • غلامرضا رضایی*، مصطفی کاظم نژاد، رامین زراعت گری، امین بلوری صفحه 26
  مقدمه
  طراحی و استقرار نظام حسابرسی داخلی و کنترل های داخلی در دستگاه های اجرایی دولتی مانند بیمارستان ها از ضروریات اساسی است. در این راستا، پژوهش حاضر به ارزیابی اثربخشی کنترل های داخلی در بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی شیراز بر اساس چارچوب پیشنهادی کوزو می پردازد.
  روش پژوهش: روش پژوهش مورد استفاده توصیفی همبستگی از نوع نظرسنجی است. کلیه کارکنان حوزه مالی بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی شیراز (17 بیمارستان و درمانگاه) در سال 1394 جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دهند که تعداد آن ها برابر با 339 نفر است. در این پژوهش از نمونه گیری استفاده نشد. در ارتباط با ارزیابی نظام کنترل های داخلی از پرسش نامه طراحی شده به وسیله کوزو و تعدیل شده با توجه به ماهیت بیمارستان های دولتی استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار SPSS نسخه 19 و با توجه به نرمال یا غیرنرمال بودن توزیع داده ها، به ترتیب، از آزمون های «t یک نمونه ای» و «آزمون میانه» استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام کنترل های داخلی بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی شیراز اجزای کنترل های داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی خطر، فعالیت های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و ارزیابی و نظارت به طور اثربخش عمل نمی کند.
  نتیجه گیری
  در بیمارستان های دولتی شیراز باید سیاست هایی در جهت حمایت از واحد حسابرسی داخلی اعمال شود و کنترل های داخلی اثربخش طراحی و بکار گرفته شود.
  کلیدواژگان: بخش غیرانتفاعی، بیمارستان های دولتی شیراز، چارچوب کوزو، نظام کنترل های داخلی
 • مسلم علی محمدلو*، سحر محمدی صفحه 42
  مقدمه
  صنعت دارو نقش اساسی در توسعه سلامت کشور دارد. این صنعت با مسائلی چون استفاده نامناسب از ظرفیت تولید بهره ور روبه روست که ضرورت پژوهش در این زمینه را ایجاب می کند. با استفاده از شاخص های مالی می توان عملکرد شرکت های مختلف حاضر در این صنعت را با هم مقایسه کرده و با تعیین الگو، زمینه پیشرفت شرکت ها از این لحاظ را فراهم کرد.
  روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع کمی است. در این پژوهش از ترکیب روش تحلیل پوششی داده های پنجره ای و شاخص مالم کوئیست برای اندازه گیری پویای کارایی و رتبه بندی شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. به این ترتیب که با استفاده از 11 شاخص تاثیرگذار و بکارگیری نرم افزار DEAPنسخه 1/2، عملکرد 16 شرکت دارویی در بازه زمانی 1393-1388 بررسی شده است.
  یافته ها
  تغییرات بهره وری کل در صنعت دارویی در دوره مورد مطالعه کاهش یافته است و علت اصلی آن کاهش تغییرات کارایی مدیریتی، مقیاسی و فن آوری بوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان می دهد که به جای تحلیل مقطعی، استفاده از تحلیل پویای عملکرد با ترکیب دو روش تحلیل پنجره ای و شاخص مالم کوئیست و دقت نظر در تحلیل جابه جایی مرز کارا می توان ارزیابی دقیق تری از عملکرد شرکت ها ارائه کرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده های پنجره ای، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، شاخص مالم کوئیست، شرکت های دارویی
 • شهناز مشایخ، بهاره شفیع زاده* صفحه 61
  مقدمه
  پژوهش های مرتبط با سلامت نشان می دهد که آلودگی هوا تاثیر منفی بر حالات روانی اشخاص دارد. پژوهش های تجربی در روانشناسی نیز نشانگر این است که حالات روانی بد باعث افزایش خطرگریزی افراد می شود. مطالعات انجام شده در زمینه مالی و اقتصادی در دنیا حاکی از اثر حالات روانی بد بر نرخ بازده سهام است.
  روش پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و بر مبنای ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است. این پژوهش به بررسی اثر حالات روانی ناشی از آلودگی هوا و ارتباط بین آلودگی هوا و بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1390 با بکارگیری اطلاعات روزانه شاخص آلودگی هوا و اطلاعات بازده سهام می پردازد. از رگرسیون سری زمانی و نرم افزار Eviews نسخه 7 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش بیانگر این است که آلودگی هوا رابطه منفی با نرخ بازده کل سهام بورس اوراق بهادار تهران دارد.
  نتیجه گیری
  تصمیم های سرمایه گذاران تا حد زیادی تحت تاثیر حالات روحی آنان است و آلودگی هوا از جمله عواملی است که می تواند بر خلق و خوی و حالات روانی انسان ها اثر بگذارد. یافته های پژوهش نشان دهنده رابطه منفی و معنادار بین آلودگی هوا و بازده سهام است. این امر موید نظریه های مالی رفتاری است. اگر چه با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده بدست آمده حاصل از الگوی رگرسیون، آلودگی هوا مقدار کمی از تغییرات بازده اوراق بهادار را تبیین می کند.
  کلیدواژگان: آلودگی هوا، بازده سهام، نظریه های رفتاری
 • مهدی ناظمی اردکانی، فاطمه حکمتی* صفحه 77
  مقدمه
  هدف این پژوهش بررسی رفتار چسبنده هزینه های عملیاتی و بهای تمام شده کالای فروش رفته و برخی عوامل احتمالی (شامل دارایی ها، بدهی ها، جریان نقد آزاد و تولید ناخالص داخلی) اثرگذار بر میزان چسبندگی هزینه های عملیاتی در شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
  روش پژوهش: طرح پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی از طریق اطلاعات گذشته است. برای آزمون فرضیه های مطرح شده از داده های سری زمانی-مقطعی استفاده شده است. جامعه و نمونه آماری پژوهش شامل 24 شرکت دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393-1382 است که در صنعت دارو فعالیت داشته اند. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، رگرسیون چندمتغیره است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Excel نسخه 13 و Eviews نسخه 8 استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد که هزینه های عملیاتی نسبت به تغییرات درآمد فروش رفتار چسبنده دارد اما شواهدی مبنی بر چسبنده بودن بهای تمام شده کالای فروش رفته یافت نشد. هم چنین، نتایج بدست آمده حاکی از وجود رابطه معنادار بین میزان چسبندگی هزینه های عملیاتی و جریان نقد آزاد است. به این گونه که در شرکت های با جریان نقد آزاد بالاتر، چسبندگی هزینه ها بیش تر است. افزون براین، نتایج از وجود رابطه مستقیم و معنادار بین میزان چسبندگی هزینه های عملیاتی و تولید ناخالص داخلی حکایت دارد اما اثرگذاربودن دارایی ها و بدهی ها بر میزان چسبندگی هزینه های عملیاتی مورد تایید قرار نگرفت.
  نتیجه گیری
  در صورت پیش بینی افزایش فروش آینده یا در دوره های رشد اقتصادی، برای استفاده مناسب از فرصت ها و هم چنین به دلیل آن که تحصیل و آماده سازی مجدد منابع نیازمند زمان و هزینه مضاعف است، مدیران منابع را در شرکت حفظ می کنند تا از بازگشت فروش به سطح قبلی، بیش ترین مزیت را کسب کنند که این امر چسبندگی هزینه-های عملیاتی را به دنبال خواهد داشت.
  کلیدواژگان: چسبندگی هزینه، درآمد فروش، رفتار نامتقارن هزینه، شرکت های دارویی، هزینه عملیاتی
 • حمیدرضا وکیلی فرد، فرشته فیض آبادی* صفحه 97
  مقدمه
  تصمیم های تامین مالی یا ساختار سرمایه، به دلیل تاثیرگذاری بر خطر و بازده سهامداران از تصمیم های مهم مدیریت مالی است. بنابراین، تعیین ساختار بهینه سرمایه یکی از مهم ترین مسائلی است که مدیران بنگاه های اقتصادی در فرایند تصمیم گیری های مالی با آن روبه رو هستند.
  روش پژوهش: این پژوهش کاربردی است و از طرح شبه تجربی و رویکرد پس رویدادی استفاده می کند. برای آزمون فرضیه ها و تعیین متغیرهای خروجی تحلیل پوششی داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های دارویی و مواد غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393-1387 تشکیل می دهد. در این پژوهش از نرم افزار SPSS نسخه 19و نرم افزار Frontier Analyst نسخه 3 استفاده شده است.
  یافته ها
  بین متغیرهای نسبت جاری، نسبت سود عملیاتی به فروش، بازده دارایی ها، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و نسبت قیمت به سود هر سهم با اهرم مالی رابطه معنادار وجود دارد اما بین متغیرهای نسبت آنی و نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری هر سهم با اهرم مالی رابطه معنادار وجود ندارد. با توجه به وجود رابطه معنادار یاد شده بین اهرم مالی و معیارهای سنجش عملکرد، اهرم مالی به عنوان متغیر ورودی و معیارهای سنجش عملکرد به عنوان متغیرهای خروجی در فن تحلیل پوششی داده ها انتخاب شد و سپس با بکارگیری الگوی بازده به مقیاس متغیر ورودی محور فن تحلیل پوششی داده ها ساختار بهینه سرمایه برای شرکت ها تعیین شد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاکی از این است که شرکت های دارویی و مواد غذایی که کارایی آن ها یک است از ابزار بدهی و ابزار سرمایه خود به نحو کاراتر استفاده کرده اند و این امر موجب شده است که این شرکت ها دارای عملکرد بهتری باشند. به عبارت دیگر، این شرکت ها نسبت به سایر شرکت ها از منابع مختلف مالی در اختیار خود به نحو مطلوب تر و کارآمدتری استفاده کرده اند.
  کلیدواژگان: اهرم مالی، فن تحلیل پوششی داده ها، معیارهای اقتصادی، معیارهای تلفیقی، معیارهای حسابداری
|
 • Q. Esmaieli Kia, M. Molla Nazari* Page 1
  Introduction
  In recent years, public universities have faced many socio-economic changes. On one hand, these universities are under the main influence of the independence resulted from Article 49 of law of the Fourth Economic, Social and Cultural Development Plan of the Islamic Republic of Iran, and on the other hand, they have undergone double pressure due to the alterations in the number of students and decrease in the per capita budget, etc. According to these conditions, inevitably, it is too necessary to develop an evolution in the financial and operational accountability systems. The aim of this study is to develop a framework for an evolution in the financial and operational accountability systems of public universities in Iran based on Lauder's reformed model.
  Method
  The method of the research is deductive reasoning, and it is a descriptive survey; the type of this research is correlational, and in terms of purpose, it is applied and descriptive. The statistical population of this research include all experts in the field of evolution in the financial and operational accountability systems of the universities from 2014 to 2015. This research has been implemented by using the Delphi technique in two cycles, and for data analysis, Binomial t–test, Kolmogorov-Smirnov, Kruskal-Wallis and Friedman tests and SPSS Software Version 20 have been used.
  Results
  The main incentive for evolution in the financial and operational accountability systems of Iranian public universities is the need for cost price information for pricing, and the Ministry of Science, Research and Technology and the Audit Organization were recognized, respectively, as promoters and operators of evolution. A change in conservative view of society plays an important role as a cultural factor. In between, the financial managers should take the responsibility for the leadership of this evolution in the universities and it should be executed gradually in long term.
  Conclusion
  In this research, the ability of Lauder's reformed model for predicting, which has been used in many countries to explain the process of evolution, has been documented in relation to the evolution of the financial and operational accountability systems of public universities in Iran and in its environmental conditions.
  Keywords: Evolution, Financial, Operational Accountability Systems, Framework, Public Universities
 • Gh. Rezaie*, M. Kazemnezhad, R. Zeraatgari, A. Bolouri Page 26
  Introduction
  Designing and establishing the system of internal audit and internal controls in the governmental executive agencies like hospitals is one of the basic necessities. In this regard, the present research evaluates the effectiveness of internal controls in Shiraz public hospitals and clinics based on COSO framework.
  Method
  The method of the research is a descriptive correlational survey. The statistical population of the research include all employees of the financial department of Shiraz public hospitals and clinics (17 hospitals and clinics) in 2015 which contain 339 individuals. Sampling was not used in this study. In relation to the evaluation of internal controls system, the designed questionnaire by COSO and an adjustable one has been used with regard to the nature of the public hospitals. In order to test the hypotheses of the research, SPSS Software Version 19, and according to the normality or abnormality of data distribution, One Sample T-test and Median test have been used respectively.
  Results
  The results of the research state that in the internal controls system of Shiraz public hospitals and clinics, the components of internal controls including control environment, risk assessment, control activities, information, communication, evaluation and monitoring do not operate effectively.
  Conclusion
  In Shiraz public hospitals, some policies must be imposed for protecting the internal audit unit, and some effective internal controls should be designed and used.
  Keywords: COSO Framework, Non, profit Sector, Shiraz Public Hospitals, the System of Internal Controls
 • M. Alimohammadlou*, S. Mohammadi Page 42
  Introduction
  Pharmaceutical industry plays an essential role in the development of health in the country. This industry faces some problems such as the inappropriate use of productive capacity, so it is necessary to do a research in this field. By using the financial indicators, it is possible to compare the performance of various current companies in the industry, and by setting a pattern, provide the field of progress for companies.
  Method
  This research is applied in terms of purpose; considering the method of data collection, it is descriptive, and according to the type, it is a quantitative research. In this research, in order to measure the dynamic efficiency and to rank the companies listed on the Tehran Stock Exchange, a combination of Window Data Envelopment Analysis method and Malmquist index has been used. Therefore, by using 11 effective indices and by applying DEAP Software Version 2.1, the performance of 16 pharmaceutical companies has been investigated during the period of 2009-2014.
  Results
  The alterations of the total productivity in the pharmaceutical industry has decreased in the studied period, and the main reason of this reduction is the alterations of managerial, scale and technological efficiency.
  Conclusion
  The results of the research show that instead of temporary analysis, it is possible to present a more accurate evaluation of the performance of companies by using dynamic analysis of the performance with the combination of two methods of Window Data Envelopment Analysis and Malmquist index, and by considering the analysis of displacement of efficient frontier.
  Keywords: Evaluation of Performance, Malmquist Index, Pharmaceutical Companies, Tehran Stock Exchange, Window Data Envelopment Analysis
 • Sh. Mashayekh, B. Shafizadeh* Page 61
  Introduction
  The Related researches to health indicate that air pollution has a negative effect on people's psychological moods. The experimental researches in psychology demonstrate that bad psychological moods lead to increase risk-aversion in people. The conducted studies in financial and economic fields state the effect of bad psychological moods on the rate of stock return.
  Method
  The current research is applied in terms of purpose, and it is a correlational research on the basis of characteristics and content. This research investigates the effect of bad psychological moods caused by air pollution, and it sets the relationship between air pollution and stock return in the companies listed on the Tehran Stock Exchange during 2011-2013 using daily data of Pollutant Standards Index and the information of stock return. Time Series Regression and Eviews Software Version 7 have been used to analyze the data.
  Results
  The results of testing the hypothesis of the research indicate that air pollution has a negative relationship with the rate of the return of total stock of the Tehran Stock Exchange.
  Conclusion
  The Decisions of investors are greatly under the influence of their psychological moods, and air pollution is among the factors that can affect the character and psychological moods of humen. The results of the research indicate a significant and negative relationship between air pollution and stock return. This confirms the theories of Behavioral Finance. Although according to the adjusted R-squared coefficient resulted from the Regression model, air pollution explains a little changes in the return of security.
  Keywords: Air Pollution, Behavioral Theories, Stock Return
 • M. Nazemi Ardakani, F. Hekmati* Page 77
  Introduction
  The aim of this research is to examine the stickiness of operational costs and the cost price of sold product and some probable effective factors (such as assets, debts, free cash flow and Gross Domestic Product) on the stickiness of operational costs in the pharmaceutical companies listed on the Tehran Stock Exchange.
  Method
  The research is applied in terms of purpose, and it has been conducted through Critical Incident Technique by the use of past information. In order to test the presented hypotheses, Time Series Analysis has been used. The statistical sample and population of the research involve 24 pharmaceutical companies listed on the Tehran Stock Exchange during 2003-2014 which have been active in the Pharmaceutical Industry. The applied statistical method in this research is multiple linear regression. In order to analyze the data, Excel Software Version 13 and Eviews Version 8 have been used.
  Results
  The findings of the research indicate that the operational costs have sticky behavior in relation to sale income changes, but no evidence was found for the stickiness of the cost price of the sold product. Also, the results state a meaningful relationship between the rate of stickiness of operational costs and free cash flow in such a way that in the firms with higher free cash flow, stickiness of costs are higher. Additionally, the results suggest a direct and meaningful relationship between the rate of stickiness of operational costs and Gross Domestic Production, but the effectiveness of the assets and debts on the stickiness of the operational costs did not validate.
  Conclusion
  In the case of predicting an increase in the future sale or in the economic growth periods, for a proper use of opportunities, and also because the achievement and further preparation of resources are in needs of time and double cost, managers protect the resources in the firm in order to gain a higher privilege by sale return to the previous level of sale which will lead to the stickiness of operational costs.
  Keywords: Operational Cost, Pharmaceutical Companies, Sale Income, the Asymmetric Behavior of Cost, The Stickiness of Cost
 • H. Vakilifard, F. Feiz Abadi* Page 97
  Introduction
  Financing decisions or capital structure is one of the main decisions of financial management due to influencing the risk and the return of Shareholders. Therefore, determining the optimal capital structure is one of the most important issues which the managers of economic agencies encounter in the process of financial decisions.
  Method
  This is an applied research and it uses the quasi–experimental design and the prospective approach. In order to test the hypotheses and identifying the output variables of Data Envelopment Analysis, Pearson Correlation test has been used. The statistical population of the research include the food and Pharmaceutical companies listed on the Tehran Stock Exchange during 2008–2014. In this research, SPSS Software Version 19 and Frontier Analyst Software Version 3 have been used.
  Results
  There is a significant relationship between the current ratio variables, the ratio of the operational earnings to sale, the return of assets, economic value added, market value added, and the ratio of price to earnings per share with financial leverage. But, there is not any significant relationship between the quick ratio and the ration of market price to the book value per share with financial leverage. According to the existence of the mentioned significant relationship between financial leverage and the criteria for measuring performance, financial leverage has been selected as the input variable and the criteria for measuring performance as the output variables in Data Envelopment Analysis technique, then by the application of the variable return to scale Data Envelopment Analysis Model, the optimal capital structure for the companies has been selected.
  Conclusion
  The results of the research state that the food and Pharmaceutical companies which have similar efficiency, have used their debt instrument and investment instrument more effectively. This has caused companies to have a better performance. In the other words, these companies have used their accessible different financial resources more effectively and optimally than the other companies.
  Keywords: Accounting Criteria, Data Envelopment Analysis Technique, Economic Criteria, Financial Leverage, Integrative Criteria