فهرست مطالب

اصول بهداشت روانی - پیاپی 75 (آبان و آذر 1395)
 • پیاپی 75 (آبان و آذر 1395)
 • سومی ن کنفرانس بی ن المللی روان شناسی و علوم تربی تی
 • تاریخ انتشار: 1395/10/19
 • تعداد عناوین: 23
|
 • عطیه سادات حسینی، سید مصطفی جلالی* صفحات 365-373
  مقدمه
  افسردگی، نوعی اختلال شایع روانی است که تغذیه در بروز، پیشگیری و درمان آن نقش دارد. در مطالعات گذشته بین افسردگی و دریافت برخی مواد مغذی و غذاها رابطه پیدا شد ولی نتایج متناقض بودندکه علت این تناقضات، نادیده گرفتن الگوی رژیم غذایی افراد می باشد. هدف از انجام این مطالعه مروری تعیین رابطه الگوی غذایی و افسردگی می باشد.
  روش کار
  با به کار بردن کلید واژه های(depression OR anxiety) AND (diet OR nutrition OR food) AND (pattern OR habit OR behavior) در بانک های اطلاعاتی(SID، Science Direct، PubMed ، Scopus Elsevier) تعداد 352 مقاله به دست آمد. پس از حذف مقالات تکراری و غیرمرتبط، تعداد 19 مقاله با متن کامل که در بازه زمانی بین سال های 2009-2015 منتشر شده بودند، به مطالعه ورود پیداکردند.
  یافته ها
  از کل مطالعات یافت شده 4 مطالعه مقطعی، 11 مطالعه کوهورت، 3 مطالعه مورد-شاهدی بودند. در تمام این مطالعات الگوی غذایی با پرسشنامه بسامد خوراک، یاد آمد 24 ساعته، ثبت غذایی و افسردگی توسط پرسشنامه معتبرCES-D و یا تشخیص پزشک مورد سنجش قرار گرفته شده بود. در کل دو نوع الگوی غذایی شناسایی شد: الگوی غذایی سالم و الگوی غذایی ناسالم. الگوی رژیم سالم به طور معنی داری با کاهش خطر افسردگی همراه است در حالی که بین الگوی غذای ناسالم و افسردگی ارتباطی دیده نشد.
  نتیجه گیری
  بنا بر نتایج، دریافت بالای میوه، سبزی، ماهی و غلات کامل ممکن است با کاهش خطر افسردگی همراه باشد. اگر چه به نظر می رسد انجام مطالعات دقیق تر و بیشتری برای تایید این یافته ها نیاز است.
  کلیدواژگان: الگوهای غذایی، بیماری افسردگی، گروه های غذایی
 • فرزانه اخباراتی*، سیمین بشردوست صفحات 374-379
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس عملکرد خانواده و نیازهای بنیادین روان شناختی در دانش آموزان متوسطه دوم شهر تهران انجام گردید.
  روش کار
  جامعه این پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم متوسطه دوم آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 94-93 بود. تعداد 254 دانش آموز دختر با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای از دبیرستانهای مناطق 3، 8، 15 و 18 انتخاب شدند و پرسشنامه های بهزیستی روان شناختی ریف فرم 54 سئوالی، پرسشنامه عملکرد خانواده 45 سوالی (FADI) و پرسشنامه نیازهای بنیادی روان شناختی را جهت تعیین سهم هر یک از متغیرهای بهزیستی روان شناختی، عملکرد خانواده و نیازهای بنیادی روانشناختی، تکمیل کردند.داده های حاصل با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد بین متغیرهای عملکرد خانواده و نیازهای بنیادین روان شناختی بامتغیر بهزیستی روان شناختی، همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد.
  نتیجه گیری
  مولفه ابراز عواطف از عملکرد خانواده و همچنین ابعاد خودمختاری و شایستگی از ابعاد نیازهای بنیادی روان شناختی، می توانند پیش بین خوبی برای بهزیستی روان شناختی باشند.
  کلیدواژگان: بهزیستی روان شناختی، عملکرد خانواده، نیازهای بنیادی روان شناختی
 • علی بابایی، غلامحسین مکتبی *، ناصر بهروزی، عسکر آتش آفروز صفحات 380-387
  مقدمه
  هوش موفق ترکیبی از توانایی های تحلیلی، خلاق و عملی است که به افراد برای سازگاری، انتخاب و تغییر محیط به منظور رسیدن به اهداف خود در زندگی، با توجه به بافت فرهنگی–اجتماعی کمک می کند. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش هوش موفق بر تفکر انتقادی و تحمل ابهام دانشجو معلمان پسر دانشگاه فرهنگیان، مرکز آموزش عالی امام جعفر صادق (ع) بهبهان است.
  روش کار
  در این پژوهش توصیفی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 50 دانشجو انتخاب و به صورت تصادفی ساده به دو گروه 25 نفری به عنوان گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند و گروه آزمون در قالب یک کلاس درسی، مورد آموزش بسته آموزشی هوش موفق قرار گرفت. هر دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون با پرسش نامه های تفکر انتقادی واتسون-گلاسر و تحمل ابهام مک لین مورد سنجش قرار گرفتند. در تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد.
  یافته ها
  آموزش مولفه های هوش موفق توانسته است تفکر انتقادی و تحمل ابهام را در دانشجویان افزایش دهد. دو خرده مقیاس شناسایی مفروضات و تعبیر و تفسیر، از متغیر تفکر انتقادی، تحت تاثیر آموزش هوش موفق بهبود یافتند.
  نتیجه گیری
  آموزش مولفه های هوش موفق و تدریس بر اساس این رویکرد در دانشگاه های کشور، روند جدیدی را در زمینه آموزش و یادگیری دانشجویان ارایه می دهد و هم چنین می تواند نوع نگاه تازه ای نسبت به مسایل پیرامون را برای دانشجویان باز گذارد.
  کلیدواژگان: تحمل ابهام، تفکر انتقادی، دانشجویان، هوش
 • زینب رجب زاده، غلامرضا شهبازی مقدم، طیبه نیکرو *، الهه پوراکبران صفحات 388-391
  مقدمه
  یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در پیشرفت هر سازمان، سلامت روان کارکنان آن است. از آنجاکه پرستاران نقش مهم و حیاتی در بهبود سلامت جامعه دارند هدف این پژوهش، بررسی رابطه سلامت روان پرستاران می باشد.
  روش کار
  مطالعه ی حاضر، یک پژوهش توصیفی-تحلیلی است که از میان پرستاران شهرستان های بهبهان 93 نفر (61 زن و 32 مرد) به صورت تصادفی ساده از بین بخش های مختلف انتخاب شدند و به پرسش نامه ی سلامت عمومی پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 22 و آمار توصیفی و آزمون همبستگی تی مستقل تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان دادکه 75 درصد پرستاران غیر سالم و 35 درصد، سالم بودند. بین سلامت عمومی پرستاران زن ومرد، تفاوت معنی داری وجودداشت. بین میزان افسردگی و اضطراب، عملکرد اجتماعی و جسمانی در زنان و مردان پرستار، تفاوت معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  باتوجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که اکثر پرستاران دارای میزان سلامت روان پایینی داشتند و سلامت روان پرستاران زن در مقایسه با پرستاران مرد، بیشتر در خطر بودند.
  کلیدواژگان: بیمارستان، پرستاران، سلامت روان
 • مینا قنبریان، خسرو رمضانی* صفحات 392-397
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه چندبعدی رسد بر مهارت‏های سه‏گانه خواندن (رمزگشایی، سیالی،درک‏مطلب) دانش‏آموزان نارساخوان پایه‏ی اول و دوم ابتدایی انجام گرفت.
  روش کار
  جامعه‏ی آماری این پژوهش بالینی پژوهش شامل دانش‏آموزان نارساخوان دختر و پسری بودند که به مرکز اختلالات شهرستان بهبهان معرفی شده بودند. از بین این دانش‏آموزان ابتدا دانش‏آموزان پایه ی اول و دوم جدا شدند. سپس از بین آن‏ها 30 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند که به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. برای گروه آزمون برنامه ترمیمی چندبعدی رسد طی 21 جلسه یک ساعته انجام گرفت و گروه شاهد هیچ مداخله‏ای دریافت نکرد. برای گردآوری داده ها از آزمون هوش وکسلر و آزمون تشخیصی خواندن (جدول سمن) و برنامه چندبعدی رسد استفاده و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون آماری کوواریانس تک متغیری و چند متغیری انجام شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمره های خواندن، رمزگشایی، سیالی و درک مطلب پس‏آزمون گروه آزمون با پیش‏آزمون، تفاوت معناداری دارد (001/0=P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش می‏توان گفت که برنامه چندبعدی رسد موجب بهبود عملکرد خواندن دانش‏آموزان نارساخوان گردید.
  کلیدواژگان: خواندن، درک مطلب، رمزگشایی، سیالی، نارساخوان
 • خسرو بهرنگ*، آیت الله کریمی باغملک، نجمه برادران زاد، زهره محمدی صفحات 398-404
  مقدمه
  در این پژوهش تاثیر آموزش گروهی به شیوه شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش خشم دانشجویان زن رشته روان شناسی دانشگاه آزاد شهرستان بهبهان مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان زن رشته روان شناسی دانشگاه آزاد شهرستان بهبهان در سال 1394 بودند. 30 نفر از این دانشجویان به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمون و شاهد گمارده شدند. ابزار مورد اندازه گیری در این پژوهش پرسش نامه ی خشم اسپیلبرگر است. ابتدا روی هر دو گروه پیش آزمون اجرا گردید. سپس آموزش گروهی به روش شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر روی گروه آزمون در 8 جلسه اعمال گردید و پس از اتمام آن از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. به منظور تحلیل داده ها علاوه بر روش های آمار توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار از روش های آمار استنباطی همانند کوواریانس چندمتغیری استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که آموزش گروهی به شیوه شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی باعث کاهش معنی دار خشم در دانشجویان زن رشته روان شناسی گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد شد.
  نتیجه گیری
  بنا بر نتایج، به نظر می رسد که آموزش گروهی به شیوه شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی باعث کاهش خشم می گردد.
  کلیدواژگان: خشم، دانشجویان، ذهن آگاهی، شناختی
 • حسن موسی زاده*، منصوره همتی، ابراهیم محمدزاده، لیلا شریفی صفحات 405-410
  مقدمه
  سرمایه اجتماعی که به معنای برخورداری افراد از منابع و حمایت ها در روابط و پیوندهای اجتماعی است، اهمیت ویژه ای دارد و یک اصل محوری محسوب می شود. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روان در بین شهروندان گرگان مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش کار
  روش پژوهش در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی با به کارگیری پرسش نامه محقق ساخته می باشد. به منظور نشان دادن روابط بین متغیرها از آزمون های آماری و نرم افزار SPSS استفاده شده است.
  یافته ها
  اکثریت نمونه ها متاهل (68 درصد) و میزان تحصیلات 5/27 درصد لیسانس و بالاتر بوده است. همچنین میانگین های ابعاد سرمایه اجتماعی نشان داد که بعد اعتماد اجتماعی با میانگینی بالاتر از میانگین فرضی در رتبه اول و دو مولفه تعاملات اجتماعی و مشارکت اجتماعی با کسب میانگینی کمتر از حد انتظار در مراتب بعدی اهمیت قرار می گیرند. در نهایت با توجه به مقدار F و آزمون رگرسیون مشخص شد که مقدار F برابر با 178/0 بوده و در سطح 95 درصد معنی دار است.
  نتیجه گیری
  باتوجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی، بر سلامت روان افراد، موثر است.
  کلیدواژگان: سرمایه ی اجتماعی، سلامت روان، شهروندان
 • نوش آفرین حاصلی مفرد* صفحات 405-411
  مقدمه
  امروزه دانش و فناوری اطلاعات به مدد پرکردن اوقات فراغت انسان آمده اند و این پژوهش با هدف بررسی دانش، نگرش، عملکرد و موانع استفاده از فناوری اطلاعات
  در اوقات فراغت دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران در سال 84-1383 انجام گرفت.
  روش کار
  در این تحقیق توصیفی در سال 84-1383 با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته 300 دانش آموز با روش نمونه گیری خوشه ایو طبقه ای و با استفاده از جدول مورگان از بین 124000 دانش آموز انتخاب شدند. داده ها با آمار توصیفی و نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
  یافته ها
  اکثریت دانش آموزان (2/84%) آشنایی کمی نسبت به فناوری اطلاعات داشتند. اکثریت، نگرش مثبتی نسبت به این فناوری از خود نشان داده اند. رابطه بین میزان دانش و نوع استفاده از فناوری اطلاعات، منفی بوده است ( 169/-R= ) و هم چنین رابطه بین میزان دانش و میزان اسنتفاده آنان از فناوری اطلاعات، مثبت (23/0R=) بوده است. اکثریت آنان عدم انگیزه، محدودیت های تکنولوژی و هزینه های بالای فناوری اطلاعات را مانعی در استفاده از آن می دانستند.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد اکثریت دانش آموزان، شناخت پایینی در استفاده از فناوری داشتند و هزینه های بالا و محدودیت های تکنولوژیکی و عدم انگیزه را در استفاده کم از این فناوری، موثر می دانستند.
  کلیدواژگان: دانش، دانش آموزان، فناوری، نگرش
 • اکرم عازمی زینال، عذرا غفاری، افشان شرقی صفحات 412-418
  مقدمه
  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی ، سلامت جسمانی وسلامت روانی بیماران همودیالیزی بود.
  روش کار
  جامعه ی آماری این پژوهش بالینی، تمام بیماران همودیالیزی هستند که در نیمه دوم سال 1394 به بخش دیالیز بیمارستان بوعلی شهر اردبیل مراجعه نموده اند. حجم نمونه 60 نفر بودکه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار داده شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های افسردگی بک و کیفیت زندگی استفاده شده است که قبل از مداخله توسط شرکت کنندگان تکمیل گردید. گروه آزمون در 8 جلسه 90 دقیقه ای درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت کردند و بیماران در گروه شاهد در 8 جلسه ی 90 دقیقه ای جهت کنترل اثر هاثورن و دارونما تحت آموزش های دیگری قرار گرفتند. روش آماری در تحلیل داده ها، تحلیل واریانس چندمتغیره بود.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشانگر تاثیر معنی دار درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی در بیماران همودیالیزی می باشد و نیز اثربخشی درمان بر افزایش سلامت جسمانی و سلامت روانی در گروه آزمون معنی دار می باشد (05/0>P).
  نتیجه گیری
  بنا بر نتایج این مطالعه، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش افسردگی و افزایش سلامت جسمانی و سلامت روانی در بیماران همودیالیزی تاثیر به سزایی دارد و در کاهش افسردگی، افزایش سلامت جسمانی و سلامت روانی بیماران، بهبودی قابل ملاحظه ای به وجود آمد.
  کلیدواژگان: افسردگی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، سلامت جسمانی، سلامت روانی، همودیالیز
 • مرتضی روستایی، فرنوش بدیهی زراعتی، الهه پوراکبران*، زینب رجب زاده صفحات 419-423
  مقدمه
  خیانت، مسئله ای تکان دهنده برای زوج ها و خانواده ها و پدیده ای رایج برای درمانگران ازدواج و خانواده است هر چند ارتباط با شخصی غیر از شریک خود، ممکن است به صورت جسمانی یا عاطفی باشد اما نتیجه نهایی این است که زمان صرف شده بین یکی از زوجین با فردی خارج از رابطه ی زناشویی برای زوج ها مسئله ای جدی خواهد بود.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی پیمایشی، 120 نفر از افراد متاهل مناطق شهرستان تربت حیدریه با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته و پرسش نامه استاندارد احساس مثبت به همسر استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق حاکی از این امر بود که بین تحصیلات، آشنایی قبل از ازدواج و علاقه به همسر قبل از ازدواج با خیانت عاطفی، رابطه ی منفی و معنی داری می باشد. استفاده از رسانه های نوپدید مانند ماهواره بر کاهش میل جنسی و هم چنین رضایت زناشویی تاثیر بسیار زیادی دارد. لذا در خانواده هایی که از ماهواره، استفاده بیشتری دارند متاسفانه رابطه عاطفی، بسیار ضعیف می باشد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد استفاده از رسانه های نوپدید بر میل جنسی، رضایت زناشویی و رابطه عاطفی بین زوجین، تاثیر منفی داشته باشد.
  کلیدواژگان: خیانت، رسانه، زوجین
 • سمیه حیدری، ایلناز سجادیان*، اندیشه حیدریان صفحات 424-435
  مقدمه
  اختلال طیف اوتیسم تاثیر شدیدی بر زندگی خانوادگی می گذارد. مادران کودک مبتلا به اوتیسم با چالش های فراوانی روبرو هستند. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر درماندگی روان شناختی و افکار خودآیند منفی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم انجام شد.
  روش کار
  روش پژوهش این مداخله بالینی، از نوع پیش آزمون –پس آزمون با گروه شاهد و یک دوره پیگیری یک ماهه بوده است. جامعه پژوهش شامل مادران دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم مراجعه کننده به آموزشگاه های استثنائی زیر نظر بهزیستی بوده که یک مرکز مشخص شد و به صورت نمونه گیری در دسترس 30 نفر از مادران دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد جایگزین شدند (هر گروه 15 نفر). آزمودنی ها قبل و بعد مداخله و 1 ماه بعد در مرحله پیگیری به پرسش نامه های پژوهش شامل ابزار نشانگان مختصر درایگدس (2001) و پرسشنامه های افکار خودآیند هولون وکندال (1980) پاسخ داده اند. گروه آزمون تحت درمان گروهی مبنی بر پذیرش و تعهد براساس بسته درمانی لیلیس و همکاران (2005) قرار گرفته و هیچ مداخله ای طی این مدت بر گروه شاهد صورت نگرفت. جهت تحلیل آماری از بسته ی آماری برای علوم اجتماعی نسخه 22 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس اندازه های تکراری نشان داد که بین گروه آزمون و شاهد در نمرات متغیر درماندگی شناختی، فراوانی و باور به افکار خودآیند منفی مادران تفاوت معنی دار وجود دارد (05/0>P).
  نتیجه گیری
  بنا بر نتایج برای کاهش درماندگی روان شناختی و افکارخودآیند منفی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم می توان از این روش سود جست.
  کلیدواژگان: اختلال طیف اوتیسم، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، روان شناختی
 • رضوان نیک سرشت، غلامرضا منشئی*، سمیه کریمی صفحات 424-430
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی هموآنسفالوگرافی (HEG) بر اضطراب درد و شدت درد بیماران مبتلا به میگرن 55-25 سال شهر اصفهان انجام شد.
  روش کار
  این پژوهش بالینی با گروه شاهد با دوره پیگیری یک ماهه بود. جامعه ی پژوهش شامل کلیه بیماران مبتلا به میگرن 55-25 سال مراجعه کننده به مراکز درمانی، مطب پزشکان مغز و اعصاب و روان پزشکان اصفهان طی پاییز سال 1394 بود. نمونه گیری به صورت در دسترس و تعداد30 نفر از بیماران مبتلا به میگرن انتخاب شدند و با توجه به ملاک های ورود و خروج و به صورت تصادفی به گروه آزمون (15 نفر) و شاهد (15 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی ها قبل و بعد از مداخله به پرسش نامه اضطراب درد و پرسش نامه شدت درد پاسخ دادند. گروه آزمون تحت درمان هموآنسفالوگرافی قرار گرفته و در مورد گروه شاهد در این مدت هیچ گونه مداخله ای صورت نگرفت.
  یافته ها
  نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که تفاوت بین گروه آزمون و شاهد در اضطراب درد و شدت درد، معنی دار بوده است (05/0>P).
  نتیجه گیری
  بنا بر نتایج پژوهش برای کاهش اضطراب درد و شدت درد بیماران مبتلا به میگرن می توان از درمان هموآنسفالوگرافی سود جست.
  کلیدواژگان: اضطراب درد، شدت درد، میگرن، هموآنسفالوگرافی
 • رضوانه طاوسی رودسری صفحات 431-435
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی شایستگی های عاطفی یادگیری دانش آموزان دختر دوره ی راهنمایی تحصیلی در مدارس عادی و هوشمند شهرستان رودسر در سال تحصیلی 92- 1391 بوده است.
  روش کار
  روش پژوهش حاضر، علی– مقایسه ای و ابزار مورد استفاده، پرسش نامه ی شایستگی عاطفی گلمن (1998) بود. به منظور تعیین پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که 84/0 به دست آمد. در این پژوهش از آمار توصیفی (توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد) و از آزمون تی مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین شایستگی های عاطفی یادگیری دو گروه از دانش آموزان در مولفه های خودآگاهی، خودتنظیمی، خودانگیزشی، آگاهی اجتماعی و مهارت های اجتماعی، تفاوت معنی داری وجود ندارد (05/0
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که بین شایستگی های عاطفی یادگیری دانش آموزان دختر مدارس عادی و هوشمند، تفاوت معنی داری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: شایستگی، عاطفی، مدارس، یادگیری
 • ماهرخ جواهرفروش زاده*، سکینه سلطانی کوهبنانی صفحات 436-440
  مقدمه
  پژوهش حاضر به اثربخشی ذهن آگاهی بر ساختار انگیزشی در دانش آموزان متوسطه دختر در شهر مشهد پرداخته است.
  روش کار
  در این تحقیق بالینی، جامعه ی آماری شامل تمامی دانش آموزان متوسطه دختر شهر مشهد می باشد. 42 دانش آموز با روش نمونه گیری در دسترس با ملاک داشتن ضریب هوشی متوسط به بالا و برقرار بودن همزمان تمام فعالیت های آموزشی شرکت داشتند. اطلاعات درباره مولفه های ساختار انگیزشی و میزان ذهن آگاهی شرکت کنندگان در دو گروه 21 نفری به کمک پرسش نامه ی اهداف شخصی و پرسش نامه ی پنج عاملی ذهن آگاهی با عنوان مقیاس بهزیستی وارویک و ادینبورگ در دو مرحله کسب شد. جلسات ذهن آگاهی به صورت کارگاه مشاوره گروهی با رویکرد آموزشی برگزار شد. به منظور تحلیل نتایج، روش های آمار توصیفی، آمار استنباطی، و تحلیل کوواریانس به کار برده شد و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردید.
  یافته ها
  بنا بر نتایج، آموزش مهارت های ذهن آگاهی باعث افزایش انگیزه دستیابی و تعهد نسبت به هدف وکاهش اجتناب و اعتقاد به شانس و مدت زمان ادراک شده نسبت به هدف می گردد.
  نتیجه گیری
  آموزش برنامه ی ذهن آگاهی بر ساختار انگیزشی دانش آموزان متوسطه دختر، تاثیر مثبتی داشته است.
  کلیدواژگان: انگیزش، دانش آموزان، ذهن آگاهی
 • سونیتا جهان بینی، امیدعلی حسین زاده* صفحات 441-448
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با درون گرایی دانش آموزان دختر پایه نهم ناحیه 3 تبریز می باشد.
  روش کار
  پژوهش حاضر توصیفی همبستگی بوده و جامعه پژوهش حاضر شامل دانش آموزان دختر پایه نهم که در سال تحصیلی 95-94 در دبیرستان های دولتی ناحیه 3 شهر تبریز مشغول به تحصیل هستند بودند. حجم جامعه برابر با 2566 دانش آموز دختر است که حجم نمونه برابر با 349 نفر از دانش آموزان دختر بر اساس جدول کرجسی و مورگان می باشد. روش نمونه گیری به شکل تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انجام شد. روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه شخصیتی آیزنک (درون گرایی، برون گرایی)، آزمون اعتیاد به اینترنت20 سوالی یانگ بود. بعد از جمع آوری اطلاعات، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و به روش همبستگی و رگرسیون تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که رابطه اعتیاد به اینترنت با درون گرایی در سطح 30 درصد اطمینان (0001/0>P) معنادار است.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که بین اعتیاد به اینترنت با درون گرایی در دانش آموزان، رابطه معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، درون گرایی، شخصیت
 • حجت الله مهدی *، سالار فرامرزی صفحات 449-454
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر درمان ترکیبی مواجهه همراه با بازداری از پاسخ و آموزش رفتاری والدین بر نشانگان وسواسی-جبری در کودکان 4 تا 8 ساله با اختلال همبودی وسواسی-جبری و بی اعتنایی مقابله ای بود.
  روش کار
  در این پژوهش از بین کودکان 4 تا 8 ساله شهر خوانسار سه کودک، یک دختر 5/7 ساله و دو پسر 6 و 7 ساله که بر اساس ملاک های DSM-5 و پرسش نامه های وسواس ییل-براون و آزمون SNAP-IV فرم والدین که دارای علایم همبودی اختلالات وسواسی-جبری و بی اعتنایی مقابله ای بودند، به شیوه در دسترس انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها آمار توصیفی از جمله میانگین و میانه و تعیین درصد داده های غیر همپوش و درصد داده های همپوش، مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  با بررسی میانه و میانگین به دست آمده و مقایسه آن در سه موقعیت خط پایه، موقعیت مداخله و پیگیری و محاسبه داده های غیر همپوش (80%) و داده های همپوش (20%) در موقعیت مداخله و پیگیری مشحص شد که درمان ترکیبی مواجهه همراه با بازداری از پاسخ و آموزش رفتاری والدین بر کاهش نشانگان وسواس در هر سه کودک با اختلال همبودی وسواسی-جبری و بی اعتنایی مقابله ای تاثیر داشته است.
  نتیجه گیری
  بنابر این می توان نتیجه گرفت که درمان ترکیبی مواجهه همراه با بازداری از پاسخ و آموزش رفتاری والدین بر کاهش نشانگان وسواسی-جبری کودکان 4 تا 8 ساله ی مبتلا به همبودی اختلالات وسواسی-جبری و بی اعتنایی مقابله ای تاثیر دارد و می توان این شیوه ی درمانی را به روان شناسان و مشاوران و سایر درمانگران پیشنهاد نمود.
  کلیدواژگان: آموزش رفتاری، اختلال بی اعتنایی مقابله ای، اختلال وسواسی، جبری، والدین
 • معصومه زارع برگ آبادی، صادق تقی لو*، علیرضا کاکاوند صفحات 455-464
  مقدمه
  در پژوهش حاضر رابطه بین اضطراب و افسردگی با میانجی گری تفکر ارجاعی و کمال گرایی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه، 240 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان های متوسطه دوم به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند و با تکمیل پرسش نامه افسردگی بک (1996) و پرسش نامه اضطراب اسپیتزر و همکاران (2006) و پرسشنامه تفکرارجاعی اهرینگ و همکاران (2010) مقیاس کمال گرایی چند بعدی فلت و هویت (1991) در این پژوهش شرکت کردند. داده های گردآوری شده با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل نشان داد که رابطه مستقیم اضطراب و افسردگی غیر معنی دار است. در مقابل، رابطه غیر مستقیم آن ها با میانجی گری تفکر ارجاعی و ابعاد کمال گرایی در سطح 01/0 معنی دار بود. همچنین اثر تفکر ارجاعی بر افسردگی در سطح 01/0 معنی دار بود. از بین ابعاد کمال گرایی، کمال گرایی جامعه مدار و کمال گرایی دیگرمدار به صورت مثبت و در سطح معنی دار 01/0 و کمال گرایی خودمدار به صورت منفی در سطح معنی دار 01/0 بر افسردگی، اثر دارد.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان دادند کمال گرایی دیگرمدار و جامعه مدار و تفکر ارجاعی رابطه بین اضطراب و افسرگی را میانجی گری می کند و در مجموع از طریق کنترل تفکر ارجاعی و اصلاح ابعاد ناسالم کمال گرایی به ابعاد سالم و کارآمد از تبدیل اختلال اضطراب به اختلال افسردگی می توان جلوگیری کرد.
  کلیدواژگان: اضطراب، افسردگی، تفکر، کمال گرایی
 • فاطمه راستگو *، نرگس باباخانی صفحات 465-470
  مقدمه
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین خودتنظیمی هیجانی با کیفیت زندگی در نوجوانان و جوانان همزاد چندتایی است.
  روش کار
  جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل تمامی دوقلوها و چندقلوهای دختر و پسری است که در گروه سنی 30-15 سال عضو جامعه همیار دوقلو هستند که 260 نفر از آنان به روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه های دشواری های تنظیم هیجانی و کیفیت زندگی SF36 بود. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد ابعاد دشواری در تنظیم هیجانات از جمله عدم پذیرش پاسخ های هیجانی (r=-0.212)، دشواری دست زدن به رفتار هدفمند (304/0- =r)، فقدان آگاهی هیجانی (466/0- =r)، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی (453/0- =r) و فقدان شفافیت هیجانی (600/0- =r) با نمره کیفیت زندگی همبستگی منفی و معنی دار دارد. یعنی با افزایش دشواری تنظیم هیجانی برای ابعاد ذکر شده کیفیت زندگی کاهش داشته است یا به عبارت دیگر با افزایش مهارت های تنظیم هیجانات کیفیت زندگی افزایش می یابد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این پژوهش جهت آگاهی والدین از چگونگی مهارت های خودتنظیمی هیجانی بر کیفیت زندگی چندقلوها می تواند اثر مطلوبی داشته باشد و باعث آموزش الگوهای صحیح خودتنظیمی هیجانی چندقلوها شود. پیشنهاد می گردد کلاس های آموزشی و کارگاه های آموزشی هم برای والدین و هم برای فرزندان همزاد چندتایی در زمینه مهارت های خودتنظیمی هیجانی برگزار شود.
  کلیدواژگان: خودتنظیمی، کیفیت زندگی، هیجان
 • بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر باورهای ارتباطی و دلزدگی دانشجویان پسر متاهل
  یاسر کلال قوچان عتیق* صفحات 466-475
  مقدمه
  دل زدگی زناشویی یکی از عواملی است که به مرور زمان عشق و علاقه بین زوجین را کم رنگ ترکرده و گاهی به طور کامل محو می کند و موجبات مشکلات روانی، ادامه روابط سرد و بی تفاوت و در نهایت اتمام یک رابطه را فراهم می کند و ارتباط تنگاتنگی با باورهای ارتباطی افراد دارد که لزوم مداخلات زودهنگام را نشان می دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر باورهای ارتباطی و دلزدگی دانشجویان پسر متاهل بود.
  روش کار
  در این طرح بالینی با پیش آزمون و پس آزمون، از بین دانشجویان پسر متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان در رشته های علوم انسانی، تعداد 24 نفر به روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدندکه طی مرداد لغایت مهر سال تحصیلی 95-1394 به دفتر مشاوره دانشگاه مراجعه کرده بودند. سپس به روش کاملا تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. از هر دو گروه پرسش نامه های باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین، دل زدگی زناشویی به عنوان پیش آزمون گرفته شد و سپس گروه آزمون ده جلسه در کارگاه گروه درمانی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل شرکت نموده و دو هفته پس از اتمام دوره، دوباره با همان پرسش نامه ها مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  گروه درمانی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر خرده مقیاس های باور به مخرب بودن مخالفت (04/0=P)، باور به عدم تغییرپذیری همسر (04/0=P)، کمال گرایی جنسی (04/0=P) و باورهای ارتباطی غیرمنطقی (04/0=P)، موثر بوده و بر خرده مقیاس های باور به تفاوت های جنسیتی (48/0=P)، توقع ذهن خوانی (65/0=P) تاثیر معناداری نداشته است. همچنین گروه درمانی مبتنی بر تحلیل رفتار مقابل بر دل زدگی زناشویی (02/0=P) نیز موثر بوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از این بود که گروه درمانی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر باورهای ارتباطی و دل زدگی دانشجویان پسر متاهل، موثر است.
  کلیدواژگان: باورهای ارتباطی، دلزدگی، رفتار، گروه درمانی
 • نرگس باباخانی *، شادی اسدی نیازی، رامین علیزاده ذکریا، حمید بختیاری ارکسی صفحات 471-477
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین سبک های هویتی و رضایت زناشویی در زوج های متاهل شهر تهران بود.
  روش کار
  روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل زوجین متاهل تهران در سال 95-94 بودند که از میان آن ها نمونه ای به تعداد 150 نفر (75 نفر مرد و 75 نفر زن) به روش تصادفی خوشه ایاز سطح شهر انتخاب شدند. جهت سنجش متغیرهای پژوهش از پرسش نامه های رضایت زناشویی انریچ و سبک های هویتی برزونسکی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد فقط ضریب همبستگی بین تعهد در هویت پردازش شده و رضایت زناشویی با اطمینان 99 درصد به صورت مستقیم معنی دار است (34/0=r).
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از این بود که هر چه میزان تعهد متاهلین در هویت پردازش شده، بیشتر باشد، رضایت بیشتری در روابط زناشویی خود دارند.
  کلیدواژگان: سبک های هویتی، رضایت زناشویی، زوج
 • مسعود پور کیانی*، حسین صادقی سرآسیا، علی تقوی مقدم صفحات 478-482
  مقدمه
  بسیاری از سازمان ها بر اهمیت کارکنان به عنوان مهم ترین دارایی خود تاکید دارند. پیشرفت و توسعه علم روان شناسی در دهه های اخیر به ویژه در حوزه های سلامت، اخلاق و رضایت مندی شغلی، نقش مهم و اثربخشی را به دنبال داشته است.
  روش کار
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش اخلاقی و رضایت شغلی با سلامت روان در حسابداران و مدیران مالی شرکت های شهرک صنعتی مشهد طراحی و اجرا شد. جامعه ی آماری به تعداد 251 نفر می باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 151نفر برآورد شده است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه های هوش معنوی، رضایت شغلی و سلامت عمومی بودند. از آزمون های r پیرسون و رگرسیون چند متغیره برای تحلیل داده ها استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج تحقیق در سطح خطای 01/0 نشان می دهد که هوش اخلاقی تاثیری بر سلامت روانی نداشته اما رضایت شغلی در تعیین سلامت روانی، موثر بوده است. نتایج حاکی از این بود که بین هوش اخلاقی و سلامت روان از لحاظ آماری ارتباط معنی داری وجود ندارد ولی بین هوش اخلاقی و رضایت شغلی و نیز سلامت روان و رضایت شغلی از لحاظ آماری ارتباط معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج، رضایت شغلی می تواند رضایت روان را در بین حسابداران و مدیران مالی، افزایش دهد.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، سلامت روان، مدیران مالی، هوش اخلاقی
 • امیرحسین جهانگیر، عباس مسجدی آرانی*، سید حسین مجتهدی، نوشین نیکدل تیموری، سعید ایمانی، مجتبی حبیبی صفحات 483-490
  مقدمه
  این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با درمان نگهدارنده بر کاهش رفتارهای مخاطره آمیز و خشم های انفجاری در سوءمصرف کنندگان مواد افیونی انجام گرفت.
  روش کار
  در این کارآزمایی بالینی 57 بیمار با تشخیص سوءمصرف مواد به طور تصادفی درگروه های آزمون (درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و گروه درمان های رایج مانند متادون درمانی) و گروه شاهد (گروه کمپ) قرارگرفتند. گروه آزمون به مدت 8 هفته مورد درمان قرار گرفتند. آزمودنی ها با استفاده از مصاحبه ساختاریافته و پرسش نامه ی تکانشگری بارت بررسی شدند و نتایج با استفاده از روش های آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر (مختلط) و با نرم افزار SPSS نسخه ی 19 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  اگر چه هر دو مداخله ی گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و درمان های رایج منجر به کاهش رفتارهای مخاطره آمیز و رفتارهای تکانشگری در سوءمصرف کنندگان مواد افیونی می شود اما گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در این زمینه اثربخش تر بوده و به طور معنی داری منجر به افزایش سلامت روان بعد از ترک مواد گردیده است. به علاوه نتایج یافته ها نشان داد که تاثیر درمان در دوره پی گیری نیز قابل مشاهده بود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی نسبت به درمان نگهدارنده متادون و گروه شاهد در کاهش رفتارهای مخاطره آمیز در سوء مصرف کنندگان مواد افیونی موثر بوده است.
  کلیدواژگان: تکانشگری، درمان نگهدارنده، سوءمصرف، ذهن آگاهی، متادون، مواد افیونی
 • بررسی رابطه ذهن آگاهی با تاب آوری در دانشجویان
  فریبرز صدیقی ارفعی، زینب نمکی بیدگلی* صفحات 496-505
  مقدمه
  ذهن آگاهی، مفهومی است که در سالهای اخیر تحت تاثیر تفکر بودایی، توجه روان شناسان، روان درمانگران و محققان را به خود جلب کرده است. مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان یکی از درمان های شناختی– رفتاری نسل سوم یا موج سوم قلمداد می شود. بسیاری از تحقیقات به بررسی عواملی پرداخته اندکه با این متغییر در ارتباط می باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه ذهن آگاهی و تاب آوری در دانشجویان می باشد.
  روش کار
  روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. برای انجام این پژوهش نمونه ای مشتمل بر 357 نفر (203 دختر و 154 پسر) از دانشجویان دانشکده های علوم انسانی، مهندسی و پردیس دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 1394 به شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب گردید. در ادامه به منظور جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیویدسون (2003)، پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر، اسمیت، هاپکینز و تونی (2006)، استفاده به عمل آمد. ضریب آلفای به دست آمده در این مطالعه برای متغیرهای ذهن آگاهی و تاب آوری به ترتیب 733/0 و 856/0 و هم چنین برای مولفه های ذهن آگاهی: مشاهده، توصیف، عمل همراه با آگاهی، عدم قضاوت و عدم واکنش به ترتیب 726/0، 667/0، 802/0، 724/0 و 623/0 به دست آمد. برای تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  بین ذهن آگاهی و تاب آوری همسو با دیگر پژوهش ها، ارتباط معنی دار وجود دارد (05/0P<).یافته های پژوهش حاکی از آن بود که ذهن آگاهی می تواند موجب ارتقای تاب آوری در دانشجویان شود.
  نتیجه گیری
  بنا بر نتایج این پژوهش توصیه می شود که برنامه ریزان فرهنگی، آموزش عالی و نهادهای تربیتی کشور به بهبود سطح ذهن آگاهی و تاب آوری دانشجویان توجه کنند و آموزش هایی در این زمینه ارائه نمایند.
  کلیدواژگان: تاب آوری، دانشجویان، ذهن آگاهی
|
 • Atiyeh Sadat Husseini, Seyyed Mostafa Jalali* Pages 365-373
  Introduction
  Depression is a kind of common mental disorder and nutrition has a role in its prevention and treatment. In previous studies, a relationship was found between depression and intake of some nutrients and food but the results were contradictory and the reason of these contradictions was ignoring the diet. The purpose of this review study is to determine the relationship between the diet and depression.
  Materials And Methods
  By using the keywords (depression OR anxiety) AND (diet OR nutrition OR food) AND (pattern OR habit OR behavior in databases of (SID, Science Direct, PubMed, Scopus Elsevier). the number of 352 articles were obtained. After removing the repeated and unrelated articles, 19 articles that were published in the time period of 2009-2015 entered the study.
  Results
  From the all found studies, 4 studies were cross-sectional, 11 studies were cohort and 3 studies were case- control. In all these studies, diet was tested by food frequency questionnaire, 24 hour recall and food record. Also, depression was tested by CES-D (Centre For Epidemiologic Depression Scale) or diagnosis of doctors. In general, 2 types of diet were identified: healthy diet and unhealthy diet. Healthy diet is significantly associated with the reduction of depression while there was no relationship between unhealthy diet and depression.
  Conclusion
  The findings suggest that the receiving lots of fruit, vegetable, fish and cereal maybe associated with the reduction of depression. Although it seems that more accurate control and cohort studies are needed to confirm these findings.
  Keywords: Depression, Diets, Food groups
 • Farzaneh Akhbarati*, Simin Bashardoust Pages 374-379
  ntroduction: This research studies the prediction of psychological well-being according to family functioning and essential psychological needs among the students of high school in the second grade of Tehran city.
  Materials And Methods
  The research population of the study consisted of the whole female student of the second grade of high school in Tehran during the academic year 2014-2015. 254 female students were selected according to random sampling method from the district 3, 8, 15 and 18 in Tehran and Reef psychological well-being questionnaire including 54 questions, family functioning questionnaire including 45 questions (FADI) and essential psychological needs questionnaire were distributed among them and in order to identify the ration of each variable’s functionality i.e. psychological well-being, family functioning and essential psychological needs the students completed the questionnaires. The data collected from the questionnaires were analyzed via hierarchical and multiple regression and co-relation tests.
  Results
  The findings showed that there were significant relationships among family functioning and essential psychological needs and psychological well-being.
  Conclusion
  The factor emotion expression from the family functioning variable and the aspects autonomy and competence from the essential psychological needs can be regarded as good predictions for the psychological well-being.
  Keywords: Family function, Basic psychological needs, Psychological well, being
 • Ali Babaei, Gholamhosen Maktabi *, Naser Behrozi, Askar Atashafroz Pages 380-387
  Introduction
  Successful intelligence is the combination of analytical, creative and practical capabilities. This helps individuals to adapt, select and change the environment, in order to achieve their goals in life, regarding to the socio-cultural context. The aim of this study was to determine the effectiveness of successful intelligence on university student, Imam Jafar Sadeqh in Behbahan city.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, using simple random sampling method, 50 students were selected and randomly divided into two groups of 25 patients. They were divided into experimental group and control group. Experimental group were taught by successful intelligence package. Both were measured by Watson-Glaser Critical Thinking and tolerance of ambiguity McLean questionnaires in pre-test and post-test. Multivariate analysis of covariance was used to analyze the data.
  Results
  Results showed that teaching components of successful intelligence has been able to increase student's critical thinking and tolerance of ambiguity.
  Conclusion
  Teaching successful intelligence components and teaching based on this approach in the universities of the country, gives new trends in teaching students and student's learning. It also can open new look in issues around.
  Keywords: Critical thinking, Intelligence, Studends, Tolerance of ambiguity
 • Zeinab Rajabzadeh, Gholamreza Shahbazimoghadam, Tayebe Nikroo*, Elahe Pourakbaran Pages 388-391
  Introduction
  One of the major factors affecting the development of any organization is its employee's mental health. In consideration of the vital role, the nurse's role in promoting public health, the present study aimed at investigating the mental health status of the nurses.
  Materials And Methods
  This research is a cross sectional study, addressing a sample of 93 nurses, including 61 females and 32 males, which have been chosen randomly from among the nurses working in various departments of hospitals in Behbahan city. The participants were asked to complete the general health questionnaire (GHQ). Data analysis was done using descriptive statistics i.e. mean, standard deviation, and frequency, and inferential statistics i.e. independent t-test for comparing health status of the two groups, in SPSS 22 software environment.
  Results
  The results showed that 75 percent of the nurses were unhealthy and 25 percent healthy; there was a significant difference between the mental health status of male and female nurses; there was a significant difference between the rates of depression in male and female nurses; there were significant sex differences in prevalence of anxiety, physical functioning, and social functioning, as well.
  Conclusion
  It can be concluded, on the basis of the findings, that the majority of nurses had a low mental health status, and the mental health status of female nurses is more at risk, compared to male nurses.
  Keywords: Hospital, Mental health, Nurses
 • Mina Ghanbarian, Khosro Ramazani * Pages 392-397
  Introduction
  This study aimed to investigate the effect of multidimensional Rasad the triple skills on reading (decoding, fluency, comprehension) first grade and second- grade students was dyslexic.
  Materials And Methods
  Statistical population of this clinical study included dyslexic students (boy and girl) who were introduced to Disorders Center Behbahan city. At first, the first and second grade students were separated, then, among them 30 people were selected randomly were assigned to two groups. The experimental group is multi-dimensional restoration program was conducted over 21 one-hour sessions and the control group received no intervention. Wechsler Intelligence Scale for data collection and reading diagnostic test (Saman table) and multidimensional program Rasad that was used. To analyze the data using SPSS and univariate and multivariate covariance covariance was used.
  Results
  The results showed that the mean score in reading, decoding, fluency and comprehension pretest-posttest control group with significant difference (P=0.001).
  Conclusion
  According to the results, it can be said that multi-dimensional program can improve dyslexic student's reading performance.
  Keywords: Comprehension, Decoding, Dyslexic, Fluency, Reading
 • Khosrow Behrang*, Ayatollah Karimi Baghmalek, Najmeh Baradaranzad, Zohreh Mohammadi Pages 398-404
  Introduction
  The effect of group training of mindfulness-based cognition approach on anger reduction of female psychology students of Azad University of Behbahan were studied in this research.
  Materials And Methods
  The statistical population of the study included female students of Azad University psychology of Behbahan and its statistical sample included 30 students who were selected for available sampling in experimental and control groups in 2015. The measured tool in this study is Trait Anger Expression Inventory. Then the experimental intervention (group training of mindfulness-based cognition approach) was applied to the experimental group in 8 sessions. In order to analyze the data, in addition to descriptive statistics such as mean and standard deviation, inferential statistics methods like multivariate covariance were used.
  Results
  The results of analysis showed that the group training of mindfulness-based cognition approach caused female psychology students anger reduction in the experimental group compared to the control group (P
  Conclusion
  It seems that the group training of mindfulness-based cognition approach can reduce anger.
  Keywords: Anger, Cognitive, Mindfulness, Students
 • Hasan Mousazadeh *, Mansoure Hemmati, Ebrahim Mohammadzade, Leyla Sharifi Pages 405-410
  Introduction
  The social capital that means that the people have acquired resources and protections in social relations and bonds has an exclusive importance and is considered as an axial principal. Regarding the importance of the matter, in the present study the relation between social capital and mental health amongst the citizens of Gorgan has been evaluated.
  Materials And Methods
  The methodology used in this research is descriptive-analytic with utilization of researcher built questionnaire. Therefore, in order to show the relation between the variables, the SPSS software and statistical tests have been used.
  Results
  The majority of cases were married (68 percent) and 27.5 percent of bachelor and higher education. The average of dimension of social capital showed that social confidence with higher than average given in the first place and the two components of social interaction and community involvement, with average less than expected in the next stages are important. Finally, according to the F and regression test showed that F is equals the 0.178 and its significant is 95%.
  Conclusion
  It can be concluded, on the basis of the findings, that different dimensions of social capital are effective on citizen's mental health.
  Keywords: Citizens, Mental health, Social capital
 • Nooshafarin Haseli Mofrad* Pages 405-411
  Introduction
  Nowadays, the knowledge and information technology have developed to fill individual’s free-time. This study aimed to investigate the knowledge, attitude, the students’ performance and the barriers to use IT in the free time for female students of high in Tehran city (2004-2005).
  Materials And Methods
  Inthis descriptive study using self-made questionnaire, number of 300 students were cases selected among 124000 via the cluster and stratified sampling method and Morgan table. In order to analyze the data, descriptive statistics such and SPSS software were used.
  Results
  The results showed that the majority of the students (84.2%) were less familiar with IT. Most of them had a positive attitude to the technology. There was a negative relationship between their knowledge level and the way of IT usage (R=-0.169) while there was a positive relationship between the knowledge level and the level of their IT usage (R=0.23). Most of them considered lack of motivation, technology limitation and high costs of IT as a barrier of using IT.
  Conclusion
  It seems that the majority of samples had a low knowledge to use IT and considered its high costs and technology limitations and lack of motivation effective, in low using of this technology.
  Keywords: Attitude, Information technology, Knowledge, Students
 • Akram Azemi Zeynal, Azra Ghaffari*, Afshan Sharghi Pages 412-418
  Introduction
  The present study aims to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy based on improving depression, mental health and the physically health in hemodialysis patients. An experimental pretest-posttest whit a control group design was used to conduct the study.
  Materials And Methods
  The statistical population of the interventional study includes all hemodialysis patients who have referred to the dialysis unit of Bu-Ali hospital in Ardabil in the second half of 2015. The sample the study includes 60 individuals, who were selected by convenience sampling and randomly were assigned to two experimental and control groups. Beck Depression Inventory and SF-36 quality of life was completed by participants before the intervention. Than the experimental group received eight 90 minutes sessions of based on Acceptance and Commitment Group Therapy, and the patient in the control group received other training in eight sessions of 90 minutes to control the placebo effect. Statistical methods used for data analysis is multivariate analysis of variance (MANOVA).
  Results
  The results indicate the significant impact of Acceptance and Commitment Therapy based on the effectiveness of depression and enhanced, mental health and the physically health in experimental group is also significant (P
  Conclusion
  According to the study, the acceptance and commitment therapy based significantly improves depression, mental health and the physically health in hemodialysis patients.
  Keywords: Acceptance, commitment therapy, Depression, Hemodialysis, Mental health, Physically health
 • Morteza Rustaei, Farnoosh Badihi Zeraati, Elaheh Pourakbaran *, Zeinab Rajabzadeh Pages 419-423
  Introduction
  The marital infidelity can be considered as a shocking issue for most couples and families while it is a common phenomenon for marriage and family therapists. Although the relationship with someone other than the partner may be physical or emotional, the ultimate result is that the time spent between one of the couple and someone outside of the marital relationship may be a serious problem for couples.
  Materials And Methods
  This is a descriptive survey study where 120 married individuals in different regions of Torbat-Heydarieh were selected using available sampling method. In order to collect data, two questionnaires were used; the attitude towards research questionnaire and the positive feelings toward spouse.
  Results
  It was found a negative significant relationship at level 0.05 between the education, the familiarity before marriage, the love before marriage and emotional infidelity. The results of the present study suggested that the use of newly emerging media such as satellite television have a significant effect on decreased sexual desire, as well as sexual satisfaction. Therefore, those families that used satellite television more frequently had poor emotional relationship.
  Conclusion
  It seems that newly emerging media have a negative effect on sexual desire, as well as sexual satisfaction and emotional relationship between couples.
  Keywords: Couples, Infidelity, Media
 • Somayeh Heidari, Ilnaz Sajjadian*, Andisheh Heidarian Pages 424-435
  Introduction
  Autism spectrum disorder has tremendous effect on family life. Mothers of children with autism face a lot of challenges. The present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of acceptance and commitment group therapy on psychological distress and negative automatic thoughts of mothers of children with autism spectrum disorder.
  Materials And Methods
  Research method of this clinical trial is pretest-posttest with control group and a one-month follow-up period. The research population included all mothers of children with autism spectrum disorder who came to exceptional centers which are under supervision of welfare. Therefore, one center was identified and 30 mothers of children with autism spectrum disorder were selected through convenience sampling based on inclusion and exclusion criteria and were randomly assigned to experimental and control groups (each group had 15 members). The participants responded to research questionnaires including Deogatis’s (2001) Brief Symptom Inventory and Hollon and Kendall's (1980) Automatic Thoughts Questionnaire before and after the intervention and one month later at follow-up stage. The test group was undergone acceptance and commitment group therapy based on Lylis et al. (2005) treatment package and no intervention took place on the control group during this period. For statistical analysis, statistical Package for Social Sciences version 22 was used.
  Results
  Analysis of covariance of repeated measures showed that there is significant difference between experimental group and control group in mothers’ scores of cognitive distress, frequency and belief to negative automatic thoughts (P
  Conclusion
  According to the research findings, this method can be used to reduce psychological distress and negative automatic thoughts of mothers of children with autism spectrum disorder.
  Keywords: Acceptance, commitment therapy, Autism spectrum disorder, Psychological
 • Rezvan Nikseresht, Gholamreza Manshaee *, Somayeh Karimi Pages 424-430
  Introduction
  The presented paper was conducted in order to examine the effectiveness of Hemoencephalography (HEG) on pain anxiety and intensity among migraine patients aged 25-55 in Isfahan.
  Materials And Methods
  This clinical study research conducted with a control group and one-month follow-up period. The research population included all patients with migraine aged 25-55 years old who referred to treatment centers referred to neurologists’ and psychiatrists’ clinics in Isfahan in the fall of 2015. The accessible sampling method was adopted in a way that 30 migraine patents were selected and they were assigned to experimental (15 participants) and control group (15 participants) according to inclusion and exclusion criteria. The subjects answered the pain anxiety inventory and pain intensity inventory before and after the intervention. The experimental group was exposed to Hemoencephalography treatments while the control group received no intervention at all.
  Results
  Variance analysis results based on repeated measurements showed that the difference in pain anxiety and pain intensity experienced by the experimental and control groups was significant (P
  Conclusion
  According to the research findings, hemoencephalography can be used as a beneficial method for treatment of pain anxiety and pain intensity among migraine patients.
  Keywords: Hemoencephalography, Migraine, Pain anxiety, Pain intensity
 • Rezvane Tavoosi Roudsari * Pages 431-435
  Introduction
  This research is a comparison between ordinary guidance school girl student's emotional learning competency and smart school girl student’s emotional learning in Roudsar in the academic year of 2012-13.
  Materials And Methods
  The method of the research was causal- comparative, and the instruments used were; emotional competency questionnaire of Golman (1998). In order to determine the permanency of questionnaire Alpha correlation of Cronbach was used and the number attained, was 0.84. Descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation) was used and to analyze the data the independent t-test was used.
  Results
  The analysis of the data showed that there is not a meaningful difference between emotional learning competency of the two groups of students in the elements of self-awareness, self-regulation, self-motivation, social awareness, and social skills (P>0.05).
  Conclusion
  The results showed that there is not a meaningful difference between emotional learning competency of ordinary school girl students and smart school girl students.
  Keywords: Competency, Emotional, Learning, school
 • Mahrokh Javaherforushzadeh*, Sakineh Soltani Kuhbanani Pages 436-440
  Introduction
  The present research studies the effectiveness of mindfulness on motivational structure of girl students in Mashhad, Iran.
  Materials And Methods
  This research as quasi-experimental. Statistical population of this study includes all girl high school students in Mashhad, Iran. 42 students were selected in this research by convenience sampling method with having medium up to high IQ criterion with simultaneous establishment of all educational activities. Data about components of motivational structure and amount of mindfulness of participants in two 21-member groups was obtained using Warwick and Edinburgh well-being scale in two stages. The sessions were held as team consultation group with educational approach. Descriptive statistical methods, inferential statistics, and covariance analysis were used.
  Results
  It is concluded that training mindfulness influences on motivational structure of girl high school students of Mashhad city (P
  Conclusion
  This study showed that training mindfulness skills increases achievement motivation and commitment to goal and reduces prevention and reliance on chance and the perceived duration of reaching goal.
  Keywords: Mindfulness, Motivation, Students
 • Sonita Jahanbini, Omidali Hosseinzadeh * Pages 441-448
  Introduction
  The paper presented aims at studying the relationship between internet addiction and introversion among ninth grade female students of Tabriz, district 3.
  Materials And Methods
  The study is correlational and descriptive. The statistical population consisted of ninth grade female students which were studying in the academic year 2015-16 who were enrolled in public high schools in Tabriz district 3. The population size was equal to 2566 female students and the sample size was equal to 349 participants who were selected. The sampling method was based on multistage cluster random sampling; the data collection method was based on work field and utilized Eysenck personality questionnaire (introversion, extroversion) and 20-question internet addiction test by Young (IAT). Data analyzed by SPSS software and according to correlation and regression method.
  Results
  The findings revealed that the relationship between internet addiction and introversion was significant at 30 percent level of certainty (P
  Conclusion
  The results showed that there is a meaningful relationship between internet addiction and introversion among students.
  Keywords: Internet addiction, Introversion, Personality
 • Hojjatollah Mehdi *, Salar Faramarzi Pages 449-454
  Introduction
  The purpose of the present study was to study the effect of combination therapy of exposure with prevalent response and children learning behavior on obsessive compulsive symptoms in 4-8 year of children with comorbidity of oppositional deficit disorder and obsessive compulsive disorder.
  Materials And Methods
  In this research, among 4-8 year of children of Khansar city, 3 children, a 7.5 year old girl, and 2 boys of 6 and 7 years of that had the symptoms of comorbidity of oppositional deficit disorder and obsessive compulsive disorder and according to DSM-5, Yale Brown obsessive compulsive scale and SNAP-IV test were selected by convenience sampling method and were studied by using these questionnaires. To analyze the data, descriptive data like mean, median, determination of PND percent (non-overlapping data) and POD percent (overlapping data) were used.
  Results
  With the study of the obtained mean and median and comparing them in 3 situations of baseline, intervention and follow up and the calculation of PND (80%) and POD (20%) in intervention and follow up situations, it was found that the combination therapy of exposure with prevalent response and parent learning behavior have had an effect on the reduction of obsessive compulsive symptoms in all 3 studied children with comorbidity of oppositional deficit disorder and obsessive compulsive disorder.
  Conclusion
  Thus, it can be concluded that the combination therapy of exposure with prevalent response and parent learning behavior affects the reduction of obsessive compulsive symptoms in 4-8 year of children with comorbidity of oppositional deficit disorder and obsessive compulsive disorder. Thus, this kind of therapy can be suggested to psychologists, counselors and other therapists.
  Keywords: Learning behavior, Obsessive compulsive symptoms, Oppositional deficit disorder, parents
 • Masuomeh Zare Bargabadi, Sadegh Taghiloo *, Ali Reza Kakavand Pages 455-464
  Introduction
  This study investigates the relationship between anxiety and the depression by the mediation of referential thinking and perfectionism.
  Materials And Methods
  In this study, 240 female students in secondary high schools were selected through multi-stage sampling procedure. Participants completed the Beck Depression Inventory (1996) Anxiety scale Spitzer and colleagues (2006) and the referential thinking scale, Erring and colleagues (2010) multidimensional perfectionism scale Felt and Hewitt (1991). The collected data were analyzed using structural equation modeling.
  Results
  The results showed that there is no significant direct relationship between anxiety and depression, instead, their indirect relationship with the mediation of referential thinking and dimensions of perfectionism at 0.01 was significant. Referential thinking also showed a significant effect on depression at 0.01. Among dimensions of perfectionism, social-oriented perfectionism and other-oriented perfectionism positively and at a significant level of 0.01 and self-oriented perfectionism negatively at a significant level of 0.01 affect depression.
  Conclusion
  The results showed that other-oriented perfectionism and social-oriented perfectionism and referential thinking mediate the relationship between anxiety and the depression. In total, according to data, we can conclude that by controlling the referential thinking and modifying unhealthy dimensions of perfectionism into healthy and efficient ones, it can be prevented from converting depressive disorder into generalized anxiety disorder.
  Keywords: Anxiety, Depression, Perfectionism, Thinking
 • Fatemeh Rastgoo*, Narges Babakhani Pages 465-470
  Introduction
  The aim of this study was to investigate the relationship between emotion regulation and quality of life in twin adolescents and young adults.
  Materials And Methods
  The population of the study population includes all twins and more twins a boy and girl who are twins aged 30-15 years, a member of the cooperative that 260 of them were chosen method available. Data were collected by questionnaires difficulties in emotion regulation, and the SF36 quality of life. Pearson correlation test was used to test the hypotheses.
  Results
  Results revealed that the difficulty in regulating emotions such as denial of emotional responses (r= -0.212), difficulty handling purposeful behavior (r= -0.304), lack of emotional awareness (r= -0.466), limited access to guidelines set up emotional (r= -0.453) and lack of emotional clarity (r= -0.600) and significant negative correlation with quality of life score. The increasing difficulty with emotional regulation for listed dimensions has been reduced quality of life or the quality of life increases with increasing emotion regulation skills.
  Conclusion
  The results of this research to inform parents of how emotional regulation skills on quality of life multiples can have good effects and training in emotional self-regulation of multiple correct. It is recommended training classes and workshops for parents and twin sons held a few in the field of emotion regulation skills.
  Keywords: Emotion, Quality Of Life, Self, regulation
 • The effectiveness of transactional analysis group therapy on relationship belief and couples burnout in married male students
  Yaser Kallal Quchan Atiq * Pages 466-475
  Introduction
  The studies showed that one of the factors which diminishes love gradually between couples - sometimes completely obliterates, and provides causes of mental and psychological problems, cold and indifferent relationships resulting ultimately in ending relationships-is couple burnout. Couple burnout is associated closely with people’s relationship beliefs that reveal the need for early interventions. This study aimed to examine the effectiveness of transactional analysis group therapy on relationship belief and couples burnout in married male students.
  Materials And Methods
  This study was a clinical trial with pretest-posttest design. For this purpose, using available sampling method, 24 students who referred to university counseling office from October to June 2015 – 2016 were selected voluntarily among married male students of humanities in Islamic Azad university, Quchan branch. They were then assigned to an experimental and a control group. Epstein and Eidelson's Relationship Belief Inventory (RBI), and couple burnout measure were taken from both groups as pre-test. The control group then participated in ten sessions of group therapy workshop based on transactional analysis. Two weeks after completing the sessions, they were evaluated again using the same questionnaires.
  Results
  The findings showed that transactional analysis group therapy was effective on subscales of beliefs; disagreement is destructive (P=0.04), spouse's lack of adjustability (P=0.04), sexual perfectionism (P=0.04) and irrational relationship beliefs (P=0.04). No significant effect was seen on subscales of belief in gender differences (P=0.48) and mind reading expectation (P=0.65). Furthermore, transactional analysis group therapy on marital burnout (P=0.02) appeared to be effective.
  Conclusion
  The results revealed that transactional analysis group therapy was effective on relationship beliefs and couples burnout in married male students.
  Keywords: Behavior, Couples burnout, Group therapy, Relationship beliefs
 • Nagerss Babakhani *, Shadi Assadi Niazi, Ramin Alizadeh Zakaria, Hamid Bakhtiyari Pages 471-477
  Introduction
  The present study aimed at examining the relationship between identity styles and marital satisfaction of spouses in Tehran.
  Materials And Methods
  The descriptive-correlational method was used. The population included all spouses in Tehran in 2015. Form among the population, a sample of 150 individuals (75 men and 75 women) were selected through cluster sampling. To measure the variables under study, ENRICH marital satisfaction scale as well as Berzonsky’s identity style scale were used.
  Results
  The results indicated that only the correlation coefficient of commitment in processed identity and marital satisfaction is significant at the 99% confidence level (r= 0.34).
  Conclusion
  The results revealed that higher the commitment of the spouses in processed identity, the more they will bee satisfied with their marriage.
  Keywords: Identity styles, Marital satisfaction, Spouses
 • Masoud Poor Kiani *, Hussein Sadeghi Sarasia, Ali Taqavi Moghadam Pages 478-482
  Introduction
  Most organizations emphasize the importance of employees as their most important asset. The development of psychology in the recent years especially in the fields of health, morality and job satisfaction has had an important and effective role.
  Materials And Methods
  The present study was designed and performed with the aim of studying the relationship between moral intelligence and job satisfaction with mental health among the accountants of Khorasan Razavi’s companies. The statistical population of the present study includes 251 subjects. The size of the statistical sample was estimated 151 subjects according to Cochran’s formula. Random sampling method is used. Data collection tool of the present study is questionnaire. Spiritual intelligence, job satisfaction and general health questionnaires were distributed among the participants. To test the research hypotheses, the r Pearson and multivariate regression tests were used.
  Results
  The study results at 1% error level show that moral intelligence had no effect on mental health but job satisfaction was effective in determining the mental health. Also, the study results show that there is no significant relationship between moral intelligence, mental health and job satisfaction but there is a significant relationship between moral intelligence and job satisfaction and also between mental health and job satisfaction.
  Conclusion
  According to the study results, it can be concluded that job satisfaction improves mental health in accountants and financial managers.
  Keywords: Financial managers, Job satisfaction, Mental health, Moral intelligence
 • Amir Hossein Jahangir, Abbas Masjedi *, Hossein Mojtahedi, Nushin Nikdel Teymouri, Saeed Imani, Mojtaba Habibi Pages 483-490
  Introduction
  This study aimed to compare the effectiveness of mindfulness-based group therapy with maintenance treatment in reducing precarious behaviors and explosive anger in opiate abusers.
  Materials And Methods
  This was a clinical trial study conducted on 57 patient diagnosed with substance abuse were assigned randomly into the experimental group (mindfulness-based group therapy and common group therapy such as methadone therapy) and control group (camp group). The experimental group received treatment for 8 sessions. The participants were examined using structured interviews and Barratt Impulsiveness inventory (BIS). The results were analyzed using repeated measures variance analysis (ANOVA) and SPSS-19.
  Results
  The results showed that although both mindfulness-based group therapy intervention and common therapy caused the decreased precarious behaviors and impulsiveness behaviors in opiate abusers, the mindfulness-based group therapy intervention was more effective and significantly contributed to the increased mental health after opioid withdrawal for substance abusers. In addition, the results showed that the treatment impact was so significant in the follow-up period.
  Conclusion
  The results revealed that the mindfulness-based group therapy was effective compared to the maintenance treatment in reducing precarious behaviors and explosive anger in opiate abusers.
  Keywords: Impulsiveness, Maintenance treatment, Methadone, Mindfulness, Opioid, Substance abusers
 • Examining the relationship of mindfulness to resilience in university students
  Fariborz Sedighi Arfaee, Zeinab Namaki Bidgoli * Pages 496-505
  Introduction
  Mindfulness, a concept influenced by the Buddhist thinking, has attracted the attention of psychologists, psychotherapists, and researchers in the recent years. Mindfulness-based interventions (MBIs) are regarded as one of the third generation or third wave cognitive-behavioral therapies. Many research studies have examined factors related to this variable. The present study aims to examine the relationship of mindfulness to resilience in university students.
  Materials And Methods
  The research method used in this study was of descriptive-correlational type. The sample consisting of 357 students (203 girls and 154 boys), who were selected from the Faculty of Humanities, the Faculty of Engineering, and Pardis Faculty of the University of Kashan, studying in the year 2016, was taken based on the stratified sampling method in proportion to the size of the strata, For data gathering purposes, the Connor-Davidson Resilience Scale (2003) and the Five Factor Mindfulness questionnaire (Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer, and Toney, 2006) were used. The obtained alpha coefficient values for variables mindfulness and resilience were 0.733 and 0.856, respectively, and those for the components of mindfulness-observing, describing, acting with awareness, accepting without judging of the inner experience, and non-reactivity to the inner experience- were 0.726, 0.667, 0.802, 0.724, and 0.623, respectively. For data analysis, the Pearson’s Correlation Coefficient was used with SPSS.
  Results
  There was a significant relationship between mindfulness and resilience among students, as agreed by other similar research (P
  Conclusion
  According to the results of the study, it is suggested that cultural, higher education, and other educational planning authorities throughout the country pay more attention to the improvement of mindfulness and resilience in university students and provide training in this area.
  Keywords: Mindfulness, Resilience, Students