فهرست مطالب

پزشکی ارومیه - سال بیست و هشتم شماره 2 (اردیبهشت 1396)
 • سال بیست و هشتم شماره 2 (اردیبهشت 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/02/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • پگاه آزادی منش، عباسعلی خانزاده، منصور حکیم جوادی، محمد وطن خواه * صفحات 83-90
  پیش زمینه و هدف
  با توجه به شیوع نسبتا بالای اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه و همراهی این اختلال با علائم پرخاشگری به کارگیری مداخلاتی جهت کاهش رفتارهای پرخاشگرانه در این افراد با اهمیت به نظر می رسد بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازی درمانی عروسکی بر کاهش پرخاشگری کودکان دارای اختلال بیش فعالی/نارسایی توجه می باشد.
  مواد و روش کار
  مطالعه حاضر شبه آزمایشی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان سن 8 تا 12 سال مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی شهر کرمانشاه بود که بر اساس شرایط ورود به پژوهش تعداد 24 نفر به صورت نمونه گیری دردسترس از میان مراجعه کنندگان به کلینیک های روان درمانی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. برنامه مداخله ای بازی درمانی عروسکی بر روی گروه آزمایش به مدت 10 جلسه اعمال شد درحالی که گروه کنترل چنین آموزشی را دریافت نکردند. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه پرخاشگری رابطه ای و آشکار کودکان دبستانی فرنچ و همکاران (2002) بود. از تحلیل واریانس و آزمون تی مستقل جهت تجزیه وتحلیل یافته ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که نمرات گروه آزمایش در مرحله پس آزمون نسبت به گروه کنترل در مقیاس های پرخاشگری کل (23/3-=t، 004/0 P<) پرخاشگری رابطه ای (28/2-=t، 04/0 P<) و پرخاشگری واکنشی (1/7-=t، 001/0 P<) کاهش یافتند اما در مقیاس پرخاشگری جسمانی تفاوتی (6/0=t، 55/0 P<) در دو گروه مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این پژوهش بازی درمانی عروسکی می تواند از طریق اثرگذاری بر عملکردهای اجرایی و تنظیم هیجان منجر به کاهش رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان شود.
  کلیدواژگان: بازی درمانی عروسکی، پرخاشگری، بیش فعالی، نارسایی توجه
 • مجتبی حبیبی، نرگس زمانی *، مهین نوروزی دشتکی صفحات 91-100
  پیش زمینه و هدف
  با توجه به شیوع روزافزون اختلالات افسردگی هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی به روش مایکل فری در کاهش افسردگی مادران دارای کودکان مبتلا به اختلالات رشدی و اختلالات رفتاری مخرب می باشد.
  مواد و روش کار
  طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی بود و جامعه موردمطالعه آن تمام مادران افسرده که دارای کودکان مبتلا به اختلالات روانی مراجعه کننده به مراکز خصوصی بهزیستی شهر همدان در سال 1393 بودند که برای این منظور 18 مادر (9 نفر در گروه آزمایش و 9 نفر در گروه گواه)، بر اساس ملاک های ورود و به صورت در دسترس انتخاب شدند. به منظور مقایسه اثربخشی رویکرد، گروه آزمایش 12 جلسه 90 دقیقه ای مداخله مهارت های شناختی-رفتاری دریافت کردند درحالی که گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. شرکت کنندگان با استفاده از ابزار افسردگی بک (2000)، در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون ارزیابی شدند و نتایج با استفاده از آزمون t و تحلیلی کوواریانس تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تفسیر جداول نشان می دهد که بین گروه آزمایش و گواه پس از اجرای مداخله در آزمون افسردگی تفاوت معنی داری وجود داشت (001/0P<).
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که استفاده از گروه درمانی شناختی به روش مایکل فری در کاهش افسردگی مادران دارای کودکان مبتلا به اختلالات روانی موثر است و بر این اساس می توان گفت، در حوزه درمان و زمینه کار با افراد افسرده شناخت درمانی گروهی با توجه به ماهیت آن، بسیار کارا و نویدبخش به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: گروه درمانی شناختی، افسردگی، مایکل فری، اختلالات روانی
 • احسان خشابی، مازیار اسمعیلی مقدم، پریناز بهروز، زهرا میرزایی، آقای اسحاق مرادی * صفحات 101-111
  پیش زمینه و هدف
  مراقبت بهداشت دهانی بخش اساسی از درمان های دندان پزشکی برای بیمارانی است که سابقه بیماری های التهابی دهان و دندان دارند. مهم ترین قدم در ایجاد همکاری بیمار، آموزش روش های رعایت بهداشت دهانی می باشد دراین بین عوامل مختلفی تاثیرگذار هستند ازجمله میزان رضایت بیماران، سن و نیز جنس آن ها. تحقیق حاضر باهدف بررسی میزان رضایت بیماران از روش های آموزشی و نیز تعیین میزان تاثیر سن و جنس این بیماران بر یادگیری آن ها از این آموزش ها صورت می گیرد.
  مواد و روش کار
  از بیماران مراجعه کننده به کلینیک، از افرادی که علاقه مند به شرکت در مطالعه بودند، آزمون گرفته شد و افرادی که نمره 2 و یا کم تر اخذ نمودند در این مطالعه شرکت داده شدند. بیماران با رده سنی 18 سال به بالا به صورت تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند و در هر گروه 90 نفر حضور داشتند. برای گروه اول آموزش به شکل شفاهی ارائه شد. برای گروه دوم علاوه بر آموزش شفاهی، از نشان دادن روی مدل دندانی نیز استفاده شد. برای گروه سوم پس از انجام دادن مراحل آموزش شفاهی و نشان دادن مراحل بهداشت دهانی روی مدل دندانی یک آزمون بهداشت دهانی مطابق چک لیست (ضمیمه الف) گرفته شده و اشکالات بیمار اصلاح و سپس مجددا توسط چک لیست ارزیابی و نتایج ثبت گردید. برای گروه چهارم علاوه بر روش های مذکور در گروه های قبلی در داخل دهان خود بیمار نیز آموزش صورت گرفت سپس مانند گروه سوم مطابق چک لیست آزمون بهداشت دهانی گرفته شد و اشکالات بیمار اصلاح و مجددا توسط چک لیست ارزیابی و نتایج ثبت گردید. از تمامی گروه ها بلافاصله بعد از آموزش، آزمون گرفته شد و این آزمون شش ماه بعد تکرار شد و داده ها ثبت شد. در ضمن گروه های چهارگانه سالومون جهت حذف اثر هاثورن نیز در این مطالعه صورت گرفت.
  یافته ها
  با توجه به تحقیق انجام شده، عوامل بی شماری می توانند بر جریان یادگیری و روش های کسب تجربیات و مهارت های تازه تاثیر داشته باشند. در تعیین بهترین گروه، سن، جنس و میزان یادگیری فرد نیز دخیل است. طبق این پژوهش تفاوت معنی دار آماری بین یادگیری خانم ها و آقایان وجود ندارد. همچنین ضریب همبستگی نمرات و سن نشان می دهد با افزایش سن یادگیری بهتر می شود. در مورد رضایت بیماران از آموزش های ارائه شده نیز می توان به این مورداشاره کرد که با بهتر شدن نوع آموزش رضایت بیماران افزایش یافته است.
  بحث و نتیجه گیری
  با بهتر شدن نحوه آموزش میزان رضایت بیماران بیشتر می شود و در پایان به این نتیجه می رسیم که بین میزان یادگیری با روش هایی که در آن ها از آموزش عملی استفاده می شود ارتباط معنی دار وجود دارد.
  کلیدواژگان: رضایت بیماران، روش های آموزش، یادگیری، سن، جنس
 • رضا نکوییان *، بهاره سادات رسولی صفحات 112-118
  پیش زمینه و هدف
  نانوذرات توجه بسیاری در حوزه های مختلف شامل زیست شناسی، پزشکی و به تازگی پزشکی قانونی به دلیل ویژگی های اختصاصی آن جلب کرده است. بیشتر شواهدی که در یک بخش زیستی پزشکی قانونی مواجه می شویم بیشتر شامل تجاوز جنسی می باشد و توانایی شناسایی دقیق منی (باوجود اسپرم یا بدون وجود اسپرم) در چنین مواردی یک جزء ضروری در آزمایش های سرولوژی است. PSA یک نشانگر جهت شناسایی منی است و غلظت آن در منی مردان بالغ بسیار بالا و بیشتر از سایر مایعات بدن بوده، درنتیجه وجود PSA در واژن فقط می تواند نشانگر وجود منی باشد. امروزه می توان با کمک موفقیت هایی که استفاده از ذرات نانو در تشخیص و تنظیم بیماری ها و مولکول های مختلف داشته، در تشخیص این آسیب اجتماعی نیز استفاده کرد.
  مواد و روش کار
  نانوذرات طلای سنتز شده از نمک طلا به قطر 35 nm با روش تورکوویچ، به آنتی بادی Anti-PSA با کمک پیوند کوالانسی متصل شده و محلول حاوی PSA را تشخیص دادند. به کمک تغییر رنگ نمونه کلوییدی که به دلیل تغییر در میزان جذب نور در زمان ایجاد ساختار جدید می باشد و همچنین نمودارهای جذبی اسپکتروفتومتر، این برهمکنش موردبررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  رنگ محلول نانوذرات از آبی به قرمز تغییر یافت که این تغییر نشان دهنده تجمع نانوذرات طلا متصل به آنتی بادی PSA در اطراف PSA بوده و تغییر جذب نوری نمونه به علت وجود مقدار زیاد PSA در محلول می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  این بیوسنسور رنگی می تواند به عنوان یک روش در دسترس و سریع تشخیص PSA در پزشکی قانونی مورداستفاده قرار گیرد و به دلیل ویژگی اختصاصی بالای آن امکان تشخیص مثبت کاذب به حداقل کاهش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: تجاوز جنسی، نانوذرات طلا، PSA
 • ماریه عرب قائنی *، کیانوش هاشمیان، مینا مجتبایی، الهه مجدآرا، آتوسا آقابیکی صفحات 119-129
  پیش زمینه و هدف
  یکی از جدی ترین مشکلات نوجوانان و جوانان عدم وجود رفتار جرئت ورزانه است، لازمه داشتن رفتار جرئت مندانه آگاهی داشتن از خود، توانایی ها و ادراک موثر از محیط است. در میان روش آموزش ذهن آگاهی، رایج ترین آن آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روش آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) بر افزایش جرئت ورزی در دانشجویان مضطرب بود.
  روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری در برگیرنده دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان مینودشت بود. نمونه آماری مشتمل بر 45 نفر بود که ذهن آگاهی پایین، جرئت ورزی پایین و اضراب بالا داشتند. افراد گروه نمونه به تصادف در گروه های آزمایشی، کنترل و پلاسیبو جایگزین شدند. کلیه افراد گروه نمونه آزمون جرئت ورزی گمبریل و ریچی و پرسشنامه اضراب کتل را در مرحله پیش آزمون و پس آزمون، و مقیاس ذهن آگاهی، توجه و هوشیاری (MAAS) را در مرحله پیش آزمون تکمیل کردند.
  یافته ها
  تحلیل داده ها با استفاده آر روش تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر افزایش جرئت ورزی تاثیر داشته است (001/0P<،064/35F=). بین آموزش ذهن آگاهی و کاهش اضطراب نیز تفاوت معنی دار مشاهده شد (001/0P<،F=6/823.) درنهایت 67 درصد واریانس جرئت ورزی به وسیله MBSR تبیین می شود.
  بحث و نتیجه گیری
  روش آموزش ذهن آگاهی در افزایش جرئت ورزی و کاهش اضراب به طور معنی داری اثربخش تر از گروه کنترل و پلاسیبو بود.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، جرات ورزی، اضطراب، دانشجو
 • فرناز ملکی فرد * صفحات 130-137
  پیش زمینه و هدف
  بیماری هیداتید یک بیماری انگلی مهم ناشی از مرحله نوزادی کرم اکینوکوکوس گرانولوسوس می باشد. هیداتیدوزیس یک بیماری زئونوز بوده که موجب صدمات جدی بر سلامت انسان و باعث خسارات اقتصادی زیادی در صنعت دامپروی می شود. امروزه مواد شیمیایی مختلفی برای از بین بردن اجزا کیست مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از عوامل جدید که دارای اثرات جانبی کمتر و اثرات کشندگی زیاد باشد ضروری می باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر اسکولکس کشی نانو ذرات طلا در شرایط آزمایشگاهی بوده است.
  مواد و روش کار
  کیست های هیداتیک کبدی از کشتارگاه جمعآوری گردید، مایع کیست حاوی پروتواسکولکس زنده تحت شرایط استریل آسپیره گشت. پروتواسکولکسها در مواجهه با سه غلظت 25/0،5/0 و 1 میلیگرم در میلی لیتر از نانو ذرات طلا قرار گرفتند و درصد پروتواسکولکسهای زنده با رنگ آمیزی حیاتی ائوزین در زمانهای 5،10،20، 30 و 60 دقیقه در سه مرحله در مقایسه با گروه کنترل مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که نانو ذرات طلا در تمام غلظت های مورد استفاده دارای اثر اسکولکس کشی معنی داری نسبت به گروه کنترل می باشد (05/0p<). نانو ذرات طلا با غلظت 1 میلی گرم در میلی لیتر موجب از بین رفتن تمام پروتواسکولکس ها بعد از گذشت 60 دقیقه شد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که نانو ذرات طلا دارای خاصیت اسکولکسی دال بوده و بنابراین می تواند در درمان کیست هیداتید مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نانو ذرات طلا، کیست هیداتیک، پروتواسکولکس، شرایط آزمایشگاهی
 • تورج محمدزاده * صفحات 138-144
  پیش زمینه و هدف
  استرس پس از ضربه از شایع ترین اختلالات روانی در بین رزمندگان و جانبازان است. از سویی جانبازانی که یک یا دو عضو خود را در جنگ از دست داده اند، در اثر استرس پس از ضربه، دچار اختلالات حرکتی نیز می شوند. هدف این مقاله، بررسی اختلالات حسی – حرکتی در اثر اختلالات اضطرابی در بین رزمندگان جنگ ایران و عراق است.
  مواد و روش‏ها: تعداد نمونه موردمطالعه در این تحقیق، 150 نفر از جانبازان مرد جنگ ایران و عراق است که این نمونه در سه گروه تشکیل شده است. گروه اول 50 نفر با قطع عضو فوقانی، گروه دوم 50 نفر با قطع عضو اندام تحتانی و گروه سوم 50 نفر که در جنگ شرکت نداشته و آسیب ندیده اند و گروه کنترل را تشکیل ‫می دهند. بدین‫منظور از پرسش نامه‫ و مصاحبه و آزمون تمپینگ برای رسیدن به هدف تحقیق استفاده شد.
  یافته ها: بررسی یافته هایی که با شاخص t به‫دست آمد، با احتمال 001/0 P صحت روند آماری را تایید می کند. یعنی رشد فعالیت های حرکتی در گروه اول و دوم نسبت به گروه سوم با بیشترین خطا همراه بود. ضمنا با افزایش سرعت ترسیم، میزان خطاهای حرکتی در گروه های اول و دوم نسبت به گروه سوم افزایش نشان می دهد.
  بحث و نتیجه گیری: نتایج آزمون تمپینگ نشان می دهد که افراد گروه کنترل تعداد اشتباهات خود را از 33 به 26 رساندند و در گروه اول حدود 2/24 درصد میزان اشتباهات به جای روند کاهشی به میزان 5/17 درصد افزایش یافت. در ارتباط با جانبازان گروه دوم این عدد 13 درصد بوده و در بین جانبازان گروه سوم 1 درصد است (36 1/1 در مرحله دوم و 37 4/5 در مرحله سوم). این یافته ها نشانگر آن است که به نسبت نوع آسیب حسی – حرکتی، میزان خطاهای حرکتی افزایش می یابند.
  کلیدواژگان: آثار استرس پس از ضربه، اختلالات حسي - حرکتي، جنگ ايران و عراق
 • قباد پرواره، علی حیدریان پور* صفحات 145-154
  پیش زمینه و هدف
  شواهد زیادی نشان داده اند که تمرینات ورزشی مقاومتی منظم عملکرد و رهایش اپیوئیدها را در سیستم عصبی مرکزی افزایش می دهند. از طرفی مشخص شده است که نیاز بدن به سولفات منیزیم آنتاگونیست گیرنده های ان- متیل دی اسپارتات به عنوان تسکین دهنده درد در ورزش مقاومتی افزایش می یابد. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی اثرات تنها و توام تمرین مقاومتی منظم و سولفات منیزیم خوراکی بر آستانه ی درد موش های وابسته به مورفین در سندرم ترک می باشد.
  مواد و روش کار
  در این تحقیق تجربی موش های نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 10±200 و تعداد 35 سر که به صورت تصادفی در پنج گروه (معتاد کنترل، معتاد سولفات منیزیم مصرف کرده، معتاد ورزیده سولفات منیزیم مصرف کرده، معتاد ورزیده و کنترل سالم) تقسیم شدند سپس گروه های تیمار توسط سولفات مرفین 4/0 میلی گرم در هر میلی لیتر به مدت 21 روز معتاد شدند و به مدت 9 هفته تحت تمرین ورزش مقاومتی و مصرف سولفات منیزیم (10 گرم به ازای هر لیتر آب آشامیدنی) قرار گرفته اند. تمرین مقاومتی به صورت بالا رفتن از نردبان 24 پله ای با 20 درصد از وزن بدن (چهار ست با 3 تکرار) شروع و به تدریج تا هفته نهم تا 160 درصد وزن بدن افزایش یافت. در پایان هر سه هفته از پروتکل ورزش (هفته سوم، ششم، نهم) آستانه درد قبل از تزریق نالوکسان هیدروکلراید (mg/kg.ip 3) و 5/0، 1، 6 و 24 ساعت پس از تزریق آن با آزمون Tail-flick در حیوانات اندازه گیری شد. تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر (با نرم افزار 20SPSS) جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  پردردی ناشی از سندرم ترک به طور معنی داری با تمرین مقاومتی منظم و سولفات منیزیم در موش صحرایی وابسته به مورفین کاهش یافت. نتایج ما نشان داد که اثر ورزش نسبت به سولفات منیزیم بر آستانه درد بیشتر است. اثرات هم زمان ورزش مقاومتی منظم و سولفات منیزیم بر آستانه درد حرارتی به طور معنی داری بالاتر از اثر هر یک از آن ها بر آستانه درد در موش های وابسته به مورفین بود (05/0p<).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج پژوهش ما نشان داد تمرین مقاومتی منظم و مصرف سولفات منیزیم خوراکی در ایجاد خاصیت ضد دردی، در پردردی ناشی از ترک مرفین، نقش دارد؛ بنابراین در صورت تایید با مطالعات بیشتر می تواند برای درمان و یا مدیریت شرایط دردناک مطرح گردند.
  کلیدواژگان: اعتیاد، سندرم ترک، سولفات منیزیم، تمرینات قدرتی، آستانه درد
|
 • Pegah Azadimanesh, Abassali Khanzadeh, Mansur Hakim-Javadi, Mohammad Vatankhah * Pages 83-90
  Background and Aims
  Regarding the high prevalence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and comorbidity with aggression symptoms, it is significant to apply an intervention to reduce the symtomps. It was aimed to investigate the efficacy of puppet play therapy on aggression of children with attention deficit hyperactivity disorder.
  Materials And Methods
  This quasi-experimental study had a pretest-posttest design with a control group. The statistical population included all children aged 8 to 12 years with ADHD in Kermanshah city. Then, 24 children were selected as the sample group by inaviable sampling and were divided into experimental and control group. Puppet play therapy intervention program was conducted for 10 sessions. Both groups were evaluated by relational and overt aggression questionnaire (2002) in pre and posttests. Variance and independent t-test were used to analyze the data.
  Results
  The results showed that the puppet play had a significant effect on reducing total aggression (t= -3.23, P
  Conclusion
  According to the results of this study puppet play therapy can reduce aggressive behaviuor in children through effect of executive functioning and emotional regulation.
  Keywords: puppet, play, therapy, aggression, ADHD
 • Mojtaba Habibi, Narges Zamani *, Mahin Noroozi Dashtaki Pages 91-100
  Background and Aims
  According to the increasing prevalence of depressive disorders, the aim of this study was to assess the effectiveness of group cognitive therapy based on Michael Free in reducing depression in mothers of children with mental disorders.
  Materials and Methods
  This quasi-experimental study was conducted on depressed mothers who had children with mental disorders who referred to private centers of Social Welfare Centers of Hamadan in 2014. Therefore, 18 mothers were selected (9 patients in the experimental group and 9 patients in the control group) based on inclusion criteria and available sampling. To compare the effectiveness of the approach, the experimental group received 12 sessions of 90-minute cognitive-behavioral skill intervention and the control group received no intervention. The therapeutic clusters were assessed with Beck Depression Inventory (2000) during both pre-test and post-test and the data were analyzed using t-test and analysis of covariance.
  Results
  The results of this study showed that there were significant differences between experimental and control groups after intervention (p
  Conclusion
  The study showed that the use of group cognitive therapy based on Michael Free is effective in reducing depression of mothers of children with mental disorders and it seems to be very efficient and promising.
  Keywords: Cognitive group therapy, Depression, Michael Free, Psychiatric disorders
 • Dr Ehsan Khashabi, Dr Maziar Esmaieli, Dr Parinaz Behrouz, Dr Zahra Mirzaee, Eshagh Moradi * Pages 101-111
  Background and Aims
  Oral health care is an essential part of dental treatments for patients with a history of oral inflammatory diseases. The most important step in achieving patient cooperation is oral hygiene education. Several factors influence cooperation such as, patient satisfaction, age and gender. The present study aimed to evaluate patient's satisfaction from training methods and to determine the effects of age and sex of the patients on their learning from different educational methods.
  Materials and Methods
  Interested participants referring to dental clinics in the study were examined and a score of 2 or less was included in this study. Patients aged 18 years and older and were randomly divided into 4 groups of 90 people. The first group was trained by oral presentation. For the second group, in addition to oral teaching, dental model was used either. An exam was added to the third group and the fourth group received education on their own mouth in addition to other educations received in the third group. Immediately after education, all groups were tested and the test was repeated six months later and the data were recorded. The four groups of Salomon were used to eliminate Hawthorne effect in this study.
  Results
  There was no significant difference between men and women in learning. The correlation between scores and age showed that with increasing age, learning improves. Also, with more sophisticated training, patient satisfaction increases.
  Conclusion
  With better education, patient satisfaction increases. Finally, we conclude that inclusion of practical training methods enhances the effectiveness of learning.
  Keywords: oral health, patient satisfaction, learning, sex, age
 • Dr Reza Nekouian *, Bahareh Sadat Rasouli Pages 112-118
  Background and Aims
  Nanostructure materials have recently been considered to be investigated due to their specific properties in biology, medicine, and forensic sciences. Violence against women who are assaulted is of great significance in a forensic medicine and semen detection (with or without spermatozoon) is very important in this field. The presence of PSA in vagina is an indicator of semen that can also be used in detection of rape trauma.
  Materials and Methods
  Gold nanoparticles (AuNPs) with a diameter of ~35nm were prepared by citrate reduction of Gold (III) chloride hydrate (HAuCl4) based on Turkevich method. Anti-PSA were conjugated to gold nanoparticles to design a colorimetric biosensor for detection of PSA.
  Results
  The color of the gold nanoparticle were changed from blue to red. This color shift was indicator of nanoparticles’ aggregation due to binding of PSA.
  Conclusion
  This colorimetric biosensor can be used as an accessible rapid method in PSA detection in forensic medicine.
  Keywords: Forensic, Nanoparticles, PSA
 • Mariyeh Arab Ghaeni *, Kianoosh Hashemian, Mina Mojtabaei, Elahe Majd Ara, Atoosa Aghabeiki Pages 119-129
  Background and Aims
  One of the most serious problems experienced by adolescents and young adults is the lack of assertive behavior. In order to have an assertive behavior it is necessary for an individual to be aware of self and his/her abilities, and to have an effective perception of the environment. Among the mindfulness training methods, the most common one is the mindfulness-based stress reduction program. The present research aimed to investigate the effects of mindfulness training method based on stress reduction (MBSR), assertiveness increasing, and anxiety reduction.
  Materials and Methods
  The present quasi-experimental study included a pre-test, post-test, and control group. The statistical population included female students of Islamic Azad University of Minoodasht County. The statistical sample included 45 persons having low mindfulness, low assertiveness, and high anxiety. Subjects were placed in experimental groups, control and placebo randomly. All of the sample groups completed Cattle Anxiety Scale and Gambill-Richey Assertiveness Scale in pretest and post-test stages and they completed Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) in pretest stage.
  Results
  The data analysis using covariance and one-way analysis of variance demonstrated that mindfulness method based on stress or anxiety reduction had an impact on increasing assertiveness (F=35.064, P
  Conclusion
  Mindfulness training method had more significant impact on increasing assertiveness and reducing anxiety than control group and placebo.
  Keywords: mindfulness, assertiveness, anxiety, students
 • Dr Farnaz Malekifard * Pages 130-137
  Background and Aims
  Hydatid disease is a parasitic infection caused by the larval stage of Echinococcus granulosus. Hydatidosis is one of the zoonotic diseases that cause serious problems for human health, as well as major economic losses for livestock industry. Different chemicals have been used in the treatment of cysts. The development of new scolicidal agents with low side effects and more efficacies is an urgent need. The aim of this study was to investigate the scolicidal effect of gold nanoparticle on protoscoleces in vitro.
  Materials and Methods
  Liver hydatid cysts were collected from slaughterhouse: the cysts fluid containing live protoscolex were aspirated aseptically. Protoscoleces were exposed to three concentrations (0.25, 0.5 and 1 mg per ml) of gold nanoparticle. The viability of the protoscoleces was determined by eosin staining method at the times 5, 10, 20, 30 and 60 minutes.
  Results
  Gold nanoparticle of all concentrations had significant scolicidal effects compared with control group (p
  Conclusion
  The findings of this study show that gold nanoparticle have potent scolicidal effects against protoscoleces of hydatid cyst, therefore it may be used in treatment of hydatid cyst.
  Keywords: gold nanoparticle, Hydatid cyst, in vitro, protoscolex
 • Dr Turaj Mohamadzadeh* Pages 138-144
  Background and Aims
  Post-traumatic stress is a common psychiatric disorder among soldiers and veterans. Meanwhile, veterans who have lost one or two of their members in the war, due to post-traumatic stress, are also experiencing movement disorders. The purpose of this paper was to examine sensory disorders - anxiety disorders among warriors of Iran-Iraq war.
  Materials and Methods
  This study was conducted on 150 male veterans of Iran-Iraq war which was composed of three groups. The first group included 50 patients with upper limb amputations, the second group of 50 patients with lower limb amputation, and a control group of 50 not-wounded subjects. For this purpose, questionnaires, interviews, and temping tests were used.
  Results
  The findings showed the possibility of p
  Conclusion
  Temping test results showed that the control group decreased the number of their errors from 33 to 26. On the other hand, the number of mistakes of the first group of approximately was 24.2% instead of 17.5%. The second group of veterans was 13%; and the third group was 1% among (1.1±36 in the second stage and third stage 5.4±37). These findings indicate that damage to the sensory-motor and motor error rates increases.
  Keywords: the effects of post-traumatic stress, sensory disorder, Iran-Iraq War
 • Ghobad Parvareh, Ali Heidarianpour * Pages 145-154
  Background and Aims
  Many evidences show that regular resistance exercise training can increase activity and release of opioids in the CNS. Also it is known that as the body needs magnesium sulfate antagonist of N-methyl-D-aspartate receptor as a pain reliever, it increases resistance exercise. In this research, the effect of resistance exercise and oral magnesium sulfate on pain threshold of morphine dependent rats following withdrawal syndrome was investigated.
  Materials and Methods
  In this study male Wistar rats weighting 200±10g, n=35 were randomly divided into five groups (addicted: A, Mg treatment; addicted: Mg-A; exercised addicted: EA, Mg treatment; exercised addicted: Mg-E-A; and Control: C). Morphine sulfate 0.4 grams per liter was added to the animals water and after 21 days they were addicted to morphine. Animals were submitted to resistance exercise training and magnesium sulfate (10 grams/liter) for 9 weeks; they initially were trained climbing on 24 steps ladder with 20 percent of body weight (four sets with three repeated) weighting gradually were increased to 160 percent body weight in the 9th week . At the end of each three weeks of exercise protocol (3rd, 6th,9th), we injected naloxone hydrochloride (3mg/kg.ip). The tail-flick test was used to assess the effects of training on nociceptive threshold at before, 0.5,1,6 and 24 hours after naloxone hydrochloride injection. In addition, pain threshold was measured in animals before Naloxone hydrochloride injection. Analysis of variance with repeated measures (with the software SPSS 20) were used to analyze the data.
  Results
  Hyperalgesia following withdrawal syndrome decreased significantly by regular resistance exercise and magnesium sulfate in morphine dependent rats. Our results also showed that the effect of exercise was higher than magnesium sulfate on the pain threshold. Concurrent effects of regular resistance exercise and magnesium sulfate on thermal pain threshold were significantly higher than the effect of each on the pain threshold in morphine dependent rats (P
  Conclusion
  Our results showed regular resistance exercise and magnesium sulfate have analgesic property in morphine withdrawal-induced hyperalgesia in rats. Therefore, it can be used for the treatment/management of painful conditions.
  Keywords: Addiction, Withdrawal syndrome, Magnesium sulfate, Resistance training, Pain threshold