فهرست مطالب

باغ نظر - سال چهاردهم شماره 49 (تیر 1396)
 • سال چهاردهم شماره 49 (تیر 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سپیده علاقه مند *، سعید صالحی، فرهنگ مظفر صفحات 5-20
  آموزش و به تبع آن فضاهای آموزشی در هر دوره ای، از نقش مهمی در رشد و بالندگی جوامع برخوردار بوده اند. مدارس شناخته شده ترین فضاهای آموزشی هستند که در طی زمان در در بخش های گوناگون از جمله معماری، دستخوش تحولات اساسی شدند. از این رو بررسی این تحولات طی دوره های مختلف از اهمیت خاصی برخوردار است. مسئله امروزی مدارس ما، عدم وجود کیفیات فضایی در معماری آنها و جایگزینی عناصر دیگر، در قیاس با مدارس سنتی است. بدین معنا که در معماری مدارس امروز، کیفیاتی که در مدارس سنتی دیده می شد، وجود ندارند و در مقابل عناصر دیگر جایگزین شدند. پژوه شهایی که تا به امروز در زمینه مدارس انجام شده، نشان می دهد کمتر به تحولات معماری و محتوای مدارس و علت آنها، طی دوره های مختلف پرداخته شده است، لذا بررسی این تحولات و علت آنها امری ضروری است. این نوشتار بر آن است این تحولات و علت آنها را مورد مطالعه قرار دهد. هدف از این پژوهش، بررسی تحولات معماری و محتوای مدارس و ارتباط میان این دو، در دوران سنتی، انتقالی و نوین ایران، در قیاس با هم است. در این پژوهش از روش تحقیق، تطبیقی-تحلیلی استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. جهت بررسی تطبیقی، مدرسه دودر، چهارباغ و آقابزرگ از دوره سنتی، مدرسه دارالفنون از دوره انتقالی و مدرسه مارکار از دوره نوین انتخاب شدند. سپس شاخص های مورد نظر، جهت مقایسه تعیین و بررس ی ها انجام گرفت. فرضیه پژوهش بر این استوار است که تحولات معماری مدارس ایران در دوره انتقالی و نوین نسبت به دوره سنتی، متاثر از محتوای آنها است اما نتایج تحقیق بر این مطلب صحه نگذاشت و فرضیه رد شد. نتایج تحقیق نشان داد تحولات معماری و الگوی مدارس ایران در دوره انتقالی و نوین نسبت به دوره سنتی، ناشی از تقلید تجردگرا به سمت معماری غرب بوده و عدم وجود کیفیات فضایی مدارس سنتی در معماری مدارس نوین در قیاس با مدارس سنتی و حذف بخش اقامتی ناشی از همین امر بوده و محتوا تاثیری بر این تغییرات نداشته است. بدین ترتیب تا میانه دوره قاجار، مدارس ایران الگوی سنتی را حفظ کرده اما از این دوره به بعد، با تاسیس دارالفنون و بهره گیری از معماری غرب، تحولی در معماری مدارس ایجاد شد. به عبارتی، ساختار جدید مدارس در دوره انتقالی و نوین، تقلیدی اروپائی با حذف بخش اقامتی )مدرسه _ حجره( به سوی )مدرسه_ راهرو_ کلاس( است. ب هگونه ای که کیفیات فضایی مدارس سنتی حذف و عناصر دیگر جایگزین شده و مدارس نوین با معماری جدید شکل گرفتند.
  کلیدواژگان: معماری، محتوا، مدارس ایران، دوره سنتی تا نوین
 • زهرا رهبرنیا*، روشنک داوری صفحات 21-33
  تعزیه به عنوان اجرایی آیینی با قدمتی طولانی که شیوه نوین آن از صفویه شکل گرفت و در قاجاریه رواج یافت، همواره سعی در تعامل با مخاطب عام برای انتقال مفاهیم و تاثیرگذاری بیشتر داشته است. تعزیه را پایه برخی از اصول هنرهای نمایشی و اجرایی معاصر حتی در هنراجرا می دانند. هنر اجرا به عنوان هنر جدید از اواخر دهه 60 میلادی با کمک شگردهای هنرهای تجسمی، فلسفه و مبانی فکری پسامدرن و وا مگیری از عناصر تئاتری در تبدیلاثر هنری ساکن به پویا، با گذشت زمان ارتباط با مخاطب عام اثر و تعامل با وی را افزایش داد.براین اساس، مساله پژوهش این است که می توان با مقایسه تعزیه و هنراجرا، آنها را به عنوان نوعی پرفورمنس آرت )هنر اجرا( دارای عملکرد مشابه در حوزه تعامل با تماشاگر اثر در میزان همپوشانی، شباهت و ارتباط پذیرفت؟ طبق فرض پژوهش به نظر می رسد این دو هنر در تعاریف ارایه شده در هنر جدید در زمینه تعامل با مخاطب و مخاطب محوری با یکدیگر مرتبط هستند. هدف کلی این پژوهش بنیادین، ارایه نگرشی نو به هنرهای سنتی و هدف جزیی پذیرش تعزیه به عنوان هنری سنتی ولی همگام با هنر جدید پرفورمنس، در زمینه ارتباط با مخاطب است. این دیدگاه با وجود پیروان اندک در کشور، به اندازه تفکرات پسامدرنیستی قدمت دارد و نگاه هنرمندان را گسترده تر خواهد کرد. بدین منظور، با روش توصیفی تطبیقی، گردآوری اسناد با شیوه کتابخانه ای انجام شده است. با بررسی بارزترین و عام ترین ویژگی های این دو هنر، نتایج مبین آن است که با همپوشانی و اشتراکاتی که میان آنها در تعاریف مربوط به مخاطب و تعامل و مشارکت با وی وجود دارد می توان تعزیه را به مثابه پرفورمنس دانست و برخی هنرهای سنتی مانند تعزیه را پایه و اساس هنرهای جدید شمرد.
  کلیدواژگان: هنرآیینی، تعزیه، هنراجرا (پرفورمنس آرت)، مخاطب، تعامل
 • حنانه خامنه زاده * صفحات 33-44
  خلوت به معنای فرآیندی که طی آن انسان به تنظیم حوزه رابطه خود با دیگران و تجربه خویشت ننگری نائل می شود بیش از هر مکان دیگری در «خانه» مجال بروز می یابد. این مقوله و تحقق پذیری آن در زیست-جهان خانه در این مقاله مورد بررسی و چالش قرار م یگیرد. این پرسش مطرح است که آیا شناسایی و ترسیم مدل های متعدد از نیاز انسان به خلوت، به تامین همه جانبه آن در محیط خانه ایرانی - به خصوص در دوره معاصر - منتهی شده است؟ هدف تحقیق ارزیابی نحوه و میزان تامین خلوت در خانه پیشامدرن و مدرن ایرانی برای بازشناسی الگوی تحقق آن در هر یک از این خانه هاست. این تحقیق با رویکردی کیفی و بر اساس روش تفسیری- تاریخی، تحقق طیف خلوت را در دو گروه خانه های پیشامدرن و مدرن ایرانی مورد ارزیابی قرار داده است. فرضیه محوری این تحقیق آن است که عدم توجه به ماهیت طیف گونه خلوت در طراحی فضاهای زیستی و به خصوص «خانه»، سبب شده است تا در بسیاری از موارد این فضاها با عطف به تنها یک وجه از این مفهوم سامان یابند. « خلوت فردی» و «خلوت جمعی» در دو سوی طیف خلوت و دو وجه هم تراز از یک ماهی تاند و ضروری است توامان برای تحقق خلوت بهینه مورد توجه قرار گیرند. اولوی تبخشی به هر یک از این سطوح یا نادیده گرفتن هر کدام،می تواند به آسیب های روانی یا اجتماعی بیانجامد و فضای خانه را به محیطی ناکارآمد در تامین نیازهای ساکنان تبدیل کند.بر اساس نتایج حاصله، در بسیاری از موارد برخورد تک بعدی و یک جانبه با ماهیت طیف گونه خلوت در هر یک از این دو گروه خانه ها، به حذف بخشی از قلمروها منجر شده است. همین امر سبب شده است تا هویت فردی و هویت جمعی ساکنان خانه، هر کدام در یک گروه از این خانه ها مجال بیشتری برای بروز بیابند؛ لذا جهت تامین همه جانبه نیازها و ایجاد تعادل میان این دو، توجه همه جانبه به طیف خلوت و اهتمام به تحقق همه وجوه آن، می تواند به عنوان رویکرد فراگیر مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: طيف خلوت، خلوت فردي، خلوت جمعي، خلوت بهينه
 • لیلا حبیبی*، فرزین مجمودی پاتی صفحات 45-56
  اثرات مدرنیزم بر فضاهای شهری از دوره های معینی در تاریخ شهرهای ایران قابل مشاهده است. اهمیت این مسئله از آن رو قابل طرح است که این فضاهای عمومی دچار تغییرات در سطح ، مقیاس و عملکرد شده ان د. تهران به عنوان پایتخت کشور از همان آغاز به عنوان ویترین تغییرات ، نماد شهری مدرن بوده و امروزه نیز بیش از پیش در معرض تغییرات شتابان قرار دارد. فضاهای تجاری به عنوان یکی از انواع فضاهای عمومی شهری تهران را به تسخیر خود در آورده و گوی سبقت را نسبت به سایر انواع کاربری ها ربوده است. این مقاله سعی دارد تا با توجه به اهمیت بیش از پیش فضای تجاری، سیر تحولات آن را از شکل بازار سنتی تا راسته های تخصصی، پاساژها ، فروشگاه های متمرکز عمده فروشی، مال و غیره مورد مطالعه قرار دهد. بنابراین هدف از این پژوهش شناخت الگوی رشد و توسعه فضاهای تجاری تهران از ابتدا تا کنون است.نوع تحقیق در این پژوهش کیفی و توصیفی- تحلیلی بوده است. در این تحقیق کیفی از ابزارهای گرداوری داده همچون منابع اسنادی و کتابخانه ای ، پیمایش میدانی مانند مشاهده غیر مشارکتی برای جمع آوری اطلاعات و داده ها در سطح شهر استفاده شده است. برای تحلیل نتایج از نرم افزار Arcgis استفاده شده اس ت. به طوری که برای نمایش روند تغیییرات فضایی فضاهای تجاری در دوره های مختلف از نقشه استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از شک لگیری مراکز تجاری مختلف از آغاز تا دوران معاصر به اشکال مختلف است که می توان آنها را به چند گروه تقسیم کرد به گونه ای که که شکل مراکز تجاری و واحد های تجاری درتهران ، ابتدا در حالت تک هسته ای و سپس به حالت خطی در اطراف هسته مرکزی)خیابان هاو راسته های جدید( و سپس به صورت منظومه ای در بعضی از مناطق مختلف تهران در قالب بازارهای تخصصی جدید خود را نشان می دهد . اشکال فضایی این کاربری در شهر تهران از شکل سنتی بازار در مرکز تا بازارهای تخصصی در زمین های اطراف تهران نشان دهنده وجود تقاضای فزاینده برای این فضاها از طرفی و کمبود فضاهای رشد برای آنها از طرف دیگر خواهد بود. همچنین نتایج تحقیقی نشان دهنده این است که شک لگیری این بازارها با توجه به محدودیت فضایی در سطح شهر تهران در آینده در زمین های اطراف شهر تهران قوت خواهد گرفت.تغییرات فضایی ناشی از کاربری های تجاری در شهرها نقش برنامه ریزی فضایی را در شهر و شهرسازی دو چندان می کند و کاربری تجاری را به عنوان یک نیروی مهم در عرصه شک لدهی به شهرها مطرح می کند.
  کلیدواژگان: مدرنیزم، مدرنیزاسیون، فضاهای تجار ی، مراکز خرید، بازارهای تخصصی
 • مصطفی رستمی *، رقیه سروی زرگر، حجت الله عینی صفحات 57-68
  با شروع قرن بیستم، تغییرات ف نآورانه شتابان، شهرنشینی روزافزون و ورود هنر به فضای شهری،گره خوردن حیات روزمره مردم به «فضاهای عمومی » را باعث شد. نیاز به تاسیس «نهادهای » جدید سر بر آوردو «شهر » به یکی از مسئله های اساس هنرمندان، برنام هریزان شهری، معماران، سیاست مداران و تک تک شهروندان بدل شد. «هنر عمومی » به عنوان یکی از بی شمار راه های پاس خگویی به مساله شهر و شهرنشینی در دهه دوم قرن بیستم به عنوان سبکی مستقل مطرح و به کار گرفته شد. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به تبیین و ارزیابی دو فضای شهری عمومی مهم در تایلند و ایران از منظر هنر عمومی م یپردازد : پارک لامپینی در شهر بانکوک و پارک ای لگلی در شهر تبریز. از منظر ساختاری این دو پارک مشابهت های عدیده ای با یکدیگر دارند که این مطالعه را از منظر رو ششناختی توجی هپذیر می کند. بر اساس تحلیل مولفه های موجود از عناصر مشترک این دو پارک، دریاچه، مقیاس مشابه و هم زمانی تاریخ احداث فضا است. این پژوهش در مقام آزمون مدعا با واقعی تهایی که این تحقیق بر آنها دلالت دارند از روش تطبیقی کمی استفاده کرده و بر مبنای تحلیل ثانویه تمایزات مابین دو فضا را مطرح می کند به طوری که هر دو مکان در برخی از جنبه ها دارای ضعف و در برخی دیگر دارای آثار منحصر به فرد هستند.
  کلیدواژگان: پارک شهری، فضای عمومی، هنر عمومی، پارک لامپینی، پارک ایل گلی
 • امین حبیبی* صفحات 69-76
  امروزه زیبای یشناسی نقش گسترد های درمعماری منظر ایفا کرده و همچنین به عنوان محرکی برای تغییر بنیادین منظر براساس طیف متنوعی از ارز شهای فرهنگی،از جمله عدالت اجتماعی درکنارحقوق زیست محیطی،عمل می کند.کارکرد زیبای یشناسی وتجربه آن؛ ارایه فر مهای جدید معماری منظر پایدار وکمک به زیبایی، قابل قبول بودن ومعن یدار کردن آن است. با بررسی زیبای یشناسی منظر و اهمیت آن، هدف پژوهش حاضر، یافتن پارادایم جه تگیر ی های آینده درپژوهش زیبای یشناسی منظر بوده و در آن به جه تگیر ی هایی پرداخته شده که زیبای یشناسی به آینده پژوه شهای منظرمی دهد. با توجه به اطلاعات کیفی حاصل از مطالعات صورت گرفته، برای درک سمت و سوی پژوه شهای آینده درزمینه زیبای یشناسی منظر، سه رویکرد متفاوت درنظرگرفته و هرکدام به تفصیل شرح داده شده است. فرض پژوهش بر این پایه استوار است که سه رویکرد پدیدارشناسانه، روا نشناسانه و اکولوژیک می تواند پارادایم کلی را در خصوص زیبای یشناسی منظر شکل داده و جه تگیر ی های آتی را درحوزه پژوهشی منظر مشخص کند، برای اثبات فرضیه ذکر شده پاسخ به سوالات ذیل ضروری است : رویکردهای نوین پژوهش زیبای یشناسی منظرکدا ماند؟ و چگونهمی توان از این رویکردها جهت شک لدهی به پژوه شهای آتی زیبای یشناسی منظر بهره برد؟ از آنجا که هدف این مقاله نتیج هگیری از تحقیق درچارچوب سامان ه های مفهومی با کاربردی تبیینی و جامع است در راهبرد تحقیق از استدلال منطقی استفاده شده که با مرور تحلیلی ادبیات موضوع از طریق مدارک کتابخانه ای و اینترنتی سعی در پاسخ به سوالات فوق دارد. از تحلیل سه رویکرد فوق و نتایج و جداول مربوطه، به دیدگاه اندیشمندان و تیپولوژی فکری آنها در قرن اخیر دست یافته است. در صورتی که رویکرد پدیدارشناختی، به گون های تبادلی و رویکرد اکولوژیک، ب هگون های ک لنگر در نظر گرفته شود، دیدگاه مذکور به رویکرد روا نشناختی وگونه تکاملی، مربوط است. در پایان نتیجه پژوهش نشان می دهد که با توجه به آینده پژوه شهای زیبای یشناسی منظر، رویکردهای معرفی شده فوق نه تنها با یکدیگر ناسازگار یا در رقابت نیستند، بلکه مکمل یکدیگر نیز بوده و تجلی یا بیا نهایی مختلف از فر مهای زیبای یشناسی منظرهستند.
  کلیدواژگان: منظر، زیبای یشناسی، رویکرد روا نشناختی، رویکرد پدیدارشناختی، رویکرد اکولوژیک
|
 • Sepideh Alaghmand*, Saeed Salehi, Farhang Mozaffar Pages 5-20
  Education and educational spaces in any eras have had a significant role in the growth and development of communities. Schools are the best-known educational spaces, which were undergone essential changes over time in various fields including architecture. Thus, it is important to evaluate these changes during different eras. The lack of spatial qualities and replacement of other segments are our schools today problem, compared traditional schools. In other words, the qualities existing in traditional schools are absent in architecture of today’s schools, and the other elements were replaced. Studies that have been conducted regarding schools to date show that less attention has been paid to architecture and content changes of schools, and their cause during different periods. Thus, it is necessary to evaluate these developments and their reasons. This paper tries to examine these developments and their causes. The aim of this study is to evaluate changes in the architecture and content of schools and the relationship between them in the traditional, transitional, and modern era in Iran, compared to each other. In this study, a comparative-analytical research methodology has been used. Library studies were used to collect data. Dodar, Chahar Bagh, and Aqabozorg schools, from traditional era, Darolfonun School from transitional era and Markar School from modern era were selected for comparative analysis purposes; then the required indexes determined for comparison and the evaluations were carried out. According to the hypothesis of this study, compared to the traditional era, architectural developments in Iranian schools during the transitional and modern eras are mostly affected by their content; nevertheless, results do not support the hypothesis and therefore, it was rejected. The results showed that the architectural changes and the pattern of Iranian schools during the transitional and modern eras compared to traditional era were associating with an abstraction-oriented imitation from the architecture of the West and the lack of traditional schools spatial qualities in the architecture of modern schools. Therefore, the same applies to the elimination of the residential section and the contents had no effect on these changes. In this way, the Iranian school has maintained the traditional pattern until mid-Qajar, but since this era onwards and with the establishment of Darolfonun and utilizing the West architecture, the architecture of schools were change. In other words, the new structures of schools during the transitional and modern eras, was a European imitation through eliminating the residential section (school-chamber) and converting to the (school-corridorclass). Thus, the spatial qualities of traditional schools were eliminated, new elements were replaced, and modern schools with new architectural were formed.
  Keywords: Architecture, content, Iran's schools, Transitional to modern era
 • Zahra Rahbarnia *, Roshanak Davari Pages 21-33
  Taziyeh as a ritual performance is an ancient art. Its present form originated during Safavid period and became popular in Qajar era. Taziyeh has often tried to interact with the common audience in order to convey meanings and thus be more effective. This art form is known to be the basis of the principles of contemporary Dramatic and Performing Arts. As a part of New Art, in the late 60s, Performance Art applied philosophy, visual arts, postmodern theories and theatrical elements to convert a static art into a dynamic one, and thus developed the concept of communication and interaction with the audience during the course of time. Therefore the main problem of the research is as following: Is it possible to compare Taziye and Performance Art within the body of Performing Arts and hence ascribe similar functions to both, related to the amount of audience interaction (the amount of communications, the similarities and their overlapping)? Depending on the hypothesis of this article, the two arts are related according to the definition of New Art within the context of the audience participation; it means both are audience-centered. The main purpose of this study is to identify a new approach in the field of Traditional Arts, and the secondary purpose is to accept Taziyeh as a traditional art being parallel to the new art of Performance, on the basis of audience participation features. In spite of the insignificant amount of its followers in Iran, this viewpoint is as old as postmodern history and may expand the perspective of the artists. Therefore, a descriptive analytic method is applied and the information is gathered through library documents. Studying the most common and outstanding characteristics of these two arts, we have concluded that since there exists overlapping and similarities between the two arts in the field of audience interaction and participation, Taziyeh could be considered as Performance Art, and certain other traditional arts as the foundations of New Arts.
  Keywords: Ritual art, Taziyeh, Performance art, audience, Interaction
 • Hannaneh Khamenehzadeh* Pages 33-44
  Privacy, as the process in which humans regulate their relation with the others and achieve the experience of introspection, can be reached in the ‘house’ more than everywhere else. This phenomenon and its realization in the life world of house is studied and analyzed in this essay. There are various definitions of privacy from different points of view, but they mostly confirm that privacy is a spectrum as a concept. The basic hypothesis of this research is that failing to pay attention to the spectrum-like nature of privacy in designing living spaces especially ‘houses’, has on many occasions caused such spaces to be built by considering only one aspect of such concept. ‘Individual privacy’ and ‘collective (group) privacy’ are on both extremes of the privacy spectrum and two equal aspects of one nature, and they must be considered simultaneously for the optimum realization of privacy. Giving priority to either of the aspects or ignoring each of them can result in mental or social damages and turn the atmosphere of the house into an ineffective place in the extensive provision of the needs of the residents. Assuming a qualitative approach on the basis of interpretive historical method, this research has analyzed the realization of privacy spectrum in the two groups of pre-modern and modern Iranian houses. According to studies, a one dimensional/one faceted approach to the spectrum nature of the privacy in either group of the houses has led to the elimination of some territories. So either of personal/ individual identity and collective identity is bold in one of these two groups of houses. Therefore, the all inclusive consideration of privacy spectrum and trying to achieve all of its aspects can be considered a comprehensive approach.
  Keywords: Privacy spectrum, Individual privacy, Collective (group) privacy
 • Leila Habibi *, Farzin Mahmoudi Paty Pages 45-56
  Impacts of modernism on urban spaces can be observed in specific historic periods of Iran cities. This issue is important because these public spaces have undergone scale and performance alternations. Tehran, as the capital of country and as the showcase of alternations, has been the symbol of modern city and today is exposed to increasingly accelerated changes. As one of public spaces types, commercial spaces have concurred Tehran and dominated other functionalities. Due to increasing application of commercial spaces, this paper studied their development trend from traditional bazars to specialized markets, centralized stores, malls and the like. Therefore, the aim of this study is to investigate the growth and development trend of commercial spaces in Tehran. This is a qualitative and descriptiveanalytical research in which data collection tools such as documentation, library and field surveys such as noncooperative observation were employed throughout the city. ArcGIS software was applied for results’ analysis. For showing the spatial development trend of commercial spaces in different periods, maps were used. The results of study revealed formation of different commercial centers from the beginning of contemporary era in different forms which can be classified into several groups. First, the commercial centers and commercial unitsof Tehran were in the form of single-core units and then linearly developed around the central cores (streets and new markets); afterwards; they exhibited themselves in the format of new specialized markets. Spatial forms of this functionality in Tehran, from traditional form of bazar in the center to specialized markets in the surrounding regions of Tehran, reflect increasing demand for these spaces and also shortage of growth space. The results also revealed that formation of these markets, regarding spatial limitations in Tehran, will be enhanced in the surrounding areas of Tehran. Spatial alternations of commercial applications in the cities highlight the role of urban planning and introduce commercial application as a crucial driving force in formation of cities.
  Keywords: Modernism, modernization, Commercial spaces, Shopping center, Especial markets
 • Mostafa Rostami *, Rogaieh Sarvi Zargar, Hojjaolah Eyni Pages 57-68
  By the end of the 19th century and beginning of the 20th, rapid technological changes, increasing urbanization, and the login art to Urban Space, everyday lives of the people bounded to the ‘public spaces’. Hereby, new ‘institutions’ were in need, and ‘city’ turned into one of the fundamental problematic sites of inquiry for artists, urban planners, designers, architects, politicians, and every individual citizen around the globe. In 1920s, as one among many solutions to the problematic of the ‘cities’ and ‘citizenship’, ‘public art’ increasingly caught the attentions and preformed an undeniable role in the everyday lives of the people. As an analytical-comparative analysis, this inquiry analyzes urban spaces in two main public spaces in Thailand and Iran comparatively: Lampini Park in Bangkok and Elli Park in Tabriz. From structural perspective, the two are significantly similar; which makes the research justified methodologically. Despite the similarities such as the area of Parks, having lakes and being constructed in the same time, the comparative analysis, based on the analytical components, illustrates that the spaceshad been used differently. Contrary to what the analysis the Lampini Park in Bangkok shows, there is no distinction between the interior and exterior structures in case of Elgolu Park in Tabriz; which means the designers faced two different spaces with one single logic and mind set. Not only cannot meet the requirements, but also is caused special confusion and disorder as well.
  Keywords: Urban Park, Public space, Public art, Lampini Park, Elgolu Park
 • Amin Habibi * Pages 69-76
  According to the approaches of landscape aesthetics developed in the twentieth century based on environmental psychology and experimental works, landscape and urban planning is of high priority . On the other hand, the effect of aesthetics on the perception, experience and changes of landscape is highly highlighted. According to researchoriented perspectives, aesthetics is very important for perception and experience of landscape. Aesthetics also affect the changes of landscape. Nowadays, aesthetics plays a significant role in the landscape architecture and is used as a driver to change the landscape in term of cultural values, social justice and environmental rights.. Aesthetics provide a new form of sustainable landscape and contribute to beauty, acceptance and make sense of the landscape. The objective of this study was to find the paradigm of landscape aesthetics in the future. According to the qualitative data of previous studies, to understand future researches in the field of aesthetic landscape, three different approaches should be concerned that are described in detail in this study. These approaches including phenomenological, psychological and ecological can shape the general paradigm of landscape aesthetic and determine the direction of the future researches in the field of landscape; therefore, this paper tries to answers these questions: what are the new approaches to study the landscape aesthetics? How these approaches can be used to shape the researches in the field of landscape aesthetics in the future? This is a descriptive-analytical study.. In this study, scientists’ views and intellectual typology of the past century have been collected by analysis of the approaches mentioned above. If the phenomenological approach is perceived as the exchanged type and the ecological approach as a holistic one, psychological approach is as psychological and evolutionary approach. According to the results of study on the future researches on landscape aesthetics, the approaches mentioned above are neither incompatible nor consistent. These approaches complement each other, but explain different aspects of landscape aesthetics.
  Keywords: Landscape, Aesthetic, Psychological approach, Phenomenological Approach, Ecological Approach