فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - سال هفتاد و پنجم شماره 3 (پیاپی 195، خرداد 1396)
 • سال هفتاد و پنجم شماره 3 (پیاپی 195، خرداد 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/21
 • تعداد عناوین: 10
|
 • داود فرج زاده*، صدیقه کریمی قریق، سیاوش دستمالچی صفحات 159-171
  فاکتور نکروزدهنده ی تومور-آلفا (TNF-α) یک سایتوکین پیش التهابی است که در انواع مختلفی از سلول های خون ساز و غیرخون ساز و بدخیم تولید می شود که این سلول ها به طور عمده شامل ماکروفاژها، لنفوسیت های T، لنفوسیت های B، سلول های کشنده طبیعی، نوتروفیل ها، آستروسیت ها، سلول های اندوتلیال، سلول های ماهیچه ی صاف می باشند ولی به طور عمده توسط ماکروفاژهای فعال شده تولید می شوند. به طور کلی، TNF-α سیستم های کنترلی درگیر در تکثیر سلولی، تمایززایی، التهاب، مرگ و تنظیم ایمنی را فعال می کند. اگرچه سطح طبیعی TNF-α برای تنظیم پاسخ های ایمنی بسیار مهم است، اما تداوم واکنش ایمنی که در اثر تولید نابه جا و بیش از حد آن ایجاد می شود می تواند سبب بعضی از بیماری های التهابی یا خودایمنی شود. بنابراین خنثی سازی آن و یا بلوکه کردن گیرنده های آن با استفاده از مهارکننده های آن می تواند یک استراتژی درمانی موثر در کنترل و درمان چنین بیماری هایی باشد. برای مهار TNF-α از چندین روش استفاده می شود، از جمله تولید آنتی بادی های کایمریک و یا به طور کامل انسانی، گیرنده های آن که محلول در خون هستند، مولکول های کوچک ضد TNF-α که باعث مسدود شدن مسیرهای بیوسنتز mRNA های سنتز کننده ی آن می شوند و یا مانع از پیام رسانی می شوند که در تولید آن درگیر است، همچنین می توانند ترجمه mRNA مولکول TNF-α یا پردازش پس از ترجمه ی آن را مهار کنند و یا مانع از برهمکنش آن با گیرنده آن شوند. بنابراین هدف قراردادن TNF-α با استفاده از مهارکننده های آن می تواند یک استراتژی درمانی موثر در کنترل و درمان چنین بیماری هایی باشد. در این مطالعه مروری، ساختار و ویژگی فاکتور نکروزدهنده ی تومور-آلفا و گیرنده های مرتبط با آن، نحوه سیگنالینگ آن در ارتباط با بیماری های مختلف و نیز راهکارهای مهار آن مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: مقالات مروری، فاکتور نکروزدهنده تومور آلفا، التهاب، مهارکننده
 • صادق بنی عقیل، غلامرضا نیکبخت بروجنی، حسن تاج بخش، عاطفه اسماعیل نژاد، علی اکبر امیرزرگر* صفحات 172-178
  زمینه و هدف
  بیماری سل یک معضل بهداشتی در سراسر جهان است. حدود یک سوم جمعیت جهان با این باکتری آلوده هستند که تنها %10-5 افراد به سل فعال مبتلا می باشند. عوامل ژنتیکی و محیطی در ابتلا به این بیماری نقش مهمی ایفا می کنند. مطالعات نشان داده است که آلل های Human leukocyte antigen (HLA) در دفاع میزبان در این بیماری اهمیت زیادی دارند. در این مطالعه فراوانی آلل های HLA در گروه شاهد و کنترل مورد بررسی و مقایسه آماری قرار گرفته اند.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت تحلیلی و به روش مورد- شاهد (Case-control) انجام گرفته است. این بررسی از مهر ماه تا اسفند 1394 تعداد 50 بیمار مبتلا به سل از نژاد سیستانی و 100 نفر گروه کنترل سالم سیستانی ساکن استان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، مرکز بهداشت انتخاب شدند، نمونه ها پس از انتقال به تهران آزمایشگاه ایمونوژنتیک دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، استخراج ژنومیک DNA و سپس آلل های HLA کلاس II (HLA-DRB1 و -1DQB) با روش PCR-SSP تعیین گردید.
  یافته ها
  فراوانی آلل DRB1*04:03 (0/01P=)، DRB1*14:04 (0/01P=)، DQB1*0601 (0/004P=) و DQB1*0201 (0/009P=) در بیماران به طور معناداری از گروه کنترل بیشتر بود، درحالی که فراوانی آلل های DRB1*07 (0/0003P=) در گروه کنترل بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  این پژوهش نشان می دهد که احتمالا برخی از آلل های HLA کلاس IIدر استعداد ابتلا به سل و برخی دیگر در محافظت از بیماری در قومیت سیستانی نقش دارند. با این حال مطالعه نقش آلل های HLA در اقوام و جمعیت های مختلف ضروری است.
  کلیدواژگان: مطالعه مورد-شاهد، آنتی ژن HLA، توبرکلوزیس، ایران، PCR، پلی مورفیسم
 • محمد مهدی سلطان دلال*، شیرین نظام آبادی، جلال مردانه، زهرا رجبی، ابوالفضل سیردانی صفحات 179-186
  زمینه و هدف
  تغییر شیوه تغذیه نوزادان در سال های اخیر و روند رو به رشد استفاده از شیر خشک در آن ها باعث اهمیت بیشتر به کیفیت شیر خشک های مصرفی و ارزیابی سلامت در آن ها شده است. هدف از این پژوهش شناسایی سویه های توکسین زای گونه های گروه باسیلوس سرئوس در شیر خشک نوزادان با استفاده از روش واکنش زنجیره‏ای پلیمراز بوده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی که در طی 12 ماه از فروردین تا اسفند سال 1394 در آزمایشگاه میکروب شناسی مواد غذایی دانشکده بهداشت صورت گرفت، از 125 نمونه شیر خشک نوزادان پس از تهیه رقت 0/1 بر روی محیط اختصاصی باسیلوس سرئوس (Mannitol Egg Yolk Polymyxin Agar، MYP Agar) تلقیح شد و پس از گرمخانه گذاری به مدت 24 ساعت در C° 30، کلنی های ظاهر شده از نظر واکنش های بیوشیمیایی بر اساس روش های استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تایید نهایی باسیلوس ها و بررسی توکسین های این باکتری، واکنش زنجیره ای پلیمراز برای ژن های انتخابی ITS تایید کننده باسیلوس و NHE مرتبط با اسهال و EM مرتبط با استفراغ انجام شد.
  یافته ها
  از 125 نمونه شیر خشک نوزادان، 84 نمونه (67/2%) آلوده و تعداد 110 جدایه با روش فنوتیپی، مشکوک به گروه باسیلوس به دست آمد. با مطالعه ژنITS ، 91/8% از جدایه ها باسیلوس سرئوس شناسایی شد. 53/63% این باکتری ها دارای ژن های NHE عامل سندرم اسهالی و 79% دارای ژن EM عامل سندرم استفراغی در باسیلوس سرئوس بودند.
  نتیجه گیری
  داده های این مطالعه نشان داد که نزدیک به 80% از جدایه های باسیلوس سرئوس دارای ژن‏ مرتبط با استفراغ هستند و بیان‏کننده قدرت بیماری زایی بالای این سویه ها است. وجود حتی تعداد اندک این سویه های بیماری زا یعنی کمتر از میزان مجاز تعریف شده در مواد غذایی، می تواند مشکل‏ساز باشد.
  کلیدواژگان: مطالعه توصیفی مقطعی، شیر خشک، باسیلوس سرئوس، نوزادان، روش مولکولی، واکنش زنجیره ای پلیمراز، ویرولانس
 • صغری خظردوست *، فهیمه قطبی زاده، شیوا گلنواز، معصومه شفاعت صفحات 187-193
  زمینه و هدف
  لوشیا دفع خونریزی مختصر بین 24 ساعت تا 12 هفته پس از زایمان است و استاندارد مشخصی جهت افتراق موارد طبیعی از غیرطبیعی وجود ندارد. هدف از این پژوهش، تعیین ارتباط یافته های سونوگرافیک رحم پس از زایمان طبیعی با مدت زمان دفع لوشیا پس از زایمان بود.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی در سال 1393 در بخش اورژانس زایمان بیمارستان امام خمینی (ره) تهران انجام شد. افراد مورد مطالعه زنانی بودند که زایمان واژینال به دنبال حاملگی ترم با سن حاملگی بیشتر از 37 هفته و تک قلو داشتند و رضایت جهت شرکت در مطالعه داشتند. معیارهای خروج سابقه ی سزارین یا هر اسکار دیگر رحمی بود. سونوگرافی ترانس واژینال طی 48 ساعت اول زایمان انجام گردید و ضخامت و اکوژنیسیته اندومتر و سایز رحم مورد ارزیابی قرار گرفت و مادران به مدت شش هفته پس از زایمان جهت میزان و مدت دفع لوشیا پیگیری شدند.
  یافته ها
  از 160 مادر وارد شده در مطالعه 96 نفر (%60) خونریزی بیش از شش هفته و یک نفر دفع لوشیای کمتر از چهار هفته داشت. از شاخص های سونوگرافی، اندازه رحم و طول آندومتر ارتباطی با مدت زمان دفع لوشیا نداشتند، اما ضخامت آندومتر ارتباط معناداری با طول مدت دفع لوشیا داشت (0/04P=). همچنین معیارهای بالینی شامل تعداد حاملگی، زایمان، تولد زنده، سقط و وزن تولد کودک، ارتباط معناداری با طول مدت دفع لوشیا نداشت. مدت زمان زایمان با مدت دفع لوشیا دارای ارتباط آماری معناداری بود. در تحلیل چند متغیره فقط ضخامت آندومتر ارتباط معناداری با طول مدت دفع لوشیا داشت.
  نتیجه گیری
  ضخامت آندومتر رحم در 48 ساعت اول پس از ختم بارداری طبیعی با مدت زمان دفع لوشیا مرتبط است و می تواند به عنوان فاکتور پیش بینی کننده مدت دفع لوشیا باشد.
  کلیدواژگان: آندومتر، زایمان واژینال، سونوگرافی، دوره پس از زایمان
 • لیلا عاصف کبیری، عباس علی بخشی، سید حسن امامی رضوی، مهتاب محمدی فرد، علیرضا عبدالهی * صفحات 194-199
  زمینه و هدف
  در سال های اخیر افزون بر هورمون پاراتیرویید نقش ویتامین د در بروز هیپوکلسمی پس از تیروییدکتومی کامل مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی رابطه سطح سرمی ویتامین د پیش از عمل جراحی با بروز هیپوکلسمی پس از جراحی تیروییدکتومی کامل بود.
  روش بررسی
  در یک مطالعه مقطعی (توصیفی-تحلیلی) 57 بیمار کاندید تیروییدکتومی کامل از فروردین 1392 تا اسفند 1393 در بیمارستان ولی عصر (عج) مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تمامی بیماران کلسیم، ویتامین د، پاراتورمون پیش از عمل و کلسیم روز اول و دوم پس از عمل اندازه گیری و سپس بر اساس اهداف مطالعه میزان ویتامین د پیش از عمل با میزان بروز هیپوکلسمی پس از جراحی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین کلسیم بیماران پیش از عمل mg/dl 0/77±9/2 و میانگین ویتامین د پیش از عمل nmol/l 12/1±24 بود. میانگین کلسیم پیش از عمل و روز اول پس از عمل تفاوت آماری معناداری داشتند(0/001P<). از لحاظ ویتامین د، 37 بیمار (64/9%) دچار کمبود ویتامین د پیش از عمل و 20 بیمار (35/1%) دچار ویتامین د ناکافی بودند. از 37 بیماری که کمبود ویتامین د پیش از عمل داشتند، 26 بیمار دچار هیپوکلسمی روز اول پس از عمل و از 20 بیماری که ویتامین د ناکافی داشتند 14 بیمار دچار هیپوکلسمی در روز اول شدند که تفاوت از نظر آماری معنادار نبود (0/58P=).
  نتیجه گیری
  سطح سرمی ویتامین د پیش از عمل تیروییدکتومی کامل نقشی در بروز هیپوکلسمی پس از عمل که از عارضه های مهم و به طور تقریبی شایع این جراحی می باشد ندارد.
  کلیدواژگان: ویتامین د، تیروییدکتومی، هیپوکلسمی، هورمون پاراتورمون
 • حاجیه برنا، شیوا رفعتی *، فاطمه حاج ابراهیم تهرانی، سمیه قدیمی صفحات 200-207
  زمینه و هدف
  تزریق فرآورده های خونی در نوزادان شایع و در بهبود وضعیت بالینی آن ها نقش موثری دارد. با توجه به ضعف سیستم ایمنی نوزادان و احتمال بروز عوارض بایستی به ضرورت تجویز فرآورده های خونی توجه بیشتری شود. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی و علل و برخی از عوامل موثر در تزریق فرآورده های خونی در نوزادان بستری بود.
  روش بررسی
  مطالعه کنونی به صورت توصیفی-مقطعی در 1106 نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان در بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) در تهران طی سال های 91-1388 انجام شد. فراوانی و علل تزریق فرآورده های خونی شامل پلاسمای منجمد تازه (FFP)، پلاکت، خون کامل، گلبول قرمز متراکم، ایمونوگلوبولین وریدی، کرایوپرسیپیتیت (Cryoprecipitate) و ارتباط آن با سن حاملگی، جنس، وزن تولد، آپگار نوزاد، طول مدت بستری، استفاده از ونتیلاتور مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  از 1106 نوزاد بستری 221 نوزاد (19/98%) فرآورده خونی دریافت کرده بودند که تعداد 82(37%) دختر و 139(63%) مورد پسر بودند. 113(51%) نوزاد نارس و 108(48%) مورد ترم بودند. از 361 نوبت تزریق، فراوانی تزریق پلاسمای تازه منجمد شده 173(47/9%)، پک سل 122(33%)، پلاکت 32(8/8%)، کرایو 20(5/1%) خون کامل 3(0/83%) بود. 121(54/75%) نوزاد فقط یک نوبت تزریق فرآورده خونی داشتند. شایعترین اندیکاسیون تزریق پلاسمای تازه منجمد شده درمان جایگزینی 140(80%)، تزریق پک سل اصلاح آنمی علامت دار 68(55/6%) و تزریق پلاکت پیشگیری از خونریزی در نوزدان مبتلا به ترومبوسیتوپنی 20 مورد (60%) بود. دفعات تزریق خون با سن حاملگی (0/022=P)، وزن تولد (0/01P=)، علت بستری (0/001P=)، استفاده از ونتیلاتور (0/002P=) و طول مدت بستری ارتباط معناداری داشت (0/001P=).
  نتیجه گیری
  با کنترل عوامل موثر در تولد نوزادان نارس، کاهش طول مدت بستری و مدت زمان استفاده از ونتیلاتور می توان دفعات و عوارض ناشی از تزریق خون را به طور موثری کاهش داد.
  کلیدواژگان: نوزاد، تزریق، فرآورده خونی
 • کامران ابراهیمی، شاکر سالاری لک *، کمال خادم وطن صفحات 208-218
  زمینه و هدف
  بیماری های قلب و عروق شایعترین علت مرگ در جهان بوده که بیشترین علت آن گرفتاری عروق است که این مطالعه به جهت محاسبه و مقایسه سال های از دست رفته عمر به دلیل مرگ و ناتوانی برای مهمترین عامل مرگ (سکته قلبی) در جامعه مورد بررسی انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه به صورت مقطعی و طی سال های 1391 و 1392 با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام گرفت، تمامی بیماران با تایید رخداد سکته قلبی بر اساس علایم بالینی، بروز تغییرات در نوار قلب و افزایش آنزیم های قلبی وارد مطالعه شدند و بار سلامتی ناشی از سکته قلبی، با استفاده از شاخص Disability adjusted life years (DALY) محاسبه گردید. داده های ابتلا از سامانه ثبت سکته قلبی وزارت بهداشت و داده های مرگ بر اساس نظام ثبت مرگ ICD10 از معاونت بهداشت دانشگاه استخراج گردید.
  یافته ها
  تعداد رخداد سکته قلبی 7235 نفر (مردان 60/6% و زنان 39/4%) بود که میانگین سنی 69±15 سال بود. نتایج گویای 53804 سال (17/7 در هزار نفر) مفید از دسته رفته عمر به دلیل مرگ یا ناتوانی ناشی از سکته قلبی بود که سهم مرگ زودرس ناشی از سکته قلبی 52170 سال (17/1 در هزار نفر) و ناتوانی حاصل از این بیماری 1634 سال (0/54 در هزار نفر) بود. بار سکته قلبی در مردان بیشتر از زنان بود. در هر دو جنس بیشترین بار در گروه سنی 80 به بالا بود. میزان شیوع بیماری 376 (در صدهزار نفر) برآورد شد و سکته قلبی 18/8% از کل علل مرگ را به خود اختصاص داد.
  نتیجه گیری
  بالا بودن بار ناشی از سکته قلبی به ویژه در مردان، رخداد سکته قلبی را به عنوان یک اولویت بهداشتی و لزوم برنامه ریزی مناسب در جهت اقدامات موثر پیشگیری و درمان مطرح می کند.
  کلیدواژگان: مطالعات مقطعی، سکته قلبی، بار بیماری
 • راضیه اکبری، مهدی عقیلی* صفحات 219-227
  زمینه و هدف
  در زمینه ی ارتباط پزشک و بیمار، راستگویی به بیمار از مباحث مهم به شمار می رود. باتوجه به اینکه بیان یا کتمان حقیقت علاوه بر مسایل اخلاقی از نظر قانونی نیز مشکلاتی را ایجاد می کند، در نتیجه شیوه ی برخورد درست با این موضوع و عواملی که بر این موضوع تاثیرگذارند، به ویژه در بیماری های سخت درمان مانند سرطان اهمیت زیادی دارد. هدف این پژوهش تحلیل عوامل موثر بر حقیقت گویی پزشکان به بیماران سرطانی ایران از دیگاه متخصصان حوزه سرطان در دانشگاه علوم پزشکی تهران بود.
  روش بررسی
  این پژوهش به صورت توصیفی- پیمایشی انجام شد که نمونه ی آماری آن را 161 تن از متخصصان مرتبط با سرطان در شهر تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران (اسفند 1394) تشکیل می داد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین آنان در زمینه های مختلف انتخاب شدند. ابزار بررسی پرسشنامه ای بود که بر اساس ادبیات پژوهش تنظیم و روایی آن توسط اساتید کارآزموده و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (Cronbach''s alpha coefficient) تایید شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، تفاوت معنا داری بین نگرش پزشکان مرد و زن در بیان حقیقت وجود نداشت (0/481P=)، اما در زمینه ی تمایل تفاوت معنا داری بین متخصصان و غیر متخصصان سرطان وجود داشت. همچنین نشان داد که تفاوت بین رفتار پزشکان وجود داشت. بین رفتار پزشکان بخش خصوصی (میانگین 8/87)، با پزشکانی که در بخش خصوص-دولتی مشغول فعالیت بودند (8/62) تفاوت مشاهده شد (0/014P=).
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که بین دیدگاه برخی متخصصان در بیان حقیقت تفاوت وجود دارد، ولی این مسئله دلیلی بر کتمان حقیقت نیست و پزشکان باید در بیان حقیقت به عوامل مختلف توجه کنند.
  کلیدواژگان: راست گویی، ارتباط پزشک و بیمار، بیماران، نگرش
 • علی محمد مصدق راد، انسیه اشرفی* صفحات 228-234
  زمینه و هدف
  رضایت بیماران یکی از شاخص های مهم کیفیت و اثربخشی خدمات بیمارستانی است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر سیستم مدیریت کیفیت بر میزان رضایت بیماران انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه اقدام پژوهی مشارکتی بوده که در بخش مراقبت های ویژه تنفسی بیمارستان لبافی نژاد تهران در سال 1392 انجام شد. با تشکیل تیم بهبود کیفیت و استفاده از مدل ده مرحله ای مدیریت کیفیت مصدق راد، اقدام به بهبود فرایندهای کاری بخش شد. رضایت بیماران بخش، پیش و پس از اجرای مدیریت کیفیت سنجیده شد.
  یافته ها
  فرایندهای اصلی بخش اصلاح و استاندارد شدند و اهداف ارتقای فرایندهای کاری تعیین شدند. برنامه عملیاتی دستیابی به اهداف تدوین و اجرا شد. اجرای مدیریت کیفیت منجر به بهبود 54/5 درصدی کیفیت خدمات بخش و افزایش 7/2 درصدی رضایت بیماران شد.
  نتیجه گیری
  اجرای درست یک مدل مناسب مدیریت کیفیت می تواند منجر به بهبود کیفیت خدمات بیمارستانی و افزایش رضایت و وفاداری بیماران شود.
  کلیدواژگان: مدیریت کیفیت، رضایت بیمار، بیمارستان، بخش مراقبت های ویژه تنفسی، بهبود مستمر
 • حامد طبسی زاده*، فرود صالحی، مرضیه اسلامی موید، ماریه اسلامی موید صفحات 235-239
  زمینه و هدف
  مالفورماسیون های شریانی- وریدی مغزی آنومالی های نادرمادرزادی هستند. نارسایی احتقانی قلب در دوره نوزادی به ندرت می تواند به دنبال مالفورماسیون شریانی- وریدی مغزی رخ دهد.
  معرفی بیمار: نوزاد پسر ترم تازه متولد شده با امتیاز آپگار طبیعی به روش سزارین در استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس در خردادماه 1395 متولد گردید. به دنبال سمع سوفل سیستولیک قلبی در اکوکاردیوگرافی یک نقص دیواره بین دهلیزی نوع ثانویه و بازماندن سوراخ بیضی مشخص شد. 72 ساعت پس از تولد نشانه های نارسایی قلبی در وی نمایان گردید. در سونوگرافی ترانس فونتانل، اتساع سیستم وریدی مغزی مشاهده شد. Magnetic Resonance Imaging (MRI) و Magnetic Resonance Venography (MRV) یک مالفورماسیون شریانی- وریدی مغزی بزرگ در سمت راست را آشکار نمودند. در نهایت نوزاد 9 روز پس از تولد و پیش از درمان قطعی برای بستن مالفورماسیون شریانی- وریدی فوت نمود.
  نتیجه گیری
  مالفورماسیون شریانی- وریدی مغزی آنومالی بسیار نادری در نوزادان می باشد که می تواند به صورت نارسایی احتقاقی قلبی در دوره نوزادی تظاهر کند. با وجود تشخیص زودرس، پیش آگهی بسیار ناامیدکننده ای دارند.
  کلیدواژگان: گزارشات موردی، مالفورماسیون شریانی- وریدی مغزی، نارسایی قلب
|
 • Davoud Farajzadeh *, Sedigheh Karimi-Gharigh, Siavoush Dastmalchi Pages 159-171
  Tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) is a pro-inflammatory cytokine produced by a variety of cells, including hematopoietic and non-hematopoietic cells, malignant cells, macrophages, B lymphocytes, T lymphocytes, natural killer cells, neutrophils, astrocytes, endothelial cells, and smooth muscle cells. TNF-α is a homo-trimeric molecular whose individual subunits are composed of antiparallel beta-sheets, forming a regular triangular prism shape. TNF-α binds to three receptor molecules through its receptor-binding sites, which are at the base of its pyramid structure. Biological responses to TNF-α are mediated through two different receptors: TNFR1 and TNFR2. These receptors are transmembrane glycoproteins with extracellular domains containing multiple cysteine-rich repeats that are structurally and functionally homologous, and the intracellular domains that are discrete and transduce their signals through both overlapping and distinct pathways. However, though TNF-α was initially discovered as an anti-tumor agent, it has been revealed that TNF-α and other ligands of this family are involved in some diseases like cancer, neurological, pulmonary, cardiovascular and autoimmune diseases and metabolic disorders. In general, TNF-α activates the control systems involved in cell proliferation, differentiation, inflammation and cell death, and the regulation of immune system. Although a normal level of TNF-α is very important for the regulation of immune responses, the persistence of the immune response as a result of inappropriate and excessive production of TNF-α can cause some inflammatory or autoimmune diseases. Accordingly, either neutralization TNF-α or blockade of its receptors using TNF-α inhibitors can be an effective therapeutic strategy to prevent or treat such inflammatory diseases. Several methods have been used to inhibit TNF-α, including the production of chimeric or fully human antibodies, soluble TNF-α receptors, or anti-TNF-α small molecules. The two previous agents are mostly capable of inhibiting the binding of TNF-α to its associated receptors, while anti-TNF-α small molecules, in addition to the above, inhibit the biosynthesis of TNF-α by blocking TNF-α mRNA biosynthesis, through the inhibition of its post-translational processing, or by blocking TNF-α receptors. Therefore, in this review article, we discuss the structure and characteristics of TNF-α and its related receptors: TNF-α signaling, TNF-α-mediated inflammatory diseases as well as TNF-α inhibition strategies.
  Keywords: inflammation, inhibition agents, review, tumor necrosis factor-alpha
 • Sadegh Baniaghil, Gholamreza Nikbakht Borujeni, Hassan Tajbakhsh, Atefeh Esmailnejad, Ali Akbar Amirzargar * Pages 172-178
  Background
  HLA disease association was investigated in several autoimmune, cancer and infectious diseases. The outcome of tuberculosis (TB) infection may be influenced by host genetic factors like MMP-1, MCP-1, IL-10, IL-12, TNF-α, IFN-γ and human leukocyte antigen (HLA). Given the paucity of information with regard to the association between the human leukocyte antigens (HLA) and TB infection among Iranians, we aimed to identify HLA polymorphisms that might confer susceptibility or protect against TB.
  Methods
  In this case-control study, to investigate the association between the HLA-DRB1 and DQB1 alleles and TB, 50 patients with tuberculosis were selected from Sistani population in Golstan University of Medical Sciences, Golestan Province, North East of Iran, from September 2015 to February 2016. Allele frequencies in patients were compared with a 100 aged and sex match control group from healthy blood donor of that ethnic population. HLA-DRB1 and -DQB1 alleles were determined using polymerase chain reaction based on sequence specific primer (PCR-SSP) method by low to intermediate resolution kits supplied by CTS (Collaborative Transplant Study, Heidelber University, Germany). Using EPI-info statistical software Chi-square test and fisher exact test, 95% confidence interval and odd ratio were calculated and allele frequencies in patients and control subjects were compared. P-value less than 0.05 were considering statistically significant.
  Results
  The results of this study showed a significant increase and positive association with -DRB1*04:03 (OR=3.13, CI 95% (2.47-3.96), -DRB1*14:04 (OR=3.13, CI 95% (2.47-3.96), -DQB1*0201 (OR=2.67, CI 95% (1.18-6.04), -DQB1*0601 (OR=3.16, CI 95% (1.36-7.73) ,while the frequency of -DRB1*07 (OR=0.16, CI 95% (0.05-0.52) were lower in patients than control group and shows negative association.
  Conclusion
  The results of this study confirmed some of the previous positive and/or negative association, however it is suggested that HLA-DRB1*04:03, -DRB1*14:04, -DQB1*0201, -DQB1*0601- have an important role in susceptibility to tuberculosis infection and -DRB1*07 was associated with protection in Iranian Sistani population. Larger case-control sample size studies may be helpful to confirm our investigation. In addition population-specific studies is needed for evaluation of the role of HLA polymorphisms in tuberculosis in different ethnic groups.
  Keywords: case-control studies, polymerase chain reaction, polymorphism, HLA antigens, Iran, tuberculosis
 • Mohammad Mehdi Soltan Dallal *, Shirin Nezamabadi, Jalal Mardaneh, Zahra Rajabi, Abolfazl Sirdani Pages 179-186
  Background
  In recent years, use of powdered infant formula (PIF) milk for neonates feed is increasing; therefore, the quality control (QC) of PIF products is very important. The aim of present study was detection of toxigenic Bacillus cereus species in PIF milk using PCR assay.
  Methods
  The cross-sectional study was carried out on 125 samples of powdered infant formula milk (PIF) purchased between March 2015 and April 2016 in Department of Pathobiology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Briefly, 0.1 dilutions were prepared and inoculated on Bacillus cereus selective media (MYP) and incubated at 30 °C for 24 hours. The suspicious colonies were verified using biochemical tests based on standard methods. Final confirmation of studied isolates was carried out by ITS gene detection using polymerase chain reaction (PCR) assay. Presence of nonhemolytic enterotoxin (NHE) (linked to diarrhoea syndrome) and emetic toxin (EM) (linked to emetic syndrome) virulence genes were investigated using polymerase chain reaction assay.
  Results
  In this study, of 125 PIF samples, 84 (67.2%) were contaminated. Of various recovered bacteria from these samples, 110 bacterial isolates were suspected to be Bacillus spp. using phenotypic methods. The ITS PCR results showed that 91.8% of the isolates were B. cereus. Respectively, 53.63 and 79% of B. cereus isolates possessed NHE and EM virulence genes.
  Conclusion
  Our data revealed that near 80% of Bacillus cereus isolates have emetic toxin (EM) gene, as result virulence potency of this isolates is very high. However, the low number of this organisms in foods is very important and food safety protocols for these opportunistic toxigenic bacteria should be revised. Since the pasteurization process is ineffective on B. cereus spores; therefore, spores can remain in PIF milk and the vegetative bacterial cells can cause food poisoning in neonates. Therefore, modification of foods quality control protocols is essential in order to identify virulence genes in this bacterium.
  Keywords: bacillus cereus, cross-sectional studies, infants, infant formula, molecular method, polymerase chain reaction, virulence
 • Soghra Khazardoost *, Fahimeh Ghotbizadeh, Shiva Golnavaz, Masoumeh Shafaat Pages 187-193
  Background
  Lochia is the slight vaginal bleeding between 24 hour to 12 week after delivery. There isnt any standard definition for difference between normal and abnormal lochia in post-partum period. The aim of this study was to determine the relationship between ultrasonic findings of the postpartum uterus after normal vaginal delivery with the duration of lochia discharge.
  Methods
  In this cross-sectional study was done in Imam Khomeini Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, from 2014 to 2015. In this study 160 women with non-complicated vaginal delivery were entered. Inclusion criteria were: Term pregnancy with gestational age > 37, singleton fetus with cephalic presentation. Exclusion criteria were pre-term pregnancies, previous Cesarean section or other uterine surgeries and twin fetuses. Transvaginal ultrasound was done in first 48 hours after delivery, endometrial thickness echogenicity and uterine size was evaluated. Maternal age, parity, duration of labor and neonatal weight were evaluated. Then the mothers were followed for 6 weeks. The quality and the quantity of lochia discharge were asked by the phone.
  Results
  Lochial discharge last more than 6 weeks in 96 out of 160 (60%). One had less than 4 weeks. The uterus length, thickness, height and endometrial length did not show any relationship with the duration of lochial discharge, but endometrial strip thickness significantly correlated with the duration of lochial discharge period (P=0.04). None of clinical variables like the number of gravidity, parity, live birth or child birth weight, were correlated to the duration of lochia discharge period, but the labor time was correlated to the duration of lochia discharge period (P=0.04). Although both endometrial thickness and labor time in univariate analysis were correlated to the lochia duration time but this was true just for endometrial thickness in multivariate analysis.
  Conclusion
  The endometrial thickness in first 48 hours after normal vaginal delivery could predict the duration of lochia discharge, there wasn’t any correlation between lochia discharge period and other ultrasound parameters.
  Keywords: endometrium, postpartum period, ultrasonography, vaginal delivery
 • Leila Asefkabiri, Abbas Alibakhshi, Seyed-Hassan Emami-Razavi, Mahtab Mohammadifard, Alireza Abdollahi * Pages 194-199
  Background
  Hypocalcemia is one of the most prevalent complications following total thyroidectomy. Over recent years, in addition to hormone parathyroid hormone (PTH), vitamin D has been also studied as a factor causing post-total thyroidectomy hypocalcemia. This survey seeks to study the relationship between the serum level of vitamin D before surgery and during post-total thyroidectomy hypocalcemia.
  Methods
  A group of 57 patients volunteering for total thyroidectomy were studied on Vali-e-Asr Hospital, Tehran, Iran, from March 2013 to March 2015. In all these patients, pre-surgery calcium, vitamin D and parathyroid hormone (PTH) as well as the level of calcium during the post-surgery first two days were measured. Based on objectives of this study, the relationship be-tween pre-surgery vitamin D level and post-surgery hypocalcemia was examined.
  Results
  The average age of patients participating in the survey was 24.1±13.3. They included 19 women (33.3%) and 38 men, total of 40 patients (70.2%). Their average post-surgery calcium level was 9.2±0.77 milligrams per deciliters (mg/dl) and their average vitamin D content before the surgery was 42±12.1 nanomole per liter (nmol/l). The average calcium level before the surgery and the first post-surgery day were meaningfully different in terms of statistics (P0.001). Of 37 patients with pre-surgery vitamin D deficiency, 31 suffered post-surgery second-day hypocalcemia and of 20 patients with vitamin D insufficiency, 18 suffered second-day hypocalcemia. This difference was not statistically meaningful either (P>0.001).
  Conclusion
  The current study showed that the serum level of vitamin D before total thyroidectomy does not have any role in the occurrence of post-surgery hypocalcemia which is almost common after this type of surgery.
  Keywords: hypocalcemia, parathyroid hormone, thyroidectomy, vitamin D
 • Hajieh Borna, Shiva Rafati *, Fathemeh Haj Ebrahim Tehrani, Someieh Gadimii Pages 200-207
  Background
  Blood transfusion is common in infants. Due to the weakened immune system of newborns and the risk of blood transfusion complications, it is necessary to pay more attention following or after to blood transfusion. The aim of this study was to evaluate the frequency and risk factors of blood transfusions in hospitalized neonates.
  Methods
  A cross-sectional study was performed on 1106 infants admitted in the neonatal intensive care unit (NICU) of Mustafa Khomeini University Hospital, Tehran, Iran, from spring 2009 to 2012. Frequency and the reason for of blood components transfusion including fresh frozen plasma, platelets, whole blood, packed red blood cells, cryoprecipitate and relationship with gestational age, sex, birth weight, Apgar score, duration of hospitalization, use of mechanical ventilation were assessed. Statistical analysis was performed with SPSS statistical software, version 16 (IBM, Armonk, NY, USA) and statistical test, chi-square test, independent t-test and analysis of variance (ANOVA).
  Results
  Among 1106 infants admitted to the neonatal intensive care unit, 221 infants (%19.98) received blood products. 82 of all (37%) were female and 139 (%63) were female. 113 (51%) of neonate were preterm and 108 (48%) were term. From 361 times of blood transfusions, 121 infant (54.75%) received at least one blood product. The frequency of blood transfusion was between 39 and 1 times, with an average of 3.65 times per infant. Frequency of fresh frozen plasma infusion was 173 (47.9%), packed cell 122 (33%), platelet 32 (8.8%), cryoprecipitate 20 (5.1%) and whole blood 3 unit (0.83%). The most common causes for fresh frozen plasma transfusion was replacement therapy 140 (80%), for packed cell, to correct symptomatic anemia 68 (55.6%), for platelet transfusions was to prevent bleeding in neonates with thrombocytopenia 20 (62.5%) and cryoprecipitate for bleeding caused by DIC in 18 infant (90%). There was significant relation between frequency of blood transfusions with gestational age (P=0.002), birth weight (P=0.01), cause of hospitalization (P=0.001) using of ventilator (P=0.002), and length of hospital stay (P=0.001).
  Conclusion
  With attention to the guidelines of blood transfusions and controlling factors affecting premature birth and low weight infants, reducing length of hospital stay and duration of mechanical ventilation, frequency and complications of blood transfusion can be effectively decreased.
  Keywords: blood component, neonate, transfusion
 • Kamran Ebrahimi, Shaker Salarilak *, Kamal Khadem Vatan Pages 208-218
  Background
  Cardiovascular disease (CVD) is the most common cause of death in the world that is mostly due to vascular disease. Myocardial infarction (MI) is the most lethal form of coronary heart disease Which is increasing in developing countries. This study was done to calculate and compare lost years of life due to death and disability for the most important cause of death (myocardial infarction) in the studied population.
  Methods
  This cross-sectional study was carried out in Urmia university of Medical Sciences in Western Azerbaijan Province, Iran during 2012 to 2013. Confirmation of the occurrence of myocardial Infarction in hospitalized patients was based on clinical symptoms, changes in electrocardiogram and increases of cardiac enzymes (CK-M Band Troponin). The burden of health from Myocardial Infarction was calculated- using the disability adjusted life years index (DALY). The morbidity data of MI was collected from myocardial infarction Registration System Department of Health, and mortality data were extracted based on death registration ICD10 (I 20-25).
  Results
  The total occurrence of MI was 7235 patients (60.6% men and 39.4% women) with the mean ages of 69±15 years. Number of disability adjusted life years (DALY) caused by MI was 53804 years (17.7 per thousand people) and the portion of early death Years of Life Lost (YLL) due to premature death was 52170 years (17.1 per thousand people), and Years of Life Lost (YLD) due to disability resulting from the disease was 1634 years (0.54 per thousand people). The disease burden in men was more than in women, and the greatest burden was in the age group of 80 and above in both sexes. Prevalence rate of the MI was estimated 376 (Per hundred thousand people) and the MI accounted for 18.8% of all causes of death.
  Conclusion
  The high burden of myocardial infarction, especially in men, raises the incidence of Myocardial Infarction a health priority and the need for proper planning in order to take effective measures for the prevention and treatment.
  Keywords: burden of disease, cross-sectional studies, DALY, myocardial infarction, YLD, YLL
 • Razieh Akbari, Mehdi Aghili * Pages 219-227
  Background
  Cancer is a major life-threatening disease that can evoke deep-rooted fear of death and sense of loss of hope. Even the word, cancer, has powerful connotations of anxiety, pain and suffering. Cancer has a great impact on patients’ lives, so the extent to which physicians should inform them of the diagnosis poses a difficult decision in clinical settings. Therefore, truth telling is one of the most important issues in patients- physicians’ relationship. Besides the ethical aspect, telling or not telling the truth has some legal aspects, therefore, it is important to know the effective factors and understand how to deal with this issue especially for incurable diseases such as cancer. Therefore, the aim of this research was to analyses the effective factors in physician’s truth telling to cancer-patients.
  Methods
  The samples of this descriptive and analytical study, (survey study) consist of 161 cancer-specialists from Tehran University of Medical Sciences who have been selected by simple random sampling method in 2015 and 2016. The data was obtained by survey approach and the data collected using a questionnaire. In order to evaluate the validity and reliability of the research, expert’s opinion and Cronbach alpha coefficient have been used. The questionnaire included scales designed to measure attitude, intention, subjective norms; perceived behavior control. Statistical package for social science software (SPSS) were used to analyses the data. T-test and ANOVA were used to compare groups.
  Results
  Fifty-nine hudred percent male and 41% female physicians took part in this study. The average age of the participants was 43.4±11.27 years. The best person for truth-telling was physician and psychologist. Results showed that there was no significant difference between attitudes of male and female specialist but there was significant difference between oncologist and non-oncologist tendency to tell the truth. Results also showed that there was difference between physician’s behaviors (average 8.87). There was difference between behavior of private and public-private sectors physicians (62.8).
  Conclusion
  Although the results show that there are differences in specialists’ attitude toward truth telling, it is not a good reason for not telling the truth. Although the physicians should consider several factors when telling the truth.
  Keywords: attitude, patients, physician-patient relations, truth disclosure
 • Ali Mohammad Mosadeghrad, Ensieh Ashrafi * Pages 228-234
  Background
  Patient satisfaction is an important indicator of healthcare quality and effectiveness. Quality management as an organizational strategy enhances the quality of hospital services through continuously improving hospital structures and processes. This study aimed to examine the impact of quality management on patient satisfaction.
  Methods
  A participatory action research was conducted in respiratory intensive care unit, at Labafinejad hospital, Tehran, Iran, in 2013. A quality improvement team was established. Operational processes were improved using a quality management model. The quality improvement team standardized processes, identified quality goals for the processes and improved them until achieved quality goals. Patients’ satisfaction data was collected before and after the intervention using a valid and reliable questionnaire.
  Results
  Patients’ satisfaction was 75 percent at the beginning of the study. Patients were mostly dissatisfied with the nutrition services, amenities, lack of attention to their personal needs and lack of involving them in their treatment processes. An action plan was developed for improving patient satisfaction. After the quality management intervention, patient satisfaction reached to 81 percent at the end of this study. The quality management model improved the quality of services by 54.5 percent and consequently increased patient satisfaction by 7.2 percent. Almost half of the patients at the beginning of this study were definitely willing to recommend the hospital to their friends and relatives. This figure increased to 76 percent. The rest of patients stated that they may recommend the hospital to others.
  Conclusion
  Implementing an appropriate quality management model appropriately in a supportive environment helps improve the quality of services and enhance patient satisfaction and loyalty.
  Keywords: hospital, patient satisfaction, quality improvement, quality management, respiratory care units
 • Hamed Tabasizadeh *, Foroud Salehi, Marzieh Eslami Moayyed, Marieh Eslami Moayyed Pages 235-239
  Background
  Cerebral arteriovenous malformations are rare congenital anomalies presenting as different symptoms depending on their size and the age of patient. Congestive heart failure is a rare condition in neonatal period and is most common due to structural heart defects, but rarely may be a result of peripheral shunts such as cerebral arteriovenous malformation.
  Case Presentation
  A term male newborn infant who was delivered by Caesarean Section in Chamran Hospital, Ferdows, South Khorasan Province, June 2016. The infant was admitted to neonatal care unit due to nonreactive nonstress (NST) with normal Apgar score. In first postpartum visit, a systolic heart murmur was detected. Echocardiography showed small atrial septal defect secundum type and patent foramen ovale (PFO). He presented clinical manifestations of heart failure after 72 hours of birth. Antibiotic and treatment of heart failure was started. Following excluding most common etiologies of heart failure such as sepsis, anemia and arrhythmias, for detecting less common conditions such as cerebral vascular aneurism a transfontanelle ultrasonography was performed which showed dilated cerebral venous system. Magnetic resonance imaging (MRI) and Magnetic resonance venography (MRV) revealed a large congenital cerebral arterio-venous malformation (CAVM), in right cerebral hemisphere. Finally, he was expired 9 days after birth due to severe heart failure before any definitive treatment for closing CAVM could be done.
  Conclusion
  CAVM are extremely rare vascular anomalies in newborns which may present occasionally as congestive heart failure in neonatal period. So after excluding other most common etiologies of heart failure such as structural heart defects, screening CAVMs should be done. Inspite of early diagnosis, usually they have extremely poor prognosis.
  Keywords: case reports, heart failure, intracranial arteriovenous malformations, transfontanelle ultrasonography