فهرست مطالب

علوم اعصاب شفای خاتم - سال چهارم شماره 1 (پیاپی 19، زمستان 1394)
 • سال چهارم شماره 1 (پیاپی 19، زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سمانه رفیعی، یونس بازیار، محمد امین عدالت منش* صفحات 1-6
  مقدمه
  هدف از این پژوهش، بررسی اثر اسیدگالیک بر سطح هیپوکامپی فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در موش های مسموم شده با تری متیل تین کلراید پس از هشت هفته تمرین استقامتی بود.
  مواد و روش ها
  هفتاد موش صحرایی نر نژاد اسپراگ داولی انتخاب شدند و به صورت تصادفی به هفت گروه تقسیم شدند، شامل: گروه 1- کنترل، 2- شم، 3- اسیدگالیک 50، 4- اسیدگالیک 100، 5- تمرین، 6- تمرین + اسیدگالیک 50 و 7- تمرین + اسیدگالیک 100. دژنراسیون هیپوکامپ توسط تری متیل تین کلراید (8 میلی گرم/کیلوگرم) در همه گروه ها بجز حیوان های کنترل القاء شد. طی هشت هفته، موش های صحرایی گروه های 3، 6 و 7 روی نوار گردان بدون شیب با یک سرعت 15 تا 20 متر در هر دقیقه برای 15 تا 30 دقیقه در هر جلسه، پنج بار به طور هفتگی دویدند. علاوه بر این گروه های 4 و 6 با اسیدگالیک (50 میلی گرم/کیلوگرم) و گروه های 5 و 7 با گالیک اسید (100 میلی گرم/کیلوگرم) هر روز به مدت 14 روز تحت درمان قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که سطوح هیپوکامپی فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در همه گروه های آزمون نسبت به گروه شم به طور معنی داری بالاتر بود.
  نتیجه گیری
  تمرین استقامتی و اسیدگالیک و همچنین ترکیب آن ها سطوح هیپوکامپی فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز در مدل مسمومیت با تری متیل تین کلراید را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: هیپوکامپ، استقامت فیزیکی، اسیدگالیک، فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز
 • داود معنوی پور*، آرزو شاه حسینی صفحات 7-16
  مقدمه
  نشخوار فکری به عنوان یک سری از افکار تکراری نسبت به خلق منفی یا رویدادها تعریف شده است و تامل خودتوجهی جهت مند می باشد که با امتیازات ذهنی برانگیخته می شود. هدف از مطالعه حاضر ایجاد یک نسخه فارسی از پرسشنامه نشخوار فکری –تامل طراحی شده توسط تراپنل و کمپل و بررسی اعتبار و درستی آن بود.
  مواد و روش ها
  یک گروه از 143 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد، واحد گرمسار به روش نمونه گیری در دسترس طی سال های 1394-1393 انتخاب شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که ضریب پایایی برای 11 مورد باقی مانده از مقیاس نشخوار فکری –تامل 0/73 بود، که 71/78 درصد از واریانس آزمون نشخوار فکری با 3 فاکتور تامل، درون نگری و در فکر فرو رفتن مشخص گردید.
  نتیجه گیری
  نسخه فارسی پرسشنامه می تواند برای سنجش نشخوار فکری در بین افراد ایرانی استفاده شود.
  کلیدواژگان: روان سنجی، تکرارپذیری نتایج، تحلیل عاملی، آماری
 • ابراهیم سلطانی عظمت، ابوالفضل محمدیان، بهروز دولتشاهی *، هیرو علیدوست صفحات 17-25
  مقدمه
  مطالعات اخیر بر روی نظریه ذهن در بیماران با اختلال دوقطبی نقص هایی در بخش هایی از توانایی نظریه ذهن را نشان داده است. این مطالعه به منظور بررسی نقص هایی در سطوح نظریه ذهن در بیماران با اختلال دو قطبی نوع 1 در دوره فروکش انجام شد.
  مواد و روش ها
  30 مرد با اختلال دو قطبی و 30 مرد سالم با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پرسشنامه ها شامل مقیاس پریشانی روانشناختی کسلر و تکلیف داستان های تصویری نظریه ذهن بودند.
  یافته ها
  یافته های ما یک تفاوت معنی دار بین بیماران اختلال دوقطبی در مقابل افراد سالم با توجه به نمره کل تکلیف داستان های تصویری نظریه ذهن نشان داد. با توجه به سطح های نظریه ذهن، یک تفاوت معنی داری بین بیماران اختلال دو قطبی و افراد سالم در پنج خرده مقیاس شامل: باورهای غلط سطح دوم، باور های غلط سطح سوم، تعامل، فریب و کشف فریب وجود داشت. با این حال، داده ها نشان داد که اختلاف معنی داری در باور غلط سطح اول وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  بیماران دوقطبی که دوره فروکش را سپری کرده بودند، عملکرد ضعیف‏تری را در سطوح پیچیده نظریه های ذهن و باورهای غلط نسبت به افراد سالم نشان دادند. آن ها در درک شناختی حالت های ذهنی دیگران، نظیر عقاید و جاه طلبی و حالت های ذهنی عاطفی نظیر احساسات و هیجان ضعیف بودند . نقص در سطوح پیچیده نظریه ذهن در بیماران دوقطبی در دوره بهبودی بیماری می تواند نتیجه بدعمل کردن زیرساخت های شناخت در مغز باشد.
  کلیدواژگان: اختلال دوقطبی، نظریه ذهن، بیماران
 • فرشته دادفر، محبوبه دادفر*، پیرحسین کولیوند صفحات 26-36
  مقدمه
  ناباروری یک بحران شخصی است. روش های مختلف کمک باروری در درمان ناباروری وجود دارد. به طور قابل توجهی اضطراب و استرس در زوج های نابارور نشان داده شده است. این مطالعه، برای مقایسه تعداد و شدت عوامل استرس زا در زوج های نابارور تحت درمان تلقیح داخل رحمی، تحت درمان تلقیح درون سیتو پلاسمی اسپرم و زوج های نابارور بدون درمان (گروه کنترل) انجام شد.
  مواد و روش ها
  سی و هفت زوج نابارور تحت درمان تلقیح داخل رحمی، تحت درمان تلقیح درون سیتو پلاسمی اسپرم و بدون درمان به وسیله نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس از موارد پذیرفته شده در درمانگاه ناباروی رویان انتخاب شدند. آن ها پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و مقیاس عوامل استرس زا را تکمیل کردند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که هیچ رابطه معنی داری بین مدت ناباروری با تعداد و شدت عوامل استرس زا وجود نداشت. بین تعداد و شدت عوامل استرس زا با عوامل ناباروری تفاوت معنی داری وجود نداشت. همچنین تفاوت معنی داری در تعداد و شدت عوامل استرس زا بین مرد و زن وجود نداشت. هیچ تفاوتی در تعداد و شدت عوامل استرس زا بین گروه تلقیح داخل رحمی، گروه تلقیح درون سیتو پلاسمی اسپرم و گروه کنترل نبود. داده ها نشان داد که یک تفاوت قابل توجهی در تعداد عوامل استرس زا با گروه درمان تلقیح داخل رحمی همچنین در تعداد عوامل استرس زا بین گروه تلقیح داخل رحمی و تلقیح درون سیتوپلاسمی اسپرم با گروه کنترل وجود دارد. یافته ها نشان داد تفاوت معنی داری بین گروه های تلقیح داخل رحمی و تلقیح درون سیتوپلاسمی اسپرم با گروه کنترل در تعداد و شدت استرس وجود داشت.
  نتیجه گیری
  تلقیح داخل رحمی و تلقیح درون سیتوپلاسمی اسپرم به عنوان روش های کمک باروری می توانند پر استرس باشند. برنامه ریزی طولانی مدت خدمات بهداشت روان برای زوج های نابارور، شناسایی زوج های در معرض خطر، متقاعد کردن زوج ها برای مراجعه به منظور ارزیابی روانشناختی، روان درمانی توسط روان شناسان بالینی و دارو درمانی به وسیله روان پزشکان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: ناباروری، روش های باروری، تلقیح درون سیتوپلاسمی اسپرم
 • فاطمه خدابنده لو، محمود حسینی *، فاطمه صفارزاده، اسماعیل فرخی، بهشته بابازاده صفحات 37-44
  مقدمه
  تفاوت وابسته به جنس در رفتار حیوانات و انسان به طور قابل توجهی مورد بررسی قرار گرفته است. گزارش های بحث برانگیزی در مورد نقش هورمون های جنسی در حافظه و یادگیری وجود دارد. در مطالعه حاضر یادگیری فضایی بین موش های صحرایی نر، ماده و اوارکتومی شده با استفاده از آزمون ماز آبی موریس مورد مقایسه قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش 24 سر موش صحرایی به سه گروه نر، ماده و اوارکتومی شده تقسیم شدند. حیوانات تحت بیهوشی با کتامین (150 میلی گرم/کیلوگرم درون صفاقی) اوارکتومی گردیدند. جراحی مشابهی بر روی موش های صحرایی نر و ماده بدون برداشتن تخمدان ها انجام شد. 8 هفته بعد حیوانات همه گروه ها با ماز آبی موریس آزمایش شدند. مدت زمان تاخیر، طول مسافت پیموده شده و سرعت شنا کردن برای رسیدن به سکو بین گروه ها مقایسه گردید.
  یافته ها
  زمان تاخیر، مسافت طی شده و سرعت شنا کردن برای رسیدن به سکو بین گروه ها مقایسه گردید. تاخیر زمانی در هر دو گروه نر و اوارکتومی شده، نسبت به گروه ماده به طورمعنی داری بیشتر بود. اگرچه مسافت طی شده در گروه اوارکتومی شده نسبت به گروه ماده بیشتر بود، تفاوت معنی داری در مسافت طی شده بین گروه های نر با گروه های اوارکتومی شده و ماده وجود نداشت. سرعت شنا کردن نیز در گروه نر از گروه ماده کمتر بود .
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد می توان نتیجه گرفت که استروژن اندوژنوس نقش مهمی در تفاوت یادگیری فضایی وابسته به جنس دارد.
  کلیدواژگان: جنسیت، اوارکتومی، یادگیری فضایی، موش های صحرایی
 • محمدعلی سرلک، پیرحسین کولیوند* صفحات 45-54
  مقدمه
  تئوری ترومای سازمانی شاید یکی از جدید ترین تئوری ها در عرصه های رفتار سازمانی و مدیریت باشد که با هدف اثرات جانبی روحی و جسمی ترومای سازمانی برای فرد و گروه در یک سازمان بررسی می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثرات ترومای سازمانی بر مهارت های کارکنان مشغول به کار در بیمارستان خاتم الانبیاء، تهران، ایران بود.
  مواد و روش ها
  پرسشنامه های ترومای سازمانی و PLS استفاده شد. اثرات این تروما بر مهارت های مختلف کارکنان بیمارستان بررسی شد.
  یافته ها
  داده های ما نشان داد یک همبستگی معنی داری بین ترومای سازمانی و مهارت های کارکنان در درجه های مختلف وجود دارد.
  نتیجه گیری
  ترومای سازمانی می تواند مهارت های کارکنان در محل کار را کاهش دهد. اگر این تروما برای یک دوره طولانی طول بکشد، آن می تواند روی بهره وری سازمان تاثیر بگذارد.
  کلیدواژگان: بیمارستان، بهره وری، عوارض جانبی
 • سارا عبدالهی، هادی علیقلی، صادق شیریان* صفحات 55-66
  مقدمه
  توانایی ترمیم سیستم عصبی مرکزی در آسیب های تروماتیک و غیرتروماتیک بسیار محدود است. آسیب طناب نخاعی رایج ترین آسیب های تروماتیک در سیستم عصبی مرکزی است. درمان های سلولی برای ترمیم وضعیت بیماری های تحلیل برنده عصبی سیستم عصبی مرکزی توسط انواع مختلفی از سلول های بنیادی آزمایش شده است. رویکردهای سلول درمانی بر روی هدف پاتوفیزیولوژی آسیب طناب نخاعی به ویژه برای جایگزینی سلول های نورونی و گلیال از دست رفته، فراهم کردن یک محیط رشد مناسب تر و خنثی کردن مولکول های مهاری متمرکز شده است. سلول های اجدادی/بنیادی عصبی، پیش سازهای گلیال، سلول های غلاف گلیال بویایی، سلول های بنیادی مزانشیمی و سلول های شوان معمولا به عنوان پیوند سلول های اجدادی در مطالعات تجربی آسیب طناب نخاعی مورد استفاده قرار می گیرند که ممکن است شامل برخی مزایا و معایب باشند. نشان داده شده است که پیوند سلولی در مدل های حیوانی برخی از بیماری های عصبی اثرات مثبت داشته است. با این حال، محدودیت های بالقوه و برخی نگرانی ها راجع به ایمنی سلول درمانی سنجیده شده است.
  نتیجه گیری
  سلول های بنیادی مختلف کاندید برای سلول درمانی ممکن است در آسیب نخاعی تاثیرات درمانی مثبتی را فراهم کنند. این سلول ها دارای برخی مزایا و معایب هستند. در میان این سلول ها، به خوبی تمایز سلول های پرتوان القایی و مشتقات آن ها در شرایط آزمایشگاهی می تواند به عنوان یک منبع اتولوگ در بیماران با آسیب طناب نخاعی استفاده شود.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی، سیستم عصبی مرکزی، آسیب های طناب نخاعی، پیوند سلول
 • بشری هاتف *، سجاد شیری، هدایت صحرایی صفحات 67-76
  مقدمه
  تجربیات حسی می توانند وضعیت هیجانی را درگیر کنند. ادراک روندی است که مغز احساسات را انتخاب و تفسیر می کند. هر ادراک دارای دو بخش فیزیکی و هیجانی است. بخش فیزیکی در هیپوکامپ حفظ و بخش هیجانی در آمیگدال ذخیره می شود. تجربه ادراکی جدید با حافظه مروری که قبلا ذخیره شده است ترکیب می شود. ادراک های وابسته متعدد در زمان ها و مکان های مختلف یک مفهوم را می سازند. مجموعه ای از مفهوم ها، باورها را می سازند. تصمیم گیری افراد بر اساس باورهایشان است که باعث توجه انتخابی می شود و در طول زمان قابل تغییر هستند. میزان پاداش یا تنبیه رفتارها ارزش باورها را تعیین می کند. اگر نتیجه عمل به پاداش برسد حالت مثبت تقویت و جریان هیجانی فعال می شود. اما سیستم شناختی هنگامی که عملی با تنبیه یا تعارض همراه می شود، به کار گرفته می شود. مراکز شناختی هیجان را در عملکرد متقابل مهار می کنند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه داده های مناطق و مدل های تعامل هیجان -شناخت را مرور کرده است. نتیجه گرفته شد که ممکن است مدل ناپایدار از سیستم هیجانی یک فاکتور برای ایجاد حالت های هیجانی مختلف بر اساس شرایط هیجانی مشابه باشد.
  کلیدواژگان: احساس، ادراک، شناخت، هیجانات
 • پرستو براتی دوم، کامبیز روشنایی، سجاد سحاب نگاه، هادی علیقلی، فاطمه علیپور، مرضیه درویشی* صفحات 77-92
  مقدمه
  با توجه به عدم جایگزینی سلول های از دست رفته و عوامل عصبی در ناحیه تحت تاثیر واقع شده، اصلاح و ترمیم در سیستم عصبی پیچیده است و مورد توجه پژوهشگران در سال های اخیر قرار گرفته است. مطالعات گسترده در این زمینه از قبیل روش های سلول درمانی و مهندسی بافت، روش های جدید برای بازسازی عصب فراهم کرده است. استفاده از سلول های بنیادی عصبی و داربست ها با الیافی به اندازه زیر میکرون و نانو ساختاری شبیه به ماتریکس خارج سلولی طبیعی، انتخاب مناسبی برای مهندسی بافت عصبی هستند. برای این منظور کشت های دوبعدی و سه بعدی استفاده گردید. کشت دوبعدی سلول در صدها آزمایشگاه طی دو دهه گذشته انجام شده است. این روش کشت ابتدایی است و آناتومی یا فیزیولوژی از یک بافت برای مطالعه مفید ایجاد نمی کند. بنابراین یک روش جدید برای تطابق عملکرد سلول و ساختار بافت مورد نیاز است. اگرچه طراحی سیستم های کشت سه بعدی سلول مناسب تر است، هنوز چندین مشکل وجود دارد که باید برطرف شود. زمانی که کشت سه بعدی ذکر شد، محققان نیاز به در نظر گرفتن طراحی ماتریکس برای حفاظت و تکثیر سلول ها داشتند. به طور کلی داربست ها در سه گروه از جمله: طبیعی، مصنوعی و ترکیبی (مصنوعی و طبیعی) طبقه بندی شده است. داربست ها با هر خواص شیمیایی یا فیزیکی ترکیب شده برای مهندسی بافت سیستم عصبی مرکزی مناسب هستند چنانچه آن ها غیر سمی، با اندازه فیبر 600-200 نانومتر با تخریب تدریجی داربست بعد از کاشت در بدن و با قابلیت رشد و تکثیر سلول هستند.
  نتیجه گیری
  تحقیقات اخیر نشان داد که کشت سه بعدی کارآمدتر و مناسب برای فیزیولوژی انسان و حیوان نسبت به کشت سلولی دوبعدی است. داربست های هیبریدی بهترین انتخاب برای اندازه قطر فیبر و ظرفیت بالای تکثیر سلولی می باشند. هدف از این بررسی فراهم کردن یک دید کلی از طراحی داربست توسط پلیمرهای طبیعی و مصنوعی و تاثیر آن ها بر بازسازی سیستم عصبی مرکزی است.
  کلیدواژگان: مهندسی بافت، سلول های بنیادی، سیستم عصبی مرکزی
 • محسن انصاری، علی گرجی* صفحات 93-96
  مقدمه
  تصادفات ترافیکی جاده ای منجر به حدود 186300 مرگ و میر کودکان در سال و همچنین میلیون ها آسیب دیدگی از جمله ترومای مغز و ستون فقرات می گردد. تصادفات جاده ای ممکن است منجر به معلولیت و بیماری های مزمن مانند صرع مقاوم به درمان و اختلالات شناختی شود. دو سوم از تلفات و مجروحیت ناشی از سوانح ترافیکی در کشورهای کم درآمد و یا با درآمد متوسط رخ می دهد. به منظور نشان دادن اهمیت مسئله سلامت عمومی و توسعه پایدار ایمنی جاده ای کودکان در ایران، پنجمین گردهمایی بین المللی ایمنی راه و ترومای کودکان از تاریخ 30 دی لغایت 2 بهمن ماه 1394 در تهران برگزار گردید.
  نتیجه گیری
  در طی سه روز بحث و گفتگوی متخصصان اروپایی و دانشمندان ایرانی، پزشکان، مربیان بهداشت و پلیس راهنمایی و رانندگی در جنبه های مختلف کودکان و ایمنی راه ، هفت نکته برای بهبود ایمنی کودکان در ایران پیشنهاد گردید که شامل 1) اعلام نمودن ایمنی جاده به عنوان یک مشکل بهداشتی ملی، 2) تصویب استانداردهای ایمنی فنی برای اتومبیل و صندلی کودک، 3) تدوین قانون برای استفاده اجباری از کمربند ایمنی و صندلی کودک، 4) انجام اقدامات اجرایی برای کنترل بستن کمربند ایمنی و استفاده از صندلی کودک، 5) افزایش تحقیقات در زمینه تصادفات جاده ای و ایجاد سیستم ثبت اطلاعات سوانح ترافیکی کودکان در کشور. همچنین با تاکید بر حفاظت از ایمنی کودکان به عنوان عابرین پیاده و دوچرخه سواران، 6) آموزش عمومی در کلیه رده های سنی به عنوان یک الزام قطعی و 7) تاکید بر نقش رسانه ها در فرهنگ سازی عمومی تاکید گردید.
  کلیدواژگان: کودک، ایمنی، آموزش، تصادفات، آسیب های مغزی
|
 • Samaneh Rafiei, Yunes Bazyar, Mohammad Amin Edalatmanesh* Pages 1-6
  Introduction
  The aim of this study was to investigate the effect of gallic acid on hippocampal level of brain derivative neurotrophic factor (BDNF) in trimethyltin chloride (TMT)- intoxication rats after eight weeks of endurance training.
  Materials And Methods
  Seventy Sprague-dawley male rats were selected and randomly divided into seven groups, including: (1) Control, (2) Sham, (3) Gallic acid 50, (4) Gallic acid 100, (5) Endurance training (4), (6) Training Gallic acid 50, and (7) Training Gallic acid 100. Hippocampal degeneration was induced by TMT (8 mg/kg) in all groups except control animals. During eight weeks, rats of groups 3, 6 and 7 ran on treadmill’s without incline at a speed of 15 to 20 meters per minute for 15 to 30 minutes per session, five times weekly. In addition, groups 4 and 6 were treated with gallic acid (50 mg/kg) and groups 5 and 7 with gallic acid (100 mg/kg) every day for 14 days.
  Results
  The findings showed that hippocampal levels of BDNF in all test groups was significantly higher than sham group.
  Conclusion
  Endurance training and gallic acid as well as the combination of them increase the level of hippocampal BDNF in a model of TMT-intoxication.
  Keywords: Hippocampus, Physical Endurance, Gallic Acid, Brain-Derived Neurotrophic Factor
 • Davood Manavipour*, Arezo Shahhosieni Pages 7-16
  Introduction
  Rumination is defined as a series of repetitive thoughts to the negative mood or events and reflection is dispositional self-attentiveness motivated by intellectual interests. The purpose of the present study was to develop a Persian version of Rumination-Reflection Questionnaire designed by Trapnell & Campbell and examine its reliability and validity.
  Materials And Methods
  A group of 143 students from Azad University, Garmsar Branch were selected by available sampling during 2014-2015.
  Results
  The findings showed that reliability coefficients for the 11 remaining items of Rumination-Reflection scale were 0.73, which determine 71.78% of the variance of rumination test with 3 factors of reflection, introspection, and brooding.
  Conclusion
  The Persian version of questionnaire can be used to measure the rumination among Iranian subjects.
  Keywords: Psychometrics, Reproducibility of Results, Factor Analysis, Statistical
 • Ebrahim Soltani Azemat, Abolfazl Mohammadian, Behrooz Doolatshahee*, Hiro Alidost Pages 17-25
  Introduction
  Recent studies on theory of mind (ToM) in patients with bipolar disorder have revealed deficits of ToM ability during episodes. This study was aimed to assess deficits in levels of ToM in patients with bipolar disorder type 1 in remission Period.
  Materials And Methods
  Thirty men with bipolar disorder and 30 healthy men were selected by available sampling method. The questionnaires included Kessler Psychological Distress Scale (K10) and theory of mind picture stories task.
  Results
  Our results indicated a significant difference between bipolar disorder patients vs. healthy individuals with regard to the total score of theory of mind picture stories task. Regarding ToM’s levels, there was a significant difference between bipolar disorder patients and healthy individuals in five subscales included: second-order false beliefs, third-order false beliefs, reciprocity, deception, and detection of cheating. However, data indicated that there is no significant difference in first-order false belief.
  Conclusion
  Bipolar patients spent their remission period showed a weaker performance in complex ToM’s levels and false belief than healthy people. They were weak in cognitive understanding of others’ mind states, like opinions and ambitions, and emotional mind states, like feelings and emotions. The deficit in complex levels of ToM in bipolar patients in remission period can be the result of the malfunction of cognitive infrastructures in the brain.
  Keywords: Bipolar Disorder, Theory of Mind, Patients
 • Fereshteh Dadfar, Mahboubeh Dadfar*, Pir Hossien Kolivand Pages 26-36
  Introduction
  Infertility is a personal crisis. There are different assisted reproductive techniques in the treatment of infertility. Anxiety and stress have been shown to be markedly higher in infertile couples. This study was aimed to compare the frequency and intensity of stressors in infertile couples undergoing intrauterine insemination (IUI) treatment, Intra-cytoplasmic sperm injection (ICSI) treatment and without treatment (control group).
  Materials And Methods
  Thirty seven infertile couples undergoing IUI, ICSI and without treatment were selected by non-random convenient sampling from the cases admitted to Rooyan Infertility Clinic. They completed demographic information sheet, and the Stressors Scale.
  Results
  The results showed that there was no significant correlation between duration of infertility with frequency and intensity of stressors. There was no significant correlation between frequency and intensity of stressors with infertility factors. There was also no significant difference in the frequency and intensity of stressors between men and women. There were no differences in the frequency and intensity of stressors between ICSI and IUI with control group. Data showed that there was a significant difference in the frequency of stressors with the group of IUI treatment as well as in the frequency of stressors between ICSI and IUI with control group. Findings demonstrated that there was significant difference between IUI with and without ICSI groups in the frequency and intensity of stress.
  Conclusion
  IUI, ICSI and control groups as the assisted reproductive techniques can be stressful. Long-term planning of mental health services for infertile couples, identifying couples at risk, convincing couples to refer for psychological assessment, psychotherapy by clinical psychologists, and drug therapy by psychiatrists are suggested.
  Keywords: Infertility, Reproductive Techniques, Sperm Injections, Intracytoplasmic
 • Fatemeh Khodabandehloo, Mahmoud Hosseini*, Fatemeh Saffarzadeh, Esmaile Farrokhi, Beheshteh Babazadeh Pages 37-44
  Introduction
  Sex-dependent changes of behavioral responses in humans and animals has been widely investigated. There are also controversial reports regarding the role of sex hormones in memory and learning. The present study carried out to compare spatial learning of male, female and ovariectomized (OVX) rats in Morris water maze.
  Materials And Methods
  Twenty four rats were divided into 3 groups: 1) male, 2) female, 3) OVX. The animals were ovariectomized under ketamine anesthesia (150 mg/kg, I.P.). The same procedure as OVX rats was performed on the female and male rats except the wound was closed without removing the ovaries.8 weeks later, the animals of all groups were tested in Morris Water Maze. The escape latency, traveled path lengh and swimming speed to reach the platform were compared between groups.
  Results
  Time latency in both OVX and male groups was significantly higher than female group . However, path length in OVX group was higher than female group, there was no significant difference in path length between male and female or between male and OVX groups. The swimming speed in male group was lower than female group.
  Conclusion
  It might be concluded that endogenous estrogen has an important role in sex dependent differences of spatial learning.
  Keywords: Sex, Ovariectomy, Spatial Learning, Rats
 • Mohammad Ali Sarlak, Pirhossein Kolivand* Pages 45-54
  Introduction
  Organizational trauma theory is perhaps one of the newest theories in organizational behavior and management fields, which is aimed to investigate the psychological and physical side effects of organizational trauma for individual and group in an organization. The aim of this study was to investigate the effects of organizational trauma on the skills of employees working in Khatam Alanbia Hospital, Tehran, Iran.
  Materials And Methods
  PLS and Organizational trauma questionnaires were used. The effects of this trauma on different skills of hospital staffs were investigated.
  Results
  Our data revealed a significant correlation between organizational trauma and staff skills in different dimensions.
  Conclusions
  Organizational trauma can reduce employee skills in workplace. If this trauma lasts for a long period, it can affect organizational productivity.
  Keywords: Hospitals, Efficiency, adverse effects
 • Sara Abdolahi, Hadi Aligholi, Sadegh Shirian* Pages 55-66
  Introduction
  The regeneration capacity of the central nervous system (CNS) is very limited in the traumatic and non-traumatic injuries. Spinal cord injury (SCI) is the most common traumatic injuries in the CNS. Cell therapies have been tested to repair the neurodegenerative conditions of the CNS by different type of stem cells. Cell Therapy approaches focused on targeting the pathophysiology of SCI, in particular to replace lost neuronal and/or glial cells, provide a more favorable growth environment and neutralize inhibitory molecules. Neural stem/progenitor cells, glial precursors, olfactory ensheathing glial cells, mesenchymal stem cells, and Schwann cells are commonly used as the traditional cell transplants in experimental SCI studies, which may induce some advantages and/or disadvantages. It has been indicated that cellular transplantation had positive effects on animal models of some neuronal diseases. However, potential limitations and some concerns regarding the immunity of cell therapy are considered.
  Conclusion
  The various stem cells candidates for cell therapy may provide positive therapeutic effects in SCI. These cells have some advantages and disadvantages. Among these cells, well-differentiated induced pluripotent stem cells and their derivatives in vitro can be used as an autologous source in SCI patients.
  Keywords: Stem Cells, Central Nervous System, Spinal Cord Injuries, Cell Transplantation
 • Boshra Hatef*, Sajad Shiri, Hedayat Sahraei Pages 67-76
  Introduction
  Sensory experiences could be impacted the emotional state. Perception is the process that the brain selects and interprets sensations. Each perception has two physical and emotional parts. The physical part is memorized in the hippocampus and emotional part is saved in the amygdala. New perceptual experience is mixed with rehearsal memory that saved previously. Several related perceptions in different times and spaces make a concept. The collection of concepts makes beliefs. The decision making is based on their beliefs which lead to selective attention. It can be changed during the time. The amount of reward or punishment of behaviors determines the value of beliefs. If the result of action is followed by reward, the positive mood is reinforced and the emotional circuit is activated. But the cognitive system is employed if the action is followed by a punishment or conflict.ý The cognitive centers inhibit the emotion in a reciprocal function.
  Conclusion
  This study reviewed data on the regions and models of emotion-cognition interaction. It was concluded that metastable model of emotional system may be a factor to produce different emotional state according to a same sensation experimentation.
  Keywords: Sensation, Perception, Cognition, Emotions
 • Parastoo Barati Dowom, Kambiz Roshanaei, Sajad Sahab Negah, Hadi Aligholi, Fatemeh Alipour, Marzieh Darvishi* Pages 77-92
  Introduction
  Due to lack of replacement of lost cells and neural factors in the affected area, regeneration and repair in the nervous system is complicated and has been of interest to researchers in recent years. Extensive studies in this field, such as cell therapy and tissue engineering methods, have provided novel approaches for nerve regeneration. The use of neural stem cells and scaffolds with sub-micron and nano-sized fiber structure similar to the natural extracellular matrix are the perfect choice for nervous tissue engineering. To this end two-dimensional (2D) and three-dimensional (3D) cultures have been used. 2D cell culture has been performed in hundreds of laboratories during the last two decades. This method of culture is elementary and does not reproduce the anatomy or physiology of a tissue for useful study. Therefore, a new method is needed to mimics the cell function and tissue architecture. Although design of 3D cell culture systems is more relevant, there are still several hurdles that must be overcome. When to be mentioned the 3D, investigators require for consider the design of matrix for supporting and proliferation of the cells. In general, scaffolds have been categorized in three groups, including natural, synthetic, and hybrid (natural & synthetic). Scaffolds combined with any chemical or physical properties are suitable for tissue engineering of the central nervous system if they are non-toxic, with size fiber of 200-600 nm, with the gradual degradation of the scaffold after implantation in the body, and with capability of cell growth and proliferation.
  Conclusion
  Recent investigations demonstrated that 3D culture is more mature and relevant to human and animal physiology than 2D cell culture. The hybrid scaffolds are best choice for fiber diameter size and high capacity of cell proliferation. The purpose of this review is to provide a general overview of scaffold design by natural and synthetic polymers and their effects on regeneration of the central nervous system.
  Keywords: Tissue Engineering, Stem Cells, Central Nervous System
 • Mohsen Ansari, Ali Gorji* Pages 93-96
  Introduction
  Road traffic accidents account for approximately 186,300 children deaths annually as well as millions of injuries; including brain and spine trauma. Road accidents may lead to several disabilities and chronic disease, such as refractory epilepsy and cognitive impairments. In low-income and middle-income countries, road traffic accidents account for about two-thirds of these casualties and injuries. To address the importance of public health and sustainable development issue of child road safety in Iran, The Fifth International Road Safety and Pediatric Trauma was held on January 20-22, 2016 in Tehran, Iran.
  Conclusion
  During three days of discussion between several experts from Europe as well as Iranian scientists, physicians, health educators, and traffic police on different aspects of children road safety, the followings seven points were suggested for for the improvement of children traffic safety: 1) declaration of road safety as a national health problem, 2) adoption of technical safety standards for cars and child seats, 3) codification of law for mandatory use of seat belt and child seats, 4) implementation of enforcement measures for checking seat belt and child seat use, 5) enhancement of accident research and data monitoring system country wide. Furthermore, emphases were given to protection of child pedestrians, bicyclists, 6) obligatory education on children road safety in schools, and 7) emphasizing the role of media on improvement of children road safety.
  Keywords: Child, Safety, Education, Accidents, Brain Injuries