فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 13 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی چمی کارپور، عباس پورشهباز، بهروز دولتشاهی، نهاله مشتاق صفحات 9-31
  هنگامی که نقشهای جنسیتی کلیشه ای مردانه که از سوی جامعه تجویز می شوند، «پیامدهای منفی برای، یا تاثیرات منفی بر شخص یا دیگران دارند» (ا.نیل، b1981)، یک وضعیت روانشناختی در فرد ایجاد می گردد، که جیمز ا. نیل (b1981) آن را «تعارض نقش جنسیتی» می نامد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه تعارض نقش جنسیتی با ابعاد و مولفه های شخصیت در مردان، در چارچوب مدل هفت عاملی شخصیت بود. تعداد 190 نفر از مردان دانشجوی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه تهران، پرسشنامه ای شامل ویژگی های جمعیت شناختی، مقیاس تعارض نقش جنسیتی (ا. نیل، 1986) و نسخه بازنگری شده پرسشنامه مزاج و منش (TCI-R؛ کلونینجر و همکاران، 1994) را تکمیل نمودند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندمتغیره همزمان نشان داد که ابعاد شخصیت به طور معنادار، تعارض نقش جنسیتی و چهار عامل آن را پیشبینی می کنند. همچنین، مشخص گردید که تعارض نقش جنسیتی روابط منفی معنادار با ابعاد نوجویی، وابستگی به پاداش، خود – راهبری و همکاری، و روابط مثبت معناداری با دو بعد مزاجی آسیب گریزی و پشتکار دارد. تعارض نقش جنسیتی و عاملهای آن، پاره ای روابط معنادار اختصاصی نیز با مولفه های مزاج و منش داشته اند. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، رشدیافتگی ناکافی دو بعد منش خود – راهبری و همکاری، به همراه شکلبندی خاص ابعاد مزاج در مردان دارای تعارض نقش جنسیتی بالا، مبین احتمال شیوع بالاتر اختلالات شخصیت، بویژه اختلال شخصیت وسواسی در میان این مردان است.
  کلیدواژگان: جنسیت، بیش مردانگی، شخصیت، مزاج، منش
 • هاشم جبراییلی، شهرام محمدخانی، ربابه نوری صفحات 33-49
  مقدمه
  رابطه بین ویژگی های شخصیتی و مصرف مواد در پژوهش های مختلف نشان داده شده است. اما درباره مکانیسم هایی که شخصیت از طریق آن می تواند گرایش به اعتیاد و مصرف مواد را تحت تاثیر قرار دهد دانش اندکی وجود دارد. بنابراین، پژوهش حاضر در قالب مدلی نقش مدل پنج عاملی شخصیت را در گرایش به اعتیاد و تجربه مصرف مواد مورد بررسی قرار داد.
  روش کار
  تعداد 300 دانشجو (124 مرد و 176 زن) به شیوه نمونه گیری در دسترس از بین دانشجویان دانشگاه خوارزمی انتخاب و با استفاده از پرسش نامه شخصیت نئو و پرسشنامه آسیب پذیری نسبت به اعتیاد مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها بر مبنای آزمون های همبستگی و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Mplus مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها حاکی از آن بود که تمام عامل های شخصیتی همبستگی معناداری را حداقل با یکی از متغیرهای گرایش به اعتیاد و یا مصرف مواد دارند. مدل پیشنهاد شده برازش بسیار مطلوبی را با داده ها داشت. نوروزگرایی به صورت مستقیم (05/0>P، 10/0=β)، وظیفه شناسی به صورت غیر مستقیم (01/0>P، 09/0-=β) و برون گرایی هم به صورت مستقیم (05/0>P، 10/0=β) و هم به صورت غیر مستقیم (01/0>P، 06/0-=β) اثر معناداری را بر مصرف مواد داشت.
  نتیجه گیری
  اگرچه تمام ویژگی های شخصیتی به نوعی با گرایش به اعتیاد و مصرف مواد ارتباط داشتند، اما نقش نوروز گرایی، برون گرایی و وظیفه شناسی در این زمینه برجسته تر است و پژوهش های آینده در زمینه ارتباط شخصیت و مصرف مواد بیشتر باید روی این متغیرها متمرکز شود.
  کلیدواژگان: اعتیاد، تحلیل مسیر، شخصیت، مصرف مواد
 • سجاد بشرپور، بهمن زردی گیگلو، سعید خاکدال، فریبا اسماعیلی صفحات 51-64
  هدف پژوهش حاضر، بررسی خصوصیات روان سنجی مقیاس نیاز به نمایشگری بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل داد. از این جامعه آماری، تعداد 350 دانشجو به روش در نمونه گیری در دسترس انتخاب و در این مطالعه شرکت کردند. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس نیاز به نمایشگری فرانکوسکی و همکاران (2016) استفاده شد. روش پژوهش همبستگی است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های ضریب همبستگی پیرسون، آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم استفاده شد. یافته های مربوط به همبستگی نشان داد که بین مقیاس نیاز به نمایشگری با خرده مقیاس های آن رابطه معناداری وجود دارد (دغل کاری بین فردی 73/0، رک گویی تکانشی 68/0 و ادراک مداوم قربانی 64/0- 001/0p<). ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس دغل کاری بین فردی 81/0، رک گویی تکانشی 70/0، ادراک مداوم قربانی بودن 76/0 و کل مقیاس 79/0 به دست آمد. نتایج مربوط به تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان داد که مدل اندازه گیری نیاز به نمایشگری از برازش مناسبی در نمونه ایرانی برخوردار است ( 91/0=CFI، 93/0=NFI و 050/0=RMSEA).
  کلیدواژگان: نیاز به نمایشگری، سوء استفاده بین فردی، رک گویی تکانشی، ادراک مداوم قربانی بودن
 • حدیث حیدری راد، معصومه شفیعی، سجاد بشرپور صفحات 65-85
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش افکار خودکشی و نشخوار فکری در پیش بینی علائم اختلال استرس پس از سانحه در افراد مواجه شده با رویداد آسیب زا بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه افراد آسیب دیده تحت حمایت اداره کمیته امداد و بنیاد شهید شهرستان گیلان غرب در سال 1395 بودند. از میان آنان 120 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه اختلال استرس پس از سانحه می سی سی پی (کن، کادل، تیلور، 1988)، افکار خودکشی بک (بک و استر، 1991) و نشخوار فکری (نولن-هوکسیما، مورو، 1991) استفاده شد. داده های گردآوری شده با آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم افزار SPSS 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که علائم اختلال استرس پس از سانحه در افراد مواجه شده با آسیب به طور مثبت با افکار خودکشی (53/0=r :001/0>p)، و نشخوار فکری (54/0=r: 001/0>p) مرتبط است. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که 38 درصد از کل واریانس علائم اختلال استرس پس از سانحه به وسیله افکارخودکشی و نشخوار فکری تبیین می شود.
  کلیدواژگان: خودکشی، نشخوارفکری، استرس پس از سانحه، واقعه آسیب زا
 • موسی چوپانی، کلثوم کریم نژاد، کیومرث فرحبخش صفحات 87-105
  هدف پژوهش حاضر بررسی کیفی ویژگی های شخصیتی مردان بی وفا (خیانت) می باشد. این مطالعه به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام مردان بی وفا (خیانت) شهر شاهیندژ بود که پس از شناسایی تعداد زیادی از آن ها توسط پژوهشگر برای حضور در پژوهش انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. همه مصاحبه ها ضبط و سپس خط به خط دست نویس شد و درنهایت با استفاده از روش تحلیل تفسیری دیکلمن، آلن و تانر تحلیل گردید. 8 مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه منجر به شناسایی 210 کداولیه (عبارت مهم)، 35 زیرمضمون و 6 مضمون اصلی شامل (تنوع طلبی جنسی، اعتماد به نفس پایین، عدم پایبندی مذهبی، ضعف یا عدم وجدان، دلبستگی اجتنابی و هیجان خواهی) شد. تحلیل داده های حاصل از پژوهش منجر به شناسایی 6 ویژگی شخصیتی مردان بی وفا شد که در گرایش آن ها به سمت خیانت زناشویی تاثیرگذار می باشد، بنابراین از این نتایج، می توان جهت تدوین برنامه هایی در خصوص آموزش زوجین و پیشگیری از وقوع بحران خیانت زناشویی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: بررسی کیفی، ویژگی های شخصیتی، مردان (بی وفا) خیانت
 • مائده سرلاتی، عباس ابوالقاسمی، نادر حاجلو، جهانگیر محمدی بایتمر صفحات 107-120
  هدف پژوهش حاضر مقایسه تحریف شناختی در نوجوانان با و بدون اضطراب جدایی است. طرح پژوهش توصیفی، از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری را کلیه دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان رودسر در سال تحصیلی 93-1394 تشکیل می داند. نمونه ای به حجم 160 دانش آموز (80 دانش آموز دارای اختلال اضطراب جدایی و 80 دانش آموز عادی) به صورت در دسترس انتخاب و داده ها با استفاده از پرسشنامه های اضطراب جدایی بزرگ سالان (منیکاواساگر، سیلو، وگنر و دروبنی، 2003) و پرسشنامه تحریف شناختی (بک، باروچ، بالتر، استیر و وارمن، 2004) جمع آموری و با روش تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شدند. نتایج نشان داد که نوجوانان مبتلابه اضطراب جدایی، تحریف های شناختی بیشتری نسبت به نوجوانان بهنجار داشتند (01/0>P). بر این اساس می توان گفت وجود تحریف های شناختی بالاتر در نوجوانان دارای اضطراب جدایی آن ها را بیشتر مستعد آسیب های روان شناختی خواهند کرد.
  کلیدواژگان: اضطراب جدایی، تحریف شناختی، نوجوانان
|
 • Mehdi Chamikarpour, Abbas Pourshahbaz, Behrouz Dolatshahee, Nahaleh Moshtagh Pages 9-31
  When stereotyped masculine gender roles, that are prescribed by society, “have negative consequences or impact on the person or others” (O. Neil, 1981b), a psychological state is produced, that James O. Neil calls it “Gender Role Conflict”. The present study was aimed to investigate into the relations of gender role conflict with personality dimensions and facets, using seven factor model of personality. 190 male students from university of social welfare and rehabilitation sciences and Tehran university completed an inventory including demographic variables, gender role conflict scale (GRCS; Persian form), and temperament and character inventory-revised (TCI-R; Persian Form). According to the results from multiple regression analyses, personality dimensions significantly predict gender role conflict and its four factors. Also, it appeared that gender role conflict has significant negative relations with novelty seeking, reward dependence, self-directedness, and cooperativeness; and positive relations with harm avoidance and persistence. Also, gender role conflict and its factors have specific relations with some temperament and character facets. The immaturity of self-directedness and cooperativeness, along with the configuration of temperament dimensions in men with high gender role conflict demonstrate the probability of more prevalence of personality disorder, specially obsessive-compulsive personality disorder among these men.
  Keywords: Gender, Over-Masculinity, Personality, Temperament, Character
 • Jebraeelih., Mohammad Khani, Sh., Noori, R Pages 33-49
  Introduction
  The relationship between personality characteristics and substance use has been shown in varies studies. However, it is little known about the mechanisms through which personality could impact addiction tendency and substance use experience. Therefore, the present study investigated in frame of a model the role of five factor model of personality in addiction tendency and substance use experience.
  Materials And Methods
  The number of 300 (124 mal and 176 female) students were selected through available sampling from Kharazmi university and were assessed employing NEO Personality Questionnaire and addiction tendency Questionnaire. Data were analyzed based on correlation tests and path analysis using SPSS and Mplus softwares.
  Results
  Result showed that all of personality factors have significant correlation at least with one of addiction tendency and/or substance use variables. The suggested model had excellent fitness with data. Neuroticism directly (β=0.10, P
  Conclusion
  Although all of personality characteristics had a kind of association with addiction tendency and substance use, the role of neuroticism, extraversion, and conscientiousness is more prominent and future studies on the relationship between personality and substance should be more focused on these variables.
  Keywords: Addiction, Path Analysis, Personality, Substance Use
 • Sajjad Basharpoor, Bahman Zardi Gigloo, Saeed Khakdal, Fariba Esmaeili Pages 51-64
  The aim of this study was to investigate the psychometric properties of Need for Drama scale. The whole students of Mohaghegh Ardabili University, educated in 2015-2016, comprised the statistical population of this research. From this population, 350 students were selected by convenience sampling and participated in this study. Need for Drama scale (Frankowski et al, 2016) was used to collect data. The research method was correlation. Pearson correlation coefficient, Cronbach's alpha and first and second order confirmatory factor analysis were used to analyzing data. Result showed that there is significant correlation between Need for Drama and its subscales (Interpersonal manipulation 0/73, - Impulsive outspokenness 0/68 and Persistent perceived victimhood 0/64-p
  Keywords: Need for Drama, Interpersonal manipulation, Impulsive outspokenness, Persistent perceived victimhood
 • Hadees Heidarirad, Masumeh Shafiei, Sajjad Basharpoor Pages 65-85
  The purpose of the present study was to examine the role of suicide ideation and rumination in predict of posttraumatic stress disorder (PTSD) in trauma-exposed individuals. This research was a descriptive-correlational study. The statistical population of the study composed of all people under the auspices of Committee on Relief or Martyr Foundation because of exposure to at least one traumatic event in Gilan-Gharb city in 2016. Among them, 120 persons were selected using stratified random sampling. Data were collected using questionnaires about post-traumatic stress disorder Mississippi (Keane, Cadell & Taylor, 1988), suicidal thoughts Beck (Beck and Esther, 1991) and rumination inventory (Nolen-Hoeksema, Morrow, 1991). Using Pearson's correlation coefficient, multiple regression analysis and software SPSS 20, the data were analyzed. The results of the study indicated that symptoms of post-traumatic stress disorder in trauma-exposed individuals is positively related with suicidal ideation (0/53 = r; P
  Keywords: suicide, rumination, posttraumatic stress, traumatic event
 • Kiumars Farahbakhsh Pages 87-105
  Extramarital affair as a growing crisis in Iran, is accompanied with serious damages in dimensions of individual, couple, family and social and has an important role on the family dissolution and couple' divorce. The purpose of current study was the qualitative study of the personality characteristics of men with infidelity (extramarital affair).The present study carried out by the qualitative method and the phenomenological approach. The statistical population of this study consisted of all infidelity men (extramarital affair) of Shahindej city that after identifying a large number of them by the researcher (identified persons either were familiar with researcher or were identified by introduction of the friends), that among them 8 men were selected using purposive sampling method to attend in the research and were interviewed. All the interviews were tape-recorded and then transcribed verbatim and finally analyzed through method of interpretive analysis of Diekelmann, Allen, & Tanner. 8 semi-structured interviews were conducted and analyzing the data from interviews led to the identification of 210 primary code (important statements), 35 sub-themes and 6 central theme Including (sexual diversity demanding, low self-confidence, lack of religious commitment , weakness or lack of consciousness, avoidant attachment and sensation seeking). Data analysis of the study led to identifying of six personality characteristics of the infidelity men that is influential in their tendency toward extramarital affair, Therefore, these results can be used to develop programs for educating young couples and prevent from the occurence of extramarital affair crisis.
  Keywords: qualitative study, personality characteristic, marital infidelity
 • Maedeh Sarlati, Abbas Abolghasemi, Nader Hajloo, Jahangir Mohammadi Bytamar Pages 107-120
  The aim of the present study was to investigate cognitive distortion in adolescents with and without separation anxiety (SA). A descriptive, casualcomparative design was applied. The statistical population consisted of all high school students in Roodsar city in 2014-15 out of which, 160 students (N=80 with SA, N=80 without SA) were selected via accessible sampling method. The data was collected by Adult Separation Anxiety Questionnaire (Manicavasagar, Solive, Wagner, and Drobny, 2003) and Cognitive Distortion Checklist (Aaron Beck, Baruch, Balter, Steer, Warman, 2004), and analyzed via multivariate analysis of variance. The findings showed that cognitive distortion was higher in SA adolescents (P
  Keywords: Separation anxiety, cognitive distortions, adolescents