فهرست مطالب

پژوهش در علوم توانبخشی - سال دوازدهم شماره 6 (1395)
 • سال دوازدهم شماره 6 (1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی اصیل
 • صدیقه رضایی دهنوی، صدیقه رستمی، شیرین مجاور صفحات 318-323
  مقدمه
  استفاده از وسایل کمک شنوایی مانند کاشت حلزون و سمعک، می تواند تاثیرات زیادی بر ابعاد مختلف زندگی افراد دارای آسیب شنوایی داشته باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه مهارت های اجتماعی کودکان 6 تا 9 ساله سخت شنوا با سمعک و با کاشت حلزون بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی- مقایسه ای، از پرسش نامه مهارت های اجتماعی Matson (Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters یا MESSY) و نسخه سوم آزمون رشد زبان (Test of Language Development-3rd Edition یا 3-TOLD) برای ارزیابی مهارت های اجتماعی و رشد زبان 118 کودک دارای آسیب شنوایی (58 نفر با کاشت حلزون و 60 نفر با سمعک) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، آزمون تحلیل واریانس چند متغیره مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  با کنترل سطح رشد زبان، تفاوت معنی داری بین رشد اجتماعی کودکان با کاشت حلزون و کودکان دارای سمعک مشاهده شد (001/0 > P)؛ به طوری که کودکان کاشت حلزون در مقایسه با کودکان دارای سمعک، رفتارهای اجتماعی مناسب تر، پرخاشگری کمتر و مشکلات بیشتری را در روابط با همسالان نشان دادند (001/0 > P).
  نتیجه گیری
  کودکان کاشت حلزون در مقایسه با کودکان دارای سمعک، مشکلات بیشتری را در رابطه با همسالان تجربه می کنند و مداخلات آموزشی و درمانی در این زمینه ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سخت شنوایی، مهارت های اجتماعی، سمعک، کاشت حلزون، رابطه با همسالان
 • مصطفی زارعی، نیلوفر رحمانی صفحات 324-331
  مقدمه
  به تازگی استفاده از چمن مصنوعی در بسیاری از مناطق جهان رایج شده است، اما در زمینه اثر چمن مصنوعی بر بروز آسیب های فوتبال، هنوز تردید وجود دارد و مطالعات نتایج متناقضی را گزارش نموده اند. بنابراین، هدف از انجام مطالعه حاضر، مقایسه بروز آسیب های بازیکنان جوان ایرانی در چمن طبیعی و مصنوعی بود.
  مواد و روش ها
  35 تیم رده سنی جوانان فوتبال ایران (980 بازیکن) در این تحقیق شرکت کردند. تعداد ساعات فعالیت تیم ها، نوع چمن زمین به همراه آسیب های بازیکنان در طول مدت مطالعه به صورت آینده نگر توسط مربیان و کادر پزشکی تیم ها در طول یک فصل ثبت شد. آسیب هایی ثبت گردید که در تمرین یا مسابقه رخ داده بود و بازیکن آسیب دیده قادر به شرکت در جلسه تمرینی یا مسابقه روز بعد تیم نبود. از کادر پزشکی و مربیان تیم های هر دو گروه شاهد و مداخله درخواست گردید تا آسیب های بازیکنان را در فرم مربوط ثبت نمایند.
  یافته ها
  طی 7 ماه مطالعه، در مجموع 26 هزار ساعت فعالیت و 118 آسیب ثبت گردید. نتایج آزمون Poisson نشان داد که بازیکنان روی زمین چمن طبیعی (04/4 آسیب در هر هزار ساعت)، به طور معنی داری کمتر از چمن مصنوعی (64/7 آسیب در هر هزار ساعت) آسیب دیدند (05/0 > P). همچنین، آسیب های زانو و مچ پا در چمن مصنوعی بیشتر از چمن طبیعی مشاهده شد (05/0 > P). میزان بروز آسیب های استفاده بیش از حد در چمن مصنوعی حدود دو برابر چمن طبیعی بود (05/0 > P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه حاضر، پیشنهاد می گردد مربیان و بازیکنان فوتبال جوان به بروز بیشتر آسیب ها در زمین های چمن مصنوعی توجه بیشتری نمایند و تدابیر لازم در جهت پیشگیری از آسیب ها در چمن مصنوعی اندیشیده شود.
  کلیدواژگان: آسیب های ورزشی، آسیب های مچ پا، آسیب های زانو، عوامل خطر، فوتبال
 • مریم محمدزاده، نادر رهنما، شهناز شهربانیان، یوسف مقدس تبریزی صفحات 332-340
  مقدمه
  تمرین درمانی، یکی از روش های مکمل درمانی برای توان بخشی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (Multiple sclerosis یا MS) محسوب می شود. هدف از انجام مطالعه حاضر، مقایسه تاثیر هشت هفته تمرینات تعادلی، مقاومتی و ترکیبی (تعادلی- مقاومتی) بر تعادل، راه رفتن و کیفیت زندگی زنان مبتلا به MS بود.
  مواد و روش ها
  تعداد 30 زن مبتلا به MS با میانگین سنی 1/4 ± 6/34 سال و با توجه به سطح ناتوانی، در سه گروه تمرینات تعادلی، مقاومتی و ترکیبی (تعادلی- مقاومتی) قرار گرفتند. آزمون تعادلی Berg (Berg Balance Scale یا BBS)، آزمون مسافت 6 دقیقه راه رفتن، پرسش نامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به MS (54-Multiple Sclerosis Quality of Life یا 54-MSQOL) و شاخص وضعیت گسترش ناتوانی (Expanded Disability Status Scale یا EDSS) به ترتیب برای سنجش تعادل، راه رفتن، کیفیت زندگی و میزان ناتوانی شرکت کنندگان استفاده گردید. بیماران به مدت هشت هفته تمرینات مورد نظر را انجام دادند. آزمون های ANOVA، Tukey و Paired t جهت تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  تمرینات تعادلی و مقاومتی منجر به بهبود نمرات تعادل شد و همچنین تمرینات مقاومتی و ترکیبی باعث بهبود راه رفتن گردید. اما بر کیفیت زندگی بیماران تاثیر قابل ملاحظه ای نداشت.
  نتیجه گیری
  به دلیل اثربخشی بیشتر تمرینات تعادلی و مقاومتی بر تعادل و تمرینات مقاومتی و ترکیبی بر راه رفتن استفاده از این تمرینات به عنوان روش مکمل توان بخشی، در بیماران مبتلا به MS ارجحیت دارد
  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، کیفیت زندگی، راه رفتن، تعادل
 • ندا شریعتی نیا، امیر لطافتکار، سید صدرالدین شجاع الدین، ملیحه حدادنژاد صفحات 341-347
  مقدمه
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی پروتکل جامع تمرینی عضلات ستون فقرات با و بدون تحریک الکتریکی عملکردی در افراد سالمند دارای ناهنجاری هایپرکایفوزیس عملکردی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی، 45 نفر از زنان دارای هایپرکایفوز عملکردی بودند که به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفره شاهد، گروه تمرینات جامع تمرینی با تحریک الکتریکی عملکردی و گروه تمرینات جامع تمرینی بدون تحریک الکتریکی عملکردی قرار گرفتند. قبل و بعد از اتمام تمرینات، از همه آزمودنی ها جهت بررسی میزان زاویه کایفوز (با استفاده از روش رادیوگرافی Cobb) آزمون به عمل آمد. سپس، آزمودنی ها به مدت 8 هفته و هفته ای 3 جلسه (هر جلسه به مدت 45 دقیقه) تمرینات جامع تمرینی با و بدون تحریک الکتریکی عملکردی انجام دادند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا به منظور بررسی درون گروهی از آزمون t وابسته و از آزمون کوواریانس به منظور بررسی تفاوت بین گروهی استفاده شد.
  یافته ها
  پس از یک دوره تمرینات جامع تمرینی با و بدون تحریک الکتریکی عملکردی، نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی داری در میزان زاویه کایفوز وجود داشت (050/0 > P). همچنین، در بررسی تفاوت بین گروهی نیز نتایج نشان دهنده عدم تفاوت معنی دار بین گروه تمرینات جامع تمرینی با تحریک الکتریکی عملکردی و بدون تحریک الکتریکی عملکردی بود (050/0 ≤ P).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که تمرینات جامع تمرینی جهت بهبود میزان زاویه کایفوز و پیشگیری از عوارض آن در این قشر از جامعه، در کنار سایر برنامه های درمانی گنجانده شود.
  کلیدواژگان: سالمند، کایفوزیس، تمرینات اصلاحی
 • انیس خراسانی، فریبرز محمدی پور، عبدالحمید دانشجو، محمد صادقی گوغری صفحات 348-354
  مقدمه
  عوامل منفی بسیاری در بیماران مبتلا به فلج مغزی وجود دارد که موجب انحراف مبتلایان از الگوی طببعی راه رفتن می شود. توانایی راه رفتن، یکی از شاخص های تعیین استقلال در فعالیت های روزمره این بیماران به شمار می رود. از این رو، بررسی ویژگی های کینماتیک راه رفتن (طول گام، عرض گام، سرعت و تواتر گام برداری) مورد توجه محققان قرار گرفته است. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تاثیر تمرینات صندلی بر طول و عرض گام در افراد مبتلا به فلج مغزی بود.
  مواد و روش ها
  40 زن و مرد مبتلابه فلج مغزی پاراپلژی به صورت هدفمند و با تعداد مساوی در دو گروه شاهد و تجربی قرار گرفتند. قبل و بعد از یک دوره تمرینات صندلی هشت هفته ای، شاخص های کینماتیکی طول و عرض گام با سیستم سه بعدی آنالیز حرکت (Motion Analysis) اندازه گیری شد. از آزمون Repeated measures ANOVA جهت تجزیه و تحلیل داده ها در سطح معنی داری 05/0 > P استفاده گردید.
  یافته ها
  طول و عرض گام در گروه با تمرینات صندلی بهبود یافت (001/0 = P) و در بررسی های بین گروهی تفاوت معنی داری بین دو گروه در طول (020/0 = P) و عرض گام (042/0 = P) مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که تمرینات صندلی منجر به بهبود طول و عرض گام در افراد مبتلا به پاراپلژی می شود. بنابراین، انجام چنین تمریناتی در جهت بهبود مهارت گام برداری این بیماران توصیه می شود.
  کلیدواژگان: عرض گام، طول گام، فلج مغزی پاراپلژی، تمرینات صندلی
 • حامد فهیمی، احمد قطبی ورزنه، مهدی یزدانی صفحات 350-361
  مقدمه
  آخرین تثبیت بینایی قبل از آغاز حرکت را چشم ساکن گویند. تحقیقات نشان داده است که چشم ساکن با سطح بالایی از خبرگی و عملکرد مرتبط است. بنابراین، هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی ارتباط چشم ساکن و عملکرد حرکتی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشدی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- همبستگی، 30 کودک 7 تا 14 ساله شهر اصفهان به صورت نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان در مطالعه حاضر تکلیف پرتاب کردن و دریافت کردن را 10 مرتبه انجام دادند. هنگام اجرای تکلیف مورد نظر، داده های چشم ساکن توسط دستگاه ردیابی چشم، ثبت گردید. به منظور تعیین نرمال بودن داده ها، از آزمون Shapiro-Wilk و برای تعیین ارتباط بین متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی Pearson استفاده شد.
  یافته ها
  بین عملکرد گرفتن با آغاز چشم ساکن ارتباط منفی معنی دار (001/0> P، 838/0- = r)، بین عملکرد گرفتن با پایان چشم ساکن (044/0 = P، 370/0 = r) و دوره چشم ساکن (0001/0> P، 849/0 = r) ارتباط مثبت معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  به طور کلی، متغیر چشم ساکن یکی از متغیرهای موثر و مرتبط با عملکرد حرکتی در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی است.
  کلیدواژگان: اختلال هماهنگی رشدی، چشم ساکن، سن، مهارت حرکتی
 • سید کاوس صالحی، محمود شیخ، ناصر نقدی صفحات 362-369
  مقدمه
  تحقیق حاضر با هدف بررسی یادگیری توالی حرکتی ضمنی در کودکان با و بدون اختلال رشدی انجام شد.
  مواد و روش ها
  جهت مقایسه یادگیری حرکتی- ضمنی، نرم افزار کامپیوتری تحت عنوان زمان واکنش متوالی (SRT یا Serial reaction time) در محیط برنامه نویسی C++ طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. در تحقیق حاضر 24 کودک مشارکت داشتند که به دو گروه با (12 نفر) و بدون اختلال هماهنگی رشدی (12 نفر) تقسیم شدند و طی دو روز به فاصله 24 ساعت، 10 بلوک حرکتی را تمرین کردند. در ابتدای آزمون به یاد گیرنده ها در مورد ترتیب ظهور محرک ها هیچ گونه توضیحی داده نشد و یادگیری حرکتی آن ها به صورت ضمنی اتفاق می افتاد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری t مستقل و ANOVA تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  گروه کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی، در مولفه سرعت و دقت یادگیری توالی حرکتی ضمنی تفاوت معنی داری با گروه همتایان سالم نداشتند (235/0 = P، 072/0 = P). با این حال، اثرات بین آزمودنی ها در طول بلوک های تکلیف توالی حرکتی مرحله اکتساب نشان دهنده تفاوت بین کودکان با و بدون اختلال رشدی در هر دو متغیر سرعت و دقت بود (001/0 > P).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که اگرچه کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی مشکلاتی در اکتساب و یادگیری مهارت های حرکتی روزمره دارند، اما توالی حرکتی ضمنی در آن ها بی نقص است. از این رو، در روند آموزش و توانبخشی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی می توان از مزایای یادگیری ضمنی بهره برد.
  کلیدواژگان: یادگیری حرکتی، یادگیری ضمنی، توالی حرکتی، اختلال هماهنگی رشدی
 • مقاله مروری
 • سمیه فلاح زاده، علیرضا گلچین نامداری، عادل غلامی نژاد، فاطمه عبدالمجیدی صفحات 370-377
  مقدمه
  در سیستم های کاشت حلزون، واژه کانال به تعداد محل های تحریکی در گوش داخلی و یا حلزون دلالت داشته و به این شکل دامنه فرکانسی و یا زیر و بمی تعیین می گردد. سیستم های کاشت حلزون چند کاناله برخلاف کاشت حلزون تک کاناله، سیگنال ورودی را به باندهای فرکانسی متفاوتی تقسیم کرده و به مکان های مختلف تحریکی معین در گوش داخلی انتقال می دهد. داشتن محل های تحریکی بیشتر، 2 هدف اصلی را به دنبال دارد: 1- از آن جایی که فیبرهای عصب شنوایی در حلزون به صورت تونوتوپیک سازمان دهی شده است، تعداد الکترود بیشتر تفکیک فرکانسی بهتری را ارایه می کند. 2- اگر در حلزون مناطقی وجود داشته باشد که به تحریک الکتریکی به طور نامناسب و یا به هیچ وقت پاسخ ندهد، در برنامه ریزی دستگاه از تحریک آن مکان ها اجتناب می شود و اجزای فرکانسی ورودی پردازش شده، با تحریک همراه می شود. هدف از انجام مطالعه حاضر، مقایسه کاشت حلزون تک کاناله با چند کاناله از نظر استراتژی کدگذاری فرکانسی و اثر آن بر درک گفتار افراد دریافت کننده سیستم های کاشت حلزون بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به وسیله بررسی پایگاه های علمی (Pubmed، Science direct، Google scholar) در بازه زمانی 2016-1965 با استفاده از واژگان مرتبط با موضوع انجام شد و مقالات با توجه به معیارهای ورود و خروج انتخاب گردید.
  یافته ها
  کاشت حلزون های تک کاناله فرکانس را بر اساس سرعت شلیک ایمپالس های الکتریکی کدبندی می کند. کاشت حلزون های چند کاناله از نظریه استراتژی مکانی برای کدبندی فرکانسی استفاده می کند که در آن فرکانس های مختلف سیگنال شنوایی جداسازی شده و به شکل تونوتوپیک در طول در ازای حلزون، از طریق آرایه الکترودی ارایه می شود. کدگذاری مکانی و زمانی فرکانس های صدا می تواند تا حدودی به وسیله تحریک چند کاناله عصب شنوایی، حفظ و تکرار شود. در کاشت حلزون چند کاناله استراتژی کدگذاری دارای 2 مدل استخراج ویژگی و شکل موج می باشد. همچنین، درک گفتار حاصل از سیستم های تک کاناله و چند کاناله بررسی شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها، می توان نتیجه گرفت که سیستم های کاشت حلزون تک کاناله با کدگذاری زمانی فرکانسی، نمی تواند به میزان کافی اطلاعات گفتاری را منتقل کند؛ در حالی که کاشت حلزون های چند کاناله به اندازه کافی شباهت به نقشه تونوتوپیک حلزون داشته و فهم گفتار در آن نسبت به وسایل تک کاناله بیشتر است.
  کلیدواژگان: کاشت حلزون چند کاناله، کاشت حلزون تک کاناله، پردازش سیگنال، درک گفتار
|
 • Sedigheh Rezaei-Dehnavi, Sedigheh Rostami, Shirin Mojaver Pages 318-323
  Introduction
  Using advanced hearing amplification devices such as hearing aids and cochlear implants (CI) may have multiple effects on different aspects of life of individuals with hearing loss. The purpose of this study was to compare social skills in 6-9-year-old children with CI with those with hearing aids.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, the Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters (MESSY) and Test of Language Development (TOLD-3) were used to evaluate social behaviors and language development in 118 children with hearing impairment (58 with CI and 60 with hearing aids) in Shiraz, Iran. The collected data were analyzed using MANCOVA.
  Results
  By controlling the language development level, the results showed a significant difference between the two groups in terms of social skills (P
  Conclusion
  Children with CI experience more problems in peer relationships, and educational and treatment interventions are necessary in this regard.
  Keywords: Hard-of-hearing, Social skills, Hearing aids, Cochlear implant, Peer relationship
 • Mostafa Zarei, Niloufar Rahmani Pages 324-331
  Introduction
  Recently, the use of artificial turf has been increased in many parts of the world. However, the effects of artificial turf on the risk of injuries are still debated in literature and published papers have reported contradictory data. Thus, the aim of this study was to compare the risk of injury on artificial turf and natural grass among young Iranian football players
  Materials And Methods
  In this study, 35 teams (980 players) from the youth league of Iran participated. All soccer-related injuries, number of hours of practice sessions and matches, and type of grass during the study period were reported prospectively by the coaches and medical staff. Injuries which occurred during exercise or matches and due to which the player could not take part in the exercise or match of the following day were recorded. The medical team and coaches of both teams were asked to record the players’ injuries in the related form.
  Results
  During the 7 months of the study, 26000 hours of player exposure and 118 soccer-related injuries we recorded. Poisson distribution showed that the overall injury rate on natural grass (4.4 injuries/1000 hours) was significantly lower than the overall injury rate on artificial turf (7.64 injuries/1000 hours) (P
  Conclusion
  According to the study results, it is suggested that coaches and young players be more careful about the higher incidence of injuries on artificial grass and measures be taken to prevent injuries on artificial turf.
  Keywords: Athletic injuries, Ankle injuries, Knee injuries, Risk factors, Football
 • Maryam Mohamadzadeh, Nader Rahnama, Shahnaz Shahrbanian, Yousef Moghadas-Tabrizi Pages 332-340
  Introduction
  Exercise therapy is a supplementary method for the rehabilitation of patients with multiple sclerosis (MS). The aim of this study was to compare the efficacy of an 8-week balance, resistance, and combined (balance-resistance) exercise program on balance, gait, and quality of life (QOL) in women with MS.
  Materials And Methods
  In the present study, 30 women with MS (mean ± standard deviation of age: 34.6 ± 4.1) were randomly divided into balance, resistance, and combined exercise groups. The Berg Balance Scale, six-minute walk test (6MWT), Multiple Sclerosis Quality of Life-54 (MSQOL-54) questionnaire, and the Expanded Disability Status Scale (EDSS) were used, respectively, to evaluate balance, gait, and QOL. Patients underwent 3 separate intervention protocols for 8 weeks. The ANOVA, Tukey’s post hoc test, and paired t-test were used for statistical analysis (P
  Results
  Balance and resistance exercises improved balance and resistance and combined exercises improved gait, but they did not significantly affect the patients’ QOL.
  Conclusion
  It can be concluded that balance and resistance exercises have a positive effect on balance and combined and resistance exercise has positive effects on gait; thus, they can be recommended as a supplementary rehabilitation intervention for women with MS.
  Keywords: Multiple sclerosis, Quality of life, Gait, Balance
 • Neda Shariatinia, Amir Letafatkar, Seyyed Sadrodin Shojaedin, Maliheh Haddadnejad Pages 341-347
  Introduction
  This study aimed to evaluate the efficacy of a comprehensive spinal muscle training protocol with and without functional electrical stimulation in elderly with functional kyphosis.
  Materials And Methods
  45 women and men with functional hyperkyphosis (kyphosis angle equal to or greater than 40 degrees) were randomly divided into three equal groups of control, and comprehensive spinal muscle training protocol with and without functional electrical stimulation. Before and after workouts, all the subjects were evaluated for kyphosis angle (using X-ray Cobb). Then, they did the exercises for eight weeks, three sessions of 45 minutes per week with and without functional electrical stimulation. Data were analyzed using paired-t and analysis of covariance tests to evaluate the in-group and inter-group differences.
  Results
  There was a significant difference in the angle of kyphosis between the comprehensive spinal muscle training protocol with and without functional electrical stimulation compared to control group (P
  Conclusion
  According to our findings, comprehensive spinal muscle training protocol can improve kyphosis angle and prevent the kyphosis complications in elderly patients; it can be used along with other treatment programs.
  Keywords: Elderly, Kyphosis, Corrective exercises
 • Aniss Khorasani, Fadiborz Mohammadipour, Abdolhamid Daneshjoo, Mohammad Sadeghi-Gogheri Pages 348-354
  Introduction
  There are many negative factors in patients with cerebral palsy that cause these patients to deviate from normal walking patterns. The ability to walk is as one of the criteria for determining independence in daily activities of patients with cerebral palsy. Thus, the investigation of kinematic characteristics of walking (steps width and length, and velocity and frequency of stepping) has been considered by researchers. The aim of the present study was to investigate the effect of chair training on steps width and length in patients with cerebral palsy.
  Materials And Methods
  40 men and women with paraplegia were equally divided into 2 groups of control and experiment. Before and after 8 weeks of chair training, kinematic parameters of steps length and width were measured using three-dimensional motion analysis system (Motion Analysis). Mixed repeated measure ANOVA test at the significance level of P
  Results
  The steps length and width improved after 8 weeks of chair training (P = 0.001). There were significant differences in steps length (P = 0.020) and steps width (P = 0.042) between the groups.
  Conclusion
  It seems that 8 weeks of chair training can improve steps length and width among adults with paraplegia. Chair exercises can be used to increase steps length and decrease steps width during walking for adults with paraplegia.
  Keywords: Step width, Step length, Cerebral palsy, Chair exercises
 • Hamed Fahimi, Ahmad Ghotbi-Varzaneh, Mehdi Yazdani Pages 350-361
  Introduction
  Final fixation prior the initiation of movement is called quiet eye (QE). Research has shown that quiet eye components are related to high level of expertise and performance. The purpose of study was to examine the relationship between the quiet eye and motor performance in children with developmental coordination disorder.
  Materials And Methods
  In this descriptive-correlation study, 30 children at the age of 7 to 14 years were selected via multiple clustering sampling in Isfahan City, Iran. Participants were performed throwing and catching task to 10 trials. The data were recorded by an eye-tracking device when participants performing the desired task. We used Shapiro-Wilk test to determine the normality of data and Pearson correlation coefficient to analyze the relationship between quiet eye and motor performance.
  Results
  There was significant negative correlation between catching performance and onset of quiet eye (r = -0.838, P
  Conclusion
  The result of this study revealed that the quiet eye can be considered as a predictor of motor performance in children with developmental coordination disorder.
  Keywords: Developmental coordination disorder, Eye movements, Motor skills, Quiet eye
 • Sayed Kavos Salehi, Mahmood Sheikh, Nasser Naghdi Pages 362-369
  Introduction
  This study was performed to compare the implicit motor sequence learning in children with and without developmental coordination disorder.
  Materials And Methods
  To compare the implicit motor learning, serial reaction time task (SRT) was designed and used in C programming environment. In this study, 24 participated children were divided into two equal groups of with and without developmental coordination disorder; they practiced 10 blocks of SRT task during the two days with an interval of 24 hours. At the beginning of the test, no explanation was given to learners about the appearance of stimuli and motor learning took place implicitly. Data were analyzed using independent-t and ANOVA tests.
  Results
  There was no significant difference between the two groups of children with and without developmental coordination disorder in speed (P = 0.235) and precision (P = 0.072) components. However, comparing the between subjects effects during blocks of motor sequence acquisition phase (indicating) significant differences between children with and without developmental disorder in both speed and accuracy variable (P > 0.001).
  Conclusion
  Although children with developmental coordination disorder have difficulties in acquisition and learning of everyday motor skills, their implicit motor sequence is intact. Therefore, in the process of teaching and rehabilitation of children with developmental coordination disorder, we can take advantage from implicit learning.
  Keywords: Developmental coordination disorder (DCD), Implicit learning, Motor learning, Motor sequence
 • Somayeh Falahzadeh, Alireza Golchin-Namdari, Adel Gholaminezhad, Fatemeh Abdolmajidi Pages 370-377
  Introduction
  The term channel in cochlear implant systems refers to the number of stimulation sites within the inner ear or cochlea that determines the range of frequencies or pitches. Unlike single-channel cochlear implant, a multi-channel cochlear implant system divides the incoming signal into various frequency bands, and then, transmits it to various stimulation areas within the inner ear. Having more stimulation sites entails two main goals: 1- As the auditory nerve fibers in the cochlea are tonotopically organized, higher number of electrodes leads to better frequency separation; 2- The areas in the cochlea with inappropriate or no response to electrical stimulation will be avoided in the programming of the device, and the components of the processed input frequency will accompany the stimulation. The goal of the present study was to compare the frequency encoding strategy and its effect on speech understanding of the recipients of single-channel and multi-channel cochlear implant systems.
  Materials And Methods
  Published researches were identified by reviewing scientific databases (PubMed, Science Direct, and Google Scholar) from 1965 to 2016 using relevant keywords. The researches were selected based on the inclusion and exclusion criteria.
  Results
  Single-channel cochlear implants encode the frequency based on the rate of firing of electrical impulses. Multi-channel cochlear implants ýuse the spatial strategy theory for frequency encoding, wherein the different frequencies of the auditory signal are separated and presented in a tonotopic manner along the length of the cochlea via the electrode array. The spatial and temporal encoding of the sound frequencies can be partly replicated by multi-channel stimulation of the auditory nerve. Encoding strategy in multi-channel cochlear implant consists of feature extraction and wave form. The resulting speech understanding of the single-channel and multi-channel systems was also assessed.
  Conclusion
  Based on the findings, it can be concluded that single-channel cochlear implant systems with temporal encoding of frequency do not adequately convey speech information, whereas multi-channel cochlear implants ýhave more similarities to the tonotopic map of the cochlea and provide a better speech understanding in comparison to single channel devices.
  Keywords: Multi-channel cochlear implant, Single-channel cochlear implant, Signal processing, Speech perception