فهرست مطالب

جامعه شناسی کاربردی - سال بیست و هشتم شماره 2 (پیاپی 66، تابستان 1396)
 • سال بیست و هشتم شماره 2 (پیاپی 66، تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/13
 • تعداد عناوین: 9
|
 • اصغر میرفردی*، مریم مختاری، عبدالله ولی نژاد صفحات 1-16
  پژوهش حاضر، با هدف مطالعه میزان دینداری و ارتباط آن با میزان و نوع استفاده از شبکه‏ های اجتماعی اینترنتی بر اساس نظریه گلوله جادوئی و مدل دینداری گلاک و استارک انجام شده است. روش پژوهش، روش پیمایشی است. بر اساس فرمول لین، حجم نمونه 400 نفر محاسبه شد که با روش نمونه ‏گیری تصادفی از نوع طبقه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه‏ای با 32 پرسش، ترکیبی محقق‏ ساخته و دیگران‏ ساخته است که اعتبار آن ها را صاحب‏نظران تایید کردند. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (939/0) محاسبه شد. نتایج نشان داد بین میزان دینداری دانشجویان با توجه به وضعیت عضویت و نوع فعالیت آن ها در شبکه‏ ها تفاوتی معنادار وجود داشته است و بین سابقه عضویت در شبکه‏ ها و میزان دینداری آنان نیز رابطه‏ ای معنادار وجود داشته است؛ ولی بین میزان استفاده (فعالیت) از شبکه ‏های اجتماعی و میزان دینداری، رابطه معناداری دیده نشد. نتایج، همچنین گویای تفاوتی معنادار بین میزان دینداری دانشجویان با توجه به جنسیت و گروه تحصیلی آن ها بود.
  کلیدواژگان: دینداری، شبکه های اجتماعی اینترنتی، دانشجو، دانشگاه یاسوج، ایران
 • علی نصراصفهانی، زینب امیری، مجتبی فرخی*، محسن سیفی صفحات 17-34
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر معنویت در محیط‏ کار بر سایش اجتماعی با نقش متغیر میانجی جو اخلاقی سازمان در سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان انجام شده است. این پژوهش به لحاظ اینکه عوامل موثر بر سایش اجتماعی را با معنویت در محیط کار و متغیر میانجی جو اخلاقی بررسی می کند و سایش را به عنوان متغیر وابسته در نظر می گیرد، نسبت به پژوهش های گذشته، نوآوری دارد. جامعه آماری این پژوهش، شامل 270 نفر از کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان بود که با تعیین حجم نمونه آماری به روش تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان، 159 نفر تعیین شد. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه استاندارد معنویت در محیط کار میلیمن و همکاران (2003)، سایش اجتماعی دافی و همکاران (2002) و پرسشنامه جو اخلاقی سازمان ویکتور و کولن (1993) استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی صوری و روایی سازه به کمک روش معادلات ساختاری و برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. تجزیه‏ و تحلیل اطلاعات جمع آوری‏شده با استفاده از نرم‏افزارهای SPSS21 وAmos21 انجام شد. فرضیه های پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری بررسی شد. نتایج نشان دهنده تاثیر معکوس معنویت در محیط کار بر سایش اجتماعی با ضریب مسیر (45/0-)، تاثیر مستقیم معنویت در محیط ‏کار بر جو اخلاقی‏ سازمانی با ضریب مسیر (78/0) و تاثیر معکوس جو اخلاقی‏ سازمانی بر سایش اجتماعی با ضریب مسیر (35/0-) بود. همچنین نتایج پژوهش نشان داد جو اخلاقی سازمان در تاثیر معنویت در محیط کار بر سایش اجتماعی با ضریب مسیر(27/0-) نقش میانجی را ایفا می‏کند.
  کلیدواژگان: معنویت، معنویت در محیط کار، سایش اجتماعی، جو اخلاقی سازمان
 • سیروس قنبری، پرویز نویدی * صفحات 35-48
  با توجه به نقش و اهمیت نیروی منابع انسانی به عنوان یکی از سرمایه های اصلی سازمان ها باید گفت اثربخشی این سرمایه در پرتو فراهم کردن محیط کار مناسب و زمینه ارتباط و همکاری با دیگر اعضای سازمان و مشارکت در امور و مسائل مربوط به سازمان است؛ درنتیجه پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رهبری خدمتگزار و معنویت در محیط کار با سرمایه اجتماعی انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک کشاورزی استان همدان است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه 196 نفر به عنوان نمونه آماری برای مطالعه انتخاب شد. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگزار، معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی استفاده شد. داده های پژوهش پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری Lisrel، SPSS تحلیل شد. نتایج الگویابی معادلات ساختاری نشان داد اثر مستقیم رهبری خدمتگزار بر معنویت در محیط کار، مثبت و معنادار است. اثر مستقیم رهبری خدمتگزار بر سرمایه اجتماعی معنادار نیست. اثر مستقیم معنویت در محیط کار بر سرمایه اجتماعی، مثبت و معنادار است. اثر غیرمستقیم رهبری خدمتگزار بر سرمایه اجتماعی با نقش میانجی معنویت در محیط کار، معنا دار نیست. بر اساس این، توسعه رهبری خدمتگزار در بستر معنویت در محیط کار می تواند از عوامل موثر بر افزایش سرمایه اجتماعی باشد.
  کلیدواژگان: رهبری خدمتگزار، معنویت در محیط کار، سرمایه اجتماعی، بانک کشاورزی، استان همدان
 • آرش حسن پور*، علی ربانی صفحات 49-70
  در فرهنگ مصرفی کنونی مقوله بدن و بدن پنداری، رکن اساسی هویت شخصی شده است؛ درنتیجه در سال های اخیر انواع مختلفی از جراحی زیبایی در جامعه ایرانی متداول شده که بالاترین میزان مراجعات زیبایی، متعلق به جراحی بینی است. در این مقاله با تاکید بر اهمیت بدن و تمایل روزافزون به جراحی زیبایی بینی در جامعه ایرانی و اشاره به تحولات گفتمانی بدن در ایران، تلاش شده است با الهام از نظریه باومن و باتلر در حوزه جنسیت، روش تحلیل گفتمان انتقادی و رویکرد تاریخی وداک، مستند اجتماعی «دماغ به سبک ایرانی» توصیف، تفسیر و معناکاوی شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد در مستند مذکور، نهادهایی مانند تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش)، دین، پزشکی و هنر، موقعیت سخن گویی و موضع گیری پیرامون بدن و جراحی زیبایی دارند. فیلم مستند همچنین تنازعی گفتمانی- ارزشی بین گفتمان مدرسه و پزشکی به عنوان تاییدگران و مشروعیت دهندگان این کردار گفتمانی (جراحی زیبایی) و گفتمان دین و هنر به عنوان نکوهش گران این کردار است و در این میان مبادرت کنندگان نیز در دیالکتیک هایی همچون اطمینان– تردید، تشویش – لذت و خوشایندی و فردیت قرار می گیرند. تحلیل گفتمان مستند مذکور همچنین نشان می دهد هیچ یک از گفتمان های مذکور، موقعیت برتر و فرادست را پیرامون جراحی زیبایی و تصاحب فضای گفتمانی آن ندرند و به همین دلیل نمی توانند یکسره هژمونیک شوند و بر ساحت مذکور تفوق پیدا کنند.
  کلیدواژگان: مدیریت بدن، جراحی زیبایی، تحلیل گفتمان انتقادی، رویکرد تاریخی وداک، مستند دماغ به سبک ایرانی، تنازعات گفتمانی
 • حسین اکبری *، روح الله فخاری صفحات 71-90
  پژوهش حاضر، نقش قومیت و هویت قومی را بر رفتار انتخاباتی شهروندان بجنوردی بررسی کرده است. مطالعه برپایه نظریات نخبه گرا، شکاف های اجتماعی، هویت اجتماعی، دلبستگی گروهی، انتخاب عقلانی، رقابت و نظریه استعمار داخلی استوار است. مطالعه روی 367 نفر از شهروندان بجنوردی از اقوام مختلف اجرا شد که این حجم نمونه به نسبت اقوام ساکن در شهر تخصیص پیدا کرده است. رفتار انتخاباتی شهروندان با متغیر الگوی رای دهی قومی سنجیده شد که نتایج نشان می دهد میانگین الگوی رای دهی قومی، 7/34 (در بازه 0 تا 100) است. همچنین میانگین هویت قومی پاسخگویان 6/58 است. بررسی رابطه بین ابعاد هویت قومی با متغیر وابسته نشان می دهد ابعاد اجتماعی، سیاسی و قوم مداری، رابطه ای معنی دار و مثبت با الگوی رای دهی قومی داشته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد در مدل رگرسیونی چندمتغیره در مدل نهایی، متغیرهای مطالبات قومی، احساس مشروعیت نظام سیاسی و هویت قومی، رابطه ای معنی دار با الگوی رای دهی قومی داشته اند. همچنین بررسی مدل پژوهش با مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد متغیرهای احساس نابرابری اجتماعی، مصرف رسانه ای، رضایت اجتماعی و احساس مشروعیت نظام سیاسی به همراه میزان تعاملات با سایر اقوام با تاثیر بر هویت قومی و درنهایت شکل گیری مطالبات قومی بر الگوی رای دهی قومی تاثیر می گذارند.
  کلیدواژگان: ات، ای رای د
 • مریم درفشان، فریده یوسفی* صفحات 91-114
  هدف این پژوهش، پیش بینی ابعاد خودکارآمدی (تحصیلی، اجتماعی و عاطفی) دانش آموزان بر اساس سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده است. بدین منظور، 398 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار سنجش ابعاد خودکارآمدی ، مقیاس خودکارآمدی موریس و ابزار سنجش سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، مقیاس های محقق ساخته است. برای تعیین روایی همه ابزار ها از روایی سازه و روش آماری تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده و پایایی آن ها با استفاده از ضرایب آلفا ی کرونباخ و کودر ریچاردسون محاسبه شده است. در این پژوهش که از نوع همبستگی است، داده ها با استفاده از روش آماری رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد کالای فرهنگی، خودکارآمدی تحصیلی را و رفتارهای فرهنگی، خودکارآمدی اجتماعی را به طور مثبت و معناداری می توانند پیش بینی کنند. و کالای فرهنگی و رفتارهای فرهنگی به طور مثبت و معنادار و اعتماد به صورت منفی و معناداری می توانند خودکارآمدی عاطفی را پیش بینی کنند. نتیجه گیری اساسی پژوهش حاضر این است که والدین و مدرسه ها با افزایش میزان کالای فرهنگی به عنوان بعدی از سرمایه فرهنگی، خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان را می توانند افزایش دهند. خانواده ها و مدارس با تشویق رفتارهای فرهنگی، به خودکارآمدی اجتماعی دانش آموزان می توانند کمک کنند و با افزایش دسترسی دانش آموزان به کالاهای فرهنگی و تشویق آنان به انجام رفتارهای فرهنگی، خودکارآمدی عاطفی آنان را می توانند ارتقاء بخشند.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی تحصیلی، خودکارآمدی اجتماعی، خودکارآمدی عاطفی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی
 • رزیتا مویدفر *، نعمت الله اکبری، محبوبه محمودزاده صفحات 115-128
  هدف از پژوهش حاضر، تبیین تاثیر سرمایه اجتماعی بر وضعیت حضور کارآفرینان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در فعالیت های اقتصادی است. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های فعال مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه بندی شده متناسب انجام شده است. حجم نمونه برای بررسی فرضیه های پژوهش، 117 شرکت از شرکت های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بوده است. برای کسب نظرات کارآفرینان از ابزار پرسش نامه استفاده شد. از آنجایی که کارآفرینان در بیشتر شرکت های واقع در شهرک، سمت مدیر عامل را دارند؛ تکمیل پرسش نامه های مورد استفاده در پژوهش را مدیر عاملان شرکت ها انجام داده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آماری استنباطی (مدل رگرسیون لجستیک دو جمله ای) انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد شاخص هنجار بر وضعیت حضور کارآفرینان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در عرصه اقتصاد، تاثیر معنادارای نداشته است؛ اما شاخص های اعتماد و بهره برداری از شبکه های اجتماعی، عوامل موثری بر وضعیت حضور کارآفرینان در عرصه اقتصاد بوده اند، به گونه ای که تاثیر هر دو عامل بر احتمال موفقیت کارآفرینان شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، مثبت بوده است.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، اعتماد، هنجار، شبکه های اجتماعی، کارآفرینی
 • علیرضا سمیعی اصفهانی*، امران کیانی، علی محمدی صفحات 129-146
  امریکایی های آفریقایی تبار بیش از یک قرن است که با فراهم شدن هر فرصت سیاسی در امریکا، به اعتراض دست زده و در تلاش برای دست یابی به حقوق برابر با سفیدپوستان برآمده اند. این مبارزات به ویژه از دهه 1960 فراز و نشیب زیادی را در روابط جامعه سیاه پوستان با حاکمیت این کشور در پی داشته است. نمونه اخیر آن کشته شدن مایکل براون سیاه پوست 18 ساله به دست پلیس امریکا در شهر فرگوسن در یکسال اخیر بود که واکنش گسترده و خشم عمومی سیاهان امریکا را علیه سیاست های تبعیض نژادی حاکمیت این کشور برانگیخت. بر اساس این، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که علل و انگیزه های تجدید حیات و گسترش اعتراض های سیاه پوستان در چند سال گذشته در جامعه امریکا چیست؟ در پاسخ به این پرسش، بر اساس نظریه بسیج منابع (چارچوب سازی و ساختار فرصت سیاسی) این فرضیه به آزمون گذاشته می شود که «جنبش سیاهان درنتیجه همنوایی اهداف فردی و اهداف جنبش، وجود نارضایتی هایی چون نژادپرستی و تبعیض نهادمند، جایگاه اجتماعی و اقتصادی ضعیف و نابرابر سیاهان در جامعه امریکا و همچنین فرصت های سیاسی چون قانون حقوق مدنی، قانون حق رای، انتخابات و افزایش تعداد مقامات سیاه پوست» فعال و بدین ترتیب زمینه برای کنش جمعی سیاهان فراهم شده است.
  کلیدواژگان: امریکا، بی عدالتی، تبعیض نژادی، جنبش اجتماعی سیاهان، فرصت سیاسی
 • نجات محمدی فر *، امیرمسعود شهرام نیا، حسین مسعودنیا، عباس حاتمی صفحات 147-162
  به دنبال رشد شهرنشینی، مفاهیم جدیدی مانند شهروندی و حقوق شهروندی وارد گفتمان سیاسی کشورها شده و حقوق و تکالیفی را متوجه جامعه و دولت کرده است. وجه تمایز انسان پیشامدرن به عنوان یک فرد «مکلف» از انسان پسامدرن به عنوان یک فرد «محق» است. در این میان، میزان استیفای حقوق شهروندی، مشارکت سیاسی را به لحاظ کمی و کیفی می تواند تحت تاثیر قرار دهد. بر اساس این، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان استیفای حقوق شهروندی با نوع مشارکت سیاسی است. پژوهش حاضر، توصیفی پیمایشی و مبتنی بر تکمیل پرسشنامه است. داده های پژوهش از مناطق مختلف شهر اصفهان به دست آمده و سپس با تکمیل 385 پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است. بر اساس یافته های مطالعه حاضر، بین حقوق شهروندی (012/0=r) با مشارکت سیاسی محدود، ارتباط معناداری وجود نداشت. این مقدار برای ابعاد حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی برابر (11/0=r)، حقوق اجتماعی، (16/0=r) و حقوق سیاسی برابر (10/0=r) است. همچنین بین حقوق شهروندی (135/0=r) با مشارکت سیاسی تبعی، رابطه ای معنادار وجود داشت. این مقدار برای ابعاد حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی برابر با (38/0=r)، حقوق اجتماعی (35/0=r) و حقوق سیاسی برابر با (38/0=r) است. درنهایت بین حقوق شهروندی (81/0=r) با مشارکت سیاسی فعال، رابطه ای معنادار وجود داشت و این مقدار برای ابعاد حقوق شهروندی یعنی حقوق مدنی برابر با (11/0=r)، حقوق اجتماعی (13/0=r) و حقوق سیاسی برابر با (33/0=r) است. به طور کلی می توان گفت با توجه به رویه مذهبی و ارزشی نظام سیاسی جامعه ایران و نقش نهاد مذهبی در آن به خصوص بعد از انقلاب اسلامی، از یکسو بخش هایی از افراد جامعه به مشارکت سیاسی تبعی روی آوردندو از سوی دیگر با توجه به رشد آگاهی سیاسی، گروه هایی از افراد جامعه، مشارکت سیاسی فعال داشته اند.
  کلیدواژگان: حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، مشارکت سیاسی
|
 • Asghar Mirfardi *, Maryam Mokhtari, Abdollah Valinezhad Pages 1-16
  This paper aimed to evaluate the religious identity of students and its relationship to degree and kind of web-based social networks usage baced on "Uses and gratification" theory and Gidden's "Structuration" theory. Using survey method, Statistics society had been Yasouj university students from which 400 persons were determined based on Lin Sampling Table (1976) as sample size and were selected by classified-multi stage random sampling method. Researcher-made questionnaire was used as research tool for data collection, which face validity and Cronbach's alpha (0.93) were used for its validity and reliability, respectively. The findings showed that there is significant diference in religious identity according to membership situation, use kind of social netwoks, gender and studying majority and there is significant direct relationship between membership history and religious identity. There is not significant relationship between the degree of social networks use and religious identity. Independent variables, can explained 15.5 percents of dependent variable’s variance.
  Keywords: religious identity, web-based Social networks, Student, Yasuoj University, Iran
 • Siroos Ghanbari, Parviz Navidi * Pages 35-48
  The purpose of this study is investigate relationship between servant leadership and spirituality in work place with social capital in Keshvarzi bank of Hamedan. The current research method, is descriptive and the research project used, was based on Structural equations model. The statistical population is all employees of Keshvarzi bank of Hamedan Province 196 which they were selected by stratified random sampling method. Data were gathered through three questionnaires, The servant leader, spirituality and social capital. The data After collecting were analyzed by SPSS and LISREL. Results of structural equation modeling showed that: Direct effect the servant leader on social capital (0/07) is not positive and significant. Direct effects of spirituality on social capital (0/73) is positive and significant. Indirect effect of servant leader on social capital with intermediary of spirituality (0/35) is positive and significant.
  Keywords: Servant Leadership, spirituality in Work Place, social capital, Keshvarzi Bank, Hamedan Province
 • Arash Hasanpour *, Ali Rabbani Pages 49-70
  In the current era of consumer culture strongly centered body and notion of body is essential component of personal identity in society and in the modern era. As a result, the body is seen as a sign and text can be medium to recognition of body culture in which the cultural changes and social, cultural, political and historical contexts evaluated. The results of this analysis indicate that in the documentary, institutions such as education, religion, medicine and art have speaker position about body and cosmetic procedures. The results also suggest that the film is scope of discourse struggle legitimacy or illegitimacy between the school and the medical discourse on the one hand - as confirming the action and discursive practice and discourse of religion and art - as a critic of this social practice -. The participants also engage in dialectic of trust - doubt, anxiety - comfort and individuality and image in the mirror of others. The discourse analysis of this documentary indicates that none of mentioned Discourses have not the superior position about cosmetic surgery and for this reason none of Discourses cannot be hegemonic in discourse space of this documentary
  Keywords: sociology of the body, Body Management, cosmetic surgery, critical discourse analysis, historical approach, the documentary
 • Maryam Dorfeshan, Faride Yousefi * Pages 91-114
  Cultural, social and economic capitals impact on students’ self-efficacy, but this relationship has been hardly ever considered. Accordingly, the main purpose of the present study was prediction of self-efficacy on the basis of the cultural, social and economic capitals. Research method was a correlational method. Participants were 398 high school students in Shiraz city, southern Iran, which were selected using random multi-stage random cluster sampling method. Research instruments were Murris’s self-efficacy scale and the researcher-made scales of cultural capital, social capital and economic capital. Construct validity of all scales were calculated using factor analysis, and the reliability of them were measured applying Cronbach’s alpha coefficient and Kuder-Richardson’s coefficient. Research findings showed that 1) there was a positive and significant relationship between cultural goods and educational self-efficacy, 2) there was a significant and positive relationship between cultural behavior and social self-efficacy, and 3) relations of cultural goods and cultural behaviors to emotional self-efficacy was positive and significant, and there was a negative significant relationship between social trust and emotional self-efficacy. The research conclusion is that families and schools with increasing of cultural goods can improve academic self-efficacy of the students. They also can develop social self-efficacy of the students by increasing of cultural behaviors , and they can improve the emotional self-efficacy of the students by increasing of the students’ accessibility to cultural goods and behaviors.
  Keywords: Academic Self-Efficacy, social self-efficacy, emotional self-efficacy, cultural capital, social capital, Economic Capital
 • Rozita Moaydfar *, Nemat-Allah Akbary, Mahboubeh Mahmoudzadeh Pages 115-128
  Entrepreneurship is a requirement, a new approach, the new economic policy in response to the realities and to the new Environment conditions, and a valuable strategy in confrontation and opposition to economic inefficiency and the prevention of negative economic phenomena, such as unemployment, lack of effective factors in Economic Development. Since the entrepreneurial activity is a result of mechanisms and social interactions, the relationship between entrepreneurship and social capital has a special importance.
  The aim of the present investigation is to express the effect of social capital on the qualification of the entrepreneurs of Science and Technology Town of Isfahan in economic activities. Our target population consisted of all companies located in Science and Technology town of Isfahan. The method of selecting participants was stratified random sampling. The Sample size, in order to test the hypotheses was 117 .The data was gathered by means of a questionnaire. The analysis was done by deductive (binomial logistic regression model) statistical method.
  The results demonstrated that norm indicator had no significant effect on the qualification of the entrepreneurs of Science and Technology town of Isfahan in the economic sphere, but indicators of trust and operation of social networks, affected the qualification of the entrepreneurs in the economic sphere. In conclusion the effect of both factors on the success probability of entrepreneurs of Science and Technology town of Isfahan was positive.
  Keywords: social capital, trust, norms, social networks, Entrepreneurship
 • Alireza Samiei *, Emran Kiani, Ali Mohammadi Pages 129-146
  Abstract African Americans in the 1960s were efforted to achieve their civil rights and citizenship. After more than a century they provided a political opportunity in America for blacks protesting and are trying to achieve equal rights with whites. Murder of a black man by police in America was spread protests against segregation of blacks in American. In this regard, this paper seeks to answer the main question is why spread blacks movement in American. In response to a question by using the analytical methods Based compilation method and theory of resource mobilization and political opportunity structure has been hypothesized that Expansion of the black movement, is The result of harmonizing individual goals and objectives and Spread of discontent, such as institutionalized racism and discrimination and poor social and economic status of blacks in America the definition of political discontent and creating opportunities-such as the Civil Rights Act, the Voting Rights Act, election officials to increase the number of African-led collective action to achieve the goals.
  Keywords: black movement, America, political opportunity, Discrimination, injustice
 • Nejat Mohammadifar *, Amirmasud Shahramnia, Hossein Masoudnia, Abbas Hatami Pages 147-162
  Followed by the growth of urbanization, new concepts such as citizenship and civil rights have entered the political discourse of countries. Putting rights and obligations on society and state, such concepts distinguish the pre-modern human as a responsible person from the postmodern human as an entitled individual. In this regard, the vindication of civil rights can influence the political participation quantitatively and qualitatively. Therefore, the main aim of the current study was to investigate the relationship between the vindication of civil rights and political participation.
  Based on a questionnaire, the research method was descriptive-survey. The research data were collected from different districts of Isfahan. SPSS was used to analyze the data, and 385 individuals filled out the questionnaires.
  According to the research findings, there was no significant relationship between civil rights and limited political participation. However, there was a significant relationship between civil rights and consequential political participation. Furthermore, the vindication of social rights did not have a significant relationship with active political participation, although the vindication of civil and political rights had a significant relationship with active political relationship. Given the religious and value trend of political system in Iranian society and the role of religious institution after the Islamic Revolution in particular, it can be generally stated that the consequential political participation was observed in some parts of society on the one hand. On the other hand, the active political participation of some individuals was observed in society with respect to the growth of political consciousness.
  Keywords: Civil Rights, Political Rights, Social Rights, political participation