فهرست مطالب

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران - سال چهل و هشتم شماره 2 (1396)
 • سال چهل و هشتم شماره 2 (1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/30
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مریم گلباز، بهمن حیدری، جواد حسین زاد فیروزی، باب الله حیاتی، فرشید ریاحی درچه * صفحات 179-195
  با توجه به افزایش نگرانی های جهانی در رابطه با افزایش ناپایداری اجتماعی پروژه های توسعه کشاورزی در مناطق روستایی، هدف کلی این پژوهش ارزیابی اقتصادی، اجتماعی و زبست محیطی سد و شبکه آبیاری تنگاب فیروزآباد فارس می باشد. بر این اساس معیارهای اقتصادی و همچنین روش تحلیل چند معیاری برای مشخص کردن اثرات غیر اقتصادی ناشی از سد مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد در نرخ تنزیل 12 درصد ارزش حال خالص پروژه 108×1/4 میلیارد ریال و نرخ بازده داخلی پروژه 42/25 می باشد. تحلیل حساسیت پروژه نیز در نرخ های تنزیل مختلف، تغییر هزینه ها و منافع و تغییر عمر پروژه حکایت از توجیه پذیر بودن طرح از نظر اقتصادی دارد. همچنین، بر اساس نتایج تحلیل چندمعیاره مهم ترین اثرات مثبت این طرح عبارت بودهاند از: بهبود کشاورزی منطقه، افزایش سطح آب زیرزمینی، کنترل سیلاب، بهبود شرایط اقلیمی منطقه، افزایش ارزش زمین، بهبود گردشگری و توسعه ورزش های آبی. از سوی دیگر، مهم ترین اثرات منفی نیز عبارت بودند از: اثرات منفی ناشی از عملیات ساختمانی سد خاکریزی و خاکبرداری، حفر تونل و ایجاد جاده جدید، خسارات زیست-محیطی و قطع درختان، تملک اراضی و جابجایی و اسکان مجدد مردم. به طور کلی، بر اساس نتایج حاصل از تحلیل چند معیاره، اثرات مثبت طرح نسبت به اثرات منفی آن چشم گیرتر بوده است.
  کلیدواژگان: ارزیابی اقتصادی-اجتماعی، ارزش حال خالص، نرخ بازده داخلی، سد تنگاب، فیروزآباد فارس
 • اسماعیل پیش بهار*، مریم باغستانی صفحات 197-209
  این مطالعه به بررسی اثرات اقتصادی قیمت جهانی مواد غذایی و نفت بر روی متغیر های کلان اقتصادی (رشد تولید، تورم، شاخص سهام، نرخ بهره و نرخ ارز واقعی) در ایران می پردازد. جهت تعیین چگونگی اثرگذاری از روش خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. در این مطالعه سه مدل جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد: در مدل اول اثر قیمت جهانی مواد غذایی به عنوان متغیر برونزا بر روی متغیر های کلان سنجیده می شود. مدل دوم به بررسی اثر قیمت نفت برروی متغیرهای کلان اقتصادی می پردازد. و مدل سوم اثرگذاری هر دو متغیر (قیمت جهانی مواد غذایی و نفت) را به طور همزمان بررسی می کند. داده های مورد نیاز جهت انجام این مطالعه به صورت ماهانه و مربوط به دوره فروردین 1380 تا اسفند 1390 می باشد. نتایج نشان می دهد که قیمت جهانی مواد غذایی بر روی تورم و نرخ ارز موثر است اما اثر معنی داری بر روی رشد تولید و بازار سهام ندارد. شوک قیمت نفت نیز اثرات مشابهی را بر روی متغیر های کلان نشان داده و تنها تورم و نرخ ارز را تحت تاثیر قرار داده است. نتایج حاصل از بررسی همزمان شوک قیمت جهانی مواد غذایی و قیمت نفت نشان می دهد که علاوه بر اثرگذاری جداگانه هر کدام از این شوک ها بر روی تورم و نرخ ارز، شوک نفتی اثرات معنی داری را بر قیمت جهانی مواد غذایی به جا خواهد گذاشت.
  کلیدواژگان: شوک قیمت، مواد غذایی، نفت، مدل خودتوضیح برداری ساختاری، ایران
 • سعید یزدانی، اندیشه ریاحی*، غلامرضا پیکانی صفحات 211-226
  دریای خزر یکی از بزرگ رین منابع تامین ماهیان استخوانی در ایران می باشد که این گروه از ماهیان 45 درصد کل صید دریای خزر را به خود اختصاص داده است. با توجه به سابقه طولانی صید پره در سواحل دریای خزر، هدف اصلی مطالعه حاضر تحلیل اقتصادی تعاونی های پره در استان مازندران است. بدین منظور 110 پرسشنامه در فصل صید 1392-1393 از 12 تعاونی در سطح استان مازندران تکمیل شده و از شاخص های کارایی فنی و اقتصادی و بهره وری کل عوامل تولید به منظور دستیابی اهداف پژوهش استفاده شده است. در ادامه نیز علل کاهش میزان صید در سالیان اخیر از دو منظر کارشناسان سازمان شیلات و صیادان فعال در تعاونی ها مورد تحلیل واقع شده است. نتایج محاسبه کارایی گویای این است که تنها 7/16 درصد از تعاونی های مورد مطالعه دارای کارایی فنی و اقتصادی کامل می باشند. همچنین نتایج نشان از بازده افزایشی نسبت به مقیاس بیش از 80 درصد تعاونی های صید دارد. نتایج عوامل موثر بر کارایی اقتصادی نیز حاکی از این است که متغیرهای سن و تحصیلات صیادان عضو تعاونی، سابقه و تحصیلات لسمان و میزان صید تاثیر مثبت و معنی داری بر کارایی اقتصادی تعاونی ها داشته، در حالی که متغیرهای تعداد روزهای طوفانی، تعداد اعضای تعاونی و شغل دوم اعضای تعاونی تاثیر منفی و معنی داری بر کارایی تعاونی های مذکور داشته اند. نتایج بهره وری نیز نشان داد، تنها دو تعاونی از تعاونی های مورد مطالعه در منطقه، بهره ور بوده اند. لذا، تمرکز سیاست گذاری در جهت بهبود کارایی و بهره وری تعاونی ها پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: کارایی فنی، کارایی اقتصادی، بهروری کل عوامل تولید، ماهیان استخوانی، تعاونی های استان مازندران
 • علی شهنوازی * صفحات 227-240
  پژوهش پیش رو با استفاده از الگوهای تحلیل پوششی داده ها شامل الگوی پایه، کارایی متقاطع، ابر کارایی و اعداد صحیح ترکیبی به رتبه بندی 27 محصول زراعی آبی در بخش کشاورزی ایران پرداخته است. داده های مورد نیاز که از آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی 91-1390 تهیه شده، دربرگیرنده ی اطلاعات مربوط به بذر، کودهای حیوانی و شیمیایی، سموم، نیروی کار و آب بود. در طرف ستانده نیز از سود ناخالص و عملکرد به عنوان شاخص هایی برای سودآوری و تولید استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که اگر هدف در زراعت آبی، افزایش سودآوری است در آن صورت کشت سبزیجات، محصولات صنعتی، محصولات جالیزی، حبوبات، نباتات علوفه ای و غلات به ترتیب در اولویت کشت قرار داشته ولی چنان چه هدف افزایش تولید کل می باشد در آن صورت اولویت باید به ترتیب به نباتات علوفه ای، سبزیجات، محصولات صنعتی، محصولات جالیزی، غلات و حبوبات داده شود. یافته ی مشترک روش های مختلف مورد استفاده، شناسایی وضعیت مناسب محصولات با مصرف آب بالا، سویا تابستانه نسبت به سویا بهاره و برنج دانه کوتاه نسبت به سایر انواع برنج، در رتبه بندی می باشد.
  کلیدواژگان: کارایی متقاطع، ابر کارایی، اعداد صحیح، سودآوری، عملکرد
 • سید حبیب الله موسوی*، ایمان فیضی، صادق خلیلیان صفحات 241-256
  گندم به عنوان یک محصول راهبردی، از نظر میزان تولید و اختصاص سطوح زیر کشت، مهم ترین محصول کشاورزی در سراسر دنیا محسوب می شود و نقشی استراتژیک در عرصه ی سیاسی و اقتصادی کشورها ایفا می نماید. لذا هدایت عرضه و تقاضای این محصول و تنظیم بازار آن بر اساس منافع کارگزاران اقتصادی، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این راستا، مطالعه ی حاضر با استفاده از مدل تعادل فضایی قیمت ها، به بررسی آثار سیاست های حمایتی دولت در بازار این محصول و مقایسه ی این سیاست ها با شرایط آزادسازی بازار در ایران پرداخته است. نتایج نشان داد که در سال زراعی 1393-1392 با لحاظ نمودن توامان سیاست قیمت تضمینی و قیمت سقف، در کل کشور به میزان 3165 هزار تن مازاد تقاضا برای گندم وجود خواهد داشت. اما با اتخاذ سیاست آزادسازی، مقدار تقاضای کل برابر 9/13 درصد و مقدار عرضه برابر 6/1 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین اتخاذ رویکرد آزادسازی موجب افزایش 4/105 درصدی قیمت تقاضا و کاهش 9/9 درصدی قیمت عرضه می گردد. لذا می توان دریافت که اتخاذ سیاست آزادسازی در بازار گندم، بیش از آنکه در جهت منافع عرضه کنندگان این محصول عمل نماید، به زیان تقاضاکنندگان در این بازار خواهد بود و لذا پیشنهاد می شود همگام با آزاد سازی بازار گندم تدابیری همانند پرداخت جبرانی برای نصرف کنندگان در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: تعادل فضایی، حداکثر آنتروپی تعمیم یافته، بازار گندم، ارزیابی رفاهی
 • اصغر باقری *، عمران غفاری، حسین شعبانعلی فمی صفحات 257-269
  هر ساله در حدود 25 درصد از سیب زمینی های تولیدی در کشور ضایع شده و از بین می رود. بررسی میزان دانش کشاورزان در مورد مدیریت ضایعات سیب زمینی یک عامل تعیین کننده در کاهش ضایعات می باشد. بر این اساس این تحقیق توصیفی - همبستگی با هدف کلی ارزیابی دانش کشاورزان نسبت به مدیریت ضایعات سیب زمینی کاران شهرستان رزن صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 546 نفر سیب زمینی کار شهرستان رزن می باشد که به روش نمونه گیری چند مرحله ای 250 سیب-زمینی کار انتخاب گردیدند. برای تعیین روایی ابزار تحقیق از پانل متخصصان، شامل اعضای هیات علمی دانشگاه های اردبیل و تهران استفاده شد. به منظور بررسی معیار پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید، که میزان آن برای مقیاس نگرش(86/0) و برای مقیاس سنجش دانش(79/0) محاسبه گردید. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی مشخص شد که پنج عامل یعنی متغیرهای انبارداری، حمل و نقل، برداشت، داشت و کاشت که در مجموع 93/65 درصد متغیر دانش کشاورزان را نسبت به مدیریت ضایعات سیب زمینی را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: دانش کشاورزان، مدیریت ضایعات، سیب زمینی، شهرستان رزن
 • مهنوش شریفی *، احمد رضوانفر، سید محمود حسینی، سید حمید موحد محمدی صفحات 271-285
  این تحقیق با هدف طراحی الگوی فرآیندی تجاری سازی یافته های تحقیقات کشاورزی دانشگاهی در ایران به انجام رسیده است. به لحاط روششناسی این تحقیق به روش علی – ارتباطی و از نوع تحلیل ماتریس کوواریانس – واریانس انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 2030 نفر از اعضای هیات علمی شاغل در دانشکده های کشاورزی دولتی ایران بود. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 305 نفر تعیین گردید. انتخاب نمونه ها از طریق نمونهگیری تصادفی چندمرحله ای توام با انتساب متناسب صورت گرفت. برای سنجش روایی پرسشنامه مورد استفاده برای گردآوری داده ها از روایی تشخیصی با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده و برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی بهره گرفته شد. در این تحقیق از روش مدل معادلات ساختاری جهت آزمون فرضیات استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر حاکی از آن است که فرآیند تجاری سازی شامل هفت مرحله شکلگیری ایده های پژوهشی و فناوری، ارزیابی ایده های پژوهشی و فناوری، تدوین ایده های پژوهشی و فناوری، اجرای ایده های پژوهشی و فناوری، زمینهسازی برای تجاریسازی یافته های پژوهشی، پیادهسازی و مدیریت طرح تجاریسازی یافته های پژوهشی و بلوغ و تکامل فرآیند تجاریسازی یافته های پژوهشی می باشد.
  کلیدواژگان: تحقیقات دانشگاهی کشاورزی، تجاریسازی یافته های تحقیقاتی، الگوی فرآیندی، مدل معادلات ساختاری
 • آمنه سواری ممبنی، بهمن خسروی پور*، مسعود برادران، مسعود یزدان پناه صفحات 287-298
  کشاورزی، نقش محوری در رشد اقتصادی و توسعه روستایی از طریق ارائه مواد غذایی مورد نیاز و فرصت های شغلی، در کشورهای توسعه یافته ایفا می کند. از سوی دیگر، توسعه آینده کشاورزی در هر کشوری متکی به جوانان روستایی است. از این رو، کشاورزی و جوانان نه به طور کاملا جداگانه و یا ناسازگار بلکه مکمل یکدیگرند. هدف از این مطالعه بررسی تمایل جوانان روستایی شهرستان باغملک با استفاده از نظریه شغلی شناختی اجتماعی نسبت به اشتغال در حرفه ی کشاورزی بود. آزمودنی های تحقیق شامل 270 نفر از کشاورزان شهرستان باغملک بودند که با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای خوشه ایانتخاب شدند. ابزار جمع اوری اطلاعات، پرسشنامه ای بود که روایی صوری آن توسط چند تن از متخصصان تایید گردید و از طریق ضریب آلفا کرونباخ پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد متغیر تمایل با خودکارآمدی، نتیجه انتظارات، درک رفتار دیگران، علاقه و تسهیلات دارای رابطه مثبت و معنی دار و با متغیر موانع دارای رابطه معکوس و معنی دار است. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد متغیرهای خودکارآمدی، نتیجه انتظارات، درک رفتار دیگران، علاقه و موانع می توانند 74 درصد از واریانس تمایل جوانان نسبت به اشتغال در حرفه ی کشاورزی را پیش بینی کنند. نتایج تحقیق می تواند به منظور گسترش اشتغال جوانان در بخش کشاورزی و توسعه روستایی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اشتغال در بخش کشاورزی، جوانان روستایی، تمایل، نظریه شغلی شناختی اجتماعی، باغملک
 • لطیف حاجی، محمد چیذری *، شهلا چوبچیان صفحات 299-309
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل پیش‏برنده‏ی توسعه‏ی پایدار تعاونی های تولیدکشاورزی شهرستان نقده از دیدگاه اعضای تعاونی ها می‏باشد. که با روش پیمایشی انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و جامعه‏ی آماری نیز شامل اعضای تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان نقده به تعداد 778 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه‏گیری تصادفی با انتساب متناسب 260نفر انتخاب شد. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از پانل متخصصان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس استفاده شد. همچنین به منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای قسمت‏های مختلف پرسشنامه بین 78/0 تا 82/0 محاسبه شد. نتایج آزمون‏T نشان داد که بین نوع تعاونی اعضا از نظر توسعه‏ی پایدار تفاوت معنی‏داری وجود دارد. همچنین نتایج آزمونF نشان داد که بین توسعه‏ی پایدار تعاونی ها از نظر محل سکونت اعضا تفاوت معنی‏داری در سطح 05/0 خطا وجود دارد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی مهم‏ترین مولفه های پیش‏برنده‏ی توسعه‏ی پایدار تعاونی های کشاورزی در 5 عامل تحت عنوان‏های « ‏مدیریتی ترویجی»، «اجتماعی شخصیتی»، «اقتصادی»، «سیاستی» و «زیست‏محیطی» دسته‏بندی شدند. این 5 عامل در مجموع توانستند 044/54 درصد از واریانس متغیرها را تبیین نمایند. بنابراین برگزاری کلاس‏های آموزشی، مدیریت قوی و مناسب، تلاش‏هایی جهت نهادینه کردن مشارکت بین اعضا و حمایت‏های مالی و قانونی نهادهای مربوطه توصیه هایی است که می‏تواند در پایداری تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان نقده موثر واقع شوند.
  کلیدواژگان: توسعه ی پایدار، تعاونی های تولید کشاورزی، تحلیل عاملی، شهرستان نقده
 • قاسم حسینی، محمدرضا محبوبی*، احمد عابدی سروستانی، مسلم جعفری صفحات 311-321
  هدف این تحقیق توصیفی و پیمایشی، شناسایی نیازهای آموزشی انجیرکاران در زمینه مدیریت ذخیره بهینه آب در شرایط خشکسالی بود. جامعه آماری تحقیق را 4440 نفر از انجیرکاران شهرستان استهبان تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران و شیوه نمونه گیری تصادفی نظام مند، تعداد 350 نفر از آنان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جمع آوری داده ها به وسیله پرسشنامه ای بود که روایی آن از سوی کمیته تحقیق و محققان مرکز تحقیقات انجیر استهبان مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با انجام یک طرح مطالعه راهنما تعیین شد که ضریب آلفای کرونباخ برای بخش اصلی پرسشنامه، یعنی نیازهای آموزشی انجیرکاران در زمینه مدیریت ذخیره بهینه آب 77/0 بود. داده ها با استفاده از Spsswin19 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد نیازهای آموزشی انجیرکاران در زمینه مدیریت ذخیره بهینه آب در زمینه هایی چون شیوه اصلاح بافت خاک با استفاده از خاک های شنی- رسی، شیوه و زمان مناسب هرس و شیوه تعیین حجم هر دور آبیاری بود. همچنین نتایج نشان داد بین متغیرهای سطح تحصیلات، مشارکت در فعالیت های اجتماعی، دفعات مراجعه به مرکز خدمات کشاورزی، شرکت در کلاس های ترویجی، ارتباط با دوستان و همسایگان و کشاورزان نمونه، سطح زیر کشت انجیر، دفعات ملاقات با مروج کشاورزی، متوسط سن درختان انجیر، فاصله باغ انجیر تا مرکز خدمات جهاد کشاورزی و تعداد ساعات گوش کردن به رادیو در طول روز و میزان اطلاعات انجیرکاران در زمینه مدیریت ذخیره بهینه آب رابطه معنی دار وجود داشت. نتایج مقایسه میانگین نشان داد بین میانگین میزان اطلاعات انجیرکاران در زمینه مدیریت ذخیره بهینه آب بر حسب جنسیت و شغل اصلی اختلاف معنی داری وجود داشت. استمرار تشکیل کلاس های آموزشی و در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای ارتباط و تعامل هر چه بیشتر انجیرکاران با کارشناسان و بهره مندی آنان از توصیه های کارشناسی با محوریت موضوع مدیریت ذخیره بهینه آب از پیشنهادهای این مطالعه است.
  کلیدواژگان: خشکسالی، مدیریت ذخیره آب، نیاز آموزشی، انجیر، شهرستان استهبان
 • بابک ایمانی، حجت ورمزیاری *، علی اسدی صفحات 323-332
  رضایت‏مندی صاحبان کسب و کارهای روستایی عاملی مهم در پایداری و توسعه کسب و کارهای روستایی و شکوفایی و توسعه اقتصاد روستاهاست. در این راستا هدف این تحقیق تحلیل رضایت صاحبان کسب و کارهای روستایی از خدمات ارائه شده به آنان در شهرستان ملکان استان آذربایجان شرقی بود. جامعه آماری تحقیق 120 نفر از صاحبان کسب و کارهای روستایی شهرستان ملکان بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و با رویکرد کمی و اکتشافی انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS24و از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. این تکنیک متغیرهای رضایت‏مندی از خدمات کسب و کارهای روستایی را در شش عامل؛ بیمه و تسهیل‏گری نهادهای دولتی و غیردولتی (41/20 درصد)، کاهش هزینه تولید (62/11درصد)، حمایت جامعه محلی و سوددهی (08/11درصد)، پایداری و تحقیق و توسعه (49/10درصد)، جاده و حمل‏و‏نقل (09/9 درصد)، سرمایه و تجهیزات تولید (68/8 درصد) خلاصه کرد. عامل های شناسایی شده در مجموع 57/71 درصد واریانس رضایت‏مندی صاحبان کسب و کارهای روستایی شهرستان ملکان از خدمات مربوطه را تبیین کردند.
  کلیدواژگان: خدمات، رضایت مندی، کسب و کارهای روستایی
 • ابراهیم مهدوی* صفحات 333-342
  پراکندگی اراضی کشاورزی یکی از موانع جدی توسعه کشاورزی محسوب می شود، بطوری که کوچکی و پراکندگی اراضی مانعی در استفاده بهینه از آب، زمین، نیروی انسانی، مکانیزاسیون و دیگر عوامل موثر در تولید کشاورزی می باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی نگرش کشاورزان نسبت به یکپارچه سازی اراضی و شناسایی عوامل موثر بر عدم پذیرش طرح یکپارچه سازی اراضی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سیب زمینی کاران روستاهای شهرستان ازنا می باشد(N=210) که از بین آنها تعداد 150 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعیین گردید. و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شد، که روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه آن بر اساس نظر اساتید دانشگاه تهران و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ (77/0) تایید گردید . برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کشاورزان تمایل کمی به یکپارچه-سازی دارند و به شرط یکپارچه سازی موقتی، ترجیح می دهند با افراد آشنا و فامیل مشارکت داشته باشند. اصلی ترین موانع یکپارچه سازی اراضی عوامل فردی- اجتماعی و اقتصادی می باشد
  کلیدواژگان: عدم پذیرش، یکپارچه سازی اراضی، کشاورزان، شهرستان ازنا
 • احمد خاتون آبادی*، اسماعیل علیپور، مریم عطایی صفحات 343-353
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تفاوت سبک های ارتباطی هوش هیجانی، پرخاشگرانه و منفعلانه درجوامع شهری، روستایی و روستا-شهری می باشد. در این مطالعه توصیفی-تحلیلی،312 نفر از ساکنین شهر، روستا و روستا-شهر شهرستان تربت حیدریه در استان خراسان رضوی به روش تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه ای تلفیقی از هوش هیجانی بار-آن، شیرینگ و باس و پری، به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده گردید که روایی و پایایی بترتیب 0.72 و0.84 بود. داده ها با آزمونF و همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. میانگین هوش هیجانی و ارتباط پرخاشگرانه، در جوامع تحت بررسی دارای تفاوت معنی داری بوده ولی میانگین ارتباط منفعلانه در سه جامعه تحت بررسی معنی دار نبوده است. همچنین بین سطح تحصیلات و محل سکونت افراد با سبک های ارتباطی همبستگی وجود داشته است. براساس یافته های تحقیق پیش داوری در زمینه غلبه رفتار خشونت آمیز در میان جوامع مورد مطالعه رد شده است و رفتار هوش هیجانی جامعه روستایی بیش از جوامع روستا-شهری و شهری می باشد. با توجه به همبستگی مثبت بین تحصیلات و هوش هیجانی می توان امید داشت که با بالا رفتن روز افزون سطح سواد جامعه، افراد بیش از قبل به ارتباط جراتمندانه (هوش هیجانی) روی آوردند. باتوجه به همبستگی منفی بین تحصیلات و دو سبک ارتباطی دیگر افراد از رفتار پرخاشگرانه و منفعلانه دوری کنند.
  کلیدواژگان: ارتباطی، سبک انفعالی، سبک پرخاشگری، سبک هوش هیجانی-توسعه روستایی
 • حسین یادآور*، حسین کوهستانی، شهریر خرازی صفحات 355-368
  آب یکی از عوامل محدود کننده تولید در جهان می باشد. مقابله با کمبود آب می باید بوسیله راهبرد مشخص در جهت استفاده صحیح و مطلوب از آن باشد. انتقال مدیریت یکی از استراتژی ها در این خصوص است. هدف کلی این تحقیق معرفی راهکارهای عملی تسهیل مشارکت کشاورزان در انتقال مدیریت آبیاری در شبکه آبیاری و زهکشی قلعه-چای شهرستان عجب شیر در استان آذربایجان شرقی بود که در سال 1394 انجام شد. این تحقیق کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری 5129 کشاورزان فعال در سه ناحیه آبیاری بودند. حجم نمونه به تعداد 204 کشاورز با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای چند مرحله ای با انتساب متناسب با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد. برای سنجش روایی محتوایی پرسشنامه تحقیق، نظرات دو عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و سه کارشناس اداره آب شهرستان عجب شیر پرسیده شد. مقدار ضرایب آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف پرسشنامه بین 75/0 تا 92/0 بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارSPSS22 انجام شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد بیشترین اثر مستقیم متغیرها بر مشارکت مربوط به وضعیت آب آبیاری (335/0) است. برای مشارکت کشاورزان در فرآیند انتقال مدیریت آبیاری سه راهکار شامل: تشکیل گروه های «هم آب»، گروه های «هم جوار» و گروه های «هم کشت» پیشنهاد شد.
  کلیدواژگان: انتقال مدیریت آبیاری، راهکارهای مشارکت، شبکه آبیاری و زهکشی، کشاورزان
|
 • Farshid Riahi * Pages 179-195
  Due to the increasing global concerns about the increasing social instability in agricultural development projects in rural areas, the main purpose of this study was to evaluate the economic, social and environmental dam and irrigation network is Firuzabad Tangab. Accordingly, were used economic criteria. In addition, a multi-criteria analysis approach was applied for determining non-economic Impacts of the dam. Regarding to the defined goals for the Tangab dam, the project benefits, related to increasing the cultivated area and efficiency, are evaluated. The results demonstrated that for discount rate of 12%, the Net Present Value is 4.1×108 billion rails, Internal Rate of Return of the project is 25.42. In addition, Sensitivity analysis for discount rate various, changing benefits and cost and different project age revealed, the project is economically reasonable. Furthermore, the multi-criteria analysis demonstrated that the most significant positive impacts of the project were: improving the agriculture of the region, increasing the level of groundwater, flood control, improving the climate of the region, increasing value of the area, tourism conditions improvement, and developing the water sports. Also, the most important negative impacts of the project were caused by: the dam construction, embankment and excavation, digging tunnels and building new roads, cutting down trees and environmental damage, land acquisition and displacement and resettlement of people. In gereral, multi-criteria analysis indicated that the positive impacts of the Tangab dam project were more significant than the negative impacts.
  Keywords: Economical, social evaluation, Net present value, Internal rate of return, Tangab dam, Firuozabade Fars
 • Esmaeil Pishbahar * Pages 197-209
  This study investigates economic effects of world food and oil price on macroeconomic variables (industrial output growth, inflation, stock price indices, lending rate and real exchange rate) in Iran. Method is used to determine the influence of variables is Structural Vector Auto Regressive (SVAR). In this study, three models will be discussed separately: In the first model, the effect of global food price prices as exogenous variables on the macro variables will be measured. The second model examines the effect of oil deals on macroeconomic variables. And the third models investigate the impact of both variables (global food and oil prices) simultaneously. The data required for this study is monthly and the related period is 1380:01-1390:12. The results show that oil prices on inflation and exchange rate effects, but no significant effect on output growth and stock market. Global food price shocks have also shown similar effects on macroeconomic variables, the inflation, and the exchange rate is affected. The results of the study show that shocks in oil prices and global food prices In addition to the individual effect of each of these shocks on inflation and exchange rates, the oil shock would have significant effects on global food prices.
  Keywords: Price shock, Food, oil, SVAR, Iran
 • Andishe Reyahi * Pages 211-226
  The Caspian Sea is one of the largest sources of Bony fishes in Iran that these fishes accounted for 45 percent of total fishing in the Caspian Sea. Regarding a long history of Pareh-fishing on the coast of the Caspian Sea, the principle aim of this study was the economic analysis of fishery cooperatives in the Mazandaran province. For this purpose, 110 questionnaires were completed from 12 cooperatives in 2014 fishing season. The technical, allocative and economic efficiencies and total factor productivity index for the selected cooperatives calculated In addition, causes of reduced catches and fishermen and cooperatives’ problems were analyzed from the point of view of experts and fishermen. The efficiency results showed that, only 16.7 per cent of cooperatives have technical and economic efficiency. More than 80 per cent of cooperatives followed increasing returns to scale. According to the results variable such as fishermen’s age, education level, Fishing Manager’s experience and education, as well as level of fishing have positive and significant effect on economic efficiency significantly while variables like cooperative members, the number of stormy days and fishermen's second job have negative and significant effect on cooperatives’ economic efficiency. The productivity results indicated that only two cooperatives have productivity. Therefore it should focus on appropriate policies in order to improve efficiency and productivity.
  Keywords: technical efficiency, economic efficiency, total factor productivity, Bony fishes, Mazandaran's Cooperatives
 • Ali Shahnavazi * Pages 227-240
  In this study data envelopment analysis models including the basic model, cross efficiency method and mixed integer programming was used to rank 27 irrigated crops in agricultural sector of Iran. The required data were obtained from the Ministry of agricultural jihad for crop year 2011-2012 which includes information about the seed, manure, fertilizers, pesticides, labor and water. On output side the gross margin and yield were used as indicators for profitability and production. The results showed that if the goal is to increase profitability in the agriculture sector, then the cultivation of vegetables, industrial crops, cucurbits, beans, forage plants and cereals are top priority, respectively. But if the aim is to increase the total production, in that case the priority must be forage plants, vegetables, industrial crops, cucurbits, cereals and beans. The common finding of different models was that the crops with high consumption of water, summer soybean than spring soybean and short-grain rice than other types of rice had a better rank.
  Keywords: Cross Efficiency, super efficiency, integer, Profitability, yield
 • Seyed Habibollah Mosavi * Pages 241-256
  Wheat as a strategic product, in terms of production and cultivation, is the most important crops in worldwide and plays an important role in the political and economic arena. According to this issue it is necessary to adjust market by the producers, consumer and national welfares. This study investigated the effect of government support policies in the wheat market by using the spatial equilibrium model and compared the result with liberalized market. Results revealed that imposing both consumer and producer support policies would be accompanied by 3165 tones excess demand in the base year (2013-2014). In the liberalized market, total quantity demanded and supplied would decrease equal to 13.9 and 1.6 percent. Also liberalizing policy would increase consumer price (105.4 percent) and decrease producer price (9.9 percent). Therefore, liberalizing wheat market worse off consumer and producer gain would be negligible. Finally, compensation payment as a complementary policy would be pursue in the short run for the consumers.
  Keywords: spatial equilibrium, general maximum entropy, wheat market, welfare evaluating
 • Asghar Bagheri * Pages 257-269
  Annually, some 25 percent of potato produced in the country is wasted. Evaluation of potato growers’ knowledge of waste management is a key factor in reducing waste. This study aimed to evaluate knowledge of potato growers in this regard. The studied population was consisted of 546 farmers of Razan county from which a sample of 250 farmers were selected using Multi-stage sampling method. The research instrument was a questionnaire which was validated by a panel faculty members of faculties of agriculture from Tehran and Mohaghegh Ardabili universities. Chronbach alpha calculated for attitude scale (0.86) and knowledge (0.79). It showed high reliability of the instrument. Result of factor analysis showed that 5 obtained factors, viz. storage, transportation, harvesting, and planting explained 65.93% of total variance of knowledge of waste management of respondent.
  Keywords: Knowledge, Waste Management, potato, Razan county
 • Mahnoosh Sharifi * Pages 271-285
  This research aimed to design a process model of commercialization of university agricultural research findings in Iran. Methodologically, this research was performed through a causal-correlation method and analysis of variance-covariance matrix. Statistical population of this research was consisted of all faculty members of the public agricultural faculties under the jurisdiction of the Ministry of Scientific, Research and Technology (N=2030). Size of research sample was determined based on Cochran's formula (n=305). The respondents were selected through multi-stage random sampling and proportional allocation procedure. Discriminate validity of the researcher-made questionnaire analyzed using Average Variance Extracted (AVE) and Composite Reliability (CR). Using Structural Equation Model the research hypothesis was tested. As result of this research, according to path analysis, the commercialization process consists of seven stages, including formation of research and technology ideas, assessment of research and technology ideas, formulation of research and technology ideas, implementation of research and technology ideas, preparation for commercialization of research findings, execution and management of commercialization of research findings and maturation and evolution of process of commercialization of research findings.
  Keywords: University Agricultural Research, Commercialization of Research Findings, Process Model, SEM
 • Ameneh Savari Mombeni, Bahman Khosravipour *, Masoud Bradran, Masoud Yazdanpanah Pages 287-298
  Agriculture plays a pivotal role for economic growth and rural development through providing food requirement and job opportunities in developed country. Furthermore, the future development of agriculture in each country is based on rural youth. As such, these are not, of course, completely separate or mutually exclusive; in fact, they should go hand in hand for their future survival. The purpose of this study was investigating rural youth’ intention toward agriculture jobs in Baghmalek Township. To achieving this purpose the present study uses the theory of Social Cognitive Career, as a research framework. The population of interest was rural youth between 15 to 29 years old in Baghmalek Township.The study sample (270) was selected through a multi stage cluster sampling. The reliability and validity of the instruments were examined and approved. Pearson correlation analysis was revealed that intention had a positive direct relation with self-efficacy, expected result, other behavior and facilitation and have a negative relation with barriers. Multiple regression analysis showed that Self-efficacy, outcome expectations, understanding other's behavior, interests and barriers can predict 74% of variances in youth intention toward agriculture jobs.
  Keywords: employment in agriculture, rural youth, intent, Social Cognitive Career Theory, Baghmalek
 • Latif Haji, Mohammad Chizari *, Shahlla Choobchian Pages 299-309
  The main purpose of this research was to identify driving factors toward Sustainable Development of Agricultural Production Cooperatives in Naghadeh Township from the Perspective of Cooperative Members. A survey method was used to conduct this study. The data collection tool was a questionnaire and statistical population included members of agricultural production cooperatives of Naghadeh Township (N=778). Krejice and Morgan Table was used to determine the sample size (n=260). A stratified random sampling was implemented to select samples. To determine the validity of the instrument, a panel of faculty members in the department of agricultural extension and education at Tarbiat Modares University was used. Furthermore, in order to gain the reliability of the research tools, Cronbach's Alpha test was used. The value of Cronbach's Alpha test for different parts of the instrument was between 0.78 and 0.82. T-test results showed that there was a significant difference between the kind of cooperative (agricultural and livestock) members in terms of sustainable development. As well as, F-test results showed that between sustainable developments of cooperatives in terms of location, there was a significant difference in the level of error 0.05. Based on the factor analysis results the most important factors affecting the sustainable development of agricultural cooperatives were five factors including "Social-Personality", "Managerial-Extensional", "Economical", "Policy" and "Eenvironmental". The five factors together could explain 54.04 percent of the variance. Therefore, holding training classes, strong management and adequate efforts to institutionalize partnership between the members and legal and financial support relevant institutions recommendations that could be effective in the sustainability of agricultural production Naghadeh Township Cooperatives.
  Keywords: Sustainable development, agricultural production cooperatives, factor analysis, Naghadeh Township
 • Mohammad Reza Mahboobi * Pages 311-321
  This descriptive and survey study aimed to identify educational needs of Fig growers in optimal water storage management in drought conditions. The target population in the study consisted all of the 4440 Fig growers in Estahban County. Using systematic randomized sampling method and Cochran formula, 350 Fig growers were selected as research samples. Data gathered through a questionnaire and its face validity was confirmed by investigation committee and researchers in Fig research center of Estahban. Reliability was determined by conducting a pilot study project and Cronbach's alpha coefficient for the main part of the questionnaire namely educational needs of Fig growers in optimal water storage management was 0.77. Data were analyzed using SPSS/Win19 software. The results showed that educational needs of Fig growers in optimal water storage management were soil texture amendment using sandy-clay soils, proper method of pruning and proper pruning time and determine the volume of any irrigation cycle. Also the correlation results showed that there was a significant correlation between variables such as education, participation in social activities, number refer to the Agricultural Service Center, attendance in extension classes, relationships with friends and neighbors and model farmers, Fig cultivation area, number meet with extension worker, the number of hours reading general newspapers during the day, the average age of the Fig trees, Fig garden distance to Agricultural Service Center, number of hours listening to the radio during the day and optimal water storage management. Also, the compare mean results showed that there is a significant difference between mean the amount of Fig grower’s information about optimal water storage management in terms of gender and main job. This study recommended continuing holding educational classes and attention to the provision of the necessary measures to more communicate and interact between Fig growers and experts and their benefit from expert advice with the centrality of optimal water storage management issue.
  Keywords: drought, water storage management, Educational need, Fig, Estahban County
 • Ali Asadi, Hojat Varmazyar * Pages 323-332
  Satisfaction of rural business owners serves as an important factor in sustainability and development as well as economic prosperity and development of rural businesses. This study aimed to analyze the satisfaction of rural business owners of the services offered to them in Malekan County, East Azerbaijan Province. The statistical population consisted of 120 rural business owners in Malekan County. This is a practical research in terms of goal with a quantitative and exploratory approach. A questionnaire was used to collect data that its validity and reliability were confirmed by experts’ panel and Cronbach's alpha coefficient, respectively. SPSS v. 24 software and exploratory factor analysis technique were applied to analyze data. Exploratory factor analysis technique summarized the variables of satisfaction of rural businesses in six factors including insurance and facilitate from government and non-governmental Institutions (20.41%), decrease in production cost (11.62%), supporting the local community and profitability (11.08%), sustainability and research and development (10.49%), road and transportation (9.09%), investment and Production equipment (8.68%). Factors identified totally explained 71.57 % of the variance of satisfaction of rural business owners from services offered them in Malekan County.
  Keywords: services, Satisfaction, Rural businesses
 • Ebrahim Mahdavi * Pages 333-342
  Dispersion and separated of agricultural lands is considered as one of the serious barriers of agriculture development, so that Smallest and distributed of lands is an obstacle in the efficient use of water, land, labor, mechanization and other factors in agriculture production. The main purpose of this article is to study the attitude of farmers towards lands integration and to identify the influenced factors of the adoption of land integration . Statistical society of the study are all potato grower of rurals, city of Azna(N=210), that 150 person are choosen among them by means of random sampling and the size is determinate by Cochran formula and the data were collected through questionnaires, that the apparent and content validity of the questionnaire,was confirmed according to professors at University of Tehran and its reliability was confirmed based on Cronbach's alpha (77%). For data analysis SPSS statistical software is used. The findings revealed that the farmers have a low intention to integration of their lands and on condition that they integrated our lands temporary prefer to participate with familiar and family individual. There is a significant positive relationship between education, average cost, number of pieces of land, interest in team working, familiarity with integration plan, attitude towards integration of land, the rate of confidence to governmental programs, the rate of confidence to other farmers and intend to integration lands. Also there is a significant negative relationship between agricultural experience, the rate of production, the rate of lands, size average of lands and intend to integration lands and the main of barriers for lands integration were individual –social and economic factors.
  Keywords: Barriers, Consolidation, farmers, Azna county
 • Ahmad Khatonabadi * Pages 343-353
  The Objective of this research is to identify the differences of the three communication styles of: emotional intelligence (that is assertiveness), aggressiveness and passiveness within three urban, ru-ban and rural societies of Khorasan-Razavi Province of Iran. In the survey, 312 individuals were selected by random sampling in three zones of Torbat Hedariyeh Township. A combined questionnaire (Baron, Spearman, Shrink, Doss and Perry) was designed and used to gather data (validity α=0.75 and reliability KMO=0.84). The data were analysed by descriptive statistics and F Test and Spearman correlation coefficient. The average EQ, aggression and passivity of the three zones were significantly different. But the average of the passive style of communication was not meaningful. Moreover, there was correlation between educational level and the living zone of the sample society. The prediction of aggressive style for the three zones is rejected. However, EQ of the rural group was determined 47.5, the ru-ban 47.5 and the urban 44.62. In other words, the urban group’s EQ was 4 unit less than the rural group’s. Regarding the positive relationship between educational level and EQ, and negative relationship between educational level and aggressiveness and passiveness, upgrading of education in the society will be a promising issue.
  Keywords: Communication Styles, EQ, aggressive, passive, Society, Rural development
 • Hossein Yadavar *, Hossein Kohstani, Shahrir Kharrazi Pages 355-368
  Water is one of the obstacles for production throughout the world. Special strategies for water consumption must be employed for coping with water shortage. Management transfer is one of these strategies. Conducted in 2015, the aim of the present study was to introduce some applied solutions of irrigation management transfer to farmers in Ghale-Chay irrigation and drainage network in Ajabshir town of East Azerbaijan province. This study is applied and a descriptive one in terms of data collection. The population of the study consisted 5129 farmers in three irrigation zones. The sample (N=204) was selected using multistage stratified sampling method, by an appropriate assignment, and Cochran's formula. Two academic staffs and three experts of Ajabshir County Water Bureau were asked to give their opinions on measurement of the content validity of the questionnaire. The value of Cronbach's alpha coefficient for different parts of the questionnaire was between 0/75 – 0/92. The data was analyzed using SPSS 22 software. Results of path analysis showed that the most direct effect of variables on participation is related to the status of irrigation water (0/335). Three solutions were suggested for entering to management transfer process: the formation of “co-water groups”, “adjacent groups” and “co-culture groups”.
  Keywords: Farmers, Irrigation management transfer, Irrigation, drainage network, Participation manners