فهرست مطالب

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز - سال سی و نهم شماره 4 (پیاپی 130، مهر و آبان 1396)
 • سال سی و نهم شماره 4 (پیاپی 130، مهر و آبان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/29
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمدبصیر ابوالقاسمی فخری، فرزاد کاکایی، منیره حلیمی، جلال منوچهری، دانیال فدایی فولادی صفحه 7
  زمینه
  سیتولوژی صفاقی در منابع علمی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، ولی می تواند روشی کمکی جهت بررسی بیماران مبتلا به سرطان معده باشد. هدف از این مطالعه بررسی ارزش تشخیصی سیتولوژی مایع لاواژ صفاقی در یافتن پخش سلول های سرطانی در صفاق بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم معده بوده است.
  روش کار
  در مجموع 50 بیمار مبتلا به آدنوکارسینوم معده که بر اساس یافته های سی تی اسکن کاندید لاپاروتومی بودند، بررسی شدند. لاواژ تشخیصی صفاقی درست پیش از لاپاروتومی بعمل آمده و مایع لاواژ صفاق جهت ارزیابی سیتولوژیک از نظر وجود یا عدم وجود سلول های بدخیم ارسال گردید. یافته های حین لاپاروتومی از نظر درگیری صفاق بعنوان نتایج استاندارد درنظر گرفته شدند.
  یافته ها
  سیتولوژی لاواژ صفاقی تشخیصی جهت سلول های بدخیم در مایع صفاق در 25 مورد (50%) مثبت بود. بر اساس یافته های حین عمل 22 بیمار (44%) متاستاز صفاقی داشتند، در حالی که در 28 بیمار (56%) علامتی به نفع متاستاز دیده نشد. حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری منفی، نسبت درستنمائی مثبت و نسبت درستنمائی منفی سیتولوژی در شناسایی انتشار صفاقی بترتیب 59%، 57%، 52%، 64%، 38/1 و 40/1 بود. میزان مطابقت سیتولوژی و لاپاروتومی تشخیصی 58% بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این مطالعه لاواژ صفاقی بتنهایی روش مناسب تشخیصی جهت کشف زودرس سرطان های قابل جراحی/ غیرقابل جراحی معده نمی باشد.
  کلیدواژگان: سرطان معده، انتشار صفاقی، لاواژ صفاقی تشخیصی، سیتولوژی، لاپاروتومی
 • افشین احمدزاده، حشمتی علی یگانه صفحه 14
  زمینه
  شکستگی استخوان های تیبیا و فیبولا یکی از شایعترین شکستگی های اندام در بیماران حادثه دیده می باشد. درمان این شکستگی ها معمولا عمل جراحی ثابت کردن استخوان تیبیا است ولی در مورد نتایج حاصل از ثابت کردن استخوان فیبولا مطالعات جامعی وجود ندارد.
  روش کار
  تمام بیمارانی که از مهر 1388 تا مهر 1390 به اورژانس بیمارستان رسول مراجعه کرده بودند و معیارهای ورود به مطالعه را احراز کرده بودند وارد این مطالعه آینده نگر شدند و در دو گروه قرار گرفتند. گروه اول شامل 31 بیمار که تحت درمان به صورت ثابت کردن استخوان تیبیا و فیبولا قرار گرفتند و گروه دوم شامل 34 بیمار که فقط با ثابت کردن استخوان تیبیا درمان شدند و میزان درد بعد از عمل، زمان بدست آمدن جوش خوردگی، عوارض درمان و طول مدت جراحی در دو گروه مقایسه گردید.
  یافته ها: در گروه اول میزان درد و زمان جوش خوردگی بطور معنی داری کمتر از گروه دوم بود. در گروه اول هیچ موردی از عدم جوش خوردگی مشاهده نشد ولی در گروه دوم یک مورد عدم جوش خوردگی وجود داشت که نهایتا نیاز به جراحی مجدد پیدا کرد. طول مدت جراحی در گروه اول بطور معنی دار بیشتر از گروه دوم بود.
  نتیجه ‏گیری: ثابت کردن استخوان فیبولا با زمان جراحی طولانی تر ولی نتایج بهتری همراه است.
  کلیدواژگان: شکستگی تیبیا، تثبیت فیبولا، شکستگی فیبولا
 • عذرا بهروزی فرد مقدم، مهرانگیز ابراهیمی ممقانی، محمد اصغری جعفرآبادی صفحه 20
  زمینه
  تغذیه سالم یکی از مهمترین عوامل موثر در سلامتی و پیشگیری از چاقی می باشد. این مطالعه به منظور ارزیابی مصرف میان وعده های غذائی و ارتباط آن با درجه چاقی و الگوی لیپیدی سرم در افراد بیش وزن و چاق در تبریز انجام گرفت.
  روش کار
  در مطالعه مقطعی تحلیلی حاضر422 مرد و زن در محدوده سنی20-60 سال با نمایه توده بدنی(BMI) بالایKg/m2 9/24 صورت گرفت. وزن و قد اندازه گیری شد و افراد برحسب BMI به چهار گروه «Kg/m299/29-25»- «Kg/m299/34-30» و « Kg/m299/39-35»و «Kg/m240≥ » تقسیم شدند. خونگیری ناشتا در افراد برای ارزیابی الگوی لیپیدی سرم صورت گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه بسامد غذایی80 آیتم، میانه بار مصرف میان وعده ها در هفته برآورد و ارتباط آن با وضعیت BMI و الگوی لیپیدی سرم با استفاده از ضریب همبستگی مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  BMI همبستگی مستقیم معنی داری را با کلسترول تام (001/0=P) و تری گلیسرید (009/0=P) سرم نشان داد. چای و میوه ها بیشترین و برعکس کمپوتها و شیر کم چرب کمترین میانه بار مصرف در میان وعده های را نشان داد. BMI با بار مصرف هفتگی شیر کم چرب و چای به ترتیب همبستگی منفی و مثبت، نشان داد. همبستگی منفی بین کلسترول تام سرم با بار مصرف هفتگی آبمیوه های طبیعی (100/0- =r ، 041/0=P) و آبمیوه های صنعتی (147/0- =r ،002/0=P)، HDL-c سرم با بار مصرف هفتگی بستنی (120/0- =r ،016/0=P) و LDL-c سرم با بار مصرف هفتگی آبمیوه صنعتی (140/0-=r ، 005/0=P) یافت شد. بار مصرف هفتگی قهوه و بستنی نیز همبستگی منفی با سطح تری گلیسرید سرم نشان دادند.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر حاکی از اثرات مفید میان وعده های سالم مانند شیر کم چرب و آبمیوه ها بر روی الگوهای لیپیدی و همچنین نمایه توده بدنی است.
  کلیدواژگان: میان وعده ها، نمایه توده بدنی، الگوی لیپیدی، بزرگسالان
 • آلکا حسنی، فروغ شمس علی پورمحمد، محمد رضایی آهنگرزاده، محمدرضا نهایی، محمدحسین سروش برحقی، اکبر حسنی صفحه 29
  زمینه
  حضور بتالاکتاماز ها در میان باکتری های گرم منفی از جمله کلبسیلا پنومونیه، که به عنوان پاتوژن مهم در عفونت های بیمارستانی معرفی گشته، از مهمترین عوامل مقاومت به آنتی بیوتیک های خانواده ی بتالاکتام می باشد. اینتگرون کلاس 1 از عناصر متحرک ژنتیکی است که بیشتر در باکتری های مقاوم به دارو شیوع دارد. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی فنوتیپی و ژنوتیپی سویه های تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف و نیز تعیین شیوع اینتگرون کلاس 1 در سویه های تولید کننده بتالاکتاماز های وسیع الطیف انجام گردید.
  روش کار
  تعداد 63 ایزوله ی کلبسیلا پنومونیه که توسط تست های بیوشیمیایی و فنوتیپی تایید گردید، در طی 6 ماه جمع آوری گشت. آزمون تعیین حساسیت توسط روش دیسک دیفیوژن انجام گرفت و فراوانی سویه های تولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف، با روش دیسک ترکیبی تعیین گردید. حضور ژن های خانواده bla TEM ، bla SHV و اینتگرون کلاس 1 به روش PCR بررسی گشت.
  یافته ها
  از میان نمونه ها ، 45 (4/71%) ایزوله مولد بتا لاکتامازهای وسیع الطیف بودند. ژن های خانواده TEM و SHV به ترتیب در 6/66% و 9/68% از ایزوله های تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف حضور داشتند و اینتگرون کلاس 1 به ترتیب در24 ( 65 %) و19 (3/63%) مورد از سویه های دارای SHV و TEM مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر، شیوع رو به افزایش سویه های تولید کننده بتا لاکتامازهای وسیع الطیف تایید گردید. هم چنین این مطالعه اهمیت ویژه اینتگرون در انتشار بتالاکتامازهای وسیع الطیف مولد مقاومت در میان ایزوله های بیمارستانی را بیان می کند. به طور کلی استفاده از روش درمانی مناسب بر پایه تعیین الگوی آنتی بیوگرام سویه ها، به طور خاص توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: بتالاکتاماز وسیع الطیف، کلبسیلا پنومونه، اینتگرون کلاس 1
 • محمد علی حسین پور فیضی، پروین آذرفام، مینا آدمپور زارع، ناصر پولادی صفحه 36
  زمینه
  سرطان پستان شایع ترین بدخیمی در زنان می باشد. میزان بقا در مبتلایان به سرطان به تشخیص زود هنگام و خدمات درمانی بستگی دارد. میزان شیوع این سرطان با شرایط جغرافیایی، محیطی و نژادی متغیر می باشد. هدف از اجرای این طرح بررسی میزان شیوع سرطان پستان در استان آذربایجانشرقی در سالهای 1388 لغایت 1391 (فاز دوم) و مقایسه آن با سه سال قبل (فاز اول) می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی با مراجعه به بیمارستانهای تبریز، اطلاعات پاتولوژیکی کلیه بیماران که بیماری آنها بدخیم پستان تشخیص داده شده و تحت جراحی پستان قرار گرفته بودند در دو فاز جمع آوری شد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-verssion16 و آزمون مربع کای تحلیل و مقدار P-Value محاسبه شد.
  یافته ها
  تعداد مراجعین در فاز دوم (شهریور 1388 لغایت شهریور 1391) نسبت به فاز اول (سه سال قبل) 76 /52 درصد افزایش یافته است. درجه تومور I و II در فاز دوم نسبت به سه سال قبل افزایش معنی دار ولی درجه تومور III کاهش معنی داری داشته است (P value= 0.001، X2=21.721، CI=0.0001-0.001).
  نتیجه گیری
  علی رغم نبود برنامه های غربالگری رسمی، تشخیص دیر هنگام سرطان پستان در تبریز کاهش یافته است. این ممکن است به علت افزایش آگاهی در زنان آذری در مورد علایم هشدار دهنده سرطان پستان، خدمات درمانی قابل دسترس و بهبود وضعیت اقتصادی-اجتماعی باشد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، همه گیر شناختی، تشخیص، تبریز
 • فرهاد رضازاده، سید صدرالدین شجاع الدین، اسماعیل ابراهیمی، امیرحسین براتی، فرزام فرهمند صفحه 42
  زمینه
  کوتاهی مجموعه عضلانی گاستروسولئوس از عوامل زمینه ساز تعاملات بیومکانیکی است که در توسعه اختلالات حرکتی موثرند. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر کوتاهی مجموعه عضلانی گاستروسولئوس بر پارامترهای کینتیکی و کینماتیکی و مقایسه با ورزشکاران سالم جهت درک درست الگوهای حرکتی جبرانی انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی-تحلیلی روی 10 ورزشکار با کوتاهی مجموعه عضلانی گاسئروسولئوس و 10 ورزشکار سالم انجام شد. دامنه حرکتی و گشتاور مفاصل مچ پا و زانو و مقادیر نیروهای عمودی عکس العمل توسط سیستم آنالیز حرکت تعیین شد. مقایسه متغیرها بین دو گروه توسط آزمون آماری تی مستقل انجام شد.
  یافته ها
  در ورزشکاران مبتلا، زاویه فلکشنی زانو حین فاز تاب خوردن، ماکزیمم دامنه حرکتی اداکشن و ماکزیمم اکستنشن زانو، و ماکزیمم اورژن مچ پا حین فاز استقرار بیشتر بود. بعلاوه، دامنه دورسی فلکشن مچ پا، فلکشن زانو طی فاز استقرار، زاویه فلکشن زانو در لحظه تماس پاشنه با زمین و کل زمان اورژن مچ پا طی مرحله تحمل وزن در ورزشکاران مبتلا کمتر بود. نهایتا گشتاور اکستانسوری و ماکزیمم گشتاور چرخش خارجی زانو طی فاز استقرار و میانگین گشتاور پلانتارفلکسوری طی فاز انتهایی استقرار در این افراد کمتر بود.
  نتیجه گیری
  محدودیت دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا منجر به تغییر مکانیک حرکت در هر سه صفحه حرکتی شده و ورزشکار را در معرض آسیبهای اسکلتی-عضلانی قرار می دهد. لذا، توجه به استراتژی های متمرکز شده بر توانبخشی عضله گاستروسولئوس با تاکید بر کنترل حرکتی پر اهمیت است.
  کلیدواژگان: آنالیز راه رفتن، کینماتیک، کینتیک، کوتاهی عضله، زاویه دورسی فلکشن مچ پا
 • مرتضی سلیمی آوانسر صفحه 53
  زمینه
  TNF-α از سایتوکاین های پیش التهابی است که عمدتا در بافت چربی، لنفوسیت ها و فیبروبلاست ها مشاهده می شود. میزان آن در افراد چاق افزایش پیدا می-کند که این افزایش با مقاومت به انسولین و تعداد زیادی از بیماری های متابولیکی از جمله دیابت در ارتباط است. تحقیق حاضر نیز با هدف بررسی تاثیر تمرینات تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر تغییرات TNF-α و شاخص مقاومت به انسولین انجام شد.
  روش کار
  این تحقیق شامل 24 مرد چاق مبتلا به دیابت نوع 2 می باشد که بصورت تصادفی به دو گروه 12 نفری کنترل و HIIT تقسیم شدند. گروه HIIT به مدت 8 هفته (هر هفته 3 جلسه در روزهای غیر متوالی مجموعا 24 جلسه ی تمرینی 30 دقیقه ای) فعالیت منظم انجام دادند. ابتدا پیش فرض های همگن بودن شیب خط رگرسیون و همچنین خطی بودن رابطه بین نمرات قبل و بعد تمرین بررسی و پس از تایید از آزمون تحلیل کواریانس استفاده شد (05/0< P).
  یافته ها
  تمرین HIIT بر روی TNF-α (0001/0> Pو 058/41f=)، مقاومت به انسولین (001/0> Pو 825/51f=)، میزان انسولین (001/0>P و 785/51f=) و میزان گلوکز (001/0= Pو 177/13f=) تاثیر معنی داری داشته است.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج تحقیق حاضر، 8 هفته تمرین HIIT توانسته است غلظت پلاسمایی TNF-α و شاخص مقاومت به انسولین را در مردان چاق مبتلا به دیابت نوع 2 کاهش دهد. احتمالا HIIT از طریق کاهش تولید IL-6 موجب مهار TNF-α شده و TNF-α نیز فعالیت انسولین و برخی از افکتورهای فرودست آن را مهار کرده است.
  کلیدواژگان: عامل نکروز توموری آلفا (TNF، α)، شاخص مقاومت به انسولین، تمرینات تناوبی با شدت بالا (HIIT)
 • پرویز صالح، شروین شکوهی، جعفر فضلی، امین عبدی راد، محمد امین رضازاده ساعتلو صفحه 63
  زمینه
  نظر به ویژگی پایین CRP و تعداد WBC در تشخیص پیلونفریت حاد، می توان اندازه گیری پروکلسیتونین (PCT) را به عنوان معیاری مفید و عملی در تشخیص پیلونفریت حاد معرفی کرد. با توجه به نتایج متفاوتی که در بررسی ها و مطالعات گذشته از ارزش تشخیصی PCT ارائه شده است،. هدف ما در این بررسی، قبول یا رد ارزش تشخیصی PCT در افتراق پیلونفریت حاد از عفونت مجاری ادراری تحتانی بود.
  روش کار
  تمامی بیماران با تشخیص بالینی عفونت ادراری در مراکز آموزشی درمانی امام رضا و سینای تبریز و در صورت مثبت بودن کشت ادرار، به عنوان عفونت ادراری محسوب شده و وارد مطالعه شدند. موارد کشت ادرار بیشتر از 105 کلونی با یک پاتوژن یا بیشتر از 104 کلونی در فرد علامت دار به عنوان عفونت ادرار مورد در نظر گرفته شد. در کلیه بیماران شمارش لکوسیتی، ESR، CRP سرم و PCT اندازه گیری شد. در تمام بیماران با عفونت ادراری تبدار، اسکن رادیو ایزوتوپ انجام شد. در صورت آسیب پارانشیم در اسکن پیلونفریت حاد مطرح شد و بیماران بدون تب و اسکن رادیو ایزوتوپ نرمال، در گروه عفونت ادراری تحتانی قرار گرفتند و میزان پروکلسیتونین اندازه گیری شد.
  یافته ها
  در این مطالعه 100 بیمار تحت بررسی قرار گرفتند که 47 نفر مبتلا به پیلونفریت حاد و 53 نفر مبتلا به سیستیت بودند. از نظر سنی بین دو گروه تشخیصی پیلونفریت حاد و سیستیت تفاوت معنی داری مشاهده نشد ( 106/0=P) از نظر جنسی نیز تفاوت معنی داری بین دو گروه پیلونفریت حاد و سیستیت مشاهده نگردید و مقدار (948/0= P) محاسبه شده بود. میزان پروکلسیتونین بیماران به صورت میانگین 34/6٪ محاسبه شد که کمترین میزان آن 2٪ و بیشترین مقدار آن 38٪ بود.
  نتیجه گیری
  تفاوت معنی دار آماری بین تعداد WBC در هر دو تشخیص مشاهده شده است به گونه ای که این میانگین در گروه پیلونفریت حاد بیشتر از گروه سیستیت می باشد. میزان ESR نیز بین دو گروه تفاوت معنی داری داشت و در بیماران با پیلونفریت حاد دارای میانگین بالاتری بود. میانگین میزان پروکلسیتونین در دو گروه با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشت.
  کلیدواژگان: پروکلسیتونین، عفونت ادراری، پیلونفریت، مارکر
 • ربابه قرقره چی، ماندانا رفیعی، افشین حبیب زاده، مسعود زمانی، خلیل انصارین، مهناز صادقی شبستری صفحه 71
  زمینه
  تاخیر رشد یک یافته شایع در بیماران مبتلا به فیبروز کیستیک (CF) می باشد. هورمون رشد نوترکیب انسانی (rhGH) نتایج امیدوار کننده ای در بهبود وزن، قد و وضعیت بالینی بیماران CF نشان داده است. هدف این مطالعه بررسی کارآیی هورمون رشد بر روی رشد فیزیکی، وضعیت بالینی و عملکرد ریوی در بیماران CF می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 34 کودک مبتلا به CF (میانگین سنی 11/31±05/62 ماه) انتخاب شدند. بیماران 6 ماه پیگیری شدند و سپس تحت درمان با هورمون رشد با دوز mg/kg/week 35/0 به مدت شش ماه بعدی قرار گرفتند. ارزیابی ها شامل قد، وزن، اهنگ رشد، عملکرد ریوی، تعداد دفعات بستری بیمارستانی، دریافت آنتی بیوتیک و اندازه گیری سطح سرمی فاکتور رشد شبه انسولین-1(IgF1) در هر مرحله بود.
  یافته ها
  اهنگ رشد، سطح سرمی IgF1 ، تعداد دفعات بستری و دریافت آنتی بیوتیک بطور بارزی بعد از درمان با هورمون رشد بهبود یافته بود. در ارزیابی عملکرد ریوی شامل ظرفیت حیاتی (FVC) و حجم بازدمی ریه در ثانیه اول (FEV1) هیچ تفاوت بارزی بین قبل و بعد درمان با هورمون رشد دیده نشد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که هورمون رشد بر روی رشد فیزیکی و وضعیت بالینی بیماران مبتلا به CF تاثیر مثبتی دارد ولی بر روی عملکرد ریوی موثر نمی باشد.
  کلیدواژگان: کودک، سیستیک فیبروزیس، رشد فیزیکی، عملکرد ریوی، هورمون رشد نوترکیب انسانی
 • پریسا موسوی، بهرام پورقاسم گرگری، مسعود دارابی، ایوب مالک، شاهرخ امیری، یلدا جباری مقدم، امیر مهدی زاده صفحه 78
  زمینه
  اختلال نقص توجه بیش فعالی (Attention deficit hyperactivity disorder، ADHD) یکی از شایع ترین بیماری های روانی در کودکان می باشد. اسیدهای چرب یکی از مهمترین اجزا سازنده میلین سلول های عصبی هستند. کمبود اسیدهای چرب ضروری به ناهنجاری های رفتاری مشابه ناهنجاری های عصبی، مثل ADHD منجر می شود. هدف از این مطالعه تعیین الگوی اسیدهای چرب فسفولیپیدهای پلاسما و گلبول های قرمز می باشد.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه مورد-شاهدی است که 36 کودک پسر مبتلا به ADHD و 37 کودک غیرمبتلا در محدوده سنی 12-6 سال در آن شرکت کردند. کودکان مبتلا با استفاده از تشخیص بالینی و استفاده از پرسشنامه های روانپزشکی توسط روانپزشک متخصص شناسایی شدند. سپس اسیدهای چرب فسفولیپیدهای پلاسما و گلبول های قرمز استخراج گردید.
  یافته ها
  میانگین اسیدهای چرب اشباع (004/0=P) و اسید آراشیدونیک (001/0>P) فسفولیپیدهای پلاسما گروه مبتلا به ADHD پایین تر و میانگین اسیداولئیک (001/0>P) و اسیدهای چرب تک غیراشباع (001/0>P) بالاتر از گروه غیرمبتلا بود. همچنین میانگین استئاریک اسید (003/0=P)، آراشیدونیک اسید (04/0=P) و α-لینولنیک اسید (02/0=P) گلبول های قرمز گروه مبتلا به ADHD پایین تر و میانگین لینولئیک اسید (01/0=P) بالاتر از گروه غیرمبتلا بود.
  نتیجه گیری
  الگوی اسیدهای چرب فسفولیپیدهای پلاسما و گلبول های قرمز کودکان مبتلا به ADHD با کودکان غیرمبتلا متفاوت است.
  کلیدواژگان: اختلال نقص توجه، بیش فعالی، اسیدهای چرب، گلبول های قرمز، کودکان
 • لیلا یعقوبی، ناصر میرازی، مریم غلامی صفحه 86
  زمینه
  سیکلوفسفامید یک داروی ضد سرطان است که سبب آلکیلاسیون DNA در سلولها می شود. سیکلوفسفامید همچنین موجب کاهش شمارش سلول های خونی و آسیب رسانی به مغز استخوان می گردد. گل راعی یک گیاه داروئی است که درطب سنتی استفاده می شود. در این مطالعه تاثیر هماتوپوئیک عصاره برگ های گل راعی بر روی عملکرد مغز استخوان و پارامترهای خون در موش های صحرایی نر القاء شده با سیکلوفسفامید مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  در این پژوهش از 42 سر موش صحرائی نر با وزن 250 - 220 استفاده گردید که بطور تصادفی به 6 گروه 7 تایی (کنترل، شاهد، کنترل مثبت، تیمار 1،2،3) تقسیم بندی شدند. گروه کنترل سالم: روزانهml 5/0 نرمال سالین و گروه شاهد روزانه `15 داروی سیکلوفسفامید و گروه کنترل مثبت روزانه mg/kg 200 عصاره هیدروالکلی چای کوهی به صورت تزریق درون صفاقی و گروهای تیمار 1و2و3 روزانه به ترتیب دوزهایml/kg100 و ml/kg 200 و ml/kg 300 به همراه ml/kg 15داروی سیکلوفسفامید نیز بصورت درون صفاقی برای 10روز دریافت کرده اند. پس از پایان آزمایش نمونه های خون بطورمستقیم از قلب جمع آوری گردید و پارامترهای RBC،Hb،HCT وFe2+ آنالیز و بررسی شد. بررسی آماری یافته های این مطالعه با استفاده از نرم افراز آماری SPSS انجام گرفت و داده ها بصورت Mean±SEM ارائه و تفاوت های آماری با معنی دار تلقی گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان داد که سیکلوفسفامید باعث آسیب رسانی بافت مغزاستخوان می شود که در این صورت بطور قابل توجهی باعث کاهش شمارش سلول های خونی و افزایش آهن خون درگروه القا شده با سیکلوفسفامید می گردد. گروه های تحت درمان باعصاره گل راعی افزایش گسترده ای در گلبول های قرمز و کاهش آهن خون در مقایسه با گروه شاهد نشان دادند
  نتیجه گیری
  نتایج این آزمایش نشان داد که عصاره گل راعی قادر است احتمالا بافت مغز استخوان را در برابر اثرات مخرب سیکلوفسفامید محافظت نموده و میزان پارامترهای خونی و آهن سرم را به سطح طبیعی آنها نزدیک نماید.
  کلیدواژگان: گل راعی، گلبول های قرمزخون، سیکلوفسفامید، موش های صحرائی
|
 • Mohammad Basir Abolghasemi Fakhri, Farzad Kakaei, Monireh Halimi, Jalal Manoochehri, Daniel Fadaei Fouladi Page 7
  Background
  Peritoneal cytology has received little attention in the literature, but it may be an additional useful means in evaluating patients with primary gastric cancer. The aim of this study was to examine the diagnostic accuracy of peritoneal fluid lavage cytology in detecting peritoneal seeding in patients with gastric adenocarcinoma.
  Methods
  A total of 50 patients with gastric adenocarcinoma who were candidates for laparotomy based on the findings of computed tomographic examination were recruited. Diagnostic peritoneal lavage (DPL) was performed just before laparotomy and the peritoneal lavage fluid was sent for cytological examination for presence or absence of malignant cells. Findings in terms of peritoneal involvement during laparotomy were regarded as the standard results.
  Results
  DPL cytology was positive for the presence of malignant cells in the peritoneal fluid in 25 cases (50%). According to the intraoperative findings 22 patients (44%) had peritoneal metastatic disease, whereas in 28 patients (56%) no gross indicator of metastasis was detected. The sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value, positive likelihood ratio and negative likelihood ratio of cytology in detecting peritoneal seeding were 59%, 57%, 52%, 64%, 1.38 and 1.40, respectively. The agreement between cytology and diagnostic laparotomy was 58%.
  Conclusion
  According to the findings of the present study peritoneal lavage solely is not a proper diagnostic method for early recognition of resectable/nonresectable gastric cancers.
  Keywords: Gastric Cancer, Peritoneal Seeding, Diagnostic Peritoneal Lavage, Cytology, Laparotomy
 • Afshin Ahmadzadeh Heshmati, Ali Yeganeh Page 14
  Background
  Fractures of tibia and fibula are one of the most common fractures of extremities in traumatic patients. Treatment of these fractures usually is surgical fixation of the tibia but there is not plenary study about the fixation of the fibula.
  Methods
  All patients refers to Rasool hospital from Oct. 2009 to Oct. 2011 that achieved including criteria were entered in this prospective education and divided in to two groups: group 1 with 31 patients that was treated with fixation of the tibia and the fibula and group 2 with 34 patients that was treated with fixation of the tibia without fixation of the fibula and then severity of pain after the surgery, time of union, complication of the treatment and duration of the surgery were compared between them.
  Results
  In group 1 severity of the pain and time of the union were significantly less than group 2. No nonunion was observed in group 1 but one was seen in group 2 that finally required surgical management. Duration of the surgery in group 1 was significantly longer than group 2.
  Conclusion
  Although fixation of the fibula has taken longer duration of surgery, have better clinical outcomes.
  Keywords: Tibia Fracture, Fibula Fixation, Fibula Fracture
 • Azra Behroozi-Fard-Mogaddam, Mehrangiz Ebrahimi-Mameghani, Mohammad Asghari-Jafarabadi Page 20
  Background
  Proper nutrition is one of the important contributing factors in health and preventing of obesity. This study was aimed to assess the consumption of snacks and their relationship with Obesity and lipid profile in overweight and obese adults in Tabriz.
  Methods
  The present cross-sectional study was carried out on 422 men and women aged 20-60 years with body mass index (BMI) over than 24.99Kg/m2. Weight and height were measured and BMI were classified into four groups i.e."25-29.99Kg/m2" - "30-34.99Kg/m2" and "35-39.99Kg/m2" and "≥40Kg/m2". Fasting blood sampling was taken to assess serum lipid profile. After completing the 80-food item food frequency questionnaire, median of weekly frequency consumption of snacks in relation to BMI and serum lipid profiles were analyzed using correlation coefficient.
  Results
  There was a significant positive correlation between BMI and serum total cholesterol (P=0.001) and triglyceride (P=0.009) levels. The most common snacks were fruits and tea while low-fat milk and fruit cans showed the lowest weekly frequency. BMI showed a negative and positive correlation respectively with weekly frequency consumption of low-fat milk and tea. There was also found a significant negative correlation between serum total cholesterol and weekly frequency consumption of natural juices (r=-0.100, P=0.041), industrial juices (r=-0.147, P=0.002), also between serum HDL-c levels with weekly frequency consumption of ice cream (r=-0.120, P=0.016) and LDL-c levels with weekly frequency consumption of industrial juice (r=-0.140, P=0.005). Weekly frequency consumption of coffee and ice cream were negatively correlated with Serum triglyceride levels.
  Conclusion
  Our findings support the beneficial effect of healthy snacks such as low-fat milk, juices on lipid profile as well as BMI.
  Keywords: Snacks, BMI, Lipid Profile, Adults
 • Alka Hasani, Forough Shams, Ali Pormohammad, Mohammad Ahangarzadeh Rezaee, Mohammad Reza Nahaei, Mohammad Hossein Soroush Barhaghi, Akbar Hasani Page 29
  Background
  The existence of beta-lactmase among gram-negative bacteria such as Klebsiella pneumoniae, as a significant pathogen in nosocomial infection is the most important cause of resistance against beta- lactam antibiotics family. Class 1 integrons are mobile genetic elements which are mostly prevalent in drug-resistant bacteria. This study was conducted to determine the prevalence of phenotypic and genotypic ESBL-producing strains as well as the incidence of integron class 1 in ESBL-producing strains.
  Methods
  Sixty three isolates of K.pneumoniae, confirmed by biochemical and phenotypic tests, were collected within six months. Susceptibility test was carried out by Disk diffusion method. Prevalence of ESBL producing strains were determined by using Combined Disk Test. Presence of bla TEM , bla SHV gene family and class I integron were detected by PCR technique.
  Results
  Forty five (71.4%) of isolates were ESBL-producing .TEM and SHV gene family were existed in 66.6% and 68.9% of ESBL -producing isolates, respectively. Class I integron were detected in 24 (65%) and 19 (63.3%) of SHV and TEM positive strains, respectively.
  Conclusion
  In present study, increasing level of ESBL producing isolates were confirmed. Also, this study intensely demonstrates the role of integron in the dissemination of ESBL-mediated resistance among the nosocomial isolates .Overall, using the proper treatment procedure according to the antibiogram pattern of the strains is specifically recommended.
  Keywords: Extended-spectrum ß-lactamases (ESBL), K.pneumoniae, Integron class I
 • Mohammadali Hosseinpour Feizi, Parvin Azarfam, Mina Adampoure Zare, Nasser Pouladi Page 36
  Background
  Breast cancer is the most common malignancy among women. Survival rate depends on early detection and health care. The incidence rate of breast cancer varies by geographic region. The purpose of this study was to evaluate the epidemiology of breast cancer in Tabriz during two phases (2007-2009 and 2010-2012)
  Methods
  All breast pathologic records were studied in all hospitals in Tabriz. Malignant cases were classified according to the tumor–node–metastasis classification. Data were compared across the study. Statistical analyses were performed using Excel (Microsoft Excel 2010) and SPSS (version 16.0).
  Results
  The results showed that the number of patients increased 52.76 percent in phase 2 compared to the first three years. A significant decrease in the diagnosis stage III was observed between phases 1 and 2 (P value=0. 001, X2=21. 721, CI=0. 0001-0.001).
  Conclusion
  Our results confirmed that a downstaging trend in breast cancer has occurred in Tabriz, despite the lack of formal screening programs. This may be due to an increasing awareness among Azeri women about the warning signs of breast cancer, enhanced available health services, and an improvement in socioeconomic status.
  Keywords: Breast Cancer, Epidemiology, Diagnosis, Tabriz
 • Farhad Rezazadeh, Seyed Sadradin Shojaeddin, Ismael Ebrahimi, Amir Hossein Barati, Farzam Farahmand Page 42
  Background
  A shortened Gastrocnemius soleus underlies many biomechanical interactions which is a contributing factor to the development of movement impairment syndromes. So, the present study was done to assess the impact of shortened gastrocnemius soleus muscle on kinetic and kinematic variables in athletes to identify the compensatory movement patterns done in system. Knee and ankle torque, range of motion and ground reaction forces recorded by gait analysis system. Independent T test was used to compare parameters between two groups.
  Methods
  This descriptive analytical study was carried out on 10 athletes which suffered from gastrocnemius soleus muscle shortness and ten healthy male athletes.
  Results
  Shortness group displayed an increased knee flexion in swing phase, increased maximum adduction and extension of knee in stance phase, and increased maximum eversion in loading response of gait cycle. Athletes with limited dorsiflexion also displayed a reduced dorsiflexion range of motion, knee flexion angle in stance phase. Also, whole eversion time of ankle in loading response, knee flexion angle of heel contact were reduced in athletes with ankle dorsiflexion limitation. Finally, the mean external rotation and extensor torque of knee in stance phase and maximum torque of plantar flexion in loading response were increased in athletes with gastrocnemius soleus shortness group.
  Conclusion
  Restricted DF ROM may alter movement mechanics in a manner that predisposes athletes to muscle skeletal injury. Therefore, the attention focused on the rehabilitation of gastrocnemius-soleus complex with an emphasis on motor control is important.
  Keywords: Gait Analysis, Kinetic, Kinematic, Muscle Tightness, Ankle Dorsi Flexion Angle
 • Morteza Salimi Avansar Page 53
  Background
  TNF-α is one of the Proinflammatory Cytokines mainly seen in Adipose tissue, Lymphocytes and Fibroblasts which increases in obese men and this increment is associated with insulin resistance and lots of metabolic diseases such as diabetes. The following research aimed to investigate the effect of HIIT exercises on changes of TNF-α and insulin resistance index.
  Methods
  This experimentation included 24 obese men with type-2 diabetes who were randomly divided into two groups of Control and HIIT (n=12). The HIIT group performed regular exercises for 8 weeks long (3 sessions in every other days of a week= 30 training sessions in all). The assumptions of homogeneity of the slope of the regression line and also the linearity of the relationship between the scores before and after the practice is used and after the confirmation, Covariance analysis test is used (p
  Results
  HIIT training has a significant impact on TNF-α (p=
  Conclusion
  It is concluded that HIIT trainings per 8 weeks has been able to reduce the plasma concentrations of TNF-α and insulin resistance index in obese men with type-2 diabetes. HIIT trainings have possibly restrained TNF-α by reducing the production of IL-6 and TNF-α itself has restrained the activity of insulin and some of its poor effectors too.
  Keywords: Tumor Necrosis Factor-Alpha, Insulin resistance index, High Intensity Interval Training (HIIT)
 • Parviz Saleh, Shervin Shokouhi, Jafar Fazli, Amin Abdi Raad, Mohammadamin Rezazadehsaatlou Page 63
  Background
  Due to the characteristics of the low CRP and WBC count in acute pyelonephritis, Procalcitonin (PCT) measurement can be a useful and practical option in acute pyelonephritis. According to different results in the investigation of the diagnostic value of PCT; the aim of this study was to evaluate the diagnostic value of PCT in differentiation of the lower urinary tract infection from acute pyelonephritis.
  Methods
  All patients with a diagnosis of urinary tract infection in Imam Reza and Sina hospitals were enrolled in this study. Positive urine culture was considered as a urinary tract infection. If urinary tract infection with a pathogen colony more than 105 or more than 104 colonies is marked in person, it was considered as a urinary tract infection. In all patients, leukocyte count, ESR, CRP, and serum PCT was measured. In all patients with febrile urinary tract infection, radioisotope scan was performed. If a parenchymal defect was found in scan, they were considered as acute pyelonephritis. And also, patients without fever and normal radioisotope scan were considered as urinary tract infection. The end prolactin levels were compared according to final diagnosis.
  Results
  In this study, 100 patients were studied: 47 patients with acute pyelonephritis, 53 cases with cystitis. Mean age of patients in acute pyelonephritis and cystitis did not differed significantly; but its P value was 0.106, which was significantly higher than the cut-off point. Gender also had no significant differences between two groups (P-value=0.948). The mean of Procalcitonin was 6.34%; with the range of 2% - 38%.
  Conclusion
  No statistically significant differences were found between both groups. But the mean of WBC was higher in acute pyelonephritis than cystitis. ESR levels between bath groups were significantly different and it was significantly higher in patients with acute pyelonephritis. The mean of Procalcitonin in the two groups had no significant difference.
  Keywords: Procalcitonin, Urinary Tract Infection, Pyelonephritis, Marker
 • Robabeh Ghergherechi, Mandana Rafeey, Afshin Habibzadeh, Masoud Zamani, Khalil Ansarin, Mahnaz Sadeghi Shabestari Page 71
  Background
  Growth retardation is a common finding in cystic fibrosis (CF) patients. Recombinant human growth hormone (rhGH) has shown promising results in improving weight, height and clinical status of CF patients. In this study we aim to evaluate efficacy of rhGH on physical growth, clinical status and pulmonary function in CF patients.
  Methods
  In this prospective clinical trial we recruited 34 CF patients with mean age of 62.05±31.11 month. Patients were followed for 6 months and then were treated with rhGH 0.35 mg/kg/week for the next six month. Measurements included height, weight, growth velocity, pulmonary function, hospitalizations, outpatient antibiotic use and Insulin-like growth factor-1 (IgF1) before and after rhGH therapy.
  Results
  Growth velocity, Insulin-like growth factor-1 levels, hospitalization and antibiotic therapy were significantly improved after rhGH treatment. Pulmonary function evaluations including forced vital capacity (FVC) and forced expiratory volume (FEV1) showed no significant difference, before and after rhGH therapy.
  Conclusions
  These results show significant effects of rhGH treatment on growth and clinical status of CF patients, but didn’t positive effect on Pulmonary function.
  Keywords: Child, Cystic fibrosis, Physical growth, Pulmonary function, Recombinant human growth hormone
 • Parisa Mousavi, Bahram Pourghassem Gargari, Masoud Darabi, Ayyoub Malek, Shahrokh Amiri, Yalda Jabbari Moghaddam, Amir Mehdizadeh Page 78
  Background
  Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is one of the most common mental diseases in children. Fatty acids are important components of nerve cell myelin. Essential fatty acid deficiency leads to behavioral abnormalities similar to nervous disorders, such as ADHD. The purpose of this study was to determine the composition of fatty acids in plasma phospholipids and whole erythrocyte in the ADHD boys.
  Methods
  This is a case-control study in which 36 boys with ADHD and 37 boys without ADHD -aged 6-12 years- were participated. ADHD children were diagnosed with clinical diagnosis and psychiatric questionnaires by a psychiatrist. Then fatty acids of plasma phospholipids and whole erythrocyte were extracted.
  Results
  The mean content of sum of saturated fatty acids (P=0.004) and arachidonic acid (P
  Conclusion
  Fatty acid composition of plasma phospholipids and RBC in the ADHD children differed from that of the non-ADHD children.
  Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Fatty Acids, Red Blood Cell, Children
 • Leila Yaghobi, Naser Mirazi, Maryam Gholami Page 86
  Background
  Cyclophosphamid is one of the anticancer drugs which cause alkylation on DNA in cells. These drugs reduce blood cells and affect bone marrow tissue. Hpericum perforatum (HP) is a medicinal plant which its hemopoetic effects on bone marrow function and blood parameter were investigated in this study.
  Methods
  The 42 male Wistar rats with 220-250 gr body weight were divided in 6 groups randomly(n=7) : control group, treated group by cyclophosphamide(15mg/kg,i.p) , treated with HP, and treated groups (cyclophosphamide 15mg/kg, i.p, 100 mg/kg HP, cyclophosphamide 15mg/kg, i.p, 200 mg/kg HP and cyclophosphamide 15mg/kg, i.p, 400 mg/kg HP). After the examination the blood samples were collected from heart directly and analyzed for RBC, HCT and Hb and Fe. Statistical analysis Results of this study were performed using SPSS statistical software, All data were expressed as mean±SEM and differences were considered statistically significant with P
  Results
  The bone marrow tissue was injured by cyclophosphamide with reduction in number of blood cells and increase blood iron significantly. The extract of HP showed that the treated animals have increase in blood cells and reduced blood iron compared with cyclophosphamide induced group significantly (P
  Conclusion
  The results showed that the extracts of Hypericum perforatum can bone marrow protect against the deleterious effects of Cyclophosphamide, and the blood parameters and serum iron close to normal levels.
  Keywords: Hpericum Perforatum, Blood Cells, Cyclophosphamide, Rat