فهرست مطالب

 • پیاپی 61 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • بابک اسلام زاده، سمیه فکریان آرانی صفحات 5-34
  مقدمه
  جامعه و به تبع آن نهاد خانواده در ایران در دهه های اخیر دچار تغییرات شگرفی شده است. این تغییرات در ابتدا به دلیل مولفه های نوسازی در ابعاد گوناگون ، و اخیرا به دلیل مهمترین مولفه آن یعنی تکنولوژی های ارتباطی بوده است. شناختن هر چه بیشترعلل این تغییرات ساختاری در خانواده ما را به سمت داشتن جامعه و خانواده ای پویاتر راهنمایی می کند. .بدین منظور هدف پژوهش حاضر بررسی علل تاثیر گذار بر گرایش خانواده ها به رسانه های مجازی بود.
  روش
  در پژوهش حاضر از رهیافت کیفی و روش نظریه مبنایی برای بررسی درک و تفسیر علل موثر بر گرایش خانواده ها به رسانه های مجازی استفاده شد.جامعه این پژوهش ، با توجه به اهداف تحقیق انتخاب شدند و شامل افرادی بودند که بالای 30 سال سن داشتند که از میان آن ها 28 نفر با توجه به اشباع داده ها مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق قرار گرفتند.سوال پژوهش در محور علل گرایش خانواده ها به سمت رسانه های مجازی ، بررسی شد، و کدکذاری باز ، محوری و انتخابی برای سوال مذکورانجام شد.
  یافته ها
  طبق یافته های پژوهش ، مقوله های عمده در رابطه با علل گرایش به رسانه های مجازی، عبارت بودند از: زیر ساخت های علمی و تفریحی، عوامل درون شخصی، دولت و رسانه، عوامل فرهنگی مدرنیته، عوامل اجتماعی مدرنیته، عوامل خانوادگی، ملزومات زندگی مدرن، عوامل ارتباطی مدرن. و مقوله ی هسته ای عبارت بود از : عوامل مدرنیته.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش این نتیجه به دست آمد که عوامل موثر در گرایش خانواده ها به سمت رسانه های مجازی بر اثر 2 دسته عوامل بوده است. اول عوامل درون ساختاری مانند: عوامل ارتباطی مدرن، عوامل درون شخصی وعوامل خانوادگی مدرن، ودوم عوامل برون ساختاری خانواده مانند: زیر ساخت های علمی و تفریحی، دولت و رسانه، عوامل فرهنگی مدرنیته، عوامل اجتماعی مدرنیته، ملزومات زندگی مدرن .
  کلیدواژگان: رسانه های مجازی، خانواده ها، تحلیل کیفی، علل موثر
 • محمد نریمانی، نسا کاظمی، سجاد بشرپور صفحات 35-59
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان پردازش مجدد هولوگرافیک در بهبود خاطرات آسیب زا و شناخت های پس آسیبی زنان متقاضی طلاق بود.
  روش
  پژوهش حاضر به روش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفت. از بین کلیه زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگاه شهرستان بیجار در سال 1394، 30 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل، هر کدام 15 نفر جایگزین شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه شناخت های پس از تروما و مقیاس PTSD می سی سی پی استفاده و داده ها توسط شاخص های توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل در نمره کل علائم PTSD (75/53F= و0.000p<)، خاطرات رخنه کننده (55/53F= و0.000p<)، مشکل در ارتباطات بین فردی (44/41F= و0.000p<)، ناتوانی در کنترل عاطفه (76/39F= و0.000p<)، افسردگی (27/51F= و0.000p<)، نمره کلی شناخت های پس آسیبی (32/22F= و0.000p<)، شناخت های منفی درباره خود (20/37F= و0.000p<)، شناخت های منفی درباره جهان (65/31F= و0.000p<)، خود سرزنشی (78/63F= و0.000p<) وجود داشت.
  نتیجه گیری
  همانطور که نتایج نشان می دهد درمان پردازش مجدد هولوگرافیک در بهبود خاطرات آسیب زا و شناخت های پس آسیبی زنان متقاضی طلاق موثر بوده است. پردازش مجدد هولوگرافیک با شناسایی هولوگرام تجربی درمانجو باعث تغییر و بازسازی ادراک وی از یک حادثه گذشته بوده و به اصلاح باورها و تغییر آن می پردازد.
  کلیدواژگان: پردازش مجدد هولوگرافیک، خاطرات آسیب زا، شناخت های پس آسیبی، زنان متقاضی طلاق
 • مینا فیاضی، جعفر ثمری صفا، سرگل نور بخش صفحات 60-79
  هدف
  هدف پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کاهش افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان بود.
  روش
  پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون، گروه کنترل و پیگیری بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان مونث دانشگاه محقق اردبیلی بود (4825 نفر) که از این تعداد، 30 نفر از کلیه دانشکده های این دانشگاه به صورت در دسترس انتخاب و پیش آزمون و پس آزمون به وسیله پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (1995) به عمل آمد. افراد به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15نفر) و گواه (15نفر) جایگزین و آموزش مهارت های زندگی به صورت 8 جلسه دو ساعته بر گروه آزمایش اجرا شد. پس از 3 ماه از آزمودنی ها پیگیری توسط ابزار پیش آزمون و پس آزمون صورت گرفت.
  یافته ها
  تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که تفاوت معنی داری بین پیش آزمون با پس آزمون و پیگیری، در نمرات خرده مقیاس های افسردگی، اضطراب و استرس گروه آزمایش و گواه وجود دارد (001/0P< و 44/16=(23/2)F)، به نحوی که گروه آزمایش به طور معناداری در این مولفه ها کاهش نشان داده است .
  نتیجه گیری
  باتوجه به یافته ها بنظر می رسد آموزش مهارت های زندگی می تواند به طور معنی داری افسردگی، اضطراب و استرس دانشجویان مونث را کاهش دهد. کاربردهای اجتماعی و بالینی، محدودیت ها، و پیشنهادات پژوهشی آتی مورد بررسی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: آموزش مهارت های زندگی، استرس، اضطراب، افسردگی
 • راضیه امینی، پریسا نیلفروشان صفحات 80-111
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، زمینه یابی نگرش های مسیرشغلی بی مرز در کارکنان بود که با استفاده از پژوهش ترکیبی تبیینی از نوع مدل انتخاب شرکت کننده انجام شد.
  روش
  جامعه آماری پژوهش، کلیه ی کارکنان شرکت های مهندسی شهر اصفهان بود. در مرحله ی کمی، 200 نفر از کارکنان به روش نمونه گیری خوشه ای و در مرحله ی کیفی، 15 نفر از کارکنان به روش هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس نگرش های مسیرشغلی بی مرز، مقیاس شخصیت پیشتاز و مصاحبه عمیق بود. در بخش کمی پژوهش ابتدا ویژگی های روان سنجی مقیاس و ساختار عاملی آن با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی و افراد بی مرز و سنتی انتخاب شدند. در بخش کیفی، داده ها با استفاده از نظریه ی زمینه ای در سه سطح کد گذاری باز، کد گذاری محوری و کد گذاری گزینشی تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان دهنده ی تایید مدل اندازه گیری دو عاملی مرتبه اول بود. بدین معنا که ذهنیت بی مرز و ترجیح تحرک سازمانی دو عامل مجزا و مستقل از یکدیگر می باشند. واکاوی داده ها در بخش تحلیل کیفی نشان داد که سازه های فردی مهمترین ساختار شکل دهنده ی نگرش های مسیرشغلی بی مرز است. این سازه ها شامل 28 مقوله در کارکنان بی مرز و 5 مقوله در کارکنان سنتی بود.
  نتیجه گیری
  سازه های فردی، مهمترین ساختار شکل دهنده ی نگرش های مسیرشغلی بی مرز است که در غالب علل، راهبرد و پیامد قابل تبیین است.
  کلیدواژگان: نگرش های مسیرشغلی بی مرز، نظریه زمینه ای، پژوهش ترکیبی
 • علی دلاور، مریم غلامزاده جفره کیومرث فرح بخش صفحات 112-134
  زندگی در هویت خود هدفمند است. اولین نکته مطرح در هستی شناسی اسلامی هدفمند بودن جهان خلقت است. خانواده در شکل های مختلف آن همواره کارکردهای متعددی را ایفا می کند. کارکرد خانواده مفهومی است که تاثیر مستقیمی بر نیازها، اهداف، رضایت از زندگی و روابط عاطفی دارد. در کارکردهای متعددی که برای ازدواج تعریف شده است، جای خالی بررسی هدفمندی این کارکردها به چشم می خورد لذا در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق کیفی محقق درصدد آن است درک بهتری از پدیده مورد بررسی (هدفمندی کارکردهای ازدواج) در افراد متاهل راضی و ناراضی بدست آورد. جامعه پژوهش در این مطالعه کیفی را همه افراد متاهلی که حداقل سه سال از زندگی آنها گذشته، دارای یک فرزند بوده و در زمان پژوهش در شهر اهواز زندگی می کردند، تشکیل می دادند. در این مرحله با استفاده از نمونه گیری هدفمند تعداد 24 نفر از بین مراجعان مرکز مشاوره آموزش و پرورش شهر اهواز با و بدون شکایت از مشکلات زندگی زناشویی که در پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ نمره ای بالاتر از 70 و پایین تر از 30 را کسب نموده بودند، انتخاب شدند. واکاوی کیفی هدفمندی کارکردهای ازدواج از طریق گردآوری داده های حاصل از مصاحبه عمیق صورت گرفت. برای تحلیل اطلاعات حاصل از مصاحبه ها از روش نظریه مبنایی استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که شباهت هدفمندی کارکردهای ازدواج در هر دو گروه زوجین راضی و ناراضی مربوط به کارکردهای اولیه ازدواج و تفاوت در دو کارکرد مهارت اجتماعی و انس و عاطفه است. نگرش و باورهای زوجین از لحاظ هستی شناسی نقش مهمی درروابط زناشویی آنها دارد و بسته به نوع هستی شناسی، نگرش ها، رفتارها، تعاملات و ارتباطات در هر فردی به سمت خاصی شکل می گیرد.
  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، کارکردهای ازدواج، هدفمندی
 • منصوره زارعان صفحات 135-149
  رشد طلاق در سال های اخیر بسیاری از خانواده ها را با آسیب جدی روبرو ساخته است. از هم گسیختگی خانواده پدیده ای سهمگین است که زوجین، فرزندان، خانواده و جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. تحقیقات بسیاری به بررسی وجوه مختلف این پدیده پرداخته اند و لایه های مختلفی از این آسیب را بررسی کرده اند. پژوهش حاضر، که به روش فرا تحلیل صورت گرفته است در پی جمع بندی پژوهش های طلاق در سال های 1384 تا 1394 است. در این فرا تحلیل پایان نامه ها و مقالات علمی – پژوهشی مربوط به عنوان جامعه آماری تحلیل انتخاب شده اند. این تحقیقات از طریق سایت های معتبری همچون نور مگز، ایران داک، SID مورد یررسی قرار گرفت. در مجموع از میان 70 مقاله و 38 پایان نامه و 11 مقاله در فرا تحلیل وارد شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از نظر محققین، بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی در ارتباط با مقوله طلاق بیشترین اهمیت را داشته است و از بین عوامل اجتماعی مورد بررسی ضعف زوجین در میزان کیفیت روابط اجتماعی با 0. 40517 و متغیر مشارکت اجتماعی با 0. 40578 بیشترین نقش را در ناپایداری زندگی زناشویی ایفا می کنند.
  کلیدواژگان: طلاق، عوامل اجتماعی، فراتحلیل
 • بررسی اثربخشی بازی درمانی کودک محور با رویکرد آکسلاین بر تنهایی و ناامیدی کودکان با آسیب شنوایی
  وحید فرهادی، مریم دوست زاده، ایوب سبزی، رضا سبزی صفحات 150-165
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی بازی درمانی کودک محور با رویکرد آکسلاین بر تنهایی و ناامیدی کودکان با آسیب شنوایی بود.
  روش
  روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر با آسیب شنوایی مقطع دبستان شهر مشهد بود. نمونه ای به حجم 30 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جای دهی شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس ناامیدی کودکان و مقیاس تنهایی استفاده شد. آموزش بازی درمانی کودک محور با رویکرد آکسلاین در قالب 8 جلسه در گروه آزمایشی اجرا شد. داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس و به وسیله نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
  یافته ها
  تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس نشان داد که میانگین نمرات احساس تنهایی و ناامیدی در گروه آزمایش به طور معناداری کاهش یافته است (P < 0/05 ).
  نتیجه گیری
  با استناد به یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر، می توان نتیجه گرفت که بازی درمانی کودک محور می تواند به عنوان یک روش مداخله ای، در کاهش تنهایی و ناامیدی کودکان آسیب دیده شنوایی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بازی درمانی کودک محور، تنهایی، ناامیدی، کودکان با آسیب شنوایی
 • محسن محمدی، حسین سلیمی، احمد برجعلی صفحات 166-190
  هدف
  این پژوهش با هدف شناسایی و مقایسه عوامل موثر در ورود موفق و ناموفق به مرحله نوجوانی چرخه زندگی در خانواده ها انجام گرفت.
  روش
  مطالعه حاضر با استفاده از روش کیفی صورت گرفته و داده های به دست با روش نظریه زمینه ای مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه پژوهش کلیه خانواده های با نوجوان موفق و خانواده های با نوجوانان ناموفق در شهر تهران بودند و نمونه پژوهش شامل 10 خانواده با نوجوان موفق و 12 خانواده با نوجوانان ناموفق بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد و با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته به جمع آوری داده ها پرداخته شد.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشانگر آن است که عوامل حفاظت کننده موثر بر انتقال موفق و ناموفق در سه حیطه خانواده، والدینی و اجتماعی تعریف می شوند. عوامل حفاظتی والدین موفق و ناموفق در حیطه خانواده تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند. یافته ها نشان می دهد که شیوه های ارتباط در خانواده، شیوه های مدیریت در خانواده، ساختار خانواده و وضعیت اقتصادی خانواده در والدین موفق و ناموفق متفاوت بود. یافته های مربوط به عوامل والدین موفق و ناموفق در حیطه والدینی نشان می دهد که نگرش به تربیت، نگرش والدین به موفقیت، رفتار والدین به موفقیت و آسیب پذیری والدگری در والدین موفق و ناموفق متفاوت بود. همچنین عوامل حفاظتی والدین موفق و ناموفق در حیطه اجتماعی نیز تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند. یافته ها نشان می دهد که والدین موفق در مولفه های مدیریت ارتباطات اجتماعی و رفتار والدین در ارتباط با موفقیت در اجتماع با والدین ناموفق تفاوت اساسی داشتند.
  نتیجه گیری
  در نهایت نتایج نشان داد به منظور انتقال موفق از مرحله نوجوانی چرخه زندگی خانوداگی سه محور شرایط محیط اجتماعی ، آموزش به والدین و نوجوان و هم چنین تقویت منابع حفاظتی خانواده اثرگذار هستند.
  کلیدواژگان: چرخه زندگی خانواده، خانواده موفق، انتقال، نوجوان
 • خالد اصلانی، نیره عبدالهی، عباس امان الهی صفحات 191-220
  هدف
  پژوهش حاضر بررسی رابطه علی سبک های دلبستگی با تعهد زناشویی با میانجی گری تمایزیافتگی خود و احساس گناه در دانشجویان زن متاهل شهر اهواز است.
  روش
  شرکت کنندگان در این پژوهش 211 نفر از دانشجویان زن متاهل شهر اهواز بودند که به روش نمونه گیری هدفمند دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه شیوه‏های رفتاری (BSQ)، پرسش نامه تعهد زناشویی (MCQ)، پرسش نامه تمایزیافتگی خود (DSI)، پرسش نامه عاطفه خودآگاه بودند. ارزیابی الگوی پیشنهادی با استفاده از روش تحلیل مسیر انجام گرفت. جهت آزمون روابط غیرمستقیم از روش بوت استراپ استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که از 16 مسیر مستقیم چهار مسیر سبک دلبستگی ایمن با تمایزیافتگی خود، سبک دلبستگی ناایمن با احساس گناه، احساس گناه با تعهد اخلاقی و تمایزیافتگی خود با تعهد ساختاری معنادار نشد. هم چنین نتایج نشان دادند که همه اثرات غیرمستقیم سبک های دلبستگی (ایمن، ناایمن) و تعهد زناشویی با میانجی گری تمایزیافتگی خود و احساس گناه معنادار شدند. از سوی دیگر اثرات غیرمستقیم سبک دلبستگی ایمن و تعهد اخلاقی با میانجی گری احساس گناه و اثرات غیرمستقیم دلبستگی ایمن و ناایمن با تعهد ساختاری با میانجی گری تمایزیافتگی خود معنادار نشدند. برازش بهتر از طریق حذف مسیرهای غیرمعنی دار سبک دلبستگی ایمن با تمایزیافتگی خود، سبک دلبستگی ناایمن با احساس گناه، احساس گناه با تعهد اخلاقی و تمایزیافتگی خود با تعهد ساختاری حاصل شد. سطح معناداری در این مطالعه 05/0 α= است.
  نتیجه گیری
  در یک رابطه ی زناشویی میزان تمایزیافتگی و احساس گناه هر یک از زوجین و نوع سبک دلبستگی که در افراد شکل گرفته در تعهد زناشویی آن ها به زندگی مشترک شان موثر است.
  کلیدواژگان: سبک دلبستگی، تعهد زناشویی، تمایزیافتگی خود، احساس گناه
|
 • Babak Eslamzadeh Pages 5-34
  Introduction
  society and the institution of the family in Iran in recent decades have been dramatic changes. This primarily changes is due to in various aspects of different component, and most recently has been the most important component of communication technology. Knowing the causes of these changes in the family structure guides us into a dynamic community and a family.
  This study examines the factors affecting oriented to family structure changes caused by the media were allowed.
  Methods
  In this study, the qualitative approach and method of grounded theory for the understanding and interpretation of the causes that affect the use of social media were used.
  Society Of this study, were selected according to the study objectives and included people who were over 30 years old and Among them 28 people interviews, according to data saturation semi-structured were deep. Research questions centered on the changes in family structure due to social media, and stuff, open and axial coding used for research question.
  Results
  According to research findings, major categories were: Scientific and recreational infrastructure, personal factors, government and the media, modernity and cultural factors, social factors modernity, Family factors, the essentials of modern life, factors of modern communication. And Core categories include: factors modernity.
  Conclusion
  According to research, findings concluded that Changes in family structure as a result of inter structural factors such as Modern communication factors, personal factors and factors of modern family. And external family structure such as: scientific infrastructure and entertainment, government and media, modernity and cultural factors, social factors modernity, the essentials of modern life, respectively.
  Keywords: virtual media, structural changes, qualitative analysis, factors
 • Pages 35-59
  Aim: The aim of this study was to investigate the effectiveness of holographic reprocessing therapy on improrement of traumatic memories and Posttraumatic Cognitions in Womens asked divorce.
  Method
  this study to method Semi-experimental Of type pretest-posttest was with control group .Among all women of divorce applicant of court Bijar city in 1394, 30 patients were simple randomly selected and randomly assigned to two experimental and control groups divided. Each group comprised 15 patients. To collect information from questionnaires understanding of trauma and PTSD Scale Mississippi was used. And The data analyzed by descriptive indicators and covariance analysis test.
  Results
  The results Analysis of covariance showed a significant difference There was between the mean scores of post-test two experimental and control groups in symptom total score PTSD)F=53/75, P
  Conclusion
  As the results show Holographic reprocessing therapy in improving Traumatic memories and recognition post-traumatic women of divorce applicant has been effective. Reprocessing holographic with identification expremental hologram of client Causes alter and reconstruction her perception of a past event And to modify and change its beliefs .
  Keywords: Holographic reprocessing, Traumatic memories, Posttraumatic Cognitions, Women divorce
 • Mina Fayazi, Jafar Samari Safa, Sargol Noorbakhsh Pages 60-79
  Aim: The aim of the present study was determining the efficacy of life skills training on reduction of depression, anxiety and stress among university students.
  Method
  The study was quasi-experimental with pretest-posttest, control group and follow up. 30 female students from all faculties of University of Mohaghegh Ardabili were selected and administered DASS (1995) as pre- and posttest. The sample group members randomly assigned into two equal groups of experimental (n=15) and control (n=15). Experimental group received 8 two-hour sessions of social skills training. Follow-up was administered after three months by administration of DASS.
  Results
  Analysis of covariance showed significant differences in pretest, posttest, and follow up scores of depressing, anxiety, and stress subscales between experimental and control groups, so that experimental group had significant reduction in aforementioned components (p
  Conclusion
  According to findings, it appears that life skills training is capable of elimination of depression, anxiety, and stress among female university students. Social and clinical applications, limitations, and suggestions for future studies are discussed.
  Keywords: Life skills training, stress, anxiety, depression
 • Pages 80-111
  Aim: The aim of this reasarch was to grounded Employees's Boundaryless Career Attitudes. This reasarch was an explantory mixed research of selecting participant.
  Method
  The statistic population of this research was the employees of Isfahan's engineered companies. In the quantitative process, the samples were 200 employees who were selected by cluster sampling method and in gualitative process 15 employees were selected by purposeful sampling. Boundaryless Career Attitudes Scale, Proactive Personality Scale and deep survery were used for gathering data. In quantitative process for selecting boundaryless and traditional employees, psychometric properties and Factor structure of boundaryless career attitudes scale were analyzed by using confirmatory factor analysis. In gualitative process data were analyzed by using grounded theory and in three stage: open coding, axial coding, selective codingtric.
  Finding: The results of the confirmafory factor analysis, showed that confirmed the factor-second order model and revealed that the Boundaryless Mindset and Organizational Mobility Preference were two seprated and indepent component of boundaryless career. The qualitative's results revealed that "individual construction" is the most important construction of this attitudes. This construction consists of 28 categories in boundaryless employees and 5 categories in traditional employees.
  Results
  Individual constructions is the most important construction of boundaryless career attitudes and it investigat by three section: causes, strategy and result.
  Keywords: Boundaryless Career Attitudes, grounded theory, Mixed methods research
 • Ali Delavar, Maryam Gholamzadeh, Kiunars Farahbakhsh Pages 112-134
  Life is purposeful by nature. The universe purposefulness is the first important issue in Islamic ontology. The family serves numerous purposes in different forms. The family function is the concept that directly affects needs, goals, satisfaction, and emotions directly.
  There are numerous functions assumed for the marriage. The purposefulness of such function needs to be investigated. This study adopts a qualitative method to scrutinize the intended variable, i.e. the marriage functions purposefulness, in both satisfied/ dissatisfied couples. All the people who are married for at least three years and have one child participated in this study. They all live in Ahvaz. 24 people were selected using systematic sampling procedure. These people were actually the ones who were referred to counseling center of Ahvaz education office. They scored over 70 and less than 30 in Enrich Marital Satisfaction questionnaire. The relevant data was analyzed using in - depth interviews. Grounded theory was also used to analyze the interview findings.
  The results revealed both satisfied/ dissatisfied couples were similar concerning primary functions of marriage. The difference was noticed regarding social skills, affection, and emotions.
  Regarding ontology, the couple's beliefs and attitudes play an important role in their marital life. Attitudes, behaviors, interactions, and communications follow unique directions based on a specific ontological view.
  Keywords: marital satisfaction, marriage functions, purposefulness
 • Dr Mansoreh Zarean Pages 135-149
  Many families face with divorce as a serious damage in recent years. Family disintegration phenomenon affected couples, children, families and the community. Many studies have focused on different aspects of this phenomenon and have examined different layers of the damage. This study, which was conducted by meta-analysis method is focused on studies on divorce in 1384 to 1394 . In this meta-analysis, theses and research papers are population. Using Noormags, Iran Doc and SID ,Gathering of resource is conducted. A total of 70 articles and 38theses, 11 articles were appropriate.
  The results of this research indicate that social and cultural factors associated with divorce issues is of utmost importance .Among the factors , quality weakness of social relations and social participation a play the most important role in the instability of marriage.
  Keywords: Divorce, Social factor, Meta analysis
 • Effectiveness of child- centered play therapy with approach Axline on loneliness and hopelessness in children with hearing impairment
  Vahid Farhadi, Maryam Doostzadeh, Ayoub Sabzi, Reza Sabzi Pages 150-165
  Objective
  The aim of this research was to determine the effectiveness of child- centered play therapy with approach Axline training on hopelessness and loneliness in children with hearing impairment
  Method
  The research method was quasi-experimental with pre-test and posttest design and control group. The population of this research of female students with hearing impairment studying at primary school in Mashhad City. Thirty students were selected by available sampling and randomly assigned to one experimental (n=15) and one control (n=15) group. To collect data, Kazdin hopelessness scale and Asher solitude scale were used. The experimental group received 8 sessions of child- centered play therapy with approach Axline training . The data were analyzed by SPSS software, using ANCOVA.
  Results
  . The data analyses by ANCOVA showed that there were significantly decrease in mean scores of hopelessness and loneliness in experimental group (P
  Keywords: Child- centered play therapy, hopelessness, loneliness, hearing impairment
 • Dr Mohsen Mohamadi, Dr Hosein Salimi, Dr Ahmad Borjali Pages 166-190
  Aim: This research aims to investigate and compare the factors affecting the successful and unsuccessful entrance the adolescent stage of family life cycle.
  Method
  This is a qualitative study and the data were analyzed by using grounded theory method. The population consists of all of the families with successful and unsuccessful adolescents in Tehran city and the sample consists of 10 families having successful adolescents and 12 families having unsuccessful adolescents. Data were collected by using purposeful sampling and the semi-structured interviews.
  Findings: The findings showed that protective factors which lead adolescents to successful or unsuccessful transition include the following: family domain, parental domain and social domain. The protective factors in parental domain have basic differences. They were different in communication styles in family, family management styles, family structure and economic situation of the family. Findings related to the parental domain showed that parental attitudes toward education, parental attitudes toward success, parental behavior toward social success and vulnerability in parenting were different in parents with successful and unsuccessful adolescents. Also protective factors in social domain were different with each other. The results showed that successful parents were different in social relationship management and adolescent behavior toward social success with unsuccessful parents.
  Conclusion
  In sum, studies showed that social environment, educating parents and their adolescents and also strengthening protective resources in family are needed to have a successful transition from adolescence stage of family life cycle.
  Keywords: Family life cycle, Successful family, Transition, Adolescence
 • Khaled Aslani, Abas Amanollahi, Nayyere Abdollahi Pages 191-220
  Objective
  the objective of present study is examining the causal relationship between attachment styles with marital commitment by mediation of differentiation of self and guilty feeling in married female students of Ahvaz city.
  Methodology
  participants in this study were in total 211 married female students of Ahvaz city, which were selected using available purposive sampling. The instruments used in this study wereBehavioral Style Questionnaire (BSQ), Marital Commitment Questionnaire (MCQ), differentiation of selfInventory (DSI), conscious emotionsInventory. Evaluation of the proposed model was carries out using path analysis method. In order to test indirect relationships, boot-strap method was used.
  Findings: the results showed that from among 16 direct paths, 4 paths of secure attachment style to differentiation of self, insecure attachment style to guilty feeling, guilty feeling to moral commitment and differentiation of self to structural commitment didnt become significant.Also, the results showed that all the indirect effects of copying styles (secure and insecure) and marital commitment with mediation of differentiation of self and guilty feeling became significant. On the other hand, indirect effects of secure attachment style and moral commitment with mediation of guilty feeling and indirect effects of secure and insecure attachmentwith structural commitment with mediation of differentiation of selfdidnt become significant. Better fitting thorough eliminating insignificant paths of secure attachment style to differentiation of self, insecure attachment style with guilty feeling, guilty feeling with moral commitment and differentiation of self with structural commitment were obtained. In this study, significance level was α=0.05.
  Conclusion
  in a marital relationship, the level of differentiation and guilty feeling in either party of a couple and attachment style formed in individuals is effective for their marital commitment in their married lives.
  Keywords: attachment style, marital commitment, differentiation of self, guilty feeeling