فهرست مطالب

کودکان استثنایی - سال هفدهم شماره 3 (پیاپی 65، پاییز 1396)
 • سال هفدهم شماره 3 (پیاپی 65، پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمدعلی فلاح نژاد *، دکتر فرنگیس کاظمی، دکتر شهلا پزشک، محمد حسین مجد رضایی، وحید رسولی صفحات 5-18
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر قصه گویی تصویری بر کاهش رفتارهای برون نمود و درون نمود کودکان با اختلال نافرمانی مقابله ای انجام گرفت. در این پژوهش جامعه آماری شامل کودکان مقطع ابتدایی با اختلال نافرمانی مقابله ای شهر تهران بوده است. این پژوهش بصورت نیمه آزمایشی (پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل به همراه پیگیری) انجام گرفت. جهت اجرای پژوهش تعداد 22 کودک مقطع ابتدایی مراجعه کننده در مرکز آموزشی و درمانی که با اختلال نافرمانی مقابله ای تشخیص داده شده بودند به صورت نمونه گیری هدفمند در پژوهش مشارکت کردند. سپس جهت ارزیابی پیش آزمون و قبل از اجرای مداخله، والدین چک لیست رفتاری کودکان را تکمیل کردند. در مرحله بعد برای گروه آزمایشی 13 جلسه مداخله قصه گویی تصویری اجرا گردید، و گروه کنترل نیز تحت شرایط انتظار قرار گرفت. در انتهای مداخله نیز پرسشنامه مذکور در مراحل پس آزمون و پیگیری توسط والدین تکمیل شد. داده های حاصل از ارزیابی پرسشنامه از طریق آزمون های آماری کوواریانس چند متغیره و تک متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که روش قصه گویی تصویری در کاهش رفتارهای برون نمود بصورت معنادار در مراحل پس آزمون و پیگیری موثر بوده است؛ ولی در کاهش رفتارهای درون نمود صرفا در مرحله پس آزمون موثر بوده و در مرحله پیگیری تغییر معناداری ایجاد نشده است.
  کلیدواژگان: اختلال نافرمانی مقابله ای، قصه گویی تصویری، رفتارهای برون نمود، رفتارهای درون نمود
 • عقیل حسین لو *، دکتر سمیه کاظمیان صفحات 19-28
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بینی کنندگی اقدام برای رشد فردی در سازگاری دانش آموزان نابینا بود.
  روش
  شرکت کنندگان در پژوهش 120 نفر از دانش آموزان نابینای 14 سال به بالای شهر تهران بودند که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه اقدام برای رشد فردی روبیتچک (1998) و پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی(AISS) سینها و سینگ (1993) را با کمک پرسشگر تکمیل کردند. داده ها با استفاده از SPSS و آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد.
  نتایج
  یافته ها نشان داد بین اقدام برای رشد فردی با سازگاری دانش آموزان رابطه وجود دارد نتایج تحلیل رگرسیون بین اقدام برای رشد فردی با سازگاری دانش آموزان، مقدار آماره F بدست را برابر با 49/46 نشان داد که در سطح آلفای کوچکتر از 0/01 معنی دار است. و مقدار ضریب رگرسیونی استاندارد شده (Beta) برای مولفه آمادگی برای تغییر برابر با 2/218-، برنامه ریزی برابر با 3/420- ، استفاده از منابع برابر با 3/727- و برای مولفه رفتار هدفمند برابر با 0/010 می باشد. بنابراین با توجه به مقدار آماره های t بدست آمده، به جز برای مولفه رفتار هدفمند برای سایر مولفه ها معنی دار می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که اقدام برای رشد فردی به طور معنی داری قادر است سازگاری دانش آموزان را پیش بینی کند همچنین مولفه های اقدام برای رشد فردی به طور مجزا، به جز مولفه رفتار هدفمند، قادر به پیش بینی سازگاری دانش آموزان نابینا بودند.
  کلیدواژگان: نابینایی، اقدام برای رشد فردی، سازگاری دانش آموزان
 • فاطمه کارگر *، امیر قمرانی، احمد یار محمدیان، محسن هادی طحان صفحات 29-40
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه درک استعاره بصری و کلامی در کودکان باوبدون ناتوانایی یادگیری بود . این پژوهش با روش علی – مقایسه ای انجام گرفته است . نمونه پژوهش 20دانش آموزان با و بدون ناتوانایی یادگیری شهر قم بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند . ابزار مورد استفاده عبارت از تکلیف استعاری سه گانه MTT (کوگان ،کانور ،گروس وفاوا،1990) ، استعاره کلامی و آزمون هوش ریون بود . داده های به دست آمده با روش تحلیل آماری واریانس چند متغییری (مانوا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج پژوهش نشان داد که در درک استعاره کلامی بین دو گروه تفاوت معنا داری وجود دارد (p<0/05 ).امااین تفاوت در زمینه درک استعاره بصری معنادار نبود . بر اساس یافته ها مشخص می شود که کودکان مبتلا به ناتوانایی یادگیری در درک استعاره بصری تقریبا مشابه با کودکان عادی عمل می کنند که می توانند ناشی از اثر برتری تصویر باشد ،اما در درک استعاره کلامی به علت پایین بودن دانش معنایی ضعف دارند .
  کلیدواژگان: استعاره بصری، استعاره کلامی، ناتوانی یادگیری
 • دکتر احمد به پژوه *، دکتر سوگند قاسم زاده، حمدالله خواجه حسینی صفحات 41-52
  هدف
  بینایی، نقش مهمی در فرایند رشد انسان ایفا می کند و موقعیت های آموزشی مجزا یا تلفیقی در فرایند آموزش، پیامدهای گوناگونی به دنبال دارد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر مقایسه میزان افسردگی و اضطراب دانش آموزان با آسیب بینایی در موقعیت‏های آموزشی روزانه و شبانه‏روزی بود .
  روش
  جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان نابینای دبیرستانی در شهر تهران بود که تحت پوشش سازمان آموزش و پرورش استثنایی قرار دارند. از بین دانش‏آموزان مذکور 80 نفر به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند و در چهار گروه 20 نفری (دو گروه دختر و دو گروه پسر) قرار گرفتند که نیمی از آنان به طور روزانه و بقیه به صورت شبانه‏روزی به تحصیل اشتغال داشتند. در این پژوهش علی-مقایسه ای ، برای سنجش میزان افسردگی و اضطراب دانش آموزان با آسیب بینایی به ترتیب از پرسشنامه های افسردگی بک و اضطراب اشپیل برگر استفاده شد. به منظور بررسی تاثیر موقعیت آموزشی (روزانه و شبانه‏روزی) بر میزان افسردگی و اضطراب دانش آموزان مورد مطالعه از روش تحلیل واریانس دو عاملی و برای سنجش میزان پیش‏بینی از روش تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصله حاکی از میزان افسردگی کمتر و اضطراب بیشتر در دانش آموزان دبیرستان های شبانه روزی بود، در حالی که تفاوت های جنسیتی از نظر میزان افسردگی و اضطراب معنادار نبود. همچنین یافته های به دست آمده گویای وجود رابطه منفی بین مدت زمان اقامت در دبیرستان شبانه‏روزی و افسردگی دانش آموزان نابینا بود.
  نتیجه گیری
  نظر به این که میزان افسردگی و اضطراب دانش آموزان مورد مطالعه در موقعیت های آموزشی روزانه و شبانه روزی به طور معناداری متفاوت بود، بنابراین از نتایج این پژوهش می توان برای ارتقای سلامت روانی آنان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، دانش آموزان با آسیب بینایی، موقعیت آموزشی
 • شیدا امیرافشاری *، دکتر غلامعلی افروز، دکتر سیدمحسن اصغری نکاح، دکتر باقر غباری بناب صفحات 53-63
  هدف از این مطالعه سنجش قوت ابعاد دهگانه رضایت زناشویی در والدین کودکان دارای اوتیسم بود. پژوهش حاضر در زمره پژوهش های توصیفی (پس رویدادی) به شمار می آید.
  روش
  جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه والدین دانش آموزان اوتیسم مقطع پیش دبستان و دبستان در سال تحصیلی 13931392 شهر مشهد تشکیل می داد. نمونه مورد مطالعه تعداد 95 زوج از این والدین بودکه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش رضایت زناشویی والدین از پرسشنامه رضامندی زوجیت افروز استفاده شد.داده ها با استفاده از تحلیل واریانس، آزمون t و آزمون فریدمن تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که بین مطلوب اندیشی، رفتارهای شخصی، حل مساله، اوقات فراغت، تعامل احساسی، و رضایت زناشویی کلی پدران و مادران تفاوت معناداری وجود دارد، به طوریکه مادران میانگین بالاتری نسبت به پدران داشتند. همچنین بر اساس یافته های این مطالعه میانگین رضایت مادران و پدران بسیار پایین تر از حد متوسط بود.در رابطه با نقاط قوت رضایت نیز بالاترین رتبه هم در زنان و هم در مردان مربوط به رفتار های شخصی بود. به به عبارتی هم در زنان و هم در مردان این بعد از رضایت در سطح مطلوبی قرار داشت. این در حالی است که کمترین میزان رضایت در مولفه روش حل مساله بود.
  نتیجه گیری
  پیشنهاد می گردد تا برای والدین کودکان مبتلا به اوتیسم با توجه به نقاط ضعف و قوت مشخص شده بسته های آموزشی به صورت گام به گام برای استفاده در در مراکز درمانی به منظور مداخلات لازم به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، اوتیسم
 • دکتر مریم طهرانی پور *، مصطفی وطن شناس، آزیتا مهربخش صفحات 63-72
  هدف
  نسبت طول انگشتان می تواند در تشخیص عقب ماندگی ذهنی بکار رود. طول انگشتان یکی از پارامترهای مورد استفاده در علم آنتروپومتری است، علمی که به سنجش ابعاد خطی و زاویه ای بدن انسان می پردازد. مطالعه حاضر به منظور بررسی نسبت های آنتروپومتریک طول انگشتان اشاره و حلقه در افراد سالم و عقب مانده ذهنی انجام شد تا بتواند کمکی به جلوگیری و تشخیص زود هنگام این بیماری باشد و نیز آرشیوی از داده های عددی برای کمک به جراحی های دست و صنعت ساخت انگشتان یا دست مصنوعی مرتبط با این قوم در اختیار قرار دهد.
  روش
  در این پژوهش تعداد 180 پسر 7 تا 10 ساله سالم و عقب مانده ذهنی در سه گروه سنی 8-7 ، 9-8 و 10-9 سال مورد بررسی قرار گرفتند. فاصله بین نوک انگشتان تا بند انتهایی با کولیس دیجیتال اندازه گیری شد. داده ها با نرم افزارهای EXCEL 2007، SPSS 16 و Minitab 16 پردازش شد. میانگین داده ها ونسبت طول انگشت دوم به چهارم (2D:4D) در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت و نمودارهای مربوطه محاسبه و رسم شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میانگین طول انگشتان دست چپ پسران سالم از پسران عقب مانده ذهنی بیشتر می باشد. بنابراین در سنین مورد مطالعه یکسان، می توان گفت که پسران سالم از نظر مورفولوژی انگشتان طویل تری نسبت به پسران عقب مانده ذهنی دارند.
  نتیجه گیری
  این مطلب می تواند برای پیشگویی و تشخیص زود هنگام عقب ماندگی ذهنی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آنتروپومتری، نسبت طول انگشت 2D:4D، عقب ماندگی ذهنی
 • دکتر احمد علی پور *، فهیمه امینی صفحات 73-84
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی نرم افزار توانبخشی شناختی رایانه ای بر کارکردهای توجه دانش آموزان دارای اختلالات یادگیری نارسا خوانی است. طرح پژوهشی حاضر آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است.جامعه ی آماری پژوهش،دانش آموزان دختر و پسر دچار اختلال یادگیری نارساخوانی کلاس های دوم تاپنجم ابتدایی که در سال 93-92 در مدارس اختلال یادگیری استان مرکزی مشغول به تحصیل بودند، با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای60 دانش آموز انتخاب و در 4گروه ،آزمایش( چپ دست و راست دست) وکنترل ( چپ دست و راست دست ) به روش تصادفی جایگزین شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، نرم افزار توانبخشی شناختی رایانه ای، نرم افزار آزمون استروپ،مقیاس هوشی وکسلر کودکان چهار، آزمون خواندن و نارساخوانی و پرسشنامه دست برتری چاپمن بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد، بین گروه آزمایش و کنترل، هردو گروه چپ دست و راست دست پس از اجرای نرم افزار توانبخشی شناختی رایانه ای در هر دو گروه آزمایش، زیر مقیاس های کارکردهای توجه در آزمون استروپ ، به طور معنی داری بهبود یافت. همچنین نتایج نشان داد که مداخله اثربخشی نرم افزار توانبخشی شناختی رایانه ای ، سبب بهبود بیشتر کارکردهای توجه در دانش آموزان اختلال یادگیری نارسا خوانی چپ دست نسبت به راست دست شد .
  کلیدواژگان: کارکردهای توجه، آزمون خواندن ونارساخوانی، آزمون استروپ-توانبخشی شناختی
 • دکتر کامبیز پوشنه *، پریسا فتحی صفحات 85-96
  پژوهش حاضربه بررسی تاثیریک برنامه آموزش حل تعارض گروهی بر افزایش کفایتهای اجتماعی کودکان با اختلال نقص توجه – بیش فعالی پرداخته است. روش پژوهش نیمه آزمایشی ( طرح پیش آزمون – پس آزمون باگروه کنترل و پیگیری) بوده است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و از میان دانش آموزان پسر پایه ی پنجم و ششم ابتدایی مدارس ابتدایی شهر تهران ،تعداد 30 دانش آموز با اختلال نقص توجه – بیش فعالی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. به منظور تشخیص اختلال بیش فعالی-نقص توجه از پرسشنامه ی علائم مرضی کودکان ( فرم والدین) و بررسی میزان کفایت اجتماعی، از پرسشنامه کفایت اجتماعی فلنر استفاده شد. ازمودنیهای گروه ازمایشی به مدت 12 جلسه ( هر جلسه 60 دقیقه و 2 بار در هفته ) تحت تاثیر یک برنامه آموزش حل تعارض(پوشنه و صدری ،1394 ) وبه شیوه گروهی قرار داده شدند . نتایج تحلیل واریانس مختلط نشان داد که بین نمرات کلی و زیر مولف های کفایت اجتماعی (شناختی ، رفتاری- هیجانی و انگیزشی) از مودنی های گروههای ازمایشی و کنترل از نظر اماری تفاوت معنی دار وجود داشته است . یافته های پژوهش نشان داد که برنامه آموزش حل تعارض منجر به افزایش کفایت اجتماعی در کودکان با اختلال نقص توجه – بیش فعالی شده است
  کلیدواژگان: حل تعارض، کفایت اجتماعی، اختلال نقص توجه - بیش فعالی
 • هادی تقی زاده، دکتر امان الله سلطانی، دکتر حمد الله منظری *، دکتر زهرا زین الدینی میمند صفحات 97-110
  اختلال حساب- نارسایی تحولی یک اختلال یادگیری است که بر کسب دانش در مورد اعداد و حساب در کودکان با هوش بهنجار و آموزش مناسب تاثیر می گذارد. هدف این پژوهش در گام نخست مقایسه کنش های اجرایی حافظه کاری دیداری- فضایی، توانایی برنامه ریزی و سازمان دهی، در دانش آموزان مبتلا به اختلال حساب- نارسایی تحولی و عادی و بود . جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان پسر اول تا پنجم ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی 96- 95 تشکیل دادند. از این جامعه دو گروه 16 نفری به عنوان نمونه به روش سهمیه ای انتخاب شدند. این روش ترکیبی از روش خوشه ایو در دسترس می باشد. گروه اول شامل 16 دانش آموز حساب- نارسا از بین 2383 دانش آموز 12 دبستان نواحی 2 و 6 مشهد به عنوان ناحیه های منتخب نواحی در دو سطح برخوردار (ناحیه های 3 ، 4 و 6) و غیر برخوردار (ناحیه های 2،1 ، 5 و7) در طی چند مرحله انتخاب شدند. سپس بر اساس فهرست وارسی تشخیصی اختلال ریاضی- IV DSM، تست هوش ریون رنگی کودکان و مصاحبه بالینی ، گروه نهایی برگزیده شدند . گروه دوم شامل 16 دانش آموز بهنجار از همان کلاسها انتخاب شدند. سپس خطای محاسبه از طریق آزمون استاندارد شده حساب شلو (دارای سه مولفه فهم عدد، تولید عدد و محاسبه عدد) و کنشهای اجرایی با آزمونهای حافظه کاری دیداری- فضایی بلوکهای تپنده کورسی، برج لندن سنجیده شدند. نتایج حاصل با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی شامل آزمونهای تحلیل کوواریانس چند متغیری، تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شد. نتایج نشان داد که توانایی حافظه کاری دیداری- فضایی کودکان مبتلا به حساب- نارسایی تحولی به طور معناداری کمتر از کودکان بهنجار بود. در مورد کنشهای برنامه ریزی و سازمان دهی تفاوت معناداری پیدا نشد. رابطه بین برخی مولفه های کنش اجرایی برنامه ریزی و سازمان دهی با نمره درصد خطا معنادار بود. همچنین از سه مولفه آزمون حساب، فهم عدد و تولید عدد در دو گروه تفاوت معناداری با هم داشتند. به ظور کلی کنشهای اجرایی در مفهوم جدید حساب- نارسایی تحولی به میزان اختلال ریاضیات موثر نیستند. همچنین کنش اجرایی حافظه کاری دیداری- فضایی به عنوان عامل تاثیر گذار در این اختلال محسوب می شود و بهبود کلی این کنش در رفع خطاها موثر است.
  کلیدواژگان: اختلال حساب نارسایی تحولی، کنش های اجرایی، حافظه کاری دیداری، فضایی، برج لندن
 • دکتر احمد عابدی، ، اعظم سیدقلعه*، دکتر منصوره بهرامی پور اصفهانی صفحات 111-120
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی فیلیال تراپی با شیوه والدگری بارکلی بر کاهش اضطراب و علائم نقص توجه/بیش فعالی کودکان 7 تا 12 سال صورت گرفته است.
  روش
  روش پژوهش نیمه آزمایشی با استفاده از گروه آزمایش و گواه است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مادران کودکان 7 تا 12 سال دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی ساکن در منطقه 4 اصفهان تشکیل دادند که از بین آنها پس از مصاحبه تشخیصی تعداد 45 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در 3 گروه (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه علائم نقص توجه/ بیش فعالی سواری (1391) و مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار رینولدز و ریچموند (1987) بود.
  یافته ها
  نتایج با استفاده از روش تحلیل واریانس کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های به دست آمده نشان داد دو روش درمانی فیلیال تراپی و شیوه والدگری بارکلی بر علائم نقص توجه/بیش فعالی و نیز اضطراب کودکان موثر است، ولی بین اثربخشی دو روش درمانی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتایج مقایسه زوجی نیز نشان داد که فیلیال تراپی و روش والدگری بارکلی بر علائم نقص توجه/بیش فعالی و اضطراب موثر بوده اند؛ ولی بین دو روش تفاوت معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  می توان از فیلیال تراپی و روش والدگری بارکلی به عنوان درمان مکمل برای رفع اضطراب و علائم نقص توجه/ بیش فعالی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: اختلال نقص توجه، بیش فعالی، اضطراب، فیلیال تراپی، شیوه والدگری بارکلی
|
 • Mohammadali Fallahnejad *, Farangis Kazemi Doctor, Shahla Pezeshk Doctor Pages 5-18
  The aim of this research was examined the effect of visual storytelling on externalizing and internalizing behaviors Children with oppositional defiant disorder. in this research Statistical Society Include the Elementary school children with oppositional defiant disorder of Tehran. Also research method is Semi-experimental (pretest-posttest and follow along with the control group). To implement the research, Number 22 primary school children Referredin to Learning And Therapeutic Center That Had been diagnosed With Oppositional defiant disorder Participated in the research through Purposive sampling. Then for Pre-test evaluation And Before the intervention, Completed Parents Children's behavioral checklist. In the next step Was conducted 13 Visual storytelling intervention meeting for The experimental group, And the control group were also under conditions expected. At the end of Intervention completed the mentioned Questionnaire In the post-test and follow-up. Results from Assessment Questionnaire Analyzed through Statistical tests Univariate covariance and multivariate covariance. The results show That Storytelling Video At decrease Externalizing behaviors Meaningful In the process Post-test and follow-up has been effective; But in decrease Internalizing behaviors Only In the post-test was effective And in the follow-up Has not been effective.
  Keywords: oppositional defiant disorder, Visual Storytelling, externalizing behaviors, internalizing behaviors
 • Aghil Hosseinlu *, Somaye Kazemian Pages 19-28
  Objective
  The aim of this research role of the predicted personal growth initiative in the adjustment of blind students.
  Materials And Methods
  Participants in the study were 120 blind students who were selected through convenience sampling. and personal growth initiative questionnaire Robitschek (1998) Youth Adjustment Inventory (AISS) Sinha & Sing (1993) was completed with the help of Questioner.
  Results
  Results showed that there is a relationship between personal growth initiative with adjustment of students. also as a result of regression analysis between personal growth initiative with adjustment of students, F statistic value obtained is equal to 49/46. that in level (p≤ 0.01) were significant and standardized regression coefficient (Beta) for each personal growth initiative components with adjustment of students this was: Readiness for change equal to -2.218, Planning equal to -3.420, Use of resources equal to -3.727 and for Targeted treatment equal to 0.010. so the value of t-statistics obtained of all components, except for targeted behavior, were significant.
  Conclusion
  According to the findings, personal growth initiative significantly able to predict the adjustment of students. also each of the components of personal growth initiative, except for targeted behavior, able to predict the adjustment of blind students.
  Keywords: Blindness, Personal Growth Initiative, Students Adjustments
 • Fateme Karegar * Pages 29-40
  The purpose of this study was to compare visual and verbal metaphor comprehension in children with and without learning disabilities. This study was conducted using a comparison. Samples of this study included were 20 children with and 20childern without learning disabilities , Which were selected by multistage random cluster sampling. Tools used include a the Metaphor Triads Task
  (MTT ), Metaphors (verbal) and Raven's Progressive Matrices test . The data obtained were analyzed by analysis of variance a variable(MANOVA). The results showed that in verbal Metaphor comprehension there are significant differences in two groups (P
  Keywords: Visual metaphor, Verbal metaphor, dyslexia
 • Ahmad Beh-Pajooh Dr *, Sogand Ghasem Zade Dr, Hamdollah Khaje Hosseini Pages 41-52
  Objective
  Vision, plays an essential role in the process of development and segregated as well as integrated educational settings in the process of education have different outcomes. The present study, therefore, intended to compare level of depression and anxiety of blind students in daily and residential educational settings.
  Method
  The statistical population consisted of all blind high school students in Tehran covered by the Organization of Special Education. Eighty students were selected from the whole population as the sample of the study and were placed in four groups of 20 (two female and two male groups). Half of the participants studied in daily high schools and half others were in residential high schools. In this causal-comparative study, Beck's depression scale and Spielberger State–Trait Anxiety Inventory (STAI) were used for measuring level of depression and anxiety of blind students. In order to investigate the effect of educational setting (daily versus residential) on the level of depression and anxiety of students, two-way ANOVA was used. For measuring the predictive ability of variables multivariate regression analysis was run.
  Results
  The results revealed that students of residential schools were less depressed and more anxious, while gender differences of depression and anxiety were non-significant. Also findings indicated that there is a negative relationship between duration of residence in residential center and blind student's depression.
  Conclusion
  Since the level of depression and anxiety between two groups of students in daily and residential educational settings were significantly different, therefore, the results of the present study can be used to improve mental health of students with visual impairment.
  Keywords: depression, anxiety, students with visual impairment, educational setting
 • Shida Amirafshari *, Golam Ali Afrooz, Seyed Mohsen Asgharinekah, Bagher Ghobari Bonab Pages 53-63
  Aim: this research aim was to explore strength of marital satisfaction's ten factors in parents with autistic children. This is a descriptive research .
  Method
  The research population was parent's of all pre-school and elementary school pupils who are autistic in Mashhad in 2013-2014 school year. The sample which was chosen by availability consists of 95 couples. Afrooz marital satisfaction questionnaire was applied. the data were analyzed by means of variance analysis, t- test and freedman test.
  Results
  the results indicated that there are meaningful differences in ideally thinking, personal behaviors, problem solving, emotional exchange and marital satisfaction between mothers and fathers, and the mothers scored higher than their husbands. also the rate of satisfaction in parents was lower than average. the best factor in both men and women was personal behaviors and the worst one was problem solving.
  Conclusion
  the research findings did suggest that the education packages for parents with autistic children are necessary in order to use in treatments.
  Keywords: Autism, marital satisfaction
 • Maryam Tehranipour Dr. *, Mostafa Vatanshenas, Azita Mehrbakhsh Pages 63-72
  Introduction
  Finger length ratio can be used in the diagnosis of mentally retardation. The length of fingers is one of the parameters used in anthropometry science which measures linear and angular dimensions of the human body. The present study was conducted to evaluate anthropometric length ratio of index and ring fingers in healthy and mentally retarded to help prevention and early detection of the disease and also provide an archive of numerical data to help hand surgery and manufacturing artificial finger or hand related to the people.
  Method
  In this study 180 healthy and mentally retarded boys aged between 7 to 10 years old were evaluated in 3 groups of 7-8, 8-9 and 9-10 years old. The distance between fingertips until the last knuckles were measured with a digital caliper. Data were processed by EXCEL 2007, SPSS 16 AND Minitab 16 software. Average data and the second to fourth finger length ratio (2D:4D) in the two groups were compared and related charts were calculated and plotted.
  Results
  The results showed that the average length of the left hand fingers of the healthy boys was more than ones with mental retardation. So at the same ages in the study it could be said that healthy boys morphologically had fingers longer than mentally retarded ones.
  Conclusion
  This could be used for prediction and early diagnosis of mental retardation.
  Keywords: Anthropometry, Length of fingers, Mentally retarded
 • Ahmad Alipor *, Fahimeh Amini Pages 73-84
  The purpose of present research is the investigation the effectiveness of Cognetive Training software on attention functions of students with dyslexia learning disabilities.The methodology is experimental, with pre-test and post-test with control group and the statistical community involves, male and female students with learning disabilities in second to fifth elementary grade with dyslexia learning disability at schools in the Central Province between 92 to 93 were enrolled,with 60 students were selected by cluster random sampling.and randomly assigned to 4, experimental ( right-handed, left-handed) and control ( right-handed, left-handed) groups, tools used in this research were Demographic questionnaire, Computerized Cognitive Software, software Stroop Test, the Wechsler Intelligence Scale for children four, Reading and Dyslexia Test and Chapman's Handedness Inventory. the research data were analyzed with, multivariate analysis of covariance (MANCOVA).The results showed, after performing computrise Cognetive Training software in 2 experimantal group,between every each( right-handed, left-handed) experimental and control groups, given the scale of function in the Stroop test, improved significantly.The results showed that using the computrise Cognetive Training software, was more improve attentional functions in right-handed than left-handed in students with dyslexia learning disabilities.
  Keywords: functions of attention, Cognetive Training, Reading, Dyslexia Test, Stroop Test
 • Kambiz Poushaneh *, Parisa Fathi Pages 85-96
  The effect of teaching conflict resolution program on social competencies of children with attention deficit- hyperactivity disorder was studied. Using the semi-experimental research method( pre - post and follow up tests with control groups design), a sample of 30 students with ADHD were selected from 5th and 6th grades elementary schools from the city of Tehran-Iran and then assigned in to the experimental and control groups randomly . Children Symptom Inventory (CSI-4, parental form) and Felner”s Social Competence Inventory were used for diagnosis of ADHD condition and social competencies of research subjects . A conflict resolution program (Poushaneh & Sadri ,2014)was implemented for experimental group during 12 sessions ( 60 minutes for each session & twice a week). Complex Variance Analysis showed that a significant difference in social competency and all related components(cognitive , behavioral, emotional & motivational) between the experimental and control groups . The research findings showed that the conflict resolution program can increase the social competency of children with ADHD.
  Keywords: conflict resolution, social competency, ADHD
 • Hadi Tagezadeh, Amanallah Soltani, Hamdolla Manzari Tavakoli *, Zahra Zeinaddiny Maymand Pages 97-110
  The evolution of a learning disability is a disorder that failure Hsab- knowledge about numbers and arithmetic in children with normal intelligence and good education affects. The aim of this study is a first step to compare the visual-spatial working memory, executive functions, able to plan and organize the students with developments and general disorder and the failure Hsab-. The population of this research is the first to fifth-grade male students in the academic year 96 95 formed in Mashhad. In the first two groups of 16 patients each were selected as sample quota. This method is a combination of clustering and availability. The first group included 16 students fall short of the 2383 student Hsab- 12 school districts 2 and 6 Mashhad selected as the two privileged areas (areas 3, 4 and 6) and non-wealthy (zones 2,1, 5 and 7) were selected in several steps. Then, based on mathematical disorder diagnostic check list IV DSM, Raven intelligence test for children and a clinical interview, were selected the final group. The second group included 16 normal children were selected from the same class. The calculation error through standardized tests loose accounts (the three components of number sense, computation of numbers and digits) and executive functions with visual-spatial working memory tests beating block course, the Tower of London were assessed. The results were analyzed using descriptive and inferential tests multivariate analysis of covariance, multivariate analysis of variance were used. The results showed that working memory, visual-spatial abilities of children with developmental failure to Account was significantly lower than normal children. Planning and organizing actions on significant differences were found. The relationship between some elements of action Planning and organization with the percentage of errors was significant. The three components of arithmetic test to determine the number and production number in the two groups were significantly different. The overall purpose of the new concept of executive functions Hsab- failure rate changes are not effective mathematics disorder. The visual-spatial working memory, executive function as an effective factor in this is the disorder and improve the overall effectiveness of this action is to fix the errors.
  Keywords: Failure account developmental disorder, executive functioning, working memory, visual-spatial, the Tower of London
 • AHMAD ABEDI, Azam Seyedghale *, MANSOUREH BAHRAMIPOUR Pages 111-120
  Objective
  This study aimed to compare the effectiveness of filial therapy and Barkley's Parent Training Program in reducing symptoms of anxiety and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children aging 7-12 years.
  Method
  This was a quasi-experimental study with a control group. The statistical population consisted of all mothers of 7-12-year-old children with ADHD who lived in District 4 of Isfahan, Iran. From among them, 45 were chosen after interviews and randomly divided into 3 groups (15 each). Research instruments included Savary’s ADHD questionnaire and Reynolds and Richmond's Revised Children’s Manifest Anxiety Scale. Data were analyzed by multivariate analysis of variance (MANOVA).
  Results
  Results showed that both methods were effective in reducing the symptoms of anxiety and ADHD in children, but no significant difference was observed between the two, as also confirmed by paired comparisons.
  Conclusion
  Filial therapy and Barkley's Parent Training Program can be used as complementary treatment for anxiety and ADHD.
  Keywords: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), Anxiety, Filial therapy, Barkley's Parent Training Program