فهرست مطالب

دامپزشکی ایران - پیاپی 57 (زمستان 1396)
 • پیاپی 57 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/11/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سمیه بهرامی *، علیرضا البرزی، بهمن مصلی نژاد، حسن جوانشیری قاسم آبادی صفحات 5-8
  تیلریوز اسبی یکی از بیماری های انگلی با اهمیت در بین تک سمی ها می باشد. تشخیص دقیق حاملین این انگل برای پیش گیری از بیماری و اقدامات کنترلی موثر، می تواند حائز اهمیت باشد. به همین منظور هدف از مطالعه ی حاضر بررسی احتمال وجود انگل تیلریا اکوئی در سگ های شهرستان اهواز بوده است. در مجموع نمونه ی خون 100 قلاده سگ به روش مولکولی برای بررسی حضور انگل تیلریا اکوئی بررسی گردید. پس از استخراج DNA از خون کامل سگ ها، برای ردیابی DNA انگل تیلریا اکوئی روی نمونه ها واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) انجام شد و نتایج آن ها با استفاده از ژل آگارز مشاهده گردید. از بین 100 نمونه ی خون مورد مطالعه تنها در دو مورد آلودگی به انگل تیلریا اکوئی مشاهده گردید. به عبارتی، به نظر می رسد که 2 درصد از سگ های مورد مطالعه احتمالا حامل انگل تیلریا اکوئی بودند. در مجموع، نتایج مطالعه ی حاضر نشان می دهد که سگ های شهرستان اهواز آلوده به انگل تیلریا اکوئی بوده اند. بنابراین این حیوانات می توانند احتمالا به عنوان حاملین احتمالی انگل تیلریا اکوئی مطرح باشند. لذا در ارتباط با برنامه ریزی جهت کنترل تیلریوز اسبی در میان اسبان، آلودگی سگ ها نیز باید در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: تیلریا اکوئی، سگ، واکنش زنجیره ای پلیمراز، اهواز
 • مهنوش پارسایی مهر *، اشکان جبلی جوان، مریم عزیزخانی صفحات 9-18
  افزایش ماندگاری، ایمنی مواد غذایی و ارتقای سلامتی انسان با استفاده از میکرو فلور طبیعی از موضوعات غالب در بهداشت عمومی محسوب می شوند. در این تحقیق اثر سویه ی لاکتوباسیلوس رامنوسوس (LGG) با منشاء روده ای بر رشد و تولید انتروتوکسین های باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و سپس بر بیان ژنی انتروتوکسین A باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، در محیط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، پس از تلقیح این سویه (cfu/ml 107 × 1) و استافیلوکوکوس اورئوس (cfu/ml 105 × 1) در محیط TSB و گرم خانه گذاری در دو دمای 25 و °C 35، در زمان های صفر، 24، 48 و 72 ساعت، از کشت مخلوط موجود در محیط TSB در محیط های اختصاصی کشت و شمارش انجام شد. استافیلوکوکوس اورئوس بدون حضور لاکتوباسیلوس به عنوان کنترل گرم خانه گذاری شد و سپس بررسی تولید انتروتوکسین با استفاده از کیت الیزای ریدااسکرین و همچنین بررسی بیان ژن انتروتوکسین A استافیلوکوکوس اورئوس در کشت های مخلوط و کنترل به روش RT Real time PCR مطالعه گردید. لاکتوباسیل مورد مطالعه، رشد استافیلوکوکوس اورئوس را نسبت به نمونه ی کنترل 3 لوگ در دمای °C 25 و 2 لوگ در دمای °C 35 کاهش داد (05/0P<). همچنین تولید انتروتوکسین های A، C و E در دمای °C 25 و انتروتوکسین نوع E و A در دمای °C 35 توسط لاکتوباسیلوس رامنوسوس مهار گردید. مقایسه ی میزان بیان ژن sea بین کشت های تیمار و کنترل در دمای °C 25 کاهش معنی داری به میزان 82/6 برابر در بیان ژن نشان داد (05/0P<). در حالی که کاهش معنی داری در دمای °C 35 مشاهده نشد. با توجه به اثر کاهشی مشاهده شده در این مطالعه، استفاده از این سویه برای پیش گیری از رشد و تولید توکسین باکتریایی و همچنین جهت بهبود کیفیت و ارتقای سلامتی مواد غذایی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: لاکتوباسیلوس رامنوسوس، استافیلوکوکوس اورئوس، انتروتوکسینA
 • رضا پسندیده، محمدتقی بیگی نصیری، مسعودرضا صیفی آباد شاپوری، جمال فیاضی، هدایت الله روشنفکر، محسن لطفی صفحات 19-27
  گلیکوپروتئین G ویروس تب‏ بی‏دوام گاوی (BEFV) به عنوان یک نامزد احتمالی جهت ایمن‏سازی حیوانات در برابر بیماری تب بی دوام شناخته شده است. در سال‏های اخیر، این پروتئین جهت تولید یک واکسن نوترکیب مورد توجه ویژه‏ بوده است. هدف از مطالعه ی حاضر، ساخت یک پلاسمید یوکاریوتی بیان کننده ی اپی‏توپ G1 از ژن گلیکوپروتئین G ویروس تب‏ بی‏دوام گاوی، برای استفاده به عنوان یک واکسن DNA احتمالی در مطالعات آینده بود. به این منظور، اپی‏توپ G1 از ژن گلیکوپروتئین G در ناقل بیانی یوکاریوتی pEGFP-N1، تحت کنترل پروموتر سیتومگالوویروس انسانی (CMV) کلون شد. سپس سازه ی نوترکیب pEGFPN1-G1 به سلول‏های جنینی کلیه ی انسان (HEK 293) انتقال یافت و کارایی بیان پروتئین با استفاده از روش‏های ایمونوفلورسنس غیرمستقیم (IFA) و ایمنوبلات بررسی شد. مشاهده ی فلورسنس درون سیتوپلاسم سلول‏های ترانسفکت شده و ظهور یک باند مجزا با وزن مولکولی تقریبی 26 کیلو دالتون در آزمایش ایمنوبلات در واکنش به یک سرم موش ضد پروتئین G1، نشان‏دهنده ی بیان موفق پروتئین G1 توسط این سازه ی نوترکیب در سلول‏های میزبان بود.
  کلیدواژگان: ویروس تب بی دوام گاوی (BEFV)، پروتئین نوترکیب G1، واکسن DNA
 • حسین خاج، مهرزاد مصبلح، محمدرضا تابنده، تکاور محمدیان *، مریم دادار صفحات 28-42
  استرپتوکوکوزیس / لاکتوکوکوزیس بیماری مهم صنعت آبزی پروری بویژه قزل آلای رنگین کمان ((Oncorhynchus mykis می باشد. هدف از این تحقیق مقایسه ی تاثیر واکسن دوگانه ی استرپتوکوکوزیس خارجیLactococus garvie) و (Streptococcus iniae و واکسن تولیدی داخل بر پاسخ های ایمنی شامل فعالیت کمپلمان، میزان لیزوزیم سرم، قدرت باکتری کشی و انفجار تنفسی (احیاء NBT) و برخی شاخص های خونی شامل شمارش کلی گلبول های قرمز و سفید و درصد هماتوکریت و همچنین عملکرد رشد شامل وزن اولیه، وزن پایانی، درصد افزایش وزن بدن، میزان رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، میزان کارآیی پروتئین، درصد افزایش وزن بدن و فاکتور وضعیت در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بود. برای انجام این مطالعه تعداد 630 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان با وزن حدود 3±26 گرم در سه تیمار واکسن خارجی، واکسن ایرانی و شاهد تقسیم و طی یک دوره 60 روزه و در روزهای صفر، 14، 30، 45 و 60 روز پس از واکسیناسیون نمونه گیری انجام شد. نتایج حاصله نشاندهنده افزایش شاخص های خونی و پاسخ های ایمنی اندازه گیری شده در ماهیان قزل آلای واکسینه نسبت به گروه کنترل از روز 14 تا 60 آزمایش می باشد که مقدار آنها در گروه واکسن خارجی بیشتر از دو گروه دیگر بود. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که واکسن ایرانی تاثیر بهتری بر عملکرد رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان نسبت به گروه واکسن خارجی و گروه کنترل داشته است. با توجه به نتایج کلی این مطالعه، واکسیناسیون با واکسن خارجی و داخلی توانسته است تاثیر مثبتی بر روی شاخص های سلامت ماهی داشته باشد.
  کلیدواژگان: واکسن، استرپتوکوکوزیس، شاخص های رشد و ایمنی، قزل آلای رنگین کمان
 • پریسا شهبازی، احمد نعمت الهی، حامد بهنیافر، عباس ایمانی باران * صفحات 43-52
  توکسوپلاسموزیس یکی از بیماری های مشترک با انتشار جهانی است که عامل آن تک یاخته ی توکسوپلاسما گوندی است. این تک یاخته می تواند انواع سلول ها را در انسان و تقریبا تمام حیوانات آلوده سازد. این مطالعه با هدف تعیین شیوع سرمی توکسوپلاسموزیس در گوسفندان روستاهای شهرستان تبریز و با به کارگیری آزمون های دات بلات و وسترن بلات بر اساس واکنش آنتی ژن محلول تاکی زوئیت های توکسوپلاسما گوندی با آنتی بادی های موجود در نمونه های سرم گوسفندان، انجام گرفت. مجموعا، 186 نمونه ی خون از گوسفندان (93 راس میش، 93 راس قوچ) روستاهای شهرستان تبریز در پاییز و زمستان سال 1392، اخذ شده و سرم آن ها جدا گردید. نخست، سرم ها برای تعیین میزان شیوع توکسوپلاسموزیس با آزمون دات بلات ارزیابی شدند. سپس، نمونه های سرمی مثبت برای تایید نهایی آلودگی و مشاهده ی باندهای اختصاصی 30 کیلو دالتون با آزمون وسترن بلات ارزیابی شدند. بر اساس آزمون دات بلات، شیوع سرمی در گوسفندان روستاهای شهرستان تبریز 14/9 درصد بود. شیوع توکسوپلاسموزیس در بین گوسفندان ماده (83/11 درصد) بیش تر از گوسفندان نر (45/6 درصد) بود، ولی از نظر آماری این تفاوت معنی دار نبود (05/0P>). در آزمون وسترن بلات روی تمامی نمونه های سرمی مثبت، باند 30 کیلو دالتون به طور آشکار مشاهده شد. در بررسی حاضر هیچ تفاوت آشکاری در نمونه های آلوده در مورد باندهای آنتی ژنی/ پروتئینی مشاهده نشد و پروتئین های با وزن مولکولی 30 کیلودالتون و کوچک تر از 10 کیلو دالتون به عنوان پروتئین های ایمنی زای تاکی زوئیت توکسوپلاسما گوندی سویه ی RH شناخته شدند.
  کلیدواژگان: توکسوپلاسموزیس، سرولوژی، گوسفند، تبریز
 • عباس علی پناه، محسن دانشیار *، پرویز فرهومند، پرویز فرهومند صفحات 53-66
  آسیت یکی از بیماری های متابولیک است که سبب آسیب های اقتصادی زیادی در جوجه های گوشتی می شود. این مطالعه به منظور بررسی اثرات اسیدهای آمینه ی تریپتوفان و ترئونین در جوجه های گوشتی ماده تحت آسیت القایی با سرما بر عملکرد، پارامترهای کمی گوشت، درصد تلفات، برخی آنزیم ها، هورمون های تیروئیدی و فراسنجه های خونی و قلبی جوجه های گوشتی انجام شد. برای این منظور، از 300 قطعه جوجه ی گوشتی یک روزه سویه ی راس در قالب 4 تیمار شاهد (تحت تنش سرمایی و بدون افزودن اسید آمینه) و اسیدهای آمینه تریپتوفان (140%راس)، ترئونین (130%راس) و هر دو اسید آمینه استفاده گردید. هر تیمار حاوی 5 تکرار و هر تکرار دارای 15 جوجه در هر تکرار بود. مصرف اسیدهای آمینه ی تریپتوفان و ترئونین باعث بهبود عملکرد، وزن لاشه و سینه گردید (05/0P<). مصرف اسید آمینه ی ترئونین به تنهایی یا همراه با تریپتوفان باعث کاهش درصد تلفات ناشی از آسیت در کل دوره گردید (05/0P<). همچنین نسبت وزن بطن راست به کل بطن در جوجه های تغذیه شده با اسیدهای آمینه (به تنهایی یا با هم) کم تر از مقدار مربوط به تیمار شاهد بود (05/0P<). مصرف اسیدهای آمینه ی تریپتوفان و ترئونین تاثیری بر فعالیت آنزیم های خونی، هورمون های تیروئیدی، دمای مقعدی و فراسنجه های خونی نداشت (05/0P>). به طور کلی، مصرف اسیدهای آمینه ی تریپتوفان و ترئونین از طریق کاهش مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک باعث کاهش تلفات ناشی از آسیت در جوجه های گوشتی می گردد.
  کلیدواژگان: آسیت، جوجه گوشتی، عملکرد، ترئونین، تریپتوفان
 • سید مرتضی قاضی *، رضا رنجبر، محمود خاکساری مهابادی صفحات 67-73
  طول کلی و ناحیه ای نخاع شوکی و ستون مهره ای در 36 جنین بز که از کشتارگاه اهواز جمع آوری شده بودند مورد مطالعه قرار گرفت. این نمونه ها در 3 گروه، گروه یکم با CRL 20-10 سانتی متر، گروه دوم 30-20 سانتی متر و گروه سوم 40-30 سانتی متر، هر گروه شامل 12 جنین (6 جنین نر و 6 جنین ماده) بود. مطالعات روی 3 گروه جنینی نشان داد که در نخاع شوکی ناحیه ی سینه ای بلندترین و به ترتیب نواحی گردنی، کمری، خاجی و دمی قرار داشت در حالی که در ستون مهره ای طول خاجی کوتاه تر از ناحیه ی دمی بود. از لحاظ آماری عامل جنسیت در طول نواحی مختلف نخاع شوکی و ستون مهره ای اختلاف معنی داری نداشت. بین نواحی مختلف نخاع شوکی و ستون مهره ای در هر 3 گروه جنینی تفاوت معنی دار (001/0P<) وجود داشت. فرمول مهره ای در جنین های نر و ماده ی بز C7T12-13L6-7S5Co10-12بود که به استثنای مهره های گردنی و سینه ای تعداد مهره ها در سایر نواحی با فرمول مهره ای منتشره در بعضی متون مطابقت و با برخی دیگر مغایرت داشت.
  کلیدواژگان: نخاع شوکی، ستون مهره ای، فرمول مهره ای، جنین بز
 • ندا کوشا *، نگین سلامات، محمد تقی رونق، عبدالعلی موحدی نیا صفحات 74-85
  هورمون های محور هیپوفیز-تیروئید نقش مهمی در حفظ شرایط طبیعی بدن مهره داران دارند. از این رو اختلال در عملکرد این محور می تواند بر سایر بخش های بدن تاثیر گذارد. در تحقیق حاضر، 50 قطعه ماهی بیاح نر و ماده (میانگین وزنی2/8 ± 51/45 گرم و میانگین طولی 88/0± 25/16 سانتی-متر) از 5 ایستگاه در خور موسی شامل: 1)پتروشیمی 2)غنام 3)زنگی 4)دورق 5) پاتیل و همچنین 10 قطعه ماهی بیاح نیز از خور سجافی واقع در خور موسی به عنوان ایستگاه شاهد جمع آوری شد. پس از خون گیری و جداکردن پلاسمای خون ماهیان، سطح هورمون های تری یدوتیرونین (T3) و تترایدوتیرونین (T4) به روش الایزا در پلاسمای خون این ماهیان مورد سنجش قرار گرفت. همچنین، نمونه هایی از بافت تیروئید ماهیان اخذ شده، در فرمالین 15 درصد تثبیت گردید و بر اساس روش مرسوم بافت شناسی مورد مطالعه قرار گرفت. در پلاسمای ماهیان جمع آوری شده از ایستگاه پاتیل به ترتیب کمترین و بیشترین مقدار هورمون های T3 و T4 مشاهده شد. همچنین تغییرات آسیب شناسی بافتی (هیستوپاتولوژیک) مانند خون ریزی در ماهیان صید شده از خور پتروشیمی مشاهده گردید. نتایج این تحقیق نشان دهنده اثرات منفی آلاینده های محیطی بر تعادل هورمون های تیروئیدی بود.
  کلیدواژگان: محور هیپوفیز، تیروئید، بیاح، تترایدوتیرونین، تری یدوتیرونین
 • سینا مجاوررستمی، ابوالفضل غنی ئی *، وحید محمدی صفحات 86-91
  کلی باسیلوز یکی از بیماری های مهم صنعت طیور است. استفاده از آنتی بیوتیک ها، مهم ترین روش درمانی و کنترلی این بیماری است. یکی از نکات اساسی در انتخاب دارو، بررسی حساسیت باکتری جدا شده نسبت به آنتی بیوتیک مصرفی است. در این مطالعه مقاومت فنوتیپی تعداد 44 جدایه باکتری از جوجه های گوشتی شهرستان ارومیه با نشانه های کلی سپتی سمی نسبت به آنتی بیوتیک سولفادیازین به روش انتشار در دیسک و مقاومت ژنوتیپی آن ها با استفاده از واکنش زنجیره پلی مراز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که 20 جدایه (5/45%) به سولفادیازین مقاوم بودند و 25 جدایه (8/56%) دارای ژن Sul1 بودند. همچنین پنج جدایه که حامل ژن Sul1 بودند در بررسی فنوتیپی مقاومتی از خود نشان ندادند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مقاومت جدایه های اشریشیاکلی در شهرستان ارومیه نسبت به سولفونامیدها بالا است و ژن Sul1 نقش مهمی در بروز مقاومت نسبت به سولفونامیدها دارد.
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی، سولفادیازین، آنتی بیوگرام، sul1، ارومیه
 • سعید مرادی نژاد، مهدیه رئیس زاده *، حمید رجاییان صفحات 92-99
  تداخلات فارماکوکینتیک یکی از انواع مهم تداخلات دارویی در مباحث فارماکولوژی می باشد که به تبع می تواند بر روی فعالیت فارماکولوژژیکی دارو در بدن تاثیرگذار باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر فنیل بوتازون بر فاکتورهای فارماکوکینتیک تیوپنتال در سگ ماده بود. هشت قلاده سگ ماده به دو گروه کنترل و آزمایش به طور تصادفی تقسیم شدند. با اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی و هماتولوژی سلامت حیوانات مورد تایید قرار گرفت. در گروه کنترل سالین نرمال 9/0% ( 1/0 میلی لیتر به ازای کیلوگرم) و گروه آزمایش فنیل بوتازون 20% با همان دوز گروه کنترل قبل از تجویز تیوپنتال 5% (34/0 میلی لیتر به ازای کیلوگرم) داخل وریدی تجویز شد. با خون گیری در زمان های مختلف بعد از بیهوشی غلظت تیوپنتال در سرم با روش HPLC اندازه گیری شد. فاکتورهای فارماکوکینتیک از جمله ضریب حذف، نیمه عمر، حجم توزیع و کلیرانس به صورت غیرمحفظه ای با نمودار غلظت-زمان تیوپنتال محاسبه شد. نتایج نشان داد، نیمه عمر و حجم توزیع تیوپنتال در گروه آزمایش نسبت به کنترل افزایش معنی داری داشت. اما سرعت حذف دارو و کلیرانس در گروه آزمایش کمتر از کنترل شد و این اختلاف معنی دار بود (05/0P<). بنابراین حضور فنیل بوتازون می تواند سبب افزایش نیمه عمر و حجم توزیع تیوپنتال در سگ ماده شود.
  کلیدواژگان: تیوپنتال، فاکتورهای فارماکوکینتیک، فنیل بوتازون، سگ ماده
 • منصور میاحی، فروغ طلازاده *، محیا عبدالشاه صفحات 100-108
  به منظور مقایسه ی عملکرد سه سویه ی متداول جوجه ی گوشتی در ایران، 36000 قطعه جوجه ی یک روزه از سه سویه ی راس308، کاب500 و هوبارد اف15 خریداری شد و در 6 سالن، 6000 قطعه ای با دو تکرار از هر سویه، در شرایط پرورشی مشابه (تغذیه و مدیریت پرورش یکسان) به مدت 49 روز پرورش داده شدند. صفات عملکردی مورد مطالعه شامل میانگین افزایش وزن، خوراک مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، درصد ماندگاری و شاخص کارایی تولید بود. نتایج نشان داد میانگین افزایش وزن سویه هوبارد اف15 نسبت به دیگر آمیخته ها بالاتر بود درحالی که کاب500 پایین ترین وزن را در پایان دوره پرورش داشت. میانگین خوراک مصرفی در کل دوره در سطح (05/0>p) معنی دار بود، سویه کاب بیش ترین و سویه هوبارد اف15 دارای پایین ترین سطح خوراک مصرفی نسبت به دیگر سویه ها بود. ضریب تبدیل غذایی در دوره های رشد، پایانی و کل دوره معنی دار بود بصورتی که سویه ی هوبارد اف15 با کم-ترین ضریب تبدیل، بهترین بازدهی و سویه ی کاب500 ضعیف ترین ضریب تبدیل غذایی را داشت. شاخص کارایی تولید در سویه هوبارد اف15 بالاتر و در کاب500 کم ترین بود.
  کلیدواژگان: سویه، شاخص کارایی تولید، عملکرد جوجه های گوشتی
 • علی عباس نیکوند *، مهدی رشنوادی، نادر مصوری، روح الله کشاورز، روح الله دلخواه صفحات 109-114
  مشمشه یک عفونت مسری تک سمیان است که به سه فرم جلدی، بینی و ریوی رخ می دهد. عامل بیماری باکتری بورخولدریا مالئی است. بیماری در اسب ها معمولا مزمن است در حالی که در قاطر و الاغ اغلب حاد و کشنده است. تیر ماه سال 1394، در استان ایلام یک راس قاطر نر 5 ساله، با شکایت کم اشتهایی، زخم های جلدی و ریزش ترشحات چرکی از مجاری بینی، مورد معاینه قرار گرفت. در معاینه، ندول زیرجلدی و زخم های جلدی، جراحت دو طرفه مخاط بینی، ترشحات چرکی بینی و صدای خرناس تنفسی جلب توجه کرد. در ابتدا به واسطه شک به بیماری مشمشه، آزمایش مالئین انجام شد اما نتیجه آن منفی شد. سپس سواب از مخاط بینی و یک ندول باز نشده زیرجلدی همراه با سرم خون جهت انجام آزمایش های کشت باکتریایی، تست ثبوت مکمل و الایزا در تفریق مشمشه از بیماری های استرانگل و لنفانژیت السراتیو اخذ و بررسی شدند. از کشت سواب ها، باکتری بورخولدریا مالئی جدا نگردید، اما استرپتوکوکوس اکوئی جدا شد. همچنین نتایج آزمایش های سرمی ثبوت مکمل و الایزا که به منظور تشخیص مشمشه انجام شد، مثبت شدند. نتیجه گیری می شود که اعتماد به منفی شدن تست جلدی مالئین که در یک بیمار بالینی یک اتفاق معمول است و عدم جدا سازی باکتری بورخولدریا مالئی بدلیل زمان بر بودن ارسال نمونه باکتریولوژی به آزمایشگاه های معدود و خاص مشمشه، ممکن است در تشخیص مشمشه گمراه کننده باشند. اما در بیمار مورد بررسی، علایم بالینی همراه با مثبت شدن آزمایش ثبوت مکمل و الایزای غیر مستقیم برای مشمشه و نیز جدا سازی استرپتوکوکوس اکوئی، تشخیص توام گورم و مشمشه را ممکن ساخت.
  کلیدواژگان: مشمشه، قاطر، تست ثبوت مکمل، استان ایلام
|
 • Bahrami *, Alborzi, Mosallanejad, Javanshiri Ghasem Abadi Pages 5-8
  Equine theileriosis is one of the most important parasitic diseases among the equids that poses a serious threat to the horse industry. Proper diagnosis of parasites in carriers is important for prevention and effective control measures. Therefore, the aim of the present study was to investigate the probable presence of Theileria equi infection in dogs from Ahvaz city. A total of 100 blood samples from dogs were examined for the presence of T. equi infection using molecular methods. After DNA extraction from the dog's whole blood, for tracking DNA of T. equi polymerase chain reaction was performed and the results were observed in agarose gel. Out of 100 samples, the PCR method detected T. equi infection in two dogs. In other words, two percent of dogs were probably carriers for T. equi. In conclusion, the present study revealed that dogs from Ahvaz city are infected with T. equi. So these animals can be probably considered as the carriers of T. equi. Therefore, we should pay attention to dog's with T. equi infection in equine theileriosis control programs.
  Keywords: Theileria equi, Dog, Polymerase Chain Reaction, Ahvaz
 • Mahnoosh Parsaeimehr * Pages 9-18
  Increase shelf life, food safety and human health improvement by using the natural microflora are the dominant issues in public health. In this research, the effect of Lactobacillus rhamnosus (LGG) isolate with intestinal origin was studied on growth and enterotoxin production by Staphylococcus aureus and then, Staphylococcus aureus enterotoxin A gene expression was evaluated in a laboratory media. Therefore, this strain (1*107 cfu / ml) and Staphylococcus aureus (1*105 cfu / ml) were inoculated in TSB and incubated in two temperatures at 25 and 35°C, at the time of zero, 24, 48 and 72 hours, the mixed cultures were counted in specific media. Staphylococcus aureus without lactobacillus was incubated as control and then enterotoxin production evaluated by using ELISA kit and the gene expression of the SEA of S. aureus in mixed and control cultures was also evaluated by RT Real Time PCR technique. The lactobacillus isolates decreased Staphylococcus aureus growth compared to control samples 3 log at 25°C and 2 log at 35°C. The enterotoxin production of A, C and E at 25° and enterotoxin type E and A at 35°C was inhibited by Lactobacillus rhamnosus. Comparison of gene expression SEA between treated and control cultures showed the gene expression of the SEA was significantly suppressed 6.82 fold in S. aureus co cultured with studied lactobacillus isolate at 25°C while it was not significant to 35 °C (P
  Keywords: L. rhamnosus GG, enterotoxin A, Gene expression, S. aureus
 • Pasandideh, Beygi Nassiri, Seyfi Abad Shapouri, Fayazi, Roshanfekr, Lotfi Pages 19-27
  The G glycoprotein of bovine ephemeral fever virus (BEFV) has been identified as a plausible candidate for immunization against BEF disease. In recent years, this protein has been investigated to produce a recombinant vaccine. The aim of the present study was to construct a eukaryotic plasmid, expressing G1 epitope of BEFV G glycoprotein gene, for application as a possible DNA vaccine in future studies. For this purpose, the G1 epitope of G glycoprotein gene was cloned in a eukaryotic expression vector, pEGFP-N1, under the control of the human cytomegalovirus (CMV) promoter. Then, the recombinant pEGFPN1-G1 construct was transfected into human embryonic kidney (HEK 293) cell line and the expression efficiency was verified by indirect immunofluorescent (IFA) staining and immunoblotting techniques. Observation of intracytoplasmic fluorescence in transfected cells and appearance of a distinct band at an approximate molecular weight of 26 kDa in immunoblotting in reaction to an anti-G1 mouse serum, indicated that G1 protein was successfully expressed by this recombinant construct in the host cells.
  Keywords: Bovine ephemeral fever virus (BEFV), Recombinant G1 protein, DNA vaccine
 • Khaj, Mesbah, Tabandeh, Mohammadian *, Dadar Pages 28-42
  Streptococcosis / Lactococcosis is important diseases for the aquaculture industry special in rainbow trout (Oncorhynchus mykis). The aim of this study was to compare the effective of Streptococcosis divalent foreign and Iranian vaccines (Lactococus garvie and Streptococcus iniae) in the immune responses contains, complement activation, serum lysozyme rate, bactericidal and respiratory burst (NBT) and some hematological indices contains, RBC and WBC count and hematocrit and as well as the growth performance contains, initial weight, final weight, body weight gain percent, specific growth rate, feed conversion ratio, protein efficiency rate, body weight gain percent and condition factor in rainbow trout. In this study, 630 rainbow trout fish weighing about 26 ± 3g were divided to three treatments contains, foreign vaccine, iranian vaccines and control group. During the experimental period and on days 0, 14, 30, 45 and 60 after vaccination samples were taken. The results of this study showed an increase in measured indices of blood and immune responses From 14 to 60 days of experiment in vaccinated trout fish compared to the control group that the amount of foreign vaccine group increased than two other groups. Also the results of this study showed that Iranian vaccine had a better effect on growth performance of rainbow trout Compared to foreign vaccine and control groups. According to the results of this study, vaccination by foreign and Iranian vaccine could have a positive effect on fish health indicators.
  Keywords: Vaccine, Streptococcosis, health indicators, Rainbow Trout
 • Parisa Shahbazi Ahmad Nematollahi, Hamed Behniafar, Abbas Imani Baran * Pages 43-52
  Background and
  Purpose
  Toxoplasmosis is a zoonotic disease with a worldwide distribution which is caused by Toxoplasma gondii. It can infect various cells of human and approximately all animals. The current study was conducted to determine the seroprevalence of T. gondii in sheep from rural areas of Tabriz by Western blot and Dot blot assays in which T. gondii soluble antigen was reacted with antibodies raised in serum samples of sheep.
  Materials And Methods
  From October 2012 to April 2013, a total of 186 blood samples were collected from sheep (93 ewes and 93 rams) rural areas of Tabriz. Initially, the sera were separated and evaluated to determine the seroprevalence of toxoplasmosis by Dot blot assay. Then, positive serum samples were evaluated by Western blot assay in order to final confirmation of infection and observation of 30 KDa specific bands.
  Results
  Based on Dot blot assay, the seroprevalence rate in the sheep from rural areas of Tabriz was 9.14%. The seroprevalence of Toxoplasmosis was higher in ewes (11.83%) than that of rams (6.45%). However, this difference was not statistically significant (P> 0.05). The patterns of Western blot assay on all positive sera were manifested as distinct 30 KDa bands.
  Conclusion
  In this study, no distinct difference was observed on the antigen/protein bands pertaining to infected samples and the proteins with 30 KDa molecular weight and those being smaller than 10 KDa were identified as the immunogenic proteins of T. gondii tachyzoites strain RH.
  Keywords: Toxoplasmosis, Serology, Sheep, Tabriz
 • Alipanah, Daneshyar *, Farhoomand, Najafi Pages 53-66
  Background
  Ascites is a metabolic disease that causes the economic losses in broiler industry.
  Objectives
  This study was performed to investigate the effect of threonine and tryptophan on performance, meat quality and quantity, mortality, some enzymes, thyroid hormones, some blood indices and heart parameters of broiler chickens.
  Methods
  Three hundred one-day-old female chicks (Ross 308) were used in a completely randomized design with four treatments of control (without amino acids) and 140% tryptophan, 130% threonine and combination of both amino acids. Each treatment included the five replicates and 15 birds per each replicate.
  Results
  consumption of tryptophan and threonine caused the improvement of performance, carcass weight and breast meat (P0.05). CONLUSIONS: taken together, tryptophan and threonine decreases the feed consumption and feed conversion ratio and consequently decrease the ascites mortality in broiler chickens.
  Keywords: ascites, chickens, performance, threonine, tryptophan
 • Seyed Morteza Ghazi *, Reza Ranjbar, Mahmoud Khaksary Mahabady Pages 67-73
  Total and regional length of spinal cord and vertebral column were studied in 36 goat fetuses, collected from the Ahvaz slaughterhouse. These specimens were assigned into 3 groups, group1 (CRL,10-20 cm), group2 (20-30 cm) and group3 (30-40 cm). Each group consisted of 12 fetuses (6 male and 6 female). Observations in all 3 groups revealed that in the spinal cord the longest region was belong to the thoracic region, followed by cervical, lumbar, sacral and coccygeal, while in vertebral column the length of sacral region was shorter than that of coccygeal. Statistically, there were no significant differences in either spinal cord and vertebral column regions according to the sex of fetuses, while there were significant differences (P
  Keywords: spinal cord, vertebral column, vertebral formula, goat fetuses
 • Koosha *, Salamat, Ronagh, Muvahedinia Pages 74-85
  The hormones of pituitary-thyroid axis play an important role in the maintaining of the normal physiological status of the body in vertebrates. Therefore, disturbance in the function of this axis can affect other parts of the body. In the present study, 50 male and female Liza abu (45.51 ± 8.2g body weight and 16.25 ± 0.88cm body length) were collected from 5 stations in the Musa creek including: 1) Petrochemical 2) Ghanam 3) Zangi 4) Doragh and 5) Patil stations. 10 L. abu were also caught at Sajafi station (located in the Musa creek) as a control site. Bleeding was carried out and the blood plasma was separated. Then, the plasma levels of thyroid hormones (triiodothyronine (T3) and tetraidothyronin (T4)) were measured using ELISA method. Tissue samples were also taken from thyroid and were fixed in the 15% formalin and prepared according routine histological process. The less and highest amounts of T3 and T4 hormones respectively were measured in the fish plasma from Patil station. The most histopathological changes (such as hemorrhage) were observed in the fish from Petrochemical station. The results of this study indicated the adverse effects of environmental pollution on the balance of thyroid hormones.
  Keywords: Pituitary-thyroid axis, Liza abu, Triiodothyronine, Tetraidothyronin
 • Abolfazl Ghaniei * Pages 86-91
  Colibacilosis is one of the most important infectious diseases in poultry industry. Antibiotics are the most important tool in dealing with the treatment and control of the disease. Checking the sensitivity of bacterial isolates to antimicrobial compounds, before choosing an antibiotic drug in the region is essential. In this study, phenotypic resistance profile of 44 isolates of Escherichia coli recovered from broiler chickens of Urmia city suspected to colisepticemia to Sulfadiazine evaluated by disk diffusion method. Genotypic resistance profile was also assessed by Polymerase Chain Reaction (PCR) of Sul1 gene. Results showed that 20 (45.5%) Escherichia coli isolates were resistant to sulfadiazine and Sul1 gene was detected in 25 (56.8%) isolates. Five isolates that had the Sul1 gene showed no antibiotic resistance in antibiogram test. The results showed that the resistance rate of isolates to sulfonamides was high and sul1 gene had a major role in sulfadiazine resistance of these isolates.
  Keywords: Escherichia coli, Sulfadiazine, Antibiogram, sul1, Urmia
 • Saeed Moradinejade, Mahdieh Raeeszadeh *, Hamid Rajaian Pages 92-99
  Pharmacokinetics drug interactions are one of the most important drug interactions in clinical pharmacology science which can consequently affect the pharmacological activities of drugs. The aim of this research study was to investigate the effect of phenylbutazone on various pharmacokinetics parameters of thiopental in drug interactions in female dogs. On this basis, eight female dogs were randomly divided into two groups (control and test groups). The Biochemical and hematological parameters were measured and were found to be at normal range. Normal saline of 0.9% (0.1 ml/kg) and thiopental sodium of 5% (0.34 ml/kg) were intravenously administered to animals in the control group. Equivalent dose of thiopental sodium was also administered following the injection of phenylbutazone 20% via the same route. Serum was separated by centrifugation and thiopental concentration was measured using HPLC method. Pharmacokinetics factors including rate of elimination, half-life, volume of distribution, and clearance were calculated using non-compartmental analysis of the concentration-time curves. The results of this study showed that in comparison with the control group, half-life, distribution volume of thiopental were significantly increased in the test group (P
  Keywords: Thiopental, Pharmacokinetics, Phenylbutazone, Female dog
 • Mayahi, Talazadeh *, Abdoshah Pages 100-108
  In order to compare performance in three commercial broiler strains, 36ooo day-old broiler chicks Hubbard f15, Cobb-500 and Ross308, were divided into 3 equal groups with 2 replicates and 6000 birds per replicate. The birds were reared under similar conditions from 1 day-old to 49 days of age. The performances of birds including weight gain, feed intake, feed conversion ratio (FCR), livability and flocks production index were measured. Results showed that there was significant differences in weekly weight gain among hybrids (p
  Keywords: Broiler Performances, production index, Strains
 • Ali Abbas Nikvand *, Mehdi Rashnavadi, Nader Mosavari, Roholla Keshavarz, Roholah Delkhah Pages 109-114
  Glanders is a contagious infection of odd-toe ungulates that is occurs in three forms of skin, nasal and pulmonary. It is caused by bacterium Burkholderia mallei. Horses generally affected to chronic form, whereas often takes as acute and pernicious in donkey and mule. In June 2015, a 5- year- old male mule was referred to veterinary services with complains of inappetence, skin lesion and nasal purulent discharges, in Ilam province. Subcutaneous nodules and cutaneous ulcers, bilateral nasal mucosal ulcers with discharge and snoring were noted during examination. Initially, for suspecting to glanders disease, mallein test was done but its result was negative. Then, nasal and skinny unopened nodule swabs with serum sample were evaluated with microbiology, Complement Fixation Test and Elisa for differentiating of glanders from strangle and ulcerative lymphangitis diseases. Bacterium Burkholderia mallei was not isolated from cultured swabs, but Streptococcus equi isolated. The results of serum Complement Fixation Test and Elisa were also positive for glanders. In conclusion rely on negative mallein test, that is common in clinical cases and negative culture of Burkholderia mallei due to time consuming submit process of bacteriological sample to few individual glanders laboratories may be misleading for glanders diagnosis, but in present case, simultaneous diagnosis of strangle and glanders diseases was made base on combination of clinical signs, positive serum complement fixation test and indirect Elisa for glanders associated with separating of Streptococcus equi bacterium.
  Keywords: Glanders, Mule, Complement Fixation Test, Ilam province