فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی گرگان - سال بیستم شماره 1 (پیاپی 65، بهار 1397)
 • سال بیستم شماره 1 (پیاپی 65، بهار 1397)
 • 108 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1396/12/20
 • تعداد عناوین: 16
|
 • تحقیقی
 • آمنه محمودی، مریم کوشکی جهرمی*، جواد نعمتی، صدیقه طهماسبی، محمود ضمیریان صفحات 1-8
  زمینه و هدف
  سرطان پستان و درمان آن عوارض مختلف جسمانی در پی داشته و تمرینات ورزشی در خصوص رفع یا کاهش این عوارض پیشنهاد شده است. این مطالعه به منظور تعیین اثر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر برخی شاخص های آمادگی جسمانی زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد.
  روش بررسی
  این کارآزمایی بالینی روی 30 زن مبتلا به سرطان پستان با دامنه سنی 30 تا 57 سال در دو گروه 15 نفری کنترل و مداخله در بیمارستان مطهری شیراز طی سال 1395 انجام شد. گروه مداخله هشت هفته تمرینات پیلاتس را به مدت سه جلسه یک ساعته در هفته انجام دادند. گروه کنترل در هیچ فعالیت منظم ورزشی شرکت ننمودند.
  میزان انعطاف پذیری، هماهنگی، تعادل، قدرت عضلات پشت، قدرت دست و استقامت عضلات شکمی آزمودنی ها به ترتیب با آزمون های ولز، آزمون پرتاب پی درپی توپ تنیس، آزمون ایستادن تک پا، نیروسنج کمری و دستی و حرکت دراز و نشست تعیین گردید.
  یافته ها
  تمرینات پیلاتس در زنان گروه مداخله موجب افزایش انعطاف پذیری، تعادل، هماهنگی، قدرت عضلات کمر و پشت، قدرت دست و استقامت عضلات در مقایسه با گروه کنترل گردید (P<0.05).
  نتیجه گیری
  تمرینات پیلاتس سبب بهبود شاخص های آمادگی جسمانی زنان مبتلا به سرطان پستان می شود.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، پیلاتس، تمرین ورزشی، آمادگی جسمانی
 • معصومه رحیمی، اکرم ثناگو*، زینب سادات فتاح، ناصر بهنام پور، لیلا جویباری صفحات 9-15
  زمینه و هدف
  تنگی نفس علت اصلی بستری شدن بیماران دچار نارسایی قلبی و اغلب در ارتباط با علامتی چون اضطراب است. این مطالعه به منظور تعیین اثر چای بابونه بر شدت تنگی نفس و اضطراب بیماران مبتلا به نارسایی مزمن قلبی انجام شد.
  روش بررسی
  این کارآزمایی بالینی تصادفی روی 60 بیمار مبتلا به نارسایی مزمن قلبی در درمانگاه سرپایی مرکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1393 انجام شد. بیماران به روش تصادفی ساده به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. مداخله مصرف چهارهفته چای بابونه بود. از مقیاس تنگی نفس Oxygen Cost Diagram (OCD) و پرسشنامه اضطراب بک برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین شدت تنگی نفس در دو گروه مداخله و کنترل به ترتیب 5.76±16.76 در مقابل 13.1±29.43 و میانگین شدت اضطراب به ترتیب 1.1±12.07 در مقابل 6.2±20.07 تعیین شد که این تفاوت ها از نظر آماری معنی دار بودند (P<0.05).
  نتیجه گیری
  چای بابونه می تواند شدت تنگی نفس و اضطراب را در بیماران با نارسایی قلبی کاهش دهد.
  کلیدواژگان: نارسایی مزمن قلبی، تنگی نفس، اضطراب، چای بابونه
 • زهره مریمی، مهدیه سادات موسوی، مریم مدرس*، سیمین تعاونی، عباس رحیمی فروشانی صفحات 16-21
  زمینه و هدف
  عمل جراحی هیسترکتومی یک عامل استرس زا در زنان است که در بدن با افزایش سطح کاتکولامین ها سبب ایجاد پاسخ های فیزیولوژیکی مانند افزایش تنفس، ضربان قلب و فشار خون می گردد. ماساژ درمانی به بهبود سیستم عصبی و قلبی - عروقی کمک کرده و باعث تعدیل پاسخ های فیزیولوژیک می گردد. این مطالعه به منظور تعیین اثر ماساژ اختصاصی پا بر علایم حیاتی بیماران بعد از هیسترکتومی انجام گردید.
  روش بررسی
  در این کارآزمایی بالینی 57 بیمار تحت عمل جراحی هیسترکتومی به طور تصادفی در دو گروه کنترل (29 بیمار) و مداخله (28 بیمار) قرار گرفتند. در گروه مداخله ماساژ اختصاصی پا در روز اول و دوم بعد از عمل به مدت 20 دقیقه در دو جلسه و به فاصله 24 ساعت انجام شد. بیماران گروه کنترل هیچگونه ماساژ اختصاصی دریافت نکردند. علایم حیاتی شامل فشارخون سیستولیک و دیاستولیک، نبض و تنفس قبل و 30 دقیقه بعد از مداخله در بیماران دو گروه ثبت شد.
  یافته ها
  در گروه مداخله تمامی موارد علایم حیاتی قبل و بعد از ماساژ در روزهای اول و دوم بعد از عمل، کاهش آماری معنی داری نشان داد (P<0.05). تعداد نبض و میزان فشارخون دیاستولیک روز اول و دوم بعد از عمل و میزان فشارخون سیستولیک روز دوم در گروه کنترل کاهش آماری معنی داری نشان داد (P<0.05). در انتهای جلسه روز اول بعد ازعمل گروه مداخله، میزان فشارخون سیستولیک و تعداد تنفس در دقیقه کاهش آماری معنی داری نسبت به گروه کنترل نشان داد (P<0.05).
  نتیجه گیری
  ماساژ پا باعث بهبود فشارخون سیستولیک و تعداد تنفس در روز اول بعد از عمل جراحی هیسترکتومی می شود که می تواند حاکی از افزایش فعالیت پاراسمپاتیک در آنان باشد.
  کلیدواژگان: هیسترکتومی، ماساژ اختصاصی پا، فشار خون، ضربان نبض، تنفس
 • زهرا پورمحمدمطوری، علی نوری* صفحات 22-28
  زمینه و هدف
  با توجه به خواص منحصر به فرد نانو لوله های کربن که در زمینه های پزشکی، بیولوژیک و صنعتی کاربرد دارد؛ همزمان باعث در معرض قرارگیری انسان و جانداران شده و احتمال ایجاد اثر سمی بر سلامت انسان و محیط زیست وجود دارد. این مطالعه به منظور تعیین اثر سمیت نانو لوله های کربن چنددیواره بر عملکرد و ساختار بافت کلیه موش های صحرایی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی50 سر موش صحرایی ماده بالغ نژاد ویستار به 5 گروه 10تایی تقسیم شدند. گروه شاهد سرم فیزیولوژی و تویین و گروه های تیمار غلظت های 2.5 ، 5 ، 10 و 20 میلی گرم بر کیلوگرم از نانولوله کربن چنددیواره عامل دار شده با گروه کربوکسیل با قطر کمتر از 8 نانومتر و طول 30میکرومتر را طی 8مرحله به صورت یک روز در میان و به روش درون صفاقی دریافت کردند. خونگیری در دو مرحله (یک روز پس از آخرین تزریق و 20 روز پس از آخرین تزریق) انجام شد و میزان اوره، اسیداوریک، کراتینین و مالون دی آلدئید در سرم خون اندازه گیری گردید. همچنین با تهیه مقاطع بافتی از کلیه چپ موش ها در هر گروه با رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین، ساختار بافتی کلیه بررسی شد.
  یافته ها
  در مرحله اول (یک روز پس از آخرین تزریق) فقط در میزان اسیداوریک با غلظت های 2.5 و 5 میلی گرم بر کیلوگرم کاهش معنی داری نسبت به گروه شاهد و سایر گروه های تیمار مشاهده شد (P<0.05). در مرحله دوم (20روز پس از آخرین تزریق) کاهش معنی داری در میزان اسیداوریک و اوره در تمام غلظت ها نسبت به گروه شاهد و کاهش معنی دار کراتینین در غلظت های 5 و10 میلی گرم بر کیلوگرم مشاهده شد (P<0.05). مطالعات بافت شناسی، تجمع مواد شبه هیالینی حاصل از فعالیت ائوزینوفیل ها و تجمع سلول های التهابی (بازوفیل ها و نوتروفیل ها) را در بخش قشری و مدولای کلیه، دژنره شدن گلومرول، اتساع کپسول بومن و دژنره شدن دیواره لوله های پیچیده نزدیک را در بخش قشری کلیه نشان داد که این اختلالات به صورت وابسته به دوز افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  نانو لوله های کربنی چنددیواره عامل دار شده با گروه های کربوکسیل حتی در مقادیر کم (2.5 mg/kg) و با گذشت 20 روز از تزریق، باعث سمیت در ساختار بافتی و عملکرد کلیه می شود.
  کلیدواژگان: نانولوله های کربن چنددیواره، بافت کلیه، مالون دی آلدئید، اسیداوریک
 • مجید ملک زاده شفارودی، میترا شکری، زهره زارع، علیرضا رفیعی، محمدعلی ابراهیم زاده، رضا مرادپور، نورالله رضایی* صفحات 29-35
  زمینه و هدف
  سلامت پوشش اندوتلیال ورید صافن برداشته شده از مهم ترین عناصر کلیدی سلامت رگ خونی برای باز بودن طولانی مدت آنها پس از پیوند در جراحی عروق کرونر است. نوع محلول ذخیره سازی قبل از پیوند نقش مهمی در حفظ اندوتلیوم ورید دارد. این مطالعه به منظور تعیین اثر محافظتی محلول های نگهدارنده کربس حاوی وراپامیل، پروپرانولول و آدرنالین در مقایسه با کربس و خون هپارینه بر سلول های اندوتلیال ورید صافن خوکچه هندی انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی روی 28 سر خوکچه هندی نر با وزن تقریبی 380 گرم انجام شد. برای جداسازی حلقه های 3 میلی متری ورید صافن و سنجش نیتریک اکسید آزاد شده از اندوتلیوم آنها در محلول های نگهدارنده شامل کربس حاوی داروی وراپامیل، کربس حاوی پروپانولول و کربس حاوی آدرنالین در مقایسه با خون هپارینه (کنترل اول) و کربس خالص (کنترل دوم) در زمان های 30، 45، 60 و 90 دقیقه توسط واکنش گریس به روش میکروپلیتی مورد آزمایش قرار گرفتند. همچنین از رنگ آمیزی هماتوکسیلین - ائوزین برای مطالعه بافتی استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین غلظت نیتریک اکسید در محلول کربس وراپامیل در مقایسه با خون هپارینه، کربس خالص، کربس آدرنالین و کربس پروپرانولول افزایش آماری معنی داری نشان داد (P<0.05). همچنین بیشترین میزان غلظت نیتریک اکسید در فاصله زمانی 45 دقیقه از برداشت رگ خونی ظاهر شد. مطالعه بافتی نشان داد لایه اندوتلیوم تنها در محلول کربس وراپامیل مشابه گروه کنترل کاملا سالم بود؛ اما در بقیه محلول ها سلول های انتیمای عروقی به درجات متفاوت دچار آسیب شدند.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد محلول کربس وراپامیل، مناسب ترین محلول برای حفظ و نگهداری فیزیولوژی طبیعی سلول های اندوتلیال ورید صافن در مدل حیوانی است.
  کلیدواژگان: اندوتلیوم، ورید صافن، محلول کربس، وراپامیل، نیتریک اکسید، خوکچه هندی
 • آزاده اسکندری، احمدعلی معاضدی*، حسین نجف زاده ورزی، محمدرضا آخوند صفحات 36-42
  زمینه و هدف
  اختلال عملکرد و کاهش نورون های کولینرژیک قاعده قدامی مغز در زمره ابتدایی ترین وقایع پاتولوژیکی بیماری آلزایمر است. این مطالعه به منظور تعیین اثر دونپزیل هیدروکلراید بر اختلالات حافظه مرجع و کارکردی ناشی از تخریب الکتریکی دوطرفه هسته قاعده ای مگنوسلولاریس (NBM) در مدل بیماری آلزایمر موش صحرایی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 56 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به طور تصادفی در 8 گروه 7 تایی شامل کنترل، گروه تخریب NBM (تخریب دو طرفه هسته NBM با القای جریان الکتریکی 0.5 میلی آمپر به مدت 3 ثانیه)، گروه شاهد تخریب (ورود الکترود به هسته NBM بدون القای جریان الکتریکی)، گروه های تخریب تحت تیمار با دونپزیل (0.1، 1، 5، 10 mg/kg)، گروه سالین (تخریب NBM + سالین) قرار گرفتند. در آزمون های اکتساب و یادآوری دستگاه ماز شعاعی هشت بازویی، الگوهای ورود به بازوها در هر گروه برای محاسبه انتخاب بازوهای صحیح، خطای حافظه کارکردی، خطای حافظه مرجع و زمان سپری شده در نظر گرفته شدند.
  یافته ها
  تخریب الکتریکی دو طرفه هسته NBM در گروه تخریب، یادگیری فضایی را نسبت به گروه کنترل کاهش داد (P<0.05). همچنین وارد کردن الکترود به هسته NBM بدون القاء جریان الکتریکی نسبت به گروه تخریب، اثری بر یادگیری فضایی نداشت. تزریق دونپزیل بعد از القاء جریان به صورت وابسته به دوز سبب بهبود متغیرهای خطای حافظه فضایی نسبت به گروه تخریب شد (P<0.05).
  نتیجه گیری
  تیمار موش های صحرایی با دونپزیل بعد از تخریب NBM به صورت وابسته به غلظت اختلال شناختی ناشی از تخریب را بهبود می دهد.
  کلیدواژگان: آلزایمر، هسته قاعده ای مگنوسلولاریس، حافظه، دونپزیل هیدروکلراید، موش صحرایی
 • نسترن زمانی، احمدعلی معاضدی*، محمدرضا آفرینش خاکی، مهدی پورمهدی بروجنی صفحات 43-50
  زمینه و هدف
  ممانتین آنتاگونیست غیررقابتی گیرنده NMDA (N-methyl-D-aspartate) است که برای درمان بیماران مبتلا به آلزایمر استفاده می شود. این مطالعه به منظور تعیین اثر ممانتین بر یادگیری و حافظه فضایی در مدل تخریب الکتریکی هسته قاعده ای مگنوسلولاریس (NBM) موش صحرایی به عنوان یک مدل حیوانی بیماری آلزایمر انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی روی 56 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار در 8 گروه شامل کنترل، تخریب (تخریب دو طرفه NBM با القای جریان الکتریکی 5/0 میلی آمپر به مدت 3 ثانیه)، شاهد تخریب (ورود الکترود به NBM بدون القاء جریان الکتریکی)، گروه حلال (تخریب توام با دریافت سالین 0.2 ml) و گروه های تخریب توام با دریافت ممانتین با مقادیر 1، 3، 5 و 7 میلی گرم بر کیلوگرم انجام شد. یک هفته بعد، موش های صحرایی به مدت 5 روز با دستگاه ماز Y شکل آموزش دیدند. 25 روز بعد از آموزش، آزمون فراخوانی حافظه برای ارزیابی حافظه بلندمدت انجام گردید.
  یافته ها
  تخریب دوطرفه NBM منجر به کاهش یادگیری فضایی در مقایسه با گروه های کنترل و شاهد تخریب گردید (P<0.05). در گروه حلال در مقایسه با گروه تخریب هیچ تغییری در یادگیری فضایی مشاهده نشد. درمان با ممانتین در گروه های تخریب توام با دریافت ممانتین به میزان 3 ، 5 و 7 میلی گرم بر کیلوگرم سبب افزایش معنی دار در یادگیری فضایی گردید (P<0.05). بین نتایج مربوط به روز پنجم آموزش و آزمون فراخوانی حافظه روز سی ام تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  درمان با ممانتین به صورت وابسته به دوز موجب بهبود نقص یادگیری فضایی در مدل بیماری آلزایمر با تخریب الکتریکی هسته قاعده ای مگنوسلولاریس می گردد.
  کلیدواژگان: بیماری آلزایمر، هسته قاعده ای مگنوسلولاریس، یادگیری فضایی، ممانتین
 • آریا افشاری، مهدیه رئیس زاده*، لقمان اکرادی صفحات 51-57
  زمینه و هدف
  سوختگی یکی از علل عمده مرگ و میر در دنیا است. این مطالعه به منظور تعیین اثر اسانس اسطوخودوس در روغن کنجد و سیلورسولفادیازین بر ترمیم زخم سوختگی موش سوری انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 30 سر موش سوری به طور تصادفی در 5 گروه 6 تایی گروه ها شامل کنترل منفی (سرم فیزیولوژی)، کنترل مثبت (پماد سیلورسولفادیازین)، تجربی اول (اسانس اسطوخودوس)، تجربی دوم (ترکیب اسانس اسطوخودوس در روغن کنجد) و تجربی سوم (روغن کنجد) قرار داده شدند. بعد از اعمال سوختگی با صفحه داغ به قطر 2 سانتی متر، تیمار زخم ها انجام شد. در روزهای 1 ، 3 ، 6 ، 9 ، 18 و 21 قطر زخم و درصد بهبودی محاسبه گردید. در روز 21 نمونه برداری بافتی از محل زخم در هر گروه انجام شد.
  یافته ها
  درصد بهبودی به ترتیب در گروه های کنترل مثبت، تجربی دوم، تجربی اول و تجربی سوم نسبت به گروه کنترل منفی افزایش آماری معنی داری نشان داد (P<0.05). درصد بهبودی گروه کنترل مثبت و گروه تجربی دوم در بسیاری از روزهای ترمیم یکسان و دارای اختلاف آماری معنی دار با گروه کنترل منفی بود (P<0.05). میزان ترمیم بافتی براساس انباشتگی کلاژن، فیبروبلاست ها و یکپارچگی اپیدرم به ترتیب در گروه کنترل مثبت، گروه تجربی دوم، گروه تجربی اول و گروه تجربی سوم بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  ترکیب اسانس اسطوخودوس در روغن کنجد همانند پماد سیلورسولفادیازین به عنوان ترکیب گیاهی دارای اثرات ترمیمی بر زخم سوختگی در موش سوری بود.
  کلیدواژگان: سوختگی، ترمیم زخم، اسطوخودوس، روغن کنجد، سیلورسولفادیازین، موش سوری
 • نسترن امین طاهری، مریم طهرانی پور*، سعیده ظفربالانژاد صفحات 58-63
  زمینه و هدف
  مغز قادر به تولید سلول های عصبی جدید از طریق نوروژنز در دوران پس از بلوغ است. دو منطقه هیپوکامپ و ساب ونتریکولار در مغز شواهد نوروژنز پس از بلوغ را نشان می دهند. این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره الکلی میوه گیاه نسترن کوهی بر دانسیته نورونی هیپوکامپ موش سفید آزمایشگاهی انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی روی 24 سر موش سوری نر بالغ انجام شد. در ابتدا از میوه گیاه نسترن کوهی توسط روش سوکسله عصاره الکلی تهیه شد. سپس موش ها به طور تصادفی به چهار گروه شش تایی شامل کنترل و گروه های تیمار با عصاره با دوز 25، 50، 75 mg/kg/bw تقسیم شدند. در گروه های تیمار عصاره به روش داخل صفاقی به مدت 21 روز به طور پیوسته با فاصله زمانی 24 ساعت تزریق شد. به گروه کنترل نرمال سالین تزریق گردید. بعد از گذشت یک ماه از اولین تزریق حیوانات بیهوش و مغز به آرامی از جمجه خارج گردید. پس از مراحل پاساژ بافتی برش های سریال 7 میکرونی با رنگ آبی تولوئیدین و اریتروزین رنگ آمیزی شدند. سپس از مناطق مختلف هیپوکامپ عکسبرداری شد و توسط روش های استریولوژی و دایسکتور، دانسیته نورونی مناطق مختلف هیپوکامپ در گروه های مختلف ارزیابی و با گروه کنترل مقایسه گردید.
  یافته ها
  میانگین دانسیته نورونی هیپوکامپ در ناحیه CA1 گروه های کنترل و تجربی دریافت کننده دوزهای 25، 50، 75 mg/kg/bw از عصاره به ترتیب 2±55 ، 3±70 ، 3±65 و 2±61 تعیین شد که فقط گروه دریافت کننده دوز 25 mg/kg/bw در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داد (P<0.05). مقایسه میانگین دانسیته نورونی هیپوکامپ در نواحی CA2 و CA3 گروه های تجربی در مقایسه با گروه کنترل از نظر آماری تفاوت معنی داری نشان نداد.
  نتیجه گیری
  عصاره الکلی میوه گیاه نسترن کوهی در دوز حداقل سبب افزایش دانسیته نورون های هیپوکامپ موش آزمایشگاهی شد.
  کلیدواژگان: هیپوکامپ، دانسیته نورونی، نسترن کوهی، عصاره الکلی
 • سیدجمال رئیسی، کوروش محمدی*، اقبال زارعی، سمانه نجارپوریان صفحات 64-70
  زمینه و هدف
  یکی از راه های ارزیابی ساختار خانواده توجه به الگوهای ارتباطی زوج ها است. این مطالعه به منظور تعیین اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و رویکرد تصمیم گیری مجدد بر تغییر سبک های ارتباطی در زنان متاهل شهرستان گرگان انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه شبه تجربی روی 30 زن متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر گرگان به دلیل تعارض زناشویی در سال 1395 انجام شد. آزمودنی ها به طور غیرتصادفی در سه گروه 10 نفری کنترل و دو گروه مداخله قرار گرفتند. گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت ننمود. برای گروه مداخله اول زوج درمانی هیجان مدار و برای گروه مداخله دوم درمان تصمیم گیری مجدد اجرا شد. پرسشنامه الگوهای ارتباطی (CPQ) در پیش آزمون و پس آزمون استفاده گردید.
  یافته ها
  مداخلات درمان هیجان مدار و درمان تصمیم گیری مجدد در تغییر سبک های ارتباطی زنان متاهل و حفظ دستاوردهای درمانی حتی تا شش ماه پس از درمان موفق ارزیابی شدند (P<0.05). بین اثربخشی دو نوع مداخله تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  زوج درمانی هیجان مدار و درمان تصمیم گیری مجدد به یک اندازه در تغییر ماندگار سبک های ارتباطی زنان نقش موثری دارند.
  کلیدواژگان: زوج درمانی هیجان مدار، تصمیم گیری مجدد، سبک های ارتباطی، زنان متاهل
 • صفورا قانع، جوانشیر اسدی، فیروزه درخشانپور* صفحات 71-76
  زمینه و هدف
  جمعیت سالمندی با سرعت چشمگیری در سراسر دنیا در حال افزایش است. یکی از معیارهای سنجش نیازها و شرایط سلامتی سالمندان و همچنین بهبود آن، شاخص کیفیت زندگی است. ذهن آگاهی نوعی هشیاری است و زمانی پدیدار می شود که ما با تجربیاتمان به گونه ای دقیق تر و با جزئیات حاضر در زمان حال و بدون قضاوت مواجه شویم. این مطالعه به منظور تعیین اثر آموزش ذهن آگاهی بر بهزیستی فردی و سلامت روان سالمندان زن انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه شبه تجربی 46 زن سالمند بالای 60 سال مرکز نگهداری روزانه کانون جهاندیدگان گرگان به صورت غیرتصادفی در دو گروه 23 نفری مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله در هشت جلسه دو ساعته آموزش ذهن آگاهی شرکت نمودند. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه سلامت عمومی-28 (GHQ-28) و پرسشنامه بهزیستی شخصی بزرگسالان (PWI-A) (personal well-being index – adult) بود که در ابتدا و انتهای مطالعه توسط سالمندان تکمیل گردید.
  یافته ها
  در گروه مداخله آموزش ذهن آگاهی سبب افزایش آماری معنی دار خرده مقیاس بهزیستی شخصی در پس آزمون (53±57.4) در مقایسه با پیش آزمون (10.6±43.2) و نیز خرده مقیاس سلامت روان و مولفه های آن در پس آزمون (5.3±13.47) در مقایسه با پیش آزمون (10.9±35.6) گردید (P<0.05). خرده مقیاس های بهزیستی شخصی و سلامت روان و مولفه های آن در ابتدا و انتهای مطالعه گروه کنترل تفاوت آماری معنی داری یافت نشد.
  نتیجه گیری
  آموزش ذهن آگاهی سبب بهبود خرده مقیاس های بهزیستی شخصی و سلامت روان در زنان سالمند می گردد.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، سالمندی، بهزیستی شخصی، کیفیت زندگی
 • سحر محمدیاری قره بلاغ، سید صدرالدین شجاع الدین*، امیرحسین براتی صفحات 77-82
  زمینه و هدف
  نقطه ماشه ای، نقطه ای تحریک پذیر مرتبط با یک باند سفت از عضله اسکلتی بوده که در برابر فشار و کشش دردناک است. هدف واقع بینانه در درمان نقاط ماشه ای، دستیابی به میزانی از کاهش درد است که فرد مبتلا بتواند علیرغم وجود مقداری درد به فعالیت ها و عملکرد معمول خود بازگردد. این مطالعه به منظور مقایسه اثر یک جلسه ماساژ ورزشی و کشش توام با سرما بر آستانه درد نقاط ماشه ای غیرفعال ناحیه کمربند شانه ای در بازیکنان تیم ملی والیبال بانوان انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه شبه تجربی 32 عضو تیم ملی والیبال بانوان که دارای یک نقطه ماشه ای غیرفعال در ناحیه کمربند شانه ای بودند؛ به صورت غیرتصادفی در سه گروه کنترل (10 نفر)، ماساژ ورزشی (11 نفر) و کشش توام با سرما (11 نفر) قرار گرفتند. آزمون آستانه درد با استفاده از دستگاه الگومتری در دو مرحله قبل و بلافاصله پس از مداخله های ماساژ ورزشی و کشش توام با سرما انجام شد.
  یافته ها
  میانگین نمرات آستانه درد پیش آزمون و پس آزمون در گروه ماساژ ورزشی (از 9.88±39.40 به 9.63±43.54) و گروه کشش توام با سرما (از 10.57±39.22 به 10.95±41.10) تغییر آماری معنی داری نشان نداد. میانگین نمرات آستانه درد گروه کنترل در ابتدای مطالعه و انتهای مطالعه به ترتیب 11.348±38.84 و 9.311±35.16 تعیین شد که از نظر آماری معنی دار نبود. در مقایسه برون گروهی نیز بین میزان آستانه درد پیش آزمون و پس آزمون گروه های مورد مطالعه تفاوت آماری معنی داری یافت نشد.
  نتیجه گیری
  اجرای یک جلسه 15 دقیقه ای ماساژ ورزشی و کشش توام با سرما بر آستانه درد نقاط ماشه ای غیرفعال موثر نبود.
  کلیدواژگان: نقاط ماشه ای، آستانه درد، ماساژ ورزشی، کشش، ورزش، عضله
 • حسین طوسی خورشیدی*، هوشنگ جعفری قصر الدشتی، سیده خدیجه پرندک، نازنین محمودی صفحات 83-89
  زمینه و هدف
  نشانگرهای جدید بیماری های قلبی - عروقی در پیش بینی حوادث قلبی - عروقی از حساسیت و دقت بیشتری برخوردارند. با توجه به نقش موثر فعالیت های بدنی در پیشگیری و کاهش این بیماری ها که کمک شایانی به ارتقای سلامت افراد جامعه خواهد کرد؛ این مطالعه به منظور تعیین اثر غواصی در اعماق مختلف بر تغییرات سطح پروتئین واکنشگر-C (CRP) و نیمرخ لیپیدی مردان غواص انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه شبه تجربی روی 6 مرد غواص عضو تیم امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان کهکیلویه و بویراحمد انجام شد. آزمودنی ها در روز اول در عمق 1 متر، روز دوم در عمق 10 متر و روز سوم در عمق20 متر به مدت 20 دقیقه با شدت 40 تا 50 درصد ضربان قلب ذخیره ای به صورت رفت و برگشت غواصی کردند. آزمودنی ها در اعماق 10 و 20 متری در ارتفاع 3 متری تا سطح آب به مدت پنج دقیقه سیفتی استاپ (توقف) داشتند. قبل و بعد از غواصی از همه غواصان خونگیری شد و میزان CRP و نیمرخ لیپیدی مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  افزایش فشار محیطی ناشی از غواصی در سه عمق یک، 10 و 20 متری دریا سبب افزایش معنی دار سطح CRP گردید (P<0.05). تغییرات معنی داری در میزان تری گلیسرید، کلسترول تام و لیپوپروتئین کم چگال مشاهده نشد؛ اما این تغییرات سبب افزایش معنی دار لیپوپروتئین پرچگال گردید (P<0.05).
  نتیجه گیری
  غواصی اسکوبا در اثر حمل تجهیزات تنفسی در حین فعالیت، حتی با وجود تغذیه تنفسی، موجب افزایش سطح CRP و نمیرخ لیپیدی می گردد.
  کلیدواژگان: غواصی، پروتئین واکنشگر، C، نیمرخ لیپیدی
 • یوسف خنجری، علیجان تبرایی*، مرتضی اولادنبی، نفیسه عبدالهی صفحات 90-95
  زمینه و هدف
  پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی در ژن مرگ برنامه ریزی شده سلولی که به میزان بالا در سطح سلول های T بیان می شود؛ نقش مهمی دارند. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی پلی مورفیسم ژن PDCD1.3 در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوس منتشر (systemic lupus erythematosus: SLE) انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه مورد - شاهدی روی 76 بیمار مبتلا به SLE و 56 فرد غیرمبتلا به SLE انجام شد. پس از استخراج DNA ژنومی، فراوانی پلی مورفیسم PDCD1.3 به وسیله واکنش زنجیره ای پلی مراز و روش توالی یابی ارزیابی شد.
  یافته ها
  بین فراوانی آلل ها و ژنوتیپ ها در rs11568821 ناحیه یاینترون 4 ژن PDCD1.3 در دو گروه مورد و شاهد اختلاف آماری معنی داری یافت شد (P<0.05). آلل A و ژنوتیپ AG در گروه مورد (5.9%) نسبت به گروه شاهد (0.09%) فراوانی بیشتری نشان داد (P<0.05). بین یافته های آزمایشگاهی و بالینی با فراوانی ژنوتیپ ها ارتباط آماری معنی داری یافت نشد.
  نتیجه گیری
  پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی در ناحیه یاینترون 4 ژن PDCD1.3 و rs11568821 می تواند به عنوان یک عامل ژنتیکی در ابتلا به SLE نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: لوپوس اریتماتوس منتشر، PDCD1.3، توالی یابی، واکنش زنجیره ای پلی مراز، پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی
 • ابراهیم مهدوی، شرابه هزارخوانی، سیدمهران حسینی* صفحات 96-101
  زمینه و هدف
  مقاومت به انسولین در کم کاری تیروئید شایع بوده و تشخیص زودهنگام آن به عنوان یکی از عوامل خطر مستقل در بروز عوارض قلبی - عروقی دارای اهمیت است. استاندارد طلایی ارزیابی مقاومت به انسولین روش کلامپ انسولینی است که کاربرد بالینی بسیار محدودی دارد. شاخص های تری گلیسرید – گلوکز (triglyceride glucose، TyG) و هما (homeostasis model assessment: HOMA) دو معیار کمی غیرتهاجمی برای ارزیابی مقاومت به انسولین هستند. این مطالعه به منظور تعیین مقاومت به انسولین براساس شاخص هما و تری گلیسرید-گلوکز در بیماران مبتلا به کم کاری تیروئید انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی – تحلیلی روی 23 بیمار دارای کم کاری تیروئید تازه تشخیص داده شده شامل 15 بیمار با کم کاری تیروئید آشکار و 8 بیمار با کم کاری تیروئید تحت بالینی انجام شد. تست های بیوشیمیایی عملکرد تیروئید، پروفایل چربی ها، گلوکز و انسولین ناشتا در هنگام تشخیص (نوبت اول) و پس از هشت هفته درمان کم کاری تیروئید (نوبت دوم) اندازه گیری و مقاومت به انسولین و تغییرات شاخص های TyG و HOMA بررسی گردید.
  یافته ها
  موارد مقاومت به انسولین در هر دو گروه کم کاری تیروئید آشکار و تحت بالینی براساس شاخص HOMA نسبت به شاخص TyG بیشتر بود. در گروه کم کاری تیروئید آشکار در نوبت اول شیوع مقاومت به انسولین براساس شاخص HOMA نسبت به شاخص TyG بیش از دو برابر و در نوبت دوم بیش از سه برابر تعیین شد. در گروه کم کاری تیروئید تحت بالینی شیوع مقاومت به انسولین در نوبت اول براساس شاخص HOMA نسبت به شاخص TyG بیش از چهار برابر و در نوبت دوم بیش از سه برابر بود. در گروه کم کاری تیروئید تحت بالینی شیوع مقاومت به انسولین براساس شاخص HOMA قبل و بعد از درمان از نظر آماری تغییر معنی داری داشت (P<0.05). در گروه کم کاری تیروئید آشکار هیچیک از شاخص های مقاومت به انسولین بعد از درمان نسبت به قبل از درمان از نظر آماری تغییر معنی داری نشان ندادند.
  نتیجه گیری
  هشت هفته درمان کم کاری تیروئید و کاهش سطح TSH در گروه های دارای کم کاری تیروئید آشکار و تحت بالینی در کاهش دو شاخص مقاومت به انسولین HOMA و TyG موثر نبود.
  کلیدواژگان: مقاومت به انسولین، شاخص تری گلیسرید - گلوکز، کم کاری تیروئید
 • گزارش مورد
 • مریم رضاپور، بابک معصوم، الهام بنی مصطفوی، سیدحمزه حسینی* صفحات 102-105
  اختلال وسواسی جبری با گروهی از علایم شامل افکار مزاحم، آیین ها، مشغله های ذهنی و اجبارها تظاهر می یابد. این وسواس ها و اجبارها ناراحتی زیادی برای فرد ایجاد می کند. تروما به سر و آسیب مغزی به عنوان یکی از دلایل نادر این اختلال شناخته شده است. در این مقاله سه بیمار مرد مبتلا به اختلال وسواسی - جبری پس از تروما به سر معرفی شده است. بیماران به دنبال ضربه به سر و کاهش سطح هوشیاری دچار اختلال وسواسی جبری شدند و این اختلال در آنان قبل از تروما به سر وجود نداشت. محل های آسیب دیده مغزی این بیماران که همگی ضربه های شدید به سر داشتند؛ توسط تصویربرداری مغزی ارزیابی شد. در بیمار اول ضایعه در تمپورال راست، در بیمار دوم ضایعه در تمپورال راست و فرونتال دوطرف و در بیمار سوم ضایعه ناحیه اسپلنیوم کورپوس کالوزوم و پایک مغزی راست و آسیب اکسونی منتشر و هماتومای خارج محوری در منطقه تمپورال چپ مشاهده گردید. با مشاهده یافته های تصویربرداری می توان نتیجه گیری نمود که بین آسیب ایجاد شده در مغز و وقوع علایم اختلال وسواسی - جبری ارتباط وجود دارد.
  کلیدواژگان: تروما به سر، اختلال وسواسی جبری، تصویربرداری
|
 • Amene Mahmoodi, Maryam Koushkie Jahromi *, Javad Neamati, Sedigheh Tahmasebi, Mahmood Zamirian Pages 1-8
  Background And Objective
  Breast cancer and related treatments induce various physical symptoms. One of suggested method for preventing or reducing physical symptoms is exercise training. This study was done to evaluate the effect of 8 weeks Pilates exercises physical fitness indices in breast cancer patients.
  Methods
  In this randomized clinical trial study 30 female breast cancer patients were divided into intervention (n=15) and control (n=15) groups by block randomization method. Pilates exercise for 8 weeks, 3 days a week for 60 min in every session was performed in Patients in interventional group but patients in control group did not participate in any regular physical activity. Flexibility, coordination, back and hand strength and muscular strength were determined using Wells, alternate hand wall toss, one leg –stance, back and handgrip dynamometer, sit up tests, respectively.
  Results
  Pilates exercises significantly increased flexibility, balance, coordination, back and hand strength, muscular endurance and sit up in interventional group in compared to controls (P
  Conclusion
  Pilates exercise improves physical fitness indices in women with breast cancer.
  Keywords: Breast cancer, Pilates, Exercise training, Physical fitness
 • Masoomeh Rahimi, Akram Sanagoo *, Zeynab Al Sadat Fatah, Naser Bahnampour, Leila Jouybari Pages 9-15
  Background And Objective
  Dyspnea is the main cause of hospitalization of patients with heart failure and it is often associated with anxiety. This study was conducted to determine the effect of Chamomile tea on the severity of dyspnea and anxiety in patients with chronic heart failure.
  Methods
  This randomized clinical trial study was conducted on 60 patients with chronic heart failure in an outpatient clinic of Jahrom University of Medical Sciences, Iran during 2014. Patients were randomly divided into intervention and control groups. Subjects in intervention group consumed Chamomile tea for 4 weeks. Oxygen cost diagram (OCD) and Beck anxiety inventory were recorded for each subject.
  Results
  The mean of severity of dyspnea in the intervention and control groups was 16.66±5.76 and 29.43±13.1, respectively (P
  Conclusion
  Chamomile tea can reduces the severity of dyspnea and anxiety in patients with chronic heart failure.
  Keywords: Chronic heart failure, Dyspnea, Anxiety, Chamomile tea
 • Zohre Maryami, Mahdie Sadat Mosavi, Maryam Modarres *, Simin Taavoni, Abbas Rahimi Foroshani Pages 16-21
  Background And Objective
  Hysterectomy is stressful in women operation, due to increased release the level of catecholamines some physiological reactions including increase in breathing, heart rate and blood pressure are clinically observed. Massage therapy helps to improve the nervous and cardiovascular system and modifies physiological responses. This study was done to determine the effect of foot massage on the vital signs of patients after hysterectomy.
  Methods
  In this clinical trial study 60 women underway hysterectomy were randomly divided into intervention (n=28) and control (n=29) groups. Subjects in intervention group were received a 20 minute foot massage according to the mentioned method in two sessions first and second day after surgery, with 24-hours interval. Before and 30 minutes after intervention , vital sign including systolic and diastolic blood pressure, pulse, breathing were recorded for each subject.
  Results
  In the intervention group, all of the signs of vital signs before and after massage in the first and second days after the operation showed a significant decrease (P
  Conclusion
  Foot massage improves systolic blood pressure and breathing at the first day after hysterectomy, which may indicate an increase in parasympathetic activity.
  Keywords: Hysterectomy, Foot special massage, Blood pressure, Pulse, Breathing
 • Zahra Poormohammad Matouri, Ali Noori * Pages 22-28
  Background And Objective
  The unique properties of carbon nanotubes have been used for medical, biological and industrial applications, but it simultaneously exposure to humans and organisms poses a potential for toxic effects on human health and the environment. This study was done to evaluate the effect of multi-wall carbon nanotubes toxicity on kidney function and tissue in rats.
  Methods
  In this experimental study, 50 mature female Wistar rats were allocated into five groups including: control and experimental groups with dosage of 2.5, 5, 10, 20 mg/kg/bw, respectively. Animals in control group were received physiological saline and Tween.Animals in treatment groups were received 2.5, 5, 10, 20 mg/kg/bw of multi-wall carbon nanotubes functionalized with carboxylic group with diameter less than 8 nm and length 30 micrometers in 8 steps in one day intraperitoneally. Blood samples were conducted in two phases: one day after the last injection and 20 days after the last injection. Urea, uric acid, creatinine and malondialdehyde levels were measured in blood serum. Tissue samples were provided by preparing histological sections of kidney in each group and stain with hematoxylin-eosin. The tissue structure of the kidney was examined by optical microscopy.
  Results
  In the first stage (one day after the last injection), only the amount of uric acid at concentrations of 2.5 and 5 mg/kg significantly reduced in comparison with controls and other treated groups, respectively (P
  Conclusion
  Multi-wall carbon nanotubes functionalized with carboxyl groups even in low dosage (2.5 mg/kg) and after 20 days of injection cause toxicity in tissue structure and kidney function.
  Keywords: Multi, Walled Carbon Nanotubes, Kidney, Tissue, Malondialdehyde, Uric acid
 • Majid Malekzadeh Shafaroudi, Mitra Shokri, Zohre Zare, Alireza Rafiei, Mohammad Ali Ebrahimzadeh, Reza Moradpour, Nourollah Rezaei * Pages 29-35
  Background And Objective
  The most important factor in the integrity of saphenous vein is the health degree of endothelium which guaranties the dilation of them after cronary bypass sergery. Kind of preservative soulution has a key role in endothelial protection. This study was done to evaluate Protective effect of perserved solutions of krebs contains verapamil, adrenaline and propranololol in comparision with Krebs and Heparinated blood on desqumation of the endothelial cell in Saphenous vein of Guinea pig.
  Methods
  This experimental study was done on 28 male Guinea pigs with 380±40g weight.for separating 3mm of saphenous vein rings and Measuring of rings nitric oxide released in preserving solutions: Krebs (K), Krebs plus propranolol (K), adrenaline (K) and verapamil (K) compaired with heparinized blood at 30, 45, 60 and 90 minutes after harvesting measured by micro plate Griess reaction. Rings also stained by H&E and examined by light microscopy to evaluate endothelial desqumation.
  Results
  Average concentration of nitric oxide (NO) in the Krebs plus Verapamil solution (K) Vs Heparinized Blood (HB), Krebs (K), Krebs plus Adrenaline (K) and Krebs plus Propanololol (K) revealed significant increase in NO release (P
  Conclusion
  It seems that Krebs solutions containing verapamil has more efficiently to the proper functioning of the saphenous veins endothelium in animal modle.
  Keywords: Endothelium, Saphenous vein, Krebs solution, Verapamil, Nitric oxide, Guinea pig
 • Azade Eskandary, Ahmad Ali Moazedi *, Hossein Najaphzadevarzi, Mohammad Reza Akhond Pages 36-42
  Background And Objective
  Dysfunction and loss of basal forebrain cholinergic neurons and their cortical projections are the earliest pathological events in the pathogenesis of alzheimer disease (AD). This study was done to evaluate the effect of donepezil hydrochloride on reference and working memory caused by mutual electrical lesion of the nucleus basalis magnocellularis (NBM) in animal model of AD.
  Methods
  In this experimental study, 56 adult male Wistar rats were allocated into 8 group (n=7) including: control (intact), NBM lesion group, which received electrically- induced lesion (0.5 m A, 3s) in NBM, Sham group (the electrode was impaled in to the NBM with no lesion), donepezil groups (lesion 0.1, 1, 5, 10 mg/kg/bw of donepezil hydrochloride) and vehicle group (NBM lesion saline). Acquisition and retention testing were done by using an eight-radial arm maze, in which, the patterns of arm entries in each group was recorded for calculating correct choice, working memory errors, reference memory error and latency.
  Results
  The spatial learning of animals in the lesion of NBM group significantly reduced in compared to controls (P
  Conclusion
  Treatment with donepezil hydrochloride, dose-dependently improves cognitive impairment induced by the destruction of the nucleus basalis magnocellularis.
  Keywords: Alzheimer disease, Nucleus Basalis Magnocellularis, Memory, Donepezil hydrochloride, Rat
 • Nastaran Zamani, Ahmad Ali Moazedi *, Mohammad Reza Afarinesh Khaki, Mehdi Pourmehdi Boroujeni Pages 43-50
  Background And Objective
  Memantine (MEM) an uncompetitive N-methyl-D-aspartate receptor antagonist is used for treatment of patients with Alzheimer disease. This study aimed to examine the effect of Memantine on the spatial learning and memory in electrical lesion’s model of nucleus basalis magnocellularis (NBM) in animal model of Alzheimer's disease.
  Methods
  In this experimental study, 56 adult male Wistar rats were allocated into eight groups: control group; lesion group, which received bilateral electrically lesion (0.5 mA, 3s) in NBM; sham group (the electrode was entered into the NBM with no lesion); Memantine groups (lesion mg/kg/bw of MEM; lesion mg/kg/bw of MEM; lesion mg/kg/bw of MEM; lesion mg/kg/bw of MEM) and Vehicle group (lesion.2 mL saline). After one week, animals were trained to perform the Y-maze task for five days. Twenty five days after training, a retention test was performed to determine long-term memory.
  Results
  The bilateral lesion of NBM impaired the spatial learning compared to the control and sham groups (P
  Conclusion
  Treatment with memantine improves spatial learning defects in electrical leisions model of NBM of Alzheimer's disease in dose dependent manner in animal model.
  Keywords: Alzheimer disease, Nucleus basalis of magnocellularis, Spatial learning, Memantine
 • Aria Afshari, Mahdieh Raeeszadeh *, Loghman Akradi Pages 51-57
  Background And Objective
  Burn is one of the leading causes of mortality in the world. This study was done to determine the effect of the lavender, sesame oil, and combination of Lavender with sesame oil and silver sulfadiazine on the burn wound healing in mice.
  Methods
  In this experimental study, 30 male adult albino mice were randomly allocated into 5 groups as follows: the negative control group (physiology serum); the positive control group (silver sulfadiazine); the first experimental group (sesame oil), the second experimental group (combination of Lavender with sesame oil) and the third experimental group (Lavender oil).Second degree of burn wound healing take place using hot sheet with a diameter of 2 cm. wound treatment was done in five groups in 21-day treatment period. The wound diameter size and restoration percentage were measured on days 1, 3, 6, 9, 18, and 21. Some mice were euthanized and the samples of wounds were used for histopathological studies.
  Results
  The percentage of wound healing significantly increased in groups of silver sulfadiazine, combination of Lavender with sesame oil, Lavender oil and sesame oil in compared to control group (P
  Conclusion
  Combination of Lavender with sesame oil similar to silver sulfadiazine has tissue restoration effect on burn wound healing in animal model.
  Keywords: Burn wound, Wound healing, Lavender oil, Sesame oil, Silver sulfadiazine, Mice
 • Nastaran Amintaheri, Maryam Tehranipour *, Saeedeh Zafar Balanezhad Pages 58-63
  Background And Objective
  Brain is not able to produce new neurons by neurogenesis after maturity. Neurogenesis after the maturity was reported in Hippocampus and subventricular areas in the brain. Rosa canina L has various vitamins and other valuable compounds such as polyphenols, carotenoid, carbohydrates and fatty acids. This study was conducted to evaluate the effect of the alcoholic extract of the fruit of Rosa canina L plant on neuronal density of the hippocampus in animal model.
  Methods
  In this experimental study 24 adult male mice were randomly allocated into 4 groups including: control and three treatent groups. Animals in treatment groups 1, 2 and 3 were received the alcoholic extract with extract with a dose of 25, 50, 75 mg/kg/bw intraperitoneally (IP), for 21 day continuously with an invertal of 24 hours, respectively. Animals in control group were received normal saline injection. One month after the first injection, the animals were anesthetized and brain gently was out of the skull. After processing, seven-micron serial sections were stained with blue toluidine and erythrosine. Different regions of the hippocampus were photographed and neuronal density was evaluated by stereological methods and was compared with control group.
  Results
  The mean neuronal density of CA1 area of hippocampus in control and the treated group with a dose of 25, 50, 75 mg/kg/bw was 55±2, 70±3, 65±3 and 61±2, respectively. Neuronal density significantly increased in treatment group with dosage of 25 mg/kg/bw in compared to control group (P
  Conclusion
  This study showed that the alcoholic extract of the fruit of Rosa canina L plant with dosage of 25 mg/kg/bw increase neurons of the mice hippocampus.
  Keywords: Hippocampus, Neuronal density, Rosa canina L, Alcoholic extract
 • Seyed Jamal Raisi, Korosh Mohammadi *, Eghbal Zarei, Samaneh Najarpouriyan Pages 64-70
  Background And Objective
  Considering the communication patterns of couples is one way of looking at the structure of the family through which spouses interact each other. This study was carried out to determine the effectiveness of emotionally coupled therapy and redecision therapy on changing of marital communication skills in married women.
  Methods
  This quezi-expermental study was done on 30 women who were chosen via available sampling through distressed women referred to centers of counselling in Gorgan, northern Iran during 2016. Selected women non-randomly divided in three groups including control, treated with emotionally focused couple therapy intervention and the redecision therapy intervention groups. Women in control group did not receive any intervention. Communication styles questioner was used for pretest and post test.
  Results
  Emotionally focused couple therapy and redecision therapy significantly improved the communication styles of married women and maintain healthy gains, even up to six months after treatment (P
  Conclusion
  Emotionally focused couple therapy and redecision therapy have the same effect on improvement of communication styles of married women.
  Keywords: Emotionally focused couple therapy, Redecision therapy, Communication styles woman
 • Safoora Ghane, Javanshir Asadi, Firoozeh Derakhshanpour * Pages 71-76
  Background And Objective
  The elderly population is rising rapidly in the world and one of the criteria for assessing the needs and health of the elderly is life quality. Mindfulness is a kind of consciousness, and it comes about when we encounter our experiences with a more precise and detailed in the present and without judgment. This study was done to determine the effect of mindfulness training on personal well-being and mental health in elderly women.
  Methods
  This quasi-experimental study was done on 46 elderly women over 60 years of age who displaced in the only daily nursing home in Gorgan, northern Iran .The subjects were non-randomly divided into the intervention and control groups. The intervention group participated in eight sessions of two-hour mental education training. Personal information questionnaire, general health questionnaire-28 (GHQ-28) and personal well-being index – adult (PWI-A). PWI-A and mental health questionnaires were completed by the elderly at the beginning and the end of the study.
  Results
  In the intervention group, mindfulness education significantly increased the subscale of personal well-being in the post-test (57.4±3.5) compared to the pre-test (43.2±10.6), and the subscale of mental health and its components in the post-test (13.47±5.5) compared to the pre-test (35.6±10.9) (P
  Conclusion
  Mental education improves subscales of personal well-being and mental health in elderly women.
  Keywords: Mindfulness, Elderly, Personal well-being, Quality of life
 • Sahar Mohamadyari, Seyyed Sadredin Shojaedin *, Amir Hossein Barati Pages 77-82
  Background And Objective
  The trigger point is the irritable point associated with a tight band of skeletal muscle which is painful against stress and strain. The real goal in treating trigger points is to achieve a degree of pain relief so that the sufferer can return to his usual activities and functions in spite of some pain. This study was carried out to compare of two methods of sports massage and cold stretch on the threshold of pain in passive trigger points in shoulder girdle muscles of the female volleyball players.
  Methods
  In this quasi-experimental study, 32 females national volleyball palyer who has a latent trigger point in the shoulder girdle region were non-randomly divided into to three groups of sports massage (n=11), stretching along the cold (n=11) and control (n=10) groups. Threshold of pain test was carried out in two steps, prior and immediately after sports massage and stretching along the cold.
  Results
  The mean of pain threshold prior and immediately after the study in control group was 38.84±11.348 and 35.16±9.311, respectively. The mean of pain threshold prior and immediately after the study in sports massage group was 39.40±9.88 and 43.54±9.63, respectively. This differernce was not significant. The mean of pain threshold prior and immediately after the study in stretching along the cold group was 39.22±10.57 and 41.10±10.95, respectively. This differernce was not significant.
  Conclusion
  Sports massage and stretching along the cold did not significant effect on the threshold of pain in passive trigger points in shoulder girdle muscles of the female volleyball players.
  Keywords: Trigger points, Threshold of pain, Sports massages, Stretching, Sport, Muscle
 • Hossein Toosi Khorshidi *, Hooshang Jafari Ghasrodashti, Seyyede Khadijeh Parandak, Nazanin Mahmoudi Pages 83-89
  Background And Objective
  New markers of cardiovascular disease have more sensitivity and accuracy in predicting cardiovascular events. Considering the effective role of physical activity in preventing and reducing cardiovascular disease, which will be of great help in improving the health of people in the community. This study was done to determine the effect of diving in different depths on the level of C-reactive protein (CRP) and lipid profiles of diver men.
  Methods
  This quasi-experimental study was carried out on 6 male diver members of the rescue and rescue team of the Red Crescent Society of Kohkiluyeh and Boyer Ahmad province in Iran. Subjects diverted on the first day at a depth of 1 meter, the second day at a depth of 10 meter, and the third day at a depth of 20 meter for 40 minutes. The subjects were at a depth of 10 and 20 meters at a height of 3 meters to the surface of the water for five-minute steepness. Blood samples were taken before and after diving, and CRP and lipid profiles including triglyceride, total cholesterol, low density lipoprotein and high density lipoprotein were measured.
  Results
  The increase of environmental stress caused by diving in three depths of 1, 10 and 20 meters of the sea significantly increased CRP level (P
  Conclusion
  Scuba diving, due to the transport of respiratory equipment during activity increases C-reactive protein and lipid profiles.
  Keywords: Diving, Reactive protein-C, Lipid profiles
 • Yousef Khanjari, Alijan Tabarraei *, Morteza Oladnabi, Nafiseh Abdolahi Pages 90-95
  Background And Objective
  Single Nucleotide Polymorphisms in programmed cell death which expressed at high level in T cells, plays an important role in the development and cause autoimmune disorders. This study was done to evaluate the frequncy of rs11568821 polymorphism in patients with systemic lupus erythematosus (SLE).
  Methods
  This case-control study was done on 76 patients with SLE and 56 healthy controls. After DNA extraction, frequncy of polymorphisms PDCD1.3 by polymerase chain reaction and sequencing methods in subjects were determined.
  Results
  There was a significant diference between frequency of allele and genotype at rs11568821 Polymorphism in region of intron 4 of PDCD1.3 gene in case and control groups (P
  Conclusion
  rs11568821 single nucleotide polymorphism in intron 4 gene region PDCD1 can be used as a genetic factor to be involved the SLE susceptibility.
  Keywords: Systemic lupus erythematosus, PDCD1.3, Sequencing methods, Single Nucleotide Polymorphisms, Polymerase chain reaction
 • Ebrahim Mehdavi, Sharebeh Hezarkhani, S.Mehran Hosseini * Pages 96-101
  Background And Objective
  Insulin resistance (IR) is common in hypothyroidism. IR is one of risk factors for cardiovascular disease. Insulin clamp is the gold standard method for evaluation of IR but it is not routine in clinical usage. The triglyceride- glucose (TyG) and homeostasis model assessment (HOMA) indices are non-invasive surrogate of IR. This study was done to determine the IR using the TyG and HOMA indices in hypothyroid patients.
  Methods
  This descriptive-analytic study was done on 23 hypothyroid patients including 15 overt and 8 subclinical hypothyroid patients. All patients were new cases and were matched for age, sex, and high. TSH, FT4, TG, LDL, FBS and fasting plasma insulin level were measured twice at time of diagnosis and after treatment and the changes of TyG and HOMA indices were recorded.
  Results
  In two groups IR based on HOMA was more than TyG index. IR in overt hypothyroidism based on HOMA index was more than two times in comparison with TyG index at the first time and more than three times (10:3) at the second time. IR in subclinical hypothyroidism based on HOMA index was more than four times in comparison with TyG index at the first time and more than three times (7:2) at the second time. A significant difference was found in IR based on HOMA before and after treatment (P
  Conclusion
  The eight weeks treatment of hypothyroidism and reducing TSH level is probably having no effect on HOMA and TyG in overt and subclinical hypothyroidism.
  Keywords: Insulin resistance, TyG index, Glucose, Hypothyroidism
 • Maryam Rezapour, Babak Massoum, Elham Banimostafavi, Seyyed Hamzeh Hosseini * Pages 102-105
  Obsessive-compulsive disorder is manifested by a group of symptoms including intrusive thoughts, rituals, mental obsessions and compulsions which creates great distress for the individual. Traumatic brain injurie known as one of the rare reasons of obsessive-compulsive disorder. This report is about 3 patients that suffer from obsessive-compulsive disorder after a traumatic brain injury and loss of consciousness. All 3 patients had no sign of obsessive-compulsive disorder before the trauma. Information on these reports, examine the relationship between obsessive-compulsive disorder and traumatic brain injury. Findings from the neuroimaging methods for these patients have been reported. In this study, all the reported cases that had sever traumatic brain injuries were assessed by neuroimaging methods and brain injuries were obsereved in the right temporal in first case, in the right temporal and both frontal sides in second case, in the splenium corpus callosum and the right brain tegmentums and diffused axonal injury and extra-axial hematoma in the left temporal lobein the thirtd patient. Based on the findings of this study obsessive-compulsive disorder can rarely be developed after a traumatic brain injury and by assessing the neuroimaging findings, we can conclude that there is a relationship between the brain injuries and the symptoms of obsessive-compulsive.
  Keywords: Head trauma, Obsessive-compulsive disorder, Neuroimaging findings