فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 475 (هفته سوم خرداد 1397)
 • پیاپی 475 (هفته سوم خرداد 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/21
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مقاله پژوهشی
 • آیگینه هایرابدیان، فرزانه غلامی مطلق، سهیلا مژده، محسن محمودیه صفحات 351-357
  مقدمه
  هدف از انجام این پژوهش، مقایسه ی تصویر ذهنی بدن در دو گروه از بیماران مبتلا به چاقی مرضی بعد از عمل جراحی بای پس معده و گاسترکتومی Sleeve بود.
  روش ها
  در این مطالعه ی توصیفی، در مجموع 126 بیمار (دو گروه 63 نفره) مبتلا به چاقی مفرط مشارکت داشتند که در سال های 96-1395 در مرکز آموزشی- درمانی الزهرا (س) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحت یکی از دو عمل بای پس معده و گاسترکتومی Sleeve قرار گرفتند. ارزیابی تصویر ذهنی بدن این افراد قبل از عمل و 6 ماه پس از عمل توسط پرسش نامه ی چند بعدی تصویر ذهنی بدن صورت گرفت. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  آزمون Paired t نشان داد که میانگین نمره ی کل تصویر ذهنی بدن در هر دو گروه، 6 ماه بعد از عمل نسبت به قبل از عمل به طور معنی داری افزایش یافته است (001/0 > P)، اما آزمون Independent t نشان داد که میانگین نمره ی کل تصویر ذهنی بدن قبل بعد از عمل بین دو گروه اختلاف معنی داری نداشت؛ به طوری که قبل از عمل (62/0 = P) و بعد از عمل (62/0 = P) گزارش گردید.
  نتیجه گیری
  میانگین نمره ی کل تصویر ذهنی بدن طی 6 ماه پس از عمل بین دو گروه اختلاف معنی داری نداشت، اما احتمال می رود که در دراز مدت به دنبال کاهش وزن بیشتر و افتادگی پوست، تصویر ذهنی بدن تغییر یابد. از این رو، پی گیری این افراد در بازه ی زمانی طولانی تر پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: بای پس معده، گاسترکتومی، تصویر ذهنی بدن
 • فرشته سلیمی، عباس ساروخانی، مریم سیاهپوش، رضا خدیوی صفحات 358-365
  مقدمه
  همودیالیز، مهم ترین راه جایگزین پیوند کلیه محسوب می شود که وابسته به راه های عروقی (Vascular accesses) کارامد می باشد.کاتترها در مقایسه با فیستول شریانی وریدی (Arteriovenous fistulas یا AVF) خطر باکتریمی را بیش از 10 برابر افزایش می دهد. عفونت، دومین عامل مرگ بیماران تحت همودیالیز و علت 60-30 درصد تعویض کاتترهای ورید مرکزی به شمار می رود. به منظور جلوگیری از عفونت مرتبط با کاتتر ورید مرکزی، ابتدا باید عوامل خطر و تاثیر آن ها را به خوبی شناسایی گردد. برای جلوگیری از آلودگی باکتریایی، به طور گسترده ای از Drapeهای چسبنده ی پلاستیکی استفاده می گردد که مانع انتقال باکتری از پوست به محل جراحی می شود. استفاده از Drape استریل بحث مورد اختلافی است و تاکنون شواهد متقاعد کننده برای اثر آن گزارش نشده است. هدف از انجام مطالعه ی حاضر، بررسی اثر به کارگیری Drape استریل هنگام پرمیکت گذاری در کاهش بروز عفونت مرتبط با کاتتر ورید مرکزی بود.
  روش ها
  در این کارآزمایی بالینی آینده نگر یک سوکور تصادفی، 80 کاتتر ورید ژوگولار داخلی تعبیه شد که نمونه ها به دو گروه 40 نفره ی اول (پرمیکت گذاری با Drape استریل) و دوم (بدون به کارگیری Drape استریل) تقسیم شدند و از نظر عفونت زودرس پرمیکت مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  2 نفر در ویزیت سوم گروه اول از قرمزی محل خروج کاتتر و 1 نفر در ویزیت سوم گروه دوم از ترشح محل خروج کاتتر شکایت داشتند. در معاینه ی فیزیکی انجام شده توسط پزشک، در هیچ یک از دو گروه عفونتی تشخیص داده نشد. در گروه دوم یک مورد کشت خون انجام گرفت که منفی بود. همچنین، ارتباطی میان سن، جنسیت، وزن و سطح Blood urea nitrogen (BUN) و Creatinine (Cr) با بروز عفونت مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  به کارگیری Drape استریل هنگام پرمیکت گذاری، تاثیری در کاهش میزان عفونت زودرس پرمیکت ندارد.
  کلیدواژگان: Drapeهای جراحی، عفونت کاتتر، کاتتر ورید مرکزی، همودیالیز
 • مجید متولی باشی، حلیمه رضایی، جعفر ملکی، شیدا خلیلیان صفحات 366-371
  مقدمه
  سرطان کولورکتال، سومین سرطان منجر به مرگ در کشورهای غربی محسوب می شود. سن بالا، چاقی، بی تحرکی، رژیم غذایی نامناسب و تغییرات ژنتیکی، از جمله عوامل خطر بروز این سرطان به شمار می رود. بررسی ارتباط تغییرات ژنتیکی با سرطان کولورکتال، زمینه ی بسیاری از تحقیقات اخیر بوده و پلی مورفیسم M241T در ژن Xrcc3 مورد توجه قرار گرفته است.
  روش ها
  در این پژوهش مورد- شاهدی، 90 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال و 83 فرد سالم مورد مطالعه قرار گرفتند. DNA ژنومی از خون محیطی افراد استخراج و توزیع ژنوتیپی در محل پلی مورفیسم مذکور بررسی گردید. منطقه ی مورد نظر با استفاده از طراحی پرایمر و تکنیک Polymerase chain reaction (PCR) تشدید ژنی شد و ژنوتیپ نمونه ها با روش PCR-Restriction Fragment Length Polymorphism (PCR-RFLP) تعیین گردید.
  یافته ها
  یافته ها حاکی از ارتباط آلل C از پلی مورفیسم M241T با ابتلا به سرطان کولورکتال بود. همچنین، ارتباط معنی داری بین افزایش سن و سابقه ی فامیلی با بروز سرطان مشاهده شد. از طرف دیگر، مصرف سیگار با سرطان کولون رابطه ای را نشان نداد، اما نقش موثری در بروز و متاستاز سرطان رکتوم داشت.
  نتیجه گیری
  ارتباط پلی مورفیسم M241T با افزایش خطر بروز سرطان کولورکتال در کنار سابقه ی فامیلی، سن بالا و مصرف سیگار، به عنوان عوامل خطر ابتلا به سرطان کولورکتال گزارش گردید. از این رو، نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، ضرورت بررسی و انجام تحقیقات گسترده تر در مطالعات بعدی را مشخص نمود
  کلیدواژگان: سرطان کولورکتال، افزایش سن، جنسیت، مصرف سیگار
 • خسرو نقیبی، مهرنوش دودانگه، سید تقی هاشمی، داریوش مرادی فارسانی صفحات 372-378
  مقدمه
  یکی از عوارض پس از عمل جراحی کاتاراکت، خارش است. در مطالعه ی حاضر برای اولین بار، میزان تاثیر تزریق وریدی اندانسترون، پروپوفول و دگزامتازون در کاهش بروز خارش پس از عمل جراحی کاتاراکت بررسی و با گروه شاهد مقایسه گردید.
  روش ها
  در این پژوهش کارآزمایی بالینی، بیماران به صورت تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند و به ترتیب تحت تزریق وریدی دگزامتازون، اندانسترون، پروپوفول و نرمال سالین قرار گرفتند. پس از ورود به ریکاوری تا 6 ساعت، از بیمار در خصوص خارش و تهوع و استفراغ سوال شد. داده های به دست آمده از چهار گروه مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان بروز خارش اطراف چشم در گروه اندانسترون (8/12 درصد) و دگزامتازون (5/7 درصد) در بازه ی صفر تا 1 ساعت اول پس از عمل جراحی به طور معنی داری کمتر از سایر گروه ها بود (050/0 > P). تفاوت معنی داری بین گروه ها در بروز خارش اطراف چشم در زمان های 1 تا 2 و 2 تا 6 ساعت وجود نداشت (050/0 < P).
  نتیجه گیری
  پروپوفول تا حدود زیادی در کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل نقش دارد. استفاده از اندانسترون در ساعت اول پس از عمل، نقش موثری در کاهش خارش و به ویژه تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی دارد. دگزامتازون نیز در ساعت اول پس از عمل، بر کاهش خارش اطراف چشم موثرتر از سایر داروها می باشد. پیشنهاد می شود در بررسی های آینده ضمن برطرف کردن محدودیت ها، تحقیقات بیشتر با حجم نمونه ی بیشتر انجام گیرد.
  کلیدواژگان: کاتاراکت، دگزامتازون، اندانسترون، پروپوفول، عوارض
 • فیروزه علویان، سعیده قیاسوند صفحات 379-385
  مقدمه
  عناب، گیاهی دارویی با خواص آنتی اکسیدانی قوی است که در سرتاسر جهان به عنوان غذا و دارو مصرف می شود. مطالعات اخیر نشان می دهد عصاره ی عناب، سبب سرکوب التهاب و کاهش آسیب استرس اکسیداتیو است. با توجه به این که سکته ی مغزی سومین عامل مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته است، مطالعه ی حاضر با هدف بررسی اثرات حفاظت نورونی عصاره ی عناب در برابر آسیب ناشی از سکته ی مغزی بر روی استحکام سد خونی- مغزی و فعالیت دو آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه ی تجربی، از 15 گروه 7 تایی Rat نر نژاد Wistar استفاده شد که عبارت از دو گروه شاهد سالین، دو گروه Sham، دو گروه سکته ی مغزی، گروه های سالم و سکته با دوزهای 100، 250 و 500 میلی گرم/کیلوگرم روزانه از عصاره ی عناب بودند. پس از 30 روز تیمار خوراکی، حیوانات به مدت 60 دقیقه در معرض انسداد شریان مغز میانی قرار گرفتند. بعد از 24 ساعت از برقراری جریان خون مجدد، میزان فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز نواحی کورتکس و هیپوکمپ و همچنین، نفوذپذیری سد خونی- مغزی بررسی شد.
  یافته ها
  تجویز خوراکی عصاره ی عناب در دوز 250 میلی گرم/کیلوگرم در مدل سکته ی مغزی سبب کاهش نفوذپذیری سد خونی- مغزی در کورتکس شد. دوزهای 250 و 500 میلی گرم/کیلوگرم عناب در کورتکس و هیپوکمپ و دوز 100 میلی گرم/کیلوگرم در هیپوکمپ، فعالیت کاتالاز را افزایش دادند.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده از این مطالعه، به وضوح نشان می دهد که عناب دارای پتانسیل قابل توجهی در پیش گیری از سکته ی مغزی می باشد.
  کلیدواژگان: سکته ی مغزی، عناب، گلوتاتیون پراکسیداز، کاتالاز
|
 • Aygineh Hairabedian, Farzaneh Gholami-Motlagh, Soheila Mojdeh, Mohsen Mahmoudieh Pages 351-357
  Background
  The aim of this study was to compare the body image in two groups of patients with obesity, undergoing gastric bypass surgery and Sleeve gastrectomy.
  Methods
  This descriptive study was performed on 126 morbid obese patients (two groups of 63), who underwent gastric bypass and Sleeve gastrectomy procedures from January 2017 to October 2017 at Alzahra Medical Training Center in Isfahan, Iran. Body image of all patients was assessed preoperatively and 6 months after the surgery using Multidimensional Body Self-Relation Questionnaire. All data were analyzed using SPSS software.
  Findings: Paired t test indicated that the mean of total body image score increased significantly in both groups after the surgery (P
  Conclusion
  The mean total body image score was significantly improved at 6 months postoperatively. But in long term, following more weight loss and flabby or loose skin, their body image would change or decrease consequently. Therefore, it is recommended to follow up these patients in a longer periods.
  Keywords: Gastric bypass, Gastrectomy, Body image
 • Fereshteh Salimi, Abbas Saroukhani, Maryam Siahpoush, Reza Khadivi Pages 358-365
  Background
  Hemodialysis is one of the most significant alternatives for kidney transplantation which is dependent on efficient vascular access. Compared to arteriovenous fistulas (AVF), these catheters increase the risk of bacteremia more than 10 times. Infection is the second cause of death in patients under hemodialysis, and the cause of 30-60 percent of the central venous catheter replacement. To prevent catheter infection, foremost, we have to distinguish the risk factors and their effects. The plastic adhesive drape is used extensively to prevent the bacterial transmission from skin to the surgical site. Sterile drape utilization is a controversial discussion and there is no convincing evidence for disinfectant effect yet. Our purpose was is to investigate the sterile drape utilization to reduce the incidence of central venous catheter infection.
  Methods
  A prospective randomized single-blind clinical trial was done. 80 internal jugular veins were embedded in two groups of 40 people (with and without sterile drape). The 2 groups were followed regarding the evidence of early infection.
  Findings: In the with sterile drape group, two patients on the third visit complained about redness of the catheter exit site, and in the without sterile drape group, one person on the third visit complained about secretion of the catheter exit site. No evidence of infection was detected by the physician. In without sterile drape group, one blood culture was done which was negative. No correlation was found between age, sex, weight, and the levels of creatinine and blood urea nitrogen (BUN) with the incidence of infection.
  Conclusion
  In our research, utilization of sterile drape did not have any significant effect on reduction of catheter early infection.
  Keywords: Surgical drapes, Catheter-related infections, Hemodialysis, Central venous catheter
 • Majid Motovali-Bashi, Halimeh Rezaei, Jafar Maleki, Sheyda Khalilian Pages 366-371
  Background
  Colorectal cancer is the third cancer which results in death in western countries. Some of the risk factors of this cancer are age, inadequate diet, obesity, inactivity, genetic changes, etc. Considering the relationship between genetic changes with colorectal cancer is the subject of recent studies, and one of the subjects which have been focused is T241M polymorphism in Xrcc3 gene.
  Methods
  In this case-control study, 90 patients with colorectal cancer and 83 healthy people were included. Genomic DNA was extracted from peripheral blood, and genotype distribution in the region of polymorphism was studied. By designing of primers, the considered area was amplified and genotyped using polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism analysis (PCR-RFLP) method.
  Findings: We observed the association between T241M polymorphism and colorectal cancer. Besides, there was a meaningful relationship between aging and family history with this cancer. On the other hand, smoking was not associated with colon cancer, but it also showed a significant role in the incidence and metastasis of rectal cancer.
  Conclusion
  The relationship between T241M polymorphism and increased risk of colorectal cancer, along with family history of cancer, old age, and smoking were reported as risk factors for colorectal cancer. Therefore, the results of this research can show the need for further investigation in subsequent studies.
  Keywords: Colorectal cancer, Aging, Gender, Smoking
 • Khosrow Naghibi, Mehrnoosh Dodangeh, Seyed Taghi Hashemi, Darioush Moradi-Farsani Pages 372-378
  Background
  One of the complications after cataract surgery is pruritus. In this study for the first time, the effects of intravenous injection of ondansetron, propofol, and dexamethasone on reducing the incidence of pruritus after cataract surgery were compared with the control group.
  Methods
  In this clinical trial study, patients were randomly divided into four groups of dexamethasone, ondansetron, propofol, and normal saline for intravenous infusion. After entering the recovery for up to 6 hours, the patient was asked about itching, nausea, and vomiting. Information was compared between the four groups.
  Findings: The level of pruritus around the eyes during 0 to 1 hour after the surgery was significantly lower in the ondansetron and dexamethasone groups than others (P
  Conclusion
  Propofol plays a major role in reducing postoperative nausea and vomiting. Ondansetron is effective in reducing nausea and vomiting and itching after the surgery. Dexamethasone is also effective in reducing pruritus around the eyes after the surgery. It is recommended to do more researches with more samples in addition to eliminating the limitations.
  Keywords: Cataract, Dexamethasone, Ondansetron, Propofol, Complications
 • Firoozeh Alavian, Saeedeh Ghiasvand Pages 379-385
  Background
  Jujube is a medicinal plant, with strong antioxidant properties that is consumed in worldwide as food and medicine. Recent studies indicate that jujube extracts can suppress inflammation and reduce oxidative stress. Considering that brain ischemia is the third most common cause of death in developed countries, the aim of this study was to investigate the effects of juvenile neuronal protection against stroke-induced damage on the blood-brain barrier, and the activity of two anti-oxidants, glutathione peroxidase and catalase.
  Methods
  In this experimental study, 15 groups of 7 Wistar male rats were used as follows: 2 control groups of saline, 2 sham groups, 2 groups of stroke, and control and stroke groups at doses of 100, 250, and 500 mg/kg/day of jujube extract. After 30 days of oral administration, the animals were subjected to middle cerebral artery occlusion (MCAO) for 60 minutes. After 24 hours of reperfusion, the activity levels of glutathione peroxidase (GPX) and catalase were investigated in the areas of cortex and hippocampus; the permeability of the blood-brain barrier (BBB) was investigated as well.
  Findings: Oral administration of jujube extract at the dose of 250 mg/kg/day reduced the permeability of the blood-brain barrier in stroke model. Doses of 500 and 250 mg/kg/day of jujube in the cortex and hippocampus, and the dose of 100 mg/kg/day in the hippocampus increased catalase activity.
  Conclusion
  The results of this study clearly show that jujube has a significant potential for stroke prevention.
  Keywords: Stroke, Jujube, Glutathione peroxidase, Catalase