فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 3 (پیاپی 71، تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/16
 • تعداد عناوین: 28
|
 • سلمان دلیری، چنگیز رستمی، کوروش سایه میری *، آرزو کریمی، علی دلپیشه صفحات 417-424
  هدف
  اقدام به خودکشی با علل و شیوه های مختلف در جهت پایان دادن به زندگی فرد صورت می گیرد که فرد با آسیب زدن به جسم خود سعی در از بین بردن خویشتن دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع علل و شیوه های اقدام به خودکشی در ایران به روش مرور سیستماتیک و فراتحلیل انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مرور سیستماتیک و فراتحلیل بر روی مقالات منتشر شده در مورد علل و روش های اقدام به خودکشی در ایران بین سال های 1380 تا 1393 انجام شد. به همین منظور طی جستجو در بانک های اطلاعاتی Medlib، SID، ISI، Pubmed، Google scholar، Science Direct، Irandoc، Scopus Magiran، تعداد 21 مقاله در خصوص موضوع مورد مطالعه استخراج و نتایج آن ها با استفاده از میانگین وزنی و مدل اثرات تصادفی با هم ترکیب شدند.
  یافته ها
  در 21 مطالعه، نمونه مورد بررسی در شیوه های اقدام به خودکشی 98034 نفر و در بررسی علل 93046 نفر بودند که طی فراتحلیل انجام شده بر روی آن ها، بیش ترین شیوع شیوه اقدام به خودکشی مربوط به مصرف دارو (52/59 در صدهزار نفر) و کم ترین میزان مربوط به حلق آویز کردن (77/0 در صدهزار نفر) بود و هم چنین بیش ترین شیوع علل اقدام به خودکشی مربوط به مشکلات و مسائل خانوادگی (39/57 در صدهزار نفر) و کم ترین میزان مربوط به شکست تحصیلی (1/1 در صدهزار نفر) بود.
  نتیجه گیری
  شایع ترین شیوه اقدام به خودکشی طی دهه اخیر مربوط به مصرف دارو و شایع ترین علت، مسائل و مشکلات خانوادگی می باشد لذا پیشنهاد می گردد مسئولین ذی ربط با مداخلات لازم نسبت به محدود نمودن دسترسی به وسایل کشنده و تاسیس و فعال سازی مراکز مشاوره خانواده جهت پیشگیری از این اقدام، تمهیدات لازم را اتخاذ نمایند.
  کلیدواژگان: اقدام به خودکشی، ایران، شیوع، علیت، فراتحلیل
 • زهرا رضایی، مریم شریفیان ثانی *، لیلا استادهاشمی، غلامرضا قائدامینی هارونی صفحات 425-431
  هدف
  وضعیت جسمی، روانی و عاطفی مادران به عنوان یکی از ارکان اصلی در ارائه خدمت و مراقبت، تحت تاثیر بیماری کودک قرار داشته و تنش های فراوانی برای آن ها ایجاد می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت کیفیت زندگی ماداران دارای کودک مبتلا به سرطان طراحی و اجرا شد.
  مواد و روش ها
  جامعه آماری مطالعه توصیفی حاضر شامل کلیه مادران (900 نفر) دارای کودک مبتلا به سرطان تحت پوشش موسسه محک در سال 1395 می باشد. 210 نمونه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. وضعیت کیفیت زندگی با نسخه فارسی پرسش نامه روا و پایا شده کیفیت زندگی مراقبت دهندگان بیماران مبتلا به سرطان سنجیده شد.
  یافته ها
  از لحاظ ابعاد رنج روحی و جسمی (51/12±63/20) وضعیت 8/74 درصد، گسیختگی سبک زندگی (87/8±02/17) وضعیت 7/55 درصد، نگرانی اقتصادی (61/3±70/4) وضعیت 6/68 درصد و از لحاظ نمره کل کیفیت زندگی (76/24±86/65) وضعیت 5/60 درصد نمونه مورد بررسی در سطح متوسط و پائین تر قرار داشت. از لحاظ بعد سازگاری مثبت (28/5±14/21) 59 درصد دارای وضعیت خوب و 2/26 درصد دارای وضعیت خیلی خوب بودند.
  تیجه گیری: با پررنگ تر شدن و جدی گرفتن نقش مادران دارای کودک مبتلا به سرطان در برنامه ریزی های دست بالای نظام سلامت، نه تنها وضعیت کیفیت زندگی خانوارها و به ویژه مادران مراقبت دهنده به کودک مبتلا به سرطان ارتقاء خواهد یافت، بلکه کودک مبتلا به سرطان نیز در نتیجه این توجه، از اثرات جانبی و مثبت آن برخوردار خواهد شد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، مادران، کودک، سرطان ها، مراقبان، هزینه بیماری
 • فهیمه رستمی، سید حسین محققی کمال *، حمیرا سجادی، فرهاد نصرتی نژاد، سمانه حسین زاده، غلامرضا قائدامینی هارونی صفحات 432-438
  هدف
  سواد سلامت عنصری مهم در توانایی مادران برای مشارکت در برنامه های ارتقا سلامت و پیشگیری خود و کودکان آن ها محسوب می شود. هدف این مطالعه بررسی رابطه سواد سلامت زنان سرپرست خانوار با کیفیت زندگی کودکان آن ها بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی- مقطعی بود که بر روی 149 زن سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد شهرستان نورآباد با روش تمام شماری انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، چک لیست دموگرافیک، پرسش نامه سواد سلامت (HELIA) و پرسش نامه سلامت کودک (CHQ) بود.
  یافته ها
  نمره کلی سواد سلامت زنان 43/42 و کیفیت زندگی کودکان 89/65 بود. 3/89 درصد زنان سرپرست خانوار، سواد سلامت ناکافی و نه چندان کافی داشتند. یافته ها نشان داد، بین سواد سلامت زنان و کیفیت زندگی کودکان آن ها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (031/0p<). از بین متغیرهای تعیین کننده سواد سلامت زنان فقط سطح تحصیلات در مدل رگرسیونی باقی ماند که مهم ترین پیش بینی کننده سواد سلامت با ضریب تعیین 74 درصد از واریانس کل بود.
  نتیجه گیری
  سواد سلامت زنان سرپرست خانوار با سلامت جسمانی و روانی کودکان آن ها ارتباط داشت. از این رو با تدوین برنامه های جامع و مواد آم
  کلیدواژگان: سواد سلامت، کودک، کیفیت زندگی، مادران، خانواده تک سرپرست
 • حسین انصاری *، مهدی محمدی، یونس محمدی، سید مهدی هاشمی، نیلوفر قوامی، فریبا زارع، حمیده تکه صفحات 439-446
  هدف
  سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان ایران و جهان بوده و مرگ و میر ناشی از این سرطان در دهه های اخیر در ایران روند افزایشی داشته است. هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط عوامل اقتصادی-اجتماعی و قاعدگی تولیدمثلی با خطر براورده شده این سرطان در زنان بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی در سال 1396 انجام شد. 260 زن 35 سال و بالاتر شهر زاهدان که از مراکز بهداشتی درمانی شهری انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از مصاحبه و ثبت اطلاعات در پرسش نامه جمع آوری گردید. خطر ابتلا به سرطان با مدل گیل براورد شد. علاوه بر تحلیل تک متغیره، کنترل مخدوش کننده های احتمالی و پیشگویی اثر متغیرها بر خطر سرطان با رگرسیون خطی چندگانه بررسی شد.
  یافته ها
  میانگین سنی زنان 6/7±5/48 سال و خطر 5 ساله و عمری ابتلا به سرطان پستان به ترتیب 21/0±36/0 و 82/0±3/5 درصد بود. سابقه خانوادگی ابتلا به سرطان پستان، سن بالای اولین بارداری و سن بالا مهم ترین عوامل پیشگویی کننده در خطر 5 ساله ابتلا به سرطان (05/0P<) و سابقه خانوادگی ابتلا به سرطان پستان و سرطان های دیگر، قومیت، سن بالای اولین بارداری، شاخص توده بدنی بالا و سابقه طلاق مهم ترین عوامل پیشگویی کننده در خطر عمری ابتلا به سرطان بودند (05/0P<).
  نتیجه گیری
  خطر ابتلا به سرطان در زنان زاهدانی بالاتر از حد انتظار نیست. با توجه به تائید عوامل خطر این سرطان در این مطالعه، می توان یک مدل گیل تغییر یافته بر اساس متغیرهایی مانند قومیت، شاخص توده بدنی، طول مدت شیردهی و سابقه طلاق برای زنان در جنوب شرق ایران طراحی کرد.
  کلیدواژگان: سرطان های پستان، مدل های آماری، عوامل خطر، ایران
 • افشین همتی، سیده فاطمه یعقوبی، حسین حاتمی، مهدی شادنوش *، منصوره بنی اسدی صفحات 447-452
  هدف
  درمان نگه دارنده با متادون، یکی از روش های درمانی برای افراد وابسته به مواد مخدر است. متادون آگونیست اپیوئیدی مواد مخدر بوده و مواجهه مزمن با آن منجر به بروز عوارضی از جمله افزایش وزن می شود. از این رو شناخت ابعاد مختلف درمانی برای سوء مصرف مواد و پیامدهای آن می تواند بر بهبود روند درمان، کنترل بهتر شرایط بیمار و پیشگیری از ابتلا به مشکلات بعدی موثر باشد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با تغییرات وزن و آنتروپومتری در بیماران تحت درمان نگه دارنده با متادون انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر پرونده 150 بیمار مراجعه کننده به مرکز درمانی سوء مصرف مواد مبین سمنان (از تاریخ 1/1/1390 تا 30/9/1393) مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه تغییرات وزن و شاخص توده ی بدنی در بیماران و ارتباط آن با متغیرهایی از قبیل سن، مصرف سیگار، سطح تحصیلات، مدت زمان مصرف مواد، وضعیت تاهل و اشتغال مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج مطالعه حاضر بیانگر وجود تفاوت معنی دار در وزن و شاخص توده بدن در 3 ماه اول نسبت به 3 ماه دوم در افراد تحت درمان نگه دارنده با متادون است که این تغییرات در 3 ماه اول بیش تر بود (05/0p<). به علاوه مطالعه حاضر نشان داد بین نوع ماده مصرفی، مدت زمان سوء مصرف مواد، وضعیت استعمال دخانیات، سن و وضعیت تاهل رابطه معنی داری وجود دارد (05/0p<) در حالی که بین دوز متادون مورد استفاده، وضعیت اشتغال و سطح تحصیلات رابطه معنی داری مشاهده نشد. (05/0p>).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد بیماران تحت درمان نگه دارنده با متادون در سه ماه اول و دوم پس از درمان افزایش وزن نشان می دهند که این افزایش وزن با متغیرهایی از قبیل مدت زمان مصرف مواد و مصرف سیگار، ارتباط مستقیم و معنی داری داشت در حالی که بین افزایش وزن ناشی از درمان نگه دارنده با متادون با متغیرهایی از جمله سن، وضعیت شغلی و سطح تحصیلات ارتباط معنی داری یافت نشد.
  کلیدواژگان: درمان نگه دارنده با متادون، وزن، شاخص توده بدن
 • علیرضا آغاز، فرانک صالحی، فاطمه تاکی، حسین جدیدی، اکبر بهرامی، احسان همتی * صفحات 453-457
  هدف
  آگاهی واج شناختی دانش فرد از واحدهای سازنده زبان یا حساسیت وی به صداهای زبان است و یک پیش بینی کننده مهم برای مهارت خواندن در کودکان دارای اوتیسم است. مطالعات خارجی پیشین نشان دادند که کودکان طیف اوتیسم مشکلاتی در فراگیری مهارت های آگاهی واج شناختی دارند. هدف از این پژوهش، تعیین الگوی مهارت های آگاهی واج شناختی در کودکان طیف اوتیسم و مقایسه آن با کودکان طبیعی است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شد، 10 کودک دارای اختلال طیف اوتیسم و 10 کودک دارای رشد طبیعی انتخاب شدند که از لحاظ سن عقلی و جنس با یک دیگر همسان سازی شده بودند. برای بررسی مهارت آگاهی واج شناختی آزمودنی ها از آزمون شنیداری مهارت های آگاهی واج شناختی «آشا-5» استفاده و نتایج در چک لیست مورد نظر ثبت شد.
  یافته ها
  در این پژوهش میانگین و انحراف معیار پاسخ افراد بر حسب جنسیت با یک دیگر مقایسه شده است. بر اساس تحلیل داده ها، بین مهارت های آگاهی از هجا، قافیه و واج در دو گروه تفاوت معناداری وجود داشت (001/0p<). فقط در میانگین نمرات زیرآزمون های دو متغیر تقطیع کلمه به هجا (25/0=p) و ترکیب هجا (34/0=p)، ارتباط معنی داری یافت نشد. هم چنین گروه مورد، در مهارت های تقطیع کلمه به هجا و شناسایی واج پایانی به ترتیب بیش ترین و کم ترین میانگین نمره را کسب کرده بودند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج پژوهش حاضر، کودکان طیف اوتیسم از نظر مهارت های آگاهی واج شناختی در سطح پایین تری از کودکان طبیعی قرار دارند. هم چنین نتایج حاصل نشان داد که همان گونه که در کودکان عادی دیده می شود، در گروه مورد مطالعه نیز توانایی در تمام موارد آگاهی واج شناختی یکسان نبوده و به یک اندازه رشد نکرده است. به عبارت دیگر برخی از موارد نسبت به بقیه مشکل تر بود و کودک زمان بیش تری برای کسب آن نیاز دارد.
  کلیدواژگان: اختلال طیف اوتیسم، آگاهی واج شناختی، خواندن، کودکان
 • صنم مرادان *، راهب قربانی، پرستو طبایی صفحات 458-462
  هدف
  جفت سرراهی یکی از علل مهم خون ریزی سه ماهه دوم و سوم بارداری است که با افزایش میزان مورتالیتی و موربیدیتی در مادر و جنین همراه است. این مطالعه با هدف تعیین عوامل خطر جفت سر راهی در مرکز آموزشی پژوهشی امیرالمومنین (ع) سمنان انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی مورد شاهدی، پرونده های بالینی کلیه زنان (50 نفر) مبتلا به جفت سر راهی در سه ماهه دوم و سوم بارداری مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین (ع) سمنان در محدوده زمانی اول فروردین 1384 تا آخر سال 1393 و 100 نفر زنان غیر مبتلا به جفت سر راهی (گروه شاهد) که به طور تصادفی از بین زنان باردار غیر مبتلا به جفت سرراهی مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمومنین (ع) سمنان طی ده سال فوق انتخاب شده بودند، استخراج و اطلاعات لازم از پرونده بیماران استخراج شد.
  یافته ها
  میانگین ± انحراف معیار سن گروه مبتلا به جفت سر راهی، 3/3±0/31 سال و گروه شاهد، 5/4±2/26 سال، بوده است. نتایج نشان داد از بین متغیرهای سن، گراویتی، سابقه ی سقط قبلی با انجام کورتاژ، سابقه ی سزارین قبلی، سابقه ی سقط قبلی بدون انجام کورتاژ، سابقه جراحی رحم، سابقه نازایی، سابقه درمان داروی نازایی، سابقه آندومتریوز و سابقه هیستروسالپنگوگرافی فقط متغیرهای سن (001/0p<، 28/1=OR) و سابقه سزارین ( 010/0=p، 13/3=OR) ارتباط معنی داری با جفت سر راهی داشتند
  نتیجه گیری
  چون افزایش سن و سابقه ی سزارین خطر بروز جفت سر راهی را افزایش می دهد لذا متخصص زنان باید در مراقبت های دوران بارداری به این دو فاکتور خطر توجه داشته و اقدامات تشخیصی- درمانی مناسب جهت پیشگیری از عوارض جفت سر راهی را انجام دهند.
  کلیدواژگان: جفت سر راهی، مطالعات مورد، شاهدی، عوامل خطر
 • محمد رشیدی *، مجتبی ایزدی، مهسا صداقت، حسینعلی صفاخواه صفحات 463-468
  هدف
  بروز خستگی به هنگام ورزش وامانده ساز در پاسخ به تجمع اسیدلاکتیک در عضلات فعال و خون نمایان می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر ویبریشن کل بدن با سرعت های متفاوت بر اسید لاکتیک به هنگام فاز برگشت به حالت اولیه بعد از یک ورزش وامانده ساز بود.
  مواد و روش ها
  60 مرد جوان ورزشکار به شیوه تصادفی به 4 گروه مساوی تقسیم شدند و 15 دقیقه ویبریشن را با سرعت های متفاوت در قالب گروه های کنترل (بدون ویبریشن: صفر هرتز)، ویبریشن خفیف (10 هرتز)، ویبریشن متوسط (20 هرتز) و ویبریشن شدید (30 هرتز) را بلافاصله پس تست ورزشی وامانده ساز کانینگهام اجرا نمودند. سطوح لاکتات خون در شرایط قبل، بلافاصله و 15 دقیقه بعد از آزمون در هر 4 گروه اندازه گیری شد. از آزمون آنالیز واریانس با اندازه گیری های مکرر جهت ارزیابی تغییرات زمان-گروه استفاده شد.
  یافته ها
  افزایش معنی داری در سطوح لاکتات خون بلافاصله پس از ورزش نسبت به سطوح پایه در همه گروه ها مشاهده شد (05/0p<). تفاوت معنی داری در سطوح لاکتات خون در 15 دقیقه ریکاوری نسبت به سطوح پایه در گروه های ویبریشن نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (05/0p>). کاهش معنی داری در لاکتات خون بعد از 15 دقیقه ریکاوری در گروه ویبریشن متوسط نسبت به دیگر گروه ها مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  بر پایه این یافته ها، این گونه نتیجه گیری می شود که ویبریشن کل بدن به دفع لاکتات خون در دوره ریکاوری پس از ورزش وامانده ساز کمک می کند و ویبریشن با شدت متوسط (20 هرتز) موثرترین روش است.
  کلیدواژگان: اسید لاکتیک، ورزش، ارتعاش، خستگی
 • سعیده سیاری، منیر نوبهار *، راهب قربانی صفحات 469-477
  هدف
  در میان بیماری های قلبی عروقی، انفارکتوس میوکارد حاد (AMI) از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد، AMI با تغییر شاخص های فیزیولوژیک همراه است که می تواند وضعیت بیماران را به خطر اندازد. هدف این مطالعه تعیین تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر شاخص های فیزیولوژیک در بیماران AMI بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بود، روش نمونه گیری هدفمند بود و تخصیص به گروه ها به صورت تصادفی انجام شد، 90 بیمار AMI در بخش مراقبت ویژه قلب بیمارستان شهید رجائی کرج، در سه گروه آزمون، درمان نما و شاهد ارزیابی شدند. مداخله ماساژ بازتابی کف پا، سه روز متوالی و هر بار به مدت 20 دقیقه انجام می شد. در سه گروه؛ قبل، بلافاصله و 20 دقیقه بعد، شاخص های فیزیولوژیک شامل علائم حیاتی، درصد اشباع اکسیژن خون و ریتم قلبی ثبت شد.
  یافته ها
  در سه دوره زمانی درصد اشباع اکسیژن خون در گروه آزمون روند افزایشی داشت (001/0P<)، اما در گروه های درمان نما و شاهد تفاوت معنی داری نداشت. تغییرات افزایشی درصد اشباع اکسیژن خون بلافاصله و 20 دقیقه بعد نسبت به قبل مداخله در سه گروه تفاوت معنی دار داشت، در تمام موارد با 001/0P< افزایش در گروه مداخله بیش تر بود. اما این تغییرات 20 دقیقه بعد نسبت به بلافاصله بعد مداخله در سه گروه تفاوت معنی دار نداشت. تغییرات علائم حیاتی و ریتم قلبی در زمان های مورد بررسی بین سه گروه معنی داری نبود.
  نتیجه گیری
  ماساژ بازتابی کف پا بر افزایش درصد اشباع اکسیژن خون اثر داشت. بنابراین استفاده از این روش ساده و مقرون به صرفه، جهت بهبود اکسیژن رسانی به بیماران AMI پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: انفارکتوس قلبی، ماساژ، پا، علایم حیاتی، اکسیژن سنجی، بازتاب شناسی
 • حسین علی بخشی، معصومه سلمانی، زهرا احمدی زاده، مونا سیمین قلم * صفحات 478-483
  هدف
  یکی از مشکلات کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص، ضعف در مهارت های حرکتی ظریف می باشد که منجر به برجسته تر شدن مشکلات یادگیری و هم چنین اختلال در سایر فعالیت های زندگی شان می شود و باید در امر درمان و توان بخشی این کودکان مورد توجه قرار گیرد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین استمرار رفلکس های اولیه و ضعف عمل کرد حرکتی ظریف در این کودکان انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی 39 کودک 9-7ساله مبتلا به اختلال یادگیری به روش تصادفی ساده برای گروه هدف و 38 کودک 7-9ساله سالم که از لحاظ سن و جنس و شرایط تحصیلی با کودکان مبتلا تطابق داده شده بودند برای گروه کنترل انتخاب شدند. رفلکس تونیک غیر قرینه گردن، رفلکس تونیک قرینه گردن و رفلکس تونیک لابیرنتین در آن ها ارزیابی شد. برای ارزیابی مهارت حرکتی ظریف آزمون پوردوپگبورد انجام شد. اطلاعات حاصل با آزمون های آماری مجذور کای و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها حاکی از استمرار همه رفلکس های اولیه در گروه آزمون می باشد (01/0p<). هم چنین ارتباط میان وجود رفلکس تونیک غیر قرینه گردن و ضعف در عمل کرد حرکتی ظریف معنادار بود (03/0=P ). در عین حال میان وجود رفلکس های تونیک قرینه گردن و تونیک لابیرنتین و عمل کرد حرکتی ظریف ارتباط معناداری مشاهده نشد (01/0p>).
  نتیجه گیری
  با توجه به استمرار رفلکس های اولیه در کودکان مبتلا به اختلال یادگیری، این مشکل می تواند به عمل کرد ضعیف حرکتی در آن ها منجر شود و به همین دلیل ارائه برنامه درمانی جهت مهار آن ها می تواند در بهبود عمل کردهای حرکتی سودمند باشد. هم چنین به نظر می رسد باقی ماندن رفلکس تونیک غیر قرینه گردن بر ضعف مهارت های حرکتی ظریف موثر بوده و مهار آن می تواند باعث پیشرفت حرکات شود.
  کلیدواژگان: بازتاب، مهارت های حرکتی، اختلالات یادگیری
 • صنم مرادان *، مجید میرمحمدخانی، روناز نیک خواه، هدی دوست محمدی صفحات 484-490
  هدف
  خونریزی غیرطبیعی رحمی (Abnormal uterine bleeding، AUB) شکایت شایعی است که علل متعددی دارد. بیش از 50% زایمان ها در ایران به صورت سزارین انجام می شود. در مطالعات اخیر یکی از عوارض سزارین را بروز خونریزی غیرطبیعی می دانند. هدف این مطالعه مقایسه علل و میزان بروز الگوهای غیرطبیعی خونریزی رحمی در خانم های دارای سابقه سزارین با زایمان طبیعی می باشد.
  مواد و روش ها
  300 نفر از مراجعه کنندگان به درمانگاه زنان بیمارستان امیرالمومنین در دو گروه 150 نفری با سابقه سزارین و زایمان طبیعی در زمان ترم، به روش تصادفی از جامعه آماری نمونه گیری شدند. برای هر فرد پرسش نامه شامل ویژگی های دموگرافیک، سوالات مربوط به AUB ، شرح حال و معاینه فیزیکی و بررسی علل خونریزی غیرطبیعی رحمی بر اساس اقدامات پاراکلینیک شامل تست های آزمایشگاهی، پاپ اسمیر، سونوگرافی ترانس واژینال و سونو هیستروگرافی تکمیل گردید.
  یافته ها
  تفاوت معنی داری در نسبت وقوع هیپومنوره (001/0p<) در دو گروه دیده شد، که در گروه زایمان طبیعی بیش تر بود (8 مورد معادل 3/5%). میانگین فاصله ی زمانی ابتلا به AUB در گروه زایمان طبیعی 99/11±27/44 و در گروه سزارین 74/12±62/38 ماه بود که تفاوت از لحاظ آماری معنادار بود (001/0p<). دو گروه از لحاظ علل AUB تفاوت چشمگیری را در مورد میزان علل آناتومیک شامل بروز فیبرویید نشان دادند (05/0p<). دومین علت شایع آناتومیک مربوط به ایسموسل در گروه سزارین بود.
  نتیجه گیری
  بروز هیپومنوره در گروه زایمان طبیعی بیش تر و بروز AUB به دنبال سزارین با فاصله ی زمانی کم تری از زمان زایمان رخ می دهد. علل مهم آناتومیک در گروه سزارین به ترتیب میوم و ایسموسل است.
  کلیدواژگان: خونریزی نامنظم رحم، خونریزی رحم، سزارین
 • فرحناز بینشیان، صنم محسنین، زهره شریفی * صفحات 491-496
  هدف
  ژن اینترلوکین 10 یک ژن مهم در ارتباط با عفونت هپاتیتC می باشد. پلی مورفیسم ها در ناحیه پروموتری اینترلوکین 10، تولید اینترلوکین 10 و استعداد به بیماری های التهابی را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو، این مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین پلی مورفیسم های C/A 592- C/T،819- اینترلوکین 10 با پاسخ به درمان در بیماران ایرانی مبتلا به HCV انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، 40 بیمار مبتلا به HCV (با پاسخ به درمان)، 40 بیمار بدون پاسخ به درمان و 40 فرد سالم به طور تصادفی انتخاب شدند. DNA ژنومی از لایه بافی کوت خون با روش نمک اشباع استخراج شد. ژنوتیپ های (C/T) 819-10- IL و(C/A) 592- 10-IL توسط روش ARMS-PCR تعیین شدند. محصولات PCR روی ژل آگارز 2/1% الکتروفورز شدند. سطح آنزیم های AST و ALT نیز تعیین شد.
  یافته ها
  ژنوتیپC/A 592- 10-IL در گروهی که به درمان پاسخ داده بودند نسبت به گروه بیماران بدون پاسخ به درمان بیش تر یافت شد. هم چنین ژنوتیپC/A 592- 10-IL در گروهی که به درمان پاسخ داده بودند با سطح نرمال آنزیم های
  (IU/L 5/8±6/24) ASTو (IU/L 7/11±3/28) ALT نسبت به گروه بیماران بدون پاسخ به درمان ارتباط معناداری دیده شد (001/0=P). اختلاف معناداری بین گروه های مورد مطالعه با پلی مورفیسمC/T 819- 10-IL دیده نشد. ژنوتیپ (T/T)819- 10-IL در گروه کنترل سالم و یا با پاسخ به درمان با سطح نرمال AST و ALT، به طور معناداری( 02/0=P) بیش تر مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  بیش تر بیماران با ژنوتیپ C/A592- 10-IL پاسخ پایدار به درمان داشتند. جهت استفاده از این ژنوتیپ برای پیشگویی پاسخ بهتر افراد به درمان، به مطالعه بیش تری نیاز دارد.
  کلیدواژگان: اینترلوکین 10، پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی، ویروس هپاتیتC، C، A 592، C، T819
 • بهناز بهنام، مجید میرمحمدخانی، فاطمه دانشجویی، معصومه اسماعیل پور، مینا سادات میرشجاع * صفحات 497-502
  هدف
  یکی از مشکلات رایج افراد مبتلا به پارکینسون نداشتن تعادل کافی در انجام فعالیت های روزمره می باشد. از این رو این مطالعه به پایایی آزمون- بازآزمون ابزارغربالگری زمین خوردن در منزل در افراد مبتلا به پارکینسون می پردازد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ی مقطعی، روی نمونه ای از بیماران مبتلا به پارکینسون واجد شرایط ورود به مطالعه که به روش غیر احتمالی آسان انتخاب شده بودند، انجام شد. شرکت کنندگان در دو نوبت با استفاده از «ابزار غربالگری افتادن» از نظر داشتن تعادل در انجام کارهای روزمره توسط یک نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند. پایایی ابزار با سنجش همبستگی درونی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ (بر اساس پرسشگری مرحله اول) و نیز محاسبه ضریب همبستگی درون گروهی با انجام آزمون- بازآزمون (با فاصله یک هفته) بررسی شد. هم چنین برای هر یک از آیتم های ابزار از ضریب توافق کاپا نیز برای نشان دادن میزان توافق اندازه گیری در دو نوبت آزمون و بازآزمون استفاده شد..
  یافته ها
  در این مطالعه 30 بیمار مبتلا به پارکینسون واجد شرایط مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس ارزیابی مرحله اول ، آلفای کرونباخ 85/0 (001/0P<) برآورد شد. هم چنین بر اساس نتایج به دست آمده از ارزیابی های دو نوبت آزمون و بازآزمون، ضریب همبستگی درون گروهی 75/0 (001/0P<) به دست آمد. آماره توافق کاپا برای هر یک از آیتم های ابزار غربالگری افتادن در دو نوبت آزمون و بازآزمون بین 34/0 تا 86/0 برآورد شد (05/0P<).
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد ابزار غربالگری زمین خوردن در منزل برای بیماران مبتلا به پارکینسون و غالب آیتم های آن از پایایی خوب برای سنجش تعادل در فعالیت بیماران فوق برخوردار است و لذا از آن می توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی وضعیت، درمان و نیز اصلاح محیط منزل بیماران و مراجعین مبتلا به پارکینسون به مراکز توان بخشی با هدف ارتقای مهارت تعادل و پیشگیری از افتادن بهره برد.
  کلیدواژگان: پایایی آزمون بازآزمون، زمین خوردن های تصادفی، بیماری پارکینسون
 • علی اوصالی * صفحات 503-509
  هدف
  افزایش سن، عوامل التهابی و سندروم متابولیک از عوامل موثر در کاهش عمل کرد شناختی می باشند. هدف از این تحقیق بررسی اثرگذاری 6 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط و مصرف نانوکورکومین بر سطوح TNF-α و حافظه میان مدت زنان 60-65 ساله ی مبتلا به سندروم متابولیک می باشد.
  مواد و روش ها
  44 زن مبتلا به سندروم متابولیک به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی به گروه مکمل+تمرین، تمرین، مکمل و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین+ مکمل و گروه تمرین، هفته اول سه ست 12 دقیقه ای با فواصل استراحت پنج دقیقه ای تمرینات خود را توسط تردمیل با شدت 65 تا 75 درصد از ضربان قلب ذخیره ای انجام دادند. با سپری شدن هر هفته، یک دقیقه به مدت زمان ست های تمرین افزوده می شد. در دو مرحله از آزمودنی ها خونگیری انجام شد. سطوح TNF-α به روش الایزا مورد بررسی قرار گرفت و میزان حافظه ی میان مدت توسط آزمون یادداری تصویری مشخص شد.
  یافته ها
  در مقایسه با گروه کنترل، حافظه میان مدت پس از شش هفته مداخله در هر سه گروه تجربی نسبت به پیش آزمون به طور معنی داری افزایش (05/0P≤) و میزان TNF-α کاهش یافت (05/0P≤). این تغییرات در گروه، مکمل+تمرین نسبت به دو گروه مداخله دیگر بیشتربود.
  نتیجه گیری
  در اثر شش هفته مداخله ورزشی و مصرف کروکومین حافظه میان مدت افزایش یافت. این تغییرات به احتمال در ارتباط با کاهش TNF-α و بهبودی سندروم متابولیک می باشد.
  کلیدواژگان: ورزش، عامل آلفای بافت مردگی تومور، حافظه، سندروم متابولیک، کورکومین، نانو ذرات
 • زهرا عسگریانی، شهناز برات، سوسن موعودی *، آنژلا حمیدیا، علی بیژنی صفحات 510-516
  هدف
  سندرم پیش از قاعدگی یکی از شایع ترین اختلالات سنین باروری می باشد که تاثیر زیادی بر روی کیفیت زندگی و عمل کرد فرد دارد. با توجه به عوارض درمان های دارویی و عدم وجود مطالعات کافی در ارتباط با هیپنوتیسم، این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی این روش درمانی و تمرینات آرام سازی عضلات در کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  کارآزمایی شاهددار تصادفی شده حاضر، در سال 95-1394 از میان خانم های مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستان های روحانی و یحیی نژاد شهرستان بابل انجام گرفت. تمام 38 بیماری که معیارهای DSM IV برای اختلال ملال پیش از قاعدگی را داشتند در مطالعه وارد شدند و به صورت تصادفی در دو گروه تقسیم گردیدند. گروه اول تحت آرام سازی عضلات و گروه دوم تحت هیپنوتراپی قرار گرفتند. پرسش نامه ارزیابی شدت علائم PMS، در بدو مطالعه، ماه اول و سوم پس از مطالعه توسط بیماران تکمیل شد. 8 بیمار به دلیل عدم مراجعه از سیر بررسی خارج شدند و بدین ترتیب داده های مربوط به 30 بیمار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  تحلیل آماری داده ها نشان داد افراد دو گروه از نظر شاخص های جمعیت شناختی یکسان بوده اند (05/0P).
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که هیپنوتیسم در درمان سندرم پیش از قاعدگی اثر قابل توجهی داشته و منجر به کاهش شدت علائم می شود.
  کلیدواژگان: سندرم پیش از قاعدگی، هیپنوتیسم، آرام سازی عضله
 • قدرت الله روشنایی، طاهره امیدی، جواد فردمال *، ملیحه صفری، جلال پورالعجل صفحات 517-523
  هدف
  روش رایج در برآورد شاخص های بقا، مدل کاکس است. در داده هایی با حجم بالا، وجود اثر متقابل از درجات مختلف در مدل قابل انتظار است. در چنین وضعیتی مدل کاکس عمل کرد مناسبی ندارد.مدل انباشت تصادفی بقا (Random survival forest، RSF) به عنوان جایگزین مدل کاکس می تواند در چنین وضعیتی مفید باشد. هدف این مطالعه تعیین عوامل موثر بر بقای پیوند کلیه در بیماران پیوندی از دهنده زنده با استفاده از روش RSF است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه هم گروهی تاریخی بر روی 459 بیمار دریافت کننده پیوند کلیه از دهنده زنده طی سال های 1390-1373 شهر همدان می باشد. مدت زمان بین پیوند کلیه و رد برگشت ناپذیر پیوند به عنوان پاسخ در نظر گرفته شد. مدل سازی عوامل موثر در میزان بقا، با استفاده از مدل کاکس و RSF انجام و دو مدل مقایسه شد.
  یافته ها
  میزان بقای 5، 10 و 15 سال به ترتیب 60/91%، 30/85% و 90/74% به دست آمد. سن گیرنده پیوند، شرایط بیمار در زمان ترخیص، میزان هموگلوبین گیرنده، میزان آخرین کراتنین و استفاده از داروهای مهارکننده ایمنی به عنوان مهم ترین متغیرها در روش RSF شناسایی شدند. متغیرهای سن گیرنده، شرایط بیمار در زمان ترخیص و استفاده از داروهای مهارکننده ایمنی در مدل کاکس معنی دار شد.
  نتیجه گیری
  در صورت استفاده از مدل کاکس تنها متغیرهای سن گیرنده، شرایط بیمار در زمان ترخیص و استفاده از داروهای مهارکننده ایمنی بر بقای پیوند متغیرهای تاثیرگذار شناسایی می شوند در صورتی که روش RSF با پذیره های محدود کننده کم تر قادر است عوامل مرتبط بر بقا را با دقت بالاتری تعیین نماید.
  کلیدواژگان: پیوند کلیه، انباشت تصادفی بقا، اهدا کننده زنده، تحلیل بقا
 • بهروز رضایی، معصومه همتی مسلک پاک *، کمال خادم وطن صفحات 524-529
  هدف
  سبک زندگی بر سلامت فرد تاثیر گذار است، اتخاذ سبک زندگی ناسالم می تواند زمینه ساز بروز بیماری های مختلف از جمله هیپرتانسیون شود. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر بحث گروهی مبتنی بر سبک زندگی سالم بر کنترل هیپرتانسیون انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش کارآزمایی بالینی بر روی 50 بیمار مبتلا به هیپرتانسیون مراجعه کننده به درمانگاه قلب سید الشهدای ارومیه انجام شد. پس از انتخاب نمونه ها به صورت در دسترس، به طور تصادفی به دو گروه کنترل و آزمون تقسیم شدند. قبل از شروع مداخله و دو ماه بعد از مداخله در هر دو گروه فشار خون با استفاده از فشار سنج جیوه ای اندازه گیری و ثبت شد. در گروه آزمون 12 جلسه بحث گروهی، در مورد سبک زندگی سالم انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری تی مستقل و کای دو استفاده شد.
  یافته ها
  دو گروه کنترل و آزمون از نظر متغیرهای جمعیت شناختی همگن بودند (05/0p>). قبل از مداخله میانگین نمره فشار خون دیاستولیک و سیستولیک بین دو گروه کنترل و آزمون از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت (05/0p>) ولی بعد از مداخله میانگین نمرات فشار خون دیاستولیک و سیستولیک بین دو گروه از نظر آماری تفاوت معناداری داشت (0001/0=p).
  نتیجه گیری
  بحث گروهی مبتنی بر سبک زندگی سالم توانست باعث کاهش فشار خون سیتولیک و دیاستولیک در مددجویان مبتلا به هیپرتانسیون شود. لذا پیشنهاد می شود از این روش برای کاهش فشار خون بیماران با فشار خون بالا استفاده شود.
  کلیدواژگان: پرفشاری خون، فرایند های گروهی، سبک زندگی سالم
 • حمیدرضا سجادی *، فرهاد قدیری، عباس بهرام صفحات 530-537
  هدف
  ضعف عضلانی یک اختلال شایع در کودکان فلج مغزی اسپاستیک است که باعث مشکلاتی در انجام مهارت هایی مانند ایستادن، راه رفتن و دویدن می شود. هدف مطالعه حاضر تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی فزاینده گروهی با ضمیمه موسیقایی بر کارکرد حرکتی درشت و مشارکت در فعالیت های ورزشی کودکان فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک بود.
  مواد و روش ها
  27 کودک گردشی فلج مغزی دایپلژی اسپاستیک از کلینیک های کاردرمانی و مدارس استثنایی استان البرز که شامل (9 دختر و 18 پسر) با میانگین سنی دختران (5/10 سال) و پسران (11 سال) بودند به طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. گروه مداخله 12 هفته تمرین مقاومتی فزاینده گروهی با ضمیمه موسیقایی را که بر عضلات اندام های تحتانی متمرکز بود را برای سه زمان در هر هفته به مدت 55 دقیقه انجام دادند. به منظور سنجش کارکرد حرکتی درشت از ابعاد D (ایستادن) و E (راه رفتن، دویدن و پریدن) آزمون GMFM و برای سنجش مشارکت در فعالیت های ورزشی از پرسش نامه ارزیابی مشارکت و لذت کودکان (CAPE) استفاده شد.
  یافته ها
  در پایان مداخله افزایش معناداری در میانگین کارکرد حرکتی درشت گروه مداخله مشاهده شد که نسبت به گروه کنترل معنادار بود (05/0p<). اما بین دو گروه کنترل و مداخله تفاوت معناداری در میانگین مشارکت ورزشی مشاهده نشد (05/0
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه پیشنهاد می کند که تمرکز بر کارکردهای انگیزشی محیط تمرینات مقاومتی می تواند دارای قابلیت بالایی در تاثیرگذاری این نوع تمرینات بر کارکرد حرکتی درشت کودکان فلج مغزی باشد؛ اگر چه نمی تواند تاثیر معناداری بر مشارکت ورزشی این کودکان داشته باشد.
  کلیدواژگان: فلج مغزی، تمرین مقاومتی، ورزش درمانی، موسیقی درمانی، مهارت های حرکتی، فعالیت حرکتی
 • نیما گیاهی، صباحت حقی، محمد فرانوش، مجید میرمحمدخانی، عظیم مهرور، مریم تشویقی، امیرعباس هدایتی اصل، پرویز کوخایی * صفحات 538-543
  هدف
  دستگاه اعصاب مرکزی شایع ترین محل درگیری خارج از مغز استخوان در لوکمی لنفوبلاستیک حاد در هنگام عود بیماری می باشد. این مطالعه با هدف بررسی عوامل احتمالی مرتبط با عود این بیماری در دستگاه عصبی مرکزی در کودکان انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه گذشته نگر، اطلاعات پایه و بالینی کودکان زیر 15 سال مبتلا به لوکمی حاد لنفوبلاستیک که بین سال های 1386 تا 1393 به مرکز درمانی و تحقیقاتی سرطان کودکان محک تهران مراجعه کرده بودند، از زمان تشخیص تا عود احتمالی بیماری مورد تحلیل قرار گرفت. برای بررسی میزان عود از تحلیل بقا با روش کاپلان مایر و به منظور مقایسه آماری میان زیرگروه ها از لگ-رنک تست استفاده شد.
  یافته ها
  در این مطالعه داده های مربوط به 159 کودک (69 نفر دختر و 90 نفر پسر) با میانگین سنی 33/5 سال مورد تحلیل قرار گرفت. میانگین و انحراف معیار زمان پیگیری در بیماران 2/144±4/277 روز بود. از میان بیماران 19 نفر (9/11%) دچار عود در دستگاه اعصاب مرکزی شدند به طوری که بیش ترین موارد (42/68%)، مربوط به بیمارانی بود که هیچ گونه اختلال سایتوژنتیک در مایع مغزی نخاعی نداشتند. در آزمون لگ-رنک، ارتباط معنی داری میان سن و بروز عود دستگاه اعصاب مرکزی مشاهده نشد. میانگین و انحراف معیار مدت زمان زندگی پس از درمان در گروه پسران به صورت 04/21 66±/480 روز و در گروه دختران، به صورت 480/20±10/58 روز بود (05/0P<).
  نتیجه گیری
  جنس پسر به عنوان عامل خطر برای عود بیماری لوکمی لنفوبلاستیک در دستگاه عصبی مرکزی مطرح می باشد.
  کلیدواژگان: لوکمی لنفوبلاستیک حاد، عود دستگاه اعصاب مرکزی، بذل مایع مغزی نخاعی، جنسیت
 • غلامرضا مهاجری، وحید گوهریان، محسن کلاهدوزان * صفحات 544-549
  هدف
  تراکئوستومی از طریق جلد (Percutaneous Dilational Tracheostomy، PDT) روشی است که برای انجام تراکئوستومی الکتیو پیشنهاد شده است. هدف از این مطالعه تعیین توزیع فراوانی عوارض کوتاه مدت تراکئوستومی از طریق جلد در مقابل تراکئوستومی به روش جراحی (Surgical tracheostomy، ST) در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان می باشد.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی بیماران در دو گروه تراکئوستومی به روش جراحی ST و PDT به طور تصادفی تقسیم شدند. گروه اول: PDT و گروه دوم: ST. بیماران از نظر سن، جنس، مدت عمل، خونریزی حین عمل، طول گردن، هزینه و عوارض کوتاه مدت بعد از عمل مقایسه شدند.
  یافته ها
  40 بیمار در دو گروه 20 نفری PDT و ST به طور تصادفی تقسیم شدند. مدت انجام عمل در گروه PDT (05/5 دقیقه (به طور معنی داری کم تر از گروه ST (2/14 دقیقه) بود (05/0P<). هم چنین طول گردن بیماران در گروه PDT (0/6 سانتی متر) با گروه ST (65/6 سانتی متر) تفاوت معنی دار داشت (008/0=P). از نظر عوارض بعد از عمل در دو گروه تنها یک مورد عفونت محل است و ما در ST در طی پنج روز بعد از عمل مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  PDT روش ارجح در تراکئوستومی در بیماران الکتیو نسبت به ST است و حتی در گردن های کوتاه می توان از PDT استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تراکئوستومی از طریق جلد، تراکئوستومی به روش جراحی، طول گردن، عوارض
 • شیما مشفق، هادی حسن زاده *، مجید جدیدی، مجید میرمحمدخانی، احمد بیطرفان رجبی، علیرضا عمادی، علی عابدالهی، اصغر مازیار، میترا بخاراییان، فاطمه شعبانی، حامد معصومی، دانیال سیفی، طاهره خانی، محمد پورصمیمی، اطهر احتیاطی، شیما آمین صفحات 550-554
  هدف
  حفاظت پرتویی در برخی بیمارستان ها به لحاظ اقتصادی، ملاحظات سلامت، انسانی و اخلاقی از اهمیت بالایی برخوردار است. جهت ارتقاء حفاظت پرتویی در بیمارستان ها برخورداری از آگاهی و نگرش مطلوب و هم چنین عملکرد مناسب پرسنل نسبت به این مقوله، حائز اهمیت می باشد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت موجود دانش، نگرش و عملکرد پرسنل اتاق عمل در زمینه حفاظت پرتویی در کشور می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی مقطعی 332 پرسنل اتاق عمل در بیمارستان های شهرهای مختلف کشور با استفاده از روش چند مرحله ای انتخاب و دانش، نگرش و عملکرد آنان در زمینه حفاظت پرتویی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور اجرای این پژوهش، در سال 95-94 مجموع کارکنان اتاق عمل به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. پاسخ دهندگان به پرسش نامه شامل فیزیست ها، پرستاران، پرتوکاران و منشی ها در بیمارستان های مختلف با تعداد تخت کم، متوسط و زیاد بودند. استان های منتخب مورد بررسی شامل: البرز، آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوی، سمنان، قم، گلستان، گیلان، کردستان، کرمانشاه و مازندران می باشد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 16 و آزمون آماری one-way ANOVA با سطح معناداری (05/0>P) مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های این تحقیق نشان دهنده ی وجود ارتباط معنی دار بین سطح دانش، نگرش و عملکرد پرسنل اتاق عمل در زمینه حفاظت پرتویی و استان های متفاوت می باشد. هم چنین پارامتر تعداد تخت بیمارستان با سطح دانش، نگرش و عملکرد پرسنل مرتبط می باشد.
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه حاضر نشان داد استان های گلستان، تبریز و گیلان به ترتیب بالاترین سطح دانش، نگرش و عملکرد را دارا بودند و استان های سمنان، تهران و کردستان به ترتیب پایین ترین سطح دانش، نگرش و عملکرد را به خود اختصاص داده اند. هم چنین بین سطح دانش، نگرش و عملکرد پرسنل اتاق عمل در زمینه حفاظت پرتویی و استان های محل خدمت، تفاوت های معناداری وجود دارد که این موارد می تواند به علت کمبود رسیدگی و امکانات و کم تجربگی در استان های محروم و عدم دقت و توجه کافی به علت ازدحام در استان های غیر محروم باشد.
  کلیدواژگان: حفاظت پرتویی، دانش، نگرش، عملکرد
 • سید محمدعلی خاتمی فیروز آبادی *، محسن شفیعی، حسن تبیانیان، نقی شجاع صفحات 555-560
  هدف
  هدف این مطالعه، استفاده از روش (Data envelopment analysis) DEAبرای ارزیابی عمل کرد و اندازه گیری کارایی 13 بیمارستان استان سمنان بود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش برای اندازه گیری کارایی بیمارستان ها و مراکز خدمات درمانی از مسایل برنامه ریزی خطی پویا استفاده شده است.برای ارزیابی عمل کرد بیمارستان های استان سمنان از شاخص های ورودی و خروجی هر بیمارستان که مقادیر آن ها در مرکزآمار و اطلاعات هر بیمارستان موجود بوده استفاده شد. هم چنین برای حل مدل پویا به دست آمده در این مقاله از نرم افزار GAMS استفاده شده است.
  یافته ها
  با حل مدل های ریاضی برای هر بیمارستان،اندازه کارایی بیمارستان ها به دست آمده است و سپس واحدهای کارا و ناکارا مشخص گردیده اند و در صورت ناکارا بودن هر بیمارستان الگوی مناسب به آن بیمارستان داده شده است. بیمارستان های 2،3،6،7،8،12 و13 به عنوان واحدهای کارا شناخته شده اند و بیمارستان های 1،4،5،9،10و11 به عنوان واحدهای ناکارا شناخته شده اند.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق، ضمن معرفی الگوهای عمل کردی به مدیران عالی بخش سلامت، امکان برنامه ریزی دقیق تر برای توسعه ظرفیت خدمات بهداشتی درمانی و صرفه جویی در منابع را فراهم کرد.
  کلیدواژگان: کارایی بیمارستان، ارزیابی عمل کرد، تحلیل پوششی داده ها، ناکارایی
 • مهشید بهرامی، علیرضا دهدشتی *، میثم کرمی صفحات 561-567
  هدف
  در مطالعات آموزشی به نقش راهنمایی و مشاوره دانشجویان در آموزش عالی به‏منظور اطمینان از موفقیت‏های آموزشی و تربیتی اشاره شده است. این مطالعه با هدف ارزیابی عمل کرد اساتید راهنما از دیدگاه دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 1395 اجرا گردید.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و طرح مطالعه مقطعی-زمانی بود. در این مطالعه تعداد 162 نفر از دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سمنان به روش سرشماری وارد مطالعه گردیدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه 14 سوالی استفاده شد که در آن به حیطه های مختلف و مورد انتظار از عمل کرد اساتید راهنما اشاره شده است.
  یافته ها
  دانشجویان «امضاء و کنترل فرم انتخاب واحد و سایر فرم‏ها» را جزء قوی ترین عمل کرد و «معرفی دانشجو به واحدهای مربوطه برای رفع نیازهای وی» را جزء ضعیف‏ترین عمل کرد اساتید راهنما ارزیابی نمودند. بیش ترین علت مراجعه به استاد راهنما (34%) مشکلات تحصیلی و کم ترین علت مراجعه (1/3%) مشکلات روانی گزارش شد. دانشجویان عمل کرد استاد راهنما را 1/24% موارد خوب، 3/67% موارد متوسط و 6/8% موارد ضعیف ارزیابی نمودند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که بیش تر دانشجویان مورد پژوهش رضایت متوسطی از عمل کرد اساتید راهنما داشته‏اند. افزایش جلسات مشاوره و راهنمایی دانشجویان می‏تواند در بهبود عمل کرد اساتید راهنما موثر باشد. هم چنین توصیه می‏گردد اساتید به امر راهنمایی و مشاوره به‏صورت یک حرفه تخصصی به آن بپردازند.
  کلیدواژگان: ارزشیابی دانشجویان، مشاوره، دانشگاه، دانشجویان
 • اژدر حیدری، غلامعلی حمیدی، محمود سلامی، الهه اربابی، سمانه سادات علوی، مهسا هادی زاده، نسترن افسرده * صفحات 569-574
  هدف
  استروژن بر فعالیت نرونی تاثیرگذار است و گزارشات متناقضی در مورد نقش آن در تشنج وجود دارد. هم چنین مطالعات قبلی نشان داده اند که استروژن بر مسیر نیتریک اکساید در سیستم عصبی تاثیرگذار است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر تجویز استرادیول و عصاره سویا به عنوان یک فیتواستروژن گیاهی بر تشنجات کلونیک ناشی از پنتیلن تترازول و تغییرات سطح سرمی متابولیت های نیتریک اکساید در موش های صحرایی ماده اوارکتومی شده بود.
  مواد و روش ها
  60 سر موش صحرائی ماده نژاد ویستار به صورت تصادفی به شش گروه شامل کنترل، شاهد کنترل، اوارکتومی، حامل دارو، استرادیول μg/kg) 100، زیر جلدی) و عصاره سویا (mg/kg20، گاواژ) تقسیم بندی شدند. پس از 28 روز تجویز استرادیول یا عصاره سویا، تک دوز پنتیلن تترازول (mg/kg90، داخل صفاقی) جهت القاء تشنج تزریق شد و زمان تاخیر تا مشاهده تشنجات کلونیک ثبت شد. سطح متابولیت های نیتریک اکساید با استفاده از روش گریس اندازه گیری شد.
  یافته ها
  اوارکتومی به صورت معنی داری موجب کاهش زمان رسیدن به تشنجات کلونیک و سطح سرمی متابولیت های نیتریک اکساید شد. تجویز استرادیول به مدت 28 روز به صورت معنی داری زمان رسیدن به تشنجات کلونیک و سطح سرمی متابولیت های نیتریک اکساید را افزایش داد (05/0P<)، تجویز سویا بر این پارامترها تاثیر معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  هورمون های تخمدان بر تشنج و مسیر نیتریک اکساید تاثیر دارند و اثر ضدتشنج استرادیول تا حدی به واسطه تعدیل مسیر نیتریک اکساید است.
  کلیدواژگان: تشنج، سویا، استرادیول، نیتریک اکساید، پنتیلن تترازول، اوارکتومی
 • جعفر امیر سادات، منوچهر صفری، عباسعلی وفایی، بهپور یوسفی، علی رشیدی پور، حمیدرضا ثامنی * صفحات 575-581
  هدف
  هورمون های تیروئیدی نقش کلیدی در تکامل سیستم های مختلف بدن دارند. هیپوتیروئیدی مادری با کاهش دریافت هورمون های تیروئیدی توسط جنین، تغییرات ساختاری و عمل کردی در بیضه ایجاد می کند. ورزش می تواند با افزایش هورمون های تیروئیدی احتمالا سبب بهبود این تغییرات شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر ورزش ارادی بر تغییرات هیستوپاتولوژیک بیضه فرزندان موش های هیپوتیروئید می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی تعداد 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با سن 30 روز به طور تصادفی به چهار گروه؛ سالم غیر ورزشی، سالم ورزش ارادی، هیپوتیروئیدی غیر ورزشی، هیپوتیروئیدی ورزش ارادی تقسیم شدند. کلیه آزمایش ها از روز 30 بعد از تولد شروع و در روز 44 بعد از تولد پایان یافتند. با افزودن داروی آنتی تیروئید 6- پروپیل 2- تیواوراسیل به آب آشامیدنی حیوانات از روز 6 بارداری تا روز 21 پس از تولد هیپوتیروئیدی ایجاد شد. در پایان آزمایش از بیضه ها مقاطع 5 میکرونی تهیه و با استفاده از میکروسکوپ نوری مجهز به نرم افزار آنالیز تصاویر بافتی هیستومورفومتری شدند.
  یافته ها
  هیپوتیروئیدی سبب کاهش تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه، لایدیگ، ضخامت غشای پایه، قطر اپی تلیوم منی ساز و افزایش سلول های سرتولی گردید. استفاده از ورزش باعث افزایش تعداد سلول های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه و لایدیگ، ضخامت غشای پایه، قطر اپی تلیوم منی ساز و کاهش سلول های سرتولی گردید.د
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که ورزش احتمالا به طور قابل ملاحظه ای از تغییرات ساختاری و عمل کردی بیضه جلوگیری می کن
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که ورزش احتمالا به طور قابل ملاحظه ای از تغییرات ساختاری و عمل کردی بیضه جلوگیری می کن.
  کلیدواژگان: ورزش، هیپوتیروئیدی، بیضه، هیستوپاتولوژیک، موش صحرایی
 • زهرا کوشافر، مونا سلیمی *، آمنه جاوید صفحات 582-587
  هدف
  یکی از مشکلات مهم در درمان سرطان پستان، اثرات جانبی ناخواسته و مقاومت داروهای شیمی درمانی موجود است. بنابراین، همیشه نیاز برای یافتن عوامل ضد سرطانی جدید با سمیت محدود و مقاومت دارویی کم تر نسبت به سلول های سرطانی وجود دارد. مشتقات هیدرازیدی دارای طیف گسترده ای از فعالیت های زیستی من جمله ضد توموری می باشند. هدف این مطالعه، بررسی اثرات ضد سرطان پستانی یک مشتق هیدرازیدی جدید به نام 2- (فنیل تیو) بنزوییک اسید (5-نیترو-2-فوریلیدن) هیدرازید ( ترکیب A) در مدل موشی سرطان بود.
  مواد و روش ها
  106سلول 4T1 به ناحیه fat pad پستانی موش ماده 8-6 هفته ای نژاد BALB/c تزریق گردید تا مدل سرطان پستانی syngenic ایجاد شود. بهد از قابل لمس شدن تومورهای پستانی، فعالیت ضد توموری با تزریق داخل صفاقی دوزهای 1، 10 و 50 میلی گرم به ازای یک گیلوگرم وزن بدن در هر روز به مدت 3 هفته بررسی شد.
  یافته ها
  متاستاز ریه، 28 روز پس از تزریق سلول ها مشاهده و با آزمایشات هیستوپاتولوژیک تایید شد. نتایج نشان داد که گروه موشی تیمار شده با ترکیب A رشد تومور اولیه درهمه دوزهای دریافت شده در مدت 3 هفته تزریق ماده کاهش پیدا کرد و اثر دوزmg/kg 10 در کاهش اندازه تومور بیشتر از سایر دوزها بود. اطلاعات هیستوپاتولوژی کاهش رشد توموری را همراه با التهاب گسترده تایید نمود. هم چنین دوز mg/kg 10 اندازه تومور ریوی را کاهش و موجب نکروز گردید.
  نتیجه گیری
  در مجموع، پتانسیل بالای ترکیب A، آن را به عنوان یک عامل شیمی درمانی امید بخش برای درمان سرطان پستان مطرح می نماید.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، هیدرازید، موش BALB، c، هیستوپاتولوژی
 • نعیمه کاشفی پسندیده، محمدرضا حبیبی، حامد طهماسبی، محمدرضا عربستانی * صفحات 588-593
  هدف
  استفاده از ویتامین K، در سلامت انسان نقش بسیار مهمی دارد. ممکن است این ویتامین اثراتی بر عمل کرد برخی عوامل بیماری زایی مانند بیوفیلم در استافیلوکوک اورئوس بگذارند. هدف از این مطالعه بررسی فعالیت ژن های بیوفیلم icaA و icaR استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین تیمار شده با ویتامین K در نمونه های زخم می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی مداخله ای، 15 ایزوله استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین با استفاده از غلظت های هفت گانه از پودر ویتامین K که به صورت 1، 10، 50، 100، 200، 300 و 500 میکروگرم بر میلی لیتر بود، تیمار شدند. بازه های زمانی 24، 48 و 72 ساعت جهت گرم خانه گذاری تعیین شد. در نهایت RNA های مورد نظر قبل از بعد از تیمار استخراج و سنتز cDNA صورت گرفت. با استفاده از روش qPCR میزان بیان ژن های icaA و icaR مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  مقادیر بیان ژن های icaA و icaR قبل از تیمار شدن با ویتامین ثبت شدند و به عنوان کنترل مورد استفاده قرار گرفتند. دو ژن مورد مطالعه در ایزوله های تیمار شده با ویتامین K دارای کاهش میزان بیان بودند. این اثردهی، از غلظت 200 میکروگرم به صورت کاملا محسوس دیده شد. هم چنین بیان ژن های icaA و icaR در گرم خانه گذاری 48 ساعت، بیش ترین کاهش را داشت.
  نتیجه گیری
  ویتامین K می تواند در کنار برخی آنتی بیوتیک ها، جهت درمان برخی از عفونت های پوستی استافیلوکوک اورئوس دارای مقاومت به متی سیلین موثر باشد.
  کلیدواژگان: بیان ژن، بیوفیلم، استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین، ویتامین K
 • علی رشیدی پور، عباسعلی وفایی *، امین مختاری زائر، حسین میلادی گرجی صفحات 594-602
  هدف
  سابقه مصرف طولانی مرفین سبب بروز اختلالات اضطرابی و رفتاری می شود. فعالیت های ورزشی قادرند اثرات مثبتی به ویژه از طریق فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) روی مغز داشته باشند. هدف این مطالعه، بررسی اثرات ورزش های ارادی و اجباری بر رفتارهای شبه اضطرابی و میزان BDNF در هیپوکامپ موش های در وابسته به مرفین بود.
  مواد و روش ها
  موش ها ابتدا با تزریق مرفین (mg/kg10) به صورت زیر جلدی، (روزی دو بار با فاصله 12 ساعت و به مدت 10 روز) وابسته شدند. سپس تزریق مرفین قطع شد و موش ها به مدت 10 روز در معرض برنامه های ورزشی اجباری (روزی 30 دقیقه) و ورزش ارادی قرار گرفتند. بعد از اتمام دوره ورزش، رفتارهای شبه اضطرابی در ماز به علاوه ای شکل و جعبه تاریک - روشن بررسی و میزان BDNF هیپوکمپ اندازه گیری شد.
  یافته ها
  در موش های مرفینی در وضعیت ترک، میزان رفتارهای اضطرابی در هر دو دستگاه به طور معنی داری افزایش و میزان BDNF هیپوکمپ کاهش یافت. هر دو نوع ورزش اختلالات اضطرابی را اصلاح نمودند ولی نتوانستند میزان BDNF هیپوکمپ را به حالت طبیعی برگرداند. هم چنین، در گروه های سالم هر دو نوع ورزش میزان اضطراب را در موش های سالم کاهش دادند و میزان BDNF هیپوکمپ را افزایش دادند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که فعالیت فیزیکی احتمالا از طریق مکانیسم های مستقل از BDNF اختلالات اضطرابی موش ها را در مرحله ترک اصلاح نمایند و از این رو، فعالیت فیزیکی یک روش مناسب برای اصلاح نارسایی های رفتاری ناشی از سابقه مصرف مرفین است.
  کلیدواژگان: وابستگی به مرفین، ورزش، اضطراب، BDNF
|
 • Salman Daliri, Changiz Rostami, Kourosh Sayehmiri *, Arezoo Karimi, Ali Delpisheh Pages 417-424
  Introduction
  Suicide attempts are made in various ways to end the life of a person, who is trying to eliminate himself by hurting his body. The present study conducted with the purpose of determining the prevalence and causes of suicide in Iran through meta-analysis and systematic review.
  Materials And Methods
  This study systematically and meta-analytically reviewed published papers on suicide attempts in Iran within 2001-2014. For this purpose, 31 articles of searching databases including Medlib, Google Scholar, PubMed, ISI, Science Direct, Scopus, SID, Medline, Magiran, Irandoc, extracted and the results were analyzed through weighted average and Poisson Distribution.
  Results
  Of the 21 studied cases, the highest prevalence of suicide attempt was for drug use (taking pills) (59.52%) and the least amount was for hanging out (0.77%). The highest prevalence of suicide causes was for family problems (57.39%) and the least amount was for academic failure (1.1%).
  Conclusion
  It is concluded that the most common suicide attempts in the last decade belonged to drug use and family problems were the most common causes of suicide. Thus, it is recommended that authorities adopt necessary interventions to limit access to harmful means and activate family counseling centers to prevent such attempts.
  Keywords: Suicide Attempt, Iran, Causality, Prevalence, Meta, Analysis
 • Zahra Rezaei, Maryam Sharifian Sani *, Leila Ostadhashemi, Gholamreza Ghaedamini Harouni Pages 425-431
  Introduction
  Physical, psychological and emotional status of mothers of children with cancer as a key element in providing services and care is affected by the disease and makes high tensions for them. This study aimed to investigate the quality of life of mothers of children with cancer in Iran.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, statistical population consisted of all mothers (900 subjects) of children with cancer were covered by MAHAK charity institution, in 2016. In this account, 210 samples were selected by a convenience sampling. Caregiver Quality of Life Index-Cancer scale was used for measuring the quality of life of mothers.
  Results
  In terms of mental-emotional burden 20% (20.63±12.51), life style disruption 55.7% (17.02±8.87), financial concerns 68.6% (4.70±3.61), total quality of life score 60.50% (65.86±24.76) of participants had a middle-low status, but according to positive adaptation (21.14±5.28) about 59% and 26.2% had good and very good status, respectively.
  Conclusion
  The mothers as the primary caregiver to children with cancer bear a great deal of burden of caring. Therefore, highlighting and taking seriously the role of mothers in the planning of the health system, not only the quality of life of families and especially mothers as the caregivers to children with cancer will upgrade, but also children with cancer will gain positive externalities as a result of this attention.
  Keywords: Quality of Life, Mothers, Child, Neoplasms, Caregivers, Cost of Illness
 • Fahime Rostami, Seyed Hossein Mohaqeqi Kamal *, Homeira Sajjadi, Farhad Nosrati Nejad, Samaneh Hosseinzadeh, Gholamreza Ghaedamini Harouni Pages 432-438
  Introduction
  Health literacy is considered as an important element in ability of women’s to engage in health promotion and preventive activities for yourself and their children. Therfore, the aim of this study was to investigate the relationship between health literacy of female-headed households with their children’s quality of life.
  Materials And Methods
  In the descriptive cross-sectional study 149 female-headed households covered by State Welfare Organization and Immam Khomeini Relief Foundation in the Nourabad city (Iran) in 2016 were selected by census method. We applied demographic check list, Health Literacy for Iranian Adults (HELIA) and Child Health Questionnaire (CHQ) for data collection.
  Results
  The results showed that women health literacy with mean of 43.42 ±17.85 was in poor condition (89.3 percent of them had inadequate and marginal health literacy). Similarly, their children’s quality of life with mean of 65.89±11.27 was in moderate condition. In addition, results showed a positive relationship between health literacy of female and their children’s quality of life (p
  Conclusion
  Women's health literacy was correlated with the physical and mental health of their children. Hence, by developing comprehensive educational programs and simple and understandable educational materials for female-headed households, it is possible to take effective steps to develop health literacy skills and reduce the negative effects of limited health literacy in these families.
  Keywords: Health Literacy, Child, Quality of Life, Mothers, Single, Parent Family
 • Hossein Ansari *, Mahdi Mohammadi, Younes Mohammadi, Seyyed Mehdi Hashemi, Nilofar Ghavami, Fariba Zare, Hamideh Tekeh Pages 439-446
  Introduction
  Breast cancer (BC) is the most common cancer among Iranian women and around the world that has increasing trend in Iran in recent decades. Relatively, this study was aimed to assess socio-economic and menstrual-reproductive factors related to estimated risk of BC in southeast of Iran.
  Materials And Methods
  This cross sectional study was conducted on 260 women more than 35 years old referring to health centers in Zahedan city in 2016. The data was collected by interview using a structured questionnaire. Breast Cancer Risk Assessment Tool calculated the Gail risk for each subject. In addition to bivariate analyses, multiple linear regressions were used to predict the effect of each variable on the risk controlling for confounders.
  Results
  The mean age of the participants was 48.5 ± 7.6 years old. The 5 years and lifetime risk was 0.36 ± 0.21 and 5.3 ± 0.82 percent, respectively. Positive family history of BC, higher age of first live birth and age were related to higher 5 years risk (P
  Conclusion
  The risk of BC based on Gail model is not higher than expected level. Regarding to approving the known risk factors of BC in previous studies, the modified Gail model for women in southeast of Iran could be offered including the effect of known risk factors such as ethnicity, BMI, during of breastfeeding and history of divorce.
  Keywords: Breast Neoplasms, Statistical Models, Risk Factors, Iran
 • Afshin Hemmati, Seyedeh Fatemeh Yaghoobi, Hossein Hatami, Mahdi Shadnoush *, Mansoureh Baniasadi Pages 447-452
  Introduction
  Methadone treatment is one of the treatments for addiction. Methadone is an opioid agonist which chronic exposure to it leads to side effects such as weight gain. Hence, recognizing the different dimensions of abuse treatment and its consequences can be effective in improving the treatment process, better control of the patient's condition and preventing subsequent problems. The aim of this study was to investigate factors related to weight variation and anthropometry in patients undergoing methadone maintenance therapy.
  Materials And Methods
  In this study, 150 patients referred to the Semnan Substance Abuse Treatment Center (from 2011.3.21 to 2014.11.30). In this study, changes in weight and body mass index in patients and its relationship with variables such as age, smoking, education level, drug use time, marital status and employment were investigated.
  Results
  The results of this study indicate a significant difference in weight and body mass index in the first 3 months compared to the 3rd month in subjects with methadone maintenance treatment, which is more than the first three months (p 0.05)..
  Conclusion
  The results of this study showed that methadone maintenance therapy led to weight gain, which had a direct and meaningful relationship with variables such as duration of drug intake and smoking, while between weight gain and variables such as age, occupational status and the level of education, no meaningful relationship was found.
  Keywords: Methadone maintenance therapy, Weight, Body mass index
 • Alireza Aghaz, Faranak Salehi, Fateme Taaki, Hossein Jadidi, Akbar Bahrami, Ehsan Hemmati * Pages 453-457
  Introduction
  The phonological awareness is individual's knowledge of language constructive units or sensitivity to language sounds and it’s an important predictor of reading skill in children with autism spectrum. In this way, previous studies have shown that children with autism have problems with learning phonological awareness skills. The purpose of this study was to determine the pattern of phonological awareness skills in children of autism spectrum and comparison with normal children.
  Materials And Methods
  In this descriptive-analytical study, 10 children with autism spectrum disorders (ASD) and 10 normal children were matched in terms of age and gender. The phonological awareness skills of the subjects were evaluated using the Auditory Test of ASHA-5 Phonological Awareness Skills and the results were recorded in the checklist.
  Results
  In this research, the mean and standard deviation of the individual’s response were compared with each other, separated by gender. There was a significant difference between syllable, rhyming and phonological awareness in the two groups (p
  Conclusion
  Based on the results of this study, children with autism spectrum had lower level of phonological awareness than normal children. Also, the results showed that, as in normal children, in all subtests of the phonological awareness skills were not the same in the study group and did not develop to the same extent.
  Keywords: Autism Spectrum Disorder, Phonological Awareness, Reading, Children
 • Sanam Moradan *, Raheb Ghorbani, Parastoo Tabaei Pages 458-462
  Introduction
  Placenta previa is a common cause of bleeding in second and third trimester of pregnancy .Evidently; it is associated with high mortality and morbidity in the mother and fetus. This study aimed to determine the risk factors for placenta previa at the center of education, research and treatment of Amir Al-momenin hospital of Semnan.
  Materials And Methods
  In this case-control study, medical records of 50 patients with placenta previa and 100 control group (without suffering from placenta previa) randomly from among all pregnant women who admitted in Amir Al-momenin (AS) hospital (Semnan. Iran) subjected over the past ten years (April 2005 to March 2015). Information about the risk of placenta previa was compared between the two groups.
  Results
  Placenta previa patients comparison to the control group had higher age (31.02±3.34 vs. 26.15±4.53 and P = 0.001), higher number of previous pregnancies (3.42±1.18 vs. 0.94±0.79, P = 0.001), higher history of abortion and curettage (12% vs. 3%, P = 0.038) and higher previous cesarean section (86% versus 23%, P = 0.001); however, previous abortions without curettage (P = 0.531), a history of uterine surgery (P = 0.557), history of infertility (P = 0.637), history of infertility drag use (P = 0.465), history of endometriosis (P = 0.333) and doing hysterosalpangiography (P = 0.571) in the two groups were not significantly different.
  Conclusion
  Since the increase of age and prior cesarean are the risk factors of placenta previa, the obstetricians should consider these factors during prenatal care and should use appropriate methods of diagnosis and treatment for prevention of placenta previa complications.
  Keywords: Placenta Previa_Case – Control Study_Risk Factors
 • Mohammad Rashidi *, Mojtaba Eizadi, Mahsa Sedaghat, Hossein Ali Safakhah Pages 463-468
  Introduction
  Occurrence fatigue during exhaustive exercise occurs in response to lactate accumulation in blood and active muscles. This study aimed to determine the effects of whole body vibration with different speeds on blood lactate during the recovery phase after exhaustive exercise.
  Materials And Methods
  Sixty trained young males were randomly assigned to 4 groups and performed 15 min vibration with different speeds namely control (non-vibration), mild vibration (10 Hz), moderate vibration (20 Hz) and severe vibration (30 Hz) immediately after Cunningham exhaustive exercise test. Blood lactate concentrations were measured before, immediately and 15 min after exercise test for all 4 groups.
  Results
  A significant increase was found in blood lactate immediately after exercise compared with baseline for all groups (p0.05). A significant decrease was observed in blood lactate after 15 min recovery in moderate vibration compared with other groups (p
  Conclusion
  Based on these data, it is concluded that whole body vibration can be affects disposal blood lactate during recovery phase after exhaustive exercise and moderate frequency vibration (20 Hz) is the most effective method.
  Keywords: Lactic Acid, Exercise, Vibration, Fatigue
 • Saeedeh Sayari, Monir Nobahar *, Raheb Ghorbani Pages 469-477
  Introduction
  Acute myocardial infarction (AMI) is of particular importance within the range of cardiovascular diseases. AMI is accompanied by changes in physiological indicators that can put patients at risk. The aim of this study was to determine the effect of foot reflexology massage on physiological indicators in patients with AMI.
  Materials And Methods
  This study was a randomized clinical trial, sampling methods was purposeful and group assignment was done randomly in coronary care unit at Shahid Rajaei hospital, Karaj. Ninety patients with AMI were assigned in three experimental, placebo and control groups. Foot reflexology intervention was done on three consecutive days, each time 20 minutes. Physiological indicators including vital sign, blood oxygen saturation and cardiac rhythm were recorded before, immediately after and 20 minutes later for each group.
  Results
  In three periods, the percentage of blood oxygen saturation in experimental group was increasing (P
  Conclusion
  These findings indicate that foot reflexology massage increased blood oxygen saturation. Therefore, it is recommended to use this simple and cost effective method to improve oxygenation in patients with AMI.
  Keywords: Acute Infarction, Massage, Foot, Vital Signs, Oximetry, Reflexology
 • Hossein Alibakhshi, Masoomeh Salmani, Zahra Ahmadizadeh, Mona Siminghalam * Pages 478-483
  Introduction
  One of the most important problems in children with learning disabilities is weakness in fine motor skills. This highlights problems associated with learning difficulties and other activities of daily life and must be considered in treatment and rehabilitation programs. The present study examined the relationship between the persistence of primary reflexes and fine motor skills, in children with specific learning disorders.
  Materials And Methods
  In this cross - sectional study, 39 children with learning disability aged 9-7 years old were selected randomly for the target group and 38 healthy children aged 7-9 years old were matched with target group in age, sex and educational status were selected as control group. Primitive reflexes include Asymmetrical Tonic Neck Reflex, Symmetrical Tonic Neck Reflex and Tonic Labyrinthine Reflex were evaluated and for the fine motor, Purdue pegboard test was used.
  Results
  The results showed the persistence of primary reflexes in target group (p0.01).
  Conclusion
  Persistence of primary reflexes in children with learning disabilities can lead to poor performance of fine motor skills, and thus offering treatment plans for primary reflex inhibition can be useful to improve motor function in these children. Also it seems that persistence of ATNR effects on fine motor skills and inhibition of this reflex can improve fine motor skills.
  Keywords: Reflex, Motor Skills, Learning Disorders
 • Sanam Moradan *, Majid Mir Mohammad Khani, Ronaz Nikkhah, Hoda Doust Mohammadi Pages 484-490
  Introduction
  Abnormal uterine bleeding (AUB) is a common problem and might cause by lots of diseases. In this way, more than 50% of Iranian women give birth via C-section and previous studies demonstrated that abnormal bleeding could be an adverse effect of caesarean section. The aim of this study was to compare the incidence and causes of abnormal uterine bleeding patterns in women with a history of caesarean section versus vaginal delivery.
  Materials And Methods
  Three hundred patients were entered the study in Amir Almomenin hospital (Semnan, Iran). The method of sampling was simple. For each person, a questionnaire including demographic characteristics, AUB questions, physical examination and physical examination, and the causes of AUB, were completed based on paraclinical measures including laboratory tests, Pap smear, transvaginal sonography and sonohistrography.
  Results
  The incidence of hypomenorrhea in women with vaginal delivery was significantly higher (p
  Conclusion
  Occurrence of hypomenorrhea in vaginal delivery is higher and the duration period of occurrence of AUB is shorter after cesarean. The most common anatomic causes of abnormal vaginal bleeding in cesarean group were myoma and isthmocele.
  Keywords: Metrorrhagia, Uterine Hemorrhage, Cesarean Section
 • Farahnaz Bineshian, Sanam Mohsenin, Zohre Sharifi * Pages 491-496
  Introduction
  Interleukin-10 gene is an important gene for the hepatitis C virus (HCV) infection. Polymorphism in the promoter of interleukin 10 (IL-10) may influence the level of interleukin-10 production and also the susceptibility to inflammatory diseases. Therefore, the aim of this study was to determine the association between the polymorphism of -592C/A and -819 C/T - IL-10 with response to treatment in Iranian patients with HCV.
  Materials And Methods
  In this study, 40 patients with HCV (response to treatment), 40 patients unresponsive to treatment and 40 healthy individuals were randomly selected. Genomic DNA was extracted from Buffy coat layer using salting out method.The genotype of -819 (C/T) IL-10 and -592 (C/A) IL-10 were determined by ARMS-PCR. PCR products were electrophoresis on agarose gel 1.2%. Levels of both aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase) ALT (enzyme were determined.
  Results
  The -592C/A - IL-10 genotype in the group that had respond to the treatment was more than other groups (without response to treatment) and also they were significantly associated with normal levels of AST (24.6 ± 8.5 IU / L) and ALT (28.3 ± 11.7 IU / L) (P = 0.01). Significant differences between groups regarding with polymorphism 819 C/T - IL-10 were not observed. Genotype 819 (T/T) - IL-10 was significantly more (P = 0.02) in the control group and in the group showed respons to treatment with normal levels of AST and ALT.
  Conclusion
  Most patients with genotype -592C/A - IL-10- had a sustained viral response to treatment. However, further studies are needed to explore in more detail the response to treatment in the patients with -592C/A - IL-10 genotype.
  Keywords: IL_10_Single Nucleotide Polymorphism_Hepatitis C Virus_592C_A_819 C_T
 • Behnaz Behnam, Majid Mirmohammadkhani, Fatemeh Daneshjooei, Masoumeh Esmaeilpour, Mina Sadat Mirsoja * Pages 497-502
  Introduction
  One of the common problems of people with Parkinson's disease is the lack of adequate balance in daily routines. Therefore, this study addressed the reliability of the test-retest of home-screening falling test for people with Parkinson's disease.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was performed on a sample of Parkinson's patients eligible for inclusion in the study that were selected using a simple non-probabilistic method. Participants were assessed twice by using a “home-screening falling test “in regard to keeping the balance in their daily routines. The reliability of the tool was assessed by internal consistency of the tool using Cronbach's alpha (based on the first stage questionnaire) and also the calculation of the intra-group correlation coefficient by a test-retest (one week interval). Also, for each instrument item, the Kappa coefficient was used to show the agreement rate between two tests and retest tests.
  Results
  In this study, 30 patients with Parkinson's disease were evaluated. In this account, based on the first stage evaluation, Cronbach's alpha was estimated to be 0.85 (P
  Conclusion
  The present study showed that home-screening tool and most of its items have a good reliability for measuring the balance of Parkinson's patients in the activity and can therefore be used as a tool for assessing the condition, treatment and modification. Patient’s home and also patient’s with Parkinson's referring to the rehabilitation centers with the goal of improving balance and preventing falls.
  Keywords: Test Retest Reliability, Accidental Falls, Parkinson Disease
 • Ali Osali * Pages 503-509
  Introduction
  The aim of this research was to investigate the effect of six -week aerobic exercise with moderate intensity and consumption of nanocurcumin on TNF-α and memory in 60-65 years old women with syndrome metabolic.
  Materials And Methods
  44 women with metabolic syndrome voluntarily took part in the present study. Correspondingly, participants were randomly divided in 4 groups: Control, Exercise, Curcumin, and Exercise Curcumin. Exercise training consisted of three sets of twelve-minute aerobic exercise training on a treadmill with 5 minute rest between the sets. One minute was added to the duration of exercise sets in each week. Blood samples were conducted before and after six -week. TNF-α level was measured by ELISA method and memory test were conduct with picture recall test.
  Results
  In comparison with the control group, following eight-week interventions TNF-α significantly decreased (P≤0.05) and memory recall significantly increased (P≤0.05) all treated groups. Moroner, these changes were significantly higher in the Exercise Curcumin group than other treated groups.
  Conclusion
  This study showed six-week interventions lead to increased memory recall. This may be due to a decline in TNF-α levels and improvement of metabolic syndrome.
  Keywords: Exercise, Tumor Necrosis Factor?alpha, Memory, Metabolic Syndrome, Curcumin, Nanoparticles
 • Zahra Asgariani, Shahnaz Barat, Sussan Moudi *, Angela Hamidia, Ali Bijani Pages 510-516
  Introduction
  Premenstrual syndrome (PMS) is a common health problem in women in reproductive age which can impact their performance and quality of life. Considering drug- related side effects and limited evidences supporting the efficacy of hypnosis in PMS, the present study aimed to compare the effectiveness of hypnosis and the muscle relaxation in the symptom-relief of premenstrual syndrome.
  Materials And Methods
  This randomized controlled clinical trial (RCT) was conducted on all 38 women with diagnostic criteria of premenstrual dysphoric disorder (based on DSM IV) who were referred to the clinics of Yahyanejad and Rohani Hospital in Babol (Iran) in 2016. They were allocated into two groups randomly. The first group received muscle relaxation and the second group received hypnotherapy. The patients filled out PMS symptom severity questionnaires at baseline, the 1st and 3rd months after intervention. Eight patients lost the follow up; therefore, data related to 30 patients was analyzed
  Results
  Data analysis showed that the two groups were similar in demographic characteristics (P > 0.05). Mean of symptom severity score decreased significantly in the hypnotherapy group in comparison with the muscle relaxation group (p
  Conclusion
  It seems that hypnosis can be significantly effective in the treatment of PMS and can reduce its symptoms.
  Keywords: Premenstrual Syndrome, Hypnosis, Muscle Relaxation
 • Ghodratollah Roshanaei, Tahereh Omidi, Javad Faradmal *, Maliheh Safari, Jalal Poorolajal Pages 517-523
  Introduction
  The common method for estimating survival indices is the Cox model. In the data with high volume, different order of interaction in the model is predictable. In that case, performance of the Cox model is not properly. Correspondingly, random survival forest (RSF) model is an alternative to the Cox model in this situation. The aim of this study is to determine factors that affected survival of patients with kidney transplant using RSF.
  Materials And Methods
  This historical cohort study carried on 459 kidney transplant recipients of living donor during of 1993- 2011 in Hamadan (Iran). Time between kidney transplant and irreversible transplant rejection was considered as a response. Modeling of determinants of survival was performed using Cox and RSF models and they were compared.
  Results
  The survival rate of 5, 10 and 15 years were 91.6%, 85.3% and 74.9% respectively. Important variables selected based on various criteria in RSF were age of transplant recipient, the patient's condition at discharge, hemoglobin of receptor, the last Creatinine and the use of immunosuppressive drugs (inhibitors drug) in RSF model. Age of recipient, the patient's condition at discharge and the use of immunosuppressive drugs in the Cox model were significant.
  Conclusion
  Age of recipient, the patient's condition at discharge and the use of immunosuppressive drugs are determined as risk factors in Cox regression while the RSF method with less limited assumptions is able to determine risk factors of survival rate more precisely.
  Keywords: kidney Transplantation, Living Donors, Proportional hazard model, Random Survival Forest
 • Behrooz Rezaei, Masumeh Hemmati Maslakpak *, Kamal Khademvatan Pages 524-529
  Introduction
  Lifestyle affects the health of the individual, and also adopting an unhealthy lifestyle can lead to various diseases, including hypertension. In this way, this study aimed to determine the effect of group discussion based on healthy lifestyle on hypertension control.
  Materials And Methods
  In the current randomized controlled trial, 50 patients of Urmia Clinical-Educational Center of Sayyed-Al Shohadain (Iran) were selected conveniently; they were then randomly allocated into two groups: the control and experimental groups. Before and two months after intervention in both groups, blood pressure was measured and recorded using mercury manometer. In the experimental group, 12 sessions of group discussion were conducted on healthy lifestyle. Relatively, data analysis was performed by using t-test and chi square tests.
  Results
  Two groups of control and experimental were homogeneous for demographic variables (p>0.05). Before the intervention, no significant difference in mean scores of diastolic and systolic blood pressure was found between the control and the experimental groups (p>0.05). t Noticeably, after the intervention, the mean of diastolic and systolic blood pressure scores between intervention and control groups was statistically significant (p = 0.0001).
  Conclusion
  Group discussion based on healthy life style could reduce systolic and diastolic blood pressure in patients with hypertension. Therefore, it is recommended that this method can be used to reduce blood pressure in hypertensive patients.
  Keywords: Hypertension, Group Processes, Healthy Lifestyle
 • Hamid Reza Sajjadi *, Farhad Ghadiri, Abbas Bahram Pages 530-537
  Introduction
  Muscle weakness is a common disorder in children with cerebral palsy of spastic which can be causes problems in performing skills such as standing, walking and running. Relatively, the objective of the present study was to investigate the effects 12 weeks groups progressive resistance exercise with musical background on gross motor function and participation in physical activity of children with cerebral palsy of spastic diplegia.
  Materials And Methods
  Twenty - seven ambulation children with spastic CP occupational therapy clinics and special schools from Alborz province (Iran), included nine girls and eighteen boys with a mean age of girls (10.5 years) and boys (11 years) were devideded into an intervention and control group randomly. Intervention group performed group progressive resistance exercise with musical background for 12 weeks (3 sessions per week and each session lasted for 55 min) that focused on lower limb muscles. Gross Motor Function Measure (GMFM) test was used to measure the gross motor function including the dimension D (standing) & E (walking, running and jumping), and the Children's Assessment of Participation and Enjoyment questionnaire (CAPE) was used to measure participation in activity sports.
  Results
  Notably, the intervention group had a significant increase in the gross motor function and also in the intervention group was statistically significant (p 0.05).
  Conclusion
  The findings of this study suggest that focusing on the motivational functions of resistance exercise environment can be high potential in the effectiveness of this types exercise on the gross motor function in children with cerebral palsy of spastic, although not have a significant effect on sports participation.
  Keywords: Cerebral Palsy, Resistance Training, Exercise Therapy, Music Therapy, Motor Skills, Motor Activity
 • Nima Giahi, Sabahat Haghi, Mohammad Faranoosh, Majid Mirmohammadkhani, Azim Mehrvar, Maryam Tashvighi, Amirabbas Hedayatiasl, Parviz Kokhaei * Pages 538-543
  Introduction
  The Central Nervous System (CNS) is the most frequently affected extramedullary site of relapse (up to 30-40%). Importantly, study of possible risk factors associated with the CNS relapse was the purpose of this research.
  Materials And Methods
  In this retrospective cohort study, 159 children aged less than 15 years, diagnosed with ALL from 2008 to 2015, who are referred to Mahak Pediatric Cancer Hospital and Research Center, chosen by convenient sampling and afterwards their information were recorded. Data analysis done by using SPSS software version 16; at first, statistics were described using the mean and standard deviation. Then, we did Log-rank test and Kaplan-Mayer analysis to compare the proportions. Survival analysis model helped us to discuss about the relapse rate.
  Results
  Among children in the study, 56.6% are male with the average age of 5.33 years. The CNS relapse occurred in 19 patients (11.9%). In the first lumbar puncture (LP) done for diagnostic approach, 24 patients (15.09%) got traumatized. However, there was no significant deference between these patients and the other group with clean puncture (P = 0.961).The majority of relapses (68.42%) were in patients with no cytogenetic abnormalities. In Log-rank test there was no proof to support the age related CNS relapse (P=0.197). The average and standard deviation of life long after treatment was in order 480.66 and 21.04 days in males and 480.20 and 10.58 days in females(P=0.030).
  Conclusion
  Boy sex is a risk factor for CNS relapse in ALL. Traumatized lumbar puncture would remove from the risk factors in contrast to some other studies according to our research. Finally, considering the previous studies, more researches with greater population is recommended.
  Keywords: Acute Lymphoblastic Leukemia, CNS Relapse, Child
 • Gholamreza Mohajeri, Vahid Goharian, Mohsen Kolahdouzan * Pages 544-549
  Introduction
  Percutaneous dilatation tracheostomy (PDT) is suggested as a method to perform an elective tracheostomy. The aim of this study was to determine the frequency distribution of short-term complications of tracheostomy through the lid in contrast to tracheostomy tracheostomy (ST) in Alzahra hospital in Isfahan (Iran).
  Materials And Methods
  In this clinical trial study, 40 patients were divided randomly into two groups of 20 patiencts: PDT, and surgical tracheostomy (ST). Patients were matched for age, sex, duration of surgery and intraoperative bleeding, length neck, cost, short-term complications.
  Results
  Duration of operation and length of the neck in the PDT group was significantly less than ST (5.05 vs 14.2 min, P
  Conclusion
  In patients with elective tracheotomy PDT than ST is the preferred method and even in the patients with short neck PDT can be used.
  Keywords: Percutaneous Dilatation Tracheostomy, Surgical Tracheostomy, Neck Length, Complications
 • Shima Moshfegh, Hadi Hasanzadeh *, Majid Jadidi, Majid Mirmohammadkhani, Ahmad Bitarafan-Rajabi, Alireza Emadi, Ali Abedelahi, Asghar Maziar, Mitra Bokharaeian, Fatemeh Shabani, Hamed Masoumi, Danial Seifi, Tahereh Khani, Mohammad Pursamimi, Athar Ehtiati, Shima Amin Pages 550-554
  Background And Aims
  Inequalities of geographical areas due to inappropriate concentration of facilities in various socio-economic areas have led to an increase in potential health risks for people in the community. Radiation protection in hospitals is a very important topic due to some economical, health, human and moral considerations. In order to promote a radiological protection program in hospitals, it is very important to have a good knowledge and attitude, as well as proper practice of personnel in this area. Therefore, the purpose of this study was to investigate the current status regarding knowledge, attitude and practice of operating room personnel about radiation protection in Iran.
  Materials And Methods
  This descriptive cross-sectional study was performed on 332 operating room personnel with random selection in hospitals on the knowledge, attitude and practice at different cities in Iran. To do so, the operating room staff was considered as a statistical society in 1394-95. The respondents to the questionnaire included physicists, nurses, apprentice and secretaries in different hospitals with low, medium and large number of beds. The selected provinces included: Alborz, East Azarbaijan, Tehran, Khorasan Razavi, Semnan, Qom, Golestan, Gilan, Kurdistan, Kermanshah and Mazandaran.
  Results
  The findings of this study indicate that there is a significant relationship between the level of knowledge, attitude and practice of operating room personnel in radiation protection and different provinces. Also, the number of hospital beds is affected by the level of knowledge, attitude and performance of the personnel.
  Conclusion
  According to the findings, it can be concluded that the existence of differences can be due to the lack of care and facilities and the lack of experience of personnel, the number of specialized and limited specialized staff in conducting in-service training courses that necessitates the importance of taking strategies to eliminate them.
  Keywords: Radiation protection, Knowledge, Attitude, practice
 • Seyed Mohammad Ali Khatami Firouzabadi *, Mohsen Shafiei Nikabadi, Hassan Tebyanian, Naghi Shoji Pages 555-560
  Introduction
  The aim of this study was to investigate and analyze the performance of 13 hospitals in Semnan province using data envelopment analysis (DEA) technique.
  Materials And Methods
  In this research, dynamic linear programming was used to measure the performance of units under the supervision of medical sciences, including hospitals and health centers. For evaluating the performance of hospitals in Semnan province, input and output indices of each hospital, their values in the center and the information of each hospital were available. GAMs software was also used to solve the dynamic model obtained in this paper.
  Results
  By solving mathematical models for each hospital, the efficiency of the hospitals has been achieved, and then the efficient and inefficient units have been identified. If each hospital was inadequate, a suitable model was given to the hospital. Finally, a ranking methodology was used to distinguish between efficient hospitals. Hospitals 2, 3, 6, 7, 8, 12 and 13 were known as efficient units for the whole of these three years, and hospitals 1, 4, 5, 9, 10, and 11 were known as inefficient units.
  Conclusion
  With the implementation of this research, it is possible to introduce the functional models to the top managers of the health sector, providing more accurate planning for the development of capacity for health services and saving resources.
  Keywords: Hospital Efficiency, Performance evaluation, DEA, Inefficiency
 • Mahshid Bahrami, Alireza Dehdashti *, Meysam Karami Pages 561-567
  Introduction
  Educational studies have revealed the significance of advising students in higher education to ensure training and educational success. The purpose of this study was to explore the views of students concerning the advising performance of faculty members in 2016.
  Materials And Methods
  This study was descriptive and analytical with a cross-sectional design. One hundred sixty two students enrolled at faculty of health at Semnan University of Medical sciences (Semnan, Iran) randomly included in the study. A questionnaire with 14 items was used to collect data on various expected activities of academic advisor performance.
  Results
  Students evaluated “Signing and controlling course selection and other forms” as the strongest performance and “advising students on their expectations and demands” as the weakest performance of their advisors. Students mostly referred to advisors to seek for educational and training support (34%) and rarely referred for mental advisory (3.4%). The results showed that 24.1% of surveyed students rated their advisor as doing good, 67.3% as doing fairly good, and 8.6% as doing poor performance.
  Conclusion
  This study indicated that students experienced an overall fair satisfaction of advisors. Importantly, students suggested that faculty members being more available to meet with students to improve advisor performance. Also advisors should provide more professional guidance to students.
  Keywords: Evaluation students, Counseling, Universities, Students
 • Azhdar Heydari, Gholamali Hamidi, Mahmoud Salami, Elaheh Arbabi, Samaneh Sadat Alavi, Mahsa Hadizadeh, Nastaran Afsordeh * Pages 569-574
  Introduction
  Estrogen influences neuronal activity and there are controversial reports regarding its role on seizure. Also, previous studies have shown that estrogen influences the nitric oxide pathway in the nervous system. In this way, the aim of the present study was to investigate the effect of estradiol and soy extract as a phytoestrogen on pentylenetetrazole- induced clonic seizures and serum levels of nitric oxide metabolites (NOx) in ovariectomized rats.
  Materials And Methods
  Sixty female Wistar rats were randomly divided into six groups (n =10 in each group) including intact control, sham-control, ovariectomy, vehicle, estradiol (100 μg/kg, subcutaneously), and soy extract (20 mg/kg, gavage). After 28 days of estradiol or soy extract adminstration, single dose of pentylenetetrazole was injected (90 mg/kg, intraperitoneally) for seizure induction and latency to the clonic seizures was recorded. Serum levels of NOx were measured by Griess method.
  Results
  Ovariectomy significantly reduced the latency of clonic seizures and serum levels of NOx. Estradiol significantly increased the latency of clonic seizures and serum levels of NOx (P
  Conclusion
  Ovarian hormones have influence on seizure and nitric oxide pathway anticonvulsant effect of estradiol is related due to modulation of nitric oxide pathway slightly.
  Keywords: Seizure, Soybean, Estradiol, Nitric oxide, Pentylenetetrazole, Ovariectomy
 • Jafar Amirsadat, Manouchehr Safari, Abbasali Vafaei, Behpour Yousefi, Ali Rashidypour, Hamidreza Sameni * Pages 575-581
  Introduction
  Thyroid hormones play a key role in the evolution of various body systems. Relatively, maternal hypothyroidism results in structural and functional changes in the testis by decreasing thyroid hormones. Exercise can potentially improve these changes by increasing thyroid hormones. The purpose of this study was to investigate the effect of voluntary exercise on histopathological changes in testies in children of hypothyroid rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study 40 female Wistar rats were randomly divided into four groups by age 30 days: control-sedentary, control-voluntary exercise, hypothyroidism-sedentary, and hyperthyroidism - voluntary exercise. The total experiments started of the day 30 after birth and ended the day 44 after birth. Hypothyroidism was created using anti-thyroid drug 6-propyl 2-thiouracil from day 6 of pregnancy to day 21 after birth with the addition of the drinking water. At the end of testing, 5 micrometer sections were prepared from the testicle using a microscope equipped with software to analyze the images of tissue were histomorphometry.
  Results
  Hypothyroidism reduces number of spermatogonia cells, primary spermatocytes cells, leydig cells, and as well as increased sertoli cells in testis. Hypothyroidism also reduces basement membrane diameter and seminiferous epithelium thickness. Exercise increases the number spermatogonia cells, primary spermatocytes cells, leydig cells, and as well as reduced sertoli cells in testes. Exercise also increases basement membrane diameter and seminiferous epithelium thickness.
  Conclusion
  This study showed that exercise is likely to substantially prevent the testis from structural and functional changes due to hypothyroidism.
  Keywords: Exercise, Hypothyroidism, Testes, Histopathology, Rat
 • Zahra Kooshafar, Mona Salimi *, Ameneh Javid Pages 582-587
  Introduction
  One of the major problems of breast cancer is unwanted side effects and tumor resistance to the available chemotherapeutics. Therefore, there is always a need toward finding new anticancer agents with limited toxicity and less multidrug resistance of cancer cells. Literature studies on hydrazones have shown that these derivatives have a wide variety of biological activities including antitumoral effects. Thus, the aim of this study was to examine the antitumor effect of a novel hydrazide derivative [2- (phenlthoi) benzoid acid (5-nitor-2-furyline) hydrazid (Compound A)] in mammalian mice model.
  Materials And Methods
  We injected 106 4T1 cells into mammary fat pad of 6-8 week old female BALB/c mice to establish the syngenic breast cancer model. Following, the apperance of brerast tumors, the compound A was injected (i.p.) at doses of 1, 10 and 50 mg/kg per days for three weeks.
  Results
  ung metastasis was observed after 28 days of cell injection, which was confirmed by histopathological experiments. Compound A treated mice group significantly reduced primary tumor growth at all tested doses; however, the dose of 10 mg/kg was the most effective in reducing the tumor size. Histopathologic data showed that the regression of tumor growth was associated with extensive inflammation. The dose of 10 mg/kg compound A reduced size of secondary lung tumor and caused necrosis.
  Conclusion
  Collectively, the great potential exhibited by compound A could make it a promising chemotherapeutic candidate for breast cancer.
  Keywords: Breast Cancer, Hydrazide, BALB, c Mice, Histopathology
 • Naime Kashefi Pasandideh, Mohammad Reza Habibi, Hamed Tahmasebi, Mohammad Reza Arabestani * Pages 588-593
  Introduction
  The use of vitamin K plays a very important role in human health. This vitamin may have effects on some of the pathogens such as biofilms in Staphylococcus aureus.In this account, the purpose of this study was to determine the effect of vitamin K on the expression of icaA and icaR genes in methicillin-resistant S. aureus isolated from the wound sample.
  Materials And Methods
  In this interventional study, 15 isolates of methicillin-resistant S. aureus were treated with vitamin K at concentrations of 1, 10, 50, 100, 200, 300 and 500 μg / ml. Time intervals for incubation were determined 24, 48 and 72 hours. Finally, the desired RNA was extracted and cDNA was synthesized. The expressions of icaA and icaR genes were evaluated using qPCR method.
  Results
  The expression levels of icaA and icaR genes were used as controls prior to vitamin treatment. Both of genes showed a reduced expression rate in isolates which treated by vitamin K. This effect on the expression of icaA and icaR was clearly observed at a concentration of 200 μg and also in the 48-hour incubation.
  Conclusion
  Vitamin K along with some antibiotics could be effective against some certain skin infections which caused by methicillin resistance S. aureus.
  Keywords: Gene expression, Biofilm, Methicillin, resistant Staphylococcus aureus, Vitamin K
 • Ali Rashidy-Pour, Abbas Ali Vafaei *, Amin Mokhtari-Zaer, Hossein Miladi-Gorji Pages 594-602
  Introduction
  The long history of morphine consumption causes anxiety and behavioral disorders. Sport activities can have positive effects, especially via brain-derived neurotrophic factor (BDNF) on the brain. The purpose of this study was to investigate the effects of voluntary and compulsory exercise on anxiety-like behaviors and BDNF levels in hippocampus in morphine-dependent rats.
  Materials And Methods
  Rats were injected with bi-daily doses (10 mg/kg, at 12 hr intervals) of morphine for 10 days. Following, the rats in voluntary exercise were allowed to freely exercise in a running wheel for 10 days. The rats in the treadmill exercise groups were forced to run on a motorized treadmill for 30 min once a day for 10 days. Then, anxiety profile was tested using elevated plus maze (EPM) and light-dark box (L/D), and hippocampal BDNF was measured.
  Results
  Morphine abstinent rats showed increased anxiety in both EPM and L/D box and reduced hippocampal BDNF. Enhanced anxiety, but not a decline in hippocampal BDNF was alleviated by both exercise regimens. Moreover, both exercises increased hippocampal BNDF and reduced anxiety in none-morphine treated rats.
  Conclusion
  This study showed that physical acivity could allivate the anxiety deficits in morphine abstienet rats probably through mechanisms that do not involve hippocampal BDNF. This suggests that physical acivity could be a potential therpeautic method to reduce anxiety disorders during abstience perioid.
  Keywords: Exercise, Morphine Dependence, Anxiety, BDNF