فهرست مطالب

علوم و فنون باغبانی ایران - سال هجدهم شماره 2 (تابستان 1396)
 • سال هجدهم شماره 2 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/31
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اسما شاه حسینی، علیرضا شهسوار * صفحات 103-114
  بررسی ویژگی های ریخت شناسی دانه های گرده نقش بسیار مهمی در شناسایی رقم های مختلف درختان نر دارد. در این پژوهش ویژگی های ریخت شناسی دانه های گرده درختان نر هشت رقم خرما شامل ’شاهانی‘، ’کبکاب‘، ’زاهدی‘، ’بریم‘، ’فاریاب‘، ’شیخ عالی‘، ’فرد‘ و ’جارویس‘ با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره بررسی شد. نتیجه ها نشان داد که دانه های گرده در همه رقم ها، به شکل تک دانه، بیضوی، مخروطی و دارای یک شیار طولی بودند. تزیین های سطح خارجی (اگزین) دانه های گرده از نوع مشبک، نامنظم و به اندازه های متفاوت بود. همچنین دانه های گرده ابعاد (طول و عرض)، وزن، تعداد منفذها و درصد تنژگی مختلف داشتند. به طوری که بیشترین طول دانه های گرده در رقم ’فرد‘ (52/24 میکرومتر)، بیشترین عرض دانه های گرده در رقم های ’زاهدی‘ (24/13 میکرومتر) و ’فاریاب‘ (20/13 میکرومتر)، بیشترین مقدار وزنی دانه های گرده در رقم های ’جارویس‘ (10/22 گرم) و’فاریاب‘ (25/21 گرم)، بیشترین تعداد منفذها در سطح خارجی دانه های گرده (18 عدد منفذ در هر میکرومترمربع) و بیشترین درصد تنژگی (30/78%) در رقم ’فرد‘ مشاهده شد. از نظر ویژگی های اسپات (چمچه) و گل آذین، رقم ’زاهدی‘ بیشترین طول چمچه (67/77 سانتی متر)، رقم ’جارویس‘ بیشترین عرض چمچه (19 سانتی متر)، رقم های ’جارویس‘ (67/1619 گرم) و ’زاهدی‘ (67/1535 گرم) بیشترین وزن چمچه، رقم ’شیخ عالی‘ بیشترین تعداد رشته در چمچه (67/183)، رقم ’کبکاب‘ بیشترین طول رشته در چمچه (سانتی متر 05/21)، رقم ’جارویس‘ بیشترین تعداد گل در هر رشته (53/72) و کل چمچه (66/10534) را داشتند. همچنین رنگ چمچه در هر هشت رقم درختان نر خرما متمایل به قهوه ای بود.
  کلیدواژگان: تک دانه، چمچه، درصد تنژگی، مشبک، میکروسکوپ الکترونی
 • مهری مشایخی، محمد اسماعیل امیری*، فریبرز حبیبی صفحات 115-128
  در این پژوهش، روند جذب عنصرهای معدنی شاخساره های پایه GF677 (Prunus persica × P. amygdalus) در پاسخ به تنش شوری در شرایط درون شیشه ای بررسی شد. ریز نمونه شاخساره های پایه GF677 در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) دارای یک میلی گرم در لیتر بنزیل آدنین (BA) و 1/0 میلی گرم در لیتر نفتالین استیک اسید (NAA) با غلظت های مختلف کلرید سدیم [صفر (شاهد)، 40، 80 و 120 میلی مولار] در چهار تکرار به مدت شش هفته کشت شدند. عنصرها در شاخساره پایه GF677 هر دو هفته یک بار اندازه گیری شدند. پایه GF677 توانست در غلظت های 40 و 80 میلی مولار به جذب نیتروژن و پتاسیم تا هفته ششم ادامه دهد. در تیمار شاهد و 40 میلی مولار، جذب فسفر تا هفته ششم ادامه پیدا کرد. در غلظت 40، 80 و 120 میلی مولار جذب منیزیم کاهش یافت. جذب آهن و روی در تمام غلظت های شوری کاهش یافت. جذب یون سدیم و کلر با افزایش سطح شوری در طی دوره شش هفته ای کشت، افزایش یافت. در کل می توان گفت با توجه به اثر هم کاهی کلرید سدیم، شاخساره های پایه GF677 توانستند به جذب نیتروژن، پتاسیم و کلسیم تا هفته ششم کشت ادامه دهد (به جز غلظت 120 میلی مولار)، ولی توانایی جذب منیزیم، آهن و روی را با گذشت زمان نداشتند.
  کلیدواژگان: پایهGF677، تنش شوری، عنصرهای پرمصرف، نیتروژن
 • مرتضی اسکندری، بهرام بانی نسب، سیروس قبادی، مهدیه غلامی * صفحات 129-142
  زالزالک یکی از پایه های بذری متحمل به کم سبزینگی ناشی از کمبود آهن برای درختان به و گلابی در شرایط خاک های آهکی است. اما خفتگی دوگانه بذر، درصد پایین تنژگی و همچنین طولانی بودن مدت زمان این فرایند برای تولید دانهال پیوندی از دشواری های آن است. این پژوهش با هدف برطرف نمودن خفتگی بذر زالزالک، افزایش درصد تنژگی بذرها و کاهش طول دوره تنژگی بذر این گونه، به منظور کاهش طول دوره تولید دانهال و کاهش مدت زمان فرایند تولید نهال های پیوندی انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح به طورکامل تصادفی با 3 تکرار انجام و اثر خراش دهی بذر با سولفوریک اسید غلیظ (%98) در سه بازه زمانی 0، 5/1 و 3 ساعت و چهار دوره تناوب دمایی گرم – سرد بر زالزالک گونه Crataegus atrosanguinea بررسی شد. همچنین تنژگی رویان این گونه نیز در آزمایشگاه کشت بافت با استفاده از ترکیب تیمارهای چینه سرمایی با نیترات پتاسیم و جیبرلیک اسید بررسی شد. نتیجه ها نشان داد افزایش مدت زمان خراش دهی و تناوب دمایی سبب افزایش معنی دار درصد تنژگی، میانگین تنژگی روزانه، سرعت تنژگی (کاهش مدت زمان رسیدن تا 50 درصد تنژگی پایانی (T50)) و شاخص بنیه بذر و همچنین کاهش میانگین زمان لازم برای تنژگی بذر نسبت به تیمار شاهد شد. کاربرد چینه سرمایی و تیمار جیبرلیک اسید در غلظت 100 میلی گرم در لیتر نیز موجب کاهش معنی دار میانگین زمان لازم برای تنژگی و افزایش درصد تنژگی، میانگین تنژگی روزانه، شاخص تنژگی و شاخص بنیه بذر در آزمون تنژگی رویان گونه C. atrosanguinea شد.
  کلیدواژگان: تناوب دمایی، تنژگی، خراش دهی، خفتگی بذر، زالزالک
 • مهوش زارعی، مجید عزیزی، مجید راحمی*، علی تهرانی فر، سهراب داورپناه صفحات 143-158
  شور شدن خاک ها در اثر تجمع نمک در خاک، تولید محصول های کشاورزی از جمله انجیر را کاهش می دهد. به منظور بررسی تاثیر سطح های مختلف تنش شوری (6/0، 4، 6 و 8 میلی موس بر سانتی متر) بر چهار دورگه انجیر، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح به طورکامل تصادفی انجام شد. دانهال های مورد ارزیابی از تلاقی رقم مادری سبز (S) و چهار رقم برانجیر پوزدنبالی (P)، خرمایی (K)، شاه انجیری (Sh) و دانه سفیدD) )، (S×P، S×K، S×Sh و S×D) به دست آمده بودند. اعمال تنش شوری در سطح هشت میلی موس بر سانتی متر منجر به افزایش غلظت پرولین (18/9 برابر)، کاروتنوئیدها (04/8%(، تراکم روزنه (13/54 %)، کاهش مقدار نسبی آب برگ (24/%15)، نشاسته (42/%39)، طول (68/%23) و قطر روزنه (60/%24) و هدایت روزنه ای (59/%73) نسبت به تیمار شاهد شد. با افزایش سطح شوری تا شش میلی موس بر سانتی متر، غلظت قندهای محلول کل، کلروفیل b و کلروفیل کل در مقایسه با تیمار شاهد افزایش یافت. بیش ترین مقدار پرولین، کلروفیل های a و b، کلروفیل کل، کاروتنوئیدها، قندهای محلول کل و نشاسته در دورگه S×K اندازه گیری شد. در حالی که کم ترین مقدار نسبی آب برگ در دورگه S×D و کم ترین غلظت کلروفیلb و کل در دورگه S× Sh اندازه گیری شد. هم چنین دورگه S×Sh بیش ترین مقدار کاهش طول و قطر روزنه و بیش ترین افزایش تراکم روزنه ای زیر شرایط تنش شوری را داشت، در حالی که کم ترین مقدار تراکم روزنه ای در دورگه S×K مشاهده شد. هم چنین در تیمار هشت میلی موس بر سانتی متر، بیش ترین و کم ترین درصد تغییرهای هدایت روزنه ای نسبت به تیمار شاهد به ترتیب در دورگه های S×P و S×K مشاهده شد. در بین چهار دورگه مورد بررسی، S×K شرایط تنش شوری را بیش تر از بقیه تحمل نمود و امکان استفاده از این دورگه در خاک های شور تا سطح هشت میلی موس بر سانتی متر وجود دارد.
  کلیدواژگان: پرولین، کاروتنوئید، کلروفیل، نشاسته، هدایت روزنه ای
 • حسین فتحی، محمد اسماعیل امیری*، علی ایمانی، جعفر حاجیلو، جعفر نیکبخت صفحات 159-176
  در این پژوهش رابطه های آبی، تبادل های گازی و دمای برگ در پنج رقم/ نژادگان بادام روی پایه GN15 در پاسخ به تنش کم آبیاری ارزیابی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در طرح کامل تصادفی با پنج نژادگان (سهند، فرانیس، K13-40، H و K3-3-1) و سه سطح آبیاری (ظرفیت زراعی، 70 % و 40 % ظرفیت زراعی) با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات باغبانی سهند انجام شد. نتیجه ها نشان داد محتوای نسبی آب برگ (RWC) از 21 تا 32 % و پتانسیل آب برگ (ΨLeaf) در نژادگان های حساس تا 8/4- مگا پاسکال کاهش یافت. نشت یونی (%EL) از 53 % تا 59 % در نژادگان های حساس (K3-3-1 و 13-40) افزایش یافت. در نژادگان های حساس، فتوسنتز (Pn) و هدایت روزنه ای برگ ها (gs) در پاسخ به تنش کم آبی ملایم و شدید 70 تا 75 % کاهش یافت. کارآیی مصرف آب (WUE) در بادام های متحمل به تنش کم آبیاری، 6 تا 7 برابر افزایش یافت. اختلاف دمای برگ در اول صبح و وسط روز در نژادگان های متحمل به طور معنی داری کاهش یافت. همبستگی منفی معنی داری بین اختلاف دما (TΔ) و سرعت فتوسنتز مشاهده شد. کاهش هدایت روزنه ای و توانایی حفظ RWC در سازوکار تحمل به تنش خشکی در بادام نقش دارند. بر اساس رابطه های همبستگی پیشنهاد می شود که TΔ می تواند یک ویژگی ساده قابل اندازه گیری برای نشان دادن افزایش تنش کم آبی در بادام باشد و درمدیریت آبیاری باغ ها استفاده شود. در این پژوهش رقم فرانیس و نژادگان های ایرانی سهند و H روی پایه GN15 در تحمل به تنش شدید خشکی بهتر عمل کردند.
  کلیدواژگان: پتانسیل آب برگ، محتوای آب نسبی برگ، مقدار فتوسنتز، نشت الکترولیت ها، هدایت روزنه ای
 • جواد فتاحی مقدم *، سیده الهام سیدقاسمی، یعقوب محمدعلیان صفحات 177-194
  نوع پایه بر کیفیت میوه نارنگی در زمان برداشت و پس از برداشت تاثیر دارد. در این آزمایش کیفیت میوه نارنگی رقم یاشار روی پنج پایه (نارنج، سیترنج، سیتروملو، پونسیروس و فلائینگ دراگون) در زمان برداشت، در انبار معمولی (دمای 7 تا 10 درجه سلسیوس، رطوبت 60 تا 70%) و سردخانه (دمای 5 درجه سلسیوس، رطوبت 85%) در دو سال بررسی شد. نتیجه ها نشان داد میوه در زمان برداشت روی پایه ی سیترنج کمترین و در دوره نگهداری روی پایه سیتروملو بالاترین مقدار آب میوه را داشت. مقدار TI (03/6 تا 8/6 در زمان برداشت) در دوره نگهداری کاهش ولی مقدار هدایت الکتریکی افزایش یافت. شاخص طعم (TSS/TA) در زمان برداشت در میوه روی پایه نارنج با مقدار 43/9 بیش ترین و روی پایه فلائینگ دراگون با مقدار 83/7 کم ترین بود که در دوره انبارداری افزایش یافت. گسترش رنگ پوست در میوه روی پایه سیترنج کم ترین بود. میوه در زمان برداشت روی پایه نارنج به طور معنی داری فنول بیشتری داشت. مقدار ویتامین C پوست میوه روی پایه فلائینگ دراگون هم در زمان برداشت و هم در دوره نگهداری، در هر دو روش نگهداری به طور معنی داری بیشتر از دیگر پایه ها بود. مقدار ظرفیت آنتی اکسیدانی بسته به نوع بافت میوه و پایه متفاوت بود. از نظر حسی، میوه ها تا روز 20 انبارداری رضایت بخش بودند اما در نمونه برداری روزهای 40 و 60 به ویژه در انبار معمولی، میوه روی پایه نارنج امتیاز کمتری (به ترتیب 67/4 و 67/3) داشت. به طورکلی، یاشار روی پایه پونسیروس ارزش غذایی و درصد آب مناسبی در دوره انبارداری داشت.
  کلیدواژگان: انبارمانی، پایه، کیفیت میوه، نارنگی یاشار
 • زهرا سادات خسروفرد*، سعید عشقی، ساسان راستگو، محمد هدایت صفحات 195-208
  این پژوهش با هدف بررسی اثر کاربرد ریشه ای و محلول پاشی برگی سیلیسیم روی رشد توت فرنگی و مقدار برخی عنصرهای غذایی در شرایط تنش شوری انجام شد. آزمایش در کشت بدون خاک به صورت فاکتوریل با دو عامل سیلیسیم و شوری در قالب طرح پایه کامل تصادفی در 3 تکرار بر روی نشاهای ریشه دار نشده توت فرنگی رقم پاجرو اجرا شد. پس از کشت و استقرار گیاهان، در مرحله چهار تا پنج برگی تنش شوری با استفاده از نمک کلرید سدیم (NaCl) با غلظت صفر و 40 میلی مولار در محلول غذایی اعمال شد. هم زمان با تنش شوری، تیمار سیلیسیک اسید در غلظت های صفر، 1 و 2 میلی مولار به صورت کاربرد ریشه ای یک روز در میان همراه با محلول غذایی و غلظت صفر، 4 و 8 میلی مولار به صورت محلول پاشی برگی هر دو هفته یک بار استفاده شد. ویژگی های ریخت شناسی و رویشی شامل وزن تر و خشک شاخساره و ریشه، سطح برگ، شاخص سبزینگی، سطح ویژه برگ، عملکرد کل و عنصرهای معدنی شامل سدیم، پتاسیم، کلر، سیلیسیم و نیتروژن گیاهان اندازه گیری شدند. نتیجه ها نشان داد که با افزایش غلظت نمک از صفر به 40 میلی مولار در کلیه سطح های کاربرد سیلیسیم، همه ویژگی ها به جز مقدار سدیم شاخساره و ریشه کاهش یافت. در بیشتر موارد استفاده از سیلیسیم باعث کاهش اثر منفی شوری شد، به طوری که ویژگی های رویشی گیاهان تیمار شده با سیلیسیم در شرایط شوری کاهش کمتری نسبت به گیاهان شاهد داشتند. همچنین، کاربرد ریشه ای سیلیسیم تاثیر بیشتری در کاهش اثرهای منفی شوری بر گیاه داشت.
  کلیدواژگان: سیلیسیم، شوری، عملکرد، کاربرد ریشه ای
 • مهدی حسینی فرهی*، مهدی دستیاران، فریما یوسفی صفحات 209-220
  تنش شوری یکی از مهم ترین عامل های تهدید کننده و کاهنده رشد و بهره وری گیاهان است، که اثرهای بسیار نامطلوبی بر تولید و رشد گیاهان در کشاورزی می گذارد. توت فرنگی یک گونه حساس به شوری می باشد و هدف از انجام این پژوهش استفاده از ترکیب های پلی آمین و هیومیک اسید در کاهش اثرهای منفی تنش شوری بر رشد و عملکرد گیاه توت فرنگی رقم آروماس بود. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در یک گلخانه تجاری مجهز به سیستم هیدروپونیک (آب کشت) با محیط کشت کوکوپیت و پرلایت (به نسبت مساوی) در شهر یاسوج انجام شد. فاکتور اول پلی آمین ها در پنج سطح پوتریسین صفر، 500، 1000 و اسپرمیدین 500 و 1000 میلی گرم در لیتر و فاکتور دوم هیومیک اسید در دو سطح صفر و 5 در هزار بود. در مدت آزمایش، کلیه بوته ها با محلول 40 میلی مولار کلریدسدیم آبیاری شدند. نتیجه ها نشان داد که شوری اثر معنی داری بر کاهش ویژگی های رشدی گیاه توت فرنگی داشت. کاربرد هیومیک اسید و پلی آمین ها باعث کاهش اثرهای منفی تنش شوری و بهبود ویژگی های کمی توت فرنگی شد. کاربرد پلی آمین ها و هیومیک اسید باعث افزایش غلظت عنصرهای آهن، کلسیم و پتاسیم در برگ توت فرنگی در شرایط تنش شوری شد. هم چنین کاربرد هیومیک اسید و پلی آمین ها باعث کاهش جذب سدیم در برگ و ریشه توت فرنگی شد. نتیجه این آزمایش نشان داد که شوری باعث کاهش ویژگی های رشدی گیاه توت فرنگی می شود، ولی کاربرد پوتریسین و اسپرمیدین 500 میلی گرم در لیتر و هیومیک اسید 5 در هزار می تواند اثرهای نامطلوب شوری را کاهش دهد و باعث افزایش ویژگی های رویشی و زایشی و مقدار جذب عنصرهای معدنی در گیاه توت فرنگی زیر تنش شوری شود.
  کلیدواژگان: اسپرمیدین، پتاسیم، پوتریسین، تنش شوری، سدیم
|
 • A. Shah Hosseini, Ar Shahsavar * Pages 103-114
  Evaluation of morphological characteristics of pollen grains plays an important role in identifying the different male trees cultivars. In this research morphological characteristics of the pollen grains of male date palm trees of eight cultivars including ‘Shahani’, ‘Kabkab’, ‘Zahidi’, ‘Beraem’, ‘Faryab’, ‘Sheikhali’, ‘Fard’ and ‘Jarvis’ were studied using the scanning electron microscope. Results indicated that pollen grains shape of male date palm trees in all cultivars were monad, elliptical, fusiform and have a longitudinal groove. Outer surface ornamentations of the pollen grains (exine) were reticulate, irregular and with different sizes. Also the pollen grains have different dimensions (length and width), weight, number of pores and percentage of germination. So that the highest length of pollen grains in ‘Fard’ cultivar (24.52 μm), the highest width of pollen grains in ‘Zahidi’ (13.24 μm) and ‘Faryab’ (13.20 μm) cultivars, the highest amount of weight of pollen grains in ‘Jarvis’ (22.10 g) and ‘Faryab’ (21.25 g) cultivars, the highest number of pores in the outer surface of pollen grains (18 pores per μm2) and the highest percentage of germination (78.30 %) in ‘Fard’ cultivar was observed. The characteristics of spathe (inflorescence cover) and inflorescence, ‘Zahidi’ cultivar had the highest length of the spathe (77.67 cm), ‘Jarvis’ cultivar had the highest diameter of the spathe (19 cm), ‘Jarvis’ (1619.67 g) and ‘Zahidi’ (1535.67 g) cultivars had the highest spathe weight, ‘Sheikhali’ cultivar had the highest number of strand in the spathe (183.67), ‘Kabkab’ cultivar had the highest length of strand in the spathe (21.05 cm), ‘Jarvis’ cultivar had the highest number of flower in each strand (72.53) and whole spathe (10534.66). Also spathe color was observed brownish in each eight male date palm trees cultivar.
  Keywords: Monad, Percentage of germination, Spathe, Scanning electron microscope, Reticulate
 • M. Mashayekhi, M.E. Amiri*, F. Habibi Pages 115-128
  In this study, the trend of mineral uptake by GF677 (Prunus persica × Prunus amygdalus) shoots in response to salinity stress was studied under in vitro conditions. Shoots of GF677 rootstock were subcultured into the Murashige and Skoog (MS) medium containing1 mg/l BA (6-Benzyladenine) and 0.1 mg/l NAA (naphthalene acetic acid) at different concentrations [Zero (control), 40, 80 and 120 mM] of sodium chloride (NaCl) with four replicates for six weeks. Mineral uptake was measured in the GF677 shoots every two weeks. GF677 rootstock continued N and K uptake at concentrations of 40 and 80 mM until six weeks. Phosphorous uptake continued in the control and 40 mM treatments until six weeks. Magnesium uptake decreased in the concentrations of 40, 80 and 120 mM. Iron and Zn uptake decreased in the all salinity concentration. Sodium and Cl uptake increased by increasing salinity levels during the six weeks culture. In general, due to the antagonistic effects of sodium chloride, GF677 shoots could continue to uptake nitrogen, potassium and calcium until the sixth week of culture (except for 120 mM) but did not have the ability to uptake magnesium, iron, and zinc.
  Keywords: GF677 rootstock, Macro elements, Nitrogen, Salinity stress
 • M. Eskandari, B. Baninasab, S. Ghobadi, M. Gholami * Pages 129-142
  Hawthorn is one of the crucial tolerant seedling rootstocks to iron deficiency chlorosis for quince and pear trees in calcareous soils. In this investigation, owing to double seed dormancy, low percentage of seed germination and producing seedling rootstocks, two factorial experiments in a completely randomized design with three replications were conducted to overcome seed dormancy in hawthorn. In the first experiment, the effect of seed scarification with concentrated sulfuric acid (98%) in three times period including 0, 1.5 and 3 hours and four warm-cold temperature treatments on C. atrosanguinea was investigated. In the second one, the germination of seed embryos of C. atrosanguinea were evaluated under different concentrations of potassium nitrate (0, 5000 and 10000 mg l-1) and gibberellic acid (0, 100 and 200 mg l-1) in vitro. The results of first experiment showed that the scarification time and temperature treatments, had significant effects in increasing germination percentage (GP), mean daily germination (MDG), length of hypocotyl and epicotyl, germination index (GI) and Seed viability index (SVI), and reduced the germination rate (T50) and mean germination time (MGT) compared to control. The results of the second experiment indicated that the aapplications of 100 mg l-1gibberellic acid, and 5000 mg l-1 of potassium nitrate significantly increased GP, MDG, GI, SVI and decreased T50 compared to the control.
  Keywords: Crataegus, Dormancy, Germination, Scarification, Temperature treatment
 • M. Zarei, M. Azizi, M. Rahemi *, A. Tehranifar, S. Davarpanah Pages 143-158
  Soil salinization, resulting from the accumulation of water- soluble salts in the soil, adversely impacts on agricultural production including figs. To investigate the effects of different salinity levels (0.6, 4, 6 and 8 mmhos.cm-1 NaCl) on four fig hybrids, an experiment was performed as factorial based on completely randomized design. The investigated seedlings were offsprings of ‘Sabz’ as maternal parent and four caprifigs namely ‘Pouz Donbali’(P), ‘Khormaei’(K), ‘Shahanjiri’(Sh) and ‘Daneh sephid’(D); (S×P, S×K, S×Sh and S×D). Salinity at level 8 mmhos.cm-1 increased proline (9.18-fold), carotenoids (8.04%) and stomata density (54.13%), and also decreased relative water content (15.24%), starch (39/42%), length (23.68%) and width (24.60%) of stomata and stomata conductance (73.59%) compared with the control treatment. With increasing salinity level to 6 mmhos.cm-1 increased total soluble sugars, Chlb and total Chl in comparison with the control treatment. The most proline, Chla, Chlb, total Chl, carotenoids, total soluble sugars, starch was measured in S×K hybrid, whereas the lowest relative water content was measured in S×D hybrid and the lowest Chlb and total Chl was measured in S × Sh hybrid. Moreover, S × Sh hybrid had the most decrease in stomata length and width and most increase in stomata density under the salinity condition, while the lowest stomata density was found in S×K hybrid. Moreover, the most and lowest changes in the percentage of stomata conductance under treatment 8 mmhos.cm-1 in comparison with the control treatment were found in S×P and S×K hybrids, respectively. Among the studied hybrids, S×K was shown salinity tolerance more than other hybrids and it is possible to use of this hybrid in the salinity soils up to 8 mmhos.cm-1.
  Keywords: Carotenoids, Chlorophyll, Proline, Starch, Stomata Conductan
 • H. Fathi, M. E. Amiri *, A. Imani, J. Hajilou, J. Nikbakht Pages 159-176
  In this research water relations, gas exchange and leaf temperature in five almond genotype/cultivars grafted on GN15 rootstock in response to deficit irrigation stress were studied. Factorial experiment was conducted in a completely randomized design with five cultivars (Sahand, Ferragness, 13-40, H and K3-3-1) and three levels of irrigation (available water, 70% and 40% available water) in Horticultural Research Station of Sahand. Results showed relative water content (RWC) decreased from 21% to 32%, leaf water potential (Ψleaf) dropped to -4.8 MPa and electrolyte leakage (EL%) increased from 53% to 59% in sensitive genotypes (K3-3-1 and 13-40). In sensitive genotypes photosynthesis and stomatal conductance decreased 70% till 75% in response to severe deficit stress. Water deficit stress promoted water use efficiency (WUE) up to 6 to 7 folds in drought tolerant genotypes. Leaf temperature difference in the morning and noon (ΔT) significantly decreased in drought tolerant genotypes. Reducing stomatal conductance and the ability to maintain RWC involved in almond genotypes in drought tolerance mechanisms. Negative significant correlation between leaf temperature difference and photosynthesis found. We suggested that ΔT could be used as a simple measurement for determining water stress in almond genotypes and monitoring water stress in the irrigation management of almond orchards. Finally, it was concluded that ferragness cultivar, Sahand and H genotypes on GN15 rootstock better act under severe stress tolerance.
  Keywords: Leaf water potential, Relative water content, Photosynthesis rate, Electrolyte leakage, Stomatal conductance
 • J. Fatahi Moghadam*, S. E. Seyedghasemi, Y. Mohamadalyan Pages 177-194
  Rootstocks were involved on fruit quality at harvest and post-harvest times. In this experiment, the Yashar mandarin fruit quality on five rootstocks (Sour orange, Citrange, Citromelo, Poncirus and Fling dragon) at harvest and during cold (5oC & 85% RH) and common (7-10oC & 60-70% RH) storages was evaluated during two years. The results showed fruit had the lowest juice percentage at harvest time on Citrange but fruit on citromelo had the highest juice percentage during storage. TI (6.03 to 6.8 at harvest) slightly decreased but EC increased during storage. At harvest time, the TSS/TA ratio was the highest on Sour orange with 9.43 and the lowest with 7.83 on Flying dragon but it increased during storage. Fruits color development on Citrange was not as well as other rootstocks. Fruit on Sour orange has more phenol at harvest time significantly. The amount of vitamin C in peel of fruits that grafted on Flyingdragon were significantly higher than other rootstocks at harvest time and during storage. The amount of antioxidant capacity was varied depending on fruit tissue and rootstock type. According to overall acceptability data, no significant differences observed to 20 days of storage at all rootstocks. With sampling at 40 and 60 days of storage, fruits on sour orange take lower point with 4.67 and 3.67 respectively especially in common storage. Generally, Yashar fruit on poncirus had high nutrition value and juice content during storage.
  Keywords: Fruit quality, Rootstock, Storability, Yashar mandarin
 • Z.S. Khosrofard*, S. Eshghi, S. Rastgoo, M. Hedayat Pages 195-208
  This research was conducted to study the effect of root and foliar applications of silicon on growth and yield of strawberry under salt stress conditions in soilless culture. Experiment was conducted based on factorial experiment considering the silicon concentration and its application method as the first factor and salinity as the second one with in completely randomized design in 3 replications. Seedlings of Pajero cultivar of strawberry were prepared at 4-5 leaf stage. After transplanting into 3 L plastic pots containing cocopeat and perlite (1:1 v/v). Salinity levels were; 0 mM (as control) and 40mM. NaCl along with applying salinity treatments, silicon treatments were applied using silicic acid as 1 and 2mM as root application every other day and at 4 and 8mM as foliar spraying once per two weeks. Morphological and vegetative traits consisted of shoot and root dry weight, leaf area, greenness index, specific leaf area, leaf nitrogen content and yield, sodium, potassium, chlorine, silicon and nitrogen concentration in strawberry plant were measured and analyzed. The results showed that NaCl of 40 mM in all levels of silicon concentrations reduced all traits, except the sodium content of shoot and root. At both salinity levels, silicon showed a positive effect on growth parameters of strawberry and reduced adverse effects of salinity. It also seems that root application of silicon has a greater impact on controlling the negative effects of salinity compared to its foliar application method.
  Keywords: Strawberry, Silicon, Salinity, Yield, Root application
 • M. Hosseini Farahi*, M. Dastyaran, F. Yosefi Pages 209-220
  Salinity stress is one of the most important destructive factors of plant growth and yield, which has very unpleasant effects on plant growth and production in agriculture. Strawberry is a salt-sensitive plant. The aim of this study was to use of polyamines and humic acid (HA) to reduce negative effect of salinity on growth, yield and absorption of minerals elements. For this purpose, a factorial excrement based on randomized block design was conducted in a hydroponic commercial greenhouse with media culture Cocopeat and perlite (equal ratio) in Yasooj suburb. The first factor was polyamines in 5 concentrations (Putrescine (Put) 0, 500 and 1000 mg l-1 and Spermidine (Spd) 500 and 1000 mg 1-1) and humid acid at 0 and 5 g 1-1 concentration. All plants were irrigated with 40 mM NaCl salinity during experiment. Results showed that salinity reduced the growth parameters of strawberry. Application of HA and PAs reduced the harmful effect of salinity stress, although in all traits improved the quantity characteristics. Use of PAs increased the Fe, Ca and K contents in shoot and root of strawberry plant under salinity stress. So use of PAs and HA rescued the absorption of Na in shoot and root of strawberry. In general, results showed the salinity stress caused reduce the growth parameters in strawberry but application of Put and Spd 500 mg 1-1 and HA 5 g 1-1 can reduced the salinity harmful effect and increased vegetative and reproductive traits and absorption of mineral elements under salinity stress.
  Keywords: Na, Potassium (K), Putrescine, Salinity stress, Spermidine