فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی بابل - سال بیستم شماره 6 (پیاپی 129، خرداد 1397)
 • سال بیستم شماره 6 (پیاپی 129، خرداد 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/19
 • تعداد عناوین: 10
|
 • یدالله زاهدپاشا، افسانه سالارمنش، ثریا خفری، سوسن موعودی، افسانه ارزانی * صفحات 7-13
  سابقه و هدف
  مادران دارای نوزاد نارس، درجات بالایی از فشار روانی را تجربه می کنند. با توجه به اهمیت سلامت روانی مادران به عنوان محورخانواده و اولین مراقبت دهنده شیرخوار، این مطالعه با هدف بررسی مراقبت مادرانه آغوشی بر سلامت روان مادران دارای نوزاد نارس انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی،60 مادر دارای نوزاد نارس(کمتر از 37 هفته بارداری) بستری در مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل، در گروه 30 نفری کنترل و آزمون انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر فرم 28سوالی دارای 4 مقیاس فرعی: علائم جسمانی، علائم اضطرابی و اختلال خواب، کارکرد اجتماعی، علائم افسردگی جمع آوری گردید. نمره بالاتر از 22 نیز بیانگر علائم بیماری می باشد. مادران در گروه آزمون مراقبت مادرانه آغوشی رابمدت حداقل 2 ساعت، 4-3مرتبه در روز بمدت یک هفته انجام دادند. مادران درگروه کنترل از روند جاری مراقبت بخش برخوردار بودند. پرسشنامه ها ابتدا و یک ماه بعد از بستری نوزاد در هر دو گروه تکمیل و داده ها مورد مقایسه قرارگرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که نمره کلی سلامت روان در گروه مداخله قبل و بعد از مراقبت مادرانه از (13/09±28/77) به (6/51±13/56) و درگروه کنترل از (15/97±30/86) به (8/89±20/90) تغییریافت (0/01>p). در ارتباط با خرده مقیاسها، در گروه مداخله و کنترل بترتیب نشانه های اضطراب و اختلال خواب (1/5±3/7 در مقابل 3/39±5/67)، اختلال عملکردهای اجتماعی (2/58±5/9 در مقابل 2/2±7/12)، نشانه های جسمانی (1/58±2/13 در مقابل 3/31±5/2) اختلاف آماری معنی دار در دو گروه وجود داشت(0/05>p)، لیکن درخصوص نشانه های افسردگی (1/3±1/03 درمقابل 2/31±2/7) این اختلاف معنی دار نبود (0/05
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه، مراقبت مادرانه آغوشی می تواند بعنوان راهکاری جهت بهبود سلامت روانی مادران دارای نوزادان نارس بکار گرفته شود.
  کلیدواژگان: مراقبت مادرانه آغوشی، کانگورویی، سلامت روان، مادران، نوزاد نارس
 • مریم بزرگی، مریم قاسمپور *، غزاله احمدی، ثریا خفری صفحات 14-19
  سابقه و هدف
  پوسیدگی دندان در کودکان پیش دبستانی به دلیل عدم همکاری مشکلات جدی را بر والدین و کودکان تحمیل میکند. ازآنجاییکه برگ چای دارای فلوراید و پلی فنل می باشد، لذا این مطالعه به منظور مقایسه چای سبز و سیاه با فلوراید در پیشگیری از دمینرالیزاسیون مینای دندان های شیری انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی آزمایشگاهی روی 40 عدد دندان ثنایا شیری کشیده شده انسان انجام گردید. دندانها به 4 گروه ده تائی تقسیم و سپس بمدت 4 دقیقه در 7 روز متوالی در محلولهای آب مقطر، چای سبز، چای سیاه و دهان شویه سدیم فلوراید 0/05 درصد قرار داده شدند. ریزسختی سطحی قبل و بعد از اکسپوژر دندانها در چهار محلول فوق توسط دستگاه ویکرز تعیین شد. جهت ایجاد پوسیدگی اولیه هر نمونه بمدت یک هفته در محلول دمینرالیزه کننده نگهداری و غلظت یونهای کلسیم، فسفر و فلوراید آزاد شده بترتیب توسط روش ازمایشگاهی اسپکتروفتومتری و پتانسیومتری ارزیابی گردید.
  یافته ها
  ریزسختی اولیه گروه ها اختلاف معنی داری نداشتند. ریزسختی ثانویه نسبت به ریزسختی اولیه در دو گروه چای سبز (میانگین از65/47±317 به 85/42±386، 0/003p=) و فلوراید (میانگین از 71/76±319 به 117/15±446، 0/003p=) بصورت معنی داری افزایش یافت. میزان غلظت یونهای کلسیم و فسفر در چهار گروه مورد مطالعه نسبت به هم به دنبال قرار گرفتن در محلول دمینرالیزه کننده اختلاف معنی داری را نشان داد (0/001p=)(0/003p=). درحالی که این اختلاف در مورد غلظت فلوراید مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف چای سبز میتواند باعث افزایش ریزسختی و چای سبز و سیاه باعث افزایش مقاومت در برابر دمینرالیزاسیون مینای دندانهای شیری کودکان شود.
  کلیدواژگان: مینای دندان، ریزسختی، چای سبز، چای سیاه، دمینرالیزیشن
 • مهدی قربانی، محمد طاهر حجتی* صفحات 20-26
  سابقه و هدف
  مقاومت پلاکتی ایمیون حالتی است که در آن آنتی بادی بر علیه آنتی ژنهای پلاکت تولید و باعث تخریب پلاکتهای تزریق شده بوسیله سلولهای بیگانه خوار و ماکروفاژ می شود. هدف از این مطالعه بررسی کارایی روش فلوسیتومتری در پیش بینی نتایج تزریق پلاکت و مقاومت پلاکتی و انتخاب پلاکت سازگار برای بیماران می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مورد شاهدی بر روی 15 بیمار دارای Acute myeloid leukemia AML با سابقه تزریق دوبار یا بیشتر پلاکت به همراه 15 فرد سالم بدون سابقه تزریق پلاکت انجام شد. پس از نشان دار کردن پلاکت ها با 5-کلرومتیل فلورسین دی استات (CMFDA) و مجاورت آنها با سرم بیماران، به بررسی میزان فاگوسیتوز پلاکت ها توسط مونوسیت ها در دو گروه پرداخته شد
  یافته ها
  میانگین قدرت فاگوسیتوز پلاکت ها توسط مونوسیت در گروه در گروه کنترل 2/86±18/27درصد، در گروه بیمار مبتلا به مقاومت پلاکتی ایمیون10/4±68/47 درصد و در گروه بیمار غیرمبتلا به مقاومت پلاکتی ایمیون 15/21±36/73 درصد بدست آمد(0/001=p). همچنین بین قدرت فاگوسیت پلاکت توسط مونوسیت وCorrected Count Increment (CCI) یک ساعته و 24 ساعته نیز هر کدام به تنهایی یک ارتباط منفی معنی داری وجود داشت (0/001- p=).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه و با توجه به حساسیت بالای روش فلوسیتومتری، استفاده از CMFDA برای بررسی مطالعات پلاکت بسیار مناسب می باشد و می توان از این ماده برای Cross match پلاکتی با روش فلوسیتومتری نیز استفاده کرد.
  کلیدواژگان: مقاومت پلاکتی، فلوسیتومتری، CCI، فاگوسیتوز، 5، کلرومتیل فلورسین دی استات
 • ندا یوسفی نوجوکامبری، سجاد یزدان ستاد *، عبدالله اردبیلی، مرتضی صاکی، احسان نجاری صفحات 27-35
  سابقه و هدف
  شیوع سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین یکی از مهم ترین مشکلات بهداشتی و تهدید کننده سلامت در سراسر دنیا است. این سویه ها با توانایی تشکیل بیوفیلم و اسلایم، قابلیت کلونیزاسیون و انتقال بیشتری را دارند. مطالعه حاضر به منظور بررسی حضور ژن های icaA و icaD و تشکیل بیوفیلم و اسلایم در ایزوله های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین حامل ژن mecA انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، مقطعی تعداد 85 باکتری مشکوک به استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های بالینی بیماران جداسازی شد. آزمون تعیین حساسیت باکتری ها به آنتی بیوتیک های پنی سیلین، جنتامایسین، اگزا سیلین، سیپروفلوکسازین، افلوکسازین و ونکومایسین بر اساس روش دیسک دیفیوژن آگار انجام گرفت. تشکیل بیوفیلم و اسلایم توسط باکتری ها با روش کشت بافتی بر روی پلیت میکروتیتر پلی استرنی و کشت در محیط کنگو رد آگار انجام شد. حضور ژن هایicaA ،icaD و mecA با روش Multiplex PCR بررسی شد.
  یافته ها
  تعداد 45 ایزوله از 85 ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس (52/94 درصد)، به متی سیلین مقاوم بودند. 100 درصد ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین توانایی تشکیل بیوفیلم و اسلایم را داشتند. 55/55 درصد ایزوله های تشکیل دهنده بیوفیلم قوی و همه ایزوله های تولید کننده اسلایم، خاصیت هیدروفوبیسیتی قوی داشتند. حضور هر سه ژن icaA ،icaD و mecA نیز در همه ایزوله های تولید کننده بیوفیلم و اسلایم دیده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که همه ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین با توانایی چسبندگی پلی ساکاریدی بین سلولی، اتصال محکم و قابلیت تشکیل بیوفیلم و اسلایم قوی، حاوی ژن های icaA و icaD بودند.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، بیوفیلم، اسلایم، icaA، icaD
 • زهرا لری گویینی، ثریا قاسمی*، نرگس عسگریان دهکردی، مریم معتمدی صفحات 36-40
  سابقه و هدف
  تریسین به عنوان یک ترکیب فلاوونی در بسیاری منابع غذایی، دارای اثرات ضد التهابی و ضد تکثیری در برخی رده های سلولی سرطانی می باشد. با توجه به اهمیت استفاده از داروهای طبیعی با خواص ضد سرطانی در سرطان های مقاوم به درمان همچون سرطان پروستات، هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر تریسین بر رشد و تکثیر سلولی و القای آپوپتوز در رده سلولی سرطان پروستات انسانی PC3 می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، رده سلولی PC3 از انستیتو پاستور ایران تهیه و کشت شد. استخراج و خالص سازی تریسین توسط روش های کروماتوگرافی ستونی و کریستالیزاسیون مجدد از عصاره گیاه Allium atrovoilaceum انجام شد. اثر سایتوتوکسیک تریسین در غلظت های 60،80،100،120 و 140 μM، به روش MTT ارزیابی گردید. اثر آپوپتوتیک در گروه سلول های تیمار شده در غلظت IC50 تریسین و سلول های فاقد تیمار (گروه کنترل)، با استفاده از کیت Annexin-V و فلوسایتومتری بررسی شد.
  یافته ها
  توان زیستی سلول ها در غلظتهای تریسین به ترتیب، 1/52±85/66، 3/6±76، 4/16±66/33، 3/6±44 و 3/21± 36/66 بود (0/01p<). غلظت IC50 تریسین μM4/4±117/5، برای رده سلولی PC3 بود. میزان آپوپتوز در سلول های PC3 پس از 48 ساعت تیمار با غلظت IC50 تریسین، 0/58±24/3% بدست آمد که در مقایسه با سلول های کنترل (0/58±23/3%) معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  نتایج این بررسی نشان داد که تریسین منجر به مرگ سلولی در رده سلولی PC3 گردید، اما مکانیسم مرگ سلولی، آپوپتوز نبود.
  کلیدواژگان: سرطان پروستات، تریسین، آپوپتوز
 • مریم صفابخش، مریم جوهری، علی بیژنی، سینا حقانی فر * صفحات 41-45
  سابقه و هدف
  کلسیفیکاسیون بافت نرم ازجمله موارد نسبتا شایعی هستند که دررادیوگرافی های پانورامیک مشاهده میشوند. برخی از این کلسیفیکاسیونها ممکن است علائم بالینی غیراختصاصی مانند احساس جسم خارجی، دیسفاژی، درد گوش و سرفه غیرتحریکی داشته باشند. لذا جهت تشخیص صحیح وجلوگیری از درمانهای نادرست و اضافی، اطلاع از میزان شیوع این موارد در جمعیت منطقه ای ضروری می باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان فراوانی کلسیفیکاسیونهای بافت نرم در رادیوگرافی پانورامیک در جمعیتی از شمال ایران می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی رادیوگرافی پانورامیک 5000 بیمار مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دهان وفک و صورت دانشکده دندانپزشکی بابل طی سالهای 96-1393 مورد بررسی قرار گرفت. رادیوگرافی ها از نظر وجود هر گونه کلسیفیکاسیون بررسی شد و شیوع و ارتباط آنها با سن در دو گروه سنی زیر و بالای 40 سال و جنسیت ارزیابی گردید.
  یافته ها
  فراوانی کلسیفیکاسیونهای بافت نرم مشاهده شده شامل کلسیفیکاسیون لیگامان استیلوهایوئید484 مورد(7/9%)، تونسیلولیت52 مورد (1%)، غدد لنفاوی کلسیفیه 9مورد(0/2%)کلسیفیکاسیون شریان کاروتید 22 مورد (0/4%) و کلسیفیکاسیون غضروف تیروئید17مورد (0/3%) میباشد. هیچ مورد آنترولیت، رینولیت، سیالولیت و فلبولیت یافت نشد. میزان تانسیلولیت (34 به 18 مورد) و کلسیفیکاسیون غدد لنفاوی (7دربرابر2 مورد) در مردان به طورمعنی داری بیشتر بود. (0/002 و 0/048p=) همچنین شیوع کلسیفیکاسیون لیگامان استیلوهیوئید (290 دربرابر194مورد) (0/001p=) تانسیلولیت (13 دربرابر39 مورد)(0/001p=) کلسیفیکاسیون شریان کاروتید (18دربرابرمورد4)(0/001p=) وتیروئید (14دربرابر3مورد)(0/003p= ) با سن به طورمعنی دار در ارتباط می باشند.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که کلسیفیکاسیونهای بافت نرم شیوع بالایی دارد و کلسیفیکاسیون لیگامان استیلوهیوئید شایعترین آن می باشد.
  کلیدواژگان: رادیوگرافی پانورامیک، شیوع، جمعیت
 • مجتبی صالحی، سید رضامحبی *، مریم کارخانه، شبنم کاظمیان، پدرام عظیم زاده، مهسا سعیدی نیاسر، افسانه شریفیان، محمدرضا زالی صفحات 46-52
  سابقه و هدف
  اینترلوکین 18 عضوی از سایتوکین ها است که با القای فعالیت اینترفرون گاما با همکاری اینترلوکین 12، نقش مهمی را در پاسخ ایمنی با واسطه سلول های Th1 بازی می کند. اینترلوکین 12 و اینترلوکین 18 می توانند نقش مهمی در پاکسازی ویروس ها داشته باشند. با توجه به اهمیت اینترلوکین 18، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم (-607 C/A: rs1946518) در ژن اینترلوکین 18 و استعداد ابتلا به عفونت هپاتیت B مزمن انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد-شاهدی، DNA ژنومیک مربوط به 115 بیمار مبتلا به هپاتیت B مزمن (با نتایج مثبت تست های سرولوژیک HBsAg و Anti-HBcAb) و 115 فرد کنترل غیرمبتلا به هپاتیت B (با نتایج منفی تست های سرولوژیک HBsAg و Anti-HBc Ab و عدم سابقه بیماری کبدی) با روش Salting out استخراج و ژنوتایپ مربوط به پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی (-607 C/A: rs1946518)، توسط روش PCR-RFLPتوالی یابی شد.
  یافته ها
  فراوانی ژنوتایپی TT ،GT ،GG در افراد بیمار به ترتیب 40 %، 49/6 %، 10/4 % و در گروه سالم به ترتیب 41/7 %، 42/6 %، 15/7 % بدست آمد. اختلاف آماری معنی داری بین گروه بیمار و سالم مورد مطالعه مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه، ارتباط مشخصی بین پلی مورفیسم اینترلوکین 18 و استعداد ابتلا به عفونت هپاتیت B مزمن وجود نداشت. بنابراین این پلی مورفیسم نمی تواند یک عامل موثر در استعداد ابتلا به هپاتیتB مزمن باشد.
  کلیدواژگان: اینترلوکین 18، عفونت مزمن هپاتیت، ویروس هپاتیت B، پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی
 • سمیه صادقی، فرشید جابری انصاری، حسن جلیلی* صفحات 46-52
  سابقه و هدف
  پروبیوتیک ها میکرو ارگانیسم های زنده ای هستند که مصرف کافی آنها سبب نمایان شدن اثرات سلامت بخش در بدن میزبان می شود و با داشتن اثرات مفید، برای پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ها پیشنهاد شده اند. این مطالعه به منظور بررسی مخاطرات و مشکلات محصولات پروبیوتیک در فرآیند تولید و اثر بر سلامتی انسان انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مروری ساده برای جمع آوری اطلاعات، مقالاتی که دارای یکی از کلمات پروبیوتیک، لاکتوباسیلوس، بیفیدیوباکتریوم، بیوژنیک آمین و مقاومت به آنتی بیوتیک در فاصله سالهای 1990 تا 2017 در پایگاه های Thomson Reuters، Pubmed ، Scopus ، Science Directو پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC) بودند، جستجو و بررسی شدند.
  یافته ها
  تحقیقات نشان می دهد عفونت های سیستماتیک و ابتلا به بیماری های مزمن، تحریک بیش از حد سیستم ایمنی، انتقال ژنهای مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک ها، تولید آمین های بیوژنیک و D- لاکتیک اسید، عدم بقاء و پایداری میکروارگانیسم و در نهایت تغییر عطر و مزه محصولات حاوی پروبیوتیک از موانع و مشکلات پیش روی تولید پروبیوتیک ها به شمار می آیند. استفاده از بیفیدیوباکتریوم از نظر انتقال ژن های مقاومت به آنتی بیوتیک نسبت به سایر میکروارگانیسم ها برای تولید محصولات پروبیوتیکی ایمن تر می باشد.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه پروبیوتیک ها تنها در افراد سالم کاملا بی خطر می باشند هر چند مصرف این مواد برای سلامت انسان ها بسیار مفید می باشد اما استفاده آن در کودکان، زنان باردار و افراد دارای سیستم ایمنی تضعیف شده موجب ایجاد عفونت می شود.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، لاکتوباسیلوس، بیفیدیوباکتریوم، آمین بیوژنیک، مقاومت به آنتی بیوتیک
 • داود صادقی، فیروز ابراهیمی *، مهدی زین الدینی، یوسف تاروردی زاده، مصطفی بخشی، محمد جواد باقری پور، سید مجتبی آقایی صفحات 63-69
  سابقه و هدف
  سم ریسین یک گلیکوپروتئین هترودایمر می باشد که با توجه به سمیت بالا از آن بعنوان یک عامل بیوتروریسمی استفاده می شود. درحال حاضر مطالعات ایمنی زایی علیه ریسین بر روی دو کاندید واکسن زیر واحدی شامل ریواکس و RVEc متمرکز شده است. این مطالعات، ایمنی زایی کاندید واکسن را به صورت تنها و همراه با ادجوانت مورد بررسی قرار داده اند ولی تاکنون از سیستم های تحویل نوین مانند نانوذرات، برای بهبود ایمنی زایی آنها استفاده نشده است. هدف از این تحقیق،تهیه و ارزیابی بارگذاری کاندید واکسن نوترکیب ریواکس در نانوذرات کیتوزان می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، پس از انتقال ژن ریواکس به باکتری، القاء بیان و تخلیص پروتئین ریواکس توسط ستون کروماتوگرافی میل ترکیبی، پروتئین ریواکس در نانوذرات کایتوزان با روش ژلاسیون یونی بارگذاری شد. سپس خصوصیات نانوذرات شامل اندازه، مورفولوژی، درصد احتباس و الگوی رهایش پروتئین ریواکس از نانوذرات و پایداری این پروتئین در طی شرایط اسیدی بارگذاری در نانوذرات توسط SDS-PAGE مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین بررسی ایمنی زایی بر روی 3 گروه 4تایی موش توسط پروتئین ریواکس، نانوذرات حاوی پروتئین و بافرفسفات صورت پذیرفت.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داد که نانوذرات حاوی پروتئین دارای اندازه 178نانومتر، پتانسیل زتای27/8+ میلی ولت و شاخص پراکندگی برابر 0/193 می باشند. همچنین برطبق نتایج SDS-PAGE مشخص شد که پروتئین ریواکس در طی فرآیند تهیه نانوذرات کایتوزان تخریب می شود. بالاترین تیتر آنتی بادی مربوط به گروه دریافت کننده پروتئین به تنهایی بود (0/082 ± 2/606) که با گروه دریافت کننده نانوذرات حاوی پروتئین (0/005 ± 0/367) و گروه شاهد تفاوت معنی داری داشت (0/01p<). همچنین از لحاظ آماری تفاوت معنی داری بین نمونه های شاهد و نانوذرات بارگذاری شده مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد که پروتئین ریواکس در شرایط اسیدی تولید نانوذرات کایتوزان، ناپایدار بوده و روش ژلاسیون یونی برای بارگذاری ریواکس در نانوذرات کایتوزان مناسب نمی باشد.
  کلیدواژگان: کایتوزان، نانوذرات، ریواکس، واکسن
 • پرویز امری * صفحات 70-75
  سابقه و هدف
  غرق شدگی یک روند اختلال تنفسی ناشی از قرار گرفتن کامل در زیر مایعات است که حدود یک سوم از بیماران غرق شدگی دچار ادم ریوی می شوند. در این مطالعه، دو بیمار ادم حاد ریه بعد از غرق شدگی ناشی از تشنج، بستری در بخش ICU بیمارستان آیت الله روحانی بابل گزارش می گردند.
  گزارش مورد: بیمار اول مرد 18 ساله با سابقه صرع، در حین شناکردن دراستخر بعد از تشنج دچار غرق شدگی شده و بدلیل هایپوکسی، تحت درمان با اکسیژن کمکی و تهویه غیرتهاجمی به مدت 12 ساعت و پس از بهبودی نسبی، مدت سه روزتحت درمان با اکسیژن کمکی قرار گرفته و روز چهارم با بهبودی ترخیص شد. بیمار دوم، مرد 36 ساله با سابقه ترومای مغزی، که در حین شنا کردن به دلیل تشنج در دریا دچار غرق شدگی شد، که به دلیل هایپوکسی شدید علیرغم تجویز اکسیژن (mmHg44pao2=) و کاهش فشار خون (mmHg50/80BP=) لوله گذاری شده و به ICU بیمارستان آیت الله روحانی منتقل گردید. بمدت 12 روز تحت تهویه مکانیکی و فشار مثبت انتهای بازدمی (PEEP) قرار گرفت. پس از بهبودی، از ونتیلاتور جدا و روز چهاردهم ترخیص شد.
  نتیجه گیری
  در ادم حاد ریه پس از غرق شدگی، ابتدا تجویز اکسیژن و تهویه غیرتهاجمی و در صورت عدم پاسخ، لوله گذاری تراشه و تهویه مکانیکی تهاجمی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: غرق شدگی، ادم حاد ریه، تهویه غیرتهاجمی
|
 • Y. Zahed Pasha, A. Salarmanesh, S. Khafri, S. Mouodi, A. Arzani * Pages 7-13
  Background And Objective
  Mothers with premature infants experience high levels of psychological stress.Considering the importance of maternal mental health as a parent-child care provider,this study was conductedto evaluate the effectiveness of Kangaroo Mother’s Care of premature infant on mother’s mental health.
  Methods
  In this quasi-experimental study,60mothers with premature infants admittedto Ayatollah Rohani Hospital, Babol University of Medical Sciences,were selected by non-random sampling method.They divided into 2 study groups marked as experimental group&control group. Data were collected using thedemographic questionnaire&General Health of Goldberg&Hiller questionnaire.The 28-item questionnaire consisted of4 sub-scales:physical symptoms, anxiety and sleep symptoms, social function, and depression symptoms.A score of over 22 indicates a symptom of the disease.In the intervention group, mothers spent at least 2 hours, 3to 4 times a day for one week.The control group had the current process in the care.The questionnaire was completed at the beginning and one month after the admission of the newborn in both groups and the data were compared.
  Results
  Finding showed that the overall mental health score in the intervention group before and after maternal care was (28.77± 13.09)to (13.66±6.5)and in the control group (30.86±15.97)to(20.99±8.89) that this difference was significant (P0.05).
  Conclusion
  Regarding the results of this research,use of KMC for improve of premature infant on mother’s mental health is step for health family
  Keywords: Kangaroo Mother's Care (KMC), Mental Health, premature
 • M. Bozorgi, M. Ghasempour *, Gh Ahmadi, S. Khafri Pages 14-19
  Background And Objective
  Dental caries in preschool children impose serious problems on parents and children due to lack of cooperation. Since tea leaves contain fluoride and polyphenol, this study was conducted to compare the effects of green and black tea, and fluoride in preventing demineralization of deciduous teeth enamel.
  Methods
  This experimental study was performed on 40 extracted human deciduous incisors. The teeth were divided into 4 groups of 10 and were then placed in distilled water, green tea, black tea and oral sodium fluoride (0.05%) for four minutes in seven consecutive days. Surface microhardness before and after tooth extraction was determined in these four solutions by Micro Vickers Hardness Testing Machine. To cause primary caries, each sample was kept for one week in demineralization solution and the concentrations of the released calcium, phosphorus and fluoride ions were analyzed by spectrophotometric and potentiometric laboratory methods.
  FINDINGS: Primary microhardness showed no significant difference between the groups. Secondary microhardness compared to primary microhardness in the two groups of green tea (mean of 317 ± 65.47 to 386 ± 85.42, p = 0.003) and fluoride (mean of 319 ± 71.76 to 446 ± 117.15, p = 0.003) increased significantly. The concentration of calcium and phosphorus ions in the four study groups showed a significant difference after being placed in the demineralization solution (p = 0.001) (p = 0.003). However, this difference was not observed in fluoride concentrations.
  Conclusion
  The results of this study showed that drinking green tea can increase the microhardness and green and black tea increase the resistance to demineralization of the deciduous teeth enamel.
  Keywords: Enamel, Microhardness, Green Tea, Black Tea, Demineralization
 • M. Ghorbani, Mt Hojjati * Pages 20-26
  Background And Objective
  Immune platelet resistance is a condition in which antibodies are produced against platelet antigens and cause damage to injected platelets by phagocytes and macrophages. The aim of this study is to evaluate the efficacy of flow cytometry in predicting the results of platelet injections and platelet resistance and selecting compatible platelet for patients.
  Methods
  This case-control study was performed on 15 patients with acute myeloid leukemia (AML) with two or multiple injections of platelets and 15 healthy subjects without a history of platelet injection. After marking the platelets with 5-Chloromethylfluorescein diacetate (CMFDA) and their adjacency to the serum of patients, the amount of phagocytosis of platelets by monocytes was assessed in the two groups.
  FINDINGS: The mean phagocytic power of platelets by monocyte was 18.27 ± 2.86% in the control group, 68.47 ± 10.40% in the group of patients with immune platelet resistance, and 36.73 ± 15.21 in the group of patients without immune platelet resistance (p = 0.001). In addition, there was a significant negative correlation between phagocytic power of platelets by monocyte and Corrected Count Increment (CCI) at 1 and 24 hours (p = - 0.001).
  Conclusion
  Based on the results of this study and considering the high sensitivity of the flow cytometric method, the use of CMFDA is highly appropriate for evaluating platelet studies, and it can also be used for platelet crossmatch by flow cytometry.
  Keywords: Platelet Resistance, Flow Cytometry, CCI, Phagocytosis, 5, Chloromethylfluorescein diacetate
 • N. Yousefi Nojookambari, S. Yazdansetad *, A. Ardebili, M. Saki, E. Najjari Pages 27-35
  Background And Aim
  Prevalence of methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) strains is one of the most important health care problems and life-threatening in worldwide. The methicillin resistant S. aureus strains producing biofilm and slime have potential to colonize and transmit. The present study was conducted to detect intercellular adhesion (ica) genes involved in biofilm and slime formation in clinical isolates of methicillin resistant S. aureus harboring mecA gene.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, a total of 85 bacterial isolates suspected to S. aureus were prepared from clinical samples. The antibiotic susceptibility testing of bacteria to the penicillin, gentamicin, oxacillin, ciprofloxacin, ofloxacin and vancomycin was carried out based on disk diffusion agar method. Biofilm and slime formation of bacteria were examined by tissue culture polystyrene plate (TCP) and Congo red agar (CRA). The presence and frequency of ­icaA, icaD and mecA genes were detected by multiplex PCR.
  Results
  45 out of 85 (52.94%) S. aureus isolates were resistant to the methicillin. All of methicillin resistant S. aureus were able to produce biofilm and slime. Consumedly surface hydrophobicity was seen in 55.55% and 100% of strains producing strong biofilm and slime, respectively. The ­icaA, icaD and mecA genes were present in all biofilm and slime producing isolates.
  Conclusion
  Our results showed that the all methicillin resistant S. aureus isolates with some abilities, including polysaccharide intercellular adhesion, bacterial attachment, biofilm and slime production were positive for icaA and icaD genes.
  Keywords: Staphylococcus aureus, Biofilm, Slime, icaA, icaD
 • Z. Lorigooini, S. Ghasemi, N. Asgarian Dehkordi, M. Motamedi Pages 36-40
  Background And Objective
  Tricine, as a flavonoid compound in many food sources, has anti-inflammatory and anti-proliferative effects in some cancer cell lines. Considering the importance of using natural anti-cancer drugs in therapy-resistant cancers such as prostate cancer, the aim of this study is to investigate the effect of tricine on cell growth and proliferation and induction of apoptosis in PC3 human prostate cancer cell line.
  Methods
  In this experimental study, the PC3 cell line was prepared and cultured from the Pasteur Institute of Iran. Extraction and purification of tricine were done by column chromatography and recrystallization of Allium atroviolaceum extract. The apoptotic effect of tricine at concentrations of 60, 80, 100, 120 and 140 μM was evaluated by MTT method. The apoptotic effect was evaluated in the cell group treated with IC50 concentration of tricine and untreated cells (control group) using Annexin-V kit and flow cytometry.
  FINDINGS: The viability of cells at different tricine concentrations were 85.66±1.52, 76±3.60, 66.33±4.16, 44±3.60, and 36.66±3.21, respectively (p
  Conclusion
  The results of this study showed that tricine resulted in cell death in the PC3 cell line, but the cell death mechanism was not apoptotic.
  Keywords: Prostate Cancer, Tricine, Apoptosis
 • M. Safabakhsh, M. Johari, A. Bijani, S. Haghanifar * Pages 41-45
  Introduction
  soft tissue calcification is a relatively common issue in panoramic radiography. Some of these calcifications may have non-specific clinical symptoms as feeling of foreign body, dysphagia, otalgia and non-reflective cough. So for correct diagnosis and avoiding incorrect and excess treatments it’s necessary to have information about prevalence of these calcifications in regional populations. This study aimed to determine the prevalence of soft tissue calcification in panoramic radiographs in a selected Iranian population.
  Methods
  In this cross sectional study, panoramic radiographs of 5000 patients referring to Oral & Maxillofacial radiology department of Babol dental school from 2014 to 2017 were examined. Prevalence of soft tissue calcification, their location and factors such as age and sex were examined.
  Result
  The prevalence of soft tissue calcifications was 484 subjects (9.7%) for elongated stylohyoid process, 52 subjects (1%) for tonsilolith, 9 subjects (0.2%) for calcified lymph node, 22 subjects (0.4%) for calcified carotid artery bifurcation,17 subjects (0.3%)for calcified thyroid cartilage. There was not found any rhinolith, antrolith and sialolith.
  The prevalence of tonsilolith (34to18) and calcified thyroid cartilage(7to2) was significantly higher in men than. (p= 0.002, 0.048)
  The prevalence of calcification of stylohyoid complex (p=0.001), tonsilolith (p=0.001), calcified thyroid cartilage (p=0.003) and calcification of carotid artery (p=0.001) significantly increases with age.
  Conclusion
  The study showed that the prevalence of soft tissue calcifications was 11.68% (584 case).
  Keywords: Panoramic Radiography, Prevalence, Population
 • M. Salehi, Sr Mohebbi *, M. Karkhane, Sh Kazemian, P. Azimzadeh, M. Saeedi Niasar, A. Sharifian, Mr Zali Pages 46-52
  Background And Objective
  Interleukin 18 is a member of the cytokines that play an important role in the Th1-mediated immune response by inducing interferon-gamma activity in collaboration with Interleukin-12 (IL-18). Interleukin 12 and Interleukin 18 can play an important role in purifying viruses. Considering the importance of IL-18, this study was conducted to investigate the relationship between Interleukin-18 Gene polymorphism (-607 C/A: rs1946518) and the susceptibility to chronic hepatitis B infection.
  Methods
  In this case-control study, the genomic DNA of 115 patients with chronic hepatitis B (with positive results of HBsAg and Anti-HBcAb serology testing) and 115 non-HBV-infected controls (negative results of HBsAg and Anti-HbcAb serology testing and no history of liver disease) was extracted by salting-out method and the genotype of single-nucleotide polymorphism (-607 C / A: rs1946518) was sequenced using PCR-RFLP method.
  FINDING: The genotype frequency of TT, GT, and GG in patients was 40%, 49.6%, and 10.4% in patients, and 41.7%, 42.6%, and 15.7% in the control group, respectively. No significant difference was found between the patients group and the control group.
  Conclusion
  Based on the results of this study, there was no clear relationship between IL-18 polymorphism and the potential for chronic hepatitis B infection. Therefore, this polymorphism cannot be a potential factor for chronic hepatitis B.
  Keywords: Interleukin 18_Chronic Hepatitis_Hepatitis B Virus_Single_Nucleotide Polymorphism
 • S. Sadeghi, F. Jaberi Ansari, H. Jalili * Pages 46-52
  Background And Objective
  Probiotics are the living microorganisms whose adequate intake causes the health effects of the host to appear, and have been suggested to be effective in preventing and treating many diseases with beneficial effects. In this article, the hurdles and challenges of probiotic products in manufacturing process and effects on human health will be examined.
  Methods
  This study is a narrative review, In order to gather information, articles containing one of the words in their text, including: Probiotic, Lactobacillus, Bifidobacterium, Biogenic amine and Resistace to antibiotic were searched between 1990 to 2017 in THOMSON REUTERS, PUBMED, SCOPUS, SCIENCE DIRECT and ISC databases.
  FINDINGS: Researches show that systematic infections and chronic diseases, excessive stimulation of immune system, transfer resistance gene to antibiotics, production of biogenic amines and D-lactic acid, Survival and stability of microorganisms and ultimatly flavor and taste changes of probiotic are the obstacles and problems regard the production of probiotics.
  Conclusion
  Probiotics are only safe in healthy people, although they are very useful for human health, but their use can be infected in children, pregnant women and people with a weakened immune system. Also the use of bifidobacterium is safer from the point of view transferring antibiotic resistance genes than other microorganism for probiotic production
  Keywords: Probiotic, Lactobacillus, Bifidobacterium, Biogenic amine, Resistace to antibiotics
 • D. Sadeghi, F. Ebrahimi *, M. Zeinoddini, Y. Tarverdizadeh, M. Bakhshi, Mj Bageripor, Sm Agaii Pages 63-69
  Background
  Ricin toxin is a heterodimeric glycoprotein consists of two polypeptide chains, A and B, joined by a disulfide bond. Ricin poisoning can occur via ingestion, inhalation, or injection. Immunogenicity studies are now focused on two RTA-based subunit vaccine candidates, including RiVax and RVEc. These studies have examined the vaccine candidate immunization as an alone and in combination with adjuvant, however, there is not a published study on the immunogenicity evaluation of the candidate vaccine through the delivery by nanoparticles. The aim of this study was preparation and evaluation of RiVax Recombinant Vaccine-loading in chitosan nanoparticles.
  Methods
  In this experimental study, after purification of the protein by Ni-NTA chromatography column, the protein was loaded with Ionic gelation method in chitosan nanoparticles. Then physicochemical properties of nanoparticles containing RiVax and stability of this protein were evaluated during the process of loading in the chitosan nanoparticles.
  Findings: The results of this study showed that the nanoparticles containing protein had a size of 178 nm and a Zeta potential of .8 MV and a PDI of 0.193. It was also found that the RiVax recombinant protein was denatured during the process of preparing the chitosan nanoparticles.
  Conclusion
  The results of this study showed that the RiVax protein has been unstable in acidic conditions for the production of chitosan nanoparticles and this method is not suitable for loading this protein in chitosan nanoparticles.
  Keywords: Chitosan, Nanoparticles, RiVax, Vaccine
 • P. Amri * Pages 70-75
  Background And Objective
  Drowning is a process of respiratory impairment due to the full immersion under fluids that about one third of patients with drowning experience pulmonary edema. In this article, two patients with acute pulmonary edema after drowning due to seizure who were admitted to the ICU department at Ayatollah Rouhani Hospital in Babol have been presented.
  CASE REPORT: An 18-year-old man with a history of epilepsy was drowned while swimming in the pool after a seizure. Due to hypoxia, he was treated with supplemental oxygen and NIV for 12 hours. After partial recovery, he was treated with oxygen for three days. The patient on the fourth day was discharged with a good general condition.
  Second patient: An 36-year old man, with a previous history of brain trauma was drowned while swimming in the sea after a seizure. The patient was intubated due to severe hypoxemia despite administration of oxygen (pao2 = 44mmHg) and low blood pressure (BP = 80 / 50mmHg), and was transferred to ICU at Ayatollah Rouhani Hospital. The patient was treated for mechanical ventilation and positive end expiratory pressure (PEEP) for 12 days. After recovery, he was separated from the ventilator and was discharged on the 14th day.
  Conclusion
  In acute pulmonary edema after drowning, administration of oxygen and non-invasive ventilation is recommended. In the absence of response, tracheal intubation and invasive mechanical ventilation are recommended.
  Keywords: Drowning, Acute pulmonary edema, Noninvasive Ventilation