فهرست مطالب

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران - سال چهل و نهم شماره 2 (1397)
 • سال چهل و نهم شماره 2 (1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سمانه عابدی*، سعید یزدانی، حبیب الله سلامی صفحات 179-190
  یکی ازجنبه های مهم مدیریت پایدار زمین، کشاورزی حفاظتی و اصول مربوط به خاک ورزی و آماده سازی زمین جهت کاشت محصول می باشد. هدف کلی کشاورزی حفاظتی، استفاده بهتر از منابع کشاورزی به واسطه مدیریت بهینه منابع خاک، آب و بطور کلی منابع زیستی است، بطوریکه استفاده از عوامل تولید خارجی را به حداقل ممکن برساند. بنابراین با توجه به اینکه برنامه ریزان و سیاستگزاران در تصمیمات خود همواره بر تحلیل های هزینه-فایده تکیه می نمایند و این تحلیل ها نیز بر پایه کمی و پولی استوار است، لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی مالی کاربرد کشاورزی حفاظتی در تولید گندم در استان فارس انجام شده است. بر اساس نتایج ارزیابی مالی، سود ناخالص حاصل از هر هکتار کشت بی خاکورزی گندم 5/2 برابر سودناخالص حاصل از کشت مرسوم در هر هکتار گندم می باشد که علت آن را می توان از یک طرف به بیشتر بودن بازدهی محصول در تکنولوژی حفاظتی و از طرف دیگر به پایین بودن هزینه های لازم جهت کاشت یک هکتار گندم در سیستم مذکور بیان نمود. همچنین بر اساس نتایج، پارامترهای برآورد شده تابع هزینه حاکی از آن است که با پذیرش تکنولوژی حفاظتی، می توان هزینه کل را به میزان 36 درصد کاهش داد. به عبارت دیگر تغییر تکنولوژی از کشاورزی مرسوم به کشاورزی حفاظتی، به طور متوسط در منطقه مورد بررسی، منجر به صرفه-جویی 8383 هزار ریال در هزینه تولید محصول گندم خواهد شد. بدین ترتیب انتظار می رود با ترویج این قبیل تکنولوژی بتوان به اقتصادی تر شدن فرآیند تولید در بخش کشاورزی کمک نمود.
  کلیدواژگان: کشاورزی حفاظتی، گندم، ارزیابی مالی، استان فارس، مدیریت بهینه منابع
 • فرشته اسدالله پور *، حامد رفیعی، اسماعیل پیش بهار، رسول محمدرضایی صفحات 191-202
  گوشت انواع ماهی، به لحاظ دارا بودن پروتئین و چربی با کیفیت بالا و فراوانی انواع مواد معدنی و ویتامین هایی که در آن موجود است، به عنوان یک غذای کامل محسوب می شود. در این مطالعه به منظور بررسی رفتار مصرف کنندگان در بازار ماهی (پرورشی، دریایی و فیله ماهی) بر پایه ترجیحات لکسیکوگرافیک، مصرف کنندگان به دو دسته کیفیت گرا و قیمت گرا تقسیم بندی شدند و برای محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی آنان به تفکیک مدل رفتاری آنان، از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دو استفاده شد. برای رسیدن به اهداف مطالعه از پرسشنامه در سال 1394 در استان مازندران استفاده شد. نتایج مطالعه نشان می دهد رفتار افراد بر حسب کیفیت گرایی و قیمت گرایی متفاوت است و میانگین کشش درآمدی ماهی دریایی برای افراد کیفیت گرا 16/1 و برای افراد قیمت گرا 3/1 است. بنابراین، هر دو گروه در رده کالاهای لوکس قرار دارند. کشش قیمتی ماهی دریایی برای افراد کیفیت گرا 59/0- و قیمت گرا 63/0- است. از آن جا که در استان مازندران تعداد افراد کیفیت گرا بیش از افراد قیمت گرا است؛ بنابراین، سیاست گزاران در جهت افزایش مصرف ماهی در این استان باید بهبود کیفیت ماهی و محصولات آن را در اولویت اولیه خود قرار دهند، که می توان به افزایش تنوع در مصرف ماهی و معرفی محصولات نوین شیلاتی در جهت بهبود کیفیت ماهی پرداخت.
  کلیدواژگان: سیستم تقاضای ایده آل درجه دو، کشش قیمتی، کشش درآمدی، لکسیکوگرافیک، مازندران
 • علی کاراموز، احمد فتاحی*، مسعود فهرستی ثانی، اکرم نشاط صفحات 203-213
  برداشت از آب های زیرزمینی به میزان بیش از شارژ طبیعی آبخوان موجب کسری بیلان، افت سطح سفره های زیرزمینی و کمبود آب در بسیاری از مناطق گردیده است. هدف اصلی مطالعه حاضر، برآورد (PCC) هزینه های شخصی مصرف کنندگان منابع آب زیرزمینی و هزینه های اضافی ناشی از برداشت از این منابع در شهرستان اردکان بود. به منظور برآورد هزینه نهایی شخصی مصرف کنندگان، هزینه های پمپاژ سالیانه مبلغ 63 میلیارد ریال و هزینه های حفر چاه مبلغ 290 میلیارد ریال برآورد گردید. در بخش هزینه های اضافی ناشی از برداشت، مجموع ارزش حفاظتی آب های زیرزمینی شهرستان اردکان با استفاده از ارزش گذاری مشروط و تکنیک دو گانه دو بعدی مبلغ 22 میلیارد ریال برآورد شد. همچنین، از سال 1366-1395 هزینه ی کاهش تولید محصولات کشاورزی مبلغ 1211 میلیارد ریال برآورد شد. اختلاف بسیار زیاد بین مجموع هزینه های شخصی مصرف کنندگان و هزینه های اضافی ناشی از برداشت، بیانگر وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی شهرستان است. این تفاوت می تواند در جهت تغیر نگرش مسئولین و بخش های صنعت و کشاورزی به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده منابع آبی، در زمینه ی مصرف بهینه ی منابع آب زیرزمینی مفید واقع شود. همچنین، مجموع هزینه ی برداشت از آب های زیرزمینی به میزان 1586میلیارد ریال می تواند کمک شایانی به دولت و سیاست گزاران برای توجیه انتقال آب جایگزین به منطقه نماید.
  کلیدواژگان: آب های زیرزمینی، ارزش حفاظتی، نشست زمین، ارزش گذاری مشروط، شهرستان اردکان
 • ندا خادمی شیراز، حامد نجفی علمدارلو *، صادق خلیلیان صفحات 215-224
  خسارت های زیست محیطی ناشی از فعالیت های کشاورزی همواره یکی از چالش های پیش روی سیاست گزاران این بخش بوده است. بنابراین، برآورد هزینه اقتصادی این خسارت ها اهمیت دارد. هدف این مطالعه برآورد هزینه سایه ای خسارت زیست محیطی شوری آب ناشی از تولید گندم آبی در ایران در دوره 1380 تا 1391 بود. برای این منظور، یک تابع مسافت ستاده فضایی توسعه داده شد. نتایج نشان داد سهم خسارت ناشی از شوری آب، 4/6 درصد از قیمت گندم را تشکیل می دهد. 16 درصد از این میزان خسارت، ناشی از مجاورت مناطق با یکدیگر است. همچنین، نرخ رشد هزینه سایه ای شوری آب از قیمت گندم در دوره مورد بررسی بیشتر است که نشان از افزایش میزان خسارت های زیست محیطی است. تعیین هزینه سایه ای آلاینده های زیست محیطی می تواند در تعیین قیمت واقعی گندم و سطح زیرکشت پایدار هر استان، مورد توجه سیاست گزاران قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مسافت- ستاده فضایی، شوری آب، گندم آبی، اثرات مجاورت
 • روح الله رضایی *، فرشته میری کرم صفحات 225-238
  هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر مولفه های آموزش های کارآفرینانه بر توسعه مهارت های کارآفرینانه در دانشجویان رشته های کشاورزی بود. جامعه آماری پژوهش 1188 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های کشاورزی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بودند که با توجه به جدول کرجسی- مورگان، تعداد 291 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. روایی صوری پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان مورد تایید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار تحقیق نیز از طریق برآورد مدل اندازه گیری و پس از انجام اصلاحات لازم تایید شد (برای مولفه های آموزش کارآفرینانه در دامنه بین 714/0 تا 881/0 و مهارت های کارآفرینانه در دامنه بین 803/0 تا 860/0). داده های گردآوری شده با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که چهار عامل محتوا، روش تدریس، صلاحیت های مدرسان و مشخصه های فراگیران اثر مثبت و معنی داری بر متغیر وابسته داشتند و 51 درصد از واریانس توسعه مهارت های کارآفرینانه در دانشجویان را تبیین کردند.
  کلیدواژگان: فراگیر، مدرس، محتوا، روش تدریس، مهارت کارآفرینی
 • مسعود یزدان پناه، معمومه تقی بیگی * صفحات 239-250
  آینده کشاورزی ارگانیک، تا حد زیادی، بستگی به تقاضای مصرف کنندگان و انگیزه آنها به منظور پرداخت هزینه اضافی جهت خرید محصولات ارگانیک دارد و در واقع، مصرف کنندگان نقش محوری در سرمایه گذاری آینده کشاورزی ارگانیک دارند. رشد تقاضای مصرف کنندگان جهت محصولات سبز یا عاری از مواد شیمیایی به گسترش مزارع ارگانیک که به عنوان بخشی از جنبش گسترده تر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است، منجر می شود. در نهایت، انتخاب مصرف کنندگان در کل زنجیره تولید محصولات ارگانیک برای تولید کنندگان مهم است. بنابراین، یک درک عمیق از مکانیسم هایی که مردم را به استفاده از این محصولات تشویق می کند، مهم است. هدف این مطالعه بررسی سازه های الگوی اعتقادات سلامت بر تمایل مصرف کنندگان به استفاده از میوه های ارگانیک بود. روش نمونه گیری به صورت تصادفی از 204 سرپرست خانوار انجام گرفت. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که دو متغیر منافع یا مزایای درک شده و گرایش به تندرستی بر تمایل افراد به استفاده از میوه های ارگانیک تاثیر داشته است. که این دو متغیر قادر به پیش بینی 58 درصد از تمایلات مصرف کنندگان به استفاده از میوه های ارگانیک بودند.
  کلیدواژگان: میوه ارگانیک، تمایل مصرف کنندگان، تندرستی، مدل اعتقادات سلامت. بروجرد
 • محمدتقی قلیزاده مقدم، احمد عابدی سروستانی*، محمدرضا محبوبی صفحات 251-262
  فرسایش خاک به عنوان یک مشکل عمده و مانع جدی برای دستیابی به کشاورزی پایدار به شمار می آید. این مشکل در اراضی شیب دار حادتر است. یکی از روش های حفاظت خاک در این قبیل اراضی، کاشت درخت و احداث باغ می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر پذیرش باغ کاری در اراضی شیب دار شهرستان های مینودشت وگالیکش واقع در استان گلستان بود. بدین منظور از روش تحقیق توصیفی-همبستگی استفاده شد. جامعه مورد مطالعه شامل تمام کشاورزانی بود که حداقل یک هکتار زمین شیب دار در طرح تغییر کاربری اراضی شیب دار طی سال های 1385 تا 1390 داشتند (1985=N). نمونه گیری با کمک فرمول کوکران و به روش خوشه ایتصادفی انجام گردید که بر اساس آن تعداد 145 نفر از 25 روستای محدوده تحقیق انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. روایی صوری پرسشنامه بر اساس نظرات اساتید دانشگاه و کارشناسان ادارات جهاد کشاورزی دو شهرستان مینودشت وگالیکش تایید گردید. میزان پایایی پرسشنامه با انجام یک مطالعه راهنما بررسی گردید و ضرایب آلفای کرونباخ برای شاخص های ریسک پذیری، آینده نگری و نگرش حفاظت خاک به ترتیب برابر 65/0، 75/0 و 87/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که دو گروه پذیرنده و نپذیرنده عملیات باغ کاری در اراضی شیب دار، از نظر سطح تحصیلات، تعداد قطعات زمین، سطح مکانیزاسیون، میزان اراضی تحت مالکیت، درآمد کشاورزی، دریافت کمک دولتی، مشارکت اجتماعی، نگرش نسبت به حفاظت خاک، دانش حفاظت خاک و آینده نگری، تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند. در تمام متغیر های یاد شده به جز متغیر آینده نگری، میانگین گروه پذیرنده از میانگین گروه نپذیرنده بالاتر به دست آمد. همچنین، بهترین متغیرهای تبیین کننده پذیرش باغ کاری در اراضی شیبدار به ترتیب شامل کمک های دولتی، تعداد قطعات زمین و درآمد کشاورزی بود.
  کلیدواژگان: باغکاری، حفاظت خاک، کشاورزی پایدار
 • سعید کریمی *، مریم شاهدوستی صفحات 263-277
  هدف این پژوهش توصیفی-همبستگی بررسی روابط بین گرایش کارآفرینانه ی فردی، یادگیری فردی و خلاقیت با عملکرد شغلی بود. همچنین، نقش میانجی یادگیری فردی و گرایش کارآفرینانه ی فردی بررسی شد. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان همدان به تعداد 635 کارشناس بود و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 242 تن تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از چهار مقیاس استاندارد شامل مقیاس یادگیری فردی Sujan et al. (1994) ، مقیاس گرایش کارآفرینانه ی فردی Bolton & Lane (2012) ، مقیاس خلاقیت Tierney et al. (1999) و مقیاس عملکرد فردی et al. Staples (1990) گرد آوری شد. برای بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی و برای بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد (83/0? ? ? 76/0). نتایج مدل یابی معادله های ساختاری و بوت استرپ نشان داد که یادگیری فردی با عملکرد شغلی رابطه ی مثبت و معنادار دارد و همچنین، رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد شغلی را میانجی گری می کند. افزون بر این، خلاقیت با گرایش کارآفرینانه و با عملکرد شغلی رابطه مثبت و معناداری دارد. اثر غیرمستقیم گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شغلی با میانجی گری یادگیری فردی مثبت و معنادار بود. بر اساس یافته های پژوهش، مدیران و رهبران سازمان می توانند در فرایند بهبود گرایش کارآفرینانه بر مکانیسم یادگیری فردی و خلاقیت تمرکز نمایند و از این طریق عملکرد شغلی را ارتقا دهند.
  کلیدواژگان: گرایش کارآفرینانه، یادگیری فردی، خلاقیت، عملکرد شغلی
 • حسین راحلی، عطیه صندوقی* صفحات 279-291
  تحقیق حاضر به بررسی تاثیر ابعاد کیفیت زندگی بر قصد خرید محصولات ارگانیک در میان مصرف کنندگان شهر تبریز پرداخت. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و با کمک فرمول کوکران، 224 نفر از مصرف کنندگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده ها و اطلاعات مورد نیاز در سال 1396 از طریق پیمایش های میدانی و تکمیل پرسش نامه استاندارد کیفیت زندگی سازمان سلامت جهانی (WHOQOL-BREF) جمع آوری شد. به منظور دست یابی به ترجیح مصرف کننده در خرید خیار ارگانیک یا معمولی از روش انتخاب تجربی و برای بررسی روابط علی بین متغیرها، از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن است که متغیرهای سلامت جسمانی، سلامت روان و سلامت محیط قادرند 52 درصد از تغییرات قصد مصرف کنندگان نسبت به خرید محصولات ارگانیک را تبیین کنند. متغیر روابط اجتماعی تاثیر معناداری بر پیش بینی قصد مصرف کنندگان نداشت. ترجیحات مصرف کنندگان نشان داد که به ترتیب 2/77 درصد خیار ارگانیک و 8/22 درصد خیار معمولی را انتخاب نخست خود می دانند و بر اساس نتایج آزمون t، میانگین کل کیفیت زندگی در افرادی که خیار ارگانیک در اولویت خرید آنان بوده است، بیشتر از افرادی است که خیار معمولی را انتخاب کرده اند. لذا، ارتقای کیفیت زندگی مصرف کنندگان در سه بعد سلامت جسمانی، روانی و محیط به منظور تشویق آنان به خرید محصولات ارگانیک پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: خیارارگانیک، قصد خرید، کیفیت زندگی، انتخاب تجربی
 • سید محمد جواد سبحانی، امید جمشیدی *، عباس نوروزی صفحات 293-309
  هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر دانش، نگرش و رضایت مندی شغلی بر سطح پایداری واحدهای تولید گلخانه ای بود. این پژوهش از نوع توصیفی و جامعه مورد مطالعه نیز گلخانه داران سبزی و صیفی عضو تعاونی های شهرستان پاکدشت (340N=) بودند. نمونه پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 188 نفر تعیین و داده ها به صورت کاملا تصادفی از بین آنها جمع آوری شد. ابزار اصلی مورد استفاده در تحقیق حاضر پرسشنامه بود که روایی ظاهری آن به وسیله پنل متخصصین و پایایی آن با استناد به ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شده برای مقیاس های دانش کشاورزی پایدار، نگرش به کشاورزی پایدار و رضایت شغلی مورد تایید قرار گرفت. داده های گردآوری شده در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار های SPSS وLisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد متغیر های دانش، نگرش و رضایت مندی گلخانه داران تاثیر مثبت و معنی داری بر سطح پایداری گلخانه ها دارند. در نهایت، پس از تحلیل اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیر ها بر سطح پایداری واحد های تولید مشخص شد که این عوامل در مجموع توانایی تبیین 69 درصد متغیر وابسته را داراست.
  کلیدواژگان: کشاورزی پایدار، تعاونی گلخانه داران، دانش، نگرش، رضایتمندی
 • حمید کریمی گوغری، کوروش رضایی مقدم *، عبدالمطلب رضایی صفحات 311-329
  شناسایی کنشگران نهادی و ارزیابی تعاملات آنها با یکدیگر از ملزومات استقرار نظام ترویج و آموزش کشاورزی تکثرگراست. پژوهش حاضر با بهره‏گیری از رویکرد تحلیل شبکه‏ی اجتماعی، وضعیت تعامل نهادهای مرتبط با فعالیت‏های آموزشی- ترویجی در سطح استان کرمان را بررسی و تحلیل کرده است. در این راستا، ابتدا به روش پژوهش آرشیوی، مشاهده مستقیم و مصاحبه غیرساختارمند با 163 نفر از متخصصان کلیدی فعال در حوزه‏ی ترویج و آموزش کشاورزی، تعداد 51 نهاد دولتی، خصوصی، انتفاعی و غیرانتفاعی شناسایی شدند و در مرحله‏ی بعد، برای تحلیل ساختار الگوی روابط بین این کنشگران نهادی از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی برای شش شبکه‏ی تبادل کارشناس فنی، اجرای پروژه مشترک، تحقیق و مشاوره علمی، حمایت فنی، حمایت مالی و اثر سیاستی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان‏ داد که در شرایط فعلی در زمینه‏ی فعالیت‏های آموزشی-ترویجی، شبکه‏ی نهادی پویا و سیال از تعامل و ارتباط ارگانیک همه‏ی کنشگران برخوردار نیست. همچنین، در شبکه های نهادی موجود بین سازمان‏های مردم نهاد و غیردولتی با سازمان‏های دولتی ‏توازن در نفوذ و اقتدار وجود ندارد، به‏گونه‏ای که سازمان‏های خصوصی، انتفاعی و غیرانتفاعی، اقتدار، نفوذ و قدرت کنترل پایین‏تری دارند و در فرآیند سیاستگزاری، مدیریت و تصمیم‏گیری کمتر مورد توجه قرار می‏گیرند، به‏طوری‏که‏ نظام ترویج و آموزش کشاورزی تکثراگرا در سطح استان کرمان بیش از آن‏که «کشاورزمحور» ، «روستایی محور» و «بهره‏بردار محور» باشد، «بودجه محور» است.
  کلیدواژگان: کنشگران نهادی، ترویج تکثرگرا و تحلیل شبکه اجتماعی
 • ندا علیزاده *، حسن علیپور، مهدیه سادات میرترابی، زینب موذن صفحات 331-345
  هدف از انجام این پژوهش، شناسایی مولفه های تاثیر گذار بر تحول نظام ترویج کشاورزی ایران بود که با استفاده از یک رویکرد کیفی به انجام رسید. در مرحله اول پژوهش، مولفه های تاثیرگذار برتحول نظام ترویج کشاورزی در سایر کشورها (15 کشور) با استفاده از روش تحقیق فراترکیب، مورد بررسی قرار گرفت. در این مرحله، 11 مولفه شناسایی شدند که عبارت بودند از تمرکززدایی، خصوصی سازی، گسترش فناوری اطلاعات، تقاضامحوری، خدمات مشاوره ای، ترویج تکثرگرا، تقویت تعاملات ترویج با مراکز تحقیقاتی، اصلاح سیاست ها، انجام حمایت های زیست محیطی، مدیریت دانش و افزایش سطح پوشش مناطق روستایی. مرحله دوم تحقیق با استفاده از تکنیک دلفی و بهره گیری از نظر کارشناسان معاونت ترویج و اعضای هیات علمی ترویج در دانشکده های کشاورزی تهران، تربیت مدرس و شیراز (N=55) ، به منظور مشخص نمودن میزان توافق نظر اعضاء نسبت به اینکه مولفه های شناسایی شده چقدر در تحول نظام ترویج کشاورزی ایران می توانند موثر باشند؛ انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در مورد مولفه های تقویت تعاملات ترویج و تحقیق، اصلاح سیاست ها، ترویج تکثرگرا، تمرکززدایی، و سرمایه گذاری، توافق نظر بیش از 90 درصدی در بین جامعه آماری وجود داشت. در مرحله سوم، وضعیت فعلی نظام ترویج کشاورزی ایران نسبت به هر یک از مولفه های شناسایی شده، با استفاده از روش کمی، مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که در نظام فعلی ترویج ایران، تمرکز زدایی، خصوصی سازی و تقویت تعاملات، بیش از سایر مولفه ها باید مورد توجه قرار گیرد. در نهایت، در مرحله چهارم، از تلفیق مراحل سه گانه فوق، نظریه تحول آفرینی نظام ترویج کشاورزی بر اساس الگوی اشتراوس و کوربن، با استفاده از رویکرد کیفی نظریه برخاسته از داده ها به دست آمد.
  کلیدواژگان: مولفه، تحول نظام ترویج کشاورزی، روش تحقیق کیفی، فراترکیب
|
 • Samaneh Abedi *, Saeid Yazdani, Habibollah Salami Pages 179-190
  One of the important aspects of sustainable land management is conservation agriculture, principles of tillage and land preparation for planting product. The overall goal of conservation agriculture is better use of agricultural resources through improved management of soil resources, water and biological resources in general, so that minimizing the use of external inputs. Therefore considering that planners and policy makers in their decisions always rely on cost - benefit analyses, and these analyses are rely on quantitative and monetary analyses. So this study has been done with the purpose of financial evaluation of conservation agriculture application in wheat production in Fars province. For this purpose, the necessary information of financial evaluation has been collected through field studies and completed of 122 questionnaires and interviews in the crop year 1392. Based on the financial evaluation results, on average in the regions studied, gross profit per hectare of conservation cultivation of wheat has been 2.5 times of gross profit of conventional cultivation per hectare of wheat which are on the one hand due to higher crop yields in conservation technology and on the other hand, due to the low costs which are paid for planting a hectare of wheat in the mentioned system. Base on the results, estimated parameters of cost function indicated that conservation technology adoption could reduce total cost to 36 percent. In other word changing technology from conventional to conservation agriculture in studying region on average led to save 8383 thousand Rials per hectare in wheat production cost. Therefore, it is expected that promotion of such technologies could help the production process in the agricultural sector to be more economical
  Keywords: Conservation agriculture, wheat, financial evolution, Fars province, optimal resource management
 • Fereshte Assadollahpoor *, Hamed Rafiee, Esmaeil Pishbahar, Rassul Mohammadrezaei Pages 191-202
  Fish is considered as a complete food source in terms of having high-quality protein and fat and also, abundance of minerals and vitamins in it .This study investigate behavior of consumers at the fish market (farmed, seafood and fillets fish) on the basis of Lexicographic preferences. Consumers divided into two categories of deontologist and consequentialist. To achieve the study objectives, a questionnaire was used in 2015 in Mazandaran. The results show that consumer behaviors of deontologist are different form consequentialist and the average income elasticity of deontologist is 1.31 and for consequentialist is 1.16 so fish in both groups is luxury food. Price elasticity of sea fish for people deontologist's people is -0.59 and for Consequentialist is -0.63. Due to the low cost of the price elasticity of deontologist to consequentialist, it appears that in order to consumption pattern gets involved in use price policy is not enough only and policies should be reform and greater attention to product quality and diversifying must be considered.
  Keywords: quadratic almost ideal, system price elasticity, income elasticity, lexicographic, Mazandaran
 • Ali Karamooz, Ahmad Fatahi *, Masoud Fehresti, Akram Neshat Pages 203-213
  Extraction from underground waters more than natural discharge of watershed has led to balance deficit and lowering level of water tables and water shortage in many regions. The current research mainly aims to estimate economic and environmental consequences of extraction from underground waters in Ardakan County. In order to determine final personal cost of consumers, sum of annual pumping costs and sum of well drilling costs were calculated 63 billion and 290 billion Rials respectively. In section of additional costs due to extraction, the sum of protective value of underground waters was estimated 22 billion Rials in Ardakan County, using conditional valuation and a two-dimensional technique. The cost for reducing production of farming crops as a part of additional costs caused by extraction was estimated 1’211 billion Rials with respect to statistics of years i.e. 1987-2016. Much difference between additional cost of extraction and personal cost of consumers may be useful in changing attitude of the officials and sectors of industry and agriculture as the greatest consumers of water supplies for optimal consumption of subterranean water supplies. Also, sum of cost for extraction from underground waters (1’586 billion Rials) contribute to the government and policymakers to justify alternative for water transfer in this zone.
  Keywords: Subterranean waters, Preserved value, Land subsidence, Conditional valuation, Ardakan city
 • Neda Khademi Shiraz, Hamed Najafi Alamdarlo *, Sadegh Khalilian Pages 215-224
  Environmental damage caused by agricultural activities has always been a concern for policy makers. Hence, the estimate of the economic value of the damages is very important. The object of this study was to estimate the value of environmental damage of water salinity in Iran’s wheat production in 1999 to 2012. For this purpose, a spatial output distance function has been developed. The results showed that the share of damage due to water salinity was 6.4% of wheat price. 16 percent of this damage was due to adjacency of regions. Also, the growth rate of shadow price of salinity was higher than the price of wheat during the period, which showed the importance of the environmental damage. Determining the shadow price of environmental pollutants can be considered to policy maker for determining the real price of wheat and sustainable cultivation in each province.
  Keywords: Spatial Distance Function, Water Salinity, Irrigated Wheat, Adjacency Effect
 • Roholla Rezaei * Pages 225-238
  The main purpose of this study was to examine the effects of entrepreneurial education components on developing entrepreneurial skills of agricultural students. The statistical population of the study consisted of 1188 agricultural graduate students at university college of Agricultural and Natural Resources, University of Tehran. According to the Krejcie and Morgan table, a sample of 291 students was selected using stratified random sampling method. A questionnaire was used to collect data. Face validity of the questionnaire confirmed by a panel of experts. The construct validity and composite reliability of the research instrument were tested by estimating the measurement model and they were satisfied after corrections (for the components of entrepreneurial education were 0.714 to 0.881 and for entrepreneurial skills were 0.803 to 0.860). The data were analyzed using Structural Equation Modeling. The results showed that four factors of content, teaching method, teachers’ competencies and students’ characteristics had positive and significant effects on dependent variable. These factors explained about 51 percent of variances of developing students’ entrepreneurial skills.
  Keywords: Student, Teacher, Content, Teaching method, Entrepreneurial skill
 • Masuome Taghi Beygi * Pages 239-250
  The future of organic agriculture, to a large extent, depends on the consumer demand and their motive for paying extra prices for organic foods and indeed, consumers play a pivotal role in the future investments on organic farming. Growth in the consumer demand for friendly, “green” or chemical-free food products, has led to the expansion of organic farms which have developed as a part of wider organic movement incorporating producers, manufacturers and consumers. Consequently, the choices of the consumers are as important as the producers through the whole chain of organic food production. Therefore, an in-depth understanding of the mechanisms that lead people to use such products is thus critically important. The aim of the study was to explore the influence of constructs of the Health Beliefs Model on willingness to use organic foods using a multistage, random sample of households (n= 204) in a survey conducted in Iran. Structural Equation modelling showed that perceived benefits and Orientation to health are significant predictors of willingness regarding the use of organic fruits. These variables can predict nearly 58% variance of consumer willingness to use organic fruits.
  Keywords: organic fruit, willingness of consumers, health, health Belief Model.Boroujerd city
 • Ahmad Abedi Sarvestani * Pages 251-262
  Soil erosion is a major problem and a serious obstacle for achieving sustainable agriculture. This problem is more acute in Sloping lands. Planting trees and gardening is one of the methods of soil conservation in these lands. The aim of this research was to investigate the factors influencing adoption of gardening in sloping lands of Minoodasht and Galikesh counties in Golestan province. The descriptive-correlation research method was used. The study population consisted of all farmers with at least one hectare in Sloping lands. They have been targeted group in Land Use Change Plan in 2005 through 2010 (N= 1985). Cluster random sampling method was used in which 145 farmers from 25 villages were selected. The sample size was estimated using Cochran formula. The data collection tool was a questionnaire. Face validity of questionnaire was confirmed by university faculty members and experts’ viewpoint of agriculture departments in two city of Minoodasht and Galikesh. The reliability of the questionnaire was evaluated by conducting a pilot study and estimating Cronbach’s alpha coefficient for the indicators of risk-taking (0.65), foresight (0.75) and attitude towards soil conservation (0.87). Results showed that adopter and non-adopter of gardening in sloping lands are different significantly in terms of number of land plots, level of mechanization, amount of owned land area, farm income, governmental assistance, community participation, attitude towards soil conservation, knowledge about soil conservation, foresight and level of education. In all mentioned variables, the mean scores of adopters were more than non-adopters except foresight. Furthermore, governmental assistance, number of land plots and farm income are the best explanatory variables in adoption of gardening in sloping lands.
  Keywords: Gardening, Soil Conservation, Sustainable Agriculture
 • Saeid Karimi *, Maryam Shahdousti Pages 263-277
  The main purpose of this descriptive-correlative study was to investigate the relationships between individual entrepreneurial orientation, individual learning, creativity with job performance. The mediating roles of individual learning and entrepreneurial orientation were analyzed. The statistical population of this research consisted of 635 agricultural experts of organization of Jihad-e Agriculture in Hamedan Province (N=365). According to Cochran's formula, a sample of 242 experts was chosen through random stratified sampling method. Data was collected using four standardized self-administered scales including individual learning scale (Sujan et al., 1994)), creativity scale (Tierney et al., 1999), individual entrepreneurial orientation scale (Bolton & Lane, 2012) and individual performance scale (Staples et al., 1999). The validity and reliability of the questionnaire were investigated using confirmatory factor analysis and Cronbach’s alpha coefficient respectively (.83≥α≥.76). Structural equation modeling and bootstrap procedure were used to analyze the data. Results indicated that individual learning was significantly related to job performance and it mediated the entrepreneurial orientation-job performance relationship. In addition, creativity was significantly related to entrepreneurial orientation and job performance. Drawing on the findings, the managers and leaders of the organization can focus on the individual learning mechanism and creativity to improve employees’ entrepreneurial orientation and thereby fostering their job performance.
  Keywords: Entrepreneurial orientation, individual learning, creativity, job performance
 • Hossein Raheli, Atie Sandoghi * Pages 279-291
  The present study examined the effects of the quality of life on the purchase intention of consumers in the city of Tabriz. A statistical sample of 224 individuals was chosen based on stratified random sampling and Cochran's formula. Data were gathered through field study and completing World Health Organization Quality of Life questionnaire (WHOQOL-BREF) in 2017. In order to understand the consumer’s preference for purchasing organic or conventional cucumbers, choice experiment method (CEM) was used and to examine the relationships between variables, the structural equation modeling was applied. Findings indicate that physical health, psychological health and environmental health variables are able to explain 52% of the variation in the behavioral intentions with regard to purchasing organic food. Also, social relationship variable had no significant effects on predicting the purchase intention of consumers. Consumer’s preferences showed 77.2% selected the organic cucumbers and 22.8% selected the conventional cucumbers as their first choice. Based on the t-test results, in the individuals that have selected the organic cucumbers as their first choice, the total average of quality of life is much more than those who selected the conventional cucumbers. Therefore, improving consumer's quality of life in three aspects of physical health, psychological health and environmental health is suggested to encourage them to purchase organic food.
  Keywords: Organic cucumber, Purchase intention, Quality of Life, Choice Experiment
 • Seyd Mohammad Javad Sobhani, Omid Jamshidi *, Abbas Norozi Pages 293-309
  The main purpose of this research was to study the effects of knowledge, attitudes and satisfaction of greenhouse owners cooperative members in Pakdasht County on sustainability of Greenhouses. This paper was a descriptive study and the target population consisted of vegetable greenhouse owners whose were members of cooperatives (N=340) in Pakdasht county. Using a Cochran formula, the sample size determined 188 people and data collected through completely random sampling method. The main research tool was a questionnaire which its validity confirmed by a panel of experts and its reliability approved by Cronbach's alpha coefficients, CR and AVE for knowledge, attitudes and satisfaction scales. The data in both descriptive and analytical statistics were analyzed by SPSS and Lisrel software. Results of structural equation modeling showed that variables of knowledge, attitudes and satisfaction of greenhouse owners had positive and significant effects on sustainability level of greenhouses. Finally, after analyzing the direct and in
  Keywords: Sustainable Agriculture, Greenhouse Cooperative Members, Knowledge, Attitudes, satisfaction
 • Hamid Karimi Gougheri, Kouroush Rezaei Moghaddam *, Abdolmotaleb Rezaei Pages 311-329
  Identifying institutional actors and assessing their interactions are the necessary requirements for establishing a pluralistic extension and education system. This study assessed the interaction status of institutions performing extension and education programs in Kerman Province, using social network analysis. In first phase, 51 governmental, private, non-profit and profit institutes identified through archival research, direct observation and unstructured interviews with 163 experts and key informants related to agricultural extension and education programs; in the second phase to analyze the structure of relationship patterns among the institutional actors, social network analysis approach was applied to six interacted networks (technical experts, implementing participatory projects, scientific research and advising, technical supporting, financial supporting and political effects). The results showed that current dynamic institutional network of agricultural extension and education programs in Kerman Province is really poor in terms of organic interactions and communications among all actors. Hence, there is an unbalanced authority between governmental and non-governmental organizations in current institutional networks; so that private, non-profit and profit organizations have lower authority, influence and power of control in policy making process than public organizations, and then they are mainly neglected in policy making, management, decision making process of agricultural extension and education programs. Based on the results, it can be concluded that agricultural extension and education system in Kerman Province is “budget-oriented” rather than being “farmer-oriented”, “villager-oriented” or “user-oriented”.
  Keywords: Institute, Actors, Pluralistic Extension System, Social Network Analysis
 • Neda Alizadeh, Hasan Alipour, Mahdiye Sadat Mirtorabi, Zainab Moazen Pages 331-345
  The purpose of this study is to identifying effective components in transformation agricultural extension ýsystem in Iran, that using mixed-method approach which was carried out in four steps. In the first step of the ýstudy, the components of transformative agricultural extension system in some countries (15 countries) were ýexamined by using meta-synthesis of qualitative research methods. In this step 11 components were ýextracted that included centralization, privatization, extended information technology, demand-driven, ýconsultative services, pluralistic extension, strengthening interaction between extension and research centers, ýpolicy reform, environmental support, knowledge management and increasing coverage of rural areas. ýSecond step was conducted by using the Delphi technique and viewpoint of experts of the agricultural ýextension organization and faculty members in agricultural college in Tehran, TarbiyatModares and Shiraz ýý(N= 55) and the agreementsof this target population about identified effective components in step one, was ýobtained. The results of this step showed that the components of the strengthening of interaction between ýextension & research, policy reform, pluralistic extension, decentralization and investment, there were more ýthan 90 percent agreements.In the third step, current situation of agricultural extension system was analyzed ýby experts of agricultural extension organization by using quantitative method and it was determined that ýthe current system of agricultural extension in Iran, considered in decentralization, privatization and ýstrengthening of interaction, more than other components of interest. Finally, in the fourth step, by ýintegration of three previous steps, theory of transformational agricultural extension system based on ýStrauss and Corbin model, by using qualitative method was obtained.ý
  Keywords: Component, transformation, agricultural extension, qualitative research method, meta-synthesis