فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 62، تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/06
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم یعقوبی، سعید کریمی، وحید پیراسته، مرضیه جوادی* صفحات 1-12
  زمینه و هدف
  طرح تحول سلامت از مهمترین طرح های اصلاحی کشور است که با نقدهایی روبروست. یکی از مباحث مهم، هزینه های این طرح است. این مقاله به تحلیل هزینه زایمان طبیعی و سزارین قبل و بعد از طرح تحول نظام سلامت پرداخته است.
  روش کار
  این مطالعه یک تحقیق کاربردی است که با استفاده از داده های نرم افزار حسابداری بیماران انجام شد. 60 پرونده زایمان طبیعی 60 پرونده سزارین به طور تصادفی از سیستم نرم افزاری حسابداری یک بیمارستان بزرگ اصفهان در قبل و بعد از اردیبهشت 93 انتخاب (مجموعا 120پرونده) شد. اطلاعات هر پرونده (سهم پرداختی بیمه، سهم پرداختی بیمارستان و سهم پرداختی بیمار) به جز هزینه های هتلینگ و لوازم و دیگر هزینه های دوره بستری، استخراج شد. داده های مربوط به دریافتی درمانگران در واحد حسابداری و بر مبنای تعرفه سالیانه خدمات و قیمت k در هر خدمت برای جراح و متخصص بیهوشی محاسبه شد. میانگین و درصد تغییرات اقلام هزینه در نرم افزار excel محاسبه شد.
  نتایج
  زایمان طبیعی193% و زایمان سزارین 226%، دریافتی درمانگران (جراح ومتخصص بیهوشی) در زایمان طبیعی 257% و در سزارین130% نسبت به قبل از طرح تحول سلامت افزایش قیمت داشته اند. تغییرات سهم هم پرداختی ها بیانگر شیفت شدن بخشی از هزینه ها از سوی بیمار به سمت بیمه ها و صندوق یارانه سلامت است.
  نتیجه گیری
  طرح تحول در این دو خدمت کاهش دهنده واقعی پرداخت از جیب بیمار نبوده است. افزایش هزینه خدمات توجه بیشتر به مدیریت هزینه را می طلبد. گرانتر ارائه شدن خدمات در نهایت به سود بیمار و نظام سلامت نبوده و برنامه ریزی های حوزه طرح تحول سلامت باید از دیدگاه اقتصادی بیشتر مورد مداقه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: هزینه های خدمات سلامت، زایمان، زایمان سزارین، طرح تحول نظام سلامت
 • سعید ابراهیمی، محمد خمرنیا، نسرین پروزن، مهناز کرمی پور، هاجر جمشید زهی، فاطمه ستوده زاده، مصطفی پیوند* صفحات 13-24
  زمینه و هدف
  اینترنت رسانه ای چندرسانه ای بوده که اکثر نیازهای بنیادین بشر را تامین می کند، اما این فناوری می تواند تاثیراتی بر زندگی افراد داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین شیوع اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با کیفیت خواب و کیفیت زندگی انجام گردید.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی به صورت توصیفی-تحلیلی در سال 1395 در شهر زاهدان انجام شد. جامعه پژوهش شامل تمام دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بود که 340 نفر به روش طبقه بندی تصادفی وارد مطالعه شدند. در این مطالعه از سه پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت یانگ، پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت استفاده و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 22، آنالیز واریانس یک طرفه، T-test و آزمون همبستگی تحلیل شد.
  نتایج
  نتایج این مطالعه نشان دادند که اعتیاد به اینترنت در بین این گروه دانشجویان خفیف (15± 43) می باشد. کیفیت زندگی در بین دانشجویان وضعیت مطلوبی داشت (6/1± 4/78) اما شاخص کیفیت خواب 282 نفر (9/82%) در حد نامطلوب بود و بین محل سکونت و اعتیاد به اینترنت، کیفیت خواب و کیفیت زندگی ارتباط معنی داری دیده شد (05/0› p).
  نتیجه گیری
  اعتیاد به اینترنت روی کیفیت خواب وکیفیت زندگی دانشجویان تاثیر منفی دارد. نیاز است دانشجویان توجه بیشتری در استفاده بهینه از اینترنت داشته باشند. همچنین لازم است مداخله های رفتاری و شناختی با هدف تغییر الگو های استفاده از اینترنت و کامپوتر صورت گیرد. فرهنگ سازی مناسب و آموزش صحیح استفاده از اینترنت در دانشجویان نیز پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، کیفیت خواب، کیفیت زندگی، علوم پزشکی زاهدان
 • وحید مصطفی پور، زهرا بندار کاخکی، حسین فرخی * صفحات 25-34
  زمینه و هدف
  اختلالات خواب و بی خوابی ازجمله موضوعاتی هستند که مشکلات زیادی برای سالمندان ایجاد و سلامت روانی و جسمانی آن ها را تهدید می کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر درمان شناختی-رفتاری چندمولفه ای بر علائم بی خوابی و شاخص های خواب است.
  روش کار
  جامعه آماری، تمامی سالمندان مقیم آسایشگاه کهریزک بودند. نمونه پژوهش 30 نفر از سالمندان مبتلا به بی خوابی بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس بی خوابی اتنس و جدول گزارش خواب بود. پژوهشگر گروه درمانی شناختی-رفتاری چندمولفه ای اختلال بی خوابی ادینجر را در 6 جلسه 90 دقیقه ای برای آزمودنی های گروه آزمایش اجرا کرد و گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند.
  نتایج
  نتایج تحلیل مانکووا، آنکووا و مقایسه های زوجی بونفرونی در پس آزمون و پیگیری نشان داد که میانگین نمره بی خوابی و تاخیر در شروع خواب گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش و مقدار کلی خواب افزایش معنی دار یافته بود (001/0 p≤). از نظر مقدار کلی در بستر بودن در پیگیری تفاوت معنی داری بین گروه آزمایش و گروه کنترل مشاهده نشد.
  بنابراین به روانشناسان و پرستارانی که در حوزه ی سالمندان فعالیت می کنند توصیه می شود که از درمان شناختی-رفتاری چندمولفه ای به منظور بهبود کیفیت خواب سالمندان استفاده کنند.
  کلیدواژگان: درمان گروهی شناختی-رفتاری چند مولفه ای، بی خوابی، شاخص های خواب، سالمندان
 • محمد عرب، کورش اعتماد، بهزاد دماری، منصوره لطفی، علیرضا حیدری* صفحات 35-50
  زمینه وهدف
  غربالگری فنیل کتونوری (PKU) به منظور تشخیص و درمان نوزادانی که احتمال ابتلا دارند، انجام می شود. هدف از انجام مطالعه چرایی و چگونگی در دستور کار قرار گرفتن غربالگری کشوری فنیل کتونوری در ایران بود.
  روش کار
  این مطالعه کیفی در سال 1394 بر مبنای مدل کینگدان (2003) انجام شد. 38 نفر از سیاستگذاران، مدیران و محققان در مطالعه شرکت نمودند. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد. داده ها با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و با بهره گیری از روش تحلیل چارچوبی تحلیل شد.
  نتایج
  معلولیت های جسمی و ذهنی، هزینه های درمانی و نگهداری و نیاز به خدمات بازتوانی مواردی از جریان مشکل بودند. استفاده از بستر برنامه غربالگری هایپوتیروئیدی و قابلیت اجرا در سطح ملی از موضوعات جریان راه حل بودند. اعمال فشارهای خانواده های بیماران، اعضای انجمن علمی کودکان و پیگیری مسئولین اجرایی مواردی از جریان عزم سیاسی بودند. حادث شدن همزمان این سه جریان، منجر به موافقت سیاستگذاران بهداشتی نسبت به اجرای کشوری برنامه و باز شدن پنجره سیاست گردید.
  نتیجه گیری
  اجرای کشوری برنامه غربالگری PKU حاصل اثر متقابل سه جریان مشکل، راه حل، عزم سیاسی و استفاده بهینه پیشگامان سیاست از پنجره فرصت باز شده، جهت پیاده سازی برنامه در سطح ملی بودند.
  کلیدواژگان: فنیل کتونوری، غربالگری، مدل کینگدان، در دستورکار گذاری، پنجره سیاست
 • آذر طل، بهرام محبی، مهدی یاسری، مریم صبوری، الهام شکیبازاده* صفحات 51-66
  زمینه و هدف
  مفهوم توانمندی در علوم مرتبط با سلامت بر مسوولیت پذیری فردی و توانایی افراد بر حفظ سلامتی خود متمرکز است. پژوهش حاضر باهدف تعیین عوامل موثر بر توانمندی دریافت مراقبت سلامت در زنان سنین باروری در سال 1396 طراحی و اجرا شد.

  روش کار
  این مطالعه مقطعی با مشارکت 549 نفر از زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب تهران با نمونه گیری خوشه ایو چند مرحله ای انجام شد. ابزار این مطالعه پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و ابزار سنجش توانمندی دریافت مراقبت سلامت و خرده مقیاس های آن بود که به روش خود ایفا تکمیل گردید. تحلیل داده ها از آزمون های توصیفی و تحلیلی و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد.
  نتایج
  سطح تحصیلات همسر، اشتغال زنان، بعد خانوار، قومیت، داشتن سابقه بیماری مزمن و وضعیت اقتصادی پیش گویی کننده خرده مقیاس درجه کنترل بود. سطح تحصیلات همسر "زیر دیپلم و دیپلم"، بعد خانوار "3-2 " و "4-3 " فرزند و وضعیت اقتصادی "میزان درآمد کاملا کفاف زندگی را می دهد"، خرده مقیاس قدرت تعامل را پیشگویی کردند. متغیر های سطح تحصیلات همسر "زیر دیپلم و دیپلم"، بعد خانوار "با 3-2 و 4-3 فرزند"، شاغل بودن زنان و داشتن بیماری مزمن خرده مقیاس درجه تصمیم گیری را تبیین می نمود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد شرایط فردی، خانوادگی و اقتصادی– اجتماعی خانواده در توانمندی زنان در دریافت خدمات سلامتی موثر است. لزوم رویکرد خانواده محور در دریافت خدمات سلامت باروری ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: توانمندی، درجه کنترل، قدرت تعامل، درجه تصمیم گیری، دریافت مراقبت سلامت، زنان
 • مهرآسا محمدصادقی، نیاز محمدزاده هنرور، مصطفی قربانی، آناهیتا منصوری، فریبا کوهدانی* صفحات 67-82
  زمینه و هدف

  اختلال لیپوپروتئین ها به عنوان یک جزء جدایی ناپذیر دیابت نوع 2 است. بنابراین تشخیص و درمان زودهنگام اختلال لیپید می تواند در پیشگیری و درمان برخی عوارض دیابت نوع 2 موثر باشد. این مطالعه با هدف تعیین اثر مصرف مکمل دوکوزاهگزانوئیک اسید (DHA) بر سطوح سرمی آپولیپوپروتئین (ApoA1) A1 و آپولیپوپروتئینA2 (ApoA2) ، آپولیپوپروتئین B48 (ApoB48) و آپولیپوپروتئین C3 (ApoC3) در بیماران دیابتی نوع 2 طراحی شد.

  روش کار

  در این کارآزمایی بالینی دو سو کور کنترل شده با دارونما، 22 نفر به طور تصادفی در گروه دریافت کننده DHA به مقدار 4/2 گرم و 22 نفر در گروه دریافت کننده پارافین به عنوان دارونما به مدت 8 هفته قرار گرفتند. غلظت سرمی آپولیپوپروتئین ها در بیماران دیابتی نوع 2 اندازه گیری شد.

  نتایج

  پس از مکمل یاری با DHA، میانگین سطوح سرمی ApoA1 افراد دریافت کننده مکمل، افزایش معنی داری داشت (014/0p=) ، همچنین میانگین سطوح ApoC3 در بین دو گروه کاهش آماری معنی داری داشت (031/0p=) اما میانگین تغییرات غلظت سرمی ApoA1، ApoA2، ApoB48 وApoC3 بین دو گروه تفاوت آماری معنی داری نداشت.

  نتیجه گیری

  مصرف DHA در بیماران دیابتی نوع 2، تاثیر معنی داری بر سطوح آپولیپوپروتئین ها ندارد.

  کلیدواژگان: دوکوزاهگزانوئیک اسید، آپولیپوپروتئین A1، آپولیپوپروتئین A2، آپولیپوپروتئین B48، آپولیپوپروتئین C3، دیابت نوع
 • کورش هلاکویی نایینی، محمد علی منصور نیا، فرزاد خدامرادی، زهرا حسین خانی، مهدی رنجبران، زهره فروزان فر، سولماز فرخ زاد، یوسف علی محمدی* صفحات 83-92
  زمینه و هدف
  بیماری دیابت یکی از مشکلات مهم سلامتی بوده و در جهان از شیوع بالایی برخوردار است. با توجه به شیوع بالای سندروم متابولیک در این افراد و تاثیر بالقوه اجزای سندروم متالبولیک بر میزان (Hemoglobin Alc) در این بیماران، مطالعه حاضر با هدف تاثیر اجزای سندروم متابولیک بر میزان HbA1C در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام گرفت.
  روش کار
  در مطالعه حاضر که به صورت کوهورت گذشته نگر انجام شد، تعداد 157 نفر از مبتلایان به دیابت نوع دو که در سال 93 مراجعات متوالی و منظم به مرکز منتخب کنترل دیابت شهرستان قزوین داشتند و اطلاعات مربوط به اجزای سندرم متابولیک و میزان HbA1C آنها به طور کامل ثبت شده بود مورد استفاده قرار گرفت. برای آنالیز از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. تمام آنالیزها با در نظر گرفتن 05/0: α به عنوان سطح معنی داری صورت پذیرفت.
  نتایج
  در مدل رگرسیون تاثیر سن، (High density cholesterol) و (Fasting Blood Sugar) (قند خون) بر HbA1C از نظر آماری معنی دار بدست آمد و تاثیر سایر متغیرها بر HbA1C غیر معنی دار بدست آمد. مقدار ضریب تعیین برای متغیر های وارد شده جهت پیش گویی HbA1C، 45%: R2 بدست آمد.
  نتیجه گیری
  با توجه به ارتباط معنی دار برخی اجزای سندروم متابولیک همانند HDL-C و قتد خون ناشتا بر HbA1C لازم است تمهیدات لازم جهت کاهش HbA1C در بیماران مبتلا به دیابت انجام گیرد.
  کلیدواژگان: سندرم متابولیک، هموگلوبین A1C، دیابت نوع دو
 • اعظم سادات مقدسی، حسن رامشینی* صفحات 93-102
  زمینه و هدف
  تجمع پروتئینها باعث اختلال در عملکرد سلولی و بیماری های متعدد از جمله آلزایمر می گردد. درمانهای رایج این بیماری ها به دلیل عدم عبور آنها از سد مغزی-عروقی موفقیت آمیز نبوده است. توانایی تاثیر نانو ذرات روی تجمع پروتئینها از این نظر که ممکن است پتانسیل درمانی برای بیماری های مربوط به تجمع پروتئینها داشته باشند جالب به نظر می رسد. در مطالعه حاضر اثر نانو ذرات نقره روی تجمع آمیلوئیدی لیزوزیم سفیده تخم مرغ مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  پروتئین لیزوزیم به میزان 2 میلی گرم بر میلی لیتر در50 میلی مولار بافر گلایسین، 5/2 pH=، در دمای 57 درجه سانتی گراد و در حال همزدن آرام به آمیلوئید تبدیل شد. اثر نانو ذره نقره روی تجمع آمیلوئیدی لیزوزیم با تکنیکهای مختلفی مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری تی مستقل و با نرم افزار SPSS16 انجام گرفت.
  نتایج
  انکوباسیون لیزوزیم با نانو ذرات نقره در دامنه غلظتی بین 3 تا 60 میکرو گرم بر میلی لیتر، پروسه تجمع آمیلوئیدی را مهار کرد (5/0> p). بطور جالب توجهی این نانو ذره در غلظت پایین یعنی3 میکروگرم بر میلی لیتر بهترین اثر را داشت. در این غلظت زمان تاخیر طولانی شد و فاز فیبری شدن بطرز چشمگیری کاهش و سمیت تجمعات آمیلوئیدی روی کشت سلولی نیز کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  در مجموع نتایج ما نشان داد که سطوح نانو ذرات نقره مثل یک نانو چاپرون عمل کرده و باعث مهار تشکیل فیبرهای آمیلوئیدی لیزوزیم شده و بنابراین احتمال استفاده است.
  کلیدواژگان: لیزوزیم، تجمع آمیلوئیدی، سمیت سلولی، نانو نقره
|
 • Maryam Yaghoubi, Saeid Karimi, Vahid Pirasteh, Marzieh Javadi * Pages 1-12
  Background and Aim
  Iran's Health Sector Evolution Plan (HSEP) is one of the most important national health reform plans. HSEP has attracted many criticisms. An important criticism is about its service costs. This article reports the results of a project conducted to compare the costs of normal and caesarian section delivery before and after implementation of the HSEP.
  Materials and Methods
  This was an applied research project using hospital accounting records as data. A total of 120 delivery files (60 normal delivery and 60 caesarian section) were selected randomly from the accounting software of a large hospital in Isfahan before and after May, 2014.The data in each subject’s file ─ paid shares of the hospital, patient and insurance ─ but not hoteling, inpatient and other costs was extracted. The health service providers’ incomes based on the annual tariffs of the services and changes in payments for each service for gynecologist and anesthesiologists were calculated. Data were analyzed using the excel software.
  Results
  The costs of normal delivery and caesarian section after implementation of the National HSEP had increased by 193% and 226%, respectively. In addition, of the treating physicians (gynecologists and anesthesiologists) had also increased by 257% for the normal and by 130% for caesarian section. Changes in the sums of money involved in service delivery indicates shifting of parts of the costs from the patients to the health subsidy and insurance systems.
  Conclusion
  The health System Evolution has not lead to real reductions in the out-of-pocket money paid by the patients. Higher cost of services will imply the need for better cost management. Increased costs of services will be to the benefit of neither patients nor the health system. This would mean that in designing and implementation of the Health Sector Evolution Plan economic aspects should be taken into consideration more carefully
  Keywords: Health Care Costs, Delivery, Cesarean Section, Health Care Evolution
 • Saeid Ebrahimi, Mohammad Khammarnia, Nasrin Porvazn, Mahnaz Karamipur, Hajar Jamshidzahi, Fatemeh Setoodezadeh, Mostafa Peyvand * Pages 13-24
  Background and Aim
  The Internet is a strong and multimedia technology that meets the most basic needs of human beings; however, this new technology can have great negative effects on people's lives. This study aimed to determine the prevalence of Internet addiction and its relationship with quality of sleep and quality of life among students of Zahedan University of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  This descriptive-analytical cross-sectional study was conducted in Zahedan in 2017.The study population included all the students of Zahedan University of Medical Sciences. A sample of 340 students were selected through stratified random sampling. Data were collected using three World Health Organization questionnaires, namely, quality of sleep, Internet addiction and quality of life questionnaires, and analyzed using SPSS (v22), the statistical tests being ANOVA and linear regression test and T-test.
  Results
  Data analysis showed that Internet addiction and the quality of life among the students were mild (43 ± 15) and desirable (78.4± 1.6), respectively. However, the sleep Quality Index for 282 students (82.9%) was not desirable. There were statistically significant associations (p<0.05) between the place of residence on the one hand and Internet addiction, quality of sleep and quality of life on the other.
  Conclusion
  Based on the findings it can be concluded that Internet addiction has a negative effect on the quality of sleep and quality of life of the students. The students need to pay more attention to the use of the Internet. It is also recommended that behavioral and cognitive intervention be designed and implemented aiming at teaching the students proper use of the computer and the Interne
  Keywords: Internet Addiction, Quality of Sleep, Quality of Life, Zahedan University of Medical Sciences
 • Vahid Mostafapour, Zahra Bondar Kakhki, Hossein Farrokhi * Pages 25-34
  Background and Aim
  Sleep disorders and insomnia are problems which create many problems for the elderly and imperil their physical and mental health. The present study aimed to investigate the effect of multi-component cognitive-behavioral therapy on insomnia symptoms and sleep parameters in elderly people.
  Materials and Methods
  The statistical population includes all the elderly people residing in Kahrizak nursing home, Tehran. The sample consisted of 30 elderly people with insomnia selected by purposive sampling and randomly assigned to experimental and control groups.They completed the Athens Insomnia Scale and Sleep Log. The experimental group received the Edinger’s insomnia disorder multi-component cognitive-behavioral therapy in six 90-min sessions; the control group received no intervention.
  Results
  Based on MANCOVA, ANCOVA and Benferoni post hoc, group comparison in the pre-test and follow-up showed that the average scores of insomnia and sleep-onset latency were statistically significantly reduced in the experimental group as compared to the control group, and the total length of sleep was significantly increased (P≤ 0/001). Follow-up did not reveal any significant differences between the experimental and control groups as regards the total time of staying in bed.
  Conclusion
  Based on the findings of this study, it is recommended that psychologists and nurses working in area of elderly use the multi-component cognitive-behavior therapy to improve the sleep quality of the elderly
  Keywords: Multi-Component Cognitive-Behavioral GroupTherapy, Insomnia, Sleep Parameters, Elderly
 • Mohammad Arab, Kourosh Etemad, Behzad Damari, Mansoureh Lotfi, Alireza Heidari * Pages 35-50
  Background and Aim
  The purpose of phenylketonuria (PKU) screening is to assess the risk of, and prevent, the disease in the newborns likely inflicted with it. The aim of this study was to investigate why and how PKU screening was decided to be included in the national health agenda, initiated and implemented in Iran.
  Materials and Methods
  This qualitative study was conducted based on the Kingdon’s framework model in 2015. The participants were thirty-eight policy-makers, managers and researchers selected by purposeful sampling.Data were collected using semi-structured interviews and analyzed using framework analysis.
  Results
  The physical and mental disabilities, medical and maintenance costs and the need for rehabilitation services were examples of the problem stream. In addition, sampling based on the National Congenital Hypothyroidism Program and implementation feasibility at the national level were examples of the policy stream. Finally, pressure by the patients' families, the Scientific Children Association and executive managers were examples of the political will stream. When the three streams occurred simultaneously, health policy-makers agreed to implement the program and then was opened the window of opportunity.
  Conclusion
  Successful implementation of the National Phenylketonuria Screening Program in Iran has been the result of interactions among three streams, namely, nature of the problem, political will and optimal use of policy-makers of the window of opportunity opened
  Keywords: Phenylketonuria, Screening, Kingdon?s Framework, Agenda Setting, Window of Opportunity
 • Azar Tol, Bahram Mohebbi, Mehdi Yaseri, Maryam Sabouri, Elham Shakibazadeh * Pages 51-66
  Background and Aim
  In health promotion, empowerment is a process through which people gain greater control over decisions and actions affecting their health. This study aimed to assess the predictive factors of health care empowerment among women in reproductive age in 2016.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was conducted on 549women in reproductive age referring to health centers in South Tehran. The participants were recruited through cluster and multi-stratified sampling. Data were collected using the Health Care Empowerment Questionnaire (HCEQ), which has three subscales, namely, degree of control, involvement in interactions and involvement in decision-making. The data were analyzed using the descriptive and analytical tests and multi-regression analysis.
  Results
  Husbands' education level, women's employment, family size, ethnicity, history of chronic diseases and economic status were predictors of degree of control. Husbands' education level (under high school diploma and high school diploma), family size (2-3, 3-4) and moderate economic status (sufficient income) predicted involvement in interactions. In addition, husbands' education (incomplete high school diploma and high school diploma), family size (2-3, 3-4), women's employment and history of chronic diseases predicted involvement in decision-making.
  Conclusion
  The findings indicate that various individual, family and socio-economic conditions of reproductive-age women influence their potential empowerment for receiving health care services. A family-based approach to facilitate receiving reproductive health care seems to be essentia
  Keywords: Empowerment, Degree of Control, Involvement in Interactions, Involvement in Decision-Making, Health Care Empowerment, Women
 • Mehrasa Mohammadsadeghi, Niaz Mohammadzadeh Honarvar, Mostafa Qorbani, Anahita Mansouri, Fariba Kouhdani * Pages 67-82
  Background and Aim

  Lipoprotein disorders are an integral component of type-2 diabetes mellitus (T2DM). Therefore, early diagnosis and treatment of lipid disorders can be beneficial in prevention and treatment of many complications associated with T2DM.The aim of this study wasto determine the effect of docosahexaenoic acid (DHA) supplementation on the serum levels of apolipoproteins (Apos) A1, A2, B48 and C3 in patients withT2DM.

  Materials and Methods

  In this 8-week randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial, 44 T2DMpatients were randomly assigned to either an experimental group (n=22, receiving daily 2.4 g DHA) or a placebo group (n = 22, receiving paraffin). The serum levels of AposA1, A2, B48 and C3 were measured in all the patients at the beginning and at the end of the period.

  Results

  There was a statistically significant increase in the mean serum level of ApoA1 in the DHA group (p = 0.014). In addition, a significant difference was observed in the serum level of ApoC3 after intervention between the DHA and placebo group (p=0.031). There were no significant differences between the two groups as regards the mean changes in serum levels of ApoA1, ApoA2, ApoB48 and ApoC3.

  Conclusions

  Dietary supplementation with docosahexaenoic acidhasno effects on the serum levels of apolipoproteins in patients with type-2 diabetes

  Keywords: Docosahexaenoic Acid, Apolipoprotein A1, Apolipoprotein A2, Apolipoprotein B48, Apolipoprotein C3, Type-2 Diabetes
 • Kourosh Holakouie Naieni, Mohammad Ali Mansournia, Farzad Khodamoradi, Zahra Hosseinkhani, Mehdi Ranjbaran, Zohreh Foroozanfar, Solmaz Farrokhzad, Yousef Alimohamadi * Pages 83-92
  Background and Aim
  Diabetes mellitus is one of the most prevalent and important health problems in the world.Considering the high prevalence of metabolic syndrome in diabetic patients and the potential effects of its components on HbA1C in these patients, the present study was conducted to determine the effect of metabolic syndrome components on HbA1C in type-2 diabetic patients.
  Materials and Methods
  This retrospective cohort study was conducted on 157 diabetic patients regularly referring to the Diabetes Control Center in Qazvin City during 2014, where complete data about theirmetabolic syndrome components, as well as HbA1C levels were available. The data were analyzed using multiple linear regression (α=0.05 for statistical significance).
  Results
  Based on the regression model, the effects of age, HDL-C and fasting blood glucose on HbA1C were statistically significant; the effects of other variables were nonsignificant. The R2value for the variables entered for prediction of HbA1C was found to be 0.45 (R2 = 45%).
  Conclusion
  Considering the significant relationship between some components of the metabolic syndrome such as HDL-C and fasting blood glucose on HbA1C in diabetic patients, it is essential to design and implement programs to reduce the level of HbA1C in these patients
  Keywords: Metabolic Syndrome, HBA1C, Type-2 Diabetes
 • Azam Sadat Moghaddasi, Hassan Ramshini * Pages 93-102
  Background and Aim
  The aggregation of misfolded proteins leads to various cellular malfunctions and disorders such as Alzheimer’s disease. The conventional treatments of such diseases often fail due to their inability to cross the blood-brain barrier. The ability of nanoparticles to influence protein folding and aggregation and, as a result, their potential therapeutic effect in diseases involving protein aggregation, sounds promising. The objective of this study was to determine the effect of silver nanoparticles (AgNPs) on the amyloid aggregation of Hen Egg White Lysozyme (HEWL).
  Material and
  Methods
  Lysozyme was dissolved at 2 mg/mL in a 50 mM glycine buffer (pH 2.5) and incubated at 57 °C while being stirred gently with Teflon magnetic bar; the result was conversion of lysozyme to amyloid. The effect of the particles was assessed using different technics: Thioflavin T (ThT), Congo Red, atomic force microscopy (AFM) and Toxic test (MTT). Data were analyzed using SPSS 16, the statistical test being the independent t-test.
  Results
  Incubation of lysozyme with AgNPs at a concentration of 3-60 mcg/L could inhibit the HEWL fibrillation (p<0.05). Surprisingly, the lowest concentration (3 mcg/L) was found to be the most effective; at this concentration, the lag time (nucleation phase) became longer and the fibrillation phase considerably shortened. In addition, the cytotoxicity of the aggregated amyloids in the cell culture decreased.
  Conclusion
  Based on the findings, it is concluded that silver nanoparticle surfaces can actas nano-chaperones and inhibit HEWL fibrillation; thus, they can potentially be used in the treatment of Alzheimer’s disease
  Keywords: Lysozyme, Amyloid Aggregation, Cell Cytotoxicity, Nanosilver