فهرست مطالب

دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 38، بهار 1383)
 • سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 38، بهار 1383)
 • 91 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/02/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ارزیابی دقت دانسیتومتری تصاویر دیجیتال غیر مستقیم
  حوریه باشی زاده*، سیداحمد فاطمی تبار صفحه 0
  بیان مساله: در بسیاری از تحقیقات دندانپزشکی، تعیین میزان تخریب یا ساخت استخوان در اثر پیشرفت بیماری یا موفقیت درمان، از اهداف اصلی بشمار می رود. از آنج که چشم انسان قادر به تشخیص تغییرات اندک دانتسیته رادیوگرافیک نیست، برای محاسبات کمی، از روش های دقیق تری چون دانسیتومتری دیجیتال مستقیم و غیرمستقیم یا دانسیتومتری اپتیک استفاده می شود.
  هدف
  مطالعه حاضر با اهداف تعیین دقت دانسیتومتری با یک روش جدید دیجیتال یعنی Photoshop اصلاح شده انجام گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه که از نوع بررسی تست ها بود، از 37 نمونه محلول اوروگرافین با سه غلظت 5/12، 25 و 5/37% با شرایط یکسان روی فیلم های شماره 2 دندانی تصویر رادیوگرافیک، تهیه و توسط اسکنر دیجیتایز شد. از هر تصویر منطقه ایی به ابعاد 800×800 پیکسل جدا و با فرمت JPEG فشرده و ذخیره گردید. میانگین ارزش پیکسلی هر تصویر به صورت عددی بین 0 تا 255 با استفاده از الگوریتم نوشته شده در MATLAB 6.1 محاسبه گردید. همبستگی بین غلظت نمونه و مقادیر عددی محاسبه شده برای هر تصویر با آنالیز رگرسیون و معنی داری اختلاف عددی محاسبه شده برای غلظت های مختلف با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) بررسی شد. برای آزمون اختلاف گروه ها به صورت دو به دو از Tukey HSD استفاده گردید؛ همچنین از آزمون آلفا کرونباخ برای بررسی تکرارپذیری روش در اندازه گیری های سه گانه استفاده شد.
  یافته ها
  آنالیز رگسیون همخوانی بین غلظت و میانگین ارزش پیکسلی محاسبه شده را قوی (882/0 r= ) نشان داد؛ اختلاف میانگین ارزش پیکسل ها برای غلظت های مختلف نیز معنی دار بود (0001/0 P= )؛ همچنین ضریب تکرارپذیری مناسبی در مورد بررسی های مکرر یک نمونه (96/99= α ) و نمونه های مشابه (98/99= α ) حاصل گردید.
  نتیجه گیری
  دانسیتومتری به روش Photoshop اصلاح شده، به علت دقت بالا، سهولت استفاده و عدم نیاز به دانسیتومتری می تواند جایگزین مناسبی برای روش دانسیتومتری معمولی یا اپتیک باشد.
  کلیدواژگان: دانسیته اپتیک، دیجیتایز کردن، رادیوگرافی دیجیتال غیرمستقیم، ارزش پیکسل، دانسیتومتری
 • علی اکبر خوشخونژاد، سید حسین محسنی صالحی منفرد، حمیدرضا حسنجانی روشن صفحه 12
  بیان مساله: پریودنتیت مزمن از شایعترین بیماری های پریودنتال در جهان است که با استفاده از روش های جراحی و غیرجراحی درمان می شود.
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر داکسی سایکلین و دارونما بعد از انجام جرمگیری و صاف کردن سطح ریشه (SRP: Scaling & Root Planning) در پریودنتیت مزمن به روش غیر جراحی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مداخله ای دو سویه کور، بیماران مراجعه کننده به بخش پریو دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از انجام SRP برای 22 بیمار به طور تصادفی داکسی سایکلین 20 میلیگرمی دو بار در روز به مدت 3 ماه و برای 23 بیمار با همان روش دارونما تجویز گردید. شاخصهای مورد بررسی خونریزی حین پروب کردن (BOP)، پاکت های کمتر یا مساوی 6 میلیمتر، پاکت های بیشتر یا مساوی 7 میلیمتر و چسبندگی کلینیکی در 2 گروه کمتر از 6 و بیشتر از 7 میلیمتر بود. دو گروه پس از 3 و 6 ماه با استفاده از آزمون t با هم مقایسه شدند.
  یافته ها
  میزان خونریزی در حین پروب کردن در گروه مورد و به دنبال SRP پس از 3 ماه (007/ 0P) و 6 ماه (045/0 P) نسبت به گروه شاهد کاهش بیشتری داشت. کاهش عمق پاکت (PD) در هر گروه کمتر از 6 و بیشتر از 7 میلیمتر نسبت به گروه مورد کاهش قابل توجهی داشت (05/0 P<). در مورد چسبندگی کلینیکی (CAL) نیز مقایسه دو گروه کمتر از 6 و بیش از 7 میلیمتر بعد از 3 ماه (11/0 P=) و 6 ماه (035/0 P=) با برتری گروه مورد همراه بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که تجویز داکسی سایکلین بعد از SRP به مدت 3 ماه در بهبود شاخصهای کلینیکی اثرات بسیار بهتری نسبت به SRP بدون تجویز این دارو دارد. پیشنهاد می شود داکسی سایکلین برای درمان پریودنتیت مزمن بعد از SRP تجویز شود.
  کلیدواژگان: پریودنتیت مزمن، SRP، داکسی سایکلین، دوز ساب آنتی میکروبیال
 • افشین خورسند، یدالله سلیمانی شایسته، احمدرضا طلایی پور، امیرحسین نگارش صفحه 19
  بیان مساله: یکی از مشکلات درمان بیماری های پریودنتال، گسترش بیماری به ناحیه انشعاب ریشه ها می باشد. روش های متعددی برای درمان این ضایعات مطرح گردیده است. این روش ها شامل درمانهای Resective، Conservative و Regenerative می باشد.
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف مقایسه دو روش بازسازی شامل روش موقعیت دادن کرونالی فلپ و استفاده از ماده آلوگرفت Demineralized Bone Matrix (Dynagraft) به منظور بازسازی استخوان در درگیری فورکیشن درجه II فک پایین انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه Randomized Controlled Clinical Trial که به صورت دو سویه کور انجام شد، 12 نفر از مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (9 زن و 3 مرد) که در محدوده سنی 25 تا 40 سال بودند، مورد بررسی قرار گرفتند؛ این افراد دارای درگیری فورکای درجه II مولرهای فک پایین (طبقه بندی Glickman) به صورت Bilateral بودند. مولرهای یک طرف توسط ماده پیوندی Dynagraft و طرف مقابل توسط روش موقعیت دادن کرونالی فلپ مورد درمان قرار گرفتند. متغیرهای عمق پاکت (PPD)، سطح چسبندگی کلینیکی (CAL)، لثه کراتینیزه (KG) و عمق پروبینگ افقی (HPD) در زمان عمل، 3 و 6 ماه پس از جراحی اندازه گیری و ثبت شدند. همچنین به منظور بررسی تغییرات رادیوگرافیک استخوان و نیز تایید یافته های حاصل از اندازه گیری های کلینیکی در مقاطع زمانی فوق، رادیوگرافی RVG نیز انجام شد. تحلیل اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون آماری Paired t انجام شد.
  یافته ها
  میانگین کاهش PPD 3 و 6 ماه بعد از عمل در گروه مورد به ترتیب 75/1 و 25/2 میلیمتر (005/0 P<) و در گروه شاهد 26/1 و 27/1 میلیمتر بود (005/0 P<). میانگین Attachment Gain 3 و 6 ماه بعد از عمل در گروه مورد به ترتیب 1/1 و 5/1 میلیمتر (005/0 P<) و در گروه شاهد 2/0 میلیمتر و 3/0 میلیمتر بود. میانگین کاهش لثه کراتینیزه 3 و 6 ماه بعد از عمل در گروه مورد به ترتیب 5/0 و 6/0 میلیمتر (005/0 P<) و در گروه شاهد 1/1 میلیمتر و 1/1 میلیمتر بود (005/0 P<). میانگین کاهش HPD 3 و 6 ماه بعد از عمل در گروه مورد به ترتیب 55/1 و 2 میلیمتر (005/0 P<) و در گروه شاهد 55/0 و 55/0 میلیمتر بود (01/0 P<). رادیوگرافی RVG تهیه شده از نواحی فوق 3 و 6 ماه بعد از عمل نشانگر تایید تغییرات ایجادشده طبق یافته های حاصل از اندازه گیری های کلینیکی بود؛ به گونه ای که ترمیم استخوان (Bone Filling) در گروه مورد نسبت به گروه شاهد بهتر بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه، می توان استفاده از ماده پیوندی (Dynagraft) DBM را به عنوان روشی مناسب برای درمان ضایعات درجه II مولرهای فک پایین توصیه نمود. به هر حال مطالعات بیشتر با حجم نمونه بالاتر، مشاهدات طولانی مدت تر و نیز بررسی بافت شناختی برای ارزیابی کامل این گونه روش های بازسازی و پتانسیل آنها برای ترمیم درگیری فورکا مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: بازسازی پریودنتال، ماتریکس استخوانی دمینرالیزه، درگیری فورکا، روش موقعیت دادن کرونالی فلپ، Dynagraft
 • کاظم آشفته یزدی، محمد اسلامی، علی سلیمانی، محمد سعید شیخ رضایی صفحه 26
  بیان مساله: پاکسازی و شکل دهی کانال یکی از گامهای مهم در درمان ریشه دندان می باشد. در این مورد هر روزه وسایل جدیدی توسط شرکتهای مختلف طراحی و وارد بازار می شوند.
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف مقایسه میزان کارایی روش های چرخشی Profile، Protaper، Flex Master و دستی NiTi K-File در آماده سازی کانال ریشه انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی 80 ریشه مزیال دندانهای مولر فک پایین انسان که تازه بیرون آورده شده بودند، انتخاب شدند. در هر ریشه یکی از کانال ها به عنوان شاهد و کانال دیگر به عنوان مورد در نظر گرفته شد. این ریشه ها به چهار گروه مساوی تقسیم شدند و هر یک از آنها توسط یکی از فایل های Profile، Protaper، Flex Master و فایل دستی NiTi K آماده شدند. پس از دکلسیفیکاسیون، مقاطع میکروسکوپی از ریشه ها در فاصله 3 و 5 میلیمتری از انتهای اپکس تهیه شد و با استفاده از میکروسکوپ نوری ارزیابی شد. معیار ارزیابی بر اساس میزان دبری و پره دنتین باقیمانده و میزان صاف شدن دیواره های کانال بود. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون آماری Kruskal- Wallis تحلیل گردید.
  یافته ها
  میزان دبری باقیمانده در مقطع 3 میلیمتری، در گروه Protaper، Flex Master به طور معنی داری کمتر بود (05/0 P<) ولی در مقطع 5 میلیمتری اختلاف معنی داری مشاهده نشد. از نظر میزان پره دنتین باقیمانده در مقاطع 3 و 5 میلیمتری اختلاف معنی داری مشاهده نشد. Protaper به طور معنی داری دیواره های صاف تری نسبت به گروه های دیگر در مقاطع 3 و 5 میلیمتری ایجاد نمود (05/0 P<).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد برای پاکسازی کانال ریشه استفاده از فایل Protaper، مناسب تر باشد.
  کلیدواژگان: پره دنتین، دبری، دبریدمان، روش چرخشی، Flex Master، Protaper، فایل نیکل، تیتانیوم
 • مهدی شهرابی، بهمن سراج، محمدحسین نکوفر، شهرام مشرفیان، محند جواد خرازی فرد صفحه 32
  بیان مساله: رادیوگرافی رایجترین روش محاسبه طول کارکرد به شمار می رود ولی به دلیل محدودیتها و مشکلاتی که دارد، روش ایده آلی محسوب نمی گردد؛ بویژه کاربرد آن در کودکان به دلیل خطرات تابش اشعه، مشکلات انجام تکنیک آن بخصوص در کودکان خردسال و غیر همکار و سوپرایمپوزیشن جوانه دندان دائمی بر روی ریشه دندانهای شیری و... مشکلات عدیده ای را فراهم می کند.
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کارکرد یک نوع Electronic Apex Locator (EAL) در تعیین طول دندانهای شیری انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی (In-vitro) 96 کانال از دندانهای شیری کشیده شده که حداقل دو سوم طول ریشه آنها باقی مانده بود، با شرط عدم وجود انسداد در کانال ها، درمان ریشه قبلی و پرفوراسیون کف پالپ شامبر بررسی شدند. طول نمونه ها توسط رادیوگرافی نیز تعیین شد. معیار مقایسه طولهای به دست آمده از Raypex 4 و رادیوگرافی نیز طول واقعی کانال ها بود که از طریق مشاهده مستقیم تعیین گردید. EAL مورد استفاده در مطالعه Raypex 4 از دستگاه های جدید نسل چهارم (Ratio Type) بود. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمونهای آماری Chi-Square و Pearson Correlation مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  دقت %61.5 Raypex و دقت رادیوگرافی 5/63% بود؛ بین اندازه گیری های EAL و مشاهده مستقیم اختلاف معنی داری وجود نداشت (08/0=P)؛ ولی این اختلاف با رادیوگرافی معنی دار بود (01/0 P=). قطر فورامن اپیکال کانال (محل بازشدگی کانال) تاثیری بر دقت EAL نداشت (05/0 P>).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد با توجه به ایمنی، بدون درد بودن، کاربرد راحت و سریع و قابل مقایسه بودن دقت Raypex 4 EAL با رادیوگرافی، استفاده از آن برای تعیین طول دندانهای شیری کودکان مفید باشد.
  کلیدواژگان: دستگاه الکترونیکی تعیین کننده موقعیت آپکس، رادیوگرافی، طول کارکرد
 • احمدرضا طلایی پور، مهرداد پنج نوش، نجمه انبیایی صفحه 41
  بیان مساله: Subtraction یک روش نوین تصویربرداری است که تغییرات جزیی دانسیته را نمایش می دهد؛ این تغییرات در رادیوگرافی معمولی قابل مشاهده نمی باشند.
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان توانایی برنامه Subtraction نرم افزار Photoshop در نشان دادن تغییرات جزئی دانسیته رادیوگرافیک بین دو تصویر دندانی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه که به صورت بررسی تست ها انجام شد، 5 عدد مندیبل خشک در موقعیت ثابت نگه داشته شد؛ ورقه های نازک آلومینیومی روی مندیبل در محل دندانهای 6 و 7 نصب گردیدند. از هر مندیبل یک تصویر بدون ورقه آلومینیومی به عنوان مرجع تهیه شد و متعاقب آن یک سری 20 تایی از تصاویر همراه با ورقه های آلومینیومی به ضخامتهای 50 تا 1500 میکرون به وسیله دستگاه Radiovisiography (RVG) گرفته شد. هر یک از تصاویر اولیه مندیبل ها، به وسیله نرم افزار Photoshop، از تصاویر بعدی جدا (Subtract) شد. تفاوت در دانسیته در تصویر در محل دندانهای 6 و 7 مربوط به ورقه های آلومینیومی بود؛ همچنین دانسیته نوری ورقه های آلومینیومی به وسیله دستگاه دانسیتومتر مشخص گردید.
  یافته ها
  حداقل ضخامت 300 میکرون برای رویت واضح آلومینیوم در تمام نمونه ها لازم بود؛ در این مطالعه با استفاده از برنامه Subtraction نرم افزار %6.6 Photoshop تفاوت در دانسیته رادیوگرافیک (300 میکرون آلومینیوم) مشاهده شد. با گذاردن ششمین لایه و رسیدن به ضخامت 300 میکرون در همه نمونه ها (100% موارد) نشانه آلومینیومی به آسانی و با وضوح کامل قابل رویت شد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که دقت برنامه Subtraction نرم افزار Photoshop با دقت نرم افزارهای متداول Subtraction یکسان می باشد؛ همچنین دقت نرم افزار Photoshop برای بررسی های کلینیکی تغییرات کوچک لوکالیزه در استخوان آلوئولار مناسب است.
  کلیدواژگان: رادیوگرافی دندانی، رادیوگرافی تفریقی، دانسیتومتری
 • احمد قهرمانلو، عباس یوسفی صفحه 49
  بیان مساله: چینی دندانی یکی از بهترین موادی است که تاکنون در دندانپزشکی مورد استفاده قرار گرفته است. سازگاری عالی با نسج، زیبایی، حلالیت بسیار کم در محیط دهان، استحکام فشاری بالا و کمترین تجمع پلاک میکروبی روی چینی گلیزشده، از مزایای این ماده نسبت به سایر مواد دندانی است. شکنندگی چینی به علت پایین بودن استحکام کششی، ضربه ای و همچنین سایش مینای دندان طبیعی مقابل آن از معایب چینی های دندانی می باشد و از مهمترین خواص مکانیکی آن، استحکام خمشی است که در واقع توانایی مقابله پرسلن در برابر شکستن متعاقب نیرویی است که از بالا اعمال می شود. یکی از روش هایی که برای رفع شکنندگی و تقویت استحکام خمشی چینی پیشنهاد شده، پخت چینی روی فلز می باشد که بیش از سایر روش ها مورد استفاده واقع شده است.
  هدف
  با توجه به این که ترمیم و جایگزینی دندانها با استفاده از ترمیم های Porcelain Fused to Metal (PFM) هنوز کاربرد فراوانی دارد، مطالعه حاضر با هدف بررسی استحکام خمشی چینی D4 Dentin از نوع باندشونده به فلز و مقایسه با چینی Dentin Vita انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه آزمایشگاهی، برای اندازه گیری استحکام خمشی چینی Dentin، طبق استاندارد ISO 6872: 1995 (E)، قالبی از فولاد زنگ نزن به ابعاد 2 5 25 میلیمتر ساخته شد؛ این قالبها با خمیر Dentin (VMK 68N) Vita و Dentin D4 پر شدند و پس از پخت در کوره Vita، از هر یک 10 بلوک تهیه گردید و استحکام خمشی نمونه ها تعیین شد. نمونه ها توسط مبدل مخصوص روی دستگاه تست خمشی سه نقطه ای قرار گرفتند و نیرو به قسمت وسط وارد گردید و استحکام خمشی نمونه ها تعیین شد. به منظور تحلیل آماری از آزمونهای t-student و آنالیز کواریانس استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین استحکام خمشی بلوک چینی 53.40±1.35 D4 Dentin مگاپاسکال و 53.86±7.38 Vita Dentin مگاپاسکال حاصل گردید. بین دو گروه اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه با توجه به استاندارد ISO 6872: 1995 (E)، نشان داد که استحکام خمشی تمام نمونه های D4 Dentin بالای 50 مگاپاسکال و مطابق استاندارد مزبور می باشد.
  کلیدواژگان: چینی دندانی، سیستم PFM، استحکام خمشی
 • محمد علی بهناز، فاطمه بهناز، محمود محمد زاده صفحه 55
  بیان مساله: هپاتیت C عفونت نسبتا شایعی است که یکی از راه های انتقال آن ورود اتفاقی سوزن آلوده می باشد و دندانپزشکان از این نظر پیوسته در معرض خطر می باشند.
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع هپاتیت C و سنجش آگاهی دندانپزشکان شهر یزد در مورد انتقال و پیشگیری از بیماری هپاتیت انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که به صورت مقطعی (1381) انجام شد، از تمامی دندانپزشکان شاغل در شهر یزد نمونه خون (104 مورد) گرفته شد و در آزمایشگاه سازمان انتقال خون شهر یزد، ابتدا به روش ELISA نسل اول از نظر Anti HCV و در صورت مثبت بودن آزمایش Riba برای تایید انجام شد؛ در این بررسی همچنین پرسشنامه ای توسط هر دندانپزشک تکمیل گردید که به وسیله آن میزان آگاهی وی نسبت به بیماری هپاتیت سنجیده شد. پس از استخراج نتایج، نمرات آگاهی در سطو ح متغیرهای مستقل و با استفاده از آزمونهای آنالیز واریانس و t مقایسه شدند.
  یافته ها
  هیچ یک از 104 نمونه گرفته شده از نظر Anti HCV مثبت نبودند؛ میانگین کلی آگاهی دندانپزشکان در مورد هپاتیت 08/14 در مقیاس 20 بود؛ آگاهی 1/92% از این افراد، در حد متوسط و بالا بود بین آگاهی افراد مورد مطالعه با متغیرهای سن، جنس و سابقه کار از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  طبق یافته های مطالعه حاضر، نبودن آلودگی به هپاتیت C در دندانپزشکان شهر یزد ناشی از شیوع کم این هپاتیت در جامعه شهری یزد و نیز نشانگر آگاهی و عملکرد مطلوب در مورد راه های جلوگیری از عفونتهای قابل انتقال از طریق خون و دهان می باشد.
  کلیدواژگان: دندانپزشکان، هپاتیت C، آگاهی
 • مقایسه Marginal gap دو آلیاژ بیس متال (مینالوکس و وراباند 2) در مراحل پخت پرسلن
  عباس منزوی، شیرین لواف صفحه 60
  بیان مساله: امروزه به دلیل افزایش قیمت آلیاژهای با طلای بالا (High Gold) تمایل بسیار چشمگیری به استفاده از آلیاژهای بیس متال در ترمیم های فلز- سرامیک ایجاد شده است. یکی از آلیاژهای بیس متال تولیدشده در داخل کشور، آلیاژ مینالوکس می باشد. در بررسی یک آلیاژ دندانی، تطابق مارژین از مهمترین خصوصیاتی است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف بررسی و مقایسه دو آلیاژ مینالوکس (ساخت شرکت موادکاران وابسته به جهاد سازندگی) و وراباند2 (Albadent Co. USA) از لحاظ تطابق لبه ای در مراحل حرارتی پخت پرسلن انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، تعداد 24 عدد دای برنجی استاندارد با طرح Finishing Line چمفر °135 توسط دستگاه تراش Computer Numeric Controlled (CNC) تهیه گردید. مجموعه دای ها به دو دسته 12 عددیA و B تقسیم شدند. پس از Wax Up، نیمی از نمونه ها با آلیاژ مینالوکس و نیم دیگر با وراباند2 ریخته شدند و سپس مراحل پخت پرسلن بر روی آنها انجام گردید. در هر گروه چهار نمونه کنترل وجود داشت که ونیر پرسلن نشدند و تنها مراحل حرارتی پخت پرسلن بر روی آنها انجام شد.
  Marginal Gap تمامی نمونه ها پس از چهار مرحله (Casting، Degassing، پرسلن گذاری و Glazing) از ناحیه باکال و لینگوال توسط Scanning Electron Microscope (SEM) اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس چهار طرفه و آزمون مقایسات چندگانه با ملاک Tukey تحلیل شدند.
  یافته ها
  Marginal Gap دو آلیاژ مینالوکس (31.10±7.8 μm) و وراباند(30.27±6.96 μm) 2 با 95% اطمینان اختلاف معنی داری را نشان ندادند (43/0=P). در هر دو آلیاژ بیشترین تغییرات Marginal Gap پس از مرحله دگازینگ به وجود آمد (05/0 P<). مجاورت پرسلن و ونیر پرسلن در آلیاژ مینالوکس، موجب تغییرات معنی دار در تطابق لبه ای شد (05/0 P<) ولی در آلیاژ وراباند2 تغییری در این مورد مشاهده نشد (05/0 P>).
  نتیجه گیری
  طبق یافته های این مطالعه، تطابق لبه ای آلیاژ مینالوکس مشابه آلیاژ وراباند2 و Marginal Gap آلیاژ مینالوکس در محدوده کلینیکی قابل قبول می باشد و می توان با این آلیاژ تطابق لبه ای بسیار مناسبی را بدست آورد.
  کلیدواژگان: آلیاژ بیس متال، مینالوکس، وراباند 2، انطباق لبه ای، فاصله لبه ای، اعوجاج، مراحل حرارتی، پخت پرسلن
 • محمد اسلامی، نصرت الله عشقیار، فرخ تیرگری، گیتا رضوانی صفحه 70
  بیان مساله: تشخیص آملوبلاستومای تک حفره ای از کیست دانتی ژور، کشف تغییرات آملوبلاستومایی ایجادشده در جدار کیست دانتی ژور در مراحل اولیه، تشخیص اپی تلیوم ادنتوژن هیپرپلاستیک موجود در جدار همبندی کیست دانتی ژور از یک توده آملوبلاستومایی، همه مستلزم بکارگیری روشی دقیق و مطمئن است.
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف بررسی و مقایسه واکنش ایمنی شاخص تکثیر سلولی Ki-67 در قسمتهای مختلف اپی تلیوم کیست دانتی ژور و آملوبلاستومای تک حفره ای انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه هم گروهی گذشته نگر، با استفاده از روش رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی، نشانگر Ki-67 بر روی 9 مورد آملوبلاستومای تک حفره ای و 15 مورد کیست دانتی ژور، به کمک آنتی بادی MIB-1 رنگ شد. تعداد هسته های رنگ گرفته در دو ناحیه بازال و سوپرابازال اپی تلیوم پوشاننده هر دو ضایعه، در 1000 سلول اپی تلیالی شمارش و به عنوان Labeling Index (LI) بیان و مقایسه گردید. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون t-student تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین Ki-67 (LI) در لایه بازال کیست دانتی ژور (66/1±59/2) و آملوبلاستومای تک حفره ای (79/0±76/3) تفاوت معنی داری نشان نداد ولی در ناحیه سوپرابازال در آملوبلاستومای تک حفره ای (69/0±15/2) به طور معنی داری بیشتر از کیست دانتی ژور (55/0±77/0) بود (003/0=P). اختلاف میانگین تعداد سلول های Ki-67 مثبت (LI) در اپی تلیوم پوشاننده کیست دانتی ژور و آملوبلاستومای تک حفره ای (صرف نظر از موضع سلول های رنگ گرفته) از نظر آماری معنی دار بود (05/0 P<)؛ در این حالت میانگین تعداد سلول های Ki-67 مثبت در اپی تلیوم پوشاننده آملوبلاستومای تک حفره ای بیشتر از کیست دانتی ژور بود.
  نتیجه گیری
  استفاده از نشانگر Ki-67 (LI) در ناحیه سوپرابازال یا کل ضخامت اپی تلیوم پوشاننده برای مقایسه دو کیست، می تواند به عنوان شاخصی برای تشخیص کیست دانتی ژور از آملوبلاستومای تک حفره ای مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ایمونوهیستوشیمی، آنتی ژن Ki، 67، کیست دانتی ژور، آملوبلاستومای تک حفره ای
 • سیما شهابی، مهدی تهرانی صفت صفحه 78
  بیان مساله: کیفیت مناسب مواد و در حد استاندارد بودن آنها در بهبود امر درمان، سرعت و دقت کار موثر و مهم می باشد؛ بنابراین اگر مواد تولید داخلی نیز از کیفیت بالا مطابق استاندارد های جهانی برخوردار باشند، دیگر نیازی به استفاده از مواد مشابه وارداتی نمی باشد.
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی خواص کاربردی سیمان زینک اکساید اوژنول تقویت شده ساخت داخل با نام تجاری زولیران (Zoliran) (شرکت گلچای، ایران) طبق استانداردهای بین المللی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه آزمایشگاهی، تجربی، زمان سخت شدن، استحکام تراکمی، حلالیت و ضخامت لایه ای زولیران، بررسی گردید. طبق روش ارایه شده توسط BS 7214; ISO 3107 (1991) و EN 23107 تعداد نمونه ها برای بررسی زمان سخت شدن 2 عدد، استحکام تراکمی 5عدد، حلالیت 4 عدد و ضخامت لایه ای 3 عدد در نظر گرفته شد. آزمایشها طبق دستورالعمل این استانداردها، انجام شد.
  یافته ها
  زمان سخت شدن زولیران در دو آزمایش مختلف معادل 03/6 – 57/5 دقیقه و استحکام تراکمی در پنج آزمایش انجام شده بین 79/25-29/21 مگاپاسکال بود. حلالیت زولیران در چهار آزمایش حدود 3/1 تا 5/1% و ضخامت لایه ای در سه آزمایش معادل 5/11-11 میکرون بود.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که خواص فیزیکی ماده زولیران، به عنوان سیمان موقت برای پروتزهای ثابت (Type I- Cl I) و لایه محافظتی دائمی کف حفره ها (Type IV- Cl I) مطابق با استاندارد های ذکرشده می باشد.
  کلیدواژگان: سیمان زینک اکسایداوژنول، استانداردهای EN 23107، BS 7214، ISO 3107
 • محمد رمضانیان، جانباز شهید عباس علیزاده صفحه 86
  بیان مساله: کشیدن دندان همیشه به عنوان آخرین راه درمان در دندانپزشکی انتخاب می شود. امروزه با توجه به پیشرفتهای چشمگیر در زمینه درمانهای دندانپزشکی، حفظ دندانهای دایمی تا سنین کهنسالی امری رایج است. با این همه در بیشتر کشورهای فقیر (از نظر اقتصادی) یا در کشورهایی که مردم تحت پوشش بیمه های درمانی نیستند، آمار بالای کشیدن دندان بخصوص دندانهایی که قابل درمان هستند، موجب تاسف است.
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف تعیین علت کشیدن دندان در مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1379 انجام گردید.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 320 بیمار که به منظور کشیدن دندان به بخش جراحی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه کرده بودند، انجام گردید. اطلاعات عمومی بیمار، وضعیت بهداشت دهان، محل دندان و علت کشیدن آن در پرسشنامه ای جمع آوری شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون آماری Chi-Square تحلیل گردید.
  یافته ها
  بین علت کشیدن دندان در دو جنس اختلاف معنی داری از نظر آماری وجود نداشت. شایعترین علت کشیدن دندان پوسیدگی (50%)، بیماری های پریودنتال (6/16%)، مشکلات پروتز، درخواست بیمار و دلایل دیگر (4/33%) بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود این بررسی در سطح جامعه نیز انجام شود و در صورت حصول همین نتایج، اقدامات کافی برای پیشگیری از پوسیدگی و مشکلات پریودنتال که در این تحقیق جزو عوامل اصلی کشیدن دندان بودند، انجام گیرد.
  کلیدواژگان: کشیدن دندان، پوسیدگی، بیماریهای پریودنتال
|
 • An evaluation on the accuracy of the indirect digital images densitometry by modified Photoshop software
  H. Bashizadeh Fakhar*, Sa Fatemi Tabar Page 0
  Statement of Problem: One of the major goals¡ in most dental researches¡ is to measure bone destruction or deposition due to the progression or regression of disease. Failure of human eyes to detect minor radiographic density changes resulted in more accurate methods such as optical densitometry and direct or indirect digital densitometry.
  Purpose
  The aim of this study was to determine the accuracy of a newly proposed method of indirect digital densitometry using modified Photoshop software.
  Materials And Methods
  Radiographs from 37 samples of urografin solution with three concentrations (12.5%¡ 25% and 37.5%) were taken on dental radiographic films no.2 and digitized by a scanner. A region with 800*800 pixels was cropped from each image and compressed with the Joint Photographic Experts Group (JPEG) compression algorithm and saved. These new images were then put into registration with new algorithm using MATLAB software version 6.1. This algorithm assigned each image and average pixel value (between 0 and 255). The association between concentration and calculated values for each image was tested with regression analysis and the meaning fullness of differences between calculated values was also analysis by ANOVA test. Tukey HSD and Alpha Krunbach were used whenever needs.
  Results
  Regression analysis revealed significant correlation between concentration and calculated average pixel value (r=0.883). The differences between average of pixels value for different concentration was significant (P=0.0001). Pixel values showed a good intra- sample and intra-group repeatability (Alpha Krunbach: a=99.96%¡ a=99.68%).
  Conclusion
  This method due to its high accuracy¡ easy usage and densitometer independency can be considered as a suitable alternative for conventional densitometry methods.
  Keywords: Optical density, Digitization, Indirect digital radiography, Pixel value
 • Ak. Khoshkhoonejad*, Sh. Mohseni Salehi Monfared, Hr. Hassanjani Roshan Page 12
  Statement of Problem: Chronic periodontitis is one of the most prevalent periodontal diseases in the world which may be treated through surgical or non-surgical approaches.
  Purpose
  The aim of this study was to compare the efficacy of Doxycycline and placebo following SRP in non-surgical treatment of chronic periodontitis.
  Materials And Methods
  This double blind interventional study was conducted on patients attended to the periodontology department of Tehran faculty of dentistry from 2002 to 2003. After SRP, 22 cases and 23 controls were received Doxycycline and placebo, 20 mg twice a day for 3 months, respectively. Bleeding on probing (BOP), pocket depth (PD)<6mm and PD>7mm, and also clinical attachment level (CAL)<6mm and CAL>7mm in cases and controls after 3 and 6 months were compared by student t-test.
  Results
  BOP after 3 and 6 months in Doxycycline recipients following SRP were significantly lower than in placebo recipients (P^0.007 and P=0.045 respectively). PD<6mm, PD>7mm, CAL<6mm and CAL>7mm in 3 and 6 months after SRP in cases were much lower than controls.
  Conclusion
  This study showed that the administration of Doxycycline for 3 months after SRP resulted in improvement of clinical indices as compared with SRP alone. Therefore, Doxycycline administration is recommended for chronic periodontitis treatment after SRP.
  Keywords: Chronic periodontitis, SRP, Doxycycline, Subantimicrobial dose
 • A. Khorsand*, Y. Soleimani Shayesteh, Ar. Talaci Pour, Ah. Negaresh Page 19
  Statement of Problem: One of the problems associated with the treatment of periodontal diseases is caused through the extension of disease toward furcation area. Several techniques in Conservative, Resective and Regenerative categories have been suggested for the treatment of furcation involvement.
  Purpose
  The aim of this study was to compare the results of the treatment of grade II furcation involvement in mandibular molars using an allograft material named 'Dynagraft' (a type of demineralized bone matrix) and the coronally positioned flap.
  Materials And Methods
  In this randomized controlled clinical trial study, twelve patients (9 females and 3 males), aged 25 to 40, suffering from bilaterally grade II furcation involvement of mandibular molars who referred to dental faculty Tehran University of medical Sciences, were investigated. The molars of one side were treated by Dynagraft whereas those of the opposite side underwent the CPF method. Measurements of the probing pocket depth (PPD), clinical attachment level (CAL), keratinized gingiva (KG) and horizontal probing depth (HPD) were recorded at baseline, 3 and 6 months after surgery. In order to investigate the bone radiographic changes, radiovisiography at the mentioned periods in addition to clinical investigation, were performed. For statistical analysis, Paired West was used.
  Results
  The mean PPD reduction three months and six months after the operation were 1.75 mm and 2.25mm, respectively in the Dynagraft (test) group whereas 1.26mm and 1.27mm in the CPF (control) group (P<0.005). The mean attachment gain three months and six months after the operation were 1.1 mm and 1.5mm respectively in the test group, and 0.2mm and 0.3mm in the control group (P<0.005). The mean KG reduction three months and six months after the operation were 0.5mm and 0.6mm respectively in the test group and those of the control group were 1.1mm and 1.1mm. The mean HPD reduction three months and six months after the operation were 1.55mm and 2mm respectively in the test group (P<0.005) and 0.55mm and 0.55mm in the control group (PO.01). Radiovisiography of the mentioned areas three months and six months after the operation confirmed the changes obtained from clinical measurements, showing appreciable reconstructive results (Bone filling) in the test group as compared with the control group. Moreover, root resorption was not observed.
  Conclusion
  Based on the results of this study, Dynagraft can be used as an appropriate material in the treatment of grade II furcation involvement in mandibular molars. However, for a through evaluation of such regenerative techniques in furcation involvement, further studies with larger population and long term follow up in addition to histologic studies are suggested.
  Keywords: Periodontal regeneration, Demineralized bone matrix, Furcation involvement, Dynagraft
 • K. Ashofteh Yazdi*, M. Eslami, A. Soleimani (Ms) Sheykh Rezaee Page 26
  Statement of Problem: Root canal cleaning and shaping are important steps in endodontic therapy. In order to develop better techniques, new instruments are constantly designed and delivered to the market.
  Purpose
  The aim of the present study was to compare the effectiveness of one manual with three rotary root canal instrumentations techniques.
  Materials And Methods
  In this in-vitro study, 80 mesial roots of freshly extracted human mandibular molars were divided in to four groups equally and prepared by one of the following instrumentation methods profile NiTi rotary system, Protaper NiTi rotary system, Flex Master NiTi rotary system and hand NiTi K-file instrumentation. In each root one of the canals was instrumented and the other was used as control.After decalcification, cross sections at 3mm and 5mm of apical portion were prepared and examined for remaining debris, predentin and smooth walls under light microscope. The data were analyzed by Kxuskal-Wallis test.
  Results
  Significantly less debris was found at 3mm cross- section using protaper and Flex Master techniques (P<0.05). No significant differences were found at 5mm cross section. Also no significant differences were observed for remaining predentin at all regions. Significantly more smooth walls were found at both regions using protaper technique (P<0.05).
  Conclusion
  The protaper technique employed in this study resulted in cleaner root cana! walls than the other techniques.
  Keywords: Protaper, Flex Master, Rotary technique, Debris, Predentin
 • M. Shahrabi*, B. Seraj, Mh. Nekoofar, Sh. Moshrefian, Mj. Kharazi Fard Page 32
  Statement of Problem: Radiography is the most common technique in working length determination, however, because of its limitations is not considered as an ideal technique. Its application, particularly for children due to radiation hazards, technical problems in young and unco-operative children and the superimposition of permanent teeth bud on primary teeth root, lead to numerous problems.
  Purpose
  The goal of this study was to evaluate the accuracy of an electronic apex locator (EAL) in working length determination of primary teeth.
  Materials And Methods
  In this in-vitro study 96 canals of the extracted primary teeth, with at least 2/3 of the root length remained, were investigated. There were no obstructed canal, previous root canal therapy and perforation of pulp chamber floor. All working lengths were also measured by radiography. The results of Raypex 4 and radiography were compared with actual root canal lengths determined by direct observation. The applied EAL, in this study was called Raypex 4, a new device belonged to the fourth generation (Ratio Type). The results were analyzed by Chi-Square and Pearson correlation statistical tests.
  Results
  The accuracy of Raypex and radiography were 61.5% and 63.5%, respectively. The differences between Reypex 4 root canal length measurements and those of direct observation were not significant (P=0.08), but such difference between radiography and direct observation was statistically significant (P=0.01). The diameter of the apical foramen (the site of canal opening) did not affect on Raypex 4 accuray (P>0.05).
  Conclusion
  Considering the acceptable safetyness, Painlessness, simple and rapid application and an accuracy comparable to that of radiography, the use of Raypex4 EAL for the measurement of primary teeth length is suggested.
  Keywords: Electronic apex locator device, Apex location, Working length
 • Ar. Talaeipour*, M. Panjnoush, N. Anbiaei Page 41
  Statement of Problem: Subtraction is a newly presented radiography technique to detect minor density changes that are not visible by conventional radiography.
  Purpose
  The aim of this In-vitro study was to evaluate the efficacy of photoshop subtraction software for detecting minor density changes between two dental images.
  Materials And Methods
  In this research, five dried human mandibles were held in fixed position while thin aluminium sheets were superimposed on each mandible on the 1th and 2nd molar teeth regions.A reference image, without aluminium sheet placement, was obtained from each mandible subsequently series consist of 20 images with aluminium sheets, ranging from 50p. to "5Q0"x were recorded by radiovisiography (RVG) system. Initial images were subtracted from subsequent ones by Photoshop subtraction software. The difference in density between the two images at the 1st and 2nd molar sites was related to the aluminium sheets. The optical density of aluminium sheets was determined by densitometer.
  Results
  In the present study, 6.6% of the optical density changes of the minimum aluminium thickness as 300u. could be detected by photoshop software software.
  Conclusion
  The findings of this study showed that the accuracy of photoshop subtraction software was equal to that of the conventional subtraction softwares. Additionally, the accuracy of this software was proved to be suitable for clinical investigations of small localized changes in alveolar bone.
  Keywords: Dental radiography, Subtraction radiography, Densitometry
 • A. Ghahramanloo*, A. Yossefl Page 49
  Statement of Problem: Dental porcelain is one of the best materials ever used in dentistry. Excellent tissue compatibility, esthetics, very low solubility in oral fluids, high compressive strength, and the lowest bacterial plaque accumulation on the glazed porcelain are some of its advantages. Porcelain brittleness due to its low tensile strength, impact strength and the occlusal attrition of opposing teeth enamel are some of its disadvantages. The most important mechanical properties of dental porcelains are their flexural strength that is the ability of a porcelain to resist fracture when loaded from above. Different ways have been proposed to eliminate porcelain brittleness and develop its flexural strength, among which baking porcelain on a metal framework is more commonly used.
  Purpose
  Considering that restoration and replacement of teeth by porcelain fused to metal restorations is still the most commonly used technique, the aim of the present study was to measure the flexural strength of a porcelain bonded to metal powder, D4 Dentin, and to compare it with Vita Dentin powder.
  Materials And Methods
  In this experimental study, a stainless steel box, 25x5x2mm was made according to ISO 6872: 1995 (E) Standard and filled with D4 Dentin powder and Vita Dentin (VMK 68N) and baked in Vita furnace. Then 10 blocks of D^ Dentin and 10 of Vita Dentin were made. Samples were placed on the three point bending test machine and force was applied the middle of each block. To analyze the data, t- student test and co-variance analysis were used.
  Results
  Mean flexural strength of D4 Dentin was 53.40±1.35 MPa and that of Vita Dentin was 53.86+7.38 MPa. The difference was not statistically significant.
  Conclusion
  According to ISO 6872: 1995 (E) standard, the flexural strength of all D4 Dentin samples were greater than 50 Mpa.
  Keywords: Dental porcelain, PFM system, flexural strength
 • Ma. Behnaz, F. Behnaz*, M. Mohammadzadeh Page 55
  Statement of Problem: Hepatitis C is a relatively common infection which can be transmitted through accidental inoculation consequently dentists are highly at the risk of exposure to this virus.
  Purpose
  The aim of this study was to determine prevalence of Hepatitis C among the dentists of Yazd and to evaluate their knowledge about the existing ways for the transmission and prevention of this infection.
  Materials And Methods
  In this descriptive- analytic study which was performed periodically (2002), the sera of all dentists practicing in Yazd were tested (104 samples) in the laboratory of Yazd blood transfusion organization initially by 1st generation of Elisa for Anti HCV followed by Riba on positive samples to confirm the results. Meanwhile a questionnaire assessing their knowledge about hepatitis was completed the by the dentists. Data were analyzed by ANOVA and t test.
  Results
  None of the one hundred and four samples of sera were positive for Anti HCV. Mean score of their knowledge was 14.80 (of 20). The knowledge of 92.1% of them was at moderate to high level. No significant difference was observed between Yazd's dentists knowledge about hepatitis C in different age, gender and length of professional experience groups.
  Conclusion
  According to this study, the absence of HCV among the dentists of Yazd is mainly attributed to the low prevalence of HCV infection among general population, though it can also be an indicative of the knowledge and excellent performance of the dentists to prevent the transmission of infection through blood and saliva.
  Keywords: Dentists, Hepatitis C, Knowledge
 • A comparison on the marginal gap of two base metal alloys (Minalux, VeraBond2) during firing cycles of porcelain
  A. Monzavi*, Sh. Lavvaf Page 60
  Statement of Problem: Nowadays economical issues on high gold alloys have changed the practice of metal-ceramic restorations toward base-metal alloys. Minalux is one of the base-metal alloys produced in Iran. Marginal fitness is of high importance to be evaluated in dental alloys.
  Purpose
  The aim of the present study was to compare the marginal adaptation of two base-metal alloys, Minalux (Mavadkaran Co. Iran) and VeraBond2 (Aibadent Co. USA) during firing cycles of porcelain.
  Materials And Methods
  In an experimental study 24 standard brass dies, with 135° chamfer finishing line were fabricated by Computer Numeric Controlled (CNC) milling machine. The samples were randomly divided in two groups, A and B, 12 in each. Following wax-up, the samples were equally cast with two mentioned alloys. In each group, there were 4 controlled samples, which proceeded to firing cycle without veneering porcelain. Scanning electron microscope (SEM) measurements of marginal gap from buccal and lingual aspects were performed after 4 stages of casting, degassing, porcelain application and glazing. The data were analyzed using Four-way ANOVA and multiple comparative test based on Tukey criteria.
  Results
  The findings of this study revealed that there was no significant difference in the marginal gap of Minalux (31.10±7.8u.m) and VeraBond2 (30.27±6.96u.m) with confidence level at 0.95 (P=0.43). For both alloys the greatest gap was observed after degassing stage (P<0.05). Porcelain and porcelain veneering proximity caused significant changes in the marginal gap of Minalux castings (P<0.05), however, such changes did not occur in VeraBond2 (PO.05).
  Conclusion
  Based on the findings of this study, the marginal gaps of two base metal alloys, Minalux and VeraBond2, were proved to be identical and that of the Minalux alloy existed in the range of acceptable clinical application. It was also concluded that Minalux dental alloys could provide proper marginal adaptation.
  Keywords: Base metal alloy, Minalux, VeraBond2, Marginal Fitness, Distortion, Thermal cycle, Porcelain firing
 • M. Eslami*, N. Eshghyar, F. Tirgari, G. Rezvani Page 70
  Statement of Problem: Differentiation of dentigerous cyst from unicystic ameloblastoma, discovering any initial ameloblastic changes in lining epithelium of dentigerous cyst at early stage, and differentiation between hyperplastic odontogenic epithelium in fibrous capsule of dentigerous cyst from ameloblastic proliferation, need to an accurate and reliable technique.
  Purpose
  The aim of this study was to determine and compare Ki-67 immunoreactivity in various locations of the epithelium of Dentigerous cyst and Unicystic Ameloblastoma.
  Materials And Methods
  In this historical Cohort study, 15 cases of dentigerous cyst and 9 cases of unicystic ameloblastoma were selected. Immunohistochemistry staining was performed by M1B-1 (murine monoclonal antibody against Ki-67). The stained nucleous were counted in basal and suprabasal layer of lining epithelium of both lesions in 3000 epithelial cells. Finally, the percentage of positive cells (presented as labeling index) was calculated, t- student test was used to analyze the related data.
  Results
  Ki-67 (LI) in basal layer of Dentigerous cyst (2.59±1.66) and Unicystic Ameloblastoma (3.76±79) had no significant differences, but Ki-67 (LI) in suprabasal layer of unicystic ameloblastoma (2.15±0.69) was significantly higher than dentigerous cyst (0.77±0.55) P=0.003).The difference between the average numbers of positive cells for Ki-67 (LI) in these two lesions was statistically significant (P<0.05) and it was higher in Unicystic Ameloblastoma than Dentigerous cyst.
  Conclusion
  Based on the findings of this study, it is suggested that Ki-67 (LI) in suprabasal layer or throughout the epithelium can be considered as a useful marker for differential diagnosis between dentigerous cyst and unicystic ameloblastoma.
  Keywords: Ki, 67 antigen, Unicystic Ameloblastoma, Immunohistochemistry, Dentigerous cyst
 • S. Shahabi*, M. Tehrani Sefat Page 78
  Statement of Problem: With due attention to the control of quality of dental materials and its role in improvement of quality and accuracy of treatment, in this research, Zoiiran made in Golchai company was evaluated according to international standards.
  Purpose
  The aim of this study was the evaluation of properties of Zinc-oxide-eugenoi reinforced cement with trade name "Zoiiran".
  Materials And Methods
  According to ISO 3107, BS 7214, EN 23107 standards (1991), the number of samples were as follows: 2 for setting time, 5 for compressive strength, 4 for disintegration and 3 for film thickness testing. The experiments were followed standards instructions.
  Results
  Setting time was between 5.57-6.03 min. The compressive strength was between 21.29-25.79 MPa. Zoiiran had about 1.3-1.5 % disintegration. Finally, the film thickness was between 11-11.5 u.
  Conclusion
  According to mentioned experiments, physical properties of Zoiiran as temporary cement of fixed-prosthodontic (Typel-class I) and base liner (Type IV-class I), were similar to stated standards.
  Keywords: Zinc, oxide, eugenol cement, EN 23107, BS 7214, ISO 3107 Standard
 • M. Ramezanian*, A. Alizade Page 86
  Statement of Problem: Tooth extraction is always considered as the final treatment option in dentistry.Considering the numerous advances in dentistry, nowadays the preservation of the permanent teeth until old age is common. However, in most economically poor countries or those without security service insurance,the high rate of extraction, particularly among restorable teeth, is regrettable.
  Purpose
  The aim of the present study was to determine the reasons for tooth extraction among patients referred to the faculty of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences in 2002.
  Materials And Methods
  This descriptive and cross-sectional study was conducted on 320 patients. The information about patient's general knowledge, oral health status, tooth location and causes of extraction were collected and recorded in a questionnaire. The data were submitted to statistical Chi-Square test.
  Results
  No statistically significant difference was found between two genders in their mentioned causes for extraction. The most prevalent reasons were as follows: Caries (50%), Periodontal diseases (16.6%). Absence of an acceptable occlusion, prosthetic problems, patient's request, etc... make up the remaining 33.4% of the reasons.
  Conclusion
  According to this study, it is suggested to investigate extraction etiology at the society level and if similar results are obtained, necessary steps should be taken to prevent caries and periodontal problems as the major mentioned causes for tooth extraction.
  Keywords: Tooth extraction, Caries, Periodontal diseases