فهرست مطالب

 • پیاپی 107 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/06
 • تعداد عناوین: 8
|
 • دکترمهدی همایون فر ، فردین مهرابیان ، فاطمه رشیدی ، نسرین همایون فر، دکترمراد رضایی دیزگاه * صفحات 1-9
  مقدمه
  تغییر در نظام سلامت همواره از دغدغه های بنیادی دولت ها به شمار می رود و می تواند آثار مثبت و منفی بسیاری بدنبال داشته باشد. طرح تحول نظام سلامت از برنامه هایی است که با هدف بهبود ابعاد درمانی و اقتصادی خانواده ها در نخستینگی برنامه های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دولت یازدهم قرار گرفت و پیش بینی می شود افزون بر تحول نظام آموزشی، بهداشتی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی، سبب بهبود عملکرد آنها و بیمارستان های زیر نظر آنها شود.
  هدف
  سنجش عملکرد 22 بیمارستان دولتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان پیش (فروردین 92 الی فروردین 93) و پس (اردیبهشت 93 الی اردیبهشت 94) از اجرای طرح تحول نظام سلامت، با استفاده از رویکرد واکاوی پوششی داده ها با توجه به تولید عوامل نامطلوب.
  مواد و روش ها
  این پژوهش، مطالعه ای توصیفی_ تحلیلی و مقطعی و جامعه آماری ، دربرگیرنده 22 بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود و نمونه گیری از آن به صورت سرشماری و گردآوری داده ها با گرد آوری گواه مندی ها انجام شد. در پایان، داده ها ، با برنامه نویسی الگوی دسترسی پذیری ناتوان تحلیل پوششی داده ها در نرم افزار GAMS واکاوی شد.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که در سال 1392 و پیش از اجرای طرح تحول نظام سلامت، 14 بیمارستان (63%) کارا بودند که این تعداد پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت و در سال 1393، به 16 بیمارستان (73%) افزایش یافت. متوسط کارایی فنی نیز به ترتیب 954/0 و 958/0 محاسبه شد.
  نتیجه گیری
  اگرچه دیدن آثار تغییر در نظام های اجتماعی نیازمند گذشت زمان کافی است، با این حال، گذشت یکسال از پیاده سازی طرح تحول نظام سلامت نشان می دهد که متوسط عملکرد بیمارستان های دولتی استان گیلان بهبود یافته است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی اجتماعی ، بیمارستان های دولتی ، کارایی
 • سحر غفوری ، غلامرضا مختاری، علی ناظمی * صفحات 10-18
  مقدمه
  تغییر ژنتیکی ژن FGFR3 یکی از عوامل موثر در ابتلای به سرطان مثانه است. FGFR3 گیرنده ی تیروزین کیناز دخیل در کنترل چرخه ی سلولی و رگ زایی است. بررسی های پیشین نشان می دهد که جهش های فعال کننده ژن fgfr3 در بیش از 50 درصد کارسینومای اولیه سلول اپی تلیال مثانه وجود دارد و از این روی می تواند به عنوان مارکر تومور در شناسایی زود هنگام سرطان مثانه کاربرد داشته باشد.
  هدف
  غربالگری غیر تهاجمی، شناسایی جهش S249C در ژن FGFR3 به روش tetra primers Arms PCR و تعیین ارتباط بین حضور این جهش و مراحل اولیه ی سرطان مثانه در شمال کشور.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی سلول های اپی تلیال ادرار 100 بیمار دچار تومور مثانه جدا شده و DNA آنها با استفاده از کیت تجاری بیرون آوری شد. پس از مطالعات بیوانفورماتیک، آغازگر های با جفت باز های اشتباه مناسب برای جهش S249C نمودارسازی و شناخته شد و پس از بهینه سازی واکنش ، غربال گری بر جمعیت مورد مطالعه و آنالیز آماری داده ها با نرم افزار SPSS انجام شد.
  نتایج
  پرایمرهای ارمز طراحی شده می تواند به خوبی الل های طبیعی و جهش یافته تومور مارکر S249C را از یکدیگر جدا کند. از 100 نمونه، در 28 مورد جهش S249C شناسایی شد. آنالیز آماری داده ها نشان از معنی دار بودن جهش S249C دارد. (0001/0>p)
  نتیجه گیری
  با توجه به غیر تهاجمی بودن و حساسیت بالای روش مولکولی توسعه یافته در این تحقیق می توان از آن به عنوان روش غربالگری اولیه در شناسایی زود به هنگام سرطان مثانه استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تومور های بیو مارکر ، ژن ها ، سرطان های مثانه ، سلول های اپی تلیوم
 • اعظم نصرالهی نصرآباد، دکترسیمین داداش زاده، نوشین بلورچیان * صفحات 19-30
  مقدمه
  تهیه سیستم دارورسانی آهسته رهش ترامادول هیدروکلرید به عنوان داروی ضد درد می تواند افزون بر بهبود اثر بخشی آن، سبب کاهش عوارض جانبی و افزایش پذیرش بیمار شود.
  هدف
  تهیه میکروسفرهای آهسته رهش ترامادول هیدروکلرید و روکش دهی آنها به روش تبخیر حلا ل برای دستیابی به الگوی رهش مناسب و آهسته و نیز بازداری رهش انفجاری نخستین.
  مواد و روش ها
  در مرحله نخست میکروسفرهای پایه با اتیل سلولز و روش ESE تهیه و اثر متغیرهای مختلف همچون مقدار دارو و پلیمر بکار رفته و حجم حلا ل فاز داخلی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی آنها شامل اندازه ذره ای ، کارایی محبوس سازی، مورفولوژی سطحی و رهش دارو بررسی شد. همچنین، از روش تبخیر حلا ل تغییر یافته (MESE) برای تشکیل میکروسفر استفاده و به روش ESE مقایسه شد.
  نتایج
  میانگین قطر میکروسفرهای تهیه شده به روش تبخیر حلا ل در محدوده 173-80 میکرومتر و کارایی محبوس سازی 92-68 درصد بود. مطالعات آزادسازی حاکی از رهش انفجاری اولیه ترامادول از میکروسفرهای تهیه شده به هر دو روش MESE و ESE بود که عمدتا ناشی از وجود کریستال های دارو در سطح ذرات ارزیابی شد. برای دستیابی به رهش طولانی تر اقدام به ساخت و روکش دهی میکروسفرهای اولیه با استفاده از اتیل سلولز به روش تبخیر حلا ل یک مرحله ای شد که افزون بر کاهش مراحل ساخت، به اصلاح رفتار آزادسازی میکروسفرها و دستیابی به سامانه آهسته رهش بدون رهش انفجاری انجامید.
  نتیجه گیری
  تهیه میکروسفرهای روکش دار ترامادول هیدروکلرید به روش تبخیر حلا ل، روش مناسبی برای کنترل رهش دارو و ممانعت از بروز اثر انفجاری است.
  کلیدواژگان: ترامادول ، میکروسفرها
 • فاطمه شفیعی ، دکترعمار حسن زاده کشتلی ، دکترحامد پورآرام ، دکترحمید افشار ، دکتراسماء سالاری مقدم ، دکترپیمان ادیبی، دکتراحمد اسماعیل زاده * صفحات 31-44
  مقدمه
  تاکنون مطالعه ای به بررسی ارتباط مصرف تخم مرغ و شیوع اختلال روانی نپرداخته است.
  هدف
  تعیین ارتباط مصرف تخم مرغ و اختلال روانی در نمونه بزرگی از بزرگسالان ایرانی.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر 3172 فرد بزرگسال در استان اصفهان انجام شد. مصرف تخم مرغ با یک پرسشنامه بسامد خوراک نیمه کمی معتبر ارزیابی شد. نسخه معتبر ایرانی پرسشنامه HADS برای ارزیابی افسردگی و اضطراب بکار رفت. نسخه معتبر ایرانی 12 آیتمی GHQ نیز برای ارزیابی روان پریشی مورد استفاده قرار گرفت. افسردگی، پریشانی و روان پریشی بر پایه معیارهای استاندارد تعریف شدند.
  نتایج
  میانگین سنی شرکت کنندگان 9/7 ± 5/36 و شیوع افسردگی، اضطراب و روان پریشی در بین شرکت کنندگان به ترتیب 4/28درصد، 6/13درصد و 23درصد بود. بعد از برابر ساختن مخدوشگرهای نهفته، ارتباط معنی دار بین دریافت تخم مرغ و افسردگی (نسبت شانس برای مقایسه چارک های آخر: 08/1؛ فاصله اطمینان 95%: 45/1- 80/0) و اضطراب (نسبت شانس: 79/0؛ فاصله اطمینان 95%: 16/1- 54/0) و همچنین روان پریشی (نسبت شانس: 03/1؛ فاصله اطمینان 95%: 41/1- 76/0) در کل جمعیت بدست نیامد. در مردان، ارتباط مثبت معنی دار بین مصرف تخم مرغ و افسردگی پیش از تعدیل نمایه توده بدنی مشاهده شد (نسبت شانس: 68/1 ؛ فاصله اطمینان 95%: 80/2- 01/1) ؛ هرچند که پس از تعدیل نمایه توده بدنی این ارتباط غیر معنی دار شد (نسبت شانس: 62/1؛ فاصله اطمینان 95%: 72/2- 96/0). در افرادی که مصرف ماهی آنها بیش از میانه بود، مصرف تخم مرغ ارتباط مستقیمی با روان پریشی داشت (نسبت شانس: 07/2؛ فاصله اطمینان 95%: 28/4- 00/1).
  نتیجه گیری
  ارتباط معنی داری بین مصرف تخم مرغ و اختلالات روانی مشاهده نشد. مطالعات بیشتری، بویژه با طراحی آینده نگر، مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: اختلالات روانی ، اضطراب ، افسردگی ، پروتئین تخم مرغ ، رژیم غذایی ، سالمندان
 • مهرداد گودرزوند چگینی ، سیفاللهزارعی، ایرج عاشوری * صفحات 45-53
  مقدمه
  به دلیل نیاز سازمان ها به سازگاری با تغییر محیط ، پنداره یادگیری سازمانی به طور روز افزونی آوازه پیدا کرده است. همان طور که یادگیری برای رشد افراد اساسی است برای سازمان ها نیز اهمیت دارد. از آن جا که به دانش سازمانی به عنوان یک دارایی استراتژیک در سازمان نگریسته می شود ، یادگیری سازمانی به عنوان یکی از منابع حیاتی برای بدست آوردن برتری رقابتی در مدیریت استراتژیک در میان گذاشته شده است. از سویی دیگر، شرایط سازمانی نیز می تواند زمینه هایی را فراهم سازد که در آن شرایط به کمک یادگیری سازمانی و نوآوری دانش بتوان خدمات جدید و بهتری ارائه کرد که ساختار سازمانی یکی از مهم ترین آنها به شمار می آید.
  هدف
  بررسی رابطه ی ساختار و یادگیری سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان.
  مواد و روش ها
  این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود و متغیر ها به هیچ وجه کنترل و دستکاری نشده و محیط اجرای پژوهش طبیعی بود. برای گرد آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها از پرسش نامه استفاده شد. برای آزمون پایایی پرسش نامه های نامبرده، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. جامعه ی آماری این پژوهش، همه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان (پرستاران، کارمندان، پزشکان و…) بودند و حجم نمونه با روش آماری جامعه محدود تعیین شد. نمونه ی لازم 385 نفر محاسبه شد. برای واکاوی داده ها از فنون آمار توصیفی (تنظیم جداول توصیفی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون نرمال بودن داده ها، تحلیل همبستگی و رگرسیون و معادله های ساختاری) استفاده شد.
  نتایج
  در پایان فرضیه های پژوهش با داده های گرد آوری شده آزمون شدند که نشان داده بین ساختار و یادگیری سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان رابطه معنی دار وجود دارد. شدت رابطه بین ساختار سازمانی و یادگیری سازمانی، 67درصد، کاهش رسمیت و یادگیری سازمانی، 63درصد، کاهش تمرکز و یادگیری سازمانی ،61درصد و کاهش پیچیدگی از نظر عمودی و یادگیری سازمانی، 62درصد بود. ضرایب بتا نشان داد که 24درصد تغییر یادگیری سازمانی از راه پیچیدگی، 43درصد از راه رسمیت و 13درصد از راه تمرکز پیش بینی می شود و مانده تغییر ناشی از عواملی به غیر از ساختار سازمانی است.
  نتیجه گیری
  توجه دانشگاه علوم پزشکی گیلان به مواردی هم چون همکاری کارکنان در تصمیم گیری، واگذاری اختیار به مدیران، بازبینی فعالیت های گذشته و تسهیل یادگیری می تواند سبب رضایت مندی بیشتر کارکنان از ساختار سازمان و میزان یادگیری سازمانی باشد.
  کلیدواژگان: ساختار سازمانی، یادگیری سازمانی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • شهین معقول ، ربیع الله فرمانبر، زهرا جلیلی * صفحات 54-60
  مقدمه
  بیماری های قلبی_عروقی به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده ی سلامت انسان ها و نیز مهم ترین عامل مرگ و میر در دنیا و ایران شناخته شده اند. بنابراین، بایسته به نظر می رسد که مداخله در جهت افزایش آگاهی مردم از عوامل خطر ساز این بیماری و تشدید انگیزه ی آنها برای کاهش این عوامل با استفاده از آموزش های تئوری محور صورت گیرد.
  هدف
  تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر پایه مدل باور بهداشتی بر رفتار تغذیه ای بیماران دچار سکته قلبی بستری در بیمارستان های استان گیلان در سال های 1395-96.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ی تجربی از نوع کارآزمایی شاهد دار تصادفی بود. 86 بیمار دچار سکته قلبی به طور تصادفی به دو گروه مداخله (43) و کنترل (43) تقسیم شدند. اطلاعات (داده های جمعیت شناختی و الگوی اعتقاد بهداشتی و رفتار تغذیه ای بیماران) با پرسشنامه محقق ساخته در دو نوبت (پیش از مداخله ی آموزشی و یک ماه پس از آن) برای هر دو گروه گرد آوری شد. پس از تعیین نیازها در چارچوب مدل اعتقاد بهداشتی، مداخله آموزشی در گروه مداخله انجام شد. در گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای نشد، این بیماران تنها رهنمود روتین بیمارستان را دریافت کردند. داده ها با آزمون های آماری مناسب (آزمون کای اسکوئر، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون تی مستقل) و با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 21 واکاوی شدند.
  نتایج
  دو گروه از نظر ویژگی های جمعیت شناختی تفاوت معنی دار نداشتند. پیش از مداخله، تفاوت معنی داری بین میانگین نمره سازه های مختلف الگوی اعتقاد بهداشتی و آگاهی و رفتار تغذیه ای در بیماران دو گروه دیده نشد اما پس از مداخله تفاوت بین دو گروه معنی دار بود (001/0p<). نتایج، همچنین، نشانگر تفاوت معنی دار در مقایسه گروه مداخله پیش از دریافت آموزش و پس از آن بود (001/0p<) ولی در نتایج گروه کنترل پیش و پس از مداخله، تفاوت معنی دار دیده نشد (001/0p<)
  نتیجه گیری
  مداخله بر پایه الگوی اعتقاد بهداشتی و با پافشاری بر آگاهی و رفتار تغذیه ای بیماران با سکته قلبی، تاثیر مثبت در راستای بهبود رفتار تغذیه ای این بیماران داشت و در پایان سبب بهبود وضعیت سلامت آنان شد.
  کلیدواژگان: آموزش، انفارکتوس قلبی، تغذیه، رفتار بهداشتی
 • دکترمهرداد گودرزوند چگینی ، دکترحمیدرضا رضایی کلیدبری، مهرزاد عبدالله زاده لاله دشتی * صفحات 61-68
  مقدمه
  رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یک نگرش و اشتیاق شغلی به عنوان عامل محرک کار در سازمان های خدماتی درنظر گرفته می شود. یکی از عوامل موثر بر ایجاد و ارتقای رفتارهای فرانقشی مانند رفتار شهروندی سازمانی و اشتیاق شغلی برای سازمان های خدماتی، سبک های رهبری اخلاق مدار در سازمان است که به ساختار و کارکنان از دید میزان توانمندی شان توجه دار د.
  هدف
  بررسی رابطه رهبری اصیل، توانمندسازی روانشناختی و رفتارهای مثبت شغلی (رفتار شهروندی سازمانی و اشتیاق شغلی) در کارکنان بخش اورژانس مراکز آموزشی _ درمانی شهر رشت.
  مواد و روش ها
  پژوهش ما کاربردی و از دید گرد آوری داده ها، توصیفی_پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش کارکنان بخش اورژانس مراکز آموزشی درمانی شهر رشت به تعداد 408 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، 198 نفر برپایه فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد رهبری اصیل والوم وا (2008) ، رفتار شهروندی سازمانی پودساکف (1998) ، اشتیاق شغلی باکر (2009) و توانمندسازی روانشناختی کانگر و کاننگو (1998) بوده و داده ها به روش واکاوی معادله های ساختاری (SEM) با نرم افزارLISREL8. 50 بررسی شدند.
  نتایج
  بین رهبری اصیل، توانمندسازی روان شناختی، رفتارشهروندی سازمانی و اشتیاق شغلی ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت و میزان همبستگی بین رهبری اصیل و توانمندسازی روانشناختی (41/0) ، توانمندسازی روان شناختی و رفتار شهروندی سازمانی (85/0) ، توانمندسازی روان شناختی و اشتیاق شغلی (53/0) برآورد شد.
  نتیجه گیری
  باتوجه به روابط رهبری اصیل، توانمندسازی روان شناختی، رفتار شهروندی سازمانی و اشتیاق شغلی و با توجه به نقش مثبت رفتارهای فرانقشی در گروه اورژانس مراکز آموزشی_ درمانی شهر رشت، ارتقای دیدگاه رهبری اصیل که زیرمجموعه ی رهبری اخلاق مدار است، اهمیت فراوان دارد.
  کلیدواژگان: رهبری ، قدرت (روان شناسی) ، کارکنان بیمارستان
 • فرح فرخی، زهرا کرم پور قبچاق * صفحات 69-79
  مقدمه
  دیابت یکی از شایع ترین بیماری های متابولیک در سراسر جهان است که با تغییر بیوشیمی ، فیزیولوژی و آسیب شناسی کبد ارتباط دارد. از دلایل عمده آسیب کبدی در این بیماری، افزایش میزان عوامل التهابی و اکسیدانی در شرایط هیپرگلیسمی است. بنابراین با توجه به خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی آتورواستاتین و سولفات روی این مطالعه برای بررسی اثر ترکیب آتورواستاتین و سولفات روی بر کارکرد و بافت شناسی کبد در رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین انجام شد.
  هدف
  ارزیابی سودمندی تیمار ترکیبی بر عملکرد و بافت شناسی کبد در شرایط هیپرگلیسمی با داروهایی که هر یک به تنهایی نیز بر بیماران دیابتی موثر ند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 50 رت ماده نژاد ویستار در 5 گروه 10 تایی: یک گروه شاهد سالم و چهار گروه دیابتی (گروه شاهد دیابتی، دیابتی تیمار شده با mg/kg20 آتورواستاتین، دیابتی تیمار شده با mg/kg 30 سولفات روی و دیابتی تیمار شده با ترکیبی از نصف دوز آتورواستاتین(mg/kg 10) و سولفات روی (mg/kg 15) بکار رفت. القای دیابت در رت ها با تزریق درون صفاقی mg/kg60 استرپتوزوتوسین و تیمار حیوانات به مدت یک ماه به صورت گاواژ انجام شد. در پایان آزمایش، عوامل بیوشیمی شاخص عملکرد کبد دربردارنده آنزیم های آلانین آمینوترانسفراز (ALT) ، آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) ، آلکالین فسفاتاز (ALP) ، بیلی روبین ، آلبومین و پروتئین توتال در سرم اندازه گیری شدند. برای آسیب شناسی بافت کبد نیز برش هایی با رنگ آمیزی هماتوکسیلین_ائوزین، برپایه روش های معمول تهیه مقاطع هیستوپاتولوژی تهیه شد. در پایان، داده ها از دید آماری با آزمون ANOVA و Tukey واکاوی شد.
  نتایج
  میزان آنزیم های ALT، AST، ALP و بیلی روبین به صورت معنی دار در سرم جانوران دیابتی افزایش و آلبومین و پروتئین توتال کاهش یافت و تنها تیمار با ترکیبی از نیم دوز آتورواستاتین و سولفات روی، نسبت به تجویز دوز کامل آنها به تنهایی به دلیل اثر هم افزایی سبب کاهش معنی دار (05/0p<) در سطح آنزیم های نامبرده، بیلی روبین و افزایش معنی دار پروتئین توتال و آلبومین در گروه های دیابتی تیمار شده نسبت به گروه شاهد دیابتی شد. مطالعات بافت شناسی کبد نیز این نتایج را تایید کرد.
  نتیجه گیری
  نتایج آزمایش های آنزیمی و تغییر هیستوپاتولوژی کبد نشان داد که ترکیب آتورواستاتین و سولفات روی اثر بهتری در کنترل آسیب و اختلال کبدی ناشی از التهاب و استرس اکسیداتیو در رت های دیابتی دارد.
  کلیدواژگان: آتورواستاتین کلسیم ، استرپتوزوسین ، اکسید روی ، دیابت شیرین ، کبد – آسیب ها
|
 • M Homayounfar , F Mehrabian , F Rashidi , N Homayounfar, M Rezaei Dizgah * Pages 1-9
  Introduction
  Change in the health system is always considered as the main concern of governments which in turn may have many positive and negative effects. The health sector development plan is one of the programs aiming at improving the therapeutic and economic dimensions of families, given priority by the 11th government of Iran, and is expected to improve performance of the medical sciences universities and their affiliated hospitals, in addition to develop their educational, health, research and cultural systems.
  Objective
  The aim of this study is to evaluate technical efficiency of 22 public hospitals of Guilan university of medical science before (April 2013 to March 2014) and after (April 2014 to March 2015) implementation of health sector development plan, using data envelopment analysis approach and in accordance with the production of undesirable factors.
  Materials and Methods The current research is a descriptive-analytical type and also a cross sectional one. The research population includes 22 public hospitals of Guilan University of Medical Sciences, with enumeration chosen as the sampling method and the data were collected from documents. Finally, the collected data were analyzed based on the coding the DEA weak disposability model in GAMS software.
  Results
  The findings indicate that before implementation of health sector development plan (2013- 2014), 14 hospitals (63%) were efficient, while after its implementation (2014-2015), number of efficient hospitals increased to 16 units (73%). The average of technical efficiency also computed as 0.954 and 0.958, respectively.
  Conclusion
  Although, observing the effects of changes in social systems often requires time lapse, however, one year after the implementation of the health system development plan, the average of performance in public hospitals of Guilan province was improved.
  Conflict of interest: non declared
  Keywords: Efficiency Hospitals, Public Social Planning
 • S Ghafouri , Gh R Mokhtari, A Nazemi * Pages 10-18
  Introduction
  Genetic variation of FGFR3 gene is one of the factors affecting the bladder tumor. FGFR3 is a tyrosine kinase receptor, involved in controlling the cellular and angiogenesis cycle. This protein affects a variety of diseases and cancers and cartilage growth abnormalities. Regarding the high activity of fgfr3 mutations in more than 50% of primary tumors of bladder urethral cells, it was suggested in this stage that the gene is involved in tumor-forming epithelial cells.
  Objective
  the aim of this study was to detect S249C mutation in FGFR3 gene through tetra primers arms PCR and to determine the association between the presence of this mutation and the early stages of bladder cancer in the north of the country.
  Materials and Methods
  in this study, after separation of epithelial cell in the urine of 100 patients with bladder tumor, their DNA was extracted using a commercial kit. After bioinformatics studies, primers with appropriate pair of mutants were designed and synthesized for the S249C mutation. After optimization of the reaction, screening was performed on the population and the data were analyzed using SPSS software.
  Results
  Our results showed that primers designed to differentiate well between normal alleles and mutants in the epithelial cell of 28 patients with bladder tumor ,S249C mutations were identified p<0.0001. Statistical analysis of the data indicates the significance of this mutation.
  Conclusion
  The mutation of S249C FGFR3 gene was identified in 28% of the population studied and is considered a potential risk, although more and more studies are needed to confirm the results.
  Conflict of interest: non declared
  Keywords: Biomarkers, Tumor Epithelial Cells Genes Urinary Bladder Neoplasms
 • A Nasrollahi Nasrabad , S Dadashzadeh, N Bolourchian * Pages 19-30
  Introduction
  The aim of the present study was to prepare tramadol HCl.
  Objective
  loaded microspheres and coat them by solvent evaporation method, in order to obtain an appropriate sustained release behavior and to prevent initial burst release.
  Materials and Methods
  For this purpose, in the first stage, microspheres were prepared using ethyl cellulose by ESE method, and the effect of different variables such as the amount of drug and polymer as well as internal phase solvent volume on their physicochemical properties including particle size, encapsulation efficiency, surface morphology and drug release was studied. Also, the modified solvent evaporation method (MESE) was used for microspheres formation and comparison with ESE method.
  Results
  Based on the results, the mean diameter of the microspheres prepared by solvent evaporation method was in the range of 80-173 μm, and encapsulation efficiency of 68-92 %. Release studies showed a burst effect of tramadol HCl from microspheres obtained from both MESE and ESE methods, which was mainly due to the presence of drug crystals on the surface of the particles. In order to eliminate this occurrence, primary microspheres were prepared and coated with ethyl cellulose using a one-step solvent evaporation method which resulted in microspheres with sustained release behavior without burst release.
  Conclusion
  Preparation of coated tramadol HCl-loaded microspheres by solvent evaporation method could be considered as an appropriate technique to control the drug release rate and prevent the burst effect.
  Conflict of interest: non declared
  Keywords: Tramadol Microspheres
 • F Shafiei , A Hassanzadeh Keshteli , H Pouraram , H Afshar , A Salari, Moghaddam , P Adibi, A Esmaillzadeh * Pages 31-44
  Introduction
  No previous study has examined the associations between egg consumption and prevalence of psychological disorders.
  Objective
  To determine the association between egg consumption and depression in a large sample of Iranian adults.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was conducted on 3,172 adults in Isfahan, Iran. Egg consumption was assessed by using a validated, self-administrated, dish-based, semi-quantitative food frequency questionnaire. The Iranian validated version of Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) was used to screen for anxiety and depression. Also, the Iranian validated version of General Health Questionnaire (GHQ) with 12-items was used to assess psychological distress. Depression, anxiety and psychological distress were defined according to the standard criteria.
  Results
  Mean age of study participants was 36.5±7.9. Depression, anxiety and psychological distress were prevalent among 28.4%, 13.6%, and 23% of the study participants, respectively. After controlling for potential confounders, no significant association was observed between egg intake and depression (OR for comparing extreme quartiles: 1.08; 95% CIs: 0.80-1.45) and anxiety (OR: 0.79; 95% CIs: 0.54-1.16), as well as psychological distress (OR: 1.03; 95% CIs: 0.76-1.41) in the whole population. In men, significant positive associations were observed between egg intake and depression before controlling for BMI (OR: 1.68; 95% CIs: 1.01-2.80); however, the associations became non-significant after taking BMI into account (OR: 1.62; 95% CIs: 0.96-2.72). In individuals with higher than median fish intake, egg intake was positively associated withpsychological distress (OR: 2.07; 95% CIs: 1.00-4.28).
  Conclusion
  We found no significant association between egg intake and psychological disorders. Further studies, in particular of prospective design, are warranted.
  Conflict of interest: non declared
  Keywords: Anxiety Aged Depression EggProtens Dietary Mental Disorders
 • M Goudarzvand, Chegini , S Zareei, I Ashoori * Pages 45-53
  Introduction
  The concept of organizational learning has become increasingly popular because of organizational need for adaptation to environmental changes. As learning is essential for the people’s growth it is also important for organizations. Since the organizational knowledge is a strategic asset in an organization, organizational learning has been proposed as a vital source of competitive advantage in strategic management.In addition, the organizational conditions can provide some situations in which organizational learning and knowledge creation can lead to new and better services. Organizational structure iso ne of the most important factors.
  Objective
  The purpose of this research is to investigate the relationship between organizational structure and organizational learning in Guilan University of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  This research is descriptive and co-relational. The variables are by no means controlled and manipulated and the research environment for conducting is natural. Questionnaires were used to collect information for testing hypotheses. To test the reliability of the questionnaires, Cronbach's alpha method was used. The statistical population of this research was all the employees of Guilan University of Medical Sciences (nurses, staff, doctors, etc.). Sample size was determined by using the limited statistical methods (Cochran sample size formula). The samples consisted of 385people. To analyze the data, descriptive statistics (descriptive statistics, mean and standard deviation) and inferential statistics (data normalization, correlation analysis and regression analysis, structural equations) were used.
  Results
  Finally, the research hypotheses were tested using the collected data. It was found that there is a significant relationship between organizational structure and organizational learning in Guilan University of Medical Sciences. The intensity of the relationship between organizational structure and organizational learning was 67%, reduction of formalization and organizational learning 63%, reduction of organizational centralization and organizational learning 61%, and reduction of complexity from a vertical point of view and organizational learning 62%. Beta coefficients show that 24 percent of organizational learning changes are through complexity, 43 percent through formalization, and 13 percent are predicted through centralization, and the rest are due to factors other than organizational structure.
  Conclusion
  It is suggested that attention of Guilan University of Medical Sciences to issues such as employee participation in decision making, delegation of authority to managers, reviewing past activities and facilitating learning can lead to more employees’ satisfaction with organizational structure and organizational learning.
  Conflict of interest: non declared
  Keywords: Guilan University of Medical Sciences Learning Organization, Administration
 • S Maghoul , R Farmanbar, Z Jalili * Pages 54-60
  Introduction
  Cardiovascular diseases (CVDs) are known as a health-threatening factors and the most important cause of mortality worldwide and also in Iran. Thus, it seems necessary to intervene in order to increase public awareness of the risk factors and to enhance their motivation for reducing those factors via the theory-based education
  Objective
  This study aimed to determine the effect of educational intervention based on health belief model on nutritional behavior of patients with myocardial infarction admitted to the hospitals in Guilan province during 1395-96( 2017-2018).
  Materials and Methods
  This study is a randomized controlled experimental trial. Eighty-six patients with myocardial infarction were randomly assigned into two case (43) and control (43) groups. Data from both groups (demographic and health belief model and nutritional behavior) were collected using a researcher-made questionnaire before and a month after educational intervention. After fulfilling the requirements based on HBM, educational intervention took place in case group. Control group did not receive any kind of intervention, they just received the routine notes from hospital. Data were analyzed using SPSS version 21 using suitable statistical tests (chi-square test, Spearman coefficient and independent t-test).
  Results
  In terms of demographic characteristics, no significant differences were seen between the groups. Before intervention, no significant differences were seen between mean scores of HBM constructs, awareness and nutritional behaviors in the groups, while after intervention there was a significant difference between them (p<0.001). Results also showed a significant difference in case group before and after receiving educational intervention (p<0.001). But there was no significant change in the control group before and after educational intervention (p<0.001).
  Conclusion
  The present study showed that intervention based on HBM, emphasizing awareness and nutritional behavior of patients with myocardial infarction, could have a positive effect on the nutritional behavior of the patients and consequently their health status.
  Conflict of interest: non declared
  Keywords: Education Health Behavior Myocardial Infarction Nutrition
 • M Goudarzvand Chegini , H R Rezaee Kelidbari, M Abdolahzadeh Lalehdashti * Pages 61-68
  Introduction
  Organizational citizenship behavior is considered as a worker's attitude and passion as a driver for work in service organizations. One of the factors affecting the creation and promotion of transcendental behaviors, such as organizational citizenship behavior and job Engagement for service organizations, are ethical leadership styles in the organizations that pay attention to structure and staff in terms of their capability.
  Objective
  The purpose of this study was to investigate the relationship between Authentic leadership, psychological empowerment and positive behaviors (organizational citizenship behavior and career aspirations) in the emergency department staff of Rasht city health centers.
  Materials and Methods
  The present study is a descriptive - survey study. The statistical population of the research is the employees of the emergency department of Rasht educational centers, consisting of 408 people. They were selected by cluster random sampling of 198 people based on Cochran formula. Data gathering tool was the standard questionnaire of Authentic Leadership of Valumva (2008), Organizational Citizenship Behavior, Poodsakof (2000), Baker's Job Exercise (2009) and Psychological Empowerment of Conger and Kanungo (1998). Data were collected using Structural Equation Analysis (SEM) and analyzed by LISREL 8.50 software.
  Results
  The results showed that there is a positive and significant relationship between Authentic leadership, psychological empowerment, organizational citizenship behavior and job Engagement. A correlation was also found between Authentic leadership and psychological empowerment (0.41), psychological empowerment and organizational citizenship behavior (0.85), psychological empowerment and job Engagement(0.53).
  Conclusion
  Given the relationship between authentic leadership, psychological empowerment, organizational citizenship behavior and job Engagement, and considering the positive role of reversible behaviors in the emergency department of Rasht city health centers, it seems advisable to promote the Authentic leadership perspectives that are subcategories of Ethical leadership and are of great importance.
  Conflict of interest: non declared
  Keywords: Leadership Personnel, Hospital Power(Psychology)
 • F Farokhi, Z Karampour Qipchaq * Pages 69-79
  Introduction
  Diabetes is a metabolic disorder associated with the liver which functions as an insulin-dependent organ.
  Objective
  To evaluate the effects of combined atorvastatin and zinc on liver dysfunction and hepatic injuries in the conditions of hyperglycemia.
  Materials and Methods
  Fifty female Wistar rats in five groups, 10 in each: one control group (group NC) and four diabetic groups [diabetic control (group DC), treatment with atorvastatin 20mg/kg (group DA), treatment with zinc oxid 30mg/kg (group DZ) and treatment with combination in half doses of both (group DZA)] were used in this study. Diabetes was induced by the injection of 60 mg/kg STZ IP. One month after treatment (orally), animals were euthanized and the levels of functional liver markers: liver enzymes (ALT, AST, ALP), bilirubin, albumin and total protein were assessed in the serum. For pathology of liver tissue, sections with hematoxylin and eosin staining, histopathological sections according to standard method, were prepared. At the end, the data Statistical analysis was performed using ANOVA and Tukey test.
  Results
  In diabetic rats, serum levels of functional liver markers and bilirubin were significantly increased and albumin, total protein were decreased, as compared to control normal group, and treatment of diabetic rats with half doses of atorvastatin and zinc in combination had synergistic benefits causing decreased levels of serum biomarkers of hepathic injury and increased levels of albumin and total protein of the rats more favorable than treatment with full doses of either drug alone(p<0/05). Histopathological findings were in consistent with biochemical results.
  Conclusion
  Findings suggest that combined atorvastatin and zinc have synergistic benefits in controlling the damage and liver dysfunction caused by inflammation and oxidative stress in diabetic rats.
  Conflict of interest: non declared
  Keywords: Atorvastatin Calcium Diabetes Mellitus Liver – Injuries Streptozotocin Zinc Oxide