فهرست مطالب

فصلنامه متن پژوهی ادبی
پیاپی 77 (پاییز 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/09/27
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمد مهدی زمانی، کورش صفوی صفحات 7-31
  شمس کسمایی نخستین شاعر نوپرداز زبان فارسی است. اشعار او در نشریات هوادار تجدد و مدافع حقوق زنان و در تبریز، در زمان حکومت خیابانی در آذربایجان منتشر می شد. پژوهش حاضر برای بررسی نسبت شعر کسمایی با مناسبات قدرت موجود در آزادیستان، به توصیف زبان شناختی متن بر اساس دستور نظام مند نقش گرای هلیدی و تفسیر این یافته ها، یعنی شناسایی بافت موقعیتی و بافت میان متنی این اشعار، و نیز یافتن جنبه های ایدئولوژیک آن می پردازد. بدین ترتیب، این نوشتار به سبک شناسی انتقادی شعر کسمایی با الگویی مرکب از الگوی سه بعدی فرکلاف در تحلیل گفتمان انتقادی، دستور نظام مند نقش گرای هلیدی، و جنبه هایی از نظریه گفتمان لاکلا و موف می پردازد. یافته های توصیفی، مبتنی بر تحلیل فرانقش های اندیشگانی، بینافردی و متنی نشان می دهد که شعر او گفتمان آزادیستان، مشروطه و ناسیونالیسم ایرانی را مفصل بندی می کند. این اشعار با مفصل بندی گفتمان آزادیستان، مناسبات قدرت را در آزادیستان بازتولید می کنند و با مفصل بندی گفتمان مشروطه و ناسیونالیسم ایرانی در میان سوژه های این گفتمان ها، به نظام سیاسی آزادیستان مشروعیت می بخشند.
  کلیدواژگان: کسمایی، شعر نو، تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، دستور نظام مند نقش گرای هلیدی، سبک شناسی انتقادی
 • ملیحه کاظمی نسب ، احمد تمیم داری ، مریم نوتاش صفحات 33-66
  پژوهشگران اجتماعی می توانند با توجه به بینش جامعه شناختی به عنوان ابزاری تحلیلی، عرصه های مختلف زندگی اجتماعی، جامعه و مسائل آن را بررسی نمایند. از این جمله می توان به حوزه های هنری و ادبی اشاره کرد که به نوعی بازتاب دهنده محیطی هستند که در آن خلق می شوند. در این مقاله، اشعار فروغ فرخزاد را که به شکل چشمگیری با رویدادهای اجتماعی جامعه خویش آمیخته است، از دیدگاه جامعه شناختی تحلیل می نماییم. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش کتابخانه ای و اسنادی و در قالب چهار جستار «هستی شناسی» ، «روش شناسی» ، «ایستایی شناسی» و «پویایی شناسی» عناصر اجتماعی شعر فروغ فرخزاد را مشخص می کند. در هستی شناسی، فرخزاد به وجود خداوند متعال و شناختنی بودن جهان معتقد است. به لحاظ روش شناسی، وی قائل به روشی طبیعت گرایانه و دیالکتیکی است. در جستار ایستایی شناسی، به آسیب شناسی جامعه زمان خویش می پردازد و لایه های مختلف جامعه را اعم از زنان، روشنفکران، روحانیان، ثروتمندان و… نقد می کند. فرخزاد پس از توصیف وضعیت موجود، در جستار پویایی شناسی با ارائه راهکار، جامعه آرمانی خویش را ترسیم می کند. جامعه ای که در آن عشق، دوستی و سادگی حکم فرماست و افراد در آن به نوعی خودآگاهی نسبت به شرایط اجتماعی خود رسیده اند. در نمونه آرمانی، فروغ، زنان و مردان نه در برابر هم، بلکه در کنار هم به دور از هر گونه تبعیض و ناعدالتی زندگی می کنند. او اگرچه به ظهور منجی برای رسیدن به مدینه فاضله باور دارد، اما پیش قراول آن را بیداری و آگاهی درونی افراد قلمداد می کند که پیش از هر انقلاب یا تحول بیرونی باید در وجود آن ها احراز شود.
  کلیدواژگان: جامعه شناسی ادبیات، بینش جامعه شناختی، فروغ فرخزاد، شعر اجتماعی
 • محسن پرویش، ذکرالله محمدی صفحات 67-92
  تاریخ نگاری محلی به عنوان یکی از اشکال تاریخ نگاری در ایران، به ویژه در دوره تیموری، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در این میان، یکی از انواع تاریخ نگاری محلی، تاریخ نگاری منظوم است و گونه ای از تاریخ های منظوم که در عهد تیموری گسترش یافت، شهرآشوب ها هستند. در واقع، شهرآشوب ها اطلاعات فراوانی در باب تاریخ اجتماعی و فرهنگی و نیز خصوصیات شهرها، اصناف و… در قالب تاریخ محلی منظوم ارائه می نمایند. همچنین، تاریخ نگاری منظوم از نظر بازسازی برخی از حوادث تاریخی این زمان و هم از لحاظ نشان دادن شواهدی از احیای روح ایرانی و زبان فارسی، اطلاعات زیادی به دست می دهد. بنابراین، هدف اصلی مقاله حاضر این است تا تحلیلی جامعه شناختی از شهرآشوب ها به عنوان تاریخ منظوم محلی در عصر تیموری به دست دهد و اوضاع اجتماعی و فرهنگی این عصر را بررسی نماید.
  کلیدواژگان: تاریخ نگاری محلی، شهرآشوب ها، جامعه شناسی شهری، عصر تیموری
 • یحیی طالبیان ، ندا امین صفحات 93-123
  حکومت دوره غزنویان مهم ترین پدیده ای است که بیهقی ازیک سو به عنوان دبیر درباری و از سوی دیگر در جایگاه منتقد و نویسنده توانا باآن روبه رو بود. نگارندگان باور دارند که تاریخ بیهقی متنی است که با ایجاد رمزهایی درلابه لای سخن، خواننده را به نوعی خودآگاهی عمیق تر رهنمون می شود و خواهان دریافت کلان تر او از متن است. بهره گیری از ساختارهای خاص زبانی در گفتمان روایت که معنا را به ظرافت در زوایای عناصر محتوا و صورت پنهان می کند، راهی است که بیهقی بنا به هنر نویسندگی و خلاقیت ادبی خود برای نمود نگفتنی های حقایق تاریخ معاصر خویش در پیش گرفته است. پس زمینه سازی و نام دهی، پیوسته نمایی وگسسته نمایی، ارزشگذاری، بازنمایی در قالب کنش «نشانه ای نقل قولی» ، فعال سازی و غیرفعال سازی، بازنمایی «واکنش کارگزاران» در کل پیکره متنی با یک ساختار نمایشی و… از جمله مولفه های گفتمان مداری است که در روایت بیهقی از داستان حسنک، دلالت بر نوعی گفتمان پوشیده گویی در بیان حقیقت تاریخ غزنویان دارد.
  کلیدواژگان: تاریخ بیهقی، تحلیل گفتمان، پوشیده گویی، مولفه های گفتمان مدار
 • حسین محمدی ، افسانه حسن زاده دستجردی، امیرعباس عزیزی فر صفحات 125-142
  رویارویی پدر و پسر از جمله موتیف هایی است که در بسیاری از اسطوره ها، آثار حماسی، افسانه ها، قصه های عامیانه و یا حتی در روایت های مذهبی جهان دیده می شود. بستر این رویارویی عموما نوع ادبی حماسه است. در بسیاری از این رویارویی ها با نوع ادبی تراژدی روبه رو هستیم. در این مقاله، سه داستان «ادیپوس شهریار» ، «رستم و اسفندیار» و «رستم و سهراب» تحلیل شده اند. مسئله پژوهش حاضر این است که در حماسه هایی که روایتگر این رویارویی ها هستند، هرچند با توجه به تعریف تراژدی، «ساختی» همانند دارند، آنکه در فرجام نمونه یونانی مغلوب می شود و می میرد، پدر و در نمونه ایرانی، پسر است. در پاسخ به چرایی این مسئله بدین نتیجه رسیدیم که پیشینه تراژدی و ساختار فرهنگی یونان باستان که حاصل دموکراسی و گفتگو در آن فرهنگ است، دلیل فرجام نمونه یونانی است و در باب چرایی مرگ پسر در نمونه ایرانی، تقابل های دوگانه، تلاش در حفظ نمونه نخستین و ذهنیت تک صدا که در آن، نفی حضور دیگری رقم می خورد، دلیل اصلی امر است.
  کلیدواژگان: تراژدی، رویارویی پدر و پسر، تراژدی یونانی، شاهنامه
 • محمد امیر جلالی صفحات 143-163
  موضوع مقاله حاضر، تحلیل نوع نگاه وصاف الحضره (663730 ق.) در مجلدات پنجگانه تاریخ وصاف به کتاب کلیله و دمنه، از منظر نظریه «زیبایی شناسی دریافت» است. «نظریه دریافت» به جای رابطه «متن مولف» ، بر رابطه «متن خوانش» و نقش برجسته خواننده در معناگذاری متن تاکید دارد. هانس رابرت یاوس، یکی از بنیانگذاران و نظریه پردازان این رویکرد، بر آن بود که معنای متن با توجه به دوره تاریخی و بسته به خوانندگانش تغییر می کند. کشف «تاریخ معنای متن» یکی از دغدغه های نظری وی بود. اینکه در هر دوره و در آثار نویسندگان بزرگ، به مثابه خواننده کلیله و دمنه (به عنوان یکی از شاهکارهای ادبیات فارسی) ، چه تلقی وجود داشته است و کدام بخش از این متن مورد توجه بوده، می تواند برای منتقد امروز محلی برای تحلیل های مختلف و زوایای دید گوناگون از این متن باشد. روشن ساختن نوع تلقی وصاف الحضره به عنوان یکی از مهم ترین شخصیت های تاریخی و ادبی عصر مغول از کلیله و دمنه و مواجهه با آن، یکی از گام های ضروری تدوین «تاریخ معنا» ی کلیله و دمنه بنا به نظریات هانس رابرت یاوس است. پژوهش حاضر نشان می دهد که خوانش وصاف الحضره (به عنوان مورخی که در شرایط نابسامان عصر مغول می زیست،) از حکایات این متن، با توجه به نوع انتخاب و گزینش داستان ها و عبارات، خوانشی کاملا سیاسی و انتقادی است.
  کلیدواژگان: کلیله و دمنه، تاریخ وصاف، نقد خواننده محور، نظریه دریافت، هرمنوتیک فلسفی
 • عسکری ابراهیمی جویباری، مالک شعاعی، حسن شامیان صفحات 165-185
  یکی از جنبه های شاخص ادب فارسی، توجه شایان اهل ادب به موضوعات قرآنی و قصص انبیاست. بخشی از این داستان ها و شرح حال نویسی ها منبعث از قرآن کریم است که هیچ خللی در آن راه ندارد و در حقیقت، زینت بخش متون ادبی است. اما بخش چشمگیری از آن، تحت تاثیر اسرائیلیات شکل گرفته است. به علت هماهنگی قرآن کریم با برخی از موضوعات تورات و انجیل و گرویدن جمعی از علمای اهل کتاب، نظیر کعب الاحبار، وهب بن منبه، ابوهریره و دیگران به اسلام، سبب شده است تا مفسران و تاریخ نگاران به منابع اهل کتاب و گفته های آنان توجهی ویژه نمایند و از اینجاست که داستان های مجعول و ساختگی آنان در حوزه متون تفسیری، تاریخی و ادبی رخنه کرد. شعرا و نویسندگان ادب پارسی که با متون تفسیری و تاریخی مانوس بوده اند، تحت تاثیر این افسانه ها و احادیث ساختگی قرار گرفتند و ناخواسته همچون مفسران و تاریخ نگاران در ترویج اسرائیلیات نقش اساسی ایفا نمودند. متاسفانه بخش عمده این افسانه بافی ها مربوط به زندگی انبیاست و پیامبر اکرم (ص) نیز از این امر مستثنی نیست، بلکه در بخش احادیث، بیش از دیگر انبیا در معرض اسرائیلیات قرار گرفته اند. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی تلاش دارد تا به این پرسش پاسخ گوید که چه جنبه هایی از زندگی پیامبر اسلام (ص) تحت تاثیر اسرائیلیات قرار گرفته است و نقش مفسران، تاریخ نگاران و از همه مهم تر، نقش شاعران و نویسندگان ادب فارسی در اشاعه این گونه جعلیات چه بوده است؟
  کلیدواژگان: اسرائیلیات، حضرت محمد(ص)، افسانه ها، روایات جعلی، علمای اهل کتاب
 • عبدالله حسن زاده میرعلی ، آرتمیز صیادچمنی صفحات 187-209
  مکتب ادبی ناتورالیسم در اواخر قرن نوزدهم با تلاش امیل زولا در فرانسه پایگذاری شد. این مکتب رفتار و افکار انسان را برخاسته از امیال طبیعی و غرایز درونی می داند و بر جنبه های توارث، محیط، لحظه و مشاهده زندگی انسان به دور از آرمان گرایی تاکید می ورزد. ناتورالیسم از راه ترجمه وارد ادبیات ایران شد و برخی از نویسندگان معاصر ایرانی، از جمله بهمن شعله ور را تحت تاثیر خود قرارداد. در این مقاله، رمان سفر شب از شعله ور به شیوه تحلیلی توصیفی از منظر مکتب ناتورالیسم ادبی بررسی شده است و نتیجه به دست آمده، از تجلی شانزده مولفه ناتورالیسم در این اثر حکایت می کند. مولفه های توصیف دقیق و شرح جزئیات، ضدیت با قراردادهای اخلاقی و مذهبی، زشت نگاری، عنوان بی پرده مسائل جنسی، شکست حرمت کلمات و مفاهیم، تاثیر محیط، زبان محاوه، احساس یاس و پوچی، پرداختن به طبقه فرودست، و نفی اراده و اختیار از پرتکرارترین مولفه های رمان سفر شب هستند. دلایلی مانند سبک نویسنده و فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر دهه 30 و 40 از علل اساسی بسامد این مولفه ها به شمار می رود.
  کلیدواژگان: مکتب ادبی، ناتورالیسم، رمان، سفر شب، بهمن شعله ور
 • محمود آقاخانی بیژنی، اسحاق طغیانی ، محسن محمدی فشارکی صفحات 211-234
  نمادگرایی در تفکرات و رویاهای نژادهای مختلف بشری وجود دارد و انسان را به گستره تفکر بدون گفتار رهنمون می کند. شاهنامه از دیرباز مورد توجه مردم ایران زمین بوده است که با توجه به بافت داستانی این اثر، ارتباط نزدیکی با آن برقرار می کردند. در دوره صفویه، نقالان در قهوه خانه ها، داستان های شاهنامه را با پرده خوانی و آرایش صحنه ها برای سرگرمی شرح می دادند. این پژوهش به بررسی و رمزگشایی نمادها در نگاره های مربوط به هفت خان رستم در شاهنامه فردوسی می پردازد. رستم برای نجات کیکاوس و تشرف به پایگاه قهرمانی، آزمون هفت خان را پشت سر می گذارد. هر خان نمادی از تقابل با موجودات نهفته در ناخودآگاه بشری است که وی را در رسیدن به کمال با دشواری روبه رو می کند. رستم در خان اول با شیر (نماد غرور و نیروی اهریمنی) ، در خان دوم با تشنگی و گرما (نماد قدرت بدون شکل و روح و نیز انگیزه پنهان و ناشناخته آن) ، در خان سوم با اژدها (نماد خشکسالی) ، در خان چهارم با زن جادوگر (نماد آنیمای منفی) ، در خان پنجم با اولاد دیو (نماد نگهبان آستانه) ، در خان ششم با ارژنگ دیو (نماد یاریگر ضدقهرمان) و در خان هفتم با دیو سپید (نماد مرگ و خون او نماد زندگی بخشی) روبه رو می شود. هدف این پژوهش، تحلیل نمادها در نگاره های مصور مربوط به هفت خان رستم در شاهنامه فردوسی است. روش پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی است. نتیجه آن نیز این است که در همه نگاره ها، نمادهای موجود در داستان هفت خان رستم در شاهنامه، در تصاویر ارائه شده اند و رابطه بین تصویر و متن اصلی را برای مخاطب معنادار کرده است.
  کلیدواژگان: نمادشناسی، شاهنامه فردوسی، نگارگری، هفت خان، کهن الگو
 • مهدی دهرامی صفحات 235-251
  تنازع یکی از مباحث علم دستور است که بر اساس آن بخشی از جمله همزمان چند نقش مختلف نحوی می گیرد. هدف این مقاله، تعیین و بررسی نقش های زیباشناختی این تمهید زبانی در شعر است. هنگام ایجاد تنازع در شعر، شاعر ساختار جمله را به گونه ای تنظیم می کند که واژگان، ترکیبات و جملات مختلفی، متنازع فیه را برای تکمیل ساختار نحوی خود به سمت خود جذب می کنند و به تعبیری، برای تصاحب آن به نزاع می پردازند. این خصوصیت موجب ساخت خلاقیت های هنری مختلفی در شعر می شود و جملات و بخش های مختلف شعر را مانند لولا به هم متصل می سازد و به آن ها عمق و ژرفا می بخشد. ایجاد ابهام و چندمعنایی، ساخت برخی صنایع بدیعی، انسجام، ساخت زبان خاص شعری و رعایت ایجاز و دوری از اطناب از جمله کارکردهای هنری تنازع در شعر محسوب می شود. شاعر در بیشتر مواقع، آگاهانه از تنازع بهره می برد تا بتواند زبان شعری خود را برجسته و بلیغ تر سازد.
  کلیدواژگان: دستور زبان فارسی، تنازع، زیبایی شناسی شعر، بلاغت، حذف
 • احمدرضا کیخای فرزانه ، محمد جواد عرفانی بیضایی، حمیدرضا اکبری صفحات 253-278
  احمد شاکری در رمان «عریان در برابر باد» با نگرشی نو و اثرگذار در خلق شخصیت به اتفاق های یک دهه پس از جنگ در منطقه کردستان می پردازد. تنوع و تعدد شخصیت و بازشناسی نقش هر یک از آن ها در تدوین خط سیر روایت این رمان شایسته تامل و تحلیل است. الگوی کنشگرای گریماس به عنوان محمل تحلیل این روایت می تواند، با نگرشی جامع و کامل، نقش هر یک از شخصیت های این رمان را در الگویی دقیق پیرامون سه محور «میل» ، «انتقال» و «قدرت» به نمایش بگذارد. نتایج این تحقیق، انطباق الگوی کنشگرای گریماس را در تبیین و تحلیل شخصیت های این رمان نشان می دهد. در محور میل، کنشگر اصلی در این روایت، «یوسف» است. شیء ارزشی و هدف اصلی این روایت، «تقویت نوع دوستی، میهن پرستی، باورهای دینی و ارزش های دفاع مقدس و شهادت» است. آنچه باعث می شود یوسف تلاش کند تا به این هدف نائل شود و او را به انجام این هدف سوق دهد، «عشق، وطن پرستی و حفظ یاد شهدا و خاطرات جان فشانی» آنان است. در این میان، یوسف به عنوان اولین کسی است که از این هدف سود می برد و به آرزوی دیرینه اش (شهادت) دست می یابد. اهالی کانی چا و افراد دیگری نیز در این بخش سود می برند و به عنوان صاحب نفعان فرعی مد نظر هستند. یاریگران و همراهان در این روایت، «ابو خضر، ملا ادریس و دلارام» و بازدارندگان روایت، «حزب کومله، تاروخ و منیژه» هستند.
  کلیدواژگان: رمان، عریان در برابر باد، احمد شاکری، الگوی کنشگرای گریماس
|
 • Mohammadmehdi Zamani, Korosh Safavi Pages 7-31
  Shams Kasmaei is the first Persian modernist poet. His poems were published in modernist magazines and women's rights advocate’s journals during Khyabani's government in Azarbaijan. To study the relationship between the poem of Kasmaei and the relations of power in Azadisetan, The present study describes the text linguistically based on Halliday’s systemic functional grammar and the interpretation of its findings; that is, the identification of Situational context and Textual context of these poems, as well as its ideological aspects. Thus, this article focuses on the critical stylistics of the poem of Kasmaei with a pattern of three-dimensional model of Fairclough in the analysis of critical discourse, Halliday’s systemic functional grammar, and aspects of Lacla's and Moff's theory of discourse. The descriptive findings, based on the analysis of intellectual, intertextual and textual meta-functions, shows that his poetry articulates Azadisetan discourse, constitutionalism and Iranian nationalism. These poems reproduce the relationship of power in Azadisetan with the articulation of the discourse of freedom by articulating of Azadisetan discourse and give legitimacy to the political system of freedom by articulating the constitutional discourse and Iranian nationalism among the subjects of these discourses.
  Keywords: Kasmaei, New Poetry, Critical Discourse Analysis of Fairclough, Halliday’s systemic functional grammar, Critical Stylistics
 • Ahmad Tamimdari, Maryam Notash, Maliheh Kazemi Nasab Pages 33-66
  Social researchers can examine the various areas of social life, society and its issues with regard to sociological insight as an analytical tool. Including, we can point to artistic and literary areas that somehow reflect the environment in which they are created. In this article, we are analyzing the poetry of Forough Farrokhzad, which is dramatically mixed with the social events of his community, from the sociological point of view. The present study identifies Forough Farrokhzad's poetry in the form of four essays on "ontology", "methodology", "stationary" and "dynamic" of social elements using library and documentary methods. In the field of ontology, Farrokhzad believes in the existence of the Almighty God and the cognition of the world. Methodologically, she believes in a naturalistic and dialectical way. In the study of statician, she studies the pathology of her time society and criticizes the various layers of society, including women, intellectuals, clerics, the rich, ... . After describing the present situation, Farrokhzad outlines her ideal society in the quest for dynamism by presenting a solution. A society in which love, friendship and simplicity are dominant and individuals in it have some kind of self-awareness of their social conditions. In the ideal example of Forough, women and men live far from any discrimination and injustice, not against each other, but with each other. Although she believes in the emergence of savior to reach the utopia, but she thinks that the awakening and inner consciousness of the people are in the forefront which must be established in their existence before any revolution or external transformation.
  Keywords: Sociology of Literature, Sociological Insight, Forough Farrokhzad, Social Poetry
 • Mohsen Parvish, zekrollah mohammadi Pages 67-92
  Local historiography has not been considered as a form of historiography in Iran, especially during the Timurid period. Meanwhile, one of the types of local historiography is the poetic historiography, and a kind of poetic history spread during the Timurid period is Shahrashoob. In fact, the townships provide plenty of information about the social and cultural history as well as the characteristics of cities, guilds, etc. in the form of local history. Also, the poetic historiography provides a lot of information about the reconstruction of some of the historical events of his time and in terms of showing evidence of the revival of the Iranian soul and the Persian language. Therefore, the main purpose of the present paper is to provide a sociological analysis of Shahrashoob as a local episode in Timurid times and examine the social and cultural conditions of this age.
  Keywords: Local historiography, Shahrashoob, Urban sociology, Timurid era
 • Yahya Talebian, Neda Amin Pages 93-123
  The rule of the Ghaznavids period is the most important phenomenon which Beyhaghi on the one hand, as the secretary of the court and in the position of the mighty writer and critic on the other. . The authors believe that Behaji's history is a text that leads the reader to somehow deeper self-awareness by creating passwords in the form of words and asks the reader to get a better understanding of the text. The use of special linguistic structures in narrative discourse, that conceals meaning in content and form elegantly, is a way that Beyhaghi has taken it due to his art of writing and literary creativity to reveal the facts of his contemporary history. Making background and naming, continuous display and discrete display, evaluating, evaluating, Representation in the form of "quote- sign" action, activating and deactivating, representation of the "agents' response" in the whole text body with a dramatic structure, and ... are discourse-driven components in which Behaghi's narrative of Hassanak's story implies a kind of covert expressing discourse in telling the truth of the history of the Ghaznavids.
  Keywords: Beyhaghi History, Discourse Analysis, Covert expressing, Discourse-driven Components
 • Hossein Mohammadi, Afsaneh Hassanzadeh Dastjerdi, Amir Abbas Azizifar Pages 125-142
  The father and son's confrontation is one of the motifs seen in many myths, epics, legends, folk tales, or even in the religious narratives of the world. The background of this confrontation is generally the epic literary genre. In many of these confrontations, we encounter with tragedy. In this article, we have analyzed three stories of Oedipus Shahriar, Rostam and Esfandiar, and Rostam and Sohrab. The present research problem is that in epics those narrate these confrontations, although they have similar structures, according to the definition of tragedy, one who defeats and dies at the end of the Greek sample is father and in an Iranian sample is son. In response to this, we conclude that the background of ancient Greece's tragedy and its cultural structure, which is the result of democracy and dialogue in that culture, is the reason for the end in Greek example and the main reasons why the boy died in an Iranian sample, are binary oppositions, trying to keep the original sample, and the unicast mentality, in which another presence is denied.
  Keywords: Tragedy, Father, son confrontation, Greek tragedy, Shahnameh
 • Mohammad Amir Jalali Pages 143-163
  The subject of this article is the analysis of the type of Vassaf's look (663-730 AH) in five volumes of his history to Kalileh and Demneh, from the perspective of the theory of "aesthetics".“Theory of reception” emphasizes the relation between "reading- text" and the outstanding role of the reader in the meaning of the text rather than the relation of the “author- text”. Hans Robert Jauss, one of the founders and theorists of this approach, suggested that the meaning of the text varies according to the historical period and depending on its readers. The discovery of "the history of the meaning of the text" was one of his theoretical concerns. The perceptions in each period and in the writings of the great writers, as the reader of Kalileh and Demneh (as one of the masterpieces of Persian literature), as well as which part of this text are considered, can be used by contemporary critic for different analyzes and different angles of sight about this text. To clarify the kind of Vassaf's thought as one of the most important historical and literary figures of the Mongol era from Kalileh and Demnsh and facing it is one of the essential steps for compiling the "history of meaning" of Kalileh and Demneh, according to Hans Robert Jauss. The present study shows that the reading of Wisaf (as a historian who lived in the troubled conditions of the Mongol era) is an entirely political and critical reading of the narratives of this text, depending on the type of selection of stories and phrases.
  Keywords: Kalileh, Demneh, Vassaf history, Reader-oriented criticism, Theory of reception, Philosophical hermeneutics
 • Askari Ebrahimi Jooybary, Malek Shoaei, Hasan Shamian Pages 165-185
  One of the aspects of the Persian literary index is the attention of the literary people to the Qur'anic issues and prophetic stories. A part of these stories and narrations are derived from the Holy Qur'an, which has no problems and in fact, it is ornamentation for literary texts. But a significant part of it is shaped by Israelites (Isra'iliyyat). Due to the coordination of the Holy Quran with some of the topics of the Torah and the Gospel, as well as the tendency of a group of scholars from People of the Book/Scripture, such as Ka'b Ul-Āhbar, Wahab ibn Monabbah, Abu Horayreh and others to Islam, has caused interpreters and historians to pay attention to the sources of People of the Book/Scripture and their statements. And from here, their strange and fictional stories have penetrated into the field of interpretive, historical and literary texts. Poets and writers of Persian literature who were familiar in historical and commentary texts were influenced by these myths and fabricated hadiths and unwittingly, as commentators and historians, played a key role in promoting Israelites (Isra'iliyyat). Unfortunately, the main part of these myths is related to the life of the prophets and the Prophet (PBUH) is no exception, but in the hadiths, he is exposed to the Israelites more than other prophets. This research attempts to answer the question in an analytical descriptive way: What aspects of the life of the Prophet of Islam (PBUH) are affected by Israelites (Isra'iliyyat)? And what have been the role of commentators, historians and, most importantly, the role of poets and writers of Persian literature in the propagation of such fake?
  Keywords: Israelites (Isra'iliyyat), Mohammad (PBUH), Myths, False narratives, Scholars of the Book, Scripture
 • Abdoolla Hasnzadeh Mirali, Artmiz Sayyad Chamani Pages 187-209
  The literary school of naturalism was endorsed in the late nineteenth century by Emile Zola in France. This school considers the behavior and thoughts of man from natural desires and inner instincts and emphasizes aspects of inheritance, environment, moment and observation of human life away from idealism. Naturalistic through the translation entered the Iranian literature And influenced some of Iran's contemporary writers, including Bahman Sholehvar. In this paper, we examine the novel of Safar-e Shab by Sholehvar in a descriptive analytical method from the perspective of naturalism and the results of the research show sixteen components of naturalism in this work. Components of detailed descriptions and description of details, opposition to moral and religious conventions, Obscenity, The obvious expression of sexual issues, breaking the sanctity of words and concepts, the influence of the environment, colloquial language, the feeling of despair and vanity, attention to the lower class, and the negation of will and power are the most frequent components of Safar-e Shab novel. Reasons like the author's style and the political and social atmosphere of the 1930s and 40s are the underlying causes of the frequency of these components.
  Keywords: Literary School, Naturalism, Novel, Safar-e Shab, Bahman Sholehvar
 • Mahmoud Aghakhani Bijani, Ishagh Toghiani, Mohsen Mohammadi Fesharaki Pages 211-234
  Symbolism exists in the thoughts and dreams of various human races and leads man to a range of non-speech thinking. From the past, the Iranian people have paid special attention to Shahnameh and established a close relationship with it according to its texture. During the Safavid period, the narratives in the cafes described the stories of Shahnameh with Pardeh-Xani and arrangement of scenes for entertainment. This research examines and decoding symbols in the images of Haft khan-e Rostam in Ferdowsi's Shahnameh. Rostam passes the seven-step test to save Kay Kāvus and achieving the championship base. Each khan (step) is a symbol of Rostam's confrontation with the hidden creatures that confronts him with the difficulty of reaching perfection. Rostam faces in the first step with lion (a symbol of pride and evil force), in the second step with thirst and warmth (the symbol of power without shape and spirit, as well as its hidden and unknown motive), in the third step with dragons (the symbol of drought), in the fourth step with the witch's wife (the symbol of the negative Anima), in the fifth step with the Devil who named Aowlad (symbol of door guard), in the sixth step with Arjhang Dave (the symbol of the anti-heroic helper) and in the seventh step with the white demon (the symbol of death and his blood symbol of life). The purpose of this research is to analyze the symbols in the illustrated images related to Haft khan-e Rostam in Ferdowsi's Shahnameh. The method of this study is descriptive-analytical. The results of the research show that in all the pictures, the symbols in the story of Haft khan-e Rostam in Shahnameh are presented in the pictures and it has made meaningful the relationship between the image and the original text for the audience.
  Keywords: Symbolism, Ferdowsi's Shahnameh, Painting, Haft Khan, Archetype
 • Mehdi Dehrami Pages 235-251
  The Tanazo is one of the disciplines of grammar, according to which, part of the sentence takes several different syntactic roles simultaneously. The purpose of this paper is to determine the aesthetic roles of this language preparation in poetry. When competing in poetry, the poet adjusts the structure of the sentence so that different vocabularies, combinations, and sentences entice litigious toward themselves for completing their syntactic structure and, in other words, they are struggling to get it. This feature creates various artistic creations in poetry and connects the sentences and sections of the poem like a hinge, and giving them depth and meaning. The creation of ambiguity and Polysemy, the construction of Figures of Speech, coherence, the creation of specific poetic language, and briefness observance and avoid expansion or redundancy are among the artistic functions of struggle in poetry. In most cases, the poet is consciously using the struggle to make his poetic language more prominent
  Keywords: Persian grammar, Struggle, Aesthetics of poetry, Rhetoric, Deletion
 • Ahmad Reza Keikha Farzaneh, Mohammad Jawad Erfani Beyzaei, Hamid Reza Akbari Pages 253-278
  Ahmed Shakeri in his novel, "Naked against the Wind", deals with the events of a decade after the war in the Kurdistan region, with a new and influential attitude to creating a personality. Diversity and multiplicity of personality and recognition of the role of each of them in the elaboration of the trajectory of the narrative of this novel is worthy of reflection and analysis. Greimas actantial theory as a litter and field of the analysis of this narrative can represent the role of each character in this novel in a detailed model of the three axes of ''desire'', "transfer" and "power", with a comprehensive and complete approach. The results of this research show the adaptation of Greimas actantial model in explaining and analyzing the characters of this novel. In the axis of desire, the main actor in this narrative is "Joseph/ Yosuf''. Valuable object and the main purpose of this narrative, is reinforcement of altruism, Patriotism, religious beliefs and values of sacred defense and martyrdom. What makes Joseph try to achieve this goal and pushes him to do this, is "love, patriotism and memorizing the martyrs and their memories of devotion". Meantime, Joseph is the first person to benefit from this goal and achieve his long dream (martyrdom). Of course, the Canicha people and other people also benefit in this section and they are considered as the subsidiary beneficial owners. The helpers and companions of this narrative, "Abu Khezr, Mullah Idriss and Delaram," and narrative deterrents are "The Komoleh Party, Tarokh and Manijeh".
  Keywords: Novel, Naked against the Wind, Ahmad Shakeri, Greimas Actantial model