فهرست مطالب

پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی - پیاپی 58 (شهریور 1397)
 • پیاپی 58 (شهریور 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/10
 • تعداد عناوین: 18
|
 • مسعود اخوان کاظمی * صفحات 1-20
  تکرر و استمرار مداخلات نظامیان در سیاست در جوامع مختلف باعث گردیده که بررسی و تحلیل روابط متقابل نیروهای مسلح و حکومت به یکی از موضوعات مهم در مطالعات جامعه شناسی سیاسی تبدیل شود. دخالت نظامیان در سیاست در اشکال و سطوح خفیف و آشکار آن، پدیده ای عمومی است که تقریبا در همه کشورهای دنیا وجود دارد. این پدیده در ملایم ترین و گسترده ترین سطوح خود شامل اعمال نفوذ بر سیاستمداران و فرآیند تصمیم گیری های سیاسی و سیاستگزاری ها می شود و در بالاترین سطوح خود، در قالب دخالتهای سیاسی آشکار نظامیان و توسل به کودتا و حضور علنی آنها در راس قدرت سیاسی مشاهده می شود. نوشتار حاضر به نقد و بررسی کتاب "نظامیان و سیاست" بعنوان یکی از جدیدترین آثار ارائه شده در زبان فارسی در موضوع روابط متقابل سازمان نظامی و دولت، می پردازد و تلاش می کند با نگاهی تحلیلی- انتقادی ضمن نقد اثر مذکور، جنبه های مختلف این مبحث و ابعاد مختلف آن را مورد واکاوی قرار دهد.
  کلیدواژگان: نظامیان، سیاست، سازمان نظامی، کودتا، فرهنگ سیاسی
 • مجید بهستانی* ، محمدرضا امیرزاده صفحات 21-34
  اگر چه بعد از دوره مشروطه، حال و هوای مدرنیزاسیون غربی، از جمله سکولاریسم، در ایران دمیدن گرفت، تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی کمتر مساله اصلی روشنفکران در تمام ابعاد آن بود. این در حالی است که با تاسیس حکومت دینی عموم روشنفکران و صاحب نظران به تصریح یا به تلویح و اشاره مفهوم سکولاریسم و ملزمات آن را در جامعه دینی ایران مورد پرسش و چالش قرار دادند. تا آن جا که برخی برای تلاش روشنفکران از نظریه پردازی پیوند جمهوری اسلامی با عقلانیت عرفی و مدرن امکان «سکولاریسم اسلامی» را مفهوم سازی کردند. منصور میراحمدی با نگارش کتاب «سکولاریسم اسلامی: نقدی بر دیدگاه روشنفکران مسلمان» به آن می اندیشد که سعی ایشان برای پیوند اندیشه سیاسی اسلامی و سکولاریسم را ناتوان، ناقص و ناهمساز با جریان کلی و اصلی جهان اسلام در حوزه نظر و عمل معرفی کند. در این مقاله بعد از معرفی ساختار و سازمان کتاب، ایرادات شکلی و محتوایی آن مطرح شده است.
  کلیدواژگان: سکولاریسم، سکولاریسم اسلامی، حکومت دینی، دموکراسی، دموکراسی دینی
 • حسین پوراحمدی میبدی، امیر عباسی خوشکار* صفحات 35-55
  کتاب جهان پسا-آمریکایی نوشته فرید زکریا به مختصات تحولات در عرصه جهانی عمدتا در حوزه های سیاسی، اقتصادی می پردازد. نویسنده ظهور قدرت های اقتصادی چین، هند و برزیل را جزو تغییرات مهم در ساختار نظام بین الملل می داند که عرصه را برای آمریکا تنگ تر کرده اند. این قدرت ها با استفاده از منابع داخلی در تعامل با محیط بیرونی ضمن کسب قدرت اقتصادی به امتیاز خواهی های سیاسی روی آورده اند و قصد چشم پوشی از سهم خود از کیک قدرت جهانی را ندارند. زکریا به این پدیده نوظهور "خیزش دیگران" می گوید. آمریکا در دوره پسا جنگ سرد دچار افول نسبی نسبت به رقبای راهبردی خود شده است و راه حل زکریا برای بهبود نسبی شرایط آمریکا در جهان پسا-آمریکایی روی آوردن این کشور به چندجانبه گرایی و پذیرش محدودیت های ساختاری پیش رو است. زکریا در این کتاب با ارایه شاخص های قدرت مادی و غیرمادی مانند اقتصاد، دیپلماسی سیاسی و قدرت اقناع کنندگی و قدرت نرم در پی بهره گرفتن از شاخص های کمی و کیفی برای اثبات مدعای خود است.
  کلیدواژگان: جهان پسا-آمریکایی، خیزش دیگران، چین، هند، چند جانبه گرایی
 • مجید توسلی رکن آبادی، مختار نوری* صفحات 57-80
  هدف مقاله حاضر نقد و بررسی کتاب نظریه عدالت1اثر جان راولز فیلسوف سیاسی معاصر است. تلاش شده ضمن معرفی اثر، بررسی انتقادی آن در دستور کار قرار گیرد. اینکه مسئله اصلی راولز چیست؟ و هدف این اثر و جایگاه آن در منابع موجود این حوزه به چه صورتی است؟،از مهمترین موضوعاتی هستند که مورد بحث واقع شده اند. نویسندگان بر این باورند است که راولز در اثر مذکور به غایتی چون «عدالت» پرداخته که به جهت اهمیت باید مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار گیرد. با این وجود، مدعای اصلی راولز یعنی «عدالت به مثابه انصاف» و اصول عدالت منتج از آن، مورد نقد جدی برخی مکاتب فکری و اندیشمندان مطرح در فلسفه سیاسی معاصر قرار گرفته است. در میان بقیه، می توان به نقدهای لیبرتارینها، جماعت گرایان و فمینیست های معاصر اشاره نمود. عدالت استحقاقی نوزیک در مقابل عدالت توزیعی راولز، زمینه مندی جماعت گرایان در قیاس با جهانشمولی اصول عدالت و نادیده انگاری تفاوتها و مذکر بودن نظریه عدالت راولز از سوی فمینیستها سه دسته از نقدهایی است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته اند. هم چنین اهمیت تببین رابطه نگرش اسلامی با نظریه عدالت راولز موضوعی است که در پایان مقاله مطرح شده است.
  کلیدواژگان: لیبرالیسم، عدالت، انصاف، جهانشمولی، زمینه مندی، تفاوت
 • سید محمدعلی حسینی زاده* صفحات 81-104
  کتاب زمینه های اجتماعی انقلاب ایران نوشته حسین بشیریه و ترجمه علی اردستانی را انتشارات نگاه معاصر در سال 1393 منتشر کرده است. در این کتاب مولف با استفاده از مجموعه ای از نظریه ها و عمدتا با گرایش مارکسیستی به بررسی علل، فرایند و پیامدهای انقلاب ایران پرداخته است. از ویژگی های قابل تامل این کتاب طبقاتی دیدن منازعات سیاسی در ایران و پیوند ایدئولوژی ها با طبقات و منافع طبقاتی است. این مقاله کتاب فوق را از منظر روش، مبنای نظری و داده های تاریخی نقد و بررسی کرده و در مجموع به این نتیجه می رسد که علیرغم کاربرد روش های متنوع و استفاده از داده ها و مستندات گسترده این کتاب نتوانسته است تبیین دقیق و جدیدی از پیروزی انقلاب اسلامی و پیدایش اسلام سیاسی و ماهیت دولت در جمهوری اسلامی ایران ارائه کند. این مقاله علت این ناکامی را در دلبستگی مولف به نظریه های مارکسیستی و تعمیم غیرنقادانه مفاهیم و نظریه های مدرن به جامعه ایران جستجو می کند.
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، بشیریه، زمینه های اجتماعی انقلاب ایران، جامعه شناسی سیاسی ایران
 • عباس خلجی* صفحات 105-122
  این مقاله با رویکردی تحلیلی - انتقادی درباره یک کتاب دانشگاهی به نگارش درآمده است. اثری جامعه شناسانه که به عنوان یک متن کمک درسی برای آشنایی دانشجویان رشته های مختلف علوم اجتماعی و علوم سیاسی در ایران و جهان با سیر تحول جریان روشنفکری در ایران معاصر به رشته تحریر درآمده است. بر این اساس، نگارنده مقاله ابعاد مختلف شکلی، روشی، نظری و محتوای علمی کتاب را در بوته نقد و محک آزمون نهاده است تا میزان شایستگی آن به عنوان منبع درسی برای تدریس جامعه شناسی سیاسی ایران یا برای مطالعه عمومی علاقه مندان مشخص و البته عیار آن برای مخاطبان دانشگاهی روشن گردد. این کتاب از برخی ویژگی های درخور و مثبتی برخوردار است. با این وجود، در ابعاد گوناگون شکلی، روشی، نظری و علمی کاستی هایی دارد که می تواند در چاپ های بعدی برطرف گردد و متنی شایسته در اختیار دانشجویان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: روشنگری، روشنفکری، روشنفکران ایران، علی میرسیاسی، و روایت های یاس و امید
 • سید عقیل حسینی*، سید اسماعیل مسعودی صفحات 123-146
  فرضیه اصلی آمارتیا سن در کتاب توسعه یعنی آزادی این است که غلبه بر مشکلات توسعه مستلزم رسمیت‎بخشی به آزادی های فردی است. بر طبق نگرش لیبرالیستی وی، آزادی هم ابزار و هم هدف توسعه است. اساسا توسعه از دیدگاه سن همان فرآیند گسترش آزادی های واقعی از قبیل افزایش طول عمر و امید به زندگی یعنی در واقع آزادی ادامه حیات و افزایش کیفیت زندگی است. در نقد رویکرد «توسعه به مثابه آزادی» سعی شد به نقدهایی از قبیل عدم سازگاری و انسجام میان مولفه های اصلی توسعه از دیدگاه سن از قبیل تعارض عقلانیت ابزاری با آزادی، نقد رابطه دموکراسی با توسعه، نقد رویکرد وی به جمعیت و... پرداخته شود. رویکرد سن از آنجا که هیچ الزام ارزشی ذاتی و از پیش معینی به جز نفس آزاد بودن ندارد نتیجتا با نظام های ارزشی از جمله دین سازگار نیست. همچنین رابطه ساختاری کل نگرانه و تاریخی افراد و دولت ها با نظام جهانی در رویکرد سن مورد اهتمام جدی قرار نگرفته است.
  کلیدواژگان: آمارتیا سن، توسعه، آزادی، عقلانیت، دموکراسی، توانمندی، نقش‎آفرینی
 • مقصود رنجبر* صفحات 147-168
  نویسنده در این کتاب، سیاست خارجی ج.ا.ا را برمبنای گفتمان های ضد قدرت از دهه 1330 به بعد با رویکرد فرهنگی و گفتمانی تبارشناسی می کند. هدف این مقاله ارزیابی دیدگاه و نگرش فرهنگی به سیاست خارجی به طور عام و نگرش نویسنده به طور خاص است. سوال اساسی این است که آیا نگرش فرهنگ محور توان نظری لازم برای تبیین سیاست در ایران در کل و سیاست خارجی ایران به طور خاص را داراست یا خیر؟ فرضیه مقاله این است که نگرش فرهنگ محور دچار تقلیل گرایی است و به جای تمرکز بر نقش قدرت و ساختار، فرهنگ را به عنوان معلول به جای علت مورد توجه قرار می دهد. از این جهت نقد کلی نگرش فرهنگ محور به سیاست خارجی و نقد دیدگاه نویسنده در باب سیاست خارجی ج.ا.ا از محورهای عمده این مقاله است. به لحاظ نظری و روشی، روش و نظریه تحلیل گفتمان با توجه به نسبی گرایی آن، در تحلیل سیاست خارجی، چندان قابلیت و کارایی ندارد. دیدگاه کلی نویسنده نیز با توجه به نگاه تقلیل گرایانه به مقوله فرهنگ ایرانیان و نقش آن در شکل دادن سیاست خارجی ایران، نقد شده است. مفروض اساسی پژوهش این است که دیدگاه های عینی گرایانه برای تبیین سیاست خارجی ایران کارایی بیشتری دارند. یافته اساسی پژوهش ضرورت بازبینی در کاربست نظریه ای فرهنگ گرا در تبیین سیاست و سیاست خارجی است که در بسیاری از موارد کارایی لازم برای تبیین کامل واقعیت های سیاسی را ندارند و نقش نهاد ها و ساختار را انکار کرده یا نادیده می گیرند.
  کلیدواژگان: گفتمان، گفتمان قدرت، گفتمان ضد قدرت، نگرش فرهنگ محور، سیاست خارجی ج.ا.ا
 • حمید سجادی *، غلامعلی سلیمانی صفحات 169-189
  حوزه سیاسی نوین در جوامع اسلامی، بر بنیاد انبوهی از مقولات اساسی چون؛ آزادی، مردم سالاری، قانون گرایی استوار است که در متون سیاسی قدیم مسلمانان، از مقولات اندیشیده ناشده هستند. از این رو پویایی فقه سیاسی در جامعه پیچیده ی امروز، مستلزم ورود روشمند و جدی آن در تبیین مسائل و موضوعات نوین در حوزه اجتماع و سیاست است. برغم این مهم غالب آثار در حوزه فقه سیاسی همچنان بر تعریف کلاسیک سیاست و قدرت یعنی دولت و نقش و ویژگی های حاکم تمرکز یافته است. در این میان کمتر اثری را می توان یافت که با محوریت نقش جامعه درصدد بازیابی سنت برآمده و به بررسی فقه و آموزه های فقهی پرداخته باشد. کتاب وجوه فقهی نقش مردم در حکومت اثر سیدمحسن طباطبایی فر تلاشی برای پر کردن این خلاء ارزیابی می شود. نویسنده بررسی نقش مردم در حکومت را در قالب دو رویکرد سنتی و نوگرا پی گیری می کند. با توجه به اهمیت و حساسیت این گونه آثار، نقد و بررسی آن دو چندان حائز اهمیت است. با این توضیح که اثر از جنبه پردازش موضوع، توامان با برجستگی هایی که دارد، از خلاءها و نقصانهایی نیز رنج می برد که در قالب نقد شکلی و محتوایی به آنها پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: فقه سیاسی، رویکرد سنتی، رویکرد نوگرا، مردم، حکومت
 • سلمان صادقی زاده*، عبدالامیر نبوی صفحات 191-214
  نیاز به امنیت پس از نیازهای فیزیولوژیک مهمترین نیاز اساسی انسان برای حیات است که شانه به شانه دگردیسی در روندها و فرایندهای زندگی جمعی متحول شده و ابعاد مختلفی یافته است. در دوران مدرن، مفهوم بسیط، و یا به تعبیری پسامدرن دال شناور، امنیت در بستر نظام دانش برآمده از گفتمان کلاسیک امنیت ملی مدلولی یافت که جامع اعضاء و مانع اغیار نبود. نقیصه ای که با صورت بندی ای جدید از مفاهیم و ایجاد پیوند معنایی نوینی میان مقوله امنیت و عدالت ذیل نظام دانش برآمده از گفتمان امنیت جامعه ای تا حدودی مرتفع گردید. در واقع، مفهوم امنیت ملی تنها در شرایطی میتواند متضمن و منادی امنیت پایدار Sustainable) security) باشد که موجد و مولد عدالت در تمامی سطوح اجتماعی بوده و با تقویت سرمایه اجتماعی اطمینان و آسودگی خاطر افراد و گروه های اجتماعی را به همراه داشته باشد. این مهم مستلزم اتخاذ رویکردی جامعه محور در برابر رویکردی قدرت محور است. امری که با تقدم بخشیدن به جامعه مدنی و تقویت نهادهای جامعه بنیاد و ابتناء روندهای سیاست سازی و سیاست گذاری بر ارزشهای اجتماعی و فرهنگی میسور و میسر خواهد بود.
  کلیدواژگان: عدالت، امنیت ملی، امنیت جامعه ای، سرمایه اجتماعی، مکتب کپنهاگ
 • علی عابدی رنانی* صفحات 215-237
  هدف از مقاله حاضر تحلیل مناظره ای است که در قالب کتاب حاضر بین میشل فوکو و ریمون آرون صورت گرفته است. بدین منظور شرح مختصری بر دیدگاه های این دو متفکر ارائه می شود تا موضع نزاع دراین مناظره روشن شود. محور اصلی گفتگو اصل گسست و تداوم در دوره های مختلف تاریخی است. آرون از تفکیک صورت بندی های دانایی انتقاد می کند و از ارتباط و تعامل بین آنها دفاع می کند. به نظر وی، تاریخ دارای تنوع ودر عین حال تداوم است. در برابر، فوکو در روش دیرینه شناسی خود در پی کشف تداوم میان وقایع و دوره ها نیست بلکه تلاش دارد گسستهایی را که مورد غفلت واقع شده است نشان دهد. هرچند هردو متفکر گرایشهای ساختارگرایی دارند لکن دیدگاه هستی شناسی آنها موجب اختلاف نظر بین آنها شده است. به نظر آرون، بر خلاف فوکو، جهان دارای ساختارهای ثابتی است که در طول زمان و در خلال منظرهای متفاوت خود را ظاهر می سازد. از این منظر، آرون به ذهنی و نسبی گرایی وبری و پوچ گرایی نیچه ای انتقاد می کند.
  کلیدواژگان: فوکو، آرون، تداوم، گسست، ساختارگرایی، صورت بندی دانایی
 • مرتضی نورمحمدی، امیر لطفی*، زهرا لطفی صفحات 239-256
  کتاب سیاست گذاری عمومی نوشته پیر مولر ازجمله اولین کتاب های مربوط به حوزه سیاست گذاری عمومی است که در ایران ترجمه و چاپ شده است. سیاست گذاری عمومی به معنای علم دولت در عمل و تحلیل سیاست های عمومی که به عنوان رشته ای دانشگاهی نیز محسوب می شود، کمی بیش از یک دهه است که در ایران موردتوجه قرارگرفته و در چند دانشگاه محدود تدریس می شود. در کتاب حاضر نویسنده با توجه به ساختار سیاست گذاری و تصمیم گیری در فرانسه سعی نموده است تا خواننده را با مفاهیم مهم و بنیادین در حوزه سیاست گذاری عمومی آشنا کرده و روشی را برای مطالعه سیاست گذاری عمومی به خوانندگان و دانشجویان علاقه مند ارائه کند. در مقاله پیش روی پس از معرفی اولیه مفهوم سیاست گذاری عمومی به عنوان رشته ای جدید در ایران ، فصول کتاب به ترتیب معرفی شده و مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد. نقد و بررسی ترجمه کتاب نیز بخش دیگری است که در انتهای مقاله به آن اشاره می شود.
  کلیدواژگان: سیاست گذاری عمومی، تصمیم گیری، سیاست، دولت، فرانسه
 • شروین مقیمی*، یاشار جیرانی صفحات 257-272
  در این مقاله کتاب جواد طباطبایی با عنوان تاملی در ترجمه متن های اندیشه سیاسی جدید: مورد شهریار ماکیاولی، مورد بررسی قرار می گیرد. مدعای اصلی طباطبایی در این کتاب این است که دو عامل محوری در ترجمه های نادرست و غیرقابل اعتماد از متون فلسفه سیاسی عبارتند از «لغت بازی» و «ناآگاهی» مترجم از مباحث جاری در حوزه ی فلسفه ی سیاسی. ما در این مقاله با وضوح بخشیدن به این مدعا و سنجش آن از حیث وثاقت، نشان خواهیم داد که مدعای طباطبایی در آسیب شناسی ترجمه های نادرست، تا اندازه ی زیادی قرین صحت است. با این حال به نظر می رسد که برای تکمیل آن مدعا، می بایست عامل دیگری را نیز در نظر گرفت و آن نقد دخل و تصرف های مترجمان متون فلسفه ی سیاسی در آنها، به واسطه ی اطمینان خاطرشان از درستی فهمی است که از متن به دست آورده اند. در همین راستا کوشش کرده ایم تا نشان دهیم که نادیده گرفتن این عامل مهم، حتی اگر ملاحظات دوگانه ی طباطبایی را مد نظر قرار دهیم، باز هم می تواند به ترجمه های نادرست منجر گردد.
  کلیدواژگان: فلسفه سیاسی، جواد طباطبایی، ماکیاولی، نظریه ی ترجمه
 • رضا نجف زاده* صفحات 273-294
  کوئنیتن اسکینر به همراه گروهی از نویسندگان و استادان جریان موسوم به مکتب کمبریج، در بازکاوی انتقادی تاریخ اندیشه اروپایی و بازنشر انتقادی متون کلاسیک اندیشه سیاسی مدرن نقش قابل توجهی داشته است. اسکینر با تلفیق رویکرد زمینه گرایانه و قصدگرایانه، در پژوهش های گسترده خود نشان می دهد که ارزش‎های تثبیت‎شده در شیوه زندگی امروز و شیوه های تفکر ما درباره آن ارزش‎ها، بازتاب مجموعه ای از گزینش‎هایی است که در زمان‎های متفاوت و از میان امکان های تاریخی متفاوت صورت پذیرفته اند. یکی از حوزه های اصلی علاقه اسکینر، کاوش در ریشه های سنت جمهوری خواهی است. بررسی سرنوشت فکر سیاسی رومی و تحلیل ریشه های تاریخی نظریه نئورومی بخشی از پروژه بازشناسی سنت جمهوری خواهی انگیسی است که اسکینر توجه ویژه ای به آن مبذول داشته است. کتاب آزادی مقدم بر لیبرالیسم بخشی از سهم اسکینر در مطالعه نظریه نئورومی آزادی مدنی است. این مقاله در چهار قسمت به بازخوانی این کتاب می پردازد، و سنجش ابعادی از ترجمه فارسی و ابعادی از رویکرد خود اسکینر در قرائت فکر سیاسی و مفاهیم سیاسی در بستر تاریخ را دربرمی گیرد. پرسش اصلی این است که کوئنتین اسکینر به منزله مشهورترین متفکر جریان نوجمهوری خواهی تا چه اندازه ای از قلمرو «تاریخ نگاری» مفاهیم فلسفه سیاسی غرب فراتر رفته است؟ آیا وی یک «فیلسوف» سیاست است؟
  کلیدواژگان: اندیشه سیاسی، کوئنتین اسکینر، جمهوری خواهی، نظریه نئورومی آزادی، سلطنت-طلبی، لیبرالیسم
 • قدیر نصری* صفحات 295-310
  تامل در باب کار و فکر داعش و دیگر گروه های مشابه اهمیت حیاتی دارد.مجموعه آثار تولید شده در باب این گروه را می توان به دو دسته تقسیم کرد:آثار گزارشی یا روایی و آثار پ‍ژوهشی یا تاملی. کتابی که در این مجموعه وارسی می شود در عداد کتب و آثار تاملی است که نویسنده آن به سیاقی نظری به تفحص در بطن افعال و افکار داعش می پردازد.در شرایطی که برخی محققان داعش را یک سانحه و بعضی آن را یک برنامه ای سنجیده می نامند نویسنده ای بنام بختیار علی سخن تازه ای می گوید.به باور او داعش و کارهایش، تازگی ندارد.برای این که داعشیان کاری را می کنند که بعثی ها و اعضای القاعده کرده اند و گروه های بالقوه دیگر خواهند کرد! وی این کارهای دهشتبار و ادعاهای زمانپریش را به هویت پرستی ازلی گرا و جاودانه نسبت می دهد و بر آن است که مقوله ای بنام عقل شرقی،سرچشمه ی این خشونتهاست.او ماهیت و مکانیسم این مفهوم ابداعی را شرح نمی دهد اما با تمرکز روی هویت ستایی یا هویت پرستی جنون آمیز تحلیل جدیدی از داعش بدست می دهد که در میان اقسام تحلیل های مطروحه، شایان توجه است.آنچه در ادامه می خوانید شرح نظر بختیار علی و البته نقد روش و داوری های او است که به سیاق نقد متون علوم انسانی انجام یافته است.
  کلیدواژگان: خشونت شرقی، عقل فاشیستی، رهایی بدون رهایی بخش، خشونت رادیکال
 • علی اشرف نظری* صفحات 311-332
  نظریه های روان شناختی و سیاسی، رسالت فهم رفتارهای فردی و جمعی در متن زندگی سیاسی را بر عهده دارند. در طول دو دهه ی گذشته، تحلیل ابعاد روان شناختی - روانکاوانه سیاست با محوریت این بحث که چگونه می توان درباره ارتباط و تعامل سیاست و روان شناسی سخن گفت، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. در این میان، ژاک لاکان یکی از برجسته ترین روان کاوانی است که تلاش کرده است پلی میان مسائل روانشناختی و فلسفه، انسان شناسی و زبان شناسی بزند و می توان برخی دلالت ها برای پیوند وجوه روان شناختی و سیاست در دستگاه فکری او یافت. پرسش اصلی مقاله این است که چگونه می توان خوانشی سیاسی از ایده های ژاک لاکان داشت؟ پیامدهای تحلیلی پیوند روانشناسی و امر سیاسی در نظریه لاکان چه خواهد بود؟ پاسخ این است که نظریه روانشناختی – سیاسی لاکان از طریق بحث درباره امر واقعی و امر نمادین، دانش و تجربه، امر سیاسی و امر اجتماعی از یک سو، محدودیت ها را مشخص می کند و از طرف دیگر، امکانات خلاقانه ای را پیش روی ما می نهد. این حوزه ای از تنش و امکانات، محدودیت ها و آرزو ها است. محور اصلی مقاله حاضر، معرفی و نقد و ارزیابی کتاب لاکان و امر سیاسی است.
  کلیدواژگان: روانکاوی، لاکان، سوژه، فانتزی، امر سیاسی
 • رضا نصیری حامد* صفحات 333-354
  کتاب اخلاق، قانون و سیاست شامل برگردان جستارهایی از آرتور شوپنهاور فیلسوف معروف آلمانی است. بخش های مختلف کتاب دربرگیرنده مسائلی انضمامی است که شوپنهاور همانند هر فیلسوف دیگری موضوعات مذکور را در ذیل بنیان های هستی شناختی و معرفت شناختی اش بسط داده است. در این نوشتار تلاش می شود با نگاهی به مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و نیز روش شناختی وی و نیز ارتباط شرایط و زمینه زندگی فردی و اجتماعی اش با اندیشه ورزی او، به مهم ترین دغدغه های وی که در قالب این اثر گرد آمده است پرداخته شود. همچنین ضمن اشاره ای به ساختار اثر از نظر شکلی و محتوایی، نسبت زیست-جهان کنونی مان با اندیشه ها و تاملات شوپنهاور مورد واکاوی مختصر قرار می گیرد. مسئله مهم در زمینه اندیشه های سیاسی و اجتماعی شوپنهاور، نقش اراده ای کور و بی هدف به مثابه بنیان هستی شناختی آراء وی است که نگاهی تلخ به انسان و حیات سیاسی را موجب شده است. با این حال وی برای زندگی آدمی و به ویژه ساحت هایی همچون اخلاق به عنوان روابط فیمابین انسانها و نیز هنر اهمیت فراوانی قائل است. وی به رغم نگاه بدبینانه و تراژیک، درصدد ارائه بینشی آری گویانه به زندگی است.
  کلیدواژگان: شوپنهاور، اراده، درد، رنج، اخلاق، هنر
 • محمد کمالی زاده* صفحات 355-374
  فریدزکریا در کتاب آینده آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی، برای حفظ آرمان آزادی و پیشبرد آن در آینده، دموکراسی کمتر و لیبرالیسم بیشتر را پیشنهاد می کند. او تاکید دارد که نقد «دموکراسی زیادی» به معنای تلاش برای بازگرداندن نظم کهن نیست، بلکه ضمن پاسداشت سنت دموکراسی در کشورهایمان باید به دنبال احیاء دمکراسی لیبرال، آن گونه که مناسب قرن بیست و یکم است، باشیم. از دیدگاه زکریا برای رسیدن به آرمانی به نام آزادی انسان، قدرت دولت که قدرت برتر در جامعه است باید تا حد امکان محدود شود. برای حفظ و پاسداری از این آزادی، باید زمینه های رشد و توسعه نظام سرمایه داری فراهم شده و از بسط قدرت دولت در مناسبات بازار ممانعت به عمل آید. مهم ترین نقطه قوت این کتاب، تاکید وافر بر داده های موثق تاریخی و ابتنای تحلیل ها بر موقعیت های انضمامی است و مهم ترین نقاط ضعف آن، گرفتار شدن نویسنده در دام نوعی مغالطه زمان پریشی برای اثبات فرضیه خود عنوان شده است. دیدگاه های زکریا در این کتاب – و البته سایر آثار او- اگر چه کاملا پذیرفتنی نیست و با انتقادات متعددی مواجه است – گزارش موجز و نسبتا متقنی از روند ظهور و گسترش لیبرال دموکراسی با نگاهی به وضعیت آن در آینده از طریق شناسایی پیشران ها و فرصت ها و تهدیدات فراروی آن به مخاطب ارایه می دهد.
  کلیدواژگان: آزادی، لیبرالیسم، دموکراسی، دموکراسی لیبرال، فرید زکریا، آینده آزادی
|
 • Masoud AKHAVAN KAZEI * Pages 1-20
  Frequency and continuity of military interventions in politics in different societies has led to the fact that the analysis of the interrelationships of the armed forces and the government become one of the most important issues in political sociology studies. Military interference in politics in different forms and levels is a general phenomenon that exists in almost all countries of the world. This phenomenon in its most gentle and most extensive levels, is seen in the forms of exerting influence over politicians and on the process of political decision-making and policy- making, and at the highest levels, occurs In the form of overt political interference and resort to military coups and obvious presence at the head of political power. This article reviews the book "The military and politics", as one of the newest works presented in Persian, in the field of mutual relations and interactions of the military institution and the government, and tries to review the book using a critical analysis, and by considering various aspects of this topic.
  Keywords: Military, Politics, Military Organization, Coup, Political Culture
 • Majid Behestani*, Mohammadreza Amirzadeh Pages 21-34
  Historically after the movement of constitutionalism (Mashrouteh) secularism got engaged with Iran, but it wasn't attended as a problematic for Iranian intellectuals. When Islamic Republic established everything has been changed and it turned into the focal point. there have been formed a bustle and daily various questions occurred in minds regarding theocracy, secularism, humanism, happiness of mankind, and political Islam. Among it somebody draw a new design about Islamic Republic called "Islamic secularism." Mansour Mirahmadi wrote "Islamic Secularism: A Critic on Muslim Intellectuals" trying to show incapability and incompleteness of their design and its inconsistent with logic of Islam theoretically and practically. Reviewing the book structurally and qualitatively, we mentioned its formal and conceptual problems.
  Keywords: Secularism, Islamic Secularism, theocracy, democracy, religious democracy
 • Hossein Poorahmade Meibode, Amir Abbasi Khoshkar * Pages 35-55
  Post-American world book written by Fareed Zakaria focus on dimensions of political and economics of world events. Author numbered emergence of china, India and Brazil economic powers as signs of evolutions in international structure that close the sphere for America. These powers by use of internal sources in interaction to outer space indeed capture economic power want political advantage and have not intention to refuse to their pieces of world power cake. Zakaria named this phenomenal the rise of others. America at the post- cold war period has been relative decline in front of other strategic rivals and Zakaria s solutions for improve American relative conditions at post–American world are tends American to multilateralism and accepts the structural constrain that are face to that.
  Keywords: post-American world, rise of others, china, India, multilateralism
 • Majid tavasoli Roknabadi, Mokhtar Nouri * Pages 57-80
  The purpose of this article is to review the book of justice theory by John Rawls, a contemporary political philosopher. An attempt will be made to introduce a critical review on the agenda. What is Rawls's main issue? What is the purpose of this work and its place in the resources available in this area? One of the most important issues the authors are trying to address. But Rawls's main claim is justice as fairness, has been critically criticized by some schools of thought and thinkers in contemporary political philosophy. These critiques include critiques of libertarians, communitarians and contemporary feminists. Also, the explanation of the relationship between Islamic attitude and Justice Rawls theory is a subject that has been raised at the end of the article.
  Keywords: Liberalism, justice, fairness, universality, contextuality, difference
 • Mohammad Ali Hosseini zadeh * Pages 81-104
  Understanding reality or the application of theories: a book review of Social backgrounds of the Iranian Revolution The social backgrounds of Iranian revolution written by Dr. Bashiriyeh and translated by Ali Ardestani has been published by Negahe Moaaser in 1393. The author applied different theories and concepts generally with Marxist bios to examine the causes, processes and consequences of Iran's revolution. The reduction of political struggle to class struggle and linking ideologies to classes and objective interests is the interesting but controversial feature of this book. This paper review the book in terms of method, theory and historical data and finally concludes that Despite applying various methods and extensive use of data and documentation, no Exquisite and detailed explanations of the Islamic Revolution and the emergence of political Islam and also the nature of the state in the Islamic Republic of Iran have been offered. This article searches the causes of this failure in the author’s interest and attachment to the Marxist theories and uncritical applying of modern concepts and theories in Iranian society.
  Keywords: Islamic Revolution, Bashiriyeh, social backgrounds of the Iranian revolution, political sociology of Iran
 • Abbas Khalaji * Pages 105-122
  This paper is intended to review an academic book through a critical-analytical approach. The book, “Intellectuals of Iran: Despair and Hope Narrations”, is a sociological one written as a textbook for students of different fields of social and political sciences in Iran and in the world along the course of the development of the intellectual movement in contemporary Iran. Accordingly, the writer has tried to criticize and evaluate different aspects of the book, the form, method, and its theoretical and scientific contents, to find out whether it is worthy of being regarded as a source of political sociology of Iran or as a general source for interested people. This will also pinpoint its value for academic addressees. The book is generally a valuable one containing positive features. Nevertheless, there are certain formal and methodological deficiencies, as well as some theoretical and the scientific inadequacies which will hopefully be resolved in further editions and will provide a suitable text for the students.
  Keywords: enlightenment, intellectualism, intellectuals of Iran, Ali Mirsiasi, despair, hope narrations
 • Seyyed Aqil Hoseiny*, Seyyed Esmaeil Masoudi Pages 123-146
  The main hypothesis of Amartya Sen in his famous book "Development as Freedom" is that the private freedom should be recognized for overcoming the problem of development. According to Sen's liberal approach, the freedom is both the tool and the end of development. Essentially development is the process of extending the actual freedoms such as increasing longevity and life expectancy and in fact the increasing of the quality of life. Several criticisms come to this approach: the inconsistency between the essential characters of Sen's approach to development such as the instrumental rationality and freedom. Also, the Sen's claims that there are positive relationship between democracy and development and the negative relationship between population and development are doubtful and has been criticized. Since the Sen's approach has not no predetermined and essential deontological requirement except freedom itself, consequently is inconsistent with the deontological systems such as religion. Finally, the historical and structural relationship between individual and nations hasn't been seriously concerned
  Keywords: Amartya Sen, Development, Freedom, Rationality, Democracy, Capability, Agency
 • Maghsood Ranjbar* Pages 147-168
  This article reviews the book "Language, Discourse and Foreign Policy" by Mr. Majid Adibzadeh Considering that the author's approach is cultural and discursive, Genealogy The foreign policy of the Islamic Republic of Iran is based on anti-discourse discourses from the 1330s onwards. The purpose of this paper is to assess the cultural views and attitudes toward foreign policy in general And the view of the author of this book is in particular. The basic question of this article is that Culturally oriented attitude theoretically can Explain Politics in Iran in general and foreighn policy of iran in particular? The hypothesis of this article is that The cultural-oriented approach is reductive Instead of focusing on the role of power and structure, focus on the culture as a cause while that is dependent variable. For this reason, Critical Review of the Culture-Oriented Attitude to Foreign Policy And critique of the writer's view of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran are The main focuses of this article.
  Keywords: Discourse, Power Discourse, Anti-Discourse, Cultural-Based Attitude, Foreign Policy
 • Hamid Sajadi*, Gholam Ali Soleimani Pages 169-189
  Modern political sphere in Islamic societies is based on a large body of fundamental issues such as freedom, democracy, and rule of law, all being ignored in the old political texts of Muslims. Hence, the dynamics of political jurisprudence in the complex society of today requires its systematic and serious introduction in explaining new issues and modern problems in the context of society and politics. Nonetheless, a high volume of the works in the field of political jurisprudence are still focused on classical definitions of politics and power, precisely, the government and the features and roles of its ruler. Much less works can be found on the examination of fiqh teachings (jurisprudence) with a focus on the role of people. Mohsen Tabatabaifar's book "Fiqh aspects of the role of people in the government" is evaluated as an effort to fill this gap. The author discusses the role of the people in the government from two aspects; traditional and modernist approaches. Considering the significance of such works, their evaluation and review would be even more critical. In terms of the analysis of the subject, enjoying outstanding points, the book sustains some weaknesses which are addressed through the review of its form and content.
  Keywords: political jurisprudence, traditional approach, modernist approach, people, government
 • Salman Sadeghizadeh*, Abdulamir Nabavi Pages 191-214
  Demand for security is the second most essential human need after the physiological necessities to the life which evolves along with the metamorphoses in common life trends and processes and has gotten different aspects. In the modern age, the plaint concept - or an afloat signifier from a postmodernist perspective - of security in the epistemological context created from the classic discourse of national security was related to a signified which was neither inclusive to all the members nor exclusive to the aliens. The mentioned shortage has been fixed through the new articulation of concepts and creation a new conceptual correlation between the security and justice under a new epistemology embedded in the societal security discourse. In fact, the concept of national security could serve the sustainable security so long as it succeeds to create and insure justice in all societal fields along with boosting the social capital by which the convenience of individuals and social groups is reachable. To do so, adopting a society-based approach instead of a power-based one is necessary. This main is feasible and reachable only by prioritizing the civil society, empowering the society-founded institutions and embedding the policy making in the social and cultural values.
  Keywords: Justice, National Security, Societal Security, social capital, Copenhagen School
 • Ali Abedi Renani* Pages 215-237
  The present paper aims to analyze the dialogue between Raymond Aron and Michal Foucault. A description of the two thinkers’ views was presented in order to understand the context in which the dialogue was taking place. The main issue between the two figures centers on the continuity or lack of continuity in historical periods. Aron criticizes Foucault’s account of epistemic breaks and defends interactions and partial continuities between historical periods. Although the two philosophers have structuralistic tendencies, their different ontology has divided them on this issue. Foucault in his archeology method does not seek continuity between events and periods, but seeks to show the disruptions that have been neglected. Aaron criticizes the separation of epistemas and defends interaction between them. According to Aron, the World enjoys relatively fixed structures, which reveal themselves in different historic periods. Based on this view, he criticizes the subjective and relativistic views of Nietzsche and Weber.
  Keywords: Foucault, Aron, Continuity, Discontinuity, Structuralism, Episteme
 • Morteza Noormohammadi, Amir Lotfi*, Zahra Lotfi Pages 239-256
  Public Policy, written by Pierre Muller, is one of the first books on public policy that has been translated and published in Iran. Known as the science of a state in action and analyzing the public policies and also as an academic discipline, public policy has attracted the attention of experts in Iran since more than a decade age and it is now being taught in a limited number of universities. Regarding the structure of policymaking and decision-making in France, the writer of this book has attempted to make the readers familiar with the important and fundamental concepts in the field of public policy and propose an approach for the study of public policy to the interested readers and students. After providing an initial introduction to the concept of public policy, as a new discipline in iran, the book chapters are introduced and discussed respectively. review and criticize the book translation is another part of this article.
  Keywords: Public policy, Decision making, Policy, State, France
 • Shervin Moghimi*, Yashar Jeirani Pages 257-272
  This paper is a review of JavadTabatabee's book titled A Consideration on the Translation of Modern Political Thought' Texts: A Case Study of Machiavell's Prince. In this book Tabatabaee argues that two main factors of unreliable translation in the field of political philosophy are translator's artistic playing with words and his lack of knowledge about current and important interpretations of major works of political philosophy. In this paper we argue that Tabatabaee's claims are for the most part plausible. Nevertheless it seems that Tabatabaee ignores another important factor responsible for unreliable translations, i.e.translator's alteration of literal translation of philosopher's text by virtue of his assurance that he has a sufficient understanding of philosopher's meaning. Therefore we try to argue that even if we observe two main conditions of good translation mentioned by Tabatabaee, this will not necessarily lead to a reliable translation. Thus in addition to Tabatabaee's two main conditions, translator also must observe the literal approach in translating philosophical texts.
  Keywords: political philosophy, Javad Tabatabaee, Machiavelli, theory of translation
 • Reza Najafzadeh* Pages 273-294
  Quentin Skinner accompanied by a group of writers and professors of so called Cambridge School have had an undeniable role in critical rereading of history of European thought and reprinting some of the classical texts of modern political thought. Skinner in his enormous hermeneutical researches, linking the contextualist approach to the intentionalist view, shows that the established values of today life style and our thinking about that values reflecting a set of selections that we have made through the different historical times and possibilities. The contentious history of modern concept of liberty is such a case. Skinner puts the theory of civic liberty against the liberalism believing that the ideological triumph of liberalism in nineteen degraded the republican cause of liberty. The republican tradition is one of the Skinner`s fields of archeological rediscovery, and surveying the trajectory of Roman political thought and analyzing historical roots of neo-Roman theory of Liberty is a part of the project of rediscovering the English republican tradition. Then in a reductionary historicism, Skinner`s archeological hermeneutic is an English one, and his research program focused on the modern British history of liberty. His conservative archeology couldn’t go beyond a mere historiography of thought and it`s difficult to find in his project a critical position and also a philosophical examination in the field of politics. Skinner is a conservative Foucauldian.
  Keywords: political thought, republicanism, neo-Roman theory of liberty, monarchism, Liberalism, archeology
 • Ghadir Nasri* Pages 295-310
  Deliberation on thought and acts of ISIS has strategic Importance. Sources about ISIS divided at two category : Narrative sources and deliberative works. ISIS : Eastern Violence and Critique of Fascistic Reason that has written by Bachtyiar Ali ( Tehran : MARKAZ Publisher ; 2015) is a theoretical and philosophical research about entity and origins of ISIS. According to Bachtyar Ali,s analysis ISIS is Conclusion of Capitalism in the east.According his belief ISIS working alike AL –Qaeda and Baasist groups and we cannot Found any important difference between them. This book has concentrated on Identity and Ideological perception from Identity. Anachronism and Identity - based Operation are two Features of ISIS in Thought of Bakhtiar Ali. This Article has review from methodological and theoretical perspective on Method , Content and Conclusion of work.
  Keywords: Eastern Violence, Fascistic Reason, Emancipation without Emancipator, Radical Violence, Kobani Operation
 • Aliashraf Nazari* Pages 311-332
  Psychological and political theories are the mission of understanding individual and collective behaviors in the context of political life. Over the past two decades, the analysis of the psychoanalytic dimensions of politics with the focus of this discussion on how to talk about the relationship between politics and psychology has attracted many scholars. Meanwhile, Jacques Lacan is one of the most prominent psychoanalysts who tried to bridge psychological and philosophical issues, anthropology and linguistics, and some implications could be found for linking psychological aspects and politics to his intellectual system. The main question of the article is how can a political reading of Jacques Lacan's ideas be? What will be the analytical implications of the link between psychology and politics in Lacan's theory? The answer is that the Lacan political-psychological theory, through the discussion of the real and symbolic, knowledge and experience, the political and social, on the one hand, sets limits, and on the other hand, brings us innovative possibilities. These are areas of tension and facilities, limitations and aspirations. The main focus of this paper is to introduce and critique and evaluate Lacan and the political book.
  Keywords: psychoanalytic, Lacan, subject, fantasy, political affair
 • Reza Nasiri Hamed* Pages 333-354
  The book of ethics, law and politics includes the translation of the essays by famous German philosopher Arthur Schopenhauer. The various sections of the book encompass concrete issues that Schopenhauer has, like any other philosopher, expounded on the basis of his ontological and epistemological foundations. In this paper, we try to survey his ontological, epistemological and methodological foundations, as well as the relation between the conditions and the context of his personal and social life with his thoughts, to understand his most important concerns. Also, while referring to the structure of this book in terms of its form and content, the relation of our current world to the Schopenhauer's thoughts and reflections is analyzed briefly. An important issue in Schopenhauer's political and social ideas is the role of blind and aimless will as the ontological basis of his views, which has led to a bitter insight toward man and political life. However, he places great emphasis on human life, especially on ethics as a relationship between human beings and the art. So despite his pessimistic and tragic point of view, he is trying to provide a verifier vision of life.
  Keywords: Schopenhauer, will, pain, suffering, Ethics, art
 • Mohammad kamalizadeh* Pages 355-374
  In his book “The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad”, Fareed Zakaria believes that in order to maintain the ideal of freedom and advance it in the future, we must move towards less democracy and more liberalism. He emphasizes that the critique of "a lot of democracy" does not mean trying to restore the old order, but, while preserving the tradition of democracy in our countries, we should seek the revival of liberal democracy, as it is suitable for the 21st century. The most important point of this book can be emphasized on reliable historical data and the basis of analyzes on concrete contexts, and its main weaknesses are the author's involvement in trapping a kind of time-consuming mistake to prove his hypothesis. Zakaria's views on this book-and of course, his other works-although not entirely acceptable-and subject to numerous criticisms-a succinct and relatively consistent report of the emergence and expansion of liberal democracy by looking at its future status.
  Keywords: Freedom, Liberalism, Democracy, Liberal Democracy, Fareed Zakaria, The Future of Freedom