فهرست مطالب

فیزیولوژی و تکوین جانوری - سال یازدهم شماره 4 (پیاپی 43، پاییز 1397)
 • سال یازدهم شماره 4 (پیاپی 43، پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/02
 • تعداد عناوین: 8
|
 • آرزو مستقیمی، پروین تراب زاده خراسانی *، مینا رمضانی صفحات 1-9
  زمینه وهدف
  رتینوئیک اسیدها به عنوان تنظیم کننده های مهم رشد و تمایز سلولی شناخته شده و برای فرآیند طبیعی تولید مثلی در جنس نر و ماده ضروری می باشند. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات رتینوئیک اسید برروی بافت تخمدان و اوویداکت موش های ماده بالغ BALB/c انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه پس از مشخص شدن دوز مناسب رتینوئیک اسید، تزریق طی30 روز به صورت درون صفاقی (IP) بر روی 75 موش ماده بالغ BALB/c با انتخاب دوزهای15 (گروه اول) ، 25 (گروه دوم) و kg. b. w / mg35 (گروه سوم) ، گروه کنترل (عدم تزریق) و شم (تزریق آب مقطر) صورت گرفت. برای مقایسه گروه ها از آنالیز ANOVA و سپس آزموندانکن استفاده و سطح معنی داری (05/0P<) و (001/0P<) در نظرگرفته شد.
  یافته ها
  در طی بررسی های ماکروسکوپی در هر سه دوز تزریقی کاهش معنی دار (001/0P<) وزن و در بررسی های میکروسکوپی کاهش معنی دار قطر کوچک و بزرگ تخمدان، تعداد فولیکول های گراف و جسم زرد (001/0P<) ، (05/0 P<) مشاهده شد. درحالی که افزایش معنی داری فولیکول های تخریبی و زوناپلوسیدا چین خورده (05/0P<) ، (001/0 P<) و کاهش قطر اوویداکت نسبت به گروه کنترل نیز مشاهده گردید، که البته این کاهش معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  به طورکلی می توان این طور نتیجه گرفت که رتینوئیک اسید اثر تخریبی بر روی بافت تخمدان و اوویداکت موش سوری ماده داشته است.
  کلیدواژگان: رتینوئیک اسید، تخمدان، اوویداکت، فولیکول، موش
 • خالد روشنفکر، رحیم عبدی* ، محمد علی سالاری علی آبادی، زهرا بصیر صفحات 11-25
  زمینه و هدف
  خانواده کپور ماهیان پرورشی شامل گونه های کپور معمولی، کپور علفخوار یا آمور، کپور نقره ای یا فیتوفاگ و کپورسرگنده می باشد. این مطالعه به منظور تاثیر کمپوست مصرفی قارچ دکمه ای به عنوان یک جایگزین و کود شیمیایی بر ساختار بافتی روده چهار گونه ماهی کپور پرورشی گرمابی انجام گرفته است.
  روش کار
  برای این منظور بچه ماهیان یک ماهه با میانگین وزنی28/1± 6/69 گرم به مدت دو ماه در ششاستخر یک هکتاری توسط کمپوست مصرقی قارچ دکمه ای و کود های شیمیایی در شرکت پرورش ماهیان گرمابی شهید احمدیان خرمشهر پرورش داده شدند. گروه شاهد طی مدت پرورش توسط کودهای شیمیایی و گروه تیمار نیز توسط کمپوست مصرفی قارچ دکمه ای تغذیه گردیدند. پس از پایان دوره زمانی مقرر و زیست سنجی، نمونه های بافتی به اندازه 5 میلی متر از قسمت ابتدایی، میانی و انتهایی روده برداشته و پس از تهیه مقاطع بافتی و رنگ آمیزی هماتوکسیلین - ائوزین به وسیله میکروسکوپ نوری مجهز به لنز داینولیت مورد مطالعه قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج حاکی از افزایش تعداد سلول های موکوسی درکپور معمولی و کپور نقره ای در گروه تیمار، افزایش ضخامت اپی تلیوم در کپور سرگنده در گروه شاهد، افزایش ضخامت لایه عضلانی درکپور علفخوار و کپور نقره ای در گروه شاهد و افزایش طول پرز در کپور سرگنده و کپور نقره ای در گروه تیمار با کمپوست مصرفی قارچ دکمه ای بود (05/0 >p).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه می توان گزارش نمود که استفاده از کمپوست مصرفی قارچ دکمه ای نسبت به کودهای شیمیایی دارای تاثیرات مثبت در قسمت های مختلف بافت روده در اکثر گونه های پرورشی گرمابی بوده زیرا ترکیبات موجود در آن باعث هماوری و دریافت آسان مواد غذایی در موجودات مورد مطالعه بوده است. بدین منظورکمپوست می تواند به عنوان یک جایگزین مناسب جهت غنی سازی دراستخرهای پرورش ماهیان گرمابی باشد.
  کلیدواژگان: کمپوست مصرفی قارچ دکمه ای، کود شیمیایی، روده، کپور پرورشی
 • خدیجه عطایی، سید محمد علی جلالی* ، فرود یداللهی، آذر همت زاده صفحات 27-35
  زمینه و هدف
  باکتری های غیر بیماری زای تولیدکننده اسیدلاکتیک نقش مهمی در فلور میکروبی روده حیوان میزبان داشته و با تاثیر گذاری بر مجرای گوارشی، کاهش pH و ارتقا ایمنی سبب بهبود عملکرد ماهی می شوند. به منظور مطالعه اثرات فیزیولوژیکی تغذیه باکتری Pediococcus acidilactici برماهی قزل آلای رنگین کمان آزمایش زیر انجام گرفت.
  روش کار
  تعداد 96 ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن اولیه 60 گرم در یک طرح کاملا تصادفی به 6 وان پلی اتیلنی اختصاص یافتند و به مدت هشت هفته با دو جیره غذایی شامل شاهد و جیره آزمایشی دارای پدیوکوکوس اسید لاکتیسی به مقدار 109CFU در کیلوگرم جیره در سه وعده در حد اشتهای ظاهری تغذیه شدند. عملکرد رشد، وزن نهایی، وزن نسبی لاشه و کبد و فراسنجه های خونی و هماتولوژیکی و نیز هیستوپاتولوژی روده ماهی ها در پایان آزمایش ارزیابی گردید.
  یافته ها
  افزودن باکتری Pediococcus acidilactici به عنوان پروبیوتیک به جیره ی غذایی اثری بر افزایش وزن، ضریب تبدیل خوراک، وزن نهایی، شاخص وضعیت، وزن نسبی لاشه و کبد ماهی ها نداشت اما درصد تلفات ماهی ها را کاهش معنی دار داد (05/0>P). تعداد گلبول های سفید و درصد نوتروفیل خون ماهی ها و نیز عرض پرزهای روده با تغذیه باکتریPediococcus acidilactici افزایش معنی دار یافت (05/0>P).
  نتیجه گیری
  افزودن پروبیوتیک Pediococcus acidilactici به جیره غذایی سبب بهبود ایمنی و بقا ماهی قزل آلای رنگین کمان در دوره رشد می گردد.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، فیزیولوژی، قزل آلای رنگین کمان
 • محمد مازندرانی *، ایمان مارزی، علی اکبر هدایتی، محمدرضا ایمانپور، ولیاللهجعفری صفحات 37-48
  زمینه و هدف
  با توجه به عوارض جانبی داروهای شیمیایی، در سال های اخیر استفاده از داروهای گیاهی و ترکیبات آن ها در ماهیان بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در بررسی حاضر وضعیت بیهوش کنندگی یوجینول در ماهیان جوان و مولد کلمه خزری (Rutilus caspicus) مورد مطالعه قرار گرفته است
  روش کار
  به این منظور تعداد 120 عدد ماهی کلمه جوان با میانگین وزنی 1/3± 4/10 گرم و تعداد 90 عدد ماهی کلمه مولد با میانگین وزنی 4/4± 5/60 گرم تهیه گردید. وضعیت بیهوشی و ریکاوری برای هر کدام از گروه های ماهیان کلمه انگشت قد و ماهیان مولد در غلظت های مختلف 10، 20، 40، 80 و 100 میلی گرم/لیتر (ppm) بررسی شد. برای بررسی اثرات جانبی دارو، بافت شناسی کلیه و آبشش در ماهیانی که با 100 میلی گرم/لیتر یوجینول بیهوش شدند صورت گرفت.
  یافته ها
  بر اساس نتایج یوجینول در غلظت های 40 تا 100 میلی گرم/ لیتر قادر به بیهوشی ماهیان مولد در کمتر از 3 دقیقه می باشد، در حالی که ماهیان انگشت قد در رنج 10 تا 100 میلی گرم/ لیتر یوجینول در کمتر از 3 دقیقه بیهوش می شوند. در تمامی غلظت های مورد مطالعه زمان بازگشت از بیهوشی در ماهیان انگشت قد و مولد کمتر از 5 دقیقه ثبت گردید. در بافت شناسی آبشش ماهیان انگشت قدی که با 100 میلی گرم در لیتر یوجینول بیهوش شدند جداشدگی اپی تلیوم لاملاهای ثانویه تنها عارضه یافت شده بوده است، هم چنین هیچ عارضه بافتی نیز در کلیه ماهیان مورد بررسی مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  بر اساس بررسی حاضر یوجینول می تواند به عنوان یک داروی بیهوشی ایمن در غلظت های 40 تا 100 ppm در ماهی کلمه خزری به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: یوجینول، بیهوشی، بافت شناسی کلیه و آبشش، Rutilus caspicus
 • مریم هلالی، مهرداد شریعتی * صفحات 49-64
  زمینه و هدف
  فلوکستین یک مهارکننده انتخابیبازجذب سرتونین (SSRI) است که به عنوان اولین خط دارویی برای درمان افسردگی و بسیاری از ناهنجاری های عصبی-روانی دیگر استفاده می شود. این دارو باعث اختلال در میزان آنزیم های کبد شده و هم چنین باعث آسیب بافتی می گردد. دراین مطالعه، اثر حفاظتی عصاره آبی- الکلی اسفناج بر تغییرات تست های عملکرد و بافت شناسی کبد به دنبال مصرف فلوکستین در موش صحرایی نر بالغ مورد بررسی قرار گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه تجربی، 50 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به 5 گروه 10 تایی به صورت زیر تقسیم شدند: گروه کنترل بدون هیچ تیمار دارویی، گروه شاهد مثبت تیمار شده با mg/kg bw 120فلوکستین، گروه شاهد منفی تیمار شده با mg/kg200 عصاره آبی- الکلی اسفناج و گروه تجربی1 و گروه تجربی 2 که به ترتیبmg/kg100 و mg/kg 200 عصاره آبی- الکلی اسفناج و سپس mg/kg bw 120فلوکستین را به مدت 21 روز دریافت کردند. در پایان دوره آزمایش، از نمونه های خونی آماده شده برای اندازه گیری غلظت سرمی آنزیم های ALT، AST، ALP، GGT و هم چنین توتال بیلی روبین، آلبومین و پروتئین تام استفاده شد. در پایان دوره آزمایش در قسمت شکمی حیوان، کبد را به طور کامل جدا کرده، پس از توزین کبد، آن ها را درون ظرف درب دار حاوی فرمالین10% قرار داده تا زمانی که نمونه ها تثبیت و آماده مقطع گیری شوند.
  یافته ها
  در مقایسه با گروه های کنترل و شاهد منفی، گروه دریافت کننده فلوکستین به تنهایی باعث افزایش در غلظت سرمی ALT، AST، ALP، GGT، توتال بیلی روبین و کاهش غلظت سرمی آلبومین و پروتئین تام شد. مصرف عصاره اسفناج به تنهایی تغییر قابل ملاحظه ای بر غلظت سرمی ALT،AST، ALP، GGT ،توتال بیلی روبین، آلبومین و پروتئین تام در مقایسه با گروه کنترل نداشت در حالی که گروه های دریافت کننده عصاره، مسمومیت کبدی ناشی از فلوکستین را کاهش داد. در مقایسه با گروه های کنترل و شاهد منفی، گروه دریافت کننده فلوکستین به تنهایی باعث آسیب سلولی در بافت کبد شد. مصرف عصاره اسفناج به تنهایی تغییر قابل ملاحظه ای بر روی بافت کبد در مقایسه با گروه کنترل نداشت در حالی که گروه های دریافت کننده عصاره، مسمومیت کبدی ناشی از فلوکستین را کاهش داد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد عصاره اسفناج اثر حفاظتی در برابر عوارض جانبی فلوکستین بر روی کبد دارد و باعث بهبود عملکرد کبد و رفع آسیب های بافتی کبد می شود.
  کلیدواژگان: اسفناج، فلوکستین، آزمون های عملکردی کبد(LFT)، موش صحرایی
 • اکبر کریمی* صفحات 65-74
  زمینه و هدف
  MS یک بیماری خود ایمنی می باشد که در جوانان شیوع بالایی دارد. گیاه خرفه دارای مواد مفیدی مثل عناصرمعدنی، انتقال دهنده های عصبی، اسیدهای ارگانیک و ترکیبات ضد التهابی و آنتی اکسیدانی می باشد. لذا در این مطالعه اثر محافظتی آن بر روی برخی از شاخص های التهابی، رت های مبتلا به MS مورد مطالعه قرارگرفت.
  روش کار
  در این مطالعه از 18 سر رت ماده لویس (200-180گرم) استفاده شد که در 12 سر از آن ها EAE القا شد. عصاره گیاه خرفه با دوز mg/kg 400 (از طریق درون صفاقی) به مدت 10روز جهت درمان به گروه تیماری تزریق شد. در انتها با بررسی فاکتورهای التهابیCRP, TNF-α ، آنزیم های کبدی، نیترات و کنترل شرایط کلینیکی مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی های آماری با استفاده از روش ANOVE مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  درمان رت های مبتلا به EAE با عصاره گیاه خرفه، کاهش معنی داری در سطح سرمی, CRP, TNF-α آنزیم های کبدی، نیترات و کنترل شرایط کلینیکی نشان داد (05/0>P).
  نتیجه گیری
  باتوجه به خواص ضد التهابی گیاه خرفه درمان با آن می تواند شاخص های التهابی در رت های مبتلا به EAE را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: ام اس، خرفه، آنسفالومیلیت آلرژیک تجربی، رت
 • مجید محمدنژاد* ، سهیل شاهرخی، افشین قلیچی صفحات 75-85
  زمینه و هدف
  ویتامین ها ترکیبات آلی هستند، که اهمیت حیاتی برای ماهیان داشته و کمبود آن ها باعث اختلالات شدیدی در بدن ماهی می گردد و از آن جا که ماهی ویتامین را فقط از طریق غذا جذب می نماید لذا در این تحقیق به بررسی اثر سطوح مختلف ویتامین های C و E بر فاکتورهای خونی و ایمنی ماهی کپور انجام پذیرفت.
  روش کار
  تحقیق جاری با 9 جیره غذایی شامل ترکیبی از 0، 200 و 400 میلی گرم در کیلوگرم ویتامین C و 0، 200 و 400 میلی گرم در کیلوگرم ویتامین E به مدت 6 هفته انجام پذیرفت. در پایان بررسی خون گیری از ماهیان با استفاده از قطع ورید ساقه دمی انجام و اندازه گیری فاکتورهای خونی، آنزیمی و ایمنی در آزمایشگاه خون شناسی انجام پذیرفت.
  یافته ها
  نتایج آنالیز خون نشان داد که از نظر آماری بین گروه های مورد بررسی از نظر میزان گلبول قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، لنفوسیت، مونوسیت، ائوزینوفیل، نوتروفیل، MCH و MCV اختلاف معنی دار آماری مشاهده می گردد (05/0P<). از لحاظ میزانMCHC بین گروه ها اختلاف معنی دارآماری مشاهده نمی گردد (05/0P>). با افزودن ویتامین های C و E از میزان شاخص های آنزیمی لاکتات دهیدروژناز، آلانین آمینو ترانسفراز، آسپارات آمینو ترانسفراز و آلکالین فسفاتازکاسته و میزان فعالیت لایزوزیم، کمپلمان 50 (ACH50) و IGM بیشتر می گردد. نتایج بررسی نشان داد که در اکثر شاخص های مورد بررسی میزان 400 میلی گرم در کیلوگرم غذا ویتامین Cو E باعث بهبود عملکرد می گردد.
  نتیجه گیری
  افزودن مقادیر مختلف ویتامین های Cو E باعث افزایش فاکتورهای خونی و بهبود عملکرد سیستم ایمنی می گردد.
  کلیدواژگان: ویتامینC و E، خون شناسی، آنزیمی، ایمنی، ماهی کپور
 • سیدعلی هدایتی، فاطمه دارابی تبار* صفحات 87-99
  زمینه و هدف
  پربیوتیک ها ترکیب غذایی غیر قابل هضمی هستند که از طریق تحریک انتخابی، رشد و فعال کردن یک یا تعداد محددی از باکتری‏های موجود در روده اثرات سودمندی بر روی میزبان داشته و می‏تواند سلامتی میزبان را بهبود بخشد. برایارزیابیمیزانسمیتآلاینده هایمحیطیشاخص هایفیزیولوژیکیمتفاوتیدرماهی هاوجودداردکهازجملهآن هابافت شناسیاست.
  روش کار
  در این تحقیق 147 قطعه ماهی کپور معمولی به مدت دو هفته جهت سازگاری با شرایط محیطی آکواریوم، نگهداری شدند. LC50/96h برای سم ورتیمک (ورتمیک) 243/1 محاسبه گردید که براساس آن سه غلظت کشنده ppm2، ppm3، ppm6 برای این بررسی در نظر گرفته شد. اضافه کردن پربیوتیک ایزومالتو الیگوساکارید به غذا با روش اسپری کردن به میزان g/kg1 صورت گرفت. طی دوره تحت تاثیر قرار دادن ماهیان در معرض پربیوتیک ایزومالتو الیگوساکارید و سم ورتیمک، ماهیان توسط 220 میلی گرم بر لیتر محلول بیهوش کننده گل میخک به سرعت بیهوش شده و بافت کبد، آبشش آن ها برای مطالعات بافت شناسی جدا گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد تیمارهایی که بعد از القای پربیوتیک در معرض سم ورتیمک قرار گرفتند عارضه های بافتی شامل از بین رفتن سلول های کبدی، پرخونی، نکروز و کاریولیز هسته در بافت کبد و عارضه های هایپرپلازی تیغه اولیه، پرخونی، نکروز، چسبندگی تیغه های ثانویه، در بافت آبشش مشاهده شد که عارضه ها به ترتیب در غلظت ppm6، ppm 3 و ppm 2بیشترین اثر تخریب را در بافت کبد و آبشش نشان دادند.
  نتیجه گیری
  پربیوتیک ایزومالتو الیگوساکارید نتوانست از میزان عارضه های ناشی از آسیب بافتی سم ورتیمک در بافت کبد و آبشش ماهی کپور بکاهد.
  کلیدواژگان: ایزومالتو الیگوساکارید، آسیب های بافتی، سم ورتیمک، کپور معمولی
|
 • A. Mostaghimi, P. TorabzadehKhorasani *, M. Ramezani Pages 1-9
  Inroduction & Objective: Retinoic acid is recognized as regulators of the growth and cell differentiation and is necessary for normal reproductive in male and female. The present study was conducted to investigate the effect of retinoic acid on the Ovaries and Oviduct Tissue in Female adult BALB/c mice
  Materials and Methods
  In this study after determination the appropriate dose of retinoic acid, it was injected intraperitoneally (IP) for 30 days On 75 adult BALB/c mice with doses of 15 (Group I), 25 (Group II), and 35mg/kg.b.w (Group III) , control group( non- injection) and sham (distilled water injection). ANOVA analysis and Duncan test was used to compare the means with significant level (P˂0.05) and (P˂0.001).
  Results
  During macroscopic examination, significant weight decrease was observed in all three doses (P <0.001) and in microscopic studies, reduction of small and large diameter , number of graph follicles and corpus luteum were observed (P <0.05), (P <0.001).While increasing the number of degenerative follicles and damaged zona pellucidas were significant (P <0.05), (P <0.001) , and reduction in oviduct diameter was significantly higher than the control group, of course, this reduction was not significant.
  Conclusion
  It can generally be concluded that retinoic acid has a deleterious effect on Ovarian and Oviduct Tissue of mice.
  Keywords: Retinoic Acid, Ovary, Oviduct, Follicle, Mice.
 • Kh. Roshanfekr, R. Abdi *, M. A. Salari Aliabadi, Z. Basir Pages 11-25
  Inroduction & Objective: Breeding carp species included common carp, grass carp or amor, silver carp or phytophagus and bighead.This study has been doneonimpact of button mushroom compost as an alternative and fertilizer on tissues structure of four cultured warm water species. Material and
  Method
  For this purpose juveniles a month with an average weight of 69.60 ± 1.28g for two months in six pool werefed with button mushroom compost and fertilizers in warm water fish culture at Shahid Ahmadian Khorramshahr. During breeding,treatment groups and control were fed by button mushroom compost and chemical fertilizer. At the end of the stipulated time and biometrics,5 millimeter tissue samples removed from primary, middle and end part of the intestine.Then rutine procedure of tissue preparation was done and sections staining with (H & E), studied by light microscope equipped with Dinolite lens.
  Results
  The results indicated an increase in the number of mucus cells in common carp and silver carp in the treatment group, an increase in the thickness of epithelium in the bighead in the control group, an increase in muscle layer thickness in grass carp and silver carp in the control group and an increase in the length of villi in bighead and silver carp in the treatment group with compost(p≤ 0.05).
  Conclusion
  Therefore, it can be reported that in the recent study, the use of compost, has a positive effect on various parts of the intestinal in most cultured warm water species, because the compounds in it make the food easy to get in the species has been studied.For this purpose, compost can be used as a suitable alternative for enrichment in cultured warm water species.
  Keywords: Spent Mushroom Compost, Fertilizer, Intestine, Development
 • Kh. Ataei, S.M.A. Jalali *, F. Yadolahi, A. Hematzadeh Pages 27-35
  Inroduction & Objective: Nonpathogenic lactic acid bacteria have important role on intestinal microbial flora of animal host and they improve performance of fish by influencing gastrointestinal tract, reducing pH and improving immunity. An experiment was designed to study the physiological effects of Pediococcus acidilactici feeding on rainbow trout. Material and Methods: The ninety six rainbow trout with 60 g initial body weight were randomly assigned to six polyethylene tanks and fed by control or experimental diet which was contain 109 CFU.Kg1Pediococcus acidilacticifor 8 weeks feeding trials at three times daily feeding rate. The growth performance, final body weight, efficiency of carcass and liver, hematology and blood parameters and intestinal morphology of fish were evaluated at end of experiment.
  Results
  The body weight gain, feed conversion ratio, final body weight, condition factor, efficiency of carcass and liver weren’t affected by the dietary supplementation ofPediococcus acidilactici, as probiotic, .but significantly reduced mortality of fish (p<0.05).The number of white blood cells, percent of neutrophils and also width of intestinal villus increased by feedingPediococcus acidilactici.
  Conclusion
  The supplementation ofPediococcus acidilactici to fish diets improved immunity and reduced mortality of grower rainbow trout.
  Keywords: Probiotic, Physiology, Rainbow Trout
 • M. Mazandarani *, I. Marzi, A.A. Hedayaty, M.R. Imanpoor, V. Jafari Pages 37-48
  Inroduction & Objective: Due to the side effects of chemical drugs, in recent years, the use of herbal medicines and their compounds in fish has been widely considered. In the present study anesthetic effects of eugenol has been studied in fingerling and broodstock Caspian roach (Rutilus caspicus). Material and Methods: In this regard, 100 fingerling with average weight of 10.4 ± 3.1 g and 75 broodstock Caspian roach with average weight of 60.5 ± 4.4 g prepared. After adaptation anaesthetic and recovery status were evaluated for each group of the fingerlings and broodstock in concentrations of 10, 20, 40, 80 and 100 ppm of eugenol. To evaluate the side effects of this drug, gill and kidney histology analysis were performed in the fish that anesthetized with 100 ppm of eugenol.
  Results
  Result showed eugenol in concentrations of 40 – 100 mg/l can induce anesthesia in less than 3 minutes in broodstocks. On the other hand, fingerlings fish were anesthetized in less than 3 minutes in all concentrations of 10 – 100 mg/l eugenol. For all studied concentrations of eugenol the recovery times were recorded in both fingerlings and broodstocks fish less than 5 minutes. In histological analysis of fingerlings fish that anesthetized with 100 mg/l of eugenol, epithelial lifting of secondary lamella in gill was recorded, also no histopathologic abnormality was observed in kidney tissue.
  Conclusion
  Based on this study, eugenol can be used as a safe anesthetic drug in concentrations of 40 to 100 ppm in the Caspian fish.
  Keywords: Eugenol, anesthesia, kidney, gill histology, Rutilus caspicus
 • M. Helali, M.Shariati * Pages 49-64
  Inroduction & Objective: Fluoxetine is a selective inhibitor of serotonin reabsorption (SSRI), and is used as the first-line drug against depression and many other mental-psychological disorders. It induces impairment in the levels of hepatic enzymes as well as histological damages. In the present study, the protective effects of spinach hydro-alcoholic extract on hepatic histology and functions were investigated following administration of fluoxetine to adult male rats. Material and Methods: 50 adult male Wistar rats were randomly divided in 5 groups: (1) the control group left untreated, the positive control receiving 120mg/kg bw fluoxetine, The negative control receiving 200 mg/kg bw spinach extract and the experimental groups 1 and 2 first received 100 and 200 mg/kg spinach extract respectively, and then 120 mg/kg bw Fluoxetine for 21 days. At the end of this period, animals were weighed and blood samples were taken from their hearts. These samples were used for measurement of serum levels of ALT, AST, ALP, GGT, total protein, albumin and total bilirubin. At the end of the test, remove the liver completely in the abdominal cavity. After weighing the liver, place it in a container containing 10% formalin until the specimens are fixed and ready to be crossed.
  Results
  In comparison to the control and the negative control, serum levels of ALT, AST, ALP, GGT and total bilirubin showed a significant increase in the positive control group receiving fluoxetine alone. Also, animals of positive control showed a decrease in serum levels of albumin and total protein. Consumption of spinach extract alone had no significant effect on the serum levels of ALT, AST, ALP, GGT, total bilirubin, albumin, total protein relative to the control group, While consumption of this extract in experimental groups 1 and 2 reduced hepatic toxicity induced by fluoxetine (p < 0.05) Compared to control and control groups, the fluoxetine recipient alone caused cellular damage in the liver tissue. The consumption of spinach extract alone did not significantly alter the liver tissue compared to the control group, while the extract recipient groups reduced fluconazole-induced liver toxicity .
  Conclusion
  According to the results, spinach extract has a considerable protective effects against fluoxetine side effects on the liver, and can improve, hepatic functions and liver tissue damages.
  Keywords: Spinach, Fluoxetine, Liver function, Rat
 • A. Karimi * Pages 65-74
  Inroduction & Objective: MS is an autoimmune disease that has a high prevalence in young people. Portulaca oleracea has useful materials such as mineral, organic acids, neurotransmitters, and antiinflammatory and antioxidant compounds. Therefore, in this study the protective effect Portulaca on inflammatory markers in rats with MS were studied. Material and Method: In this study of 18 female rats Lewis (180-200gr) was used. EAE was induced in 12 of them. Purslane extract at a dose 400mg/kg via the intraperitoneal was used for treatment. Serum levels of Nitrate, TNF-a and CRP were measured. Statistical analysis was performed using ANOVA.
  Results
   In the group treated with the extract of purslane, Serum levels of Nitrate, TNF-a, CRP and Hepatic enzymes were reduced(P˂0.05).
  Conclusion
  According to inflammatory properties of purslane, treatment Rats with EAE ,Can reduce inflammatory markers.
  Keywords: Portulaca Oleracea, MS, EAE, Rat
 • M. Mohammad Nejad *, S. Shahrokhi, A. Ghelichi Pages 75-85
  Inroduction & Objective: Vitamins are organic compounds, which are vital for fish, and their shortages lead to severe disorders in the body of the fish, and since fish only absorb vitamins through food, this study examines the effects of different levels of vitamins C and E on blood and immunity factors of common carp (Cyprinus carpio).
  Materials and Methods
  The present study was carried out with 9 diets containing 0, 200 and 400 mg / kg of vitamin C and 0, 200 and 400 mg / kg of vitamin E for 6 weeks. At the end of the blood sampling from fish blood stem vein removal was performed and blood, enzyme and immune factors were measured in a hematologic laboratory.
  Results
  Blood analysis showed that there was a statistically significant difference between the groups in terms of RBC, hemoglobin, hematocrit, lymphocyte, monocyte, eosinophil, neutrophil, MCH and MCV (P <0.05). There was no significant difference in MCHC between the groups (P> 0.05). By adding vitamins C and E, the levels of lactate dehydrogenase, alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase and alkaline phosphatase decreased, and the activity of lysozyme, ACH50, and IGM increased. The results of this study showed that in most of the indices, 400 mg / kg of vitamin C and E supplementation improves performance.
  Conclusion
  Adding different amounts of vitamins C and E will increase blood factors and improve immune function.
  Keywords: Vitamins C, E, Hematology, Enzyme, Immunity, Common carp
 • Seyyed A. Hedayati , F. Darabitabar * Pages 87-99
  Inroduction & Objective: Prebiotic and non-digestible food components which selectively stimulate the growth and enable one or a number of bacteria in the gut, beneficial effects on the host and can improve the health of the host. To assess the toxicity of environmental pollutants in fish are different physiological parameters, including histologic. Material and Method: In this study, 147 pieces of common carp were stormed at aquarium for about two weeks to adapt to environmental conditions. LC50 / 96h was calculated as 1.234 mg/l and on the basis of that, three lethal concentration 2ppm, 3ppm, 6ppm were considered for this review. Added prebiotic isomalto-oligosaccharides in food took placed with spray method as 1 g/kg. During the period under prebiotics affect fish and poison fish by 220 mg/l of solution anesthetic clove quickly lost consciousness and liver and gills was removed for histological studies.
  Results
  The results showed that the probiotic treatments were exposed to poison abamectin led some lesions such as destruction of liver cells, Ascites, hemorrhage, necrosis and nuclear Karyolysis in the liver and symptoms of early blade hyperplasia, hemorrhage, necrosis, secondary blade attachment, the gill tissue was observed that the effect of the concentration 6ppm, 3ppm and 2ppm most severe effects on the liver, gills and intestines showed. Conclussion: Isomalto-oligosaccharides probiotics could result in conditions of tissue damage in the liver of toxins Abamectin, reduce the gills and intestines carp fish.
  Keywords: Isomalto-oligosaccharides, tissue damage, Vertimec poison, common carp