فهرست مطالب

صنایع چوب و کاغذ ایران - سال نهم شماره 4 (زمستان 1397)
 • سال نهم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سمیه خواجوی، مقداد جورغلامی*، باریس مجنونیان قراقز، پیام مرادپور صفحات 471-483
  ارتعاش شغلی یکی از معضلات مهم شغلی در کار با اره موتوری در محیط جنگلداری قلمداد می شود. این پژوهش با هدف اندازه گیری ارتعاش اره موتوری بر دست و بازو کارگر اره موتورچی در بینه بری درختان انجیلی، صنوبر و توسکا در جنگل آموزشی و پژوهشی خیرود انجام گرفت. در این پژوهش تعداد دو اصله درخت از گونه های توسکا، انجیلی و صنوبر با تراکم چوب متفاوت، در برش عرضی اندازه گیری شد. اندازه گیری ارتعاش با استفاده از دستگاه ارتعاش سنج 106 SVANTEK به طور همزمان در سه جهت X، Y و Z اره موتوری انجام گرفت. از شاخص های شدت ارتعاش معادل اره موتوری (aeq)، مقدار کل ارتعاش اره موتوری (ahv)، ضریب قابلیت انتقال ارتعاش ((Tr و دوره مواجههء روزانه ( (A8برای ارزیابی ارتعاش اره موتوری استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین مقدار لرزش معادل اره موتوری (aeq) در گونهء انجیلی در هر سه محور ((X,Y,Z بیشتر از گونه های صنوبر و توسکا است و در گونهء انجیلی به طور معنی داری، در جهت X بیشترین و جهت Z کمترین مقدار لرزش وجود دارد (01/0 >P). همچنین در گونه های توسکا و صنوبر مقدار لرزش در جهت X، به طورمعنی داری از محورهای Yو Z بیشتر است (05/0 > P). آزمون دانکن در گونهء انجیلی نشان داد که اختلاف معنی داری بین سه محور وجود دارد و در گونه صنوبر و توسکا اختلاف معنی داری درجهت X و Z وجود دارد و جهت Y اختلاف معنی دار هم با جهتX و هم با جهت Z دارد (05/0 > P). همچنین نتایج نشان داد، مقدار لرزش کل اره-موتوری (ahv)، قابلیت انتقال لرزش ((Tr و دورهء مواجههء روزانه ( (A8در بینه بری گونهء انجیلی بیشتر از گونه های صنوبر و توسکا است.
  کلیدواژگان: ارتعاش دست - بازو، اره موتوری، بیماری های شغلی، بینه بری، اره موتورچی
 • نسیبه محمدی ینقاق، سحاب حجازی*، علی عبدالخانی، یحیی همزه صفحات 485-495
  در این تحقیق پیش استخراج قلیایی و خمیرکاغذ سازی سودا و مونواتانول آمین بر روی کاه جو مورد مطالعه قرار گرفته است. مرحله پیش استخراح با میزان همی سلولز استخراج شده 34 درصد بدلیل بازده زیاد به عنوان تیمار بهینه انتخاب گردید. نتایج خمیرکاغذ سازی نشان می دهد که مرحله پیش استخراج سبب افت بازده در هر دو فرآیند خمیرکاغذسازی شده است در حالی که عدد کاپا فقط در فرآیند پخت سودا تحت تاثیر مرحله پیش استخراج قرار گرفته است. به علت پیش استخراج قلیایی شاخص مقاومت به کشش و شاخص مقاومت به ترکیدن خمیرکاغذهای حاصله افت می نماید. بر خلاف این دو شاخص، شاخص مقاومت به پارگی خمیرکاغذهای پیش استخراج شده حاصل از فرآیند سودا افزایش پیدا کرده است. درجه روشنی خمیرکاغذهای سودا حاصله از کاه جو پیش استخراج قلیایی شده به طور چشمگیری افزایش یافت در حالی که در مورد فرآیند مونواتانول آمین فرآیند پیش استخراج اثر قابل توجهی روی درجه روشنی نداشت. ماتی خمیرکاغذها بعد از مرحله پیش استخراج قلیائی بدون تغییر باقی ماند.
  کلیدواژگان: پیش استخراج قلیایی، کاه جو، خمیرکاغذسازی سودا، خمیرکاغذسازی مونواتانول آمین
 • نازنین مطیع، مهدی جنوبی*، مهدی فائزی پور، محمد مهدی محبوبیان، سوزی بارزیچلو صفحات 497-509
  در این مطالعه تمرکز بر روی تهیه هیدروژل دوست دار محیط زیست بر پایه نانوسلولز به فرم پد می باشد. هیدروژل ها شبکه های سه‏ بعدی آب-دوست و دارای اتصالات عرضی هستند که در تماس با آب متورم شده اما حل نمی‏شوند. در این تحقیق برای تهیه هیدروژل به شکل فیلم، از نانوالیاف سلولزی و هیدروکسی اتیل سلولز با نسبت های وزنی (1 به 1، 2 به 1 و 3 به 1) استفاده شد. همچنین برای ایجاد اتصالات عرضی، سیتریک اسید که نسبت به سایر اتصال دهنده ها برتری قابل ملاحظه ای به لحاظ دو ویژگی مهم سمیت و قیمت دارد در مقادیر مختلف 10% و 20% وزنی نسبت به ماتریس، مورد استفاده قرار گرفت. به منظور یافتن شرایط بهینه تهیه هیدروژل، آزمون های FTIR، FESEM، اندازه گیری قابلیت واکشیدگی وابسته به زمان و بررسی خواص حرارتی و رئولوژیکی انجام گرفت. نمونه های با نسبت کمتر نانوسلولز به هیدروکسی اتیل سلولز به دلیل از دست دادن یکپارچگی ظاهری خود در آزمون اندازه گیری قدرت واکشیدگی، نامناسب شناخته شدند. با توجه به نتایج FTIR، اتصالات عرضی تنها در نمونه های با بیشترین نسبت نانوسلولز به هیدروکسی اتیل سلولز در مقادیر مختلف سیتریک اسید، به خوبی انجام گرفت. بنابراین ویژگی هیدروژل ها عمدتا متاثر از نسبت نانوسلولز به هیدروکسی اتیل سلولز بوده و مقدار سیتریک اسید تاثیر کمتری بر روی این ویژگی ها داشت. این دو نمونه نهایی موفق، در سایر خصوصیات مورد ارزیابی نیز خواص قابل قبولی از خود نشان داده و منجر به انتخاب نسبت بهینه واکنشگرها در تهیه هیدروژل جهت استفاده در صنایع مختلف از جمله صنعت دارورسانی گردیدند.
  کلیدواژگان: هیدروژل، نانوسلولز، واکشیدگی، خواص حرارتی، رئولوژی
 • خلیل الله زمانی*، محمدرضا کاوسی، ابوالقاسم خزاعیان، جهانگیر محمدی صفحات 511-524
  هدف از انجام این پژوهش، تعیین میزان کاهش کیفیت چوب ممرز (Carpinus betulus) بعد از سه دوره چهارماهه (12 ماه) نگهداری در جنگل و مقایسه آن با ابتدای دوره و شناسایی قارچ های مخرب ظاهرشده بود. این تحقیق در جنگل شصت کلاته گرگان انجام شد. تعداد 15 عدد کاتین از طبقه قطری 30 سانتی متر با طول 220 سانتی متر از یک درخت ممرز که همگی سالم بودند در داخل عرصه در شرایط یکسان و در تماس با خاک دپو شدند. در هر دوره، 50 سانتی متر از آن ها قطع گردید و خواص فیزیکی و مکانیکی بر اساس روش های رایج و استانداردهای مربوطه اندازه گیری شد. قارچ های عامل پوسیدگی سفید,Sterium hirsutum Fr. Trametes gibbosa Fr. و Trichaptum biformis Fr. در کاتین ها شناسایی شدند. با توجه به نتایج با افزایش زمان نگهداری در جنگل تمامی خواص فیزیکی و مکانیکی به غیراز جذب آب، کاهش یافت. بیشترین و کمترین تغییر در خواص فیزیکی به ترتیب مربوط به درصد جذب آب و دانسیته بحرانی، همچنین بیشترین و کمترین تغییر در خواص مکانیکی به ترتیب مربوط به مقاومت به ضربه و مدول الاستیسیته بود.
  کلیدواژگان: چوب ممرز، خواص فیزیکی، خواص مکانیکی، تخریب چوب، جنگل شصت کلاته
 • مریم بازوند، کامران عادلی*، یونس سلمانی صفحات 525-535
  مطالعه حاضر به بررسی تاثیر هدفمندی یارانه ها بر تقاضای چوب های خام و نیمه فرآوری شده آن (چوب روسی، ام دی اف ملامینه، ام دی اف هایگلاس، نئوپان، لترون و روکش درب) در شهر خرم آباد طی دوره ی زمانی 1388-1395 پرداخته است. داده های پژوهش حاضر به صورت فصلی از بهار 1388 تا زمستان 1395 به روش اسنادی و از دفاتر فروش 7 عمده فروشی سطح این شهر گردآوری و با استفاده از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان داد هدفمندی یارانه ها الگوی تقاضای چوب و فرآورده های چوبی را دچار شکست ساختاری کرده است. به عبارت دیگر الگوی تقاضای مردم در قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها با هم متفاوت است بدین معنی که واکنش تقاضا کنندگان هر فراورده نسبت به قیمت خودشان، قیمت سایر فراورده ها و تغییرات درآمدی در قبل و بعد از هدفمندی یارانه ها تغییر کرده است.
  کلیدواژگان: تقاضا چوب، سیستم تقاضای تقریبا ایده آل، شاخص استون، هدفمندی یارانه ها
 • معین دهقان، مهدی فائزی پور، مجید عزیزی*، احسان باری صفحات 537-548
  این مطالعه به ارزیابی زیست تخریب پذیر بودن چندسازه ی ساخته شده از آرد ساقه ی گیاه بامبو و پلی لاکتیک اسید با استفاده از آزمون ویژگی های فیزیکی و دوام زیستی می پردازد. از سوی دیگر، تاثیر مقدار و اندازه ی ذرات آرد ساقه ی گیاه بامبو بر ویژگی های فیزیکی و دوام زیستی چندسازه ی ساخته شده، از دیگر اهداف تحقیق حاضر بود. ازاین رو، ابتدا ذرات آرد ساقه ی گیاه بامبو و پلی-لاکتیک اسید در دستگاه اکسترودر دوماردون ناهمسوگرد باهم مخلوط و سپس به روش قالب گیری فشاری تخته های حاصله ساخته شدند. آنگاه نمونه های ساخته شده بر اساس شرایط تدوین شده در استاندارهای ASTM و113 EN- مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج مشخص نمود که با افزایش مقدار و اندازه ذرات آرد بامبو واکشیدگی ضخامت و جذب آب چندسازه به شکل معناداری افزایش می یابد. هم چنین آزمون دوام زیستی چندسازه در برابر قارچ های عامل پوسیدگی نشان داد که با افزایش مقدار آرد بامبو میزان تخریب چندسازه به ویژه در برابر قارچ عامل پوسیدگی قهوه ای به شدت افزایش یافت. این در حالی بود که پلی لاکتیک اسید خالص در برابر قارچ ها دوام بسیار بالایی داشت.
  کلیدواژگان: پلی لاکتیک اسید، زیست تخریب-پذیر، آرد بامبو، خواص فیزیکی، دوام زیستی
 • پیام مرادپور*، حمید زارع حسین آبادی، حسن تیموریان صفحات 549-559
  در این تحقیق، چقرمگی شکست و چسبندگی داخلی در تخته تراشه جهت دار (OSB) ساخته شده از چوب صنوبر (Populus nigra) موردبررسی قرار گرفت. بدین منظور، درصد اختلاط رزین اوره فرمالدهید به ملامین فرمالدهید (20 به 80، 40 به 60،60 به 40 و 80 به 20)، رطوبت کیک(11 و 13 درصد)، زمان پرس(5 و 7 دقیقه) و ضخامت فرآورده (12 و 16 میلی متر) به عنوان عوامل متغیر در نظر گرفته شدند. نمونه ها بر اساس طرح آزمایشات تاگوچی با آرایه L8(4^1 2^3) ساخته شده و آزمون های چقرمگی شکست و چسبندگی داخلی به ترتیب مطابق با استاندارد ASTM E399 و 319 EN انجام شدند. چقرمگی شکست با اندازه گیری ضریب شدت تنش و انرژی شکست تعیین شد. نتایج به دست آمده از درصد مشارکت و رتبه بندی عوامل متغیر نشان دادند درصد اختلاط رزین بیشترین تاثیر را بر چقرمگی شکست و چسبندگی داخلی OSB داشته است. زمان پرس برای ضریب شدت تنش و چسبندگی داخلی و همچنین ضخامت فراورده برای انرژی شکست دارای کمترین میزان تاثیرگذاری و درصد مشارکت بودند. درصد اختلاط UF به MF(60 به 40)، رطوبت کیک(11 درصد) و زمان پرس(7 دقیقه) و ضخامت نهایی فرآورده(12 میلی متر) به عنوان فاکتورهای انتخابی جهت ساخت OSB با بیشترین چقرمگی شکست تعیین شدند. بیشترین مقادیر انرژی شکست و ضریب شدت تنش به ترتیب J/M2 12/2944 و MPa m1/219/0 اندازه گیری شدند. درصد اختلاط UF به MF (20 به 80)، رطوبت کیک(13 درصد)، زمان پرس(7 دقیقه) و ضخامت نهایی فرآورده(12 میلی متر)، به عنوان بهترین ترکیب شرایط برای ساخت OSB با بیشترین چسبندگی داخلی(MPa 95/0) انتخاب شدند.
  کلیدواژگان: تخته تراشه جهت دار، چقرمگی شکست، چسبندگی داخلی، چوب صنوبر، طرح آزمایشات تاگوچی
 • هادی غلامیان*، اصغر طارمیان صفحات 561-574
  در این تحقیق، اثر قرارگیری لایه های ساخته شده از پوشش های شفاف بر تغییرات رنگی و کیفیت سطح چوب زیر آن با استفاده از دستگاه رنگ سنج (CLE) و میکروسکوپ لیزری هم کانون (CLSM) قبل و بعد از هوازدگی مورد بررسی قرار گرفت. برای ساخت لایه ها از سه پوشش آلکیدی، پلی یورتان پایه حلال و پلی یورتان پایه آب استفاده شد. سپس لایه های ساخته شده با استفاده از نوار چسب مخصوص الیاف کربنی و آلومینیومی بر روی سطوح چوبی تثبیت شدند. پس از آن نمونه ها به مدت 45 روز در دستگاه هوازدگی تسریع شده (QUV) قرار گرفتند و میزان تغییرات رنگ و زبری پوشش و سطح چوب قبل و بعد از هوازدگی مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج نشان داد که در اثر هوازدگی فیلم های پوشش و سطح چوب دچار تغییر رنگ شدند و به ترتیب کمترین میزان تغییر رنگ مربوط به پوشش پلی یورتان پایه حلال، پلی یورتان پایه آب و آلکیدی بود. همچنین، نتایج میکروسکوپ لیزری هم کانون نشان داد الگوهای تغییرات زبری در سطح چوب بستگی زیادی به نوع پوشش رویه دارد و عامل اصلی در تغییرات زبری سطحی وابسته به درصد جذب و مقاومت پوشش رویه نسبت به عبور اشعه فرا بنفش می باشد. به ترتیب کمترین و بیشترین میزان زبری در اثر هوازدگی در سطح چوب زیر لایه مربوط به نمونه پوشش پلی اورتان پایه حلال و آلکیدی بود.
  کلیدواژگان: پوشش، رنگ سنجی، زبری، چوب نوئل، مبلمان
 • سیدمهدی یوسف هاشمی، امیر خسروانی*، حسین یوسفی صفحات 575-584
  در سال های اخیر استفاده از نانو الیاف سلولز جهت بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی کاغذ مورد توجه زیادی قرار گرفته است. اما در این تحقیق، اثر کاربرد نانوالیاف لیگنوسلولزی تهیه شده از ماده اولیه بازیافتی کارتن-های کنگره ای کهنه با استفاده از روش مکانیکی سوپر آسیاب دیسکی بر برخی ویژگی های مقاومتی و پارامترهای فرآیندی تولید مقوا مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر TEM تهیه شده از نانوالیاف نشان داد که ضخامت این نانوالیاف در محدوده 80-10 نانومتر بودند. سپس، مقادیر مختلف نانوالیاف لیگنوسلولزی به روش اختلاط به خمیرکاغذ اضافه شد. در نهایت، ارزیابی مقاومت به کشش مقوای تولیدی نشان داد که افزودن نانوالیاف لیگنوسلولزی به مقدار 5 درصد باعث بیش از 50 درصد افزایش شاخص مقاومت به کشش در مقوای تولیدی گردید. اگرچه افزودن اختلاطی مقادیر زیاد نانوالیاف منجر به کاهش شاخص مقاومت به خمش (سفتی خمشی)، شاخص مقاومت به پاره شدن و به ویژه درجه روانی خمیرکاغذ گردید.
  کلیدواژگان: نانوالیاف لیگنوسلولز، مقوای کنگره ای کهنه، مقاومت مقوا
 • حمیدرضا عدالت*، مرضیه رئیسی صفحات 585-596
  هدف از انجام این تحقیق دسترسی به ترکیبی از چسب چوب با مقاومت مکانیکی بالاتر و در عین حال هزینه مناسب برای استفاده در اتصالات انگشتی چوب است. در این مطالعه اثر زمان مونتاژ و مقدار هاردنر ایزوسیانات در ترکیب با چسب چوب بر مقاومت خمشی اتصالات انگشتی ساخته شده از سه گونه چوبی راش، صنوبر و نراد مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور نمونه-های چوبی با عرض 25، ضخامت 35 و طول 350 میلی متر از هر سه گونه آماده شدند. نمونه ها برای ایجاد الگوی اتصال انگشتی از طول به دو نیم برش داده شدند و اتصال انگشتی توسط ابزار مخصوص بر روی دو مقطع عرضی جدید ایجاد گردید. سپس اتصالات با استفاده از سه نوع چسب چوب خالص، حاوی 10 درصد هاردنر و 20 درصد هاردنر چسبانده شدند. زمان مونتاژ بعنوان متغیر دوم آزمایش در دو سطح 2 و 4 دقیقه انتخاب گردید. زمان مونتاژ بسته و زمان پرس از عوامل ثابت بودند که به ترتیب 2 دقیقه و 30 دقیقه تنظیم گردید. اتصالات در یک قالب چوبی مخصوص و با استفاده از پیچ دستی تحت فشار قرار گرفتند. پس از متعادل سازی رطوبت، آزمون خمش سه نقطه ای طبق استاندارد ISO 10983 بر روی آنها انجام گردید. نتایج نشان داد که استفاده از هاردنر تا سطح 20 درصد، مقاومت خمشی اتصال را به طور معنی دار افزایش می دهد. افزایش زمان مونتاژ نتوانست موجب بهبود مقاومت اتصال شود و در مواردی باعث افت مقاومت نیز شد.اتصالات ساخته شده با گونه صنوبر نسبت به دو گونه راش و نراد از مقاومت کمتری برخوردار بود هرچند این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار نبود. در نهایت بهترین شرایط برای ساخت این اتصال، بکارگیری 2 دقیقه زمان مونتاژ باز و استفاده از 10 درصد هاردنر ایزوسیانات تعیین گردید.
  کلیدواژگان: اتصال انگشتی، زمان مونتاژ، هاردنر ایزوسیانات، مقاومت خمشی اتصال
 • حامد آقاجانی، محسن بهمنی*، مینا رئیسی گهرویی، داود افهامی سیسی، فرهاد کول صفحات 597-608
  مطالعات بنیادی بر روی چوب درختان و درختچه های جنگلی می تواند امکان استفاده از آنها را در مصارف مختلف آشکار سازد، یا منجر به ایجاد بانک اطلاعاتی گونه های مختلف چوبی کشور شود. بارانک (Sorbus tominalis L.) از گونه های درختی کمیاب و با ارزش جنگل های هیرکانی و ارسباران است. در این مطالعه برخی ویژگی های آناتومی، بیومتری، فیزیکی و شیمیایی چوب درخت بارانک مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه های مورد استفاده در این تحقیق از دیسک درختان قطع شده در جنگل های سنگده استان مازندران تهیه شدند. بررسی ها نشان داد درخت بارانک دارای چوبی بسیار فشرده و متراکم (با دانسیته kg m-3832) و همکشیدگی بالایی (83/15 درصد) است. چوب بارانک به علت نبود مرز مشخص بین حلقه های سالانه به طور ظاهری نقوش برجسته ای ندارد. این چوب از نظر آناتومی کاملا پراکنده آوند بوده و عناصر آوندی آن اغلب منفرد می باشند. آوند ها بلند و باریک بوده و اثری از آنها با چشم غیر مسلح در برش عرضی چوب دیده نمی شود. مرز حلقه های رویشی در این چوب تنها با دو تا سه ردیف فیبر فشرده ی چوب پایان قابل تمایز است. پره های چوبی ناهمگن و اغلب دو ردیفه و گاهی تک ردیفه هستند و نقش خاصی در برش های مختلف چوب ندارند. الیاف این گونه از نوع فیبر تراکئید بوده و میانگین طول و ضخامت دیواره آنها به ترتیب 1575 و 33/9 میکرون اندازه گیری شد. میانگین مقادیر سلولز، لیگنین، مواد استخراجی و خاکستر این چوب نیز به ترتیب 8/49، 9/18، 3/2 و 8/0درصد بود. حفظ گونه های با ارزش جنگل های شمال از جمله بارانک، باید در دستور کار متولیان منابع طبیعی قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: آناتومی، بارانک، بیومتری الیاف، جنگل های هیرکانی، مازندران
 • زهرا هراتی مقدم، حمیدرضا منصوری*، سعید کاظمی نجفی صفحات 609-619
  در این تحقیق به منظور کاهش هزینه ها طی تولید رزین فنل فرمالدهید (PF) مقداری از فنل با اوره جایگزین شده و یک رزین جدید به نام فنل-اوره-فرمالدهید (PUF) ساخته شد. فرمول بندی های مختلفی از رزین PUF با نسبت مولی و روش های مختلف ساخته شدند. برای مطالعه بهتر ساختار رزین ها و رفتار انعقاد آن ها به ترتیب از طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR) و گرماسنجی پویشی تفاضلی (DSC) استفاده شد که تیمار PUFB3 ساخته شده از فنل، اوره و فرمالدهید با نسبت مولی 1 : 5/0: 7/1 با دارا بودن ساختار متیلنی مشابه رزین PF بهترین نتایج را در طیف سنجی مادون قرمز و گرماسنجی پویشی تفاضلی دارا بود. سپس رزین های تولید شده برای ساخت تخته خرده چوب استفاده شده و ویژگی های مکانیکی آن ها تعیین و با تخته خرده چوب های ساخته شده از رزین PF (به عنوان تیمار شاهد) مقایسه شدند. نتایج نشان دادند که افزودن اوره موجب افزایش چسبندگی داخلی خشک، مقاومت خمشی و کاهش چسبندگی داخلی پس از 2 ساعت غوطه وری در آب جوش تخته ها می شود. ویژگی های مکانیکی تخته خرده چوب های ساخته شده با رزین PUFB3 از فنل، اوره و فرمالدهید با نسبت مولی 1 : 5/0: 7/1 با تیمار شاهد (رزینPF) قابل مقایسه بود و به عنوان تیمار بهینه برای شرایط بیرونی و تحت بار انتخاب شد. همچنین تخته خرده چوب های ساخته شده با رزین PUFD1 از فنل، اوره و فرمالدهید با نسبت مولی 1 : 5/0: 5/2 حد استاندارد برای شرایط بیرونی بدون بار را دارا بودند.
  کلیدواژگان: چسبندگی داخلی، طیف سنجی مادون قرمز FT-IR، غوطه وری در آب جوش، فنل-اوره-فرمالدهید (PUF)، فنل فرمالدهید (PF)
|
 • Somayeh Khajavi, Meghdad Jourgholami *, Baris Majnounain, Payam Moradpour Pages 471-483
  Occupational vibration is considered as one of the most important occupational problems in chainsaw work in a forestry environment. The aim of this study was to measure the hand-arm vibration of the chainsaw operator in the bucking operation of Persian ironwood, popular, and alder logs in the Kheyrud Educational and Research Forest. In this study, bucking operation of two trees of Persian ironwood, popular, and alder species with different wood density was measured in a transverse section. Vibration measurement was carried out using a SVANTEK vibration device at the same time in X, Y and Z directions. The averaged vibrational intensity indices (aeq), total ahv chainsaw vibration, vibration transmission coefficient (Tr and daily exposure period) (A8) was used to assess the vibration of the chainsaw. The results of this study showed that the mean averaged vibration ratio of the averaged jet propulsion (aeq) in all three axes ((X, Y, Z more) Is a species of poplar and alder, and in Persian ironwood species, there is a significant increase in direction X and direction Z is the least amount of vibration (P
  Keywords: Hand - arm vibration, motor saws, occupational diseases, bucking, chainsaw operator
 • Nasibeh Mohammadi, Sahab Hedjazi *, Ali Abdulkhani, Yahya Hamzeh Pages 485-495
  In this study, the alkaline pre-extraction followed with soda and monoethanolamine pulping of barley straw was investigated. The pre-extraction stage with removal of 34percent hemicelluloses due to highest yield was selected as optimum treatment. The results of pulping show that pre-extraction stage resulted in decrease of yield in both pulping processes meanwhile only in soda process the kappa number was influenced with pre-extraction stage. Tensile and burst indices of pulps drop because of pre-extraction stage. Unlike of these indices, the tear index of soda pulp from pre-extracted barley straw has been increased. The brightness of soda pulp from pre-extracted barley straw is increased while the pre-extraction stage has no significant effect on brightness of monoethanolamine pulps. The opacity of pulps remains unchanged after pre-extraction.
  Keywords: Alkaline pre-extraction, Barley straw, Soda pulping, Monoethanolamine pulping
 • Nazanin Motie, Mahdi Jonoobi *, Mehdi Fazei Pour, Mohammad Mehdi Mahboobian, Susi Borzacchiello Pages 497-509
  This study was focused on the preparation of an environmentally friendly nanocellulose based hydrogel in the form of pads. Hydrogels are hydrophilic three dimensional network with crosslinks, swells in water but don’t dissolve. In this research nanofibrillated cellulose and Hydroxyethyl cellulose with different ratio (1:1, 2:1, 3:1) were used to make hydrogel. Also, citric acid which has a significant advantage over other crosslinking agents in terms of toxicity and price, has been used in different amounts of 10% and 20% by weight to crosslink. In order to find optimal hydrogel preparation conditions, FTIR analysis, FESEM, time dependent swelling measurement and evaluating the thermal and rheological properties were performed. Samples with a lower ratio of nanocellulose to hydroxyethyl cellulose were found to be inappropriate due to the loss of their apparent integrity in the swelling measurement. According to FTIR results, cross-linking were performed only in samples with the highest ratio of nanocellulose to hydroxyethyl cellulose in different amounts of citric acid. Therefore, the hydrogels' characteristics were mainly influenced by the ratio of nanocellulose to hydroxyethyl cellulose and the amount of citric acid had less effect on these properties. These two successful final samples showed acceptable properties in other evaluated properties and led to the selection of optimal reactive ratios for the preparation of hydrogels for use in various industries, including the pharmaceutical industry.
  Keywords: Biohydrogel, Nanocellulose, swelling, Thermal properties, rheology
 • Khalilollah Zamani *, Mohamadreza Kavosi, Abolghasem Khazaian, Jehangir Mohamedi Pages 511-524
  The purpose of this study was to measure the amount of quality decrease the Hornbeam (Carpinus betulus) wood after three period four months (12 months) of storage in the forest and compare it with the beginning of the period and identify the destroyer fungi that appeared. This research was carried out in Shastkolah in Gorgan. 15 Billets with 30 cm diameter class and length of 220 cm were cut from a Hornbeam tree and all were healthy and stored inside the forest under the same conditions and in contact with soil. The billets were cut at 50 cm intervals at each stage for physical and mechanical experiments were measured based on conventional methods and related standards. the white decay fungi Sterium hirsutum (Willd.),Trametes gibbosa Fr.,Trichaptum biformis Fr. identified on the billets. According to the results, with increasing storage time in the forest, all physical and mechanical properties, except water absorption, decreased. The maximum and minimum changes in physical properties were related to the percentage of water absorption and basic density respectively, also the maximum and minimum changes in mechanical properties related to impact resistance and modulus of elasticity respectively
  Keywords: Hornbeam wood, physical properties, Mechanical properties, wood decay, Shast kolateh Forest
 • Maryam Bazvand, Kamran Adeli *, Unes Salmani Pages 525-535
  this study seeks to examine the effect of targeted subsidies on the demand for raw and semi-processed wood (wood Russian, MDF Melamine, MDF Higlass, Chipboard, Litron and Door Cover) in khorramabad City during the period of 2009-2016. The data of the present study was compiled seasonally from spring 2009 to winter of 2016 by documentary and from the 7th wholesale sales offices of this city and analyzed usingthe almost ideal demand system (AIDS). The results showed that the purposefulness of subsidies had a structural failure due to the demand pattern of wood and wood products. In other words, the demand pattern of people before and after the targeting of subsidies is different, which means that the reaction of the applicants of each product to their prices, the price of other products and changes in income before and after the purpose of subsidies has changed.
  Keywords: Demand of Wood, Almost Ideal Demand System, Ston Index, Targeting Subsidies
 • Moein Dehghan, Mohammadmahdi Faezipour, Majid Azizi *, Ehsan Bari Pages 537-548
  The purpose of this study was to evaluate the biodegradability of composites made from bamboo flour and poly lactic acid using physical properties and biodurability examinations. On the other hand, the effect of the amount and size of the bamboo flour particles on the physical properties and durability of the biocomposites was another objective of the research. the bamboo flour and polymer were mixed up in a counter-rotating twin screw extruder. the biocomposites boards were produced by compression molding method. The samples were cut and evaluated according to the suggested specifications in the ASTM and EN-113 standards. The results showed that the thickness swelling and water absorption of the composites were increased significantly by increasing the amount and size of bamboo flour particles. Also, biodurability of the biocomposites samples against the studied three fungi species showed that Gloeophyllum trabeum sharply caused high mass losses in all samples by increasing the amount of bamboo flour, while pure polymer (PLA) had a very high durability against the fungi.
  Keywords: poly lactic acid, Biodegradable, bamboo flour, physical properties, natural durability
 • Payam Moradpour *, Hamid Zarea Hosseinabadi, Hasan Teymoriyan Pages 549-559
  In this study, fracture toughness and internal bonding of OSB made from Poplar (Populus nigra) was studied. For this aim, ratio of UF to MF (20; 80, 40:60, 60:40 and 80:20), mat moisture (11 and 13), press time (5 and 7 min) and the panel thickness (12 and 16 mm) were chosen as variables. Specimens based on Taguchi design of experiments with the array of L8 (4^1 2^3) were produced and fracture toughness and internal bonding were determined following ASTM E399 and 319 EN respectively. Fracture toughness was determined using stress intensity factor and fracture energy. The result of percentage contribution and the variables ranking showed that the most determining factor on fracture toughness is the ratio of UF to MF. The effect of press time on stress intensity and internal bonding and the effect of panel thickness on fracture energy had the least importance. The highest fracture toughness was belong to OSBs made with UF to MF ratio of 60:40, mat moisture of 11%, press time of 7min and the panel thickness of 12 mm. The highest fracture energy and stress intensity factor was 2944 J/m2 and 0.19 MPa respectively. The optimum treatment was UF to MF ratio of 80:20, mat moisture of 13%, press time of 7min and the panel thickness of 12 mm in light of gaining the highest internal bonding (0.95 MPa).
  Keywords: Oriented strand board, Fracture toughness, internal bonding, Poplar, Taguchi design of experiments
 • Hadi Gholamiyan *, Asghar Tarmina Pages 561-574
  In this study, the effect of spruce wood surface lamination by film coatings on the color changes and surface quality of substrate were investigated after accelerated weathering by using a colorimeter (CLE) and confocal laser scanning microscope (CLSM). For this purpose, the surface of spruce wood (Picea abies L.) was laminated by alkyd, water and solvent based polyurethane coating films using a special adhesive tape of aluminum and carbon fiber. The coated samples were put in the accelerated weathering (QUV) device for 45 days and then changes in the color and roughness due to weathering were analyzed. The results showed that, the coating films and wood surface discolored due to weathering and the minimum amount of discoloration was related to the solvent-based polyurethane (SP), waterborne polyurethane (PW) and solvent-based alkyd (SA), respectively. Also, the results of confocal laser scanning microscope showed that the roughness variations on the wood surface depend on the type of coating and the main factor in surface roughness changes depends on the absorption percentage and the resistance of the coating to ultraviolet radiation. The lowest and the highest roughness at the coating film and wood substrate were found for the samples laminated by the solvent-based polyurethane and solvent-based alkyd, respectively.
  Keywords: Coating, colorimeter, Roughness, spruce, furniture
 • Seyed Mehdi Yousefhashemi, Amir Khosravani *, Hossein Yousefi Pages 575-584
  In recent years, plenty of studies have focused on the application of cellulose nanofiber to improve the mechanical and physical properties of paper. But, in this research, the effect of lignocellulose nanofibers produced from recycled old corrugated container as raw material using ultra-fine grinder, on some mechanical properties and production process parameters of paperboard was investigated. TEM images of produced nanofibers indicated that the nanofiber width was in the range of 10-80 nm. Then, various dosages of nanofiber were applied by bulk addition method to the furnish. Eventually, the evaluation of tensile strength revealed that the application of 5% lignocellulose nanofiber caused more than 50% increase in tensile strength of produced paperboard. Although, the bulk addition of high dosages of the nanofiber resulted in reduction of bending index (bending stiffness), tear index and especially freeness of the furnish.
  Keywords: lignocellulose nanofiber, old corrugated container, paperboard strength
 • Hamidreza Edalat *, Marzie Reisi Pages 585-596
  In this study the effect of open time and hardener content on bending strength of finger jointed made of three wood species; Beech, Fir and Poplar was investigated. For this purpose wooden samples with dimension 25mm width, 35 mm thickness and 350 mm length from three species were prepared. After three weeks storage in climate room, in order to form finger joint pattern, samples were cut at the half of length. Then the finger joint pattern was done in new exposed cross sections of samples. After that the joints were bonded with three PVAc glue types; pure, with 10% and with 20 % hardener. The second variable of study was open time that was controlled in two levels of 2 and 4 minutes. The clos time and press time were constant which were adjusted on 2 and 30 minutes respectively. The joints were pressed in a special wooden frame by hand clamp. After making joints, they were stored in climate room for three weeks and then the three point bending test was carried out according to ISO 10983. The results showed that by adding isocyanate hardener up to 20% the bending strength increases significantly. The longer open time could not improve bending strength even it caused strength dropping in some treats but this changes were not significant. The strength of joints made with poplar wood was lower than beech and fir although this difference was not significant statistically. Finally the best condition for making this joint was determined by application of 2 min open time and using 10 % PU resin as hardener.
  Keywords: Finger joint, open time, isocyanate hardener, bending strength, PVAc glue
 • Hamed Aghajani, Mohsen Bahmani *, Mina Raeisi Gahrooyi, Davood Efhamisisi, Farhad Kool Pages 597-608
  Fundamental studies in wood of trees and shrubs can reveal the possibility of their utilization in various applications or lead to create a database of different wood species. Wild service tree (Sorbus torminalis L.) is a rare and valuable tree species in Hyrcanian and Arasbaran forests. This study were investigated some anatomical, biometrical, physical and chemical properties of wild service wood. Wood samples were cut from Sangdeh forests of Mazandaran. Studies have shown that wild service tree is extremely compact and dense; its average density is 832 kg m-3 and its shrinkage is about 16%. Growth rings boundaries are indistinct. From anatomical view, it is a diffuse-porosity wood and its vessels are exclusively solitary, long (999 microns), narrow (55 microns) and are not visible with naked eye in transverse section. Growth ring boundaries can be distinguished by only two to three compact fiber layers. Rays parenchyma is heterogeneous, exclusively 2-seriate (partially uniseriate). The fibers are of vascular tracheids type with an average length and cell wall thickness of 1575 and 9.33 micron, respectively. The content of cellulose, lignin, extractives and ash were 49.8, 18.9, and 2.3 percent, respectively. Preservation of valuable tree species of the northern forests such as wild service tree should be on the agenda of natural resource custodians.
  Keywords: Wild service tree, Mazandaran, anatomy, Fiber biometry, Hyrcanian forests
 • Zahra Harati Moghadam, Hamid Reza Mansouri *, Saeed Kazemi Najafi Pages 609-619
  In this study, phenol was partially substituted with urea to reduce the production cost of phenol formaldehyde resin (PF), and a new resin phenol-urea-formaldehyde (PUF) was synthesized. Different formulations of resin PUF with different molar ratios were made using different methods. The structure of the formulated resins and their coagulation behavior were evaluated with infrared spectroscopy (FT-IR) and differential scanning calorimetry (DSC), respectively. FT-IR and DSC analysis indicated the best results for the synthesized PUFB3 which was made from phenol, urea, and formaldehyde with a molar ratio of 1: 0.5: 1.7, respectively, and exhibited a similar methylene structure with PF resin. Then, the formulated resins were applied to produce particleboard. Mechanical properties of the produced particleboards were determined and compared with those of ones which were prepared with PF resin as the control treatment. The findings demonstrated that the substitution of urea increased the dry internal bonding strength and modulus elasticity but reduced the internal binding strength of the produced particleboards following a two-hour immersion into boiling water. The findings revealed that the mechanical properties of the particleboards produced with PUFB3 resin were comparable with the control treatment, and the formulation of phenol, urea, and formaldehyde with the molar ratio of 1: 0.5: 1.7 was selected as the optimum treatment for outdoor condition and under load. In addition, the particleboards produced with PUFD1 resin which was formulated of phenol, urea and formaldehyde with the molar ratio of 1: 0.5: 2.5 exhibited standard properties for application in outdoor conditions without load.
  Keywords: internal bonding, infrared spectroscopy (FT-IR), immersion in boiling water, phenol-urea-formaldehyde (PUF), phenol formaldehyde (PF)