فهرست مطالب

جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) - سال نهم شماره 1 (پیاپی 33، زمستان 1397)
 • سال نهم شماره 1 (پیاپی 33، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/01
 • تعداد عناوین: 35
|
 • حسین کریمی طرقبه، پرویز کردوانی*، مسعود مهدوی صفحات 7-15
  جهت رسیدن به پایداری در بخش کشاورزی نیاز به مدیریت های نوین منابع آب به منظور حفاظت و استفاده بهینه از این منبع حیاتی می تواند گامی موثر در برنامه های پایداری باشد، لذا یکی از راه های رسیدن به مدیریت منابع آب کشاورزی، حکمروایی خوب روستایی است. در این پژوهش به دنبال بررسی حکمروایی خوب روستایی در مدیریت منابع آب کشاورزی در روستا های شهرستان قوچان پرداخته شده است. روش تحقیق تحلیلی می باشد، جهت انجام تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و مدل فازی ممدانی استفاده شده است. نتایج مدل فازی ممدانی نشان داد، در اسنتاج سطح حکمروایی خوب روستایی در مدیریت منابع آب کشاورزی مقدار نافازی نهایی به عنوان خروجی سیستم استنتاج فازی در نرم افزار متلب برابر است با 39/0 که سطح استفاده کم را بر اساس شاخص های حکمروایی خوب روستایی مورد بررسی شرح می دهد که در میان این شاخص ها پس از تعیین تابع عضویت و نرمال سازی داده ها طیف اهمیت را به ترتیب شاخص پاسخگویی، مسئولیت پذیری،توافق جمعی،عدالت و برابری و قانومندی، شفافیت و باز بودن و مشارکت جویی دریافت نموده اند. در ادامه نیز با استفاده از آزمون تحلیل مسیر به اثرات مستقیم و غیرمستقیم هر یک از شاخص های حکمروایی خوب روستایی در مدیریت منابع آب کشاورزی پرداخته شد، نتایج نشان داد، شاخص توافق جمعی با ضریب Beta به دست آمده 657/0، شاخص شفافیت و باز بودن با ضریب Beta به دست آمده 432/0، به ترتیب بالاترین و پایین ترین اثرات مستقیم استفاده از حکمروایی خوب روستایی در مدیریت منابع آب کشاورزی است.
  کلیدواژگان: حکمروایی خوب روستایی، مدیریت منابع آب کشاورزی، روستا های شهرستان قوچان
 • فیروز جعفری*، علی شماعی، افشار حاتمی صفحات 17-28
  توسعه شتابان شهرنشینی در کشور، نابرابری های خدمات شهری و زیرساخت های بهداشت و درمان در مناطق جغرافیایی موجب برهم خوردن تعادل منطقه ای در جمعیت و فعالیت ها شده است. جامعه آماری این پژوهش 14 شهرستان استان تهران براساس تقسیم بندی سیاسی 1390 می باشد. 57 شاخص از بخش بهداشت و درمان سالنامه آماری 1390 استخراج شدند. برای بررسی وضعیت پراکنش شاخص ها از ضریب تغییرات و برای سطح بندی از مدل های تاپسیس، ویکور و ساو برای ادغام نتایج مدل ها از مدل کپ لند و از رگرسیون وزن دار جغرافیایی برای تعیین رابطه بین جمعیت و شاخص ها استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است شاخص های بهداشت و درمان از توزیع متوازن و متعادلی در سطح استان تهران برخودار نیستند. براساس سطح بندی نهایی، تهران و فیروزکوه در سطح بسیار برخوردار، دماوند، شمیرانات و رباط کریم در سطح برخوردار، پیشوا، پاکدشت و ری در سطح نیمه برخوردار قرار گرفتند. در مقابل اسلامشهر، شهریار و ورامین در سطح محروم و ملارد، قدس و بهارستان در سطح بسیار محروم قرار گرفتند. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون جغرافیایی بیانگر آن است که رابطه بین میزان جمعیت و پراکنش شاخص ها در تهران، شمیرانات، فیروزکوه، دماوند، پاکدشت، رباط کریم مثبت و در پیشوا، ورامین، ری، اسلامشهر، بهارستان، شهریار، ملارد و قدس منفی بوده است. بدین معنی که افزایش جمعیت برابر با افزایش خدمات بهداشتی و درمانی در این شهرستان ها نبوده است. این امر نشان دهنده نابرابری فضایی بسیار بالا در سطح منطقه بوده و تناسب چندانی با عدالت اجتماعی و فضایی ندارد. بنابراین لازم است توزیع متعادل و برابر براساس تناسبی جمعیتی و جغرافیایی مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نابرابری های فضایی، بهداشت و درمان، تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره، تهران
 • محمد زهدی گهر پور*، یاشار ذکی، روزبه زرین کوب، بهادر زارعی زارعی صفحات 29-41
  هویت که عامل شناسایی خود در برابر دیگری است، از یک سو نشانگر شباهت هاست و از سوی دیگر نمایانگر تفاوت ها. هویت را می توان به عنوان یک مفهوم روان شناختی، فرهنگی و نیز جغرافیایی معرفی کرد که وجهه، ادراک، وظایف و تعاملات فرد با دیگران را پی ریزی می کند به طوری که هویت، ادراک شکل گرفته در افراد از پدیده های جغرافیایی را تثبیت و تقویت می کند. هدف مقاله حاضر آن است که با بررسی تعاریف و ویژگی های مفهوم هویت، رابطه این مفهوم با شاخص های اساسی علم جغرافیا و به طور اخص با مفاهیم فضایی سیاسی ارزیابی و مورد مطالعه قرار گیرد. بسته به ماهیت نظری پژوهش، از روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع دست اول و معتبر لاتین و فارسی برای انجام آن استفاده شده است. حال سوال اساسی پژوهش این است که بیشترین تعامل هویت با کدام مفاهیم فضایی سیاسی است؟ به نظر می رسد که هویت، مفهومی ذهنی است که نقش مهمی در شکل دادن به تصاویر ذهنی و ادراک انسان از مفاهیم فضایی نظیر مکان، فضا، مقیاس، ملت، قلمرو و مرز دارد و به عبارتی هویت با پدیده های عینی جغرافیایی در تعامل مداوم و مستمر است . یافته های مقاله نشان می دهد که هویت «مکانی» بخش زیربنایی هویت افراد و گروه ها است که از طریق دیگر مکان ها یعنی «فضا»های وابستگی، بستری برای فعالیت ها و رفتارهای انسانی در «مقیاس»های مختلف می باشد. در این بین «مرز»های هویتی منجمله مقوله هویت ملی و به تعاقب آن «قلمرو» ملی مطرح می شود که آن گاه اعمال حاکمیت، قدرت و نظارت انحصاری بر پهنه مشخصی از سرزمین باهویت اعمال می شود. جان کلام آنکه مفهوم ذهنی هویت با مفاهیم عینی و فضایی جغرافیایی سیاسی رابطه تنگاتنگ و ارگانیک دارد و دائما همدیگر را معنا می بخشند و یکدیگر را بازتولید می کنند. فلذا هویت با مشخص کردن خود و دیگری در ترکیب با مفاهیم فضایی موجب وابستگی و پیوند فرد و گروه های اجتماعی در مقیاس های فضایی مختلف به قلمروهای جغرافیایی می شود.
  کلیدواژگان: هویت، مکان، فضا، مقیاس، مرز، قلمرو
 • محمد رحیمی*، ریحانه نیک بخت، مهسا صدیق بازکیاگوراب، محمد علی زاده صفحات 43-55
  امروزه در پیشرفت صنعت گردشگری عوامل مختلفی تاثیر گذار هستند که یکی از مهم ترین پارامترها، شرایط اقلیمی مقصد گردشگری می باشد. اقلیم و گردشگری ارتباط تنگاتنگی با هم دارند به طوری که اقلیم با تاثیر گذاری بر منابع محیطی، طول مدت و کیفیت توریسم، سلامتی گردشگران، تجارب شخصی گردشگران و انتخاب و تصمیم گیری برای سفر را تحت تاثیر قرار می دهد. شاخص های مختلفی برای بررسی وضعیت اقلیم گردشگری ارائه شده است. هدف این پژوهش ارزیابی شرایط و ویژگی های اقلیمی در توسعه فرآیندهای گردشگری در استان اصفهان می باشد که شاخص های اقلیم گردشگری در دوره های 2009 تا 2013 را بررسی نمودیم. یافته های به دست آمده از مدل های اقلیمی و مقایسه نتایج با شرایط واقعی جوی اصفهان نشان می دهد که شاخص های TCI، PET و PMW نسبت به بیکر قدرت تبیین کنندگی بهتری دارند. نتایج نشان می دهد که شرایط زیست اقلیمی شهر اصفهان در ماه های مختلف سال متفاوت بوده است. طبق محاسبات صورت گرفته در هر 5 ایستگاه بر اساس شاخص های مورد بررسی، ماه های آپریل، می، سپتامبر و اکتبر بالاترین مقادیر عددی شاخص TCI شهر اصفهان را نمایش داد که دارای شرایط ایده آل می باشند. بر اساس شاخص بیکر ماه های می، آپریل، سپتامبر و اکتبر دارای هوای مطبوع و ملایم است و انسان با پوشش معمولی احساس راحتی می کند و هم چنین بر اساس شاخص های PET و PMW شرایط آسایش برای گردشگر در ماه سپتامبر فراهم می باشد. در واقع می توان اذعان داشت که اغلب روش ها ماه سپتامبر را بهترین ماه از لحاظ آسایش اقلیمی دانسته که انسان در این ماه احساس آسایش می کند و در ماه های ژانویه، فوریه و دسامبر که از ماه های سرد هستند، اقلیم استان تحت تاثیر سامانه های اقلیمی است که شرایط نامطلوبی در این ماه ها وجود دارد و انسان در طی این ماه ها احساس عدم آسایش می کند.
  کلیدواژگان: اقلیم گردشگری، شاخص های اقلیم گردشگری، آسایش حرارتی، استان اصفهان
 • نادر قلی زاده پاک، حیدر لطفی*، شیدا مرتضایی صفحات 57-82
  ژئوپلیتیک ایران پیوند ناگسستنی ای با همسایگان دارد و می توان گفت که بسیاری از مسائل و چالش های ژئوپلیتیکی ایران ریشه در کشورهای پیرامونی دارند. هدف این مقاله بررسی مسائل ژئوپلیتیکی تاثیرگذار افغانستان به ویژه ترانزیت مواد مخدر و ناامنی مرزی بر امنیت ایران است. سوال اصلی مقاله این است که ژئوپلیتیک افغانستان در حوزه مواد مخدر و ناامنی مرزی چگونه امنیت ایران را متاثر ساخته است؟ نتایج این مقاله نشان می دهد که ایران شاهراه ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه است به نحوی که چالش های ژئوپلیتیکی کشورهای پیرامونی تاثیر چشمگیری بر امنیت و ناامنی آن دارند. کشور افغانستان به دلیل ساختار سیاسی، امنیتی و قومی غیر منسجم، غیرمتمرکز و غیر ملی و نیز اقتصاد سیاه و غیر شفاف و مبتنی بر کشت، تولید و صادرات مواد مخدر به شدت امنیت ملی ایران را در حوزه اقتصادی و مرزی با ناامنی مواجهه ساخته است. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیز مقالات علمی و پژوهشی به تحلیل و تبیین مسائل ژئوپلیتیکی تاثیرگذار افغانستان به ویژه ترانزیت مواد مخدر و ناامنی مرزی بر امنیت ایران پرداخته شود.
  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک افغانستان، امنیت ایران، ترانزیت مواد مخدر، ناامنی مرزی
 • علیرضا اقبالی* صفحات 83-97
  امروزه مطالعه بخشهای مختلف اقتصادی بخصوص با رویکرد سیکلهای تجاری گسترش زیادی پیدا کرده است. رفتار اقتصادی دولتهای مرکزی و یا ایالتی قبل از برگزاری انتخابات از جمله موضوعاتی است که تحت عنوان سیکلهای تجاری سیاسی مطالعه می گردد. مطالعه بر رفتار دولتهای محلی و یا شهرداری ها نیز از جمله حوزه هایی است که از دهه هشتاد آغاز شده است. هدف این مطالعات بررسی رفتار شهرداری ها قبل از انتخابات شورای شهر به منظور اثر گذاری بر چینش آرا می باشد. در این مطالعه به بررسی و برآورد سیکل های تجاری سیاسی با موضوع اثر انتخابات بر روی هزینه ای عمرانی شهرداری های بیست شهر استان خوزستان با استفاده از الگوی ورپنل پرداخته شده است. بودجه شهرداری ها و متغیر دامی انتخابات به عنوان متغیرهای مستقل و هزینه عمرانی شهرداری ها متغیر وابسته این الگو می باشند. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که نمیتوان با قطعیت وجود سیکلهای تجاری سیاسی را برای شهرداری ها متصور بود.
  کلیدواژگان: سیکل های تجاری سیاسی، الگوی ور پنل، شهرداری، استان خوزستان
 • محمدرضا ایدون*، غلامح سین بیگی پور، محمدصادق دهقانیان صفحات 99-114
  در اغلب نقاط ایران که دارای اقلیم خشک و نیمه خشک است، مدیریت منابع آب زیرزمینی از اولویت خاصی برخوردار است .یکی از راه های مفید در تامین آب مورد نیاز بخشهای مختلف در این مناطق و مقابله با بحران خشکسالی، کمک به افزایش ذخایر آب زیرزمینی است .موضوع اصلی این تحقیق مکانیابی سدهای زیرزمینی در حوضه آبریز رودخانه گز در استان هرمزگان است. براین اساس، با استفاده از تحلیل ها و آنالیز های منطقه ای، مدل های ارتفاعی رقومی، اطلاعات ماهواره ای، خصوصیات هیدرولوژیکی، زمین شناسی و هواشناسی در نرم افزار های مناسب به خصوص GIS بصورت سنجش از دور، مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده از تحقیق سه سایت بعنوان گزینه مناسب جهت احداث ساختگاه سدزیرزمینی معرفی گردیده است. پس از بررسی های اولیه و بازدید صحرایی از محل سایت های پیشنهادی، سایت شماره (2) بعنوان سایت مستعد و دارای اولویت اول انتخاب گردید. این سایت به لحاظ زمین شناسی، بر روی واحدهای ماسه سنگی و کنگلومرایی و اندکی شیلی ماسه ای درشت دانه با نفوذپذیری خوب قرار دارد. رسوبات کواترنر شامل آبرفت ها و تراسهای آبرفتی نیز در حاشیه پهنه سیلابی رودخانه گز با نفوذپذیری قابل قبول دیده می شوند. شیب سطحی رودخانه 5/2 % ارزیابی گردید که به لحاظ توپوگرافی، مستعد احداث سد زیرزمینی است. حجم آبگیری مخزن سایت پیشنهادی در هر نوبت برابر با 777600 متر مکعب برآورد و مخزن سد در مدت حدود 69 روز پر خواهد شد. لذا با مدیریت مناسب، امکان آبگیری 4-3 نوبت در سال وجود دارد. بدین ترتیب حجم آبگیری سالانه سد در 4 نوبت، حدود 3.110.400 متر مکعب برآورد می شود.
  کلیدواژگان: سد زیرزمینی، مکان یابی، رودخانه گز، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 • صدیقه پرون*، مریم رضازاده، غلام رضا یاوری صفحات 115-127
  شناسایی ویژگی های طبیعی هر منطقه به خصوص آب و هوا می تواند در امر برنامه ریزی و آمایش سرزمین نقش مهمی ایفا نماید و باعث پیشرفت آن گردد. استان هرمزگان در جنوب کشور قرار گرفته و از نظر بارش، ضعیف و دمای هوا نسبتا بالا می باشد. در این پژوهش سعی گردیده که برای شناسایی نواحی اقلیمی استان به چند شاخص طبقه بندی سنتی مشهور مانند دمارتن، گورزنیسکی، تورنث ویت، آمبرژه، سلیانینوف، ایوانف و دکتر کریمی پرداخته شود و جایگاه مناطق استان در طبقه بندی سنتی مشخص گردد. روش تحقیق به کار رفته در این مطالعه توصیفی - تحلیلی می باشد داده های مورد نیاز از ایستگاه هواشناسی هفت شهرستان حاجی آباد، میناب، قشم، بندرلنگه، رودان، جاسک و بندرعباس طی سال های 1381 تا 1395 جمع آوری شد. بر اساس محاسبات انجام شده برای تعیین نوع اقلیم استان هرمزگان شاخص دمارتن یک نوع اقلیم و شاخص های گورزنیسکی، تورنث ویت، سلیانینوف، ایوانف و دکتر کریمی دو نوع اقلیم و شاخص آمبرژه چهار نوع اقلیم را برای مناطق مختلف استان نشان می دهد. در بیشتر شاخص ها سه شهرستان میناب، حاجی آباد و رودان دارای اقلیم یکسان و دو شهرستان بندرلنگه و جاسک نیز از نظر اقلیمی دارای شباهت بیشتری هستند.
  کلیدواژگان: پهنه بندی اقلیمی، استان هرمزگان، شاخص، کلاسیک، دما، بارش
 • لیلا جلال آبادی*، فاطمه کریمیان پور، حسین سادین، افسانه صدری فرد صفحات 129-140
  با توجه به اینکه کشور ایران از کشورهای بلا خیز دنیا به شمار می رود، لذا برنامه ریزی پیش از وقوع بحران از مسائل مهمی است که باید در برنامه کار سازمان های متولی چون مدیریت شهری، سازمان پیشگیری از حوادث و سایر نهادها و سازمان هایی که هریک به نحوی در اداره و مدیریت شهرها اثرگذارند، قرار گیرد. مدیریت بحران با بهره گیری گسترده از کلیه عوامل موثر در بهینه سازی اقدامات و کاهش خسارات ناشی از بحرانها و مقابله هوشمندانه و برنامه محور با آن پدید آمده است. در سالهای اخیر احداث پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران در دستور کار سازمان پیشگیری و مدیریت بحران در کشور قرار گرفته است. یکی از موارد قابل توجیه قبل از احداث این پایگاه ها، مطالعه، بررسی و انتخاب مکان جغرافیایی مناسب برای استقرار این نوع کاربری هاست. در این پژوهش مکان یابی پایگاه های مدیریت بحران در شهر گرگان مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور در مرحله نخست پارامتر ها و معیارهای موثر در مکان یابی این پایگاه ها شناسایی و تدوین شده اند و با استفاده از مبانی نظری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)به محاسبه وزن معیارها با استفاده از نرم افزار EXOERT CHOICE پرداخته شده است و سپس با توجه به قابلیت سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به عنوان تحلیلگر مکانی در حل مسائل پیچیده شهری و تعریف معیارهای مورد نظر به صورت لایه های اطلاعاتی، از توانایی این سیستم جهت آماده سازی، تلفیق و تحلیل لایه ها بهره گرفته شده است و در نهایت مکان مناسب برای استقرار این پایگاه ها ارائه شده است.
  کلیدواژگان: مکان یابی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، شهر گرگان، پایگاه های مدیریت بحران
 • زهرا حاجی لو، عباس ارغان*، سیدجمال الدین دریاباری، رحمت الله فرهودی صفحات 141-159
  امروزه مدیریت کلانشهرها، با توجه به رشد بی رویه آنها که باعث تخریب محیط زیست و ایجاد مسائل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی عدیده ای شده است ، که نیاز به باز نگری در سیستمهای مدیریتی و قوانین حاکم بر آن ها را دارد. کلانشهر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از دید بسیاری از کارشناسان به مثابه سیاه چاله هایی قلمداد می گردند، که باعث بلعیدن انرژی و سرمایه ملی می گردد، که باید ضرورت توجه به مدیریت شهری واحد را در آنها در اولویت قرار داد. شهر به مثابه سیستم یکپارچه ای است که باید مدیریت آن نیز یکپارچه باشد، و در اینجا می توان از اصلاح مدیریت واحد و یکپارچه شهری استفاده کرد، چون که مدیریت واحد صرفه جویی در هزینه های شهری را به دنبال دارد. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل عوامل موثر بر نظام مدیریت شهری کلانشهر تهران در راستای مدیریت یکپارچه شهری است. پژوهش حاضر به دلیل ایجاد درک و دانشی کاربردی برای مدیران در حوزه مدیریت شهری در کلانشهر تهران و مدیریت یکپارچه شهری بر مبنای هدف از نوع پژوهش های کاربردی و بر مبنای ماهیت داده ها و نحوه گردآوری، از نوع پژوهش های توصیفی-پیماشی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش کارشناسان و متخصصان در حوزه مدیریت شهری در شهر تهران هستند. که بر اساس مدل مفهومی و به صورت تحلیل مسیر عوامل موثر بر ساختار مدیریت شهری و تاثیرات آنها مشخص شد و آنچه حائز اهمیت است نقش کلیدی مشارکت شهروندان در مدیریت یکپارچه شهری از دیدگاه پاسخگویان می باشد. که با توجه به نتایج جدول سوات برای کلانشهر تهران؛ اجماع مسئولان محلی در کلیت لزوم توسعه شهری و ضرورت هماهنگی بین سازمانی، قانونمداری سازمانها و ممانعت از دخالت گروه های غیرمرتبط در وظایف آنان(در سطح ملی و محلی)، الزام به رعایت قوانین و همچنین تغییر آن با توجه به نیازهای روز، پذیرش شمول مردم و فرصت بخشی به آنان در راستای مشارکت در سرنوشت خود و ایجاد زمینه ها و فرصت های بیشتر جهت استفاده از پتانسیلهای بخش خصوصی در اجرای امور پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: مدیریت شهری، مدیریت یکپارچه شهری، مدیران شهری، توانمندسازی، تهران
 • محسن حسن پور، سید محمد موسوی بجنوردی*، مریم ابن تراب صفحات 161-183
  امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری از جمله بنیان های اساسی حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری در قرن بیست و یکم به شما می روند که البته دارای دو دسته ملزومات نرم افزاری و سخت افزاری هستند. حقوق عموما و فقه به ویژه در کشورمان از ملزومات نرم افزاری امنیت ملی، حقوق شهروندی و گردشگری به شمار می روند. یکی از قواعدی که دارای پتانسیل مناسبی برای ارتقای امنیت ملی، حقوق شهروندی و گردشگری در کشورمان است قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار است. سوال اصلی مقاله حاضر این است که قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار چگونه می تواند در راستای امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری نقش آفرینی نماید؟ فرضیه ای را که برای پاسخ گویی به این پرسش در صدد آزمون آن هستیم این است که به نظر می رسد تامین امنیت ملی و حقوق شهروندی و نیز توسعه گردشگری نیازمند به وجود آمدن احساسی همگانی و درونی از امنیت هم در داخل و هم در خارج است و این هدف تنها از طریق ابزارهای مادی و عینی امنیتی تامین نمی شود و قاعده لاضرر و لاضرار می تواند با برنامه ریزی در سطح خرد و کلان به این هدف یاری رساند. نتایج این مقاله نیز نشان می دهد که کاربست قاعده فقهی حقوق لاضرر و لاضرار در حوزه متغیرهای مذکور می تواند هزینه های برنامه ریزی و سیاست گذاری را کاهش و ضمن کاستن از مشکلات اجرایی به ارتقای امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری یاری رساند. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه ای به تحلیل و تبیین نتایج کاربست قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لاضرار در حوزه های امنیت ملی، حقوق شهروندی و توسعه گردشگری پرداخته شود.
  کلیدواژگان: امنیت ملی، حقوق شهروندی، توسعه گردشگری، قاعده لاضرر و لاضرار
 • سعید حق شناس گرگانی*، سیاوش انصاری نیا، محمود قلعه نوعی صفحات 185-205
  در طی قرن گذشته، برخلاف اصول پارادایم توسعه پایدار، فرایند جهانی شدن و رقابت بین المللی سبب شکل گیری یک مسابقه نامحدود برای رشد اقتصادی میان کشورها گردیده است. مواجهه با اثرات منفی چنین رشد اقتصادی (مبتنی بر تولید و مصرف انبوه)، در کنار گسترش توجهات جهانی به مسائل زیست محیطی و ظهور مفاهیمی نظیر تولید پاکیزه، بوم شناسی صنعتی و مشاغل سبز، موجب شده بسیاری از کشورها، مجتمع های صنعتی سبز را به عنوان یکی از ابزارهای تحقق پارادایم توسعه پایدار در زمینه توسعه صنعتی مورد توجه قرار دهند. از این رو، هدف کلی این مقاله "برنامه ریزی یک مجتمع صنعتی سبز متناسب با ویژگی ها، امکانات و محدودیت های شهرستان کرج" می باشد. تحقیق از نوع پژوهش های کاربردی و به شیوه اکتشافی انجام گرفته است. محدوده مطالعه شهرستان کرج است و داده های مورد استفاده همگی داده های ثانویه هستند که به روش اسنادی جمع آوری و تحلیل شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهند که با توجه به قابلیت ها و محدودیت های شهرستان کرج، از میان انواع مجتمع های صنعتی سبز، مجتمع صنعتی سبز کشاورزی برای این شهرستان مناسب می باشد. با توجه به ترکیب بهینه صنایع برای دستیابی به بیش ترین هم افزایی ها در تبادلات آب، انرژی و مواد فرعی و نیز با درنظرگرفتن روندهای گذشته صنعت و کشاورزی شهرستان، این مجتمع با مساحت حدود 160 هکتار شامل مجتمع تبدیل پسماند، خوشه فرآوری موادغذایی، خوشه تولیدکنندگان متراکم مواد غذایی، مزارع و باغات پشتیبان و موسسات آموزشی و برای اشتغال حدود 3000 نفر برنامه ریزی شده و می تواند از سه جنبه تبادل آب، مواد فرعی سیستم و انرژی، به بسته شدن اکوسیستم صنعتی کمک کند و در کنار آن، مزایای شناخته شده کشاورزی شهری را نیز فراهم سازد.
  کلیدواژگان: مجتمع صنعتی سبز، بوم شناسی صنعتی، مجتمع صنعتی سبز کشاورزی، شهرستان کرج
 • آزیتا بلالی اسکویی*، مینو قره بگلو، مینا حیدری ترکمانی صفحات 207-228
  محیط شهر به عنوان منبع و نشانه های تصاویر ذهنی وخاطرات به صورت برجسته ای شکل پذیر است وهر فرد با توجه به تصوراتی که از محیط شهری دارد نسبت به آن حس تعلق می کند. بنابراین شناخت عواملی که منجر به ارتباط محیط شهری با ادراکات ذهنی می گردند امری ضروری است که عدم توجه به آن منجر به گسست فرهنگی می شود و رابطه ای که بین تصورات ذهنی به عنوان امری ثابت و ساختار فیزیکی شهری به عنوان امری متغیر وجود دارد بستری متعادل بین شهر و افراد ایجاد می کند که سبب حضور مردم درآن می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تصاویر ذهنی در ایجاد حس تعلق به محله و رابطه آن با میزان حس تعلق و وابستگی به محله تاریخی شتربان تبریز به عنوان نمونه موردی انجام گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت «توصیفی- تحلیلی» می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت بررسی های میدانی و با استفاده از پرسشنامه می باشد. باتوجه به اهداف وسوال های تحقیق ، از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون Tتک نمونه ای و نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد بین تصویر ذهنی شهروندان وحس تعلق رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد (آزمون دو دامنه،05/0>P،384 n=،64/0r= ).و با توجه به اینکه تصاویر ذهنی کالبدی (001/0 = p و 44/4= t)، تصاویر ذهنی اجتماعی (029/0 = p و 20/2 = t) و تصاویر ذهنی معنایی (001/0 = p و 27/9 = t) بر حس تعلق دارای تاثیر مثبت معنی داری هستند بعد تصاویر ذهنی معنایی با ضریب استاندارد شده (بتا) 47/0 بیشترین تاثیر را بر حس تعلق دارد.همچنین میزان حس تعلق در محله شتربان به طور معنی دار ی بالاتر از حد متوسط می باشد.
  کلیدواژگان: تصاویر ذهنی، حس تعلق، فضای شهری، محله شتربان
 • محمد علی خانی زاده*، محمد تقی رضویان صفحات 229-244
  به جرات می توان گفت همه بخش های درگیر در زندگی انسان در رضایتمندی او از زندگیش خلاصه می شود و متاسفانه محلات بافت قدیمی در سطح نازلی از این حیث قرار دارند. محله سرشور در مرکز تاریخی کلانشهر مشهد از جمله بافتهای ارزشمند تاریخی و در عین حال فرسوده ای است که مواجهه با معضلاتی چون فرسودگی کالبدی، ناکارآمدی عملکردی، مشکلات زیست محیطی و . . . به شدت بر میزان رضایتمندی ساکنین در آن تاثیر گذاشته است. از این رو هدف این پژوهش سنجش مولفه های اثر گذار بر میزان رضایتمندی در بافت می باشد. روش تحقیق تحلیلی - توصیفی و از نوع کاربردی - توسعه ای است. گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابخانه ای-اسنادی (بررسی طرح ها و مکتوبات موجود و...) و میدانی-پیمایشی (مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و...) انجام گرفته است تعداد پرسشنامه ها با استفاده از روش کوکران برابر 80 عدد برآورد گردید و بصورت تصادفی ساده بین ساکنین توزیع و جمع آوری شد. تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با روش تاپسیس صورت گرفته است. یافته های این تحقیق نشان داد که در بین عوامل موثر در ارتقای میزان رضایتمندی در بافت "تمایل به حضور در مراسم مذهبی" با 7116/0 ، دسترسی به مراکز خرید روزانه و هفتگی با امتیاز 649/0 و کیفیت دسترسی به حمل و نقل عمومی با ضریب 6158/0 از جمله عواملی هستند که می توانند در ارتقای شاخص های رضایتمندی در محله سرشوق نقش آفرین باشند. یافته ها مبین این است که حوزه بلافصل و فراگیر محلات نیز تاثیر مستقیمی در رضایتمندی و جهت گیری جهان بینی ساکنین محلات دارند در این راستا بحث های ایدئولوژی در مورد محله مذکور صادق است و گزینه تمایل به حضور در مراسم مذهبی بیشترین امتیاز را کسب نموده است.
  کلیدواژگان: تاپسیس، بافت فرسوده و تاریخی، محله سرشوق، رضایت مندی
 • فروغ خزاعی نژاد* صفحات 245-264
  توسعه روزافزون جمعیت شهری و کاهش کیفیت شرایط زیست در شهرها از یک سو و جایگزینی رویکردهای کیفی به جای توجه به استانداردهای کمی از سوی دیگر باعث طرح و رونق یافتن موضوعاتی نظیر زیست پذیری شهری شده است که در مقیاس ها، قلمروها و ابعاد مختلف قابل بررسی است. بر خلاف روش معمول مطالعات در زمینه زیست پذیری که آن را حاصل شرایط و وضعیت کنونی یک مکان می داند، ایده پژوهش حاضر بر اساس قبول زیست پذیری به عنوان پدیده ای تبعی و منتج از ماهیت عواملی است که تحولات شهر و شهرنشینی را شکل می دهند. از این رو نظر به محدوده مکانی مورد مطالعه که منطقه12 شهر تهران می باشد شناخت و درک زیست پذیری بخش مرکزی شهر تهران منوط به بازشناسی عوامل و فرایندهای تحول نظام شهری تهران در کلیت خود و دگرگونی های بخش مرکزی این شهر به طور خاص است. نتیجه تحقیق که بر پایه مطالعات کتابخانه ای و میدانی (تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری گلوله برفی از اساتید برجسته دانشگاهی و کارشناسان متخصص و منتخب شهرداری منطقه 12 شهر تهران) و آزمون فریدمن برای سنجش میزان اثرگذاری گویه ها انجام شده است نشان می دهد عوامل کلان همچون بسط روابط سرمایه داری، ورود ایران به تقسیم کار جهانی، اقتصاد مبتنی بر نفت، صنعتگرایی، مدرنیزم، تصمیمات، قوانین و طرح های شهری، تحولات جمعیتی و عوامل محیطی ، برخی از مهم ترین عوامل شکل دهنده به تحولات شهر و شهرنشینی تهران و بالتبع وضعیت زیست پذیری بخش مرکزی و منطقه 12 آن است. از این رو وضعیت زیست پذیری یک مکان را می توان به عواملی فراتر از عوامل خرد محلی نسبت داد.
  کلیدواژگان: زیست پذیری، عوامل خرد و کلان، محله، منطقه 12، شهر تهران
 • جمیله توکلی نیا*، حسین یداله نیا صفحات 265-280
  بسیاری از شهرهای کشور با مشکل بافت فرسوده روبرو هستند. از این رو برای حل مشکل و بازآفرینی بافت های فرسوده رویکردهایی مورد استفاده قرار گرفتند، که صرفا کالبدی بوده و ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و فضایی کمتر در نظر گرفته شده است. از رویکردهای جدید که به فعالیت کنشگران اجتماعی در فرآیند بازآفرینی اشاره دارد، رویکرد حکمروایی خوب شهری است. با تاکید بر این نگرش، در این تحقیق سعی شده است تا سطح شاخص های حکمروایی خوب شهری، در فرآیند بازآفرینی محله تجریش مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و برای گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. همچنین اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها در محیط نرم افزاری SPSS با روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون های T تک نمونه ای و فریدمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان می دهد، وضعیت حکمروایی خوب در فرآیند بازافرینی تجریش نامطلوب قرار دارد و بیشترین میانگین را شاخص های مسئولیت پذیری و کارآمدی و شاخص های قانونمداری و چشم انداز استراتژیک با کمترین میانگین در پایین ترین رتبه قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: شاخص، بازآفرینی شهری، محله، تجریش، حکم روایی خوب
 • اسماعیل علی اکبری، سید مهدی موسی کاظمی، منیر یاری* صفحات 281-306
  گردشگری که به عنوان یکی از مهمترین راه های توسعه و رشد اقتصادی در جهان به شمار می رود، در ایران به دلایل فراوان هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. در این میان، شهر سنندج علی رغم جاذبه های کم نظیر گردشگری فرهنگی ، نتوانسته است هماهنگ با این قابلیت های بسیار بالا، صنعت گردشگری خود را متحول سازد.. این پژوهش با هدف توسعه ی راهبردی گردشگری فرهنگی شهر سنندج برای نخستین بار مدل راهبردی Meta-Sowt را در مطالعات گردشگری فرهنگی معرفی کرده است. متاسوات بر مبنای تئوری مبتنی بر منابع می باشد. این تئوری بر این باور است که منابع و قابلیت های منحصر به فرد، عامل اصلی مزیت رقابتی مستمر و پایدار را شکل می دهند. بر این اساس مقاصد گردشگری فرهنگی می توانند با برنامه ریزی راهبردی و شناخت منابع فرهنگی نسبت به رقبا، مزیت های رقابتی پایدار را شناسایی نمایند. در این پژوهش گردشگری فرهنگی شهر سنندج در دو سطح ملی و منطقه ای در رقابت با مقصدهای رقیب، مورد بررسی قرار گرفت. روش این پژوهش توصیفی - تحلیلی است. ابزار پژوهش پرسشنامه مبتنی بر تکنیک متا سوات می باشد که با نظر خواهی از 80 متخصص داده های پژوهش گرد آوری شد .نتایج پژوهش نشان داد، مهم ترین رقیب ملی گردشگری فرهنگی شهر سنندج، شهر شیراز و مهم ترین رقیب منطقه ای شهر همدان می باشد. مهم ترین منبع گردشگری شهر سنندج موسیقی و پوشاک سنتی است. در بین عوامل خارجی افزایش انگیزه سرمایه گذاری دارای بالاترین ضرورت و قدرت است، امنیتی بودن منطقه دارای ضرورت بالا و قدرت متوسط است، تنوع و غنا بخشیدن به اقتصاد محلی، ایجاد تعادل منطقه ای و توجه بیشتر شهر و شورای شهر دارای قدرت بالا و ضرورت کمی هستند.
  کلیدواژگان: گردشگری فرهنگی، سنندج، متاسوات
 • علی دریابیگی زند*، مریم ربیعی ابیانه، حسن هویدی صفحات 307-318
  در هر سال نزدیک به 400 فروند هواپیما در سراسر جهان از رده خارج می شوند. بدلیل توسعه صنعت حمل و نقل هوایی این تعداد بطور مداوم در حال افزایش است و انتظار می رود که تعداد هواپیماهای خارج از رده طی 20 سال آینده به 12000 تا 14000 برسد. یکی از بزرگترین مشکلات برای هواپیماهای مستعمل چگونگی از رده خارج کردن آنها است. هدف از انجام این تحقیق بررسی گزینه های مناسب مدیریت هواپیماها در مرحله پایان حیات با تمرکز بر گزینه بازیافت فلزات (آلومینیوم) به لحاظ اثرات محیط زیستی و اقتصادی آن بوده است. لذا در این مطالعه ابتدا به تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی ناوگان هوایی کشور پرداخته شده. سپس مقدار آلومینیوم قابل بازیافت از هواپیماهای خارج از رده، میزان ذخیره انرژی و کاهش انتشارات CO2 در نتیجه بازیافت آلومینیوم و همچنین ارزش اقتصادی آلومینیوم قابل بازیافت محاسبه گردیده است. یافته ها حاکی از آن بود که با بازیابی آلومینیوم از هواپیماهای خارج از رده در ناوگان هوایی کشور، صرفه جویی در انرژی به میزان MJ 157358565.616، کاهش انتشارات CO2 به میزان kg 12539971.392 و سود مالی به میزان 194830064000 ریال حاصل می گردد. با توجه به فراهم آوردن مزایای قابل توجه محیط زیستی و اقتصادی، بازیافت مواد و قطعات هواپیما گزینه مناسب برای مدیریت هواپیماها در مرحله پایان حیات به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: پسماند، صنایع هوایی، هواپیمای مستعمل، بازیابی، ردپای کربن
 • مهدی پاشازاده، بختیار عزت پناه، حسین نظم فر* صفحات 319-331
  صنعت گردشگری،صنعتی درآمدزا است که موجب ایجاد کارآفرینی درگستره محلی و ملی می شود و درنهایت توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی را در پی دارد و موجب ایجاد رشد در بخش ملی می شود. یکی از مهم ترین عوامل توسعه گردشگری برخورداری شهرها از پتانسیل ها و جاذبه های قوی در این زمینه می باشد.پژوهش حاضر که به منظور ارزیابی و بررسی پتانسیل آرامگاه شمس تبریزی در توسعه گردشگری و جذب گردشگر در شهر میانه اندام خوی صورت گرفته است،به لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های کاربردی توسعه ای که روش گرد آوری داده های آن روش اسنادی و مطالعات کتابخانه ای همچنین پیمایش میدانی با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته و مشاهده است.جمعیت آماری تحقیق گردشگران شهر خوی در تابستان 1396بوده و نمونه ها به صورت تصادفی ساده - در دسترس انتخاب،و در مجموع تعداد 200 پرسشنامه توزیع،تکمیل و جمع آوری شد.تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های one sample t- testو ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت که برای تحلیل توسط نرم افزار پس از حذف پرسشنامه های مخدوش و ناقص تعداد 185 پرسشنامه کامل جهت ارزیابی مورد تایید قرار گرفت.یافته های پژوهش حاکی از آن است که وجود آرامگاه شمس تبریزی در شهر خوی به عنوان بزرگترین ظرفیت در جذب گردشگران داخلی و خارجی بسیار موثر بوده و این مقبره،کانون فرهنگی بسیار قوی در این شهرستان برای توسعه گردشگری می باشد.
  کلیدواژگان: شمس تبریزی، گردشگری، شهرخوی، آزمون پیرسون، اماکن تاریخی - فرهنگی
 • گلناز هاشم نیا، نصرالله مولایی هشجین، محمد باسط قرشی مینا آباد‏‏، تیمور آمار حاجی شیرکیا* صفحات 333-346
  تغییرکاربریاراضیکشاورزیتوجهبرنامه ریزانرابه رعایت نکات اصول توسعه پایدار روستایی معطوف می دارد. کاربری اراضی کشاورزی ازمهم ترین اجزای ساختار اکولوژیک می باشدکه باعث استمرارفرایندهای اکولوژیک درسکونتگاه ها می گردد. با تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیامدهایی از قبیل اقتصادی،مدیریتی برنامه ریزی، محیطی، اجتماعی و فیزیکی کالبدی به وجود می آید که در این تحقیق اهدف سنجش تغییرات کاربری اراضیک شاورزی وپیامدهای کالبدی در بخش خمام در دو دهه اخیرصورت گرفته است. بدین منظور با به کارگیری روش تحقیق توصیفی- تحلیلی،روش جمع آوری اطلاعات اسنادی ومیدانی،فن مشاهده بوده و سوال اساسی براین محور بوده است که پیامدهای کالبدی سکونتگاه های روستایی ناحیه مطالعاتی متاثر از تغییر کاربری اراضی زمین کدامند؟بدین سان ابتداتغییرات کاربری های اراضی کشاورزی درطی مشاهدات میدانی استخراج گردید، همچنین نقشه تحولات کاربری اراضی نواحی روستایی بخش خمام طی سالهای 75،85،95 توسط نرم افزار GIS ترسیم و نیز تحلیل کاربری اراضی ساخته شده،کشاورزی و جنگلی در طی این سالها انجام و نیزمصاحبه ای ازدهیاران وشوراهای اسلامی بخش درزمینه تغییرات کاربری اراضی کشاورزی بعمل آمدنتایج نشان میدهدنتیجه این بررسی نشان دادکه اراضی زیادی اختصاص به خانه های دومی افت هاست بطوریکه مشاهدات میدانی وخروجی های پرسشنامه بیانگرآن است که سطح وسیعی ازباغات واراضی زراعی به خصوص درروستاهای بزرگتروروستاهای هدف گردشگری تغییرکاربری داده وتبدیل به خانه های دوم،شهرکهای توریستی شده است.همچنین یافته هابیانگرآن است که بیشتراثرات گردشگری براراضی باغی وزراعی میباشد. بطوریکه در طی دو دهه اخیر اراضی باغی تغییر کاربری یافته و مشاغل خدماتی بیشتر از گذشته شده است. 
  کلیدواژگان: پیامد، کالبد، تغییرکاربری، اراضیکشاورزی، روستا، بخشخمام
 • حسن میرزایی، نصرالله فلاح تبار*، علیرضا استعلاجی صفحات 347-362
  گردشگری روستایی یکی از اشکال گردشگری گذران اوقات فراغت می باشد که امروز به دلیل مشکلات و انواع آلودگی های شهری افراد ساکن درشهر از آن جهت گذران اوقات فراغت بهره می برند تا حدودی از نظر روحی روانی و جسمی آمادگی کافی جهت کارهای روز مره آن خود در شهر را بدست بیاورند. یکی از راه های توجه به روستاها و محرومیت زدایی از آنها، کمک به حفظ و گسترش جاذبه ها و زمینه های مورد علاقه گردشگران در روستاها، متناسب با شرایط محلی روستاها است. برنامه ریزی برای توسعه صنعت گردشگری و اجرای طرح های آن با مشارکت مردم و نهادهای محلی، می تواند در حاشیه خود باعث توسعه کسب و کار و بهبود شرایط محیطی روستا شود. دولت ها توجه جدی به توسعه گردشگری روستایی برای تحقق اهداف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داشته اند و در ایران نیز همگام با برنامه های توسعه کلان و ملی، در این بخش نیز اقداماتی صورت گرفته است. با توجه به اهمیت و نقش گردشگری روستایی و وظایف حاکمیتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در برنامه ریزی و سیاست گذاری کلان کشور در این حوزه، اقدامات و برنامه هایی را با عناوین و موضوعات مختلف توسعه ای انجام شده است. برای تحقق اهداف و برنامه ریزی عملیاتی و کاربردی نسبت به شناسایی روستاهای با قابلیت و توان گردشگری به عنوان مناطق روستایی پیشتاز تحت عنوان روستاهای هدف گردشگری اقدام نموده است که در هر استان به تناسب ظرفیت آن، تعدادی روستا را شامل می شود و در استان گیلان 5 روستای هدف گردشگری مصوب و دارای مطالعه در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی با هدف کاربردی و منظور از این پژوهش ارائه الگوهای بهینه توسعه گردشگری در روستاهای مورد نظر استان گیلان بود. روش انجام پژوهش مطالعه کتابخانه ای و جمع آوری داده میدانی به روش پیمایشی انجام گرفت. تحلیل داده ها از طریق آزمون های Tتک نمونه ای، تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و توکی بهره گرفته شد. نتایج آن در همه روستاها نشان از ارتباط بین توسعه گردشگری روستایی در روستاهای هدف گردشگری استان گیلان و مولفه های اثرگذار بر الگوهای اجرایی در محدوده مورد مطالعه بود. در پایان بر اساس نتایج مطالعات میدانی، شرایط توپوگرافی و طبیعی روستا، مشاهدات و مصاحبه های شفاهی با اهالی روستا، ارائه الگوی اجرایی گردشگری متناسب با هر روستا اقدام گردید.
  کلیدواژگان: روستاهای هدف گردشگری، توسعه گردشگری روستایی، برنامه اجرایی، استان گیلان
 • حسین نظم فر، سمیه محمدی حمیدی*، سید مصطفی حسینی، فرزانه سادات حسینی جنبذی صفحات 363-379
  گردشگری روستایی یکی از اشکال گردشگری گذران اوقات فراغت می باشد که امروز به دلیل مشکلات و انواع آلودگی های شهری افراد ساکن درشهر از آن جهت گذران اوقات فراغت بهره می برند تا حدودی از نظر روحی روانی و جسمی آمادگی کافی جهت کارهای روز مره آن خود در شهر را بدست بیاورند. یکی از راه های توجه به روستاها و محرومیت زدایی از آنها، کمک به حفظ و گسترش جاذبه ها و زمینه های مورد علاقه گردشگران در روستاها، متناسب با شرایط محلی روستاها است. برنامه ریزی برای توسعه صنعت گردشگری و اجرای طرح های آن با مشارکت مردم و نهادهای محلی، می تواند در حاشیه خود باعث توسعه کسب و کار و بهبود شرایط محیطی روستا شود. دولت ها توجه جدی به توسعه گردشگری روستایی برای تحقق اهداف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داشته اند و در ایران نیز همگام با برنامه های توسعه کلان و ملی، در این بخش نیز اقداماتی صورت گرفته است. با توجه به اهمیت و نقش گردشگری روستایی و وظایف حاکمیتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در برنامه ریزی و سیاست گذاری کلان کشور در این حوزه، اقدامات و برنامه هایی را با عناوین و موضوعات مختلف توسعه ای انجام شده است. برای تحقق اهداف و برنامه ریزی عملیاتی و کاربردی نسبت به شناسایی روستاهای با قابلیت و توان گردشگری به عنوان مناطق روستایی پیشتاز تحت عنوان روستاهای هدف گردشگری اقدام نموده است که در هر استان به تناسب ظرفیت آن، تعدادی روستا را شامل می شود و در استان گیلان 5 روستای هدف گردشگری مصوب و دارای مطالعه در این پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی با هدف کاربردی و منظور از این پژوهش ارائه الگوهای بهینه توسعه گردشگری در روستاهای مورد نظر استان گیلان بود. روش انجام پژوهش مطالعه کتابخانه ای و جمع آوری داده میدانی به روش پیمایشی انجام گرفت. تحلیل داده ها از طریق آزمون های Tتک نمونه ای، تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و توکی بهره گرفته شد. نتایج آن در همه روستاها نشان از ارتباط بین توسعه گردشگری روستایی در روستاهای هدف گردشگری استان گیلان و مولفه های اثرگذار بر الگوهای اجرایی در محدوده مورد مطالعه بود. در پایان بر اساس نتایج مطالعات میدانی، شرایط توپوگرافی و طبیعی روستا، مشاهدات و مصاحبه های شفاهی با اهالی روستا، ارائه الگوی اجرایی گردشگری متناسب با هر روستا اقدام گردید.
  کلیدواژگان: روستاهای هدف گردشگری، توسعه گردشگری روستایی، برنامه اجرایی، استان گیلان
 • وجیهه قربان نیا خیبری*، میرمهرداد میرسنجری، هومان لیاقتی، محسن آرمین صفحات 381-401
  گردشگری طبیعت (اکوتوریسم) پایدارترین شکل توریسم است به گونه ای که امروزه از آن به عنوان یکی از معیارهای مهم توسعه یافتگی نام برده می شود. در این تحقیق پس از تهیه نقشه 17 شاخص گردشگری طبیعت شامل ارتفاع از سطح دریا، تراکم پوشش گیاهی، تیپ پوشش گیاهی، کاربری اراضی و پوشش زمین، شیب (از لحاظ جذب گردشگر)، جهت جغرافیایی، شیب (از لحاظ پایداری دامنه)، حساسیت به فرسایش، حساسیت به زمین لغزش، حساسیت به زمین لرزه، فاصله از جاده، فاصله از رودخانه، فاصله از چشمه و چاه، فاصله از روستا، فاصله از شهر، فاصله از جاذبه های گردشگری طبیعی و فاصله از امامزاده، نقشه مناطق پتانسیل توسعه گردشگری طبیعت در شهرستان دنا در شمال استان کهگیلویه و بویراحمد با مساحتی بالغ بر 1575 کیلومتر مربع با استفاده از کمیت سنج های فازی و سناریوهای مختلف تصمیم گیری تحت الگوریتم OWA تهیه شد. بر اساس فرایند تحلیل شبکه ای، شاخص حساسیت به زمین لغزش و جهت جغرافیایی به ترتیب دارای بیشترین و کمترین اهمیت نسبی راجع به شناسایی مناطق توسعه اکوتوریسم در بین شاخص های مورد بررسی بودند. مناطق مناسب برای توسعه اکوتوریسم در شهرستان دنا از کل مساحت منطقه در سناریوی تصمیم گیری به شدت خوشبینانه تا نبود هیچ منطقه مناسبی در سناریوی تصمیم گیری به شدت بدبینانه است. در سناریوی تصمیم گیری به شدت خوشبینانه اگر حداقل یکی از شاخص ها در منطقه برای گردشگری طبیعت مناسب تشخیص داده شود، آن منطقه در نقشه تلفیقی نهایی مناسب گردشگری طبیعت قلمداد می شود. در سناریوی تصمیم گیری به شدت بدبینانه باید همه شاخص ها در منطقه برای گردشگری طبیعت مناسب تشخیص داده شوند تا آن منطقه در نقشه تلفیقی نهایی مناسب گردشگری طبیعت باشد.
  کلیدواژگان: گردشگری طبیعت، فرایند تحلیل شبکه ای، کمیت سنج فازی، سناریوی تصمیم گیری، شهرستان دنا
 • عباس کوهی*، محمد صادق صبوری، روح الله سمیعی صفحات 403-427
  در هر سازمان اعم از تولیدی و خدماتی، مهم ترین عامل جهت حفظ و بقای سازمان، مشتریان آن ها هستند. از طرف دیگر بهترین مسیر برای پیروزی در رقابت مشتری مداری و کسب رضایت مشتری است؛ زیرا محرک اصلی در سازمان های تجاری که به دنبال بهبودهای عمده در مسیر پیشرفت خویش هستند، مشتریان آن سازمان ها هستند. از این رو مدیریت دانش سازمانی اهمیت بسیار دارد. هدف اصلی این تحقیق عبارت است بررسی نقش مدیریت دانش سازمانی در افزایش میزان رضایتمندی مشتریان بانک صادرات استان گلستان. سوال اصلی مقاله این است که آیا مولفه های جغرافیایی مدیریت دانش سازمانی در افزایش میزان رضایتمندی مشتریان نقش دارد؟ برای پاسخگویی به این سوال اصلی فرضیه ای را که در صدد آزمون آن هستیم این است که به نظر می رسد مدیریت دانش سازمانی در افزایش میزان رضایتمندی مشتریان تاثیر مثبت و معنادار دارد. تحقیق حاضر از نظر نوع هدف کاربردی و از نظر نوع روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. روش کتابخانه ای، عمدتا به منظور مطالعه ادبیات موضوع و بررسی سابقه تحقیق و آشنایی با تجربیات صورت گرفته و شناخت مدیریت دانش سازمانی در داخل و خارج از ایران مورد استفاده قرار گرفت. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه و به روش خوشه گیری چند مرحله ای جمع آوری شده اند. جامعه آماری تحقیق نیز شامل کارمندان بانک صادرات استان گلستان است. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق کارمندان بانک صادرات استان گلستان است. برای برآورد حجم نمونه از جدول مورگان استفاده می کنیم. حجم نمونه برابر با 54 نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که پایایی آن 88/0 بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج پایان نامه نشان داد که مدیریت دانش سازمانی در افزایش میزان رضایتمندی مشتریان بانک صادرات استان گلستان تاثیر مستقیم و معنی داری دارد و همه مولفه های جغرافیایی مدیریت دانش سازمانی بر رضایتمندی مشتریان تاثیر مستقیم و معنی داری دارند.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش سازمانی، مولفه های جغرافیایی، رضایتمندی مشتریان، بانک صادرات استان گلستان
 • سید امیر شمس نیا* صفحات 429-444
  درجه حرارت یکی از مهمترین پارامترهای اقلیمی موثر بر عملکرد محصولات است. در پژوهش حاضر آستانه های بحرانی تنش گرمایی جهت کشت گندم در استان فارس مورد ارزیابی قرار گرفته و براساس نتایج حاصله معادلاتی جهت هریک از آستانه های بحرانی ارائه گردیده است. بدین منظور اطلاعات14ایستگاه همدیدی فعال استان فارس انتخاب گردید. باتوجه به شرایط آب وهوایی منطقه سه آستانه دمایی30، 35 و 40 درجه سانتیگرادانتخاب شدندوروزهایی که دمای بیشینه روزانه آن ازاین آستانه هابیشتربوده،تحت بررسی قرار گرفتند. همچنین به دلیل اهمیت تنش گرمایی درشب،تعدادروزهایی که دمای هوای کمینه از20درجه سانتیگرادبیشتربود،نیزتعیین گردیددر نهایت باتوجه به نتایج بدست آمده پهنه بندی تنش های گرمایی در استان فارس ارائه گردید.نتایج نشان داد بخش های جنوبی استان فارس عمدتا شامل لارستان، مهر و خنج و بخش های شمال غربی شامل ممسنی و کازرون بیشتردرمعرض تنش گرمایی قراردارندودراین میان لارستان و ممسنی بیشتر ازسایرمناطق ازاین تنش آسیب میبینند. در عمده موارد، دوره تنش گرمایی منطبق با دوره جوانه زنی و گلدهی کشت گندم در استان فارس است. لذا در برخی مناطق تطابق مناسب اقلیمی با کشت گندم وجود ندارد. نقشه های ارائه شده و تحلیل عوامل جوی وبررسی پیشینه اثرات این عوامل به مدیران بخش کشاورزی کمک میکندتابتواننداحتمال رویدادهای مطلوب یانامطلوب جوی رادرمراحل بعدی نموگیاهی بادقت بالایی تخمین زنند.
  کلیدواژگان: درجه حرارت، تنش گرمایی، پهنه بندی، استان فارس
 • مهسا فرامرزی*، علی زینالی عظیم صفحات 445-458
  مقاله ی حاضر در مورد ارزیابی عملکرد مدیریتی شهر تبریز پس از استقرار شورای اسلامی شهر می باشد. مدیریت شهری در جهان رو به توسعه دارای ضعفها و قدرتهایی است که یکی از مهمترین نهادها که میتواند به توسعه ی مدیریت شهری کمک کند تشکیل شوراهای شهری می باشد، که در ایران هم با عنوان شورای اسلامی شهر مطرح شده است ، اما به دلیل عدم برنامه ریزی دقیق با مشکلاتی مواجه شده اند، هدف نهایی تحقیق ارزیابی عملکرد مدیریتی شورای اسلامی کلانشهر تبریز از نظر عملکرد اثر بخشی شوراها از بعد برنامه ریزی، اجرا، نظارت در مدیریت کلانشهر تبریز و ایجاد بستر مناسب برای عملکرد شوراها در زمینه هماهنگی های لازم با نهادهای مسئول شهری برای تحقق مدیریت یکپارچه کلانشهر تبریز می باشد. بنابراین سوالی که در رابطه مطرح می شود این است که آیا شورای اسلامی کلانشهر تبریز از نظر مدیریتی پس از استقرار شورای اسلامی عملکرد مناسبی داشته است؟ روش تحقیق حاضر توصیفی و کاربردی می باشد. به طوریکه این بررسی از نظر هدف یک مطالعه توسعه ای است و از نظر زمان یک بررسی مقطعی تلقی می شود. جامعه ی آماری پژوهش شامل تمامی کارمندان شهرداری مناطق 10 گانه شهر تبریز و تعدادی از ساکنین شهر تبریز می باشد که از طریق جدول مورگان بدست آمده است و همچنین از طیف لیکرت استفاده گردیده است. در تحلیل آماری یافته ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید. نتایج های بدست آمده از تحقیق نشان داد که عملکرد مدیریتی شورای اسلامی کلانشهر تبریز در سطح مناسبی بوده است.
  کلیدواژگان: مدیریت، مدیریت شهری، یکپارچگی مدیریت شهری، شورا، شورای اسلامی شهر تبریز
 • سعیده فیضی، رسول درس خوان*، حسن ستاری ساربان قلی صفحات 459-475
  امروزه سیما و منظر شهری تحت تاثیر اغتشاشات و نابسمانی بصری چهره ای نامطلوب به خود گرفته که این امر باعث شده در این تحقیق به بررسی نقش زیباسازی در ارتقاء کیفیت منظر شهری با هدف تحلیل و ارزیابی چگونگی ارتباط مابین منظر شهری و بلندمرتبه ها دربلوار 45 متری ائل گلی تبریز جهت افزایش کیفیت بصری منظر شهری محدوده مورد مطالعه مابین ورودی ائل گلی تا میدان خیام پرداخته شود. روش تحقیق عمدتا توصیفی، تحلیلی و میدانی است. مهم ترین بخش تحقیق که به آزمون یافته های آن می پردازد بر اساس روش مطالعات میدانی، عکسبرداری، مشاهدات عینی در خیابان ائل گلی در محدوده مورد مطالعه انجام می گیرد که با استفاده از پرسشنامه، تحلیل کارشناسانه و کتابخانه ای به برداشت های میدانی در دو سمت خیابان درمحدوده موردمطالعه پرداخته خواهد شد. جامعه آماری مشتمل برکارشناسان و مدیران این حوزه اساتید و دانشجویان رشته معماری و شهروندان شامل کسبه، ساکنین و رهگذر در محدوده مورد مطالعه می باشد. تحلیل داده ها ازطریق نرم افزارSPSS انجام می شود. ضمنا با توجه به اینکه مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای بخشهای کیفیت عینی و ذهنی پرسشنامه به ترتیب برابر با 0.697 و 0.613 می باشد. لذا پایایی هر دو بخش قابل قبول می باشد. نتایج بدست آمده از این تحقیق بر این امر دلالت دارد که در ارزیابی کیفیت عینی، سه گروه پیشنهادی به ترتیب مدیران، شهروندان، کارشناسان و متخصصان بیشترین نارضایتی را از وضع موجود دارند در صورتی که در ارزیابی کیفیت ذهنی اهمیت سه گروه پیشنهادی به ترتیب شهروندان، مدیران، کارشناسان و متخصصان می باشد.
  کلیدواژگان: کیفیت عینی، کیفیت ذهنی، منظر شهری، خیابان ائل گلی
 • تینا گنجی*، وحید مشفقی، لعلا جهان شاه لو صفحات 477-490
  تغییر در الگوی تحرکات فضایی یکی از عواملی است که بر سازمان فضایی مناطق کلانشهری تاثیرگذار است. این الگو تحت تاثیر چگونگی توزیع فعالیت ها-با مقیاس منطقه ای- در سطح مناطق کلانشهری است. به نظر می رسد توزیع فضایی مراکز دانشگاهی به عنوان یک نوع فعالیت که جریان هائی در سطوح درون منطقه ای و بین منطقه ای و ملی راسبب می شود، می تواند بر سازمان یابی فضایی مناطق تاثیر گذار باشد. در این پژوهش با تحلیل روند تغییرات شاخص های تبیین کننده سازمان فضایی مناطق بر پایه تحلیل سلسله مراتبی و شبکه ای مبتنی بر روش های کمی و تحلیل های رابطه ای، به تحلیل تاثیر ایجاد واحدهای آموزشی بر تعاملات فضایی منطقه کلانشهری تهران در بازه زمانی 1375-1392 پرداخته شده است. بر اساس نتایج تحلیل ساختار شبکه شهری نتیجه شد که در طی دوره بررسی ساختار شبکه شهری منطقه به سوی تعادل حرکت کرده است. همچنین از بررسی های انجام شده با استفاده از شاخص های آنتروپی شبکه، شدت پیوندها، مرکزیت نقاط مشخص شد، ایجاد واحدهای دانشگاه آزاد واقع بر محور فیروزکوه و هراز در پدید آمدن کانون های اصلی جذب جریان سفر و ارتقا نقش پذیری آنها در شبکه نقش کاتالیزور را داشته اند و این روند در سال های گذشته شدت بیشتری یافته است. اما از عوامل تاثیر گذار بر تغییر ساختار شبکه منطقه کلانشهری تهران از الگوی تک مرکزی به سمت الگوی چند مرکزی محسوب نمی شوند.
  کلیدواژگان: شبکه شهری، منطقه شهری چند مرکزی، تحلیل شبکه، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 • محمد غفاری*، محمد نعمت پور، امید عشریه صفحات 491-506
  امروزه وفاداری گردشگر یکی از معیارهای مهمی تقلی می شود که می تواند تعیین کننده میزان موفقیت مقاصد گردشگری باشد. لذا مقاصد گردشگری می توانند با ایجاد یک برند قوی و منحصربفرد تعداد بیشتری از گردشگران را به سوی خود جذب کرده و آنها را وفادار سازند. به همین دلیل شخصیت برند مقصد گردشگری و تاثیری که این مفهوم می تواند بر نیات رفتاری گردشگر داشته باشد یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه مقاصد گردشگری در طول سال های اخیر بوده است. هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر شخصیت برند مقصد گردشگری بر همخوانی خودپنداره گردشگر و تمایل به بازدید مجدد از مقصد گردشگری است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر روش جمع آوری داده ها نیز توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل آن دسته از گردشگران خارجی است که در تابستان 1395 به شهر تهران سفر کرده اند و از پل طبیعت در این شهر بازدید کرده اند. از این جامعه نمونه ای به حجم 216 نفر و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. برای گردآوری داده های پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ای حاوی 30 سوال بر اساس مرور ادبیات پژوهش طراحی شد. قبل از جمع آوری داده های پژوهش، روایی و پایایی پرسشنامه مورد نظر مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد. به منظور بررسی داده های پژوهش و آزمون فرضیه های پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد ابعاد شخصیت برند مقصد گردشگری تاثیر مثبتی را بر همخوانی خودپنداره گردشگر و قصد بازدید مجدد وی از مقصد گردشگری تهران دارد. بخش دیگری از نتایج پژوهش حاضر نشان داد همخوانی خودپنداره گردشگر تاثیر معنی داری بر بازدید مجدد از مقصد گردشگری تهران دارد.
  کلیدواژگان: شخصیت برند، شخصیت مقصد، میل به بازدید مجدد، هم خوانی خودپنداره
 • علی خضرلوی اقدم، کریم حسین زاده دلیر*، علیرضا سلطانی صفحات 507-521
  گردشگری در جهان به عنوان یکی از صنایع سودآور مورد توجه کشورها میباشد. در کشور ایران باتوجه به اینکه دارای ارزش های تاریخی، فرهنگی و طبیعی غنی میباشد میتوان با برنامه ریزی مناسب، گردشگر زیادی جذب کرد که دراین میان بافت تاریخی شهر خوی از نظر میراث فرهنگی و جاذبه های توریستی از ارزش های بسیار بالایی برخوردار است. در این مقاله به دنبال بررسی رابطه بین باززنده سازی بافت تاریخی و گسترش گردشگری و شناسایی مهمترین معیارهای تعیین کننده جهت باززنده سازی بافت تاریخی شهر خوی با رویکرد گردشگری میباشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف در زمره پژوهش های کاربردی و به لحاظ روش تحقیق پیمایشی و جامعه آماری افراد بالای 18 سال و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 379 نفر برای شهروندان و 20 نفر کارشناسان بافت تاریخی شهر خوی به عنوان نمونه ی آماری برآورد گردید. شیوه نمونه گیری، نمونه گیری ترکیبی هدفمند است و به تعداد 379 پرسشنامه در بین سرپرستان خانوار محدوده مورد مطالعه توزیع گردید. چهار معیار کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی به عنوان معیارهایی برای ارزیابی باززنده سازی بافت تاریخی شهر خوی با رویکرد گردشگری انتخاب گردید و به منظور تحلیل داده ها، از آزمون رگرسیون خطی چند متغیره و فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) استفاده شده است. بر اساس فرایند تحلیل شبکه ای در بافت تاریخی شهر خوی معیار اقتصادی و کالبدی بیشترین تاثیر را در باززنده سازی بافت تاریخی شهر خوی از نظر کارشناسان دارد و با توجه به مدل رگرسیون خطی چند متغیره معیار اقتصادی جهت باززنده سازی با رویکرد گردشگری بیشترین اهمیت و اولویت را کسب کرده است.
  کلیدواژگان: باز زنده سازی شهری، بافت تاریخی، مدل تحلیل شبکه ای، شهر خوی
 • حمیدرضا دانش پور، نوید سعیدی رضوانی*، محمدرضا بذرگر صفحات 523-540
  شکوفایی مفهومی گسترده است که در سال 2012 توسط سازمان ملل در ارتباط با توسعه متعادل و هماهنگ در محیطی همراه با انصاف و عدالت مطرح شده است.این مفهوم توسط سازمان ملل با شش متغیر شامل 1- عوامل بهره وری2- نظارت شهری3- پایداری زیستی4- شمول اجتماعی4- کیفیت زندگی 5- توسعه زیرساخت و 6- حکمرانی و قانون گذاری شهری معرفی گردید. از طرفی مفهوم دسترسی از سوی اکثر نظریه پردازان برنامه ریزی شهری به صورت یک معیار مهم در ارتقاء کیفیت زندگی شهری مطرح شده است. در این پژوهش با رویکردی تحلیلی - توصیفی و با هدف تعیین وضعیت دسترسی و عوامل موثر بر آن در مناطق مختلف شهر شیراز به بررسی تاثیرات این شاخص در بهبود شاخص شکوفایی شهری پرداخته شده است. در این راستا با استفاده از منابع کتابخانه ای ابتدا به واکاوری مفاهیم شکوفایی شهری و دسترسی پرداخته و سپس به برسی وضعیت مناطق شهر براساس این مفاهیم پرداخته شده است. در ادامه جهت کمی سازی و گردآوری داده های مورد نیاز هر شاخص وبمنظور دستیابی به هدف تحقیق پرسشنامه های مقایسات زوجی طراحی و بین 60 کارشناس توزیع شد که با بررسی های اولیه 30 پرسش نامه از فرآیند تحقیق حذف گردید. جهت تحلیل داده ها و سنجش شاخصهای شکوفایی شهری و دسترسی در مناطق از مدل AHP-FUZZY استفاده گردیده است که با توجه به اوزان به دست آمده، شاخص دسترسی با ضریب اهمیت(0.143)، از امتیازی بالائی برخوردار شده است و در بین شاخصهای شکوفایی شهری در رتبه چهارم قرار گرفته است که می تواند دلیلی بر اثبات قرارگیری این شاخص در بین شاخص های اصلی شکوفایی شهری باشد.
  کلیدواژگان: شکوفایی شهری، دسترسی، شهر شیراز، مدل FAHP
 • مهدی خلیلی*، سید ابوالفضل رضوی صفحات 541-559
  جغرافیای عراق عجم در عهد ایلخانی چه تاثیری در نظام آموزشی دوره مورد بحث داشته است؟ سهم عراق عجم از بازسازی ساختارهای علمی- آموزشی دوره ی مسلمانی ایلخانان را چگونه می توان ارزیابی نمود؟ تبیین بهتر این مسئله نیازمند تامل در کدام بسترهای سیاسی- اجتماعی و فرهنگی ست که همزمان با این دوره در جامعه ی ایران در حال وقوع بوده است؟ به نظر می رسد که تلاش برای پاسخ دادن به این پرسش های مهم مستلزم درک و دریافتی مناسب از پاره ای مولفه های ساختاری مرتبط با یکدیگر باشد. موقعیت استراتژیک و پر اهمیت ولایت عراق عجم از منظر مناسبات تجاری و بازرگانی و نقش مهمی که این منطقه در پیوند میان پایتخت های ایلخانان در شمال غرب ایران با دیگر مناطق فلات مرکزی ایفا می نمود، تمایز ولایت عراق عجم با مراکز شهری جنوب و جنوب غرب ایران از منظر شدت آسیب های وارده در نتیجه هجوم اولیه ی مغولان، لزوم بازسازی مراکز شهری ایران پس از دوره ی مسلمانی ایلخانان، تحول در ساختار مملکت داری ایلخانان در دوره ی مسلمانی و ضرورت پایبندی به پاره ای مقتضیات درونی الگوهای جدید حکومتداری و دلایل دیگر، جملگی را می توان به مثابه ی مجموعه ای از عوامل در کنار هم نهاد تا تاثیر جایگاه جغرافیایی عراق عجم در تحول نظام آموزشی عهد ایلخانی به ویژه در دوره ی مسلمانی ایلخانان را تببین نمود. در این پژوهش تلاش می شود تا به روشی توصیفی- تحلیلی صحت یا عدم درستی این دو گزاره به آزمون گذاشته شود.: 1. میان چند مولفه ی بسیار مهم مانند مسلمانی ایلخانان، توجه به احیای نهادهای علمی- آموزشی و نیز ظرفیت های محیطی و جغرافیایی عراق عجم رابطه ای قابل تامل وجود داشت 2. با توجه به حجم آسیبی که شهرهای عراق عجم از هجوم مغولان دیدند، در برخی شهرهای این منطقه رونق پیشین تکرار نشد اگر چه در برخی شهرهای این ولایت همچنان رونق این نهادها تا حدودی چشمگیر بود.
  کلیدواژگان: تاثیر جغرافیایی، عراق عجم، دوره مسلمانی ایلخانان، نهادهای علمی- آموزشی
 • الهام مدیری*، داود براری تاری، ابراهیم امیری، یوسف نیک نژاد، هرمز فلاح، مهدی خزایی صفحات 561-572
  برنج (Oryza sativa L) یکی از محصولات زراعی است که در اقلیم های گرم و مرطوب با بارش نسبتا زیاد و یا مناطق غنی از آب های سطحی و زیر زمینی قابلیت کشت دارد. مناسب ترین منطقه برای کشت این محصول استان های شمالی کشور می باشد. بدین منظور در این پژوهش تلاش شده است که میزان تبخیر و تعرق گیاه برنج در مراحل مختلف رشد (می تا آگوست) در سه استان گیلان، مازندران و گلستان بدست آید. در ابتدا میزان تبخیر و تعرق گیاه مرجع در ایستگاه های منتخب با استفاده از روش فائو پنمن مانتیث به عنوان بهترین روش استاندارد محاسبه تبخیر و تعرق، محاسبه و سپس با حاصلضرب ضریب گیاهی گیاه برنج در مقادیر تبخیر و تعرق گیاه مرجع، مقدار تبخیر و تعرق گیاه برنج در مراحل مختلف رشد بدست آمد. نتایج نشان می دهد که بیشینه میزان تبخیر و تعرق گیاه برنج در مرحله میانی و کمینه آن در مرحله پایانی رشد تجربه می شود (به استثنای ایستگاه منجیل)، در بیشتر ایستگاه های منتخب، تبخیر و تعرق گیاه برنج در مرحله میانی رشد (ژوئن و جولای) در حدود 65 تا 70 درصد از کل تبخیر و تعرق این محصول را به خود اختصاص می دهد. به طور کلی میزان تبخیر و تعرق برنج در تمام مراحل رشد از شرق منطقه (ایستگاه مراوه تپه) به سمت غرب (ایستگاه آستارا) به استثنای ایستگاه منجیل کاهش می یابد، در مقابل میزان بارش در دوره رشد این محصول از شرق به غرب، روندی افزایشی را طی می کند به طوری که در ایستگاه های مراوه تپه و گرگان میزان بارش به ترتیب در حدود 9 و 20 درصد از نیاز آبی این محصول را تامین کند در حالی که در بیشتر ایستگاه های استان مازندران و گیلان در حدود 30 تا 50 درصد نیاز آبی این محصول از طریق بارش قابل تامین است.
  کلیدواژگان: تبخیر و تعرق، پنمن مانتیث، برنج، استان های شمالی
 • سید جمشید رضوی مشعوف، سیمین ارمغان*، علیرضا استعلاجی صفحات 573-587
  فناوری اطلاعات و ارتباطات، به عنوان یک ابزار توسعه ی پایدار روستاها در راستای کاهش فقر، کاهش شکاف دیجیتالی و جلوگیری از مهاجرت بی رویه ی روستاییان به شهرها شناخته شده است. فن آوری اطلاعات و ارتباطات(آی سی تی) روستایی مقوله ای پیچیده بوده و توسعه ی آن، مستلزم تعامل همزمان است. سوال اصل مقاله این است که فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی چه نقشی در توسعه اقتصادی، روستاهای دهستان فیروزبهرام دارند؟ روش تحقیق در این مطالعه پیمایشی و کمی است که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه کمک گرفته شده است. نمونه آماری شامل 380 نفر از کاربران دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی (روستایی های دهستان) بوده که با روش خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی می تواند در ابعاد گوناگون اقتصادی- اجتماعی آثار مثبتی برجای گذارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که؛ بین توسعه روستایی و عملکرد دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی دهستان فیروزبهرام (46/0 r =) همبستگی وجود دارد. به عبارتی با افزایش میزان آگاهی، بازاریابی، استفاده از خدمات و عملکرد دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی، سطح توسعه روستایی افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: توسعه روستایی، فناوری اطلاعات، دهستان فیروزبهرام، دفاتر خدماتی روستا
 • ثنا قاسمی، داود حسن آبادی * صفحات 575-597

  استان خراسان شمالی به دلیل مطلوبیت توریستی همه ساله پذیرای تعداد زیادی از گردشگران است که برای زیارت جاده شمال را انتخاب می‌کنند و بعد از عبور از آب و هوای مرطوب وارد یک استان با اقلیم معتدل و گاها خنک در فصل تابستان می‌شوند؛ اما با این وجود به نظر می‌رسد که برای استفاده بهتر و بیشتر از این فرصت و برای جذب گردشگران برنامه‌ریزی راهبردی صورت نگرفته و بنابراین پتانسیل‌های گردشگری استان و بخصوص شهرستان بجنورد به شکل نسبتا کامل و مطلوبی در راستای پیشرفت و توسعه گردشگری قرار نگرفته‌اند. هدف اصلی این پژوهش عبارت است از بررسی قابلیت‌های پیشرفت و توسعه گردشگری بجنورد از منظر برنامه‌ریزی راهبری با استفاده از شاخص سوآت. سوال اصلی پژوهش این است که با توجه به فرصت‌ها و تهدیدها و نیز قوت‌ها و ضعف‌های بجنورد در سیستم گردشگری مناسب‌ترین استراتژی برای برنامه‌ریزی راهبری پیشرفت و توسعه گردشگری بجنورد با استفاده از مدل سوآت کدام استراتژی است‌؟ نتایج این مقاله نشان می‌دهد که استراتژی تهاجمی مناسب‌ترین راهبرد برای پیشرفت و توسعه گردشگری در شهرستان بجنورد است. روش تحقیق در این پژوهش روش توصیفی و آمار استنباطی می‌باشد. برای جمع‌آوری داده های از بررسی‌های اسنادی و کتابخانه‌ای و میدانی استفاده و برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از مدل SWOTاستفاده گردید. برای این منظور محیط داخلی‌(نقاط قوت و ضعف) و محیط خارجی(فرصت‌ها و تهدیدها) منطقه مطالعه گردید و سپس برای سنجش وزن سنجه‌ها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد.

  کلیدواژگان: پیشرفت و توسعه گردشگری، برنامه ریزی راهبری، بجنورد، سوآت
|
 • Hossein Karimi Torghabeh, Parviz Kardavani *, Masoud Mahdavi Pages 7-15
  In order to achieve sustainability in agriculture, the need for modern water resources management in order to protect and optimize the use of this vital source can be an effective step in sustainability programs. Therefore, one of the ways to achieve agricultural water management, good governance Is a village In this research, we seek to investigate rural well-being in agricultural water management in the villages of Quchan city. The research method is analytical. For analyzing the data, SPSS software and Fuzzy Mamdani model have been used. The results of fuzzy model of Mamadani showed that in the result of good rural governance level in agricultural water management, the final naphasian output as the output of the fuzzy inference system in MATLAB software is equal to 0.39, which has a low utilization rate based on good rural governance indicators The study explains that among these indicators, after determining the membership function and normalizing the data, the range of significance is as follows: accountability index, accountability, collective agreement, equity and equality, legitimacy, transparency and openness and participation They have received it. In the following, using the path analysis test, direct and indirect effects of each of the good rural governance indicators on agricultural water management were studied. The results showed that the collective agreement index with the Beta coefficient was 0.67, the transparency index And openness with a Beta coefficient of 0.432 is the highest and lowest direct effect of good rural governance in managing agricultural water resources.
  Keywords: Good rural governance, Agricultural water management, Villages in Quchan
 • Firouz Jafari *, Ali Shamaie, Afshar Hatami Pages 17-28
  Abstract Rapid urbanization, services and health and care infrastructures inequalities between geographical regions have been led to imbalance in population and activities. Statistical populations of this research are 14 counties of Tehran province based on 2011 national political division. 57 indices from health and care section of national population and housing consensus of 2011 have been selected and analyzed. For assessing distribution of indices Coefficient of variant (C.V), for leveling TOPSIS, VIKOR, SAW, CAPLAND for combination of models, geographically weighted regression  to determining relationship between population and indices in the Arc GIS were used. The research findings indicate inappropriate distribution in the health and care indices between counties of Tehran province. Based on final leveling, Tehran and Firouzkouh are in first level, Damavand, Shemiranat, Robat-Karim, are placed in second level, and in third level, Pishva, Pakdasht and Ray are located. In turn, Islamshahr, Shahriar, and Varamin are in fourth level and finally, Malard, Qods and Baharestan are placed in fifth level. Finally, the results of GWR indicate that the relationship between people and factors distribution is positive in Tehran, Shemiranat, Firouzkouh, Damavand, Pakdasht, Robat-Karim but in turn, is negative in Pishva, Varamin, Ray, Islamshahr, Baharestan, Shahriar, Malard and Qods. These means that, the increase of population  were not equal to increase in facilities. Then,  spatial inequality in regional level is very high and are not in good consistent with concepts of social and spatial justice. Therefore, it is necessary to consider balanced distribution based on population and Geographical situation.
  Keywords: Spatial inequality, Health, Care, MCDM, Tehran
 • Mohammad Zohdi Ghoharpour *, Yashar Zaki, Rozbeh Zarrin Koub, Bahadour Zarei Pages 29-41
  Abstract
  In era of globalization and the influx of communication technologies and extensive human interaction space with the help of cyberspace, identity and belonging are fading concepts that on the one hand and the other in a state of change and evolution. The identity of the agent identifying himself against others, on the one hand indicator of similarities and on the other hand highlights the difference. Identity can be introduced as a sychological-cultural concept, that foundation image, perception, tasks and interaction with others. Rather, a subjective concept that is constantly interacting with objective phenomena. Identity, also, interact with spatial concepts, and give objectivity to concepts and perception formed in the geographical phenomena to stabilize and strengthen. In this paper, we review the definitions and characteristics of identity, the relationship of this concept with key concepts in geography such as place, space, scale, border, state and territory.
  Keywords: identity, Space, Border, State, Territory
 • Mohammd Alizadeh, Mohammad Rahimi *, Reyhaneh Nickbakht, Mahsa Sedigh Bazkia Pages 43-55

  Today, the tourism industry is influenced by several factors, one of the most important parameters of the tourism climate. Climate and tourism are closely linked so that the climate affects the environmental resources, the duration and quality of tourism, the health of tourists, the personal experiences of tourists, and the choice and the decision to travel. Various indicators have been presented to study the status of the tourism climate. The purpose of this study was to assess the climate conditions and characteristics in the development of tourism processes in Isfahan province, which examined the tourism climate indices for the years 2009 to 2013. The results obtained from climate models and comparison of results with the actual climate of Isfahan show that TCI, PET and PMW indices have better explanatory power than Baker. The results show that the fluctuations of the city of Isfahan were different in different months of the year. Based on the calculations made in each of the five stations, the April, May, September and October months showed the highest numerical values of the TCI Index of Isfahan, which have ideal conditions. According to the Baker index, the May, April, September and October months are airy and mild, and people with normal wear and tear are comfortable, and on PET and PMW indicators, the comfort conditions for tourists are provided in September. In fact, it can be admitted that most of the methods considered September to be the best month in terms of comfort that humans feel comfortable in this month, and in the months of January, February and December, which are cold months, the climate of the province is affected by climatic systems, which are unfavorable conditions in this There are months and humans do not feel over the course of these months.
  Keywords: Tourism Climate, tourism climate indices, Thermal Comfort, Isfahan Province
 • Nader Gholizadeh Pak, Heidar Lotfi *, Sheida Mortazai Pages 57-82
  Abstract Iran's geopolitics have unbreakable ties with its neighbors and we can say that many of Iran's geopolitical issues and challenges have origins in peripheral countries. The purpose of this article is review of Afghanistan's most influential geopolitical issues in particular drug transit and border insecurity on Iran's security. The main issue of the paper is that how the Afghanistan geopolitics in the field of drugs and border security has Iran's security affected? The results of this paper show that Iran is the geopolitical highway in the Middle East in a way, the geopolitical challenges of the periphery have a significant impact on its security and insecurity. Afghanistan due to the non-integrated, decentralized and non-national political, security and ethnic structure as well as a black and non-transparent economy based on the cultivation, production and export of narcotics confronted strongly defends Iran's national security in the economic and frontier area. Given this introduction in this article will try by using library resources as well as scientific and research articles to be paid analyze and explain the influential geopolitical issues of Afghanistan, in particular drug tenseness and border security insecurity on Iran's security.
  Keywords: Geopolitics of Afghanistan, Iran's security, transit of drugs, border insecurity
 • Alireza Eghbali * Pages 83-97
  Abstract Today, the study of various economic sectors, especially with the approach of business cycles, has expanded greatly. The economic behavior of central or state governments prior to the election is one of the topics that is being studied under the heading of "business political cycles." The study of the behavior of local governments or municipalities is one of the areas that began in the eighties. The purpose of these studies is to examine the behavior of municipalities before the city council elections in order to influence the composition of the votes. In this study, the study of commercial political cycles with regard to the effect of elections on the development costs of the twenty municipalities of Khuzestan province has been studied using the model of Varpenel. The municipal budget and the livelihoods of the elections as independent variables and municipal development costs are the dependent variable of this model. The results of the model estimation show that it is not possible to conclude that there are commercial political cycles for municipalities.
  Keywords: Political Business Cycle, Var Panel, Khouzestan State
 • Mohammadreza Eidoon *, Gholam Hossein Beigipour, Mohammadsadegh Dehghanian Pages 99-114
  Abstract Management of underground resources has a special priority in arid and semi-arid in Iran. Increasing underground resources is one of the useful ways for providing water requirements during the drought years, The main objective of this study was for mapping underground dam in the basin of Gaz River in Hormozgan Province was selected. Accordingly, using regional analyzes and analyzes, digital elevation models, satellite information, hydrological characteristics, geology and meteorology were investigated in appropriate software, especially GIS, in remote sensing, and eventually Three sites were suggested. After preliminary examinations and field visits from selected sites, site number 2 was selected as the prime and priority site. The site is geologically located on sandstone and conglomerate units, and a small Chilean sand gravel with good permeability. Quaternary sediments including alluvium and alluvial terraces are also seen at the margin of the flood zone of Gaz river with acceptable permeability. The surface slope of the river was estimated at 2.5%, which is topographically prone to underground dam construction. The reservoir drainage area of the proposed site is estimated to be 777600 cubic meters per day and the reservoir will be filled in for about 69 days. Therefore, with proper management, it is possible to drain 3-4 times per year. Thus, the annual drainage capacity of the dam is estimated at 3,110,400 cubic meters in four turns.
  Keywords: Underground Dam, Site Selection, Gaz River, GIS
 • Sedighe Paroon *, Gholamreza Yavari, Maryam Rezazadeh Pages 115-127
  Abstract Identifying the natural features of each region, especially of the climate, can play an important role in land planning and development and make it progress. Hormozgan province in the south of the country and the poor rainfall and air temperature is relatively high. In this research, we tried to use some popular traditional classification criteria such as De Martonne, Gorzninsky, Thronthwaite, Emberget, Selyaninov, Ivanov and Dr. Karimi to identify the region's climate. Then, the location of the provinces in the traditional classification should be specified. The research method used in this descriptive - analytic study. The required data were collected from the Haji Abad, Minab, Qeshm, Bandarlenge, Rudan, Jask and Bandar Abbas Meteorological stations from 2002 to 2017. Based on the calculations done to determine the type of climate in Hormozgan province, the De Martonne index shows a climatic type. Grosczynski, Thronthwaite, Selyaninov, Ivanov and Karimi show the two climates in the province. Emberget index shows four climates for different regions of the province. In most indices, Minab, Hajiabad, and Rudan cities have similar climates and two cities of Bandarlenghe and Jask were more similar in climatic conditions.
  Keywords: climate zonation, Hormozgan province, Index, classical, Temperature, Precipitation
 • Leila Jalalabadi *, Fatemeh Karimiyan Pour, Hosein Sadin, Afsaneh Sadry Fard Pages 129-140
  Considering that Iran is a one of the disaster-prone countries in the world, so Planning in advance of a crisis of important issues that should be noteworthy in organizations such as urban management, the prevention of disasters and other institutions and organizations that affected somehow in urban management. disaster management creations With the widespread utilizes of all factors in the optimization actions and reduce the damage caused by the disaster and deal intelligently and Program-based. In recent years,Construction of Disaster Management support bases Ongoing exposure by organization of prevention and Disaster Management in a country. One of the Notable items before the Construction this bases is evaluate and select the appropriate location for Establishment of This type of land uses. In this paper, locating disaster management bases has been studied in Gorgan city.For this purpose, the first step have been formulated and detect parameters and Effective measures at locate the these bases and with Using Theoretical bases of analytical hierarchy process (AHP) have been investigated to calculate the parameters weighting with using the software EXPERT CHOICE and then according to the ability of geographic information system (GIS) As spatial Analyzer on Solving of complex urban problems and define the Specified parameters to data layers, and Has been applied the such ability of this system to prepare, collate and analyze the layers and eventually the proper place for the establishment of these bases is offered.
  Keywords: disaster management bases, Locating, AHP, GIS, gorgan city
 • Zahra Hajilo, Abbas Arghan *, Seyyed Jamaledin Daryabari, Rahmatullah Farhodi Pages 141-159
  City is an integral system that must be integrated with management, and here one can use integrated urban management modification, because unit management saves urban costs. The purpose of this research is to analyze the factors affecting Tehran metropolitan city metropolitan management system for integrated urban management. The present research is a descriptive-survey method based on the purpose of applied research, based on the nature of the data and the method of collecting, for creating managerial understanding and knowledge in the urban management area of Tehran metropolis and integrated urban management. The statistical population is the experts and experts in the field of urban management in Tehran. Based on the conceptual model and the path analysis, the factors affecting the urban management structure and their effects were identified What is important is the key role of citizen participation in integrated urban management from the point of view of respondents. . Which according to the results of Swat table for Tehran metropolis; Local authorities consensus on the necessity of urban development and the necessity of inter-organizational coordination, the legalization of organizations and the prevention of the interference of unrelated groups in their duties (national and local) The requirement to observe the laws and also change them according to the needs of the day, acceptance of the people's inclination and the opportunity to participate in their own destiny and create more opportunities and opportunities for using the potential of the private sector in the execution of affairs is proposed.
  Keywords: Urban management, Integrated Urban Management, Urban Managers, Empowerment, Tehran
 • Mohsen Hasanpour, Seyed Mohammad Mousavi Bojnourdi *, Maryam Ebnetorab Pages 161-183
  Abstract National security, citizenship rights and tourism development are including the foundations of the political, social, and economic life of human societies in the 21st century that of course there are two categories of software and hardware requirements. General rights and jurisprudence, especially in our country, are the requirements of software for national security, citizenship and tourism. One of the rules that is has the right potential to promote national security, citizenship and tourism rights in our country Is the rule of no injury loss the main question of this article is that how can the rule of no injury loss affect the national security, citizenship and tourism development? the hypothesis we are testing to answer this question is that seams national security and civil rights, as well as tourism development requires the emergence of a general, internal sense of security both inside and outside the country and this goal is not only secured through material means of security and the rule of no injury loss can contribute to this goal by planning on a micro and macro level. The results of this article also show that application of the rule of no injury loss legal and fiqh principle can reduce planning and policy costs and alleviating administrative problems to promote national security, citizenship and tourism development. Given this introduction this paper will attempt to use library resources analyze and explain the results of the jurisprudential and legal rules of the lawyer and lawyer in the areas of national security, citizenship rights and development of tourism are addressed.
  Keywords: National security, citizenship rights, Tourism Development, the rule of No injury loss legal, fiqh principle
 • Ssaeed Haghshenas *, Siyavash Ansarinia, Mahmood Ghalenoei Pages 185-205
  Abstract During the last century, world industrial development, globalization and international competitions has led countries into a race of unlimited economic growth. Encountering the negative effects of economies based on mass production and consumption caused many countries to search for an alternative paradigm for development. With acceptance of new ideas such as cleaner production and industrial ecology, several countries adopted Eco-Industrial park policy as a tool for achieving sustainable development. Therefore, the purpose of this article is planning an eco-industrial park in Karaj Shahrestan. For this purpose, case study research has been applied. The study scope is Karaj Shahrestan and using secondary data, the applicability of an eco-industrial park has been analyzed. Findings of research show that considering potentialities of Shahrestan, between different themes of EIPs (including: Agro-EIP, Resource Recovery EIP, Renewable Energy EIP, Power planet EIP and Petrochemical EIP), Agro-EIP is most appropriate theme for Karaj shahrestan. This Agro-EIP is planned with 160 ha Area and for employment of 3000 employees and its potential members are food processing cluster, dense food production crops (greenhouse and aquaculture farming), urban and agricultural waste recycling plant, solar thermal energy production plant, anaerobic wastewater treatment and educational institutions. This EIP can create some water, material and energy exchanges between its members and hence helps to closing the industrial ecosystem and moreover, by developing urban farming, helps to reduction of food production and consumption distance, improvement of local micro-climate, carbon dioxide balance in the cities, promote biodiversity, and leads to improvement of urban environment.
  Keywords: Eco-Industrial Park, Industrial Ecology, Agricultural Eco-Industrial Park, Karaj Shahrestan
 • Azita Balali Oskoyi *, Minou Gharehbaglou, Mina Heydariturkmani Pages 207-228
  Abstract
  The city's environment as a source and sign of mental images and memories are remarkably evolving, and each individual has a sense of belonging due to the imagination he has of the urban environment. Therefore, the recognition of the factors that lead to the relationship between the urban environment and mental perceptions is imperative that the lack of attention to it leads to a cultural breakdown, and the relation between mental imagery as a constant factor and the physical structure of the city as a variable one creates a balance between the city and the people that causes the presence of people in it. This study is conducted with the purpose of investigating the role of mental images in creating a sense of belonging to the neighborhood and its relationship with the sense of belonging and affiliation to the Shotorban historical neighborhood of Tabriz as a case study. The research method in this study is descriptive-analytical and the method of collecting information is through field surveys and using a questionnaire. Pearson correlation coefficient and single-sample T-test and SPSS software were used to achieve goals and answer questions. The results show that there is a direct and significant relationship between the citizens' mental image and the attachment sense, (Double Domain Test P<0.05, n=384, r=0.64) And given the physical mental image (p=0.001,t=4.44),social mental image(p=0.029 ,t=2.20), semantic mental image(p=0.001 ,t=9.27) , have a positive impact on the sense of belonging. Then semantic mental images with a standardized coefficient (beta) of 0.47 have the most effect on the sense of belonging. Also, the sense of belonging in Shotorban neighborhood is significantly higher than average.
  Keywords: mental images, Sense of belonging, Urban Space, Shotorban neighborhood
 • Mohammad Ali Khanizadeh *, Mohammad Taghi Razvian Pages 229-244
  It is safe to say all sectors involved in human life in his satisfaction of his life , unfortunately district in the level of old tissue Nazli in this respect . sarshoor neighborhood in the center of the historic city of Mashhad mega - including valuable tissues historical and at the same time a worn out , which is facing problems for bodily exhaustion , inefficiency of performance, environmental problems and … heavily on the satisfaction of its residents . The purpose of this research measure effect on the amount of components in the context of satisfaction . - descriptive and analytical research method of application - type of development . gathering information as both a library - documents ( review existing plans and quantities of letters , etc.) and field - a survey ( observation , questionnaire and interview … ) , the number of questionnaires using the Cochrane 80 was estimated to number between residents and simple random distribution and were collected. Analysis of the information collected by Topsis method . the findings of this study showed that among the factors effective in enhancing satisfaction ( in the context of " tend to attending religious services , " 7116 / 0 , access to daily or weekly shopping centres with a score of 649 / 0 and quality of access to public transport by a factor of 6158 / 0 including are the factors that can promote satisfaction indicators contributing in the Sarshoor . The findings indicate that a comprehensive and in the immediate area also has a direct impact on the world and satisfaction orientation nose neighbourhood residents are in this regard the ideology of discussions about the neighborhood is honest and willingness to attending religious services was the top scorer .
  Keywords: Happiness, TOPSIS, old, historical context, Sarshough, Neighborhood
 • Foroogh Khazaee Nezhad * Pages 245-264
  Increasing growth of urban development and decrease in the quality of living conditions in cities on one hand and replacing quality approaches instead of paying attention to the quantity standards on the other hand has led to raising issues such as urban livability which can be discussed in different aspects , areas and scales. Unlike the regular way of studies in the field of livability seeing it as the status of a place , the idea of the present research is livability as a subordinate phenomenon caused by the nature of the factors forming the developments of urbanism and urban life. Hence, considering the location under study )District 12 ( , identifying the livability of central district Tehran is subject to recognizing the factors and processes of development in Tehran's urban system and the transformations in the central district of this. The finding of this research that is based on library and field study ( filling out questionnaire in snowball sampling method from elite academic lecturers and the selected experts of municipality) and Freedman test for testing the rate of effects of the questions shows that macro factors such as extending the capitalism relations, oil-based economy , industry orientation , modernism , decisions, rules and urban plans, demographic transformations and environmental factors are the most important factors affecting urban developments in Tehran and following it, the condition of livability in district 12. Hence, the condition of livability of a place can be attributed to some factors beyond minor local factors.
  Keywords: livability, Micro, Macro factors, Neighbourhood, District 12, Tehran
 • Jamileh Tavakolinia *, Hossein Yadolahnia Pages 265-280
  Many Urban in the country are faced with the problem of worn texture. Hence, approaches were used to solve the problem and to rebuild worn out texture, which were purely physical and had less social, cultural and spatial dimensions. A new approach to social activism in the process of rebuilding is a good urban governance approach. Emphasizing this attitude, in this research, we tried to study the level of good urban governance indicators in the process of recreation of Tajrish neighborhood. The research method was descriptive-analytic and data collection was done using library and field methods. The data were also analyzed by SPSS software using descriptive statistics and inferential statistics (single sample T and Friedman tests). The results show that the good governance situation is undesirable in the upgrading process, and the highest mean is the indicators of accountability and efficiency, and the rule of law and strategic indicators are ranked the lowest with the lowest average.
  Keywords: Key Words: Indicator, Good Governance, Urban Recreation, Neighborhood, Tajrish
 • Esmaeil Aliakbari, Seyed Mehdi Mosakazemi, Monir Yari * Pages 281-306
  Metasut is based on a resource-based theory. The theory believes that unique resources and capabilities form the basis of continuous and sustainable competitive advantage. Accordingly, cultural tourism objectives can identify sustainable competitive advantages through strategic planning and the recognition of cultural resources than competitors. In this research, cultural tourism of Sanandaj city was examined at two national and regional levels in competition with rival destinations. The method of this research is descriptive-analytic. The research tool was a questionnaire based on meta-swat technique, which was surveyed by 80 experts from the research. The results showed that the most important competitor of cultural tourism in Sanandaj is Shiraz city and the most important regional competitor in Hamedan. . The most important source of tourism in Sanandaj is traditional music and clothing. Among the external factors, the increase in investment incentives has the highest necessity and power, the security of the region is of high necessity and medium power, the diversity and enrichment of the local economy, the creation of regional balance and the greater attention of the city and the city council with high power and necessity There are a few.
  Keywords: Cultural Tourism, Sanandaj, metasowat
 • Ali Daryabeigi Zand *, Maryam Rabiee Abyaneh, Hassan Hoveidi Pages 307-318
  Abstract Every year around 400 aircrafts are retired and taken out of service worldwide that is expected to increase steadily as aviation industry expands. The number of end-of-life airplanes is anticipated to research 12000 to 14000 in ca. two decades. Final safe and proper disposal of end-of-life aircrafts is recongized as a great environmental concern in many developed countries The main objective of this research was to evaluate the curent situation of waste management in aviation industry in Iran as well as examining the appropriate strategies for management of end-of-life aircrafts, emphasizing on aircraft waste recycling and its enviro-economic impacts. The current situation of the Iran’s air fleet has been investigated in this context followed by evaluation of the amount of recyclable aluminum from end-of-life aircrafts. Energy saving and carbon fotprint reduction as a result of aircraft recycling as well as its economic benefits were deterimned. Results indicated that more than 157358 Giga Joule could be saved through proper management of end-of-life aircrafts in Iran. In addition, carbon dioxide emission from this sector can be reduced by more than 12539 ton and financial benefit of 194830064000 Rials would be achieved by recycling of aluminum from end-of-life aircrafts of Iran aviation fleet. Obtained results quantitatively demonstrated significant environmental and economical benefits from proper management of aircraft wastes in aviation industry suggesting serious planning and promotion of recycling programs for end-of-life aircrafts in Iran.
  Keywords: Solid Waste, Aviation industry, End-of-Life Aircraft, Recycling, Carbon Footprint
 • Mehdi Pashazade, Hosein Nazmfar, Bakhtyar Ezatpanah Pages 319-331
  Abstract
  One of the most important factors in the development of tourism is the ability of cities to enjoy the potentials and attractions of this area.The present study was conducted to evaluate and evaluate the potential of Shams Tabrizi's Tomb in tourism evelopment and tourist attraction in the middle of Khoy, in terms of the nature of the type of applied research that has been developed by the method of document data collection and library studies Field scrolling is also done using a researcher-made questionnaire and observation. The population of the survey was Khoy tourists in the summer of 1396, and the samples were randomly selected - available, and a total of 200 questionnaires were distributed, completed and collected. Data analysis was done at descriptive and inferential levels using SPSS software. One sample t-test and Pearson correlation coefficient were used. For analysis by software, after removal of defective and incomplete questionnaires, 185 complete questionnaires were approved for evaluation.Findings of the research indicate that Shams Tabrizi's Tomb in Khoy is considered as the largest capacity to attract domestic and foreign tourists, and this tomb is a very strong cultural center in the city for tourism development.
  Keywords: Shams Tabrizi, Tourism, Shahrkhvi, Pearson Test, Historic-Cultural Places
 • Golnaz Hashmnia, Timour Amar, Nasrollah Molaei, Mohammad Baset Gharashi Pages 333-346
  Abstract Destroying or decreasing agricultural land use causes planners to pay attention to the principles of sustainable development. Agricultural land use is one of the most important ecological structures that cause the continuation of ecological processes in settlements. The aim of this study was to measure the agricultural land use changes and physical consequences in Khomam district in Rasht city. For this purpose, using descriptive-analytical research method, the method of collecting documentary and field information, was observation. Thus, firstly, land use changes were extracted during field observations and then interviewed with the villagers and councils in the field of changes. The results show that the findings of this research indicate that a lot of land has been allocated to second homes, so field observations and outputs of the questionnaire indicate that a wide range of gardens and agricultural lands, especially in larger villages and tourism destinations change land use and converted into second homes, tourist towns, residential complexes. Also, the findings indicate that most tourism effects are on agricultural and garden lands. During the last decade, garden lands have changed and service occupations have become more than the past.
  Keywords: consequence, Body, change of use, Agricultural Lands, Village, Khomam district
 • Hassan Mirzaei, Nasrollah Fallahtabar *, Alireza Estelaji Pages 347-362
  Considering the importance and role of rural tourism and the duties of the sovereignty of the Cultural Heritage Organization, handicrafts and tourism in planning and policy makers of the country in this area, actions and plans have been carried out with various topics and development issues. In order to realize the goals and operational planning and applied to identify the villages with the capacity and potential of tourism as the leading areas of rural tourism destination, which in each province, according to its capacity, includes a number of villages and in the province of Guilan, 5 The target tourism village approved and studied in this study will be considered.The descriptive - analytical research methodology was applied with the purpose of this research and presented the optimal patterns of tourism development in the villages of Guilan province. The research method was library research and field survey data was collected by survey method. Data analysis was performed using T-test, one-way ANOVA and Tukey. Its results in all villages indicate the relationship between rural tourism development in the villages of tourism destination of Guilan province and effective factors on the executive patterns in the study area. In the end, based on the results of field studies, the topographical and natural conditions of the village, observations and oral interviews with the villagers, a tourism model was proposed for each village.
  Keywords: Rural tourism development, Executive program, Guilan province, Tourism destination villages
 • Hosein Nazmfar, Somayyeh Mohammadi *, Seyyed Mostafa Hoseini, Farzaneh Sadat Hosieni Pages 363-379
  Abstract In addition to its oil as a huge source of wealth that can serve as the engine of economic growth in oil-rich countries, it can act as a barrier in the path of progress economies.So, that is striking how to manage the oil revenues into account the well-being of future generations as one of the basic principles of sustainable development.Meanwhile, oil producing countries are able to optimize the allocation of resources to infrastructure projects provide a good platform for sustainable development.And And on the other hand, with the creation of oil rents, which in turn is rooted in mismanagement, create a barrier strong macro-economic growth indicators. The aim of this study is to analyze the sustainable development indicators in the world's major oil-exporting countries (30 countries) using 23 indicators (environmental, economic and social).And applied research is descriptive-comparative method. To analyze the data, method I (multi-criteria decision-making methods) have been used.The results of the study show that, in 2006, as Norway, Canada and the United State of America has the highest ratio command prompt (Q), in terms of development indicators remain in good health.And in 2012, respectively countries, Australia, Norway and Canada have the highest ratio command prompt. And the least the country in the last two years ranked countries are located, is Iraq.In the meantime, Iran in 2006 with the command prompt (03125 / 0-) in twenty-seventh place in 2012 with the (02345/0) climbed to twenty-second place among the thirty largest exporter of oil were .
  Keywords: Sustainable Development, the Petroleum Exporting Countries, PROMETHEE method
 • Vajihe Ghorbannia Khybari *, Mirmehrdad Mirsanjari, Homan Liaghati, Mohsen Armin Pages 381-401
  Abstract Ecotourism is the most sustainable form of tourism, so today it is described as one of the important development criteria. In this research, after preparation maps of 17 ecotourism index including altitude, vegetation density, vegetation type, land use and land cover, gradient (in terms of tourist attraction), geographic orientation, slope (in terms of domain stability) Sensitivity to erosion, landslide sensitivity, earthquake sensitivity, distance from the road, distance from the river, distance from the spring and well, distance from the village, distance from the city, distance from attraction Natural tourism and distance from holy places, map of the potential areas of ecotourism development in Dena county in northern Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province with an area of over 1575 square kilometers was prepared using fuzzy quantifiers and different decision making scenarios under the OWA algorithm. According to the  analytical network process, the landslide susceptibility index and geographic direction had the highest and the least relative importance regarding identifying ecotourism development areas among the indicators studied. The suitable areas for the development of ecotourism in the county of Dena from the total area of the region in the highly optimistic decision-making scenario to there is no suitable area in the highly pessimistic decision-making scenario. In highly optimistic decision-making scenario, if at least one of the indices in the region is recognized as suitable for ecotourism, then that area in the final compilation map is considered suitable for the ecotourism. In the highly pessimistic decision-making scenario, all indices in the region should be is recognized as suitable for ecotourism, so that the area in the final compilation map is suitable for ecotourism.
  Keywords: cotourism, Analytical network process, Fuzzy quantifiers, Decision-making scenarios, Dena County
 • Abbas Koohi *, Mohammad Sadegh Sabouri, Roohalla Samiee Pages 403-427
  Abstract In each organization, including production and service, the most important factor for maintaining and surviving the organization are their customers. On the other the best path to victory in the competition is customer orientation and obtaining customer satisfaction; because the main driver in business organizations who are looking for major improvements in their path to progress. Customers are those organizations. Therefore, organizational knowledge management is very important. The main purpose of this research is investigating the Role of Organizational Knowledge Management In increasing satisfaction of customers of Sadegard Bank in Golestan province. The main question of the article is that are geographic components of organizational knowledge management contributing to increasing customer satisfaction? To answer this basic question, the hypothesis we are trying to test is that organizational knowledge management seems to have a positive and significant effect on increasing customer satisfaction. The present research is in terms of the type of applied target the type of research method is descriptive-survey and correlation type. The library method was mainly used to study the literature of the subject and to review the history of research and familiarization with the experiences and knowledge of organizational knowledge management inside and outside Iran. Data were collected through a questionnaire and multi-stage cluster sampling. The statistical population of the research includes employees of the Sadegard Bank of Golestan Province.We use the Morgan table to estimate sample size.Sample size was 54. The data collection tool was a questionnaire with a reliability of 0.88. Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. The results of dissertation showed that organizational knowledge management has a direct and significant effect on increasing the satisfaction of customers of Saderat bank in Golestan province and all of the geographical components of organizational knowledge management have a direct and significant effect on customer satisfaction.
  Keywords: Organizational Knowledge Management, Geographical Components, Customer Satisfaction, Sadeghat Bank, Golestan province
 • Seyed Amir Shamsnia * Pages 429-444
  Temperature is one of the most important climate parameters affecting yield production. In the present study, the critical threshold of heat stress for wheat cultivation in Fars Province was evaluated and the equations for each critical threshold is presented. For this purpose, 14 active stations of Fars Province were selected. According to the climatic conditions of the region, three thresholds of temperature of 30, 35 and 40 degrees Celsius were selected and the days when the maximum daily temperature was higher than these thresholds were studied. Also, due to the importance of heat stress at night, the number of days when the air temperature was at least 20 degrees Celsius was also determined. Finally, according to the results, the mapping of thermal stresses in Fars Province was presented .The evaluation results showed that the southern part of Fars Province consists mainly Larestan, Mohr and Khonj and northwestern parts including Kazeroon and Mamasani are more susceptible to heat stress and larestan and mamasani more than other areas suffer from stress. In most cases, periods of heat stress coincide during germination and flowering of wheat culture in Fars Province. Maps provided by climatological analysis helps to agriculture managers to estimate probability of favorable or unfavorable atmospheric events in later stages of crop development with high accuracy.
  Keywords: Temperature, Heat stress, Mapping, Fars province
 • Mahsa Faramarzi *, Ali Zeynali Azim Pages 445-458
  The present paper is about evaluation of Tabriz city management's performance after the establishment of the city council. The main question of the research is whether the Islamic Council of the Metropolis of Tabriz had a decent performance after the establishment of the Islamic Council? The research method is descriptive and applied. As a result of this study, it is a developmental study and is considered as a cross-sectional study in terms of time. The statistical population of the study consisted of all employees of the municipality of 10 areas of Tabriz and a number of residents of Tabriz, which is obtained through the Morgan table, and also the Likert scale has been used. Statistical analysis of the findings was done using SPSS software. The final objective of the study is to evaluate the performance of the council of Tabriz Metropolis in terms of the effectiveness of the councils in planning, implementation, supervision in the management of the metropolitan city of Tabriz and creating a suitable platform for the functioning of the councils in the field of coordination with the city's responsible institutions for the implementation of integrated metropolis management in Tabriz is. The results of the research showed that the administrative performance of the Islamic Council of Metropolis of Tabriz was at the appropriate level.
  Keywords: Management, urban management, Integration of Urban Management, council, Islamic Council of Tabriz
 • Saeedeh Feizi, Rasol Darskhan *, Hasan Sattarisarbangholi Pages 459-475
  Abstract Nowadays, urban landscape under the effects of visual distortions and disturbances assigned an unfavorable image which has led this research to investigate the role of beautification in improving the quality of urban landscape with the aim of analyzing the relationship between the urban landscape and high-rise buildings at Elgoli boulevard of Tabriz within 45 meters width to increase the visual quality of the urban landscape of the study area between Elgoli entrance and Khayyam square. The research method is mainly descriptive, analytical and field studies. The most important part of research which examines its findings is based on the field studies, shooting and observational data of  the study area in Elgoli street  by using a questionnaire, expert and library analysis of the field observations on both sides of the street. The statistical consists of expert administrators of this field, professors and students of  architecture and citizens including tradespeople, residents and passers-by whitin the scope of the study. Data analysis is done through the SPSS software. Also by consideration to the Cronbach Alpha coefficient of the objective and subjective quality of the questionaire which is 0.697 and 0.613 respectively, the reliability of the both mentioned parts are acceptable. The research results indicates that in the objective quality evaluation, all of the three proposed groups are administrators, citizens, experts and specialists respectively which are the most un-satisfied groups regrding the current situation. While in the subjective quality assessment the order of importance for the mentioned groups is: citizens, administrators, experts and specialists.
  Keywords: Objective quality, Subjective quality, Urban landscape, El-Goli street
 • Tina Ganji *, Laala Jahanshahloo, Vahid Moshfeghi Pages 477-490
  Abstract Studying the spatial structure of urban systems has recently earned lofty position. An interaction between settlements is considered in new regional system. Although ongoing efforts toward decentralization of Tehran metropolitan are pursued, developments of educational poles have been reduced in certain axis during the recent years. However, in conformity with comprehensive surveys, it is obviously distinguished that the role of education has been ignored in metropolitan regions. To the same token, Tehran metropolitan spatial structure analysis is also made by using analytical method from 1996 to 2013. Furthermore, it is also maintained that the effect of educational poles in mutation of the spatial structure of Tehran metropolitan, specifically the Universities located in Firoozkooh and Haraz road from the beginning of 1986 to 2013. As a result, it is assumed that the spatial structure of Tehran metropolitan is becoming balanced system which is going to be transformed into polycentric urban region by considering the hierarchical and network analysis.Surveying the Entropy index,strength of links and centrality of the nodes, illustrate that the creation of Azad University has given rise to acceleration of travel flows with remarkable growing trend over the recent years which leads to be one of the factor of changing the pattern of Tehran Metropolitan Area structure from monocentric to polycentric.
  Keywords: Network of Cities, Polycentric Urban Region, Network analysis, Azad University, Tehran Metropolitan Region
 • Mohammad Ghaffari *, Mohammad Nematpour, Omid Oshrieh Pages 491-506
  Currently, tourist loyalty is considered as one of the most important criteria that can determine tourism destination success. Therefore, tourism destinations attempt to attract new tourists and make the current ones loyal through creating a powerful and unique brand for themselves. Therefore tourism destination brand personality and its effect on the tourist behavioral intentions are the most important issues that is focused by tourism destinations. This is why the present study aims to study the effect of brand personality of Tehran tourism destination on the tourist self-concept congruence with this destination and its revisit intention. The present study is a practical and descriptive research from perspectives of goal and methodology of research respectively. The statistical population of this study includes the inbound tourists who traveled to Tehran in summer 2016 and visited the Nature Bridge in this city. A sample of 216 tourists was selected conveniently. In order to collect the research data, a researcher-developed questionnaire (including 30 items) was used, which has been developed based on the literature review. It should be noted that the reliability and validity of questionnaire were investigated and conformed before its utilization. In order to analyze the research data and test the hypotheses, both descriptive and inferential statistics were used in the SPSS and Lisrel. The results of this study showed that all dimensions of tourism destination brand personality (including simplicity, responsibility, emotionality, activity, and aggressiveness) affect tourist self-congruence and revisit intention significantly. Another part of our results revealed that tourist self-congruence affects revisit intention significantly.
  Keywords: Brand Personality, Destination Personality, Self-congruence, Revisit Intention
 • Ali Khezerlouy Aghdam, Karim Hoseinzadeh Dalir *, Alireza Soltani Pages 507-521
  Abstract Asa lucrative industry, tourism has attracted the attention of many countries. Because of possessing rich historical, cultural and natural attractions, a lot of tourists can be attracted to Iran with an appropriate planning, in this aspect, the historical texture of Khoy city is of a high potential in terms of cultural heritage and tourist attractions. This study seeks to investigate the relationship between revitalization of historical texture and tourism development and identify the most important determining criteria for restoring historical texture of Khoy city with a tourism approach. This study was considered as an applied research in terms of objective, and as a statistic sample in terms of research method and statistical population of the people above 18 and the sample size using the Cochran formula of 379 citizens and 20 experts of the historical texture of Khoy city were figured out as a statistical sample. The sampling method is a purposeful sampling. A total number of 379 questioners were distributed among households of the study area. The four physical, economic, social and environmental criteria were chosen to evaluate the revitalization of the historical texture of Khoy city with a tourism approach. In order to analyze the data, multivariate process (ANP) have been utilized. Based on the network analysis process in the historical context of Khoy, the economic and physical criteria are of the highest impact in the revitalization of its historical texture, and regarding the multivariate linear regression model, the economic criterion for rebuilding with a tourist approach, has gained the highest degree of importance and priority.
  Keywords: Urban renewal, Historical texture, Network analysis model, Khoy city
 • Hamidreza Daneshpour, Navid Saeidi Rezvani *, Mohammadreza Bazrgar Pages 523-540
  Abstract Prosperity is a wide concept that has been proposed by united nations in association with balanced and harmonic development in an environment with fairness and justice. This concept has been introduced by united nations with six variables including 1- Efficiency factors 2- urban supervision 3- environment sustainability 4- social including 5- infrastructure development 6- urban governance and legislation. On the other hand the concept of accessibility has been proposed from the majority of urban planning theorists as a significant element in promoting urban life quality. In this research with an analytic – descriptive approach and with a goal of defining accessibility status and the factors which have effect on it, in various regions of Shiraz city, we have analyzed the effects of this index in developing urban prosperity index. Afterwards in order to quantitating and collecting needed data for each index and in order to gain the goal of the research, questionnaires for mutual comparing has been designed and distributed among 60 planning, urban planning and urban design specialists in two categories urban management and university and with initial surveys 30 questionnaires has been omitted from the research procedure. For data analysis and assessment of urban prosperity and accessibility indexes in regions Fuzzy - AHP model has been used and according to the weighs received, accessibility index with significance coefficient 0.143 has scored high and among urban prosperity indexes ranked in the forth place that could be a reason of situating this index among major urban prosperity indexes.
  Keywords: Urban Prosperity, accessibility, Shiraz city, FAHP model
 • Mahdi Khalili *, Sayyed Abolfazl Razavi Pages 541-559
  The geography of Iraq's Ajim during the course of the Ilkhani period has been discussed. The strategic and important position of the Iraqi province is the Ajim from the point of view of commercial relations and the important role that this region links between the capitals of the Ilkhanites in the northwest of Iran with other The central areas of the central plateau, the distinction of the Iraqi Ajm province with the urban centers of south and southwest Iran in terms of the severity of the injuries caused by the initial incursion of the Mongols, the need to rebuild the Iranian urban centers after the Muslim period of the Ilkhans, The structure of the Ilkhani state in the Muslim period and the necessity of adhering to the internal requirements of patterns New governance and other reasons, all of which can be combined as a set of factors, in order to clarify the effect of the geographic location of Iraqi Ajim on the development of the educational system of the Ilkhanic system, especially in the Ilkhian Muslim period.
  Keywords: Geographical impact, Iraqi Ajm, Ilkhan Muslim period, scientific-educational institutions
 • Elham Modiri *, Davod Barari Tari, Ebrahim Amiri, Yosef Niknejad, Hormoz Fallah, Mehdi Khazaei Pages 561-572
  Oryza sativa is one of the crops which can be cultivated in warm and humid climates with relatively high rainfall or large areas of terrestrial water and underground water. One of the most suitable region for rice growing is the northern provinces of Iran. In this study, the rate of evapotranspiration of Oryza sativa in different stages of growth (May to August) has been obtained in three provinces of Iran (Gilan, Mazandaran and Golestan). First, the evapotranspiration of the reference plant in selected stations was calculated using the FAO Penman-Monteith method, and then by the product of the rice plant's coefficient in the reference values of evapotranspiration, the amount of evapotranspiration of Oryza sativa was obtained at different stages of growth. The results indicate that the maximum evapotranspiration of the Oryza sativa in the middle stage and the minimum of this index occurred in the final stage of grows (except Manjil station). Also, the evapotranspiration in the middle stage of grows (June and July) is around 65 – 70 % of the total evapotranspiration in the most stations. The rate of evapotranspiration of rice in all stages of growth decreases from the east (Marave tappeh station) to the west (Astara station) of the region (except Manjil station). In contrast, the rate of precipitation during the period of growth of this product from east to west is increasing. For instance, the precipitation at Marave Tappeh and Gorgan are supplied respectively 9 and 20% of the water demand of this product while in the stations of Mazandaran and Gilan provinces, about 30-50% of the water demand of this product is provided by rainfall.
  Keywords: Evapotranspiration, Penman-Monteith, Rice, Northern Provinces
 • Seyyed Jamshid Razavi Mashuf, Simin Armaghan *, Alireza Estelaji Pages 573-587
  Abstract                          
  Information and Communication Technology, Known as a sustainable development tool for villages to reduce poverty, reduce the digital divide and to prevent the migrating of villagers to cities. Information and Communication Technology (ICT) is a complex subject and its development requires synchronous interaction. The main question of the article is that what is the role of rural information and communication technology in the development of rural villages in Firooz Bahram? The research method in this quantitative survey is a questionnaire for collecting information. The sample consists of 380 users of rural IT and communications offices (rural villages) selected by multi-stage clustering method. Research findings show that rural IT and communications offices can have positive effects on various socio-economic aspects. The results also indicate that there is a correlation between rural development and the performance of rural IT and communications offices in Firooz Bahram (r = 0.46). In other words, the level of rural development increases with the increase of awareness, marketing, use of services and performance of Rural Information and Communication Offices.
  Keywords: Rural Development, Information technology, Firooz Bahram village, rural service offices
 • Sana Ghasemi, Davoud Hassanabadi * Pages 575-597

  North Khorasan province welcomes a large number of tourists every year who choose to visit the northern road and after passing through the humid climate, they enter a province with a temperate and sometimes cool climate in summer.However, it seems that strategic planning has not been done to make better and more use of this opportunity and to attract tourists, and therefore the tourism potentials of the province, especially Bojnourd city, have not been relatively complete and desirable in the direction of tourism development.The main purpose of this study is to investigate the development capabilities of Bojnourd tourism from the perspective of management planning using the SWAT index. The main question of the dissertation is that considering the opportunities and threats as well as the strengths and weaknesses of Bojnourd in the tourism industry, what is the most appropriate strategy for planning the management of Bojnourd tourism development using the SWAT model? The results of this article show that the offensive strategy is the most appropriate strategy for tourism development in Bojnourd. Research method in this research is descriptive method and inferential statistics. Documentary, library and field studies were used to collect data and SWOT model was used to analyze the findings.For this purpose, the internal environment (strengths and weaknesses) and external environment (opportunities and threats) of the region were studied and then the hierarchical analysis process was used to measure the weight of the measures.

  Keywords: Tourism Development, Leadership Planning, Bojnourd, SWAT