فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه - سال ششم شماره 3 (پاییز 1397)
 • سال ششم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • الهام نورآبادی، فردوس کرد مصطفی پور، حسین کمانی*، ادریس بذرافشان، سید داود اشرفی، خدیجه پیراسته، محدثه دشتی زاده صفحات 1-12
  زمینه و هدف
  مصرف گسترده آنتی بیوتیک ها و متابولیزه ناقص آن ها در انسان و حیوان و عدم توانایی حذف این آلاینده ها توسط فرآیندهای متداول تصفیه فاضلاب باعث حضور این آلاینده ها در محیط زیست عوارض نامطلوبی از جمله افزایش مقاومت باکتریایی، اختلالات گوارشی و سمیت سلول ها در انسان و سایر موجودات می شوند. این مطالعه با هدف بررسی فرآیند فوتوکاتالیستی نانوذرات اکسید منیزیم در معدنی کردن آموکسی سیلین انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی در راکتور آزمایشگاهی به صورت منقطع انجام شد. متغیرهای مستقل شامل pH(11، 7، 3)، غلظت نانوذرات اکسید منیزیم ( 250، 500، 750 میلی گرم در لیتر) و زمان واکنش (30، 60 و 90 دقیقه) برای حصول حداکثر راندمان معدنی کردن مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور دستیابی به شرایط بهینه آزمایش مدل آماری سطح پاسخ (RSM) طراحی و استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز واریانس استفاده گردید.
  نتایج
  اثر پارامترهای مستقلpH و غلظت نانوذره بر روی فرایند حذف معنی دار بود (0/05< P) و حداکثر راندمان معدنی کردن آموکسی سیلین در شرایط بهینه (11pH ، دوز نانوذره 500 میلی گرم در لیتر و زمان تماس 90 دقیقه) 79% بدست آمد.
  نتیجه گیری
  از فرایند فوتوکاتالیستی با استفاده از نانوذرات اکسید منیزیم می توان به عنوان یک روش موثر و کارآمد برای حذف آموکسی سیلین از محیط های آبی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آموکسی سیلین، فرایند فوتوکاتالیستی، نانوذرات، اکسید منیزیم
 • فروغ یوسفی، سید داور سیادت، محمد مهدی اصلانی، عباس علی ایمانی فولادی، امید نصیری، سید فضل الله موسوی* صفحات 13-25
  زمینه و هدف
  سوپرآنتی ژن های باکتریایی قادرند لنفوسیت های T را بدون توجه به اختصاصی بودن آنها تحریک کرده و سبب آزادسازی حجم وسیعی از سایتوکاین ها، از لنفوسیت های T و مونوسیت ها گردند در نتیجه آنها می توانند سیستم ایمنی بیمار را در جهت از بین بردن سلول های سرطانی فعال کنند. در این مطالعه برای اولین بار پروتئین کایمریک TGFαL3-SEB از طریق اتصال ناحیه سوم فاکتور رشد اپیدرمی به انتروتوکسین تیپ B استافیلوکوکوس اورئوس طراحی و تولید گردید. بعلاوه فعالیت ضد توموری آن بر علیه رده سلول سرطان پستان انسانی مورد ارزیابی قرار گرفت.
  روش ها
  پروتئین کایمریک TGFαL3-SEB از طریق اتصال ژنتیکی انتهای آمینی tgfαl3 به انتهای کربوکسی seb با واسطه لینکر GGSGSGGG طراحی شد. حامل نوترکیب pET28a::tgfαl3-seb به میزبان بیانی اشرشیاکولی BL21(DE3) منتقل و به صورت یک پروتئین کایمریک بیان گردید. سپس فعالیت ضد توموری پروتئین کایمریک TGFαL3-SEB بر روی رده سلولی سرطان پستان انسانی مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج
  یافته های حاصله از طریق colony PCR، هضم آنزیمی و تعیین توالی تایید شد. پروتئین کایمریک با وزن مولکولی kDa 31 بیان، تخلیص و سپس از طریق آنالیز وسترن بلات تایید گردید. بررسی اثر ضدتوموری نشان داد. TGFαL3-SEB قادر است رشد سلولهای سرطان پستان را مهار کند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که پروتئین کایمریک TGFαL3-SEB با موفقیت طراحی، بیان و تخلیص گردیده و احتمالا می تواند به عنوان کاندید انتخابی ایمنوتراپی سرطان پستان مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: انتروتوکسین تیپ B، استافیلوکوکوس اورئوس، کلونینگ، ایمنوتراپی، فاکتورα رشد اپیدرمی، سرطان پستان
 • نسرین جهانشیری، ناهید بیژه* صفحات 26-36
  زمینه و هدف
  افزایش عوامل خطرزای بیماری های قلبی عروقی در زنان یائسه دلیل تغییرات نامطلوب درلیپوپروتئین های پلاسماست که ناشی ازکمبود استروژن می باشد. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی با و بدون مصرف دانه کتان بر سطوح هورمون استروژن،لیپیدو ترکیب بدنی زنان یائسه غیرفعال انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی، 30 زن یائسه غیر فعال با دامنه سنی 50 تا60 سال، به روش نمونه گیری در دسترس، به طور تصادفی به دو گروه تمرین ترکیبی (15نفر) و تمرین ترکیبی با مصرف دانه کتان (15نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرین ترکیبی شامل 8 هفته تمرین هوازی با شدت60 تا80 % ضربان قلب بیشینه و تمرین مقاومتی با شدت60 تا80 % یک تکرار بیشینه بود. گروه دوم، علاوه بر داشتن فعالیت بدنی، روزانه 25 گرم دانه کتان نیز مصرف کردند. داده ها با استفاده از تی وابسته و مستقل در سطح معنی داری 0/05>P تحلیل آماری شدند.
  نتایج
  در گروه تمرین ترکیبی سطوح استروژن ، لیپوپروتئین پرچگال به طور معنی داری افزایش و شاخص توده بدن و تری گلیسرید به طور معنی داری کاهش یافت(0/05>p). در گروه تمرین ترکیبی همراه با دانه کتان نیز استروژن ، لیپوپروتئین پرچگال به طور معنی داری افزایش و از طرفی شاخص توده بدن و تری گلیسرید به طور معنی داری کاهش داشت(0/05>p).
  نتیجه گیری
  بطور کلی می توان گفت که تمرین ترکیبی با و بدون مصرف دانه کتان از طریق بهبود سطوح لیپید، استروژن و ترکیب بدن می تواند، به کاهش عوارض یائسگی کمک کند و با افزایش حداکثراکسیژن مصرفی می تواند راهکاری جهت افزایش استقامت قلبی- عروقی باشد.
  کلیدواژگان: تمرین ترکیبی، استروژن، سطح لیپید، زنان یائسه، دانه کتان
 • حمیدرضا عادلی بهروز، کاظم پریور*، ایرج امیری، نسیم حیاتی رودباری صفحات 37-47
  زمینه و هدف
  هورمون های تیروئیدی در تنظیم متابولیسم بدن، تولیدمثل، باروری، ادامه باروری و زایمان موفق نقش مهمی برعهده دارند. لذا این مطالعه به بررسی اثرات کاهش هورمون های تیروئیدی بر باروری، طول دوره ی بارداری، زایمان موفق، تعداد نوزادان و وزن نوزادان یک روزه در موش ماده پرداخته است.
  روش ها
  تعداد 30 سر موش ماده بالغ با میانگین وزن اولیه 28 گرم انتخاب و به سه گروه تقسیم شدند.گروه کنترل، آب خالص، گروه دوز پایین، میزان 20 میلی گرم در 100 میلی لیتر و گروه دوز بالا میزان، 100 میلی گرم در 100 میلی لیتر از پودر متی مازول حل شده در آب تا پایان دوران حاملگی دریافت نمودند. در هر سه گروه؛ مدت حاملگی، تعداد موش های با زایمان موفق، و وزن نوزادان در روز اول تولد مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین بعد از پایان دوره بارداری موش های مادر تشریح، سپس خون گیری بعمل آمد و سطح سرمی هورمون های تیروئیدی اندازه گیری شد. در این مطالعه، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده گردید.
  نتایج
  نتایج نشان داد؛ در گروه کنترل از هر ده موش ماده 9 موش، در گروه دوز پائین 8 موش و گروه دوز بالای دارو 4 موش زایمان موفق داشتند؛ و گروه با دوز بالای دارو کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل نشان داد (0/032P=). تعداد نوزادان در هر بار زایمان موفق در هر دو گروه آزمایشی (دوز پایین 0/03، دوز بالا 0/042) نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری را نشان دادند (0/05>P).
  نتیجه گیری
  این مطالعه پیشنهاد می کند که؛ کاهش هورمون تیروئیدی بعد از لانه گزینی نیز می تواند بر ادامه باروری و زایمان موفق اثر داشته باشد و باعث کاهش تعداد زاده ها و افزایش سقط جنین گردد.
  کلیدواژگان: کم کاری تیروئید، متی مازول، باروری، موش بالغ
 • ایمان ذباح، زهرا کوه جانی، علی ماروسی، کامران لایقی* صفحات 48-59
  زمینه و هدف
  بیماری عروق کرونری قلب، از شایع ترین بیماری ها در جوامع مختلف است. یکی از بهترین روش های ارزیابی این بیماری آنژیوگرافی است که نوعی روش تهاجمی است و علاوه بر هزینه گران آن همراه با خطراتی نظیر مرگ، سکته قلبی و مغزی است. مطالعه حاضر باهدف ارائه مدل عصبی فازی به منظور کمک به پزشک در پیش بینی وضعیت عروق کرونر قلبی انجام شده است.
  روش ها
  این مطالعه از نوع تشخیصی بوده و پایگاه داده آن مشتمل بر 200 نفر از مراجعین به مرکز تخصصی قلب و عروق شهرستان تربت حیدریه انجام شده که شامل 13 عامل خطر از نوع غیرقابل انتساب می باشد. در این پژوهش مدل هایی مبتنی بر روش های داده کاوی جهت تشخیص بیماری عروق کرونر قلبی ارائه شده است. مدل سازی به کمک شبکه های عصبی مصنوعی و سپس شبکه های عصبی فازی و در نهایت خوشه بندی فازی انجام گرفت.
  نتایج
  خطای محاسبه شده بر اساس روش میانگین مربعات خطا در روش شبکه عصبی مصنوعی و شبکه های عصبی فازی به ترتیب 0/2574P= و 0/0007P= بدست آمد.
  نتیجه گیری
  از آنجایی که آنژیوگرافی یک روش تهاجمی است و با خطرات متعددی همراه است، باید از روش های غیرتهاجمی استفاده شود که پیش بینی بر اساس آن ها دارای کمترین خطا و بیشترین اطمینان باشد. استفاده از روش های نوین داده کاوی می تواند به کاهش این عوارض کمک کند.
  کلیدواژگان: عروق کرونری قلب، شبکه عصبی مصنوعی، تکنیک نروفازی، خوشه بندی فازی
 • عذرا غفوری، امیر پاکپور حاجی آقا، زینت جورابچی* صفحات 60-70
  زمینه و هدف
  برای کاهش عوارض ناشی از بارداری و زایمان، شناسایی موثرترین راه ارائه خدمات یکپارچه حائز اهمیت است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عوامل موثر بر دریافت مراقبت های پیش از بارداری با کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده در بین مزدوجین زن شرکت کننده در کلاس های آموزش قبل از ازدواج انجام شده است.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی - تحلیلی به روش مقطعی در سال های 1396 - 1397 انجام شد. جامعه مورد مطالعه زنان شرکت کننده در کلاس های آموزش قبل از ازدواج بود که 150 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای ابزار کار پرسشنامه ای در چارچوب نظریه رفتار برنامه ریزی طراحی شد. آمار توصیفی، رگرسیون خطی و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه با نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد.
  نتایج
  میانگین سنی شرکت کنندگان5/96 ±24/67 سال بود. میانگین نمره مربوط به نگرش 5/88 ± 41/01، هنجارهای ذهنی (4/92)±25/ 53، کنترل رفتاری درک شده4/94± 24/77 و قصد رفتاری افراد5/85 ± 32/06 به دست آمد. در مرحله اول نگرش بیشترین پیش گویی کننده قصد رفتاری بود و در مرحله دوم ترکیب کنترل رفتاری درک شده با نگرش قصد انجام رفتار را 12% افزایش داد (0/001>p).
  نتیجه گیری
  زنان به اهمیت مراقبت های پیش از بارداری نگرش مثبتی دارند، ولی کنترل رفتاری درک شده در آن ها پایین است. تقویت کنترل رفتاری درک شده، قصد رفتاری را افزایش می دهد. هم چنین آموزش مردان در این زمینه سبب افزایش هنجارهای ذهنی مثبت خواهد شد.
  کلیدواژگان: مراقبت پیش از بارداری، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، هنجارهای انتزاعی
 • اکرم اشرفی زاوه، الهام آزموده*، مریم تاتاری، حسین آزموده، مهتاب صنوبری، مریم خاکباز صفحات 71-80
  زمینه و هدف
  مطالعه ویژگی های تن سنجی در زمان تولد منجر به شناسایی نوزادان با رشد غیر طبیعی داخل رحمی و ارائه سریع مراقبت های مطلوب برای نوزادان در معرض خطر عوارض بعد از تولد می گردد. هدف از مطالعه ی حاضر تعیین شاخص های تن سنجی نوزادان ترم متولد شده در شهرستان تربت حیدریه و مقایسه ی آن با استانداردهای WHO و CDC در سال های 97-1396 می باشد.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی 200 نوزاد ترم سالم متولد شده در بیمارستان آموزشی نهم دی شهر تربت حیدریه در سال 97-1396 وارد مطالعه شدند. ارتفاع رحم و دور شکم مادر قبل از زایمان و ویژگی های تن سنجی نوزاد مانند وزن هنگام تولد، قد، دور سر و سینه طی 24 ساعت بعد از زایمان با استفاده از تکنیک های استاندارد اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری Spss ویرایش16 انجام شد.
  نتایج
  بر اساس یافته ها ، میانگین وزن دختران کمتر از میانگین WHO و CDC بود(0/05>P). در پسران نیز میانگین وزن به طور معنی داری کمتر از صدک 50 CDC گزارش شد(0/001=p). برخلاف این یافته ها میانگین قد دختران و پسران به طور معناداری بیشتر از میانگین WHO و CDC بود(0/05>P). دور سر دختران و پسران تفاوتی با مقادیر WHO نداشت(0/05<P)، اما به طور معناداری کمتر از مقادیر CDC بود(0/001=P). ارتباط معنی داری بین تمام شاخص های تن سنجی با سن بارداری، ارتفاع رحم و دورشکم مادر وجود داشت(0/05>P). همچنین میانگین فاصله از زایمان قبل ارتباط معکوسی با دو شاخص قد(0/021=P) و دورسر (0/037=P) نوزادان داشت.
  نتیجه گیری
  میانگین وزن و دور سر هنگام تولد نوزادان دو جنس از مقادیر گزارش شده توسط CDC و میانگین وزن دختران و دور سر هر دو جنس از پارامترهای گزارش شده توسط WHOکمتر بود. با اینحال، نوزادان این جمعیت نسبت به شاخصهای WHO و CDC بلند قدتر بودند. انجام مطالعات مشابه در دیگر مناطق کشور و بررسی دیگر عوامل احتمالی مرتبط با این شاخص ها پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: شاخص های تن سنجی، سازمان جهانی بهداشت، مرکز کنترل بیماری ها، سن بارداری، ارتفاع رحم، نوزاد
 • عبدالواحد خدامرادی، سهیل حسنی پور *، رضا دریابیگی خطبه سرا، بتول احمدی صفحات 81-95
  زمینه و هدف
  امروزه پدیده افزایش جمعیت سالمندان به یکی از چالش های جدی نظام های سلامت جهت تامین خدمات سلامت مورد نیاز این افراد تبدیل شده است. هدف از این مقاله، ارائه تصویری از روند رشد جمعیت سالمندان در جهان و ایران و تدوین برنامه ریزی ها و سیاست های لازم برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی برای این قشر از جمعیت می باشد.
  روش ها
  این مقاله یک مطالعه مروری در خصوص سالمندی است. مقالات مرتبط با موضوع در بانک اطلاعاتی EMBASE، Google Scholar، Scopus و PubMed شناسایی و استخراج شد. در مرحله بعد با توجه به معیارهای ورود و خروج تعریف شده استخراج و تحلیل داده ها بر روی آن ها صورت گرفت.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که جمعیت جهان به سرعت در حال سالمند شدن است و پیش بینی می شود از حدود 10/5 % جمعیت در سال 2007 به حدود 22/8 % در سال 2050 افزایش یابد. در ایران نیز روند تغییرات جمعیتی حاکی از آن است که در بین گروه های سنی مختلف، بیشترین نرخ رشد مربوط به سالمندان است. پیش بینی می شود در سال 2050، 21 % جمعیت جهان را سالمندان تشکیل دهند.
  نتیجه گیری
  با توجه به رشد روز افزون جمعیت سالمند در کشور حفظ و بهبود وضعیت سلامت و کیفیت زندگی در دوران سالمندی بیش از گذشته اهمیت پیدا می کند. پیشنهاد می گردد سیاست گزاری در راستای تامین سلامت سالمندان و بهبود شیوه زندگی آنان صورت گیرد و برنامه ریزی در این زمینه به یکی از اولویت های اصلی نظام رفاهی و سلامت کشور تبدیل شود.
  کلیدواژگان: سالمند، خدمات سلامت، سالمندی
|
 • Elham Norabadi, Ferdous Kord Mostafapour, Hossein Kamani*, Edris Bazrafshan, Seyed Davoud Ashrafi, Khadijeh Pirasteh, Mohadeseh Dashtizadeh Pages 1-12
  Background & Aim
  Excessive consumption of antibiotics and their incomplete metabolization in human and animals, as well as inadequate removal by conventional waste water system leads to the release of these chemicals into the environment. Antibiotics have adverse effects including bacterial resistance, digestive disorders and genotoxic. Therefore the aim of this study was to survey amoxicillin removal by photocatalytic process using magnesium oxide nanoparticles.
  Methods
  This experimental study was carried in the form of batch in the laboratory. In this study, independent parameters including pH (3, 7, 11), magnesium oxide nanoparticles concentration (250, 500, 750 ml/L) and reaction time (30, 60, 90) were evaluated for getting high mineralization efficiency.  In order to achieve the optimal experimental conditions, response surface methodology (RSM) model was designed and applied. Analysis of variance (ANOVA) was used for data analysis.
  Results
  According to the obtained results, the effect of independent parameters including pH and nanoparticles on removal process was significant (p-value<0.05) and the highest efficiency for mineralization of amoxicillin was achieved 79.0% in optimum condition pH: 11, nanoparticle concentration: 500 mg/L and reaction time: 90 min.
  Conclusion
  Photocatalytic process using magnesium oxide can be considered as an effective method for amoxicillin removal from aqueous solution.
  Keywords: Amoxicillin, photocatalytic process, nanoparticles, magnesium oxide
 • Forough Yousefi, Seyed Davar Siadat, Mohammad Mehdi Aslani, Abbas Ali Imani Fooladi, Omid Nasiri, Seyed Fazlollah Mousavi* Pages 13-25
  Background & Aim
  Bacterial superantigens, stimulate polyclonal T cells irrespective of their antigen specificity, resulting in a massive release of cytokines from T cells and monocytes, and suggest that that they could be candidates of new antitumor agents. Recent attempts have been done to specifically target superantigens towards tumors. Here, we evaluate TGFαL3-SEB fusion protein as a new antitumor candidate by genetically fusing the third loop of transforming growth factor alpha (TGFalphaL3) to staphylococcal enterotoxin type B.
  Methods
  Recombinant TGFαL3-SEB sequence was constructed by fusing the N-terminal of tgfαl3 and C-terminal of seb using hydrophobic GGSGSGGG amino acid linker. In this study, gene coding for the SEB superantigen was amplified. The PCR product containing the seb gene was digested by EcoRI and HindIII and cloned in pET28a expression vector. Then the synthetic tgfα-linker sequence was digested by BamHI and EcoRI and cloned in pET28::seb vector. The recombinant pET28:tgfαl3-seb transformed into E. coli BL21(DE3). Expression of recombinant protein was examined by SDS-PAGE and western blotting. In vitro antitumor activity against MDA-MB-468, human breast cancer cells expressing EGFR, was evaluated.
  Results
  Cloning of tgfαl3-seb was confirmed by colony-PCR, enzymatic digestion and sequencing. The recombinant TGFαL3-SEB fusion protein with molecular weights of 31kDa was expressed and confirmed by anti-his western-blot analysis. The TGFaL3-SEB chimeric protein exhibited potent in vitro antitumor activity.
  Conclusion
  Our findings indicated that TGFαL3-SEB fusion protein can be successfully constructed expressed and purified and may serve as a useful antitumor candidate for breast cancer immunotherapy.
  Keywords: SEB, Staphylococcus aureus, Cloning, Immunotherapy, Transforming Growth Factor alpha, Breast Neoplasms
 • Nasrin Jahanshiri, Nahid Bijeh* Pages 26-36
  Background & Aim
  Increase in cardiovascular disease risk factors in postmenopausal women is because of adverse changes in plasma lipoproteins due to the lack of estrogen. The aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of combined training with and without flaxseed consumption on estrogen, lipid level and body composition in sedentary postmenopausal ‎women.
  Methods
  In this semi-experimental study, 30 sedentary ‎postmenopausal ‎women within the age range of ‎50 to 60 years old were selected as volunteers and were divided into two groups: Combined training (n=15) and combined training + flaxseed (n=15).  The exercise protocol included 8 weeks of aerobic training with the intensity of 60% to 80% of the maximal heart rate and the resistance training with the intensity of 60% to 80% of one-repetition maximum. The second group, in addition to physical training, consumed 25 grams of flaxseed. Data were analyzed by paired-samples t-test and independent-samples t-test at a significance level of p<0.05.
  Results
  In the combined training group, estrogen and high-density lipoprotein levels were significantly increased, whereas the BMI and triglyceride were decreased (p>0.05). In the combined exercise group with flaxseed consumption, estrogen, and high-density lipoprotein were increased significantly, whereas the BMI and triglyceride (p=0.015) were decreased (p>0.05).
  Conclusion
  Collectively, combining exercise with and without flaxseed can reduce the complications of menopause by improving the lipid and estrogen levels as well as body composition. It can act as an effective strategy to increase cardiovascular endurance by maximizing the amount of oxygen consumed.
  Keywords: Combined training, Estrogen, Lipid level, Postmenopausal women, Flaxseed
 • Hamidreza Adeli Bhroz, Kazem Parivar*, Iraj Amiri, Nasim Hayati Roodbari Pages 37-47
  Background & Aim
  Thyroid hormones play critical roles in regulating body metabolism, reproduction, fertility, and the continuation of fertility and delivery. Therefore, this study was designed to investigate the effects of thyroid hormones on fertility rate, duration of pregnancy, childbirth success rate, number of neonates and weight of one-day old female mice.
  Methods
  30 adult female mice were selected with the mean weight of 28 g and divided into three groups: Control group, pure water, low dose group, receiving 20 mg/100 ml, and high dose group receiving 100 mg/100 ml of Methimazole powder dissolved in water until the end of pregnancy. In each group, the duration of pregnancy, the number of successful delivery and the weight of newborns were evaluated on the first day of birth. Also, after the end of pregnancy, the mice were sacrificed, then blood samples were taken and the serum levels of thyroid hormones level were measured. In this study, SPSS software version 22 and one way ANOVA were used to analyze the data.
  Results
  The rate of successful delivery among different groups were as follows: 9/10 in control group, 8/10 in low dose group and 4/10 in high does group in which the reduction rate was statistically significant compared to the control group (P = 0.032) .The pregnancy period in both experimental groups did not show a significant increase compared to the control group, the number of newborns in each successful delivery showed a significant decrease compared to the control group in both experimental groups (low dose 0.039, high dose 0.042).
  Conclusion
  The study suggests that reducing thyroid hormone after insemination can also affect embryo-fetal development, reducing births and increasing abortions.
  Keywords: Hypothyroidism, Methimazole, Fertility, Mature Mice
 • Iman Zabbah, Zahra Koohjani, Ali Maroosi, Kamran Layeghi* Pages 48-59
  Background & Aim
  Coronary artery disease is one of the most common diseases in different societies. Coronary angiography is established as one of the best methods for diagnosis of this disease. Angiography is an invasive and costly method. Furthermore, it is associated with risks such as death, heart attack, and stroke. Thus, this study introduces a neuro-fuzzy-based method which can help the physicians in prediction of patient’s coronary artery condition.
  Methods
  This is an analytical study carried on 200 patients of Cardiovascular Center in Torbat Heydarieh. Patient records include 13 risk factors and are non-attributable. In this work, models are presented based on data mining methods for the diagnosis of coronary artery disease Furthermore, artificial neural network and neuro-fuzzy method were used for modeling the diagnosis of coronary artery disease.
  Results
  The mean square error (MSE) of prediction for artificial neural network and neuro-fuzzy method were p=0.2574 and p=0.0007, respectively.
  Conclusion
  Since angiography is invasive and associated with various risks, we suggest the use of non-invasive methods with low error and high reliability. New data mining strategies can be effective in reducing the mentioned complications.
  Keywords: Coronary artery disease, Artificial neural network, Neuro-fuzzy method
 • Ozra Ghafoori, Amir Pakpour, Zinat Jourabchi* Pages 60-70
  Background & Aim
  To reduce the complications of pregnancy and childbirth, it is necessary to identify the most effective way to provide integrated services. Therefore, the present study was conducted to evaluate the factors affecting the delivery of prenatal care using the theory of planned behavior.
  Methods
  This descriptive - analytic cross - sectional study was conducted in 2018-2019. The study population included women who participated in pre-marriage training classes, of which 150 were randomly selected. For the tool, a questionnaire was developed in the framework of planning behavior theory. Descriptive statistics, linear regression and univariate analysis of variance were performed using SPSS software version 22.
  Results
  The mean age of participants was 24.67 ± 5.96 years. The mean score for attitude was 41.01 ± 5.88, the mean score for subjective norms 25.53 ± 4.92, mean score for perceived behavioral control 24.77 ± 4.94, and mean score The behavioral intention of individuals was 32.06 ± 5.85. In the first stage, attitude was the most predictive of behavioral intention, and in the second stage, the combination of perceived behavioral control with an attitude of intention to do behavior increased by 12% (p = 0.0001).
  Conclusion
  Women have a positive attitude towards the importance of preconception care, but their perceived behavioral control is low. Strengthening perceived behavioral control increases behavioral intent. Moreover, training men in this area will increase the positive mental norms.
  Keywords: Preconception care, Theory of Planned Behavior, subjective norms
 • Akram Ashrafizaveh, Eham Azmoude*, Maryam Tatari, Hossien Azmoude, Mahtab Senobari, Maryam Khakbaz Pages 71-80
  Background & Aim
  The study of anthropometric measurements at birth leads to the identification of neonates with abnormal intrauterine growths and provides desirable care for the neonates who are at risk of postpartum complications. This study aimed to determine the anthropometric measurements among full term neonates in Torbat Heydariyeh city compared to the global standards reported by the World Health Organization and the Center for Disease Control within 2017-2018.
  Methods
  In this cross sectional study, a number of 200 healthy full term born in the 9-Day Teaching Hospital of Torbat Heydariyeh were evaluated. Maternal fundal height and abdominal circumference before birth and neonates' anthropometric parameters such as birth weights, crown-heel length, head and chest circumferences were taken within 24 hours of birth using standard techniques. Data analysis was performed using Statistical Package for Social Sciences version 16.0 .
  Results
  Based on the findings, the female birth weight mean was lower than the average of WHO and CDC. In males, the mean weight was significantly less than the 50th CDC percentile (p=0.001). Inconsistently, the average height of male and femaleneonates were significantly higher than the WHO and CDC values (P<0.05). The males and females head circumference mean did not differ from the WHO values (p>0.05), but it was significantly less than CDC values (p=0.001). There was a positive correlation between all anthropometric measurements with gestational age, fundal height and maternal abdominal circumference (p <0.05). The mean distance from the previous birth was inversely related to the height (p=0.021) and head circumference (p=0.037) of the neonates.
  Conclusion
  The males and females birth weight and head circumference mean was lower from the values reported by CDC and the female birth weight mean and the males and females head circumference mean was lower from the values reported by WHO. Further studies are suggested to be performed in other regions of the country to assess other probable factors associated with these indicators.
  Keywords: Anthropometry, Gestational age, Fundal height, Newborn, Iran
 • Abdolvahed Khodamoradi, Soheil Hassanipour *, Reza Daryabeigi Khotbesara, Batol Ahmadi Pages 81-95
  Background & Aim
  The growing population of the elderly has become one of the serious challenges in health systems. The purpose of this study is to provide a picture of the growth of the elderly population in Iran and worldwide in order to set policies to provide health services for this category of the population.
  Methods
  This is a review study about aging. Relevant studies available on EMBASE, Scopus, PubMed /Medline, Google scholar were identified and used. In the next step, screening was conducted regarding the inclusion and exclusion criteria, in three phases (according to the title, abstract and original paper) and data extraction on the remaining articles was performed.
  Results
  After searching, screening and quality assessment studies, related articles Showed that the world population is rapidly aging.It is expected from about10.5 % to about 21.8 % in 2007, will rise in 2050. It is expected that in 2050, the elderlypopulation will reach 21 % of the world population.
  Conclusion
  Regarding the increasing growth of the elderly population in our country, maintaining and improving the health and quality of life in old age is more important than ever. Therefore, it is suggested that policy-making be conducted to ensure the health of the elderly and to improve their lifestyle, and planning in this regard should be one of the main priorities of the welfare and health system of the country.
  Keywords: Elderly, Health services, Iran