فهرست مطالب

جغرافیا و برنامه ریزی - پیاپی 67 (بهار 1398)
 • پیاپی 67 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/28
 • تعداد عناوین: 16
|
 • لیلا ابراهیمی، سیاوش خلیلی، مریم ایلانلو* صفحات 1-23
  تکوین شهرهاو تداوم حیات شهری به شمار می آید. در واقع شهرها، عناصر شهری و عملکرد آن ها همواره از عناصر و عوامل آب و هوایی متاثر بوده و هستند. شهر و اقلیم دو سیستم انسان ساخت و طبیعی هستند که تاثیر گذاری تنگاتنگی بر یک دیگر دارند. این پژوهش به بررسی میزان سازگاری بافت جدید و قدیم با شرایط اقلیمی شهر ماه شرایط آب و هوایی به موازات سایر عوامل محیطی از مهم ترین عوامل موثر در شکل گیری و شهر می پردازد. جهت شناسایی تیپ اقلیمی و بررسی پارامترهای اقلیمی محدوده مطالعاتی از آمار ایستگاه سینوپتیک شهر ماهشهر در دوره 30 ساله استفاده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله برای بررسی آسایش اقلیم شهر ماهشهر از شاخص ماهانی استفاده شده است. جهت بررسی و مقایسه بافت جدید و قدیم شهر ماهشهر بازدیدهای میدانی صورت گرفت و ده نمونه از بافت قدیم و ده نمونه از بافت جدید مطالعه شدند و از نظر سازگاری با شرایط اقلیمی بررسی انجام شد. بررسی ها در این پژوهش نشان داد که مهمترین پارامتر اقلیمی که در بررسی بافت جدید و قدیم شهر ماهشهر پارامتر اقلیمی دما است، همچنین مطالعات نشان داد که در بافت قدیم به دلیل اینکه به زوایای تابش خورشیدی کمتر اهمیت داده می شد، معمولا اتاق ها در اطراف حیاط پراکنده بودند به همین دلیل در تمام ساعات روز در یک قسمت از ساختمان تابش وجود دارد. در بافت جدید ماهشهر نیز به اصول معماری همساز با اقلیم، کمتر اهمیت داده می شود.
  کلیدواژگان: بافت قدیم، بافت جدید، آسایش حرارتی، شاخص ماهانی، شهر ماهشهر
 • توحید احمدی*، زهره فنی، محمدتقی رضویان، جمیله توکلی نیا صفحات 25-44
  کلانشهرها به عنوان مراکز تراکم جمعیت و خودروها از نظر مسائل حمل و نقل بیش از دیگر مراکز جمعیتی از معضل ترافیک و پیامدهای آن رنج می برند. بر این اساس کلانشهرهای مختلف راهکارهای متفاوتی را بر اساس شرایط و ویژگی های شبکه حمل و نقل خود ارائه نموده اند. ساختار مدیریت حمل و نقل کلانشهر تبریز نیز راهکارهایی را به صورت پراکنده و موردی ارائه نموده است ولی مساله اصلی در خصوص حمل و نقل در کلانشهرها فقدان و در برخی موارد ضعف طرحهای  راهبردی برای ورود به برنامه های حمل و نقل هوشمند می باشد که اثربخشی برنامه های   سازمان های مرتبط با حمل و نقل شهری را تحت تاثیر قرارداده است. هدف این مقاله ارائه مدلی جهت اولویت بندی استراتژی های توسعه حمل و نقل هوشمند به منظور پوشش برنامه راهبردی مدیریت حمل و نقل می باشد. به عبارت دیگر این مقاله بر روی مدل ترکیبی اولویت بندی راهبردها متمرکز شده است. روش کار این پژوهش به این صورت است که پس از تشریح ادبیات موضوع، با استفاده از رویکرد استراتژیک، راهبردهای توسعه حمل و نقل هوشمند شهری که حاصل یک روش منطقی و علمی مدیریتی  است ، با استفاده از روش ترکیبی(ANP،QSPM)  مورد اولویت بندی قرار داده و ارتباط درونی متغیرهای مختلف را برای ارائه اولویت واقعی راهبردها در نظر گرفته است.  در نهایت یافته های حاصل از این روش ترکیبی با استفاده از ضریب رتبه ای اسپیرمن مقایسه شده است. نتیجه حاصل از این روش ترکیبی و مقایسه آن با ضریب رتبه ای اسپیرمن نشان می دهد که راهبرد (هماهنگی  کلیه سازمانها و ارگانهای دولتی در خصوص بهبود زیرساخت عمومی  توسعه سیستم های هوشمند حمل و نقل) در هر دو روش تحلیل شبکه(ANP )و(GSPM) در اولویت اول قرار گرفت  و سایر استراتژی ها،  اولویت بندی متفاوت از همدیگر دارند .
  کلیدواژگان: حمل و نقل هوشمند، کلانشهر تبریز، توسعه پایدار، فرایند تحلیل شبکه
 • محمدرضا پورمحمدی، شهریور روستایی، احمد اسدی* صفحات 45-65
  به دلایل گوناگون تامین سرزندگی در مراکز شهری و بویژه در بافت های فرسوده به یکی از دغدغه های اصلی نظام های مدیریت شهری به ویژه در کشورهای توسعه یافته تبدیل گردیده است. بدون تردید یکی از عوامل موثر بر توسعه میان افزا و ترغیب شهروندان به مسکن گزینی در بافت های فرسوده و مرکزی شهر خلق سرزندگی در آن ها می باشد. لذا هدف این مطالعه بررسی سرزندگی در بافت فرسوده شهر زنجان و ارتباط آن با مسکن گزینی می باشد. پژوهش با روش پیمایشی انجام گرفته و اطلاعات مورد نظر به صورت مشاهده، تهیه نقشه های ضروری و تکمیل پرسشنامه جمع آوری شده و برای تحلیل آنها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. حجم نمونه 365 خانوار می باشد که از جامعه آماری 7160 خانواری بافت فرسوده شهر زنجان انتخاب شده است. سوالات پژوهش عبارتند از: 1- آیا در بافت فرسوده زنجان سرزندگی در سطح قابل قبولی می باشد؟ 2- آیا شهروندان تمایلی جهت مسکن گزینی در بافت فرسوده دارند؟ 3- آیا بین تمایل شهروندان به مسکن گزینی و سرزندگی در بافت های فرسوده رابطه وجود دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد سرزندگی و مسکن گزینی هر دو در سطح متوسط و قابل قبول بوده و بین مسکن گزینی و سرزندگی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان می دهد که متغیر سرزندگی 25 درصد واریانس مسکن گزینی را تبیین کرده است. بنابراین هرچه در یک محله سرزندگی در سطح بالایی باشد مسکن پذیری آن محله را تقویت می کند. لذا با ارتقاء سرزندگی  می توان به ظرفیت پذیری بافت های فرسوده امیدوار بود.
  کلیدواژگان: سرزندگی، بافت فرسوده، انتخاب نواحی مسکونی، شهر زنجان
 • فیروز جعفری*، عادل شری زاده صفحات 67-88
  پرداختن به آینده و برنامه ریزی برای آن، جزء جدانشدنی فرآیند برنامه ریزی است. در بیشتر موارد، پرداختن به آینده با اتکا به پیش بینی و تحلیل روندها، مشکلات بی شماری در اجرای برنامه ها به وجود آورده است. این مشکلات اغلب ناشی از بی توجهی به تاثیرات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فناوری های نوظهور یا در حال ظهور در زندگی بشر و یا غفلت از نیروهای پیشران و عوامل کلیدی موثر بر تسهیل حل مشکلات چالش های آتی است. با عنایت به این امر، پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک تحلیل تاثیرات متقاطع -که یکی از روش های متداول و مورد پذیرش آینده نگاری است - با بهره گیری از نرم افزار میک مک به شناسایی عوامل کلیدی تاثیرگذار بر قیمت مسکن در کلان شهر تبریز پرداخته است. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی می باشد. بدین منظور ابتدا 40 مولفه به روش دلفی و با استفاده از پرسش نامه های تشریحی توسط کارشناسان شناسایی شدند. در مرحله بعد، ماتریس تاثیرات متقاطع برای سنجش میزان تاثیرگذاری عوامل بر یکدیگر طراحی شده و در اختیار خبرگان قرار گرفت. نتایج با استفاده از روش تحلیل تاثیرات متقاطع تحت نرم افزار میک مک مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت از مجموع 40 عامل اولیه تاثیرگذار بر قیمت مسکن در کلان شهر تبریز، تعداد 12 عامل به عنوان عوامل کلیدی سیستم شناسایی شدند. این عوامل که به عنوان بازیگران اصلی موثر بر قیمت مسکن در تبریز ایفای نقش می کنند. عبارت اند از: پایگاه اقتصادی ساکنین، درآمد سرانه خانوارها، نرخ شهرنشینی، موقعیت مکانی و منطقه شهری، ترکیب کالبدی، سیاست های عرضه زمین و مسکن، سرمایه گذاری، وسعت قطعات املاک، قیمت زمین، هزینه های ساخت وساز، کیفیت و نوع مصالح ساختمانی و تجهیزات و امکانات ساختمانی
  کلیدواژگان: آینده نگاری، قیمت مسکن، روش تحلیل تاثیرات متقاطع، تبریز
 • سعید جهانبخش، یعقوب دین پژوه، محمدحسین عالی نژاد* صفحات 91-107
  با توجه به اهمیت بارش برف در تامین آب مناطق مختلف بویژه در نواحی کوهستانی، برآورد دقیق آب معادل برف و همچنین تغییرات سطح پوشش آن می تواند در بخش های کشاورزی، انرژی، مدیریت مخزن و هشدار سیل موثر باشد. در این مطالعه، رواناب ناشی از ذوب برف در حوضه شهرچای تحت شرایط تغییر اقلیم، بررسی شد. برای این منظور نخست، سطح پوشش برف برای سال آبی 92-91 با استفاده از تصاویر روزانه ماهواره ترا- مودیس در محیط نرم افزار ENVI استخراج گردید. سپس در نرم افزار GIS مشخصات فیزیوگرافی حوضه بدست آمد. در مرحله بعد با وارد کردن داده های پوشش برف، متغیرهای هواشناختی و پارامترهای لازم به مدلSRM ، رواناب ناشی از ذوب برف شبیه سازی شد. سپس خروجی 6 مدل گردش عمومی جو تحت سه سناریوی A2, A1B و B1 با مدل آماری LARS-WG ریزمقیاس شدند، سپس از طریق مقایسه خروجی مدل ها در دوره آتی با دوره پایه بصورت ماهانه توسط شاخص های آماری بهترین مدل و سناریو برای تولید داده های دمای هوا و بارش در دوره آماری 2030-2011 انتخاب شد. در نتیجه برای تولید بارش از مدل HADCM3 تحت سناریوی A1B و برای تولید دما نیز از مدل MPEH5 و تحت سناریوی A2 استفاده شد. برای برآورد میزان تغییر رواناب ناشی از ذوب برف در شرایط تغییر اقلیم میزان تغییرات داده های دما و بارش ماهانه تحت مدل و سناریوهای منتخب در دوره آتی با دوره پایه در طول دوره شبیه سازی به مدل SRM وارد شد. نتایج نشان داد که رواناب ناشی از ذوب برف در اواخر فصل بهار کاهش می یابد. همچنین دبی اوج در مقایسه با دوره پایه زودتر ظاهر شده و مقدار آن نسبت به دوره پایه بیشتر پیش بینی شد.
  کلیدواژگان: برف، تغییراقلیم، سنجش از دور، Lars-WG، SRM شهرچای
 • مریم چرخچیان* صفحات 109-127
  مسکن به عنوان فضای زندگی با نیازهای گوناگون انسان در سطوح مختلف سر و کار دارد و رضایتمندی از این فضا به همین جهت از اهمیت فراوانی برخوردار است. مروری بر مطالعات انجام گرفته در این حوزه نشان می دهد، رضایتمندی از مسکن دارای جنبه ها و مولفه های گوناگونی چون جنبه های کالبدی، اجتماعی، زیست محیطی، مدیریتی و عملکردی می باشد که بررسی و مقایسه آن در سه محله واقع در یکی از محورهای اصلی شهر قزوین به منظور مقایسه رضایتمندی میان محلات تازه توسعه یافته و محلات قدیمی تر و نیز بررسی نقش برخی عوامل جمعیت شناسانه در ساکنین هدف تحقیق حاضر بوده است. به این منظور، در هر یک از محلات 120 نفر از ساکنین در تحقیق حاضر مشارکت داشته و پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه ای با سوالات بسته و باز صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق که از طریق نرم افزار اس.پی.اس.اس مورد بررسی قرارگرفته حاکی از آن است که همان گونه که انتظار می رفت رضایتمندی در محله تازه توسعه یافته در تمامی جنبه های آن کمتر از دو محله دیگر بوده است. تحلیل رگرسیون حاکی از آن است که رابطه معناداری میان مساحت واحدها، تعداد طبقات و مدت سکونت با میزان رضایتمندی وجود داشته ولی تحصیلات و تعداد واحدها رابطه معناداری با رضایتمندی نداشته است. علاوه بر این، تحلیل ها حاکی از آن است که میان جنسیت و نوع مالکیت با میزان رضایتمندی رابطه معناداری وجود داشته است. در نهایت بررسی ها نشان می دهد مهم ترین مولفه در شکل دادن به میزان رضایتمندی مربوط به مولفه کالبدی بوده و کمترین تاثیر مربوط به مولفه محیطی بوده است.
  کلیدواژگان: رضایتمندی مسکونی، ویژگی های کالبدی، ویژگی های اجتماعی، ویژگی های عملکردی، ویژگی های محیطی، ویژگی های مدیریتی
 • محمد مهدی حسین زاده، سمیه خالقی*، میلاد رستمی صفحات 129-149
  تغییرات کانال رودخانه، فرسایش کناره ای و رسوب گذاری کناره ای، فرآیند های طبیعی رودخانه های آبرفتی هستند که باعث تخریب زمین های کشاورزی اطراف و خسارت به تاسیسات انسانی اطراف رودخانه می شود. هدف این مقاله برآورد میزان پسروی و فرسایش کرانه ای در رودخانه گلالی (در بخش خروجی رودخانه از کوهستان در مابین دو روستای گلالی و شیروانه) به منظور ارزیابی تغییرات فعلی (موجود) و بالقوه در فراوانی شکست کرانه (فاکتور ایمنی یا FS) و بار رسوبی حاصل از کرانه رود در دو سناریوی متفاوت 12 و 24  ساعته در سه در بازه مورد مطالعه  با استفاده از مدل  BSTEM می باشد. در این رودخانه هر ساله فرسایش کرانه ای قابل توجهی بواسطه وقوع سیلاب های بزرگ رخ می دهد و چون در پایین دست این قسمت سد های آبخیز داری احداث شده است برآورد فرسایش و میزان رسوب مهم است. نتایج تحلیل مدل نشان می دهد که کل مساحت فرسایش یافته در سناریو اول در بازه های مختلف به ترتیب در بازه اول 244/0، در بازه دوم 372/0 و در بازه سوم054/0 متر مربع بوده است و در سناریو دوم کل مساحت فرسایش یافته در بازه اول 272/0، در بازه دوم 1/0 و در بازه سوم 054/0 بوده است. از نظر پایداری کرانه و ضریب ایمنی (FS) نیز در سناریو اول در هر سه مقطع ناپایدار بوده و ضریب ایمنی کمتر از یک محاسبه گردیده است اما در سناریو دوم و به دلیل تداوم بارش ضریب ایمنی افزایش یافته که در بازه 1و 2 نزدیک به یک و در بازه 3 پایدار شده یعنی به بالای 1 رسیده است. بنابراین که در نتیجه دخالت حفاظت های انجام گرفته بر روی کرانه های فرسایش پذیر، حجم کلی رسوبات فرسایش یافته از کرانه را می توان کاهش داد.
  کلیدواژگان: فرسایش کرانه، BSTEM، پایداری کرانه رود، رودخانه گلالی
 • شبیه سازی مسکن اجاره ای با روش مونت کارلو درکلانشهر مشهد
  محمد رحیم رهنما* صفحات 151-172
  هدف مقاله، بیان کاربرد مدل مونت کارلو برای شبیه سازی  اجاره مسکن  در مشهد است که از روش تحقیق تبیینی بهره می گیرد.  جامعه آماری، مساکن اجاره ای مشهد اعم از ویلایی و آپارتمانی می باشند که تعداد 334 نمونه تصادفی تعیین گردید که از طریق بخش آگهی روزنامه خراسان در طول تیر و مرداد ماه 1394 استخراج شدند. برای شبیه سازی مبلغ اجاره ماهانه، شاخص  اجاره از طریق  ترکیب مبلغ رهن واجاره محاسبه شد. سپس رابطه بین متغیرهای وسعت و تعداد اتاق واحدها به تفکیک ویلایی و آپارتمانی از طریق مدل رگرسیون چند متغیره در نرم افزار SPSS با فرمت XML  برنامه نویسی شد. این مدل اولیه  با استفاده از گزینه شبیه سازی، فراخوانی و از طریق الگوریتم های دو جمله ای و مثلثی  شببیه سازی شدند. نتایج نشان  داد که میانگین شاخص  اجاره شبیه سازی شده برابر.1.92.میلیون تومان در ماه می باشد. تاثیر وسعت واحدها و  تعداد اتاق به عنوان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته شاخص اجاره، به ترتیب برابر 97%  و 93% بدست آمد. محاسبه حساسیت شاخص  اجاره به تعداد اتاق بیانگر این واقعیت است که اولا 97%  واحدها  تا 3 اتاق می باشند. ثانیا با افزایش تعداد اتاق از یک اتاق  به سه اتاق در دامنه اجاره کمتر از 0.7 میلیون تومان ، درصد واحدهای دارای یک  اتاق از 10% به 0%  کاهش می یابد. ولی برعکس در گروه بالای 2 میلیون تومان اجاره، درصد اتاقها از 37% به 48% افزایش می یابد. برنامه ریزی برای احداث مسکن اجاره ای و کنترل اجاره و ارایه سوبسید در حد واحدهای آپارتمانی 2 خوابه الگوهای مناسبی برای ساماندهی مسکن اجاره ای در مشهد هستند.
  کلیدواژگان: شبیه سازی، اجاره مسکن، مونت کارلو، مشهد
 • غلامحسین عبدالله زاده*، علیرضا اژدرپور، محمد شریف شریف زاده صفحات 173-195
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر گرایش به مهاجرت در روستاهای شهرستان زابل انجام شد. از روش تحقیق توصیفی تحلیلی مبتنی پیمایش پرسشنامه ای استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل شامل کلیه خانوارهای روستایی شهرستان زابل به تعداد 26034 نفر می باشند که از طریق فرمول کوکران 170 نفر به عنوان نمونه های این تحقیق انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی صوری و محتوایی آن بر اساس نظر کارشناسان محلی و اساتید دانشگاهی تایید شد و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای گرایش به مهاجرت (75/0)، جاذبه های مقصد (83/0) و دافعه های مبدا (91/0) تایید شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بیشترین تاثیر بر گرایش به مهاجرت مربوط به متغیر سطح تحصیلات (با میزان تاثیر کل 691/0+) است. متغیرهای میزان درآمد (511/0-)، جاذبه مقصد (463/0+)، دافعه مبدا (373/0+)، مالکیت زمین (363/0-)، جنسیت برای مردان (308/0+)، وضعیت شغل برای شاغلان (274/0-)، مدت اقامت (240/0-)، وضعیت تاهل برای افراد مجرد (207/0+)، عضویت در نهادها (150/0-)، مهاجرت اعضا خانواده (093/0+)، سن (072/0-)، تعداد فرزندان (068/0-) در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: مهاجرت روستایی، گرایش به مهاجرت، جاذبه های مقصد، دافعه های مبدا، شهرستان زابل
 • علی اصغر عبدالهی*، حجت الله شرفی، مجتبی سلیمانی دامنه صفحات 197-222
  پیاده راه ها نقش مهمی در حیات مدنی جامعه دارند و می توانند سرزندگی به مناطق مرکزی شهر آورده و مردم را تشویق به حضور داوطلبانه در شهر کند. با ورود اتومبیل به شهرها  نقش پیاده در شکل گیری فضاهای شهری کمتر شده و از اهمیت آن کاسته شده است. با توجه به این امر، هدف پژوهش حاضر، سنجش مطلوبیت پیاده مداری در مرکز تجاری شهر کرمان می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی مبتنی بر شیوه میدانی(پرسش نامه) می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل افراد پیاده رو و ساکن مرکز تجاری شهر کرمان می باشد که به صورت تصادفی، 284 نفر از افراد پیاده رو و ساکن در طول یک هفته و 30 نفر از متخصصین، به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. پایایی داده ها بوسیله آزمون کرونباخ 818/0 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از رگرسیون گام به گام و تی دو نمونه ای مستقل، همچنین جهت اولویت بندی و ضریب اهمیت معیارها، از تکنیک BWM در قالب نرم افزار LINGO استفاده شد. نتایج رگرسیون گام به گام حاکی از آن است که مولفه فعالیت اجتماعی با بتای 249/ بیشترین تاثیر و مولفه ایمنی و امنیت با ضریب بتای 138/ کمترین تاثیر را بر پیاده روی مرکز تجاری شهرکرمان دارد. نتایج تی دو نمونه مستقل نشان می دهد در سطح معناداری (05/0) درصد بین میانگین سنجش وضعیت پیاده روهای مرکزی تجاری از دید دو جامعه افراد پیاده(28/2) و متخصصین(29/2) اختلاف معناداری وجود ندارد و هر دو جامعه وضعیت پیاده مداری مرکز تجاری شهر کرمان را بر اساس مولفه های کیفی پیاده روی، در وضعیت نامطلوب سنجیده اند. نتایج مدل BWM  نشان می دهد که شاخص ایمنی و امنیت با مقدار 169/0 در رتبه اول و نفوذ پذیری و دسترسی با مقدار 147/0 در رتبه دوم، ساختار، فرم با مقدار 1426/0در رتبه سوم، جذابیت و سرزندگی با مقدار  1422/0در رتبه چهارم، تسهیلات با 138/0مقدار در رتبه پنجم، کاربری های مختلط با مقدار 135/0در رتبه ششم و نهایتا معیار فعالیت های اجتماعی یا مقدار 123/0در رتبه هفتم قرار گرفت.
  کلیدواژگان: مطلوبیت پیاده مداری، مولفه های کیفی پیاده روی، مرکز تجاری، شهر کرمان
 • علی اکبر عنابستانی*، لیدا علیزاده صفحات 223-243
  تحقق سلامت، مستلزم محیطی سالم و بسترهای مناسب اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی است به طوری که شناخت ماهیت و ابعاد سلامت و عوامل شکل دهنده و موثر بر آن از یک سو و اقدام برای ارتقای آن در نواحی روستایی از سوی دیگر و در نهایت رهایی از دور تسلسل فقر اهمیتی انکار ناپذیر است که می تواند نقش مهمی در پایداری مناطق روستایی و افزایش سطح سلامت روستاییان داشته باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر با هدف رابطه سنجی فقر و میزان مراجعه روستاییان به مراکز بهداشتی، درمانی به صورت مطالعه موردی در مراکز درمانی شهر سبزوار انجام شده است. در این تحقیق نمونه ای مشتمل بر 140 نفر از روستاییان مراجعه کننده به بیمارستان ها و مراکز درمانی شهر سبزوار به شیوه تصادفی و در دسترس انتخاب و تعداد 100 نفر از آزمودنی ها، پرسشنامه مذکور را تکمیل نمودند. برای شناسایی عوامل موثر 33 متغیر در قالب 4 شاخص عوامل تاثیرگذار وارد بحث شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی، و به منظور همسانی درونی از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین فقر روستایی و میزان مراجعه به مراکز درمانی شهرستان سبزوار رابطه معنا داری با سطح همبستگی 0.729 و سطح معناداری (0.000) وجود دارد و همچنین نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد؛ بین متغیر مراجعه به مراکز درمانی و سایر شاخص ها رابطه معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، حاکی از آن است که تمامی شاخص ها نسبت به  متغیر مراجعه به مراکز درمانی دارای رابطه معناداری می باشند.
  کلیدواژگان: فقر روستایی، سلامت، دور تسلسل فقر، درمان، شهر سبزوار
 • رسول قربانی، مهدیه طاهونی* صفحات 245-262
  رشد شهری در نفس خود خصلتی سرکش دارد. لذا نیازمند مهار و هدایت است سیاست گذاری رشد شهری مسئولیتی خطیر است؛ زیرا ازیک طرف باید به زدودن نابسامانی های بپردازد و از طرف دیگر با هدایت عقلایی ساخت وسازها از بروز و پیدایش ناهنجاری ها به ویژه از ابعاد کالبدی آن جلوگیری نماید.
  محدوده مورد مطالعه در این تحقیق شهر سردرود و روش تحقیق تحلیلی - تطبیقی است که داده ها و اطلاعات موردنیاز به صورت اسنادی و میدانی تهیه گردیده است. در روش تحلیل داده ها از مدل های کمی آنتروپی نسبی، ضریب گری، موران وضریب جینی استفاده شده نتایج به دست آمده از اندازه گیری مدل های فضایی - کالبدی نشان دهنده این است که فرم شهر الگوی تجمع تصادفی تک قطبی بوده که به سمت پراکنش شهری پیش رفته و می رود و مقادیر شاخص ها در سال 1378 و 1390 به ترتیب بدین صورت است: (آنتروپی نسبی =85/0، جینی= 35/0، موران =03/0، گری =05/0) و (آنتروپی نسبی= 91/0، جینی= 36/0، موران =01/0، گری =99/1). در کل، این مقادیر نشان می دهد که شهر به سمت الگوی پراکندگی پیش رفته است و موجب از بین رفتن زمین های کشاورزی و باغات شده است، به طوری که در شهر سردرود در سال 1378 سهم باغات و اراضی کشاورزی 2/65 درصد از کاربری ها بوده درحالی که در سال 1390 به 35/26 درصد رسیده است و به تبع آن ساختار فضایی و کالبدی شهر در طول زمان تغییریافته است.
  کلیدواژگان: بررسی، فرم کالبدی - فضایی، مدل های کمی، سردرود
 • عبدالرضا کاشکی، سید محمد حسینی*، فرحناز خرم ابادی صفحات 263-286
  گرمایش جهانی، یکی از مشکلات کنونی و آتی بشر است که می تواند بر فعالیت های کشاورزی، حمل ونقل، منابع آب، تولید انرژی، معماری، نیازهای گرمایشی و سرمایشی، فنولوژی گیاه و... اثرگذار باشد. در این پژوهش، برای واکاوی زمانی- مکانی نیاز درجه روز سرمایشی از داده های روزانه دمای کمینه و دمای بیشینه 16 ایستگاه همدید شمال شرق کشور در بازه ی زمانی20 ساله(1996- 2015)  استفاده شده است. نخست ماتریس داده ها در نرم افزار مت لب با آرایه S به ابعاد(16*7035) تشکیل گردید که در آن سطرها، بیانگر زمان (روز) و ستون ها، بیانگر مکان(ایستگاه ها) هستند و در نهایت، درجه روز سرمایشی در هر ماه محاسبه و نقشه های پهنه بندی مکانی در ArcGIS ترسیم شد. نتایج نشان داد که همبستگی معنی دار و معکوس میان ارتفاع و عرض جغرافیایی با  نیازهای درجه روز سرمایشی در همه ماه های گرم سال برقرار است به گونه ای که با افزایش این دو عامل اقلیمی، نیاز به سرمایش در ایستگاه های شمالی منطقه ی خراسان کاسته شده و با کاهش این دو در نواحی جنوبی خراسان بر میزان نیاز سرمایشی و مصرف انرژی جهت خنک شدن و آسایش فیزیولوژیکی انسان افزوده می شود. همچنین برحسب نیاز درجه روز سرمایشی، ناحیه خراسان را می توان به شش گروه اقلیمی تقسیم کرد. بیشترین نیاز سرمایشی با بیش از 500 درجه روز در مناطق جنوبی و کم ارتفاع منطقه به ویژه در ماه های ژوئن و ژوئیه(خرداد و تیر) و گروه اقلیمی بسیارگرم واقع شده است. بالاترین پهنه نیاز درجه روز سرمایشی در ماه آوریل و مه با 5/27 درصد مربوط به گروه اقلیمی نیمه گرم؛ در ژوئن با 5/24 درصد؛ ژوئیه با 7/23 درصد؛ اوت با 4/22 درصد و در سپتامبر با 5/22 درصد به گروه اقلیمی گرم و به میانه ی خراسان تعلق دارد. همچنین بررسی روند نیازهای سرمایشی حاکی از این است که در دوره ی گرم سال این روند در ایستگاه های مورد بررسی دارای نوسان های متعدد است. فقط در ایستگاه قائن برخلاف سایر ایستگاه ها در همه ماه ها، آهنگ کاهشی در نیازهای سرمایشی مشاهده می شود.
  کلیدواژگان: روند مان -کندال، درجه روز سرمایشی، شمال شرق، ایران
 • ملیحه گل زاده ، مصطفی میرآبادی صفحات 287-307
  هدف از این پژوهش بررسی و تبیین وضعیت و سطح توسعه و ترویج گردشگری بازی های بومی و محلی در شهرستان تبریز و همچنین سنجش مهم ترین عوامل اثرگذار در این زمینه می باشد. این تحقیق در سال 1395 انجام گرفته و روش آن توصیفی و تحلیلی است. به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز جهت تجزیه وتحلیل های مدنظر تحقیق، از روش میدانی و توزیع پرسشنامه بین 103 نفر از کارشناسان و متخصصان مربوط استفاده شده است. لازم به ذکر است جهت انجام مدل معادلات ساختاری از نرم افزار PLS و برای انجام سایر آزمون ها از نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است. سنجش انجام شده توسط آزمون های آلفای کرونباخ، KMO و بارتلت، نشان داد که متغیرهای اندازه گیری شده از پایایی و روایی سازه ای مناسبی برخوردار می باشند. نتایج به دست آمده از آزمون T.test نشان داد که به جز عوامل محیطی که به عنوان نقاط قوت منطقه در زمینه توسعه و ترویج گردشگری بازی های بوم و محلی مطرح می باشند، در سایر شاخص ها، شهرستان تبریز با وضعیت نامطلوب و نازلی در این زمینه روبرو می باشد. همچنین نتایج برگرفته از مدل معادلات ساختاری و آزمون فریدمن، به طور مشابهی، متغیرهای سرمایه گذاری و تامین منابع مالی، زیرساخت ها و تاسیسات مختلف گردشگری و عوامل محیطی را به عنوان اثرگذارترین و مهم ترین عواملی که می توانند موجب رونق و توسعه گردشگری بازی های بومی و محلی شهرستان تبریز شوند را مشخص می سازند.
  کلیدواژگان: گردشگری ورزشی- توسعه- بازی های بومی و محلی
 • طیبه نیک رفتار ، هانیه کاتبیان، نیلوفر میثاقی صفحات 309-326
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر نوستالژی تاریخی و فردی برروی انگیزه سفر و اثر آن بر قصد سفر است روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی است. این پژوهش حس نوستالژی تاریخی و فردی که در طی سفر برای گردشگران ایجاد می شود و منجر به رضایت آنها و انگیزه سفر می گردد را بررسی می کند. بعد از مرور ادبیات پژوهش یک مدل مفهومی طراحی شد و با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. پرسشنامه پژوهش براساس مدل پژوهش طراحی گردید و روایی آن مورد تایید خبرگان قرار گرفت. جامعه آماری گردشگران شهر تهران بودند که به دلیل نامعین بودن جامعه ابتدا یک مطالعه مقدماتی با توزیع پرسشنامه بین 20 نفر از گردشگران انجام شد و با برآورد واریانس نمونه اولیه در سطح اطمینان 95 درصد، حجم نمونه محاسبه گردید(100 نفر) .110 پرسشنامه توزیع شد که از این تعداد 100 نفر پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار پی ال اس مورد تحلیل قرار گرفت نتایج نشان می دهد که نوستالژی فردی تاثیر به سزایی بر انگیزه ها سفر به تهران ندارد بلکه نوستالژی تاریخی این انگیزه را متاثر می کند همچنین نتایج نشان داد که انگیزه سفر تاثیر به سزایی در قصد سفر به تهران دارد. این پژوهش با آشکار کردن اهمیت نوستالژی تاریخی مدیران گردشگری را به استفاده از سازه ها و آثار تاریخی برای ترغیب گردشگران برمی انگیزاند. این امر به حفظ آثار تاریخی در شهر تهران نیز کمک می کند.
  کلیدواژگان: نوستالژیا، انگیزه سفر، شهر تهران، نگرش به سفر
 • محمدحسن یزدانی ، اصغر پاشازاده، سمیرا سعیدی صفحات 327-349
  طی چند سال اخیر، به منظور پاسخ گویی به انتظارات قانونی و عرفی در زمینه مسکن برای اقشار کم در آمد، دولت سیاست احداث مسکن مهر را در پیش گرفته است. پروژه مسکن مهر، بزرگترین طرح ملی مسکن می باشد که به علت گستردگی طرح و نو بودن آن نیاز به بررسی نتایج حاصل از این تجربه احساس می شود. ازاین رو، هدف اصلی این مقاله بررسی میزان رضایتمندی ساکنان از مجتمع مسکن مهر محدوه شام اسبی(اردبیل) است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مطالعات اسنادی و پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه بود. جامعه آماری این پژوهش ساکنان محدوده مسکن مهر نیایش(شام اسبی) اردبیل وحجم نمونه براساس جدول مورگان 200 نمونه برآورد شد و به روش تصادفی منظم، پرسشنامه بین سرپرست خانوارهای ساکن توزیع شد. میزان پایایی پرسشنامه براساس آلفای کورنباخ (832/0) محاسبه شده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از بکارگیری آزمون های کای اسکوئر، تحلیل همبستگی پیرسون وt تک نمونه ای در نرم افزارهای spss و Excel انجام گرفت. خروجی حاصل از آزمون کای اسکوئر حاکی از این است که بین متغیر وضعیت شغلی و رضایتمندی رابطه معنی داری وجود دارد و ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین درآمد و رضایتمندی رابطه معکوسی وجود دارد. علاوه براین، نتایج آزمون t تک نمونه ای گواه بر این است که رضایتمندی سکونتی محدوده شام اسبی(اردبیل) در حد کمتر از متوسط است و ساکنان از معیار کالبدی بیشترین و از معیار مالکیت کمترین رضایت را دارند. با توجه به نتایج تحقیق، افزایش تسهیلات و امکانات و همچنین ایجاد دسترسی راحت و وسایل حمل و نقل عمومی می تواند باعث کاهش مشکلات ساکنان و افزایش سطح رضایتمندی از مسکن مهر باشد.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، مسکن مهر، مجتمع مسکونی، مسکن مهر شام اسبی اردبیل
|
 • Leila Ebrahimi, Siavash Khalili, Maryam Ilanloo * Pages 1-23
  Climatic conditions along with other environmental factors are among the most important factors in formation and development of cities and the sustainability of urban life. In fact, cities, urban factors and their performances have always been affected by climatic factors. Cities and climate are two artificial and natural systems that have strong impacts on each other. The consistency levels of vernacular and contemporary textures of Mahshahr city with climatic conditions were examined in this study. The synoptic stations statistics of Mahshahr city in a period of 30 years were used to identify types of climate and evaluate climatic parameters of the study area. Mahoney index was applied in this study to evaluate climate comfort of Mahshahr city. Field surveys were conducted to evaluate and compare vernacular and contemporary textures of the city, ten samples from both textures were selected and evaluated in term of consistency with climatic conditions. Assessments in this study show that the most important climatic parameter in evaluation of vernacular and contemporary textures of this city is temperature. The results also indicate inconsistency of vernacular texture of the city with climatic conditions of that area. The contemporary texture of the city has the most consistency with climatic conditions.
  Keywords: Vernacular Texture, Contemporary Texture, Temperature Comfort, Mahoney Index, Mahshahr City
 • Tohid Ahmadi *, Zohreh Fanni, Mohammad Tagi Razaviyan, Jamileh Tavakoli Nia Pages 25-44
  Metropolises are as population and traffic density centers and their consequences are more than other population centers. Various metropolises present different solutions based on their circumstances and characteristics of transportation. The major issue about transportation in metropolises is weakness of strategic plans in order to apply the plans for intelligent transportation system that impresses urban transportation. Management organization of transportation in metropolis of Tabriz presents some solutions sporadically that are not enough to solve traffic problems. The purpose of this study is to present a model to prioritize development strategies for intelligent transportation system in order to cover strategic plan for transportation management. In other words, this paper is concentrated on combination model of prioritize strategies. The procedure of this research is that after literature review, development strategies of intelligent transportation system which is as a result of logic and scientific management model (ANP،QSPM), is prioritized by using strategic approach. For achieving this goal, combination procedure is done and the relationship of different variables to present the real priority of strategies is considered. Finally, findings of this combination procedure are compared by using Spearman rank order correlation. The result of combination procedure and comparing it with Spearman rank order correlation illustrate that strategy entitled “coordination of all organizations to enhance public infrastructure in order to develop intelligent transportation system” in both analysis (QSPM and ANP) is prioritized as a major strategy and other strategies have different priorities.
  Keywords: Sustainable development, Tabriz, Intelligent Transportation, ANP
 • Mohammad Reza Pourmohammadi, Shahrivar Rostayi, Ahmad Asadi * Pages 45-65
  Due to many different reasons, providing of vitality in urban centers have become the main concerns in developed countries especially in deteriorated areas. Creating vitality in deteriorated areas is one of the most important factors that affect the tendency of citizens to increase housing selection in this area. The aim of this study is to evaluate the vitality of the deteriorated area and its relationship with the housing selection. This research was carried out by survey method and information was collected through observation, preparing necessary maps and questionnaires and SPSS software was used for analyzing them. The sample size is 365 households out of 7160 household living in deteriorated areas of the city. The research questions are: 1- Is the level of vitality in deteriorated area of Zanjan acceptable? 2- Do citizens like to housing selection in the deteriorated urban area? 3- Is there any relationship between the housing selection and urban vitality in the deteriorated area? Resulting data show that the both vitality and housing selection were moderate and acceptable, and there is a significant positive relationship between vitality and housing selection. The results of the regression analysis show that the variable of vitality indicates the 25% of the variance of housing selection. Therefore, according to this study that was carried out at Deteriorated neighborhoods, increasing vitality causes to increasing dwelling. Thus, the increase in vitality lead to high capacity of deteriorated areas.
  Keywords: Vitality, Housing, Selecting Residential Areas, Zanjan City
 • Firouz Jafari *, Adel Sherizadeh Pages 67-88
  Studying the future and planning for its, is an inseparable part of the process of planning. In most cases, studying future, with emphasis on predicting and analyzing methods, has made innumerable problems in conducting different programs. These problems often arise from inattention to political, social, economic, and cultural effects and also an indifference to the novel or developing technologies in human’s life, or they could be because of neglecting the leading forces and key factors affecting the facilitation of the resolution of future problems. The goal of this study is to identify the key factors effective on the House price of Tabriz metropolis. In order to do this, Delphi technique was used for identifying the effective factors on the House price the result of which showed 40 initial effective factors on the House price were identified. In the next step, for extracting the key factors effective on the House price, Cross Impact Analysis method was used by software and the result was to identify 12 key factors effective on the House price Tabriz metropolis from the 40 initial effective factors. The results of the study show that 12 key factors are the main and effective actors in determining the house price of Tabriz metropolis.
  Keywords: House price, Cross Impact Analysis method, Future-studies, Tabriz
 • Saeed Jahanbakhsh, Yagob Din Pazhoh, Mohammad Hossein Aalinejhad * Pages 91-107
  According to the importance of snowfall in supplying water of different regions especially mountainous areas, accurate estimation of snow water equvallent and changes of its coverage would be effective in agriculture, energy, management of reservoir and flood warnings. In this study runoff orginated from snow melting in ShahrChay basin under the terms of climate change calculated. For this purpose, snow cover for water year of 2012-2013 were extracted in ENVI software by using daily images of Modis satellite.Then, GIS software the physiographic specification of the basin was obtained. In the next step, data of snow cover, meteorological variables and other necessary parameters to SRM model provided as an input of model and run_off from snow melt was simulated. Then output of the 6 models of atmospheric general circulation with title of 3 scenarios nomely A1B , A2 and B1 converted to a downscaleing by using LARS-WG model. By comparing the output of 6 models in the future period to period based on monthly statistical, the best model and scenario for generation of air temperature and precipitation data in the period 2030-2011 were selected. As a result the HADCM3 model under the scenario A1B was used for generation of precipitation and the MPEH5 under scenarios A2 was used for generation of temperature data. In order to estimate the rate of change of runoff orginated from snowmelt rate of change of monthly data of air temperature and precipitation of the base time period as well as future time period under selected model and scenarios was entered to SRM model in simulation time period. Results for all of the scenarios show that runoff orginated from snowmelt in late spring will be reduced. The peak flow appeared earlier in comparison with base time period and its value would be larger than base time period.
  Keywords: Climate Change, Lars-WG, remote sensing, Runoff Snow, SRM, Shahrchay
 • Maryam Charkhchian * Pages 109-127
  Designing a house as the human living space; concerns with different human needs. So, human satisfaction from different aspects of his residential space is very important. Reviewing literature shows housing satisfaction can be evaluated by different physical, social, environmental, management and functional aspects. Considering the role of residential satisfaction in social and economic desirability in communities, the study has tried to evaluate and compare housing satisfaction degree among three communities with different age in Qazvin: Ferdosi, Daneshgah and Poonak communities considering different socio-demographic and physical characters of the residents and their residential spaces. With this aim, 360 residents (120 in each community) were participated in a survey study applying questionnaire technique. Results were analyzed by SPSS software and showed Poonak, new developing community; has the lowest housing satisfaction. Regression analysis also shows significant correlations between house area, number of stories and time as independent variables with housing satisfaction as dependent variable. Additionally, gender and ownership were only two socio-demographic factors which had significantly influenced on housing satisfaction degree. Finally, by evaluation of different dimensions of housing satisfaction including: different physical, social, environment, management and functional dimensions; it can be claimed that satisfaction from physical characters of residential spaces is the most significant element which determine the housing satisfaction degree.
  Keywords: Housing satisfaction, physical character, social character, environmental character, functional character, Management
 • Mohammad Mahdi Hosein Zadeh, Somaiyeh Khaleghi *, Milad Rostami Pages 129-149
  River channel change, bank erosion and bank sedimentation are natural process of alluvial rivers that cause destruction of agricultural lands and destroyed of structures around the river bank. The aim of this research is estimation of bank retrogression rate and bank erosion in Galali river (the reach between Galali and Shirvaneh village) due to assessment of changes and estimation of potential changes in frequency of bank failures (Safety Factor) and sediment load from the river bank in two different scenario and 12 hours and three reaches by BSTEM model. The big floods can be caused bank erosion in this river and this issue is so important because there are some dams have been constructed in downstream of this river so estimation of erosion and sediment load is very important. Results show that total eroded areas in first scenario are 0.244, 0.372 and 0.054 m2 in reaches 1, 2 and 3 and the total eroded areas in second scenario are 0.272, 0.1 and 0.054 in reaches 1, 2 and 3 respectively. According to bank stability and safety factor, all of three cross-sections are unstable in first scenario and safety factor is less that 1 but safety factor increase in second scenario so that safety factor is around 1 in reaches 1 and 2 and in reach 3 is more than 1. Therefore, by protection works on the erodible banks can be reduced the total volume of the sediment load from eroded bank.
  Keywords: Bank erosion, BSTEM, bank stability, Galali River
 • Simulation of rent housing with Monte Carlo model in Mashhad Metropolis
  Mohammad Rahim Rahnema * Pages 151-172
  The study employs Monte Carlo method for simulation of renting residential units in Mashhad. A total number of 303 rental residential units in Mashhad, including both apartments and houses, were randomly selected from advertisements placed in Khorasan Newspapers during the months of July and August of 2015. In order to simulate the monthly rent price, the rent index was calculated through combining the mortgage and the rent price. In the next step, the relation between the variables of the floor area and that of the number of bedrooms for each unit, in both apartments and houses, was calculated through multivariate regression using SPSS and was coded in XML. The initial model was called using simulation button in SPSS and was simulated using triangular and binominal algorithms. The findings revealed that the average simulated rental index was 19.20 million rials per month. Calculating the sensitivity of rental index to number of bedrooms we found that firstly, 97% of units have three bedrooms, and secondly as the number of bedrooms increases from one to three, for the rent price of less than 7 million rials, the percentage of units having one bedroom decreases from 10% to 0. Contrariwise, for units with the rent price of more than 20 million rials , the percentage of bedrooms increases from 37% to 48%. In the light of these findings, it becomes clear that planning to build rental residential units, overseeing the rent prices, and granting subsidies to rental residential units, for apartments with two bedrooms, present a felicitous policy for regulating residential units in Mashhad.
  Keywords: Simulation, residential unit rent price, Monte Carlo, Mashhad
 • Gholamhossein Abdollahzadeh *, Alireza Azhdar Por, Mohammad Sharif Sharif Zadeh Pages 173-195
  This research aimed to identify factor influencing on immigration decision among rural people of Zabol County. Descriptive analytical research method based on questionnaire survey was used. The target population includes 26034 of rural households in Zabol County, and using Cochran formula 170 households selected as samples of this research. A questionnaire was used in order to collect data and its face and content validity was verified based on comments from faculty members and local experts and its reliability was confirmed according to calculate Cronbach's alpha for immigration tendency (0.75), urban attractions (0.83) and rural repulsion (0.91). The results of path analysis showed that variables “education” (with path coefficient 0.691) have most impact on final dependent variable immigration tendency. Variables such “income (-0.511)” “destination attraction (0.463)”, “origin repulsion (0.373)”, “land ownership (-0.363)”, “gender for men (0.308)”, “Job situation for employees (-0.274)”, “staying time (-0.240)” and “marriage situation for married person (0.1207)”, “local organization membership (-0.150)”, “immigration of family member (0.093)”, “age (-0.072) and “family member (-0.068) are in next rank.
  Keywords: Rural immigration, immigration tendency, destination attractions, origin repulsion, Zabol County
 • Ali Asghar Abdollahi *, Hojatollah Sharafi, Mojtaba Solaymani Damaneh Pages 197-222
  In this regard, the purpose of this study is to evaluate the desirability of pedestrian-orientation in commercial center of Kerman city. The method of research is descriptive-analytic based on the field method (questionnaire). By random sampling, 284 pedestrians and residents in a week and 30 specialists were selected as sample size. Reliability of the data was calculated by Cronbach test at 0/818. For analyzing the data, stepwise regression analysis, Independent sample T2test was used. Also for prioritizing and importance coefficient the criteria, the technique of BWM was used in LINGO software. The results of stepwise regression indicate that the factor of social activity, with the Beta amount of 0/249, has the maximum effect and the factor of safety and security has the/138 minimum effect on walking rate in commercial center of Kerman city. Results from sample T2 test show that in the meaningful level of (0/05) there is not any significant difference in the mean of the evaluation of walkway conditions of Arg district from the viewpoint of walking people (2/28) and authorities( 2/29). And both of the societies have evaluated the walking orientation status of the downtown of Kerman based on qualitative factors of walking in inappropriate and unsecured conditions. The results of BWM technique reveal that safety and security index with the value of 0/169 is placed in the first rank, penetrability and access with the value of 0/147 in the second rank, the structure and the form with the value of 0/1426 in the third place, attractiveness and vitality with the value of 0/1422 in the fourth rank, facilities with the value of 0/138 in the fifth rank, mixed usability with the value of 0.135 in the sixth rank, and finally the criterion of social activity with the value of 0/123 is in the seventh rank.
  Keywords: Desirability of Pedestrian- Orientation, Quality factors of Walking, Commercial Center, Kerman City
 • Aliakbar Anabestani *, Lida Alizadeh Pages 223-243
  The realization of health requires a healthy environment and appropriate social, cultural, economic and environmental conditions, so that the understanding of the nature and dimensions of health and its determinants and effects on the one hand, and action to promote it in rural areas on the other hand and in The ultimate relief from the cycle of poverty is undeniable, which can play an important role in the sustainability of rural areas and in improving the health of the villagers. For this purpose, a sample of 140 villagers who were referred to hospitals and health centers of Sabzevar city was selected randomly and available. 100 subjects completed the questionnaire. To identify the effective factors, 33 variables have been discussed in the form of four indicators of effective factors. Correlation method was used to analyze the data and for the internal consistency of Cronbach's alpha coefficients. The results of the research showed that there is a significant relationship between rural poverty and referral to the treatment centers of Sabzevar, with a correlation of 0.729 and a significant level (0.000), as well as the results of route analysis, between the variable referring to health centers and other indicators There is a meaningful relationship. The results of this analysis indicate that all of the variable parameters are referred to the hospital with a meaningful relationship.
  Keywords: Rural poverty, Health, poverty regression round, Sabzevar County
 • Rasol Gorbani, Mahdieh Tahooni * Pages 245-262
  Urban growth in itself is a rogue character. We need to harness and guide urban development policy is a great responsibility, because on the one hand and, on the other hand led to eliminate troubles and the emergence of rational longevity of buildings of particular abnormalities that prevent physical dimensions .The study area in the city Sardroud research and analytical research method - comparative data and information needed in the form of documentary and field has been prepared. The analysis of the quantitative data relative entropy, Gary coefficient, the Gini coefficient Moran used to measure the results of spatial models - physical indicators of the form in which the unipolar model of random accumulation of urban distribution and is gone and values in 1378 and 1390 contracts respectively: (a relative entropy = 0.85, Ginny = 0.35, Moran = 0.03, Gray = 0.05) and (relative entropy = 0.91, Ginny = 0.36, Moran = 0.01, Gray = 1.99). In total, these values show that the city has gone to the dispersion pattern and causes the loss of farmland and gardens in the city so that the Sardroud in 1378, while the share of orchards and agricultural land was 65.2percent of the land in 1390 to 26.35percent and consequently the spatial and physical structure of the city has changed over time.
  Keywords: survey, physical- spatial form, Quantitative models, Sardroud
 • Abdolreza Kashki, Sayed Mohammad Hosseini *, Farahnaz Khoramabadi Pages 263-286
  Global warming is one of the current and future challenges for humankind which can have an impact on agriculture, transportation, water resources, energy production, architecture, heating and cooling needs of the building, plant phenology, etc. In this research, for the spatio-temporal analysis, the need for cooling day was used from daily data of minimum temperature and maximum temperature of 16 stations in the north east of the Iran during the period of 20 years (1996-2015). First, data matrices were created in the MATLAB software with an S-dimensional array (7035*16), where are the rows, representing time (day) and columns, representing the locations (stations). Finally, it was calculated of cooling degree day per month and plotted spatial mapping in ArcGIS. The results showed that significant and reverse correlation between altitude and latitude with cooling day requirements in all warm months of the year, also according to the need for cooling degree day, the Khorasan area can be divided into six climatic groups. The most need for cooling with more than 500 degrees of day is in the southern and lowlands of the area and the least need for cooling are located in the northern and highlands part. So that the highest percentage of need for cooling day degrees in April and May white %27.5, related to the semi-cold climate group; In June with %24.5; in July %23.7; in august %22.4 and in September whit %22.5, Belongs to the cold climate group. Also, the study of the process of cooling needs suggests that in April most of the stations lack a significant trend, and only stations in the north and south of the region have a declining trajectory. In September, there is also a drop in cooling needs at most stations.
  Keywords: Mann-Kendall trend, Cooling degree days, North East, Iran
 • malihe golzadeh, mostafa mirabadi Pages 287-307
  Tourism and sport are considered one of the largest industries in the modern world, one of the most amazing services in the world, called Sports Tourism, and has many people around the world (Ayami Rad, 2010: 52). Sport tourism is considered one of the fastest sectors of tourism and has created a very strong competition among countries due to high incomes. Different countries are considering attracting this kind of tourism considering the type of tourism in the region and providing better facilities. . In this regard, the city of Tabriz is regarded as one of the most important provinces of the country due to its strategic location, such as having common areas with Azerbaijan, Armenia, Nakhchivan and Turkey. Climate diversity and topography with different perspectives (mountains, plains and deserts) have made this province one of the most important poles with a high potential for tourism and sport tourism in 2018, as the Organization of Islamic Cooperation in the 9th Conference of Ministers of Tourism of Islamic Countries Selected Tabriz as the Capital of Tourism of the Islamic Countries in 2018. Obtaining this title for the city of Tabriz and the country of Iran provides an opportunity due to the existence of various historical and historical monuments and tourism, as well as various indigenous and local sports and a long history of these sports by introducing these potential fields. Provides development of tourism and sport tourism by expanding national and international interactions. Sports that do not require much facilities and at the lowest cost can be provided by various people (children, youth, adults and even elderly) due to the many attractions that it has in the form of festivals, competitions and sports events, The tourists will attract a lot of sports from different cities, even by creating necessary platforms from different parts of the world to these festivals and competitions. Therefore, the purpose of this research is to study and analyze the current and future status of local indigenous games in the prosperity of tourism, especially sport tourism. Tabriz city.
  Keywords: Sports Tourism, Development, Local Games
 • Tayebeh Nikraftar, Hanieh Katebian, NIloofar Misaghi Pages 309-326
  The purpose of this study was to investigate the effect of historical and individual nostalgia on the motive of travel and its effect on travel intention. The method of this research is descriptive survey. The research questionnaire was extracted after reviewing the literature and its validity was confirmed by experts. Statistical population of the city was Tehran. Due to the indeterminacy of society, a preliminary study was conducted by distributing a questionnaire among 20 tourists. The sample size was calculated by estimating the sample variance at 95% confidence level (100 people). The distribution questionnaire Of these, 100 responded. The data were analyzed using PLS22 software. The results show that individual nostalgia has no effect on the motivations of traveling to Tehran, but the historical nostalgia affects this motivation. Also, the results showed that the motivation of the trip had a significant impact on the intention to travel Tehran hasn to travel Tehran has
  Keywords: Nostalgia, Travel motive, Tehran city, Attitude to travel
 • mohammad hasan yazdani, asgar pashazadeh, samira saeidi Pages 327-349
  Housing is considered the basic needs of every human being. Several programs by governments in the provision of housing for different groups, especially low-income classes is performed. In recent years, in order to meet the legitimate expectations and customary in the field of housing for low-income groups, the government has adopted the policy of housing construction. Mehr housing project, the biggest national housing plan, which due to its expansion and new projects needs to review the results of this experience, is felt. The aim of this paper is to examine the satisfaction of residents of housing complexes Sham Asbi (Ardabil) is. The study method was descriptive-analytical and the data collection method was documentary and survey using questionnaires. According to by Morgan table sample size was estimated to be 200. To analyze of data with SPSS software was used. The output of the Chi-square test showed that there was a significant relationship between the variables employment status and satisfaction. Pearson correlation coefficient showed that there is an inverse relationship between income and satisfaction. In addition, one-sample t test results testify to the satisfaction Sham Asbi residential area (Ardabil) is less than average and residents of the most physical criteria and the criteria of ownership are least satisfied with.
  Keywords: Satisfaction, housing, residential complex, Mahr housing, Ardabil Sham Asbi