فهرست مطالب

انسان و محیط زیست - سال هفدهم شماره 1 (بهار 1398)
 • سال هفدهم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عاطفه صیادی شهرکی*، عبدعلی ناصری، امیر سلطانی محمدی صفحات 1-11
  آزمایش های مزرعه ای به منظور شناخت شرایط موجود سامانه های زهکشی مفید هستند، اما محدودیت های قابل توجهی نیز دارند. از جمله این که، این آزمایش ها را نمی توان برای پیش بینی استفاده کرد. کاربرد مدل های شبیه سازی این محدودیت ها را تا حدود زیادی برطرف می کند. اما قبل از کاربرد چنین مدل هایی، درستی نتایج بدست آمده از آن ها باید با نتایج آزمایش های مزرعه ای مقایسه گردد.در این پژوهش از مدل شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و مدل DRAINMOD برای پیش بینی سطح ایستابی استفاده شد.
  بدین منظور مزرعه 11-9R از مزارع نیشکر دعبل خزاعی انتخاب و پارامترهای ورودی مدل ها شامل نوسانات سطح ایستابی، حجم آب آبیاری، دبی زهکش ها، داده های اقلیمی منطقه، خصوصیات فیزیکی خاک و پارامترهای سیستم زهکشی از تاریخ 2/8/92 تا 2/7/93 برداشت گردید. نتایج نشان داد که بالاترین دقت در پیش بینی سطح ایستابی مربوط به مدل شبکه عصبی مصنوعی می باشد. به طوری که مقدار RMSE بین مقادیر اندازه گیری شده و شبیه سازی شده با مدل شبکه عصبی مصنوعی و مدل DRAINMOD به ترتیب برابر  02/0 و 8/16 بدست آمد.
  کلیدواژگان: پیزومتر، خوزستان، زهکشی، شبیه سازی، متلب، مدل
 • سمیرا رهنما*، نسرین سیاری صفحات 13-25
  رودخانه ها از مهم ترین منابع آبی هستند که نقش مهمی در تامین آب مورد نیاز فعالیت‎های مختلف نظیر کشاورزی، صنعت و شرب دارند، لذا حفاظت و استفاده بهینه از منابع آبی یکی از اصول توسعه پایدار هر کشور محسوب می گردد. در این پژوهش، داده‎های کیفی آب رودخانه تجن که یکی از مهم ‏ترین منابع آبی استان مازندران به شمار می‏آید، طی سال‏های 1382 تا 1392 در دو ایستگاه کردخیل و سلیمان تنگه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. جهت بررسی ساختار همبستگی و ارتباط میان متغیرها از تحلیل فاکتور اصلی بر مبنای روش آنالیز مولفه های اصلی (PCA) و برای ارزیابی کیفیت آب و روند تغییرات پارامتر‏های کیفی آب رودخانه از نمودارهای پایپر و شولر استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از PCA مشخص شد که برای کنترل کیفیت آب رودخانه، در ایستگاه کردخیل در 6 ماه اول سال    به جز pH و در 6 ماه دوم سال به جز (SO42-، Q و pH) تمامی پارامترها در اولویت قرار دارند. در ایستگاه سلیمان تنگه در 6 ماه اول سال پارامترهای (EC، TDS، K+،-HCO3 و Ca2+) و در 6 ماه دوم سال پارامترهای (TDS، Cl-، Na+ و SAR) در اولویت قرار دارند. با توجه به نمودار پایپر تیپ کیفی شیمیایی آب رودخانه تجن در ایستگاه کردخیل و سلیمان تنگه از نوع بی کربنات- منیزیم-کلسیم می باشد. هم‏چنین بر اساس نتایج حاصل از دیاگرام شولر مشخص شد که آب این رودخانه در هر دو ایستگاه دارای کیفیت خوب بوده و برای شرب مناسب می‎باشد.
  کلیدواژگان: پاپیر، رودخانه تجن، شولر، کیفیت آب، PCA
 • حسن ترابی، رضا دهقانی*، احمد گودرزی صفحات 27-37
  بهره برداری بهینه از مخازن چندمنظوره یکی از مسایل پیچیده و گاها غیرخطی مطرح در بهینه سازی چندهدفه است. یکی از راهکارهای تصمیم سازی مناسب جهت بهره برداری بهینه از منابع آب، مدل سازی مسایل بهینه سازی بهره برداری از مخازن سدها با استفاده از روش های مختلف ریاضی بوده است.
  در این پژوهش وضعیت فعلی بهره برداری و ارایه سیاست بهره برداری بهینه و مناسب برای مخزن سد مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور از الگوی برنامه ریزی خطی، مدل بهینه سازی بهره برداری از مخزن سد موردنظر استفاده شد. با استفاده از داده های جریان ورودی، نیازها و تبخیر شبیه سازی سیستم مخزن انجام گرفت.
  نتایج حاصله نشان داد که سیاست بهره برداری کنونی مخزن تنها در ماه های پرآب توانایی تامین نیازها را دارد، درصورتی که ماه های بحرانی مصرف، ماه های کم آب هستند. همچنین میزان ذخیره مخزن با استفاده از برنامه ریزی خطی درروش SQحدود 23 درصد بیش تر از روش بهره برداری کنونی مخزن برآورد گردید.
  درمجموع نتایج نشان داد استفاده از مدل برنامه ریزی خطی می‏تواند درزمینه بهره برداری بهینه از مخازن سدها موثر باشد که در نوبه خود برای تسهیل توسعه و پیاده سازی استراتژی های مدیریتی منابع آب مفید است.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی خطی، بهینه سازی، بهره برداری، سد
 • علی شمس آذر*، فاطمه شمس آذر، اسدالله اسدی صفحات 39-48
  آفت کش ها مواد شیمیایی هستند که به منظور کنترل حشرات، قارچ ها، علف های هرز و سایر آفت ها استفاده می شوند. پسماند آفت کش ها ممکن است ازطریق هوا، آب و خاک وارد زنجیره ی غذایی شده و باعث مشکلات بهداشتی برای اکوسیستم، پرندگان، حیوانات و انسان شود. روش های متداول شناسایی آفت کش شامل کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) و کروماتوگرافی گازی (GC) می باشند. ولی این روش ها وقت گیر و نیازمند به تکنسین برای کنترل مداوم است، بنابراین استفاده از زیست حس گرها می تواند در این زمینه مفید باشد.
  زیست حس گرآنزیمی استیل کولین استراز برای شناسایی آفت کش های ارگانوفسفره (مورد مطالعه: پاراکسون) استفاده گردید. شناسایی کمی آفت کش ها بر پایه مهار آنزیم استیل کولین استراز و کاهش فعالیت آن در مواجهه با آفت کش مورد نظر می باشد. پارامترهایی مانند pH، غلظت آفت کش و پایداری زیست حس گر نیز مورد بررسی قرار گرفت.
  زیست حس گر طراحی شده حساسیت بالایی را نسبت به پاراکسون از خود نشان داد. تحت شرایط بهینه مهار استیل کولین استراز توسط پاراکسون با افزایش غلظت این ترکیب در دامنه 4-10 تا 7-10 میلی مولار رابطه خطی داشت. همچنین زیست حس گر تهیه شده پایداری بسیار خوبی را از خود نشان داد.
  زیست حس گر آنزیمی استیل کولین استراز می تواند با حد تشخیص 2.14 × 10-7 mM  به عنوان شناساگری حساس در جهت شناسایی سریع سموم آفت کش در محیط های آلوده ی آبی و خاکی در بخش های صنعت و کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آفت کش، زیست حس گر، استیل کولین استراز، پاراکسون
 • لیلا سمیعی*، مرضیه علی خواه اصل، محمد رضوانی صفحات 49-64
  تهیه نقشه های کاربری و پوشش زمین به منظور اطلاع از کاربری ها و برنامه ریزی در جهت مدیریت بهینه ی کاربری اراضی از جمله اقدامات اساسی برای دست یابی به توسعه پایدار است، این مساله در خصوص مناطق حساس و به خصوص تالاب ها به علت وابستگی عملکردهای هیدرولوژیکی و بیوژئولوژیکی آن ها به جریانات سطحی و زیرزمینی و موقعیت آن ها در سیمای سرزمین از اهمیت بیش تری برخوردار است. امروزه الگوریتم های زیادی جهت مقایسه نقشه های کاربری/ پوشش اراضی، توسعه یافته است. هدف از این مطالعه مقایسه دو روش حداکثر احتمال و فازی، جهت تهیه نقشه  پوشش اراضی  تالاب بین المللی گندمان و اراضی پیرامون با استفاده از تصاویر ماهواره لندست می باشد. برای این منظور، از تصاویر سال 2014 مربوط به سنجنده OLI ماهواره لندست 8 استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، منطقه ی مورد مطالعه به طبقات تالاب، اراضی کشاورزی، اراضی بایر و مرتع تقسیم گردید و دقت کلی و ضریب کاپا برای نقشه های کاربری اراضی محاسبه شد که بر اساس نتایج به دست آمده می توان بیان کرد نقشه ی کاربری اراضی حاصل از الگوریتم فازی با دقت کلی 70/86 و ضریب کاپای 79/0 نسبت به الگوریتم حداکثر احتمال با دقت کلی 20/81  و ضریب کاپای 71/0 از دقت بالاتری برخوردار بوده است.
  کلیدواژگان: تالاب، روش فازی، روش حداکثر احتمال، کاربری، پوشش اراضی
 • وکیل حیدری ساربان* صفحات 65-77
  رایج شدن کشاورزی متعارف، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم به دلیل به کارگیری نهاده های نوین کشاورزی سبب بالا رفتن بهره وری و بازدهی تولید محصولات کشاورزی و سبب تغییرات بسیار و پایین آمدن ریسک ذاتی فعالیت های کشاورزی شده، اما سبب وارد آمدن هزینه های قابل توجهی از قبیل فرسایش خاک سطحی، آلودگی آب های زیر زمینی، افول کشاورزی خانوادگی، غفلت روز افزون از شرایط کاری و معیشتی کارگران، هزینه های بالای تولید و عدم هماهنگی شرایط اجتماعی و اقتصادی جوامع روستایی نیز شده است و در طی دودهه گذشته، بشر برای حل این مشکلات؛ در پی یافتن راهکارهای موثری بوده است که یکی از آن ها حرکت در جهت کشاورزی پایدار است. هدف این مقاله سنجش و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه کشاورزی پایدار از دیدگاه مروجان جهاد کشاورزی استان اردبیل می باشد. در این تحقیق، روش کار به صورت پیمایشی بوده و اطلاعات از طریق پرسش نامه از 160 نفر از مروجان جهاد کشاورزی  استان اردبیل جمع آوری گردیده است. روایی صوری پرسش نامه توسط پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. مطالعه راهنما در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد30 پرسش نامه صورت گرفت و با داده های کسب شده و استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS، پایایی پرسش نامه تحقیق 78/0بدست آمد. در داده های بدست آمده با استفاده از تکنیک AHP فازی مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که از بین عوامل موثر بر توسعه کشاورزی پایدار؛ عامل آموزشی در استان اردبیل، موثرترین عامل بوده و عوامل محیطی، فردی، اقتصادی و  روان شناختی در اولویت های بعدی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: کشاورزی پایدار، توسعه کشاورزی، توسعه روستایی، فرآیند تحلیل سلسله مراتب فازی، استان اردبیل
 • مریم پناهنده، مریم مروتی*، مکرم روانبخش، صفورا جوان صفحات 79-91
  هجوم گونه های غیربومی بزرگ ترین تهدید برای تنوع زیستی در جهان است که نقش عمده ای در تغییرات جهانی دارد. در مطالعه حاضر به معرفی برخی از اثرات نامطلوب ورود گونه گیاهی غیربومی سنبل آبی  به اکوسیستم حساس و شکننده آبی و روش های رایج بررسی خطرات ناشی از این اثرات بر محیط زیست اشاره شده است. بدین منظور با استفاده از یک سری جستجوهای اینترنتی و کتابخانه ای به گردآوری مطالب ارزنده ای پرداخته شده است.  ابتدا کلیاتی در زمینه رویکرد ارزیابی ریسک زیست محیطی ورود گونه مهاجم به یک اکوسیستم آبی بیان شده است، سپس  به مهم ترین اثرات نامطلوب که گونه مهاجم سنبل آبی در یک اکوسیستم آبی می تواند به جای بگذارد و همچنین روند ارزیابی ریسک زیست محیطی رایج در مورد این گونه خاص به زبانی ساده و علمی اشاره گردید. مطالعات حاکی از آن داشت که مجموعه ای از عوامل اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی می تواند علاوه بر شناسایی گونه  و پیامدهای زیست محیطی بر گونه های حساس، بومی و زیستگاه های حساس نیز موثر باشند.
  کلیدواژگان: گونه های غیر بومی، اثرات نامطلوب زیست محیطی، ارزیابی ریسک زیست محیطی، سنبل آبی، اکوسیستم های آبی
 • مجتبی عظیمی اسک شهر، مریم شاپوری* صفحات 93-102
  آلودگی سرب به علت اثرات سمی، از بزرگ ترین مشکلات منابع طبیعی و محیط زیستی است. تحقیق حاضر در زمستان 1391 تا تابستان 1392 به منظور ارزیابی میزان آلودگی فلز سنگین سرب در آب و بافت های (کبد، آبشش و ماهیچه)  سیاه ماهی Capoeta capoeta gracilisرودخانه پلنگ رود در منطقه اباتر شهرستان صومعه سرا در استان گیلان صورت گرفته است.
  نمونه های آب و ماهی در 3 ایستگاه مشخص جمع آوری شد. برای نمونه برداری از آب رودخانه از دستگاه واتر سمپلر (water sampler) و برای صید ماهیان از تور ماشک استفاده شد. پس از انجام آزمایش بر روی نمونه ها با کمک نرم افزار اکسل مورد بررسی آماری قرار گرفت و برای بررسی همبستگی از آزمون رگرسیون استفاده شد.
  غلظت سرب در بافت های آبشش، کبد و ماهیچه به ترتیب mg/kg 7/50، mg/kg 2/34 و mg/kg 3/24 است و طبق داده ها غلظت سرب بالاتر از استانداردهای WHO، FAO، USFDA و NHMRC است.
  نتایج حاصل، بیان گر بالاتر بودن حد مجاز عنصر اندازه گیری شده در نمونه ها در مقایسه با استانداردهای مورد بحث است و منطقه از لحاظ فلز سنگین سرب بسیار آلوده می باشد.
  کلیدواژگان: آلودگی فلزات سنگین، سرب، سیاه ماهی، بافت، استاندارد
 • پریسا نجفلو*، جعفر یعقوبی صفحات 103-117
  هدف این پژوهش بررسی وضعیت آگاهی شهروندان شهرستان زنجان با چالش های زیست محیطی و تحلیل راهکارهای نهادینه سازی رفتارهای صحیح زیست محیطی بود. جامعه آماری این تحقیق توصیفی- همبستگی را کارشناسان شاغل در اداره کل محیط زیست و منابع طبیعی استان زنجان تشکیل دادند (130N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برآورد گردید (60= n) و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسش نامه بود که روایی آن از طریق نظرات اعضای هیات علمی تایید شد. پایایی پرسش نامه از طریق آزمون راهنما و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 78/0 تا 81/0 تعیین شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 تجزیه وتحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که ازنظر کارشناسان بیش ترین میزان آشنایی شهروندان به ترتیب با چالش های آلودگی هوا، آلودگی حاصل از استفاده از خودرو های فرسوده و وسایل و ظروف غیرقابل بازیافت در طبیعت بود و کم ترین آگاهی در زمینه اهمیت حفظ لایه اوزون، کاهش آب های زیرزمینی و وضعیت میزان فرسایش خاک در ایران و تاثیرات آن داشتند. همچنین میزان آگاهی کلی شهروندان در سطح نزدیک به کم است و حدود 7/51 درصد از پاسخ گویان سطح آگاهی شهروندان را نسبت به چالش های محیط زیست خیلی ضعیف بیان کردند. با استفاده از تحلیل عاملی تحلیل راهکارهای نهادینه سازی رفتارهای صحیح زیست محیطی در هفت عامل آموزش طبقات مختلف جامعه، توسعه سازمانی و بهبود سیاست گذاری ها، قانون گذاری معقول و تبلیغات، توانمندسازی کارکنان سازمان های مربوطه، عوامل انگیزشی، راهبردهای جدید فرهنگ سازی و مشارکت های نهادهای مرتبط خلاصه شدند. این هفت عامل درمجموع توانستند 14/74 درصد از واریانس کل متغیرها را تبیین کنند.
  کلیدواژگان: محیط زیست، چالش های زیست محیطی، نهادینه سازی، اخلاق زیست محیطی، رفتار، آگاهی
 • حمیدرضا کبیری بالاجاده*، حمیدرضا رضایی صفحات 119-130
  امروزه تکه تکه شدن زیستگاه یک مشکل اساسی در حفاظت از محیط زیست است. حفظ ارتباط زیستگاه ها، نکته ای موردتوجه در بوم شناسی و حفاظت از تنوع گونه ای و ژنتیکی است. این مقاله کاربرد ژنتیک سیمای سرزمین در حفاظت و مدیریت حیات وحش را موردبررسی قرار می دهد. ژنتیک سیمای سرزمین رشته جدیدی است که از ترکیب اکولوژی سیمای سرزمین و ژنتیک جمعیت و        آمار مکانی تشکیل شده است. ژنتیک سیمای سرزمین در زیست شناسی حفاظت بسیار مورداستفاده قرار می گیرد. همچنین ژنتیک سیمای سرزمین را می تواند برای ارزیابی اثربخشی پروژه حفاظتی که در حال حاضر وجود دارد مورداستفاده قرارداد. به عنوان مثال، اثر سازه های به وجود آمده در رودخانه ها بر روی جمعیت های ماهی را می توان برآورد کرد و تفاوت روش های اتصال آن ها را مورد ارزیابی قرارداد. از سوی دیگر ژنتیک سیمای سرزمین را می توان در برنامه ریزی یک پروژه جدید حفاظتی و مدیریتی نیز بکار برد. روش های مطالعاتی مختلفی درزمینه ژنتیک سیمای سرزمین گونه ها وجود دارد که به وسیله آن سیمای سرزمین مناسب برای گونه ها می توان انتخاب کرد. ازجمله می توان از نرم افزارهای مختلف و همچنین روش های آماری، نشان گرهای ملکولی و روش های ژنتیکی سیمای سرزمین مناسب برای گونه ها بکار برد. بنابراین ژنتیک سیمای سرزمین را به عنوان یک روش مناسب برای طراحی و کنترل اقدامات حفاظتی و مدیریتی برای دوزیستان، خزندگان، حشرات، پرندگان قادر به پرواز، گیاهان و ماهی های آب شیرین می توان به کار برد.
  کلیدواژگان: ژنتیک سیمای سرزمین، حفاظت، مدیریت حیات وحش
 • فرهاد دبیری، سحر زارعی، نگین موسوی مدنی* صفحات 131-144
  حقوق بین الملل محیط زیست همواره تلاش نموده است تا در برابر معضلات زیست محیطی با وضع قواعد و مقررات الزام آور و غیرالزام آور راهکارهایی را بدین منظور ارایه نماید. یکی از پاسخ های مهم حقوق بین الملل محیط زیست ترویج توسعه پایدار بوده است. با توجه به این که بهبود کیفیت محیط زیست و توسعه اقتصادی، اهدافی بالقوه سازگار، هماهنگ یا مکمل یکدیگرند، توسعه پایدار برخی تنش های ناشی از بینش متضادی را که در رابطه با محدودیت های رشد در دهه 1970 ظهور کرد را کاهش می دهد. توسعه پایدار در فرآیندهای توسعه و از طریق تعامل میان سه بعد توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، حقوق بین الملل توسعه را به سمت حقوق بین الملل توسعه پایدار رهنمون ساخته است. بیانیه های استکهلم 1972، ریو 1992و ژوهانسبورگ 2002، بر حمایت از محیط زیست تاکید ورزیده و دست یابی به توسعه را کلید حل اکثر مشکلات زیست محیطی عنوان می کنند. اجلاس ریو +20 نیز می تواند بستر مناسبی برای مجموعه ای از سیاست ها و طرح هایی باشد که انتقال به اقتصادی سبز را مورد حمایت قرار می دهد. این مقاله رویکردهای حقوقی بین المللی برای حمایت از محیط زیست را مورد بررسی قرار می دهد. در مقام مقایسه دستاوردهای اجلاس های فوق، می توان با جرات اذعان نمود که اجلاس ریو 1992 نسبت به سایر اجلاس ها بویژه اجلاس ریو +20، به لحاظ کارآمدی رویکردهای حقوقی بین المللی برای حمایت از محیط زیست و قبول تعهدات بین المللی، نتایج مطلوب تر و مشخص تری در برداشته است.
  کلیدواژگان: محیط زیست، حفاظت محیط زیست، توسعه، حقوق بین الملل محیط زیست
 • سعید کشاورزی*، مریم کریمی صفحات 145-152
  چکیده
  طی سال های اخیر، محیط زیست و مسایل و مشکلات مرتبط با آن توجه علوم مختلف را به خود جلب نموده است. تعداد تحقیقات جامعه شناسی و روان شناسی در این زمینه نشان دهنده توجه محققان علوم انسانی به محیط زیست می باشد. بااین حال جامعه شناسی محیط زیست به عنوان شاخه ای از رشته ی جامعه شناسی، بسیار دیر، پا به عرصه نهاد. عده ای دلیل این امر را در اندیشه های پیش روان علوم اجتماعی جست وجو  نموده اند و بر همین اساس انگشت اتهام را به سمت آن ها نشانه رفته اند. یکی از این عالمان اجتماعی که مسئول عدم توجه جامعه شناسی به محیط زیست شناخته شده، دورکیم، جامعه شناس فرانسوی می باشد. در این مطالعه تلاش شده است ضمن بررسی مساله محیط زیست در اندیشه های دورکیم، به این سوال پاسخ داده شود که اندیشه های وی چه نقشی در ورود دیرهنگام محیط زیست به جامعه شناسی داشته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تعریف مفهوم واقعیات اجتماعی در تفکر دورکیمی و دیدگاه ضد تقلیل گرای او، از مهم ترین عوامل نادیده گرفته شدن تاثیرات متغیرهای محیطی بر جامعه بوده است. هم چنین بر اساس نتایج این مطالعه، بااین که دیدگاه دورکیم، تاثیرات نسبتا گسترده ای بر جریان اصلی جامعه شناسی داشته است، از جامعیتی که منتقدین او ادعا کرده اند، برخوردار نبوده و مرزبندی دورکیم با متغیرهای محیطی، پس از او در موارد بسیاری از بین رفته است.
  کلیدواژگان: جامعه شناسی محیط زیست، علوم اجتماعی، امیل دورکیم، عدم توجه به محیط زیست
|
 • Atefeh Sayadi Shahraki *, Abd Ali Naseri, Amir Soltani Mohammadi Pages 1-11
  Farm experiments are useful in knowing the drainage systems but they have considerable limitations including the inability to use them as prediction tools. Application of simulation models can cover these deficiencies but it is necessary to use the field data to evaluate the accuracy of the model. In this study, Artificial Neural Networks (ANN) and model DRAINMOD are used to predict water table.
  For this purpose, field R9-11 of the Debal Khazaei sugarcane plantation is selectedand Input parameters of the models, including fluctuations in water table, the volume of irrigation water, drainage flow, Climatic data, Soil physical properties and Drainage system parameters were measured from November 2013 to October 2014. The results have showed that the artificial neural network method has a highest accuracy in predicting water table. So that the average RMSE between measured and simulation with Artificial Neural Networks and DRAINMOD obtained 0.02 and 16.8 respectively.
  Keywords: Piezometer, Khuzestan, Drainage, Simulation, Matlab, Model
 • Samira Rahnama *, Nasrin Sayari Pages 13-25
  Rivers are the most important water resources that play an important role in providing the water needed for various activities such as agriculture, industry and drinking, so the conservation and optimal use of water resources is one of the principles of sustainable development in each country. In this research, water quality data of Tajan River, one of the most important water resources of Mazandaran province, was studied during two years from 2003 to 2013 in two stations of of Kordkheil and Soleyman Tangeh. To study of the correlation between variables, the Principal Component Analysis (PCA) and to investigate the water quality and the water qualitative parameters variation Piper and Schoeller diagram were used.Based on the results of the PCA, it was determined that for controlling river water quality, at the Kordkheil station in the first 6 months of the year except for pH and in the 6 months of the second year except for (SO42-, Q and pH), all parameters were prioritized. At the Soleyman Tangeh station, parameters (EC, TDS, K+, HCO3- and Ca2+) in the first six months of the year and the parameters (TDS, Cl-, Na+ and SAR) in the second 6 months of the year are the priorities. According to the Piper diagram, the chemical type of Tajan River water at Kordkheil and Soleyman Tangeh stations is Bicarbonate-Magnesium-Calcium. Also, based on the results of the Schuler diagram, it was found that the river water is good at both stations and is suitable for drinking.
  Survey and Trends of Chemical Water Quality Parameters of Tajan River Water Quality Using Principal Component Analysis and Aqua Chem Software
  Keywords: Piper, Tajan River, Schoeller, Water Quality, PCA
 • Hassan Torabi, Reza Dehghani *, Ahmad Godarzi Pages 27-37
  Optimal utilization of multi-purpose reservoirs is one of the complex and sometimes non-linear issues in multi-objective optimization. One of the appropriate decision-making ways for optimal utilization of the water resources was the modeling of optimization problems of utilization from dam reservoir by using of different mathematical methods.
  In this study was evaluated, the current status of utilization and providing of optimum utilization and appropriate policy for the dam reservoir. For this purpose was used linear programming model and optimization of utilization of intended reservoir dam model. Evaporation simulation of the system were performed by using imput flow.
  The results showed that the existing policy of reservoir utilization, only in the raining pick months is capable of demand meeting, while low-water months are critical use-months. Also, the value of reservoir saving by using of linear programming model at SQ method estimated in about 23% more than the existing reservoir utilization method.
  In conclusion, the result showed that using of linear programming model can be effective in optimal utilization of reservoir dams. Which inturn helps to facilitate the development and implementation of water resources management strategies.
  Keywords: Linear Programming, Optimization, Operation, Dam
 • Ali Shamsazar *, Fatemeh Shamsazar, Asadollah Asadi Pages 39-48
  Pesticides are chemical substances that use to control insects, fungis, weeds and other pests. Residuals of pesticides maybe enter to food chain through air, water and soil and cause health problems for ecosystems, birds, animals and humans. Common methods to detect pesticides including, high performance liquid chromatography (HPLC) and gas chromatography (GC). But these methods are time consuming and require a technician to control, so use of biosensor can be useful in this field.
  An acetylcholinesterase biosensor was used to detection of organophosphate pesticides (case study: Paraoxon). Qualitative identification of pesticides based on inhibition of the acetylcholinesterase enzyme and reduce activity of it in the face of pesticides. Also Other parameters were investigated such as pH, concentration of pesticides and sustainability of biosensor also.
  The designed biosensor showed high sensitivity to paraoxon concentration. Under optimal condition, inhibition of acetylcholinesterase by paraoxon had a linear relation with increasing concentrations of the paraoxon in the range of 10-7 to 10-4 mM. Also prepared sensor showed good stability.
  The designed acetylcholinesterase enzymatic biosensor with 2.14 × 10-7 mM identification limit can be use as a sensitive and accurate detector in order to rapid identification pesticides in contaminated environment such as soil and water, in industry and agriculture sectors.
  Keywords: Pesticides, Biosensor, Acetylcholinesterase, Praoxon
 • Leila Samiee *, Marzieh Alikhah Asl, Mohammad Rezvani Pages 49-64
  Preparation of land use and land cover maps in order to inform from land use and planning with optimal planning one of the basic measures to achieve sustainabll developement. This issue is more important in sensitive areas and particularly in wetland due to dependence of hydrologic and biogeological performance of them to surface and groundwater flows and their status in the landscape. Nowdays, many algorithms have developed to compare maps of land use / cover maps. The aim of this study is comparison of two methods of maximum likelihood and fuzzy method for preparation of land use/cover maps in Gandoman international wetland and the land around it using Landsat images. For this study, Images (2014) were used related to landsat. Based on obtained results the study area was classified into farmland, bare land, rangeland and lagoon. Thereafter overall accuracy and kappa computed for each land use. Finally results showed that fuzzy method more accurately produced land were used than maximum probability method. The result can be staded maps of land use fuzzy algorithm with overall accuracy 86،70 and kappa coefficient 0.79 to maximum likelihood in overall accuracy 81.20 and kappa coefficient is 0.71, higher accuracy.
  Keywords: Wetland, Fuzzy method, Maximum likelihood method, Land use, land cover
 • Vakil Heidari Sarban * Pages 65-77
  Conventional farming prevails, especially after World War II due to the use of modern agricultural Institutions increase productivity of agricultural production. It rewards the true values of producers and their products. It draws and learns from organic farming. It works on farms and ranches large and small, harnessing new technologies and renewing the best practices of the past. The purpose of this paper is measurement and prioritization of influencing factors on sustainable agricultural development from point of view Jihad experts of Ardabil Province. The statistical population of this survey consists of Jihad Expertsof Ardabil Province. For data collection, it was used the documents, library and internet as the material to investigate the literature background, while utilizing the questionnaire to gather necessary field data, which was formulated, as proposed in different resources, based on the research assumptions and questions. Further, validity of the questionnaire was approved by a panel of experts and scholars the field of sustainable agriculture and agriculture development. Then, 30 questionnaires were completed in the Ardabil Province to determine its reliability through the test, and the Cronbach alpha coefficient was calculated for the total questionnaire equal 0.78 = α using SPSS software package. The study sample consisted of all experts in Ardabil Province, of which 160 were selected by multistage random sampling.  For data analysis, SPSS software was used. The research results showed that barriers of educational, environmental, economical and psychological settled in Ardabil province, respectively.
  Keywords: Sustainable Agriculture, Rural Development, AHP Fuzzy, Ardabil Province
 • Maryam Panahande, Maryam Morovati *, Mokarrm Ravanbakhsh, Safoura Javan Pages 79-91
  The invasion of non-native species is the biggest threat to biodiversity in the world, which plays a major role in global change. In the present study have been reported some adverse effects of non-native specie on the the sensitive and fragile ecosystem and the current methods have been mentioned the assessing risks of these effects on the environment. For this purpose, a wealth of valuable content has been gathered through a number of online and library searches. Firstly, an overview of the environmental risk assessment approach for the invasive species has been presented to an aquatic ecosystem. Then, the most important undesirable effects can accommodate the common invasive species of Water hyacinth in aquatic ecosystem, as well as the process of assessing the environmental risk to this particular species in a simple and scientific language. Studies have shown that a series of social, economic and health factors, along with ecological parameters, can be effective in identifying species and environmental impacts on sensitive, native and sensitive habitats.
  Keywords: Non-native species, Environmental undesirable effects, Environmental risk assessment, Water hyacintch, Aquatic ecosystems
 • Mojtaba Azimi Ask Shahr, Maryam Shapoori * Pages 93-102
  Lead pollution due to toxic effects is one of the biggest problems of natural resources and environment. The current research have been done in winter 2012 till summer 2012, in order to measure the rate of pollution in the heavy metal, lead, in the water and the tissues of Lenkoran (Capoeta capoeta gracilis) fish (liver, gills and muscles) in Palangrood river, located in Abatar city of Somesara, Gilan province.
  Water and fish samples have been collected from three specific stations. Water sampler and net vetch were used respectively for taking samples from water of the river and catching fish. After carrying out tests on the samples, we analyzed them statistically by excel software; also regression test was used for the study of cohesion.
  The density of lead in gills, liver and muscles are respectively 50.7 mg/kg, 34.2 mg/kg and 24.3 mg/kg; according to data, lead density is higher than WHO, FAO, USFDA and NHMRC standards.
  The results are showed that rates of the measured element in the samples higher than limitations of discussed standards and the region is densely polluted with the lead heavy metal.
  Keywords: Heavy metal Pollution, Lead, Capoeta capoeta, Tissues, Standard
 • Parisa Najafloo *, Jafar Yaghoubi Pages 103-117
  The purpose of this study was analyzing citizen's awareness of environmental challenges and strategies for institutionalization of environmental correct behaviors in Zanjan city.The population of this descriptive – correlation studyconsists of experts who work in the Departments of Environment and Natural Resources in Zanjan (N= 130). The volume of sample size was estimated using Cochran's formula (n=60). Samples were selected using stratified random sampling method. The questionnaire used for collecting data. The validity of questionnaire was confirmed by the comments of academic members. The reliability was determined by pilot test and calculating Cronbach alpha coefficient (0.78-0.81). Data were analyzed by using SPSS version 20 software. The descriptive results of the study showed that the most citizens' awareness of environmental challenges are: Air pollution, pollution from the use of old cars and containers cannot be recycled. Lowest citizens' awareness of environmental challenges are: The importance of protecting the ozone layer, the reduction of groundwater and soil erosion and its influence. Also the overall awareness of citizens in the near-low and 51.7 percent of respondents stated that citizens' awareness of the environmental challenges is too weak. Using exploratory factor analysis strategies for institutionalization of environmental true behaviors were summarized into seven factors including: education in all of parts of society, organizational development and improvement of policy, empowering employees the relevant organizations, motivation, new strategies, culture and contributions related institutions. These factors explained 74.14% of strategies for institutionalization of environmental correct behavior.
  Keywords: Environment, Environmental Challenges, Institutionalization, Environmental Ethics, Behavior, Awareness
 • Hamidreza Kabiri Balajadeh *, Hamid Reza Rezaei Pages 119-130
  Nowadays The habitat fragmentation is a major problem in environmental protection. Maintaining connection between habitats, a point of attractive in ecology and conservation of biodiversity and genetic. In this article, the Application landscape genetic in conservation and management of wild life will be Surveyed.landscape genetics new field of study is combinted of landscape ecology, population genetics and Spatial statistics. Landscape genetic is widely used in conservation biology. Landscape Genetics can also be used to assess the effectiveness of landscape conservation projects that are currently used. For example, the effect of structures in rivers on fish populations can be estimated and the differences in the methods of their connection are evaluated. On the other hand, landscae genetics can be used to plan a new conservation and management project. Different study methods exist in the land scape genetic species, which the land suitable for for the selection of suitable landforms for species. can be selected Including the various software and statistical methods, molecular markers and genetic methods for species used the landscape. therefore, the landscape genetics can be used as a suitable method for designing and controlling conservation and management measures for amphibians, reptiles, insects, birds capable of flying, plants and freshwater fish.
  Keywords: Landscape Genetic, Conservation, Wildlife Management
 • Farhad Dabiri, Sahar Zarei, Negin Mousavi Madani * Pages 131-144
  International environmental law always has tried to solve environmental problems by codification of binding and non-binding rules and regulations and provide solutions in this area. One of the important responses of international environmental law has been promoting sustainable development. As regards of improving the quality of environment and economical development are naturally consistent and coordinated goals. Sustainable development has decreased some paradoxical tensions related to economic growth limitations in 1970s. Sustainable development in the process of progress and through the interaction between three dimensions of economic, social and environmental development, has made its way from the international development law to the international sustainable development law. Declarations of Stockholm (1972), Rio (1992) and Johannesburg (2002), have emphasized on environmental protection and have mentioned that achieving sustainable development is the basic key to solving environmental issues. Rio + 20 summit also has the ability to cope with a collection of policies, methods and plans which support the transition to a green economy. This article reviews     the international legal approaches in order to be a backbone for environmental protection. It also reviews the proper approach to deal with such issue. By comparing the above summits, we could undoubtedly say that the Rio Summit (1992) compared with others especially Rio +20, in terms of the effectiveness of international legal approaches in environmental protection and acceptance of international commitments, has more specific and involved better outcomes.
  Keywords: Environment, Environmental protection, development, International Environmental law
 • Saeed Keshavarzi *, Maryam Karimi Pages 145-152
  In recent years, the environment and arising challenges have attracted the attention ofvarious sciences.Number of sociology/psychological research in this field demonstrates this scholar’s attention to the environment. However, environmental sociology as a branch of sociology discipline was established too late. Some sought the reason in the leading Social Scientists pioneer’s thoughts and accordingly condemned them. One of these social scientists known responsible for the lack of attention to environment is Durkheim, the French leading sociologist. In this study, we tried to examine the concept of environment in the Durkheim thoughts and answer to the question that how his thoughts resulted in the late entering of environment to the sociology. The results of this study suggest that the notion of social realities and anti-reductionist view of Durkheim mind are influential important factors ignoring the effects of environmental variables on society. In addition, according to the result of this study, even though, the impact of Durkheim's view on mainstream of sociology has been relatively wide, but the inclusiveness of these thoughts was to doubt and Durkheim boundaries with environmental variables, after him have been gone in many cases.
  Keywords: Environmental Sociology, Social Sciences, Emile Durkheim, Lack of Attention to the Environment