فهرست مطالب

پژوهش های زبان شناسی تطبیقی - پیاپی 17 (بهار و تابستان 1398)
 • پیاپی 17 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علیرضا فیروزی*، محمد دبیرمقدم صفحات 1-18
  زبان آیینه تمام نمای فرهنگ و هویت قوم ها به شمار می رود؛ بنابراین، حفظ و ثبتداده های این زبان ها امری ضروری است. به دلیل گسترش روزافزون شهرنشینی و توسعه وسایل ارتباط جمعی، در آینده ای نه چندان دور، زبان فارسی این گونه ها را به حاشیه می راند، و در نهایت بر آنها غالب شده، و آن ها را به زبان هایی بدون گویشور تبدیل می نماید. تاکنون، گویش ها و زبان های بسیاری در ایران ثبت و ضبط شده اند، اما همچنان تا شناسایی و توصیف کلیه زبان های رایج ایران راه درازی باقیست. این مقاله نشانه های نقش های معنایی مکانی را در ترکی نیشابوری بررسی می کند. نقش های معنایی مکانی در این زبان با استفاده از پس اضافه ها نشان داده شده است. رویکرد مقاله حاضر توصیفی و ناظر بر استفاده روزمره گویشوران می باشد. این گونه زبانی به طور قابل ملاحظه ای از فرایند هماهنگی واکه ای، بهره می گیرد.
  کلیدواژگان: ترکی نیشابوری، سرولایت، نظام صرفی، رویکرد توصیفی، نقش های معنایی مکانی
 • ذلیخا عظیم دخت، عادل رفیعی* صفحات 19-45

  پژوهش حاضر در چارچوب صرف ساختی به بررسی تنوعات معنایی واژه های مرکب مختوم به ستاک حال «پز» دارای مفهوم عاملی پرداخته است. به این منظور، 168 واژه مدنظر از پیکره های درزمانی و همزمانی گردآوری شدند. این واژه ها در مقوله های معنایی ویژگی شخص عامل،اسم شخص عامل،اسم ابزار و اسم شغل جای می گیرند و به دو مقوله عمده واژگانی صفت و اسم تعلق دارند. بررسی درزمانی واژه های استخراج شده نشان داد گویشوران زبان فارسی از قرن پنجم هجری قمری طرح واره اسم شغل را از ساخت [x-پز] برای اشاره به مفاهیم شغلی منشعب کرده اند. سپس در ربع دوم قرن شمسی حاضر تحت تاثیر بسط استعاری در سطح الگو و براساس فرایند تقریب،طرح واره ای جدید و مستقل برای ابزارواژه ها ساخته اند. علاوه براین مشخص شددر توجیه نحوه شکل گیری زیرطرحواره ابزار،فرضیه سنتی بسط مفهوم عامل به ابزار در زبان فارسی پاسخ گو نیست. همچنین، استدلال شد دو ساخت اسم عامل و صفت عامل واژه های مرکب مختوم به ستاک حال«پز» ساخت های خواهر محسوب می شوند.

  کلیدواژگان: صرف ساختی، تنوع معنایی، ساخت های خواهر، کلمه مرکب، ستاک حال
 • جلال رحیمیان*، علیرضا خرمایی صفحات 47-57

  از میان صورت های غیراخباری فعل، التزامی پربسامدترین کاربردها را دارد، صورت مزبور نه تنها بیشترین نقش ها را در بیان مفاهیم وجهی در فارسی دارد بلکه از رابطه ای تنگاتنگ با مفهوم نمود بهره مند است. در این تحقیق، دو هدف دنبال شده است: نخست، شیوه های بیان مفاهیم التزامی و دوم، کاربردهای گوناگون صورت های التزامی. براساس یافته های تحقیق، در زبان فارسی شش شیوه برای بیان مفاهیم وجهی وجود دارد که در همه، صورت های التزامی ایفای نقش می کنند. در التزامی نیز پانزده کاربرد قابل مشاهده است که به دو دسته کاربردهای سرنمونی و غیرسرنمونی قابل تقسیم هستند. وجه مشترک تمامی کاربردهای پانزده گانه، معنای طرح واره ای عدم قطعیت است که در صورت التزامی وجود دارد. معنای صورت التزامی به صورت یک شبکه عمل می کند که در آن، یک معنای سرنمونی در مرکز قرار دارد و مابقی معانی غیرسرنمونی هستند و به نوعی از این معنای سرنمونی مشتق شده اند که به عنوان یک مقوله شعاعی عمل می کنند.

  کلیدواژگان: التزامی، وجه، وجهیت، صورت، کاربردها
 • مرتضی قائمی*، سید مهدی مسبوق، اکرم ذوالفقاری صفحات 59-84

  در زبان شناسی شناختی مفهوم سازی نقش مهمی در شناخت معنا دارد. نظریه «آمیختگی مفهومی» توانسته روش مفهوم سازی و معنای موجود در ذهن را با بررسی زبان مورد تحلیل قرار دهد. این پژوهش سوره بقره را به عنوان بخشی ازقران برگزید و با گزینش آیات منتخبی از آن مفهوم حقیقی و معنوی آن ها را با استفاده از دیدگاه آمیختگی مفهومی بیان نمود. هدف این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی انجام شده، بیان مفاهیم پنهان در قرآن و نمایش هنرآفرینی آن در بیان مسائل گوناگون و پاسخ به این سوال است که اولا آیا دیدگاه آمیختگی مفهومی در قرآن کریم قابل انطباق است؟ ثانیا چگونه آمیختگی مفهومی در قرآن به کار گرفته شده است؟ پس از تحلیل شناختی آیات این نتیجه حاصل شد که آمیختگی در تحلیل آیات مفید واقع شده و این قابلیت در آن وجود دارد که به بهترین شکل ممکن ابعاد پنهان این مسائل را عرضه نماید.

  کلیدواژگان: مفهوم سازی، فضاهای ذهنی، آمیختگی مفهومی، سوره بقره
 • وجیهه فرشی*، آزیتا افراشی، علی افخمی، غلامحسین کریمی دوستان صفحات 85-99

  نگارندگان در مقاله حاضر، به بررسی چگونگی مفهوم سازی استعاری حوزه عاطفی غم در پایگاه دادگان زبان فارسی می پردازند. برای نیل به این هدف، با استفاده از چندین کلیدواژه مرتبط با حوزه غم و جستجوی آن ها در پایگاه دادگان زبان فارسی، 2098 عبارت زبانی پیدا شد که از این تعداد 526 عبارت استعاری به دست آمد. سپس این عبارات استعاری با توجه به نظریه استعاره مفهومی لیکاف و جانسون تبیین شد و نگاشتهای استعاری آن ها به دست آمد. نگارندگان، سپس، با توجه به پربسامدترین نگاشت های استعاری و استعاره های مفهومی عام و خاص، به این نتیجه دست یافتند که فارسی زبانان برای مفهوم سازی غم بیشتر از حوزه های مبدا ماده یا شیء، مکان و زمان، جانداری، ظرف و مظروف،تجربه و بیماری/آسیب فیزیکی استفاده می کنند. در خلال پژوهش تعیین گردید که اندامواژه «دل» بیشترین کاربرد را برای مفهوم سازی غم در زبان فارسی دارد

  کلیدواژگان: معناشناسی شناختی، استعاره شناختی، نظریه استعاره مفهومی، تحلیل پیکره بنیاد، غم
 • سید حمزه موسوی*، رضا ذبیحی صفحات 101-126

  در این مقاله قالب سرقت را توصیف کرده و سپس واحدهای واژگانی مربوط به این قالب را در زبان فارسی بررسی می کنیم. در واقع همان طور که فیلمور و آتکینز (2000) نشان داده اند تمایزات واژگانی بین واژه های مترادف در فرهنگ های زبانی نادیده گرفته می شوند. در پژوهش حاضر، در قالب سرقت قصد داریم نشان دهیم که واحدهای واژگانی مترادف با وجود قرار گرفتن در یک قالب واحد و ارتباط نزدیک آنها با یکدیگر، چگونه با استفاده از ابزاری که معناشناسی قالبی در اختیار ما قرار می دهد از یکدیگر تمایز داده می شوند و البته لازم به ذکر است که این هدف با توصیف قالب سرقت محقق می شود

  کلیدواژگان: معناشناسی قالبی، ترادف نزدیک، قالب سرقت، روابط قالب-به-قالب، عناصر قالبی
 • زانیار نقشبندی*، گریم تروسدال صفحات 127-148

  ساخت شدگی رویکرد جدیدی است که می کوشد تا با تکیه بر مفاهیم بنیادی دستورهای ساخت بنیاد به تبیین تغییرات زبانی بپردازد و از این رهگذر شیوه ی یک دستی برای برخورد با انواع تغییرات رخ داده در زبان های مختلف بدست دهد. مقاله ی حاضر درصدد است تا با بکارگیری سازوکارهای دخیل در فرایند ساخت شدگی، تحلیل جدیدی از شیوه-های بیان الگوی انطباق کنایی در هورامی بدست دهد. . بر مبنای تحلیل ارائه شده ساخت نشان دار بیان الگوی انطباق کنایی در هورامی که از تکواژ حالت نمای غیرمفعولی بر روی سازه ی فاعل بهره می گیرد و برای اراده ی معانی نشان دار بکار گرفته می شود، در حقیقت ساخت متاخری است که بر اثر اعمال فرایند ساخت شدگی بر طرحواره ی انتزاعی ویژه ای که در این مقاله طرحواره ی انتزاعی مفروض نامیده شده، پدید آمده است.

  کلیدواژگان: دستور ساخت بنیاد، ساخت شدگی، تغییرات ساختی، الگوی انطباق کنایی، هورامی
 • الیناز فرمهینی فراهانی*، زهرا ابوالحسنی چیمه صفحات 149-177

  پژوهشگران 9 شاخص سند اجرایی یونسکو را برای ارزیابی درخطر بودن گونه های منتخب زبانی به کار گرفتند. ده گونه ی زبانی به طور تصادفی انتخاب و بر اساس سنجش هم زمان شاخص ها، شدت تهدید هر گونه ی زبانی در طیف رتبه بندی در معرض خطر بودن زبان ها بدین گونه ارزیابی شد: این علامت < درخطر بودن را نشان می دهد. به طرز وخیم درخطر< به شدت درخطر< قطعا درخطر افجه ای، اغشتی< جابانی، طالقانی < قشمی، ملکی گالی، لارکی، گهگمی، سنگانی، بستکی همچنین بر اساس تحقیقات میدانی مشخص شد فاصله از پایتخت، عوامل جغرافیایی و وضعیت اقتصادی سه عامل مهم تری هستند که جایگاه گونه های زبانی را در این طیف معین می کنند

  کلیدواژگان: زبان های در معرض خطر، سند اجرایی یونسکو (LVE)، رتبه بندی زبان های درخطر، شدت درخطر بودن زبان ها
 • وحید صادقی*، اکرم نانه کلی صفحات 179-197

  مقاله حاضر به مطالعه آوایی تقابل واکداری- بیواکی در گفتار فارسی زبانان انگلیسی آموز به عنوان زبان خارجی می پردازد. برای منظور در یک آزمایش تولیدی، نقش پارامتر آوایی وی اتی در ایجاد تمایز تولیدی بین انفجاری های واکدار و بیواک انگلیسی در گفتار فارسی زبانان انگلیسی آموز مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی الگوی توزیع مقادیر وی اتی انفجاری های واکدار و بیواک در جایگاه های واجی مختلف به این نتیجه رسیدیم که فارسی زبانان انگلیسی آموز همانند گویشوران بومی زبان انگلیسی، انفجاری های بیواک انگلیسی را در جایگاه های آغاز کلمه و آغاز هجا (بین دو واکه) با پس افت زیاد (به صورت مقوله بیواک دمیده) و انفجاری های واکدار این زبان را در جایگاه آغاز کلمه با پس افت کم (بیواک نادمیده) و در جایگاه آغاز هجا (بین دو واکه) با پیش افت زیاد (کاملا واکدار) می کنند. اما آنها انفجاری های بیواک انگلیسی را در جایگاه بعد از سایشی /s/، بر خلاف بومی زبانان انگلیسی، با مقادیر وی ا تی مثبت زیاد تولید می کنند.

  کلیدواژگان: همخوان های انفجاری، تقابل واکداری- بیواکی، وی اتی، فارسی زبانان انگلیسی آموز، گستردگی چاکنای
 • جواد رحمانی*، محمدرضا اروجی، بهزاد رهبر صفحات 199-218

  پژوهش حاضر تلاشی است در جهت بررسی پسوندهای واژ - واجی گویش تاتی تاکستان در چارچوب نظریه بهینگی. فرایندهای واژ- واجی آن دسته از تغییرات واجی است که در بافتی صرفی، یعنی در مرز بین تکواژها ایجاد می شود و انگیزه آوایی دارد. روش این پژوهش به صورت تحلیلی بوده و داده های آن از کتاب های تاتی، رادیو و شبکه های محلی گردآوری شده اند. متغیرهای زبانی بر اساس نوع فرایندهای آوایی و واژگانی دخیل موردبررسی قرار گرفتند. در این پژوهش بر آنیم تا به واکاوی چگونگی عملکرد فرایندهای واژ- واجی از دیدگاه بهینگی در پسوندهای گویش تاتی بپردازیم. نتیجه این که در این زبان گاهی فرایند حذف و گاهی درج در مرز تکواژی رخ می دهد و این امر نشان دهنده ی همنوایی یا همان دسیسه ی واجی است و نشان می دهد که مرتبه بندی محدودیت های جهانی در گویش تاتی تاکستان صادق بوده و محدودیت های موجود در این گویش با محدودیت های جهانی همسو است.

  کلیدواژگان: فرایند واژ- واجی، گویش تاتی، نظریه ی بهینگی، محدودیت ها، پسوند
 • محمدرضا طوسی نصرآبادی*، بهمن زندی، بهروز محمودی بختیاری، علیرضا قلی فامیان صفحات 219-237

  مقاله حاضر به تحلیل ادبمندی د میپردازد. ادب یک پدیدهی زبانی در تعاملات روزمره است و نشان از آن دارد که کاربران زبان چگونه از زبان برای مدیریت روابط بینافردی خود بهره می برند. ادبیات تعلیمی نیز ادبیاتی است که نیکبختی انسان را در بهبود منشهای اخلاقی او میداند و هم خود را متوجه پرورش قوای روحی و تعلیم اخلاقی انسان میکند. در این مقاله با اتخاذ رویکرد زبانشناسی اجتمای و روش تحلیل محتوا و اصول ادب براون و لوینسون(1987) سعی بر این است تا بازنمود ادب زبانی در متون تعلیمی مذکور نموده شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که متون تعلیمی غزالی بیشتر بر کاربرد ادب مثبت تاکید دارد که بیانگر نشانه ترویج همدردی و همراهی در این متون است و بر مدیریت وجهه فرد دیگر استوار است و بنابه سخنی، مخاطب- محور است و بیشتر توصیه ها به گوینده برای حفظ همدلی در ارتباط است.

  کلیدواژگان: زبان شناسی اجتماعی، ادب، وجهه، غزالی، ادبیات تعلیمی
 • رضا امینی* صفحات 239-256

  در این مقاله، کتاب «زبان آدم: انسان چگونه زبان را ساخت، زبان چگونه انسان را ساخت» درک بیکرتون بررسی و نقد شده است. بدین منظور ضمن اشاره به دلایل مورد توجه قرار گرفتن چنین کتاب هایی و مرور فصل های دوازده گانه کتاب مذکور، دیدگاه های منتقدان درباره آن مورد توجه قرار گرفته است. در بخش دیگری از این مقاله، ترجمه فارسی این کتاب نیز بررسی و نقد شده است. دیدگاه های بیکرتون درباره «زبان آدم»، مبتنی بر نقد دو دیدگاه انسان محور و نخستی محور درباره زبان و بر محور مفهوم کلیدی «بوم نقش» شکل گرفته است. اصطلاح «بوم نقش» که ترجمه “niche” در متن مبدا است، برآمده از متن های اکولوژی (بوم شناسی) است.

  کلیدواژگان: زبان آدم، بوم نقش، تکامل، تعصب انسان محوری، تعصب نخستی محوری
|
 • Alireza Firouzi *, Mohammad Dabir, Moghaddam Pages 1-18
  Since each language and dialect mirrors culture and identity of various ethnicities and are deemed mankind heritage, preserving, collecting, and registering the data of each variety is of paramount importance. Due to urban development and mass media, Persian may marginalize unknown varieties, even to the level of their disappearance making them dead languages. It is incumbent on the authors to take actions in preserving Neyshabouri Turkish variety. So far, many varieties have been covered and registered all over Iran, but it is still a long way to the ideal state. This paper examines different markers of spatial thematic roles in a Khorasani Turkish, i.e. Neyshabouri Turkish, a south variety spoken in the district of Sarvelayat predominantly. These roles are morphologically formalized in this language through wide use of postpositions. This paper is descriptive in terms of its approach. This paper also shows how much this variety utilizes vowel harmony.
  Keywords: Neyshabouri Turkish, Sarvelayat, Morphological System, Descriptive Approach, Spatial Thematic Roles
 • Zoleikha Azimdokht, Adel Rafiei * Pages 19-45

  The presentstudy investigated the semantic variationsof the agentive compound wordsending in paz present stem in Persian within the framework of Construction morphology. For this purpose, the168words were collected from Persian synchronic and diachronic corpora. These words were divided into four semantic categories of the characteristics of a human agent,agentive person,job and instrument,and belong to the two main lexical categories of adjective and noun. The diachronic investigation of the extracted words revealed that since 5 th century A.H Persian speakers have created a schema for denoting to words of job semantic category. Then,in the second half of the present century,they have developed a new schema for coining instruments by the help of approximation process. Further,it was revealed that the traditional hypothesis of metaphorical extension of agent to instrument does not hold in Persian. Also,the two constructions of agentive noun and agentive adjective of compound words ending in 'paz' are sister constructions.

  Keywords: Construction morphology, semantic variations, compound word, present stem, sister constructions
 • Jalal Rahimian *, Alireza Khormaee Pages 47-57

  Among non-indicative verbal forms, subjunctive is of most uses. This form not only plays the most important functions in expressing modal concepts, but also has a close relationship with 'aspect'. In this paper, the ways in which subjunctive concepts are expressed different uses of subjunctive forms are studeid. Based on the findings of the research, there are at least six ways in which modal concepts are expressed in Persian all of which carry subjunctive forms. Subjunctive forms play at least fifteen different functions which are divided into two categories, namely, prototypical vs non-prototypical. All these functions share one feature: there is no guarantee for the actualization of the event or situation in question. As far as meaning is concerned all subjunctive forms function within a single network in center of which there exists a prototypical meaning. All other non-prototypical meanings are derived from this prototypical meaning.

  Keywords: subjunctive, mood, modality, form, uses
 • Morteza Ghaemi *, Seed Mahdi Masboogh, Akram Zolfaghary Pages 59-84

  In cognitive linguistics, conceptualization plays a very important role in the recognition of meaning. This study selected Baghra Surat as part of this holy book and the selected verses from their true and spiritual meaning using the concept of conceptual blending. The aim of this research, which is done by analytical-descriptive method, is to express the hidden concepts in the Qur'an and its representation in various issues and to answer this question. First, is the concept of conceptual blending compatible with the Qur'an? Secondly, how is conceptual blending used in the Qur'an ? After analyzing the verses, it was concluded that the blending is useful in analyzing the verses, and in addition to raising abstract issues, describing different groups of society and sentences such as retaliation, and this ability is best suited to the hidden dimensions of these issues to the audience.

  Keywords: Conceptual Blending, Mental Spaces, Baqara Surah, Conceptualization
 • Vajiheh Farshi *, Azita Afrashi, Ali Afkhami, Gholamhossein Karimi, Doostan Pages 85-99

  The current study investigates how Sadness is Conceptualized in Persian Linguistic Database. Analyzing the Corpus, the authors managed to extract 2098 lingusitic phrases, containing 529 metaphorical by searching several keywords pertaining to Sadness. Then, the metaphorical phrases were analysed according to Conceptual Metaphor Theory and Conceptual mappings were extracted. It was determined that source domains of Thing/Material, Location/Time, Animacy, Container/Contained material, Illness/Physical Damage are used more frequently by the Persian speakers in conceptualization of Sadness. As an important sub-findings of the research, it was also determined that the “Del” [heart] as a body Organ is much more frequent among Persian speakers in Conceptualization of Sadness.

  Keywords: Cognitive Semantics, Conceptual metaphor, Conceptual metaphor theory, Corpus-based study, Sadness
 • Seyed Hamzeh Mousavi *, Reza Zabihi Pages 101-126

  This paper attempts to describe the Theft Frame and concentrate on its Persian Lexical Units (LUs). As it is mentioned in Fillmore and Atkins (2000), lexical differences between synonyms in monolingual dictionaries are underestimated. In this research, within the ‘Theft’ frame, we aim at showing how synonymous LUs in Persian are distinguished despite the fact that they exist within a single frame. Meanwhile, our more general purpose is to define the ‘Theft’ Frame. To do this research, lexical entries for lexemes related to Theft Frame such as ‘dozdidan’, serqat kardan’, dastbord zadan’ and ‘extelas kardan’ are extracted from Sokhan Dictionary. The data and examples are collected either from Bijan Khan Corpus or from some Websites, movies and stories. Frame elements such as Perpetrator, Goods and Victim are not only active in defining lexical differences, but also are Frame-to-Frame Relations to a Crime Frame essential for determining the type of crimes.

  Keywords: Frame semantics, near synonymy, Theft Frame, Frame-to-Frame Relations, Frame elements
 • Zaniar Naghshbandi *, Graeme Trousdale Pages 127-148

  The present paper seeks to propose a justified scenario for the evolution of the patterns of showing non-accusative alignment in Hamwrami in terms of Constructionalization. Drawing on purely synchronic features of the marked construction like the pattern of subject marking and also embarking upon the general patterns of alignment changes in Iranian Languages, it is argued that marked construction in Hawrami is in fact created out of another type of construction with a different schema. The increasing use of the clitics as the marker of transitive subject, which is one of the hallmarks of non-accusative alignment in most of the new Iranian Languages, is assumed to be the enabling factor of the constructionalization of marked non-accusative construction in Hawrami

  Keywords: construction grammar, constructionalization, constructional change, ergative alignment, Hawrami
 • Elinaz Farmahini Farahani *, Zahra Abolhasani Chimieh Pages 149-177

  The authors implemented nine factors of UNESCO`s operational document for identifying endangerment of languages. Ten languages variety selected randomly. Based on the total assessment of the factors of this document. Severity of endangerment of these ten selected languages variety can be shown as follows: (This sign > indicates severity of endangerment) Definitely Endangered > Severely Endangered > Critically Endangered Laraki, Gheshmi, Gahgomi, Molkigali, Bastaki, Sangani > Jabani, Taleghani> Afjei, Agheshti It was also determined, based on field research and authors' observations, that the distance from the capital, geographic factors and the economic situation are three of the most important factors that determine the position of language variety in this spectrum of ranking the languages endangerment.

  Keywords: Endangerment languages, UNESCO`s operational document (LVE), Ranking of endangerment languages, Degree of endangerment languages
 • Vahid Sadeghi *, Akram Nanekali Pages 179-197

  The present paper addresses the acoustic properties of English voicing contrast in the production of Persian EFL learners of English. In a production experiment, we investigated the role of VOT in distinguishing voiced from voiceless stops in English. Examining VOT values of English stop consonants in different phonological positions, we found that like English native speakers, Persian EFL speakers of English pronounce voiceless stops in both word-initial and syllable-initial (intervocalic) positions with long positive VOT values. They were also found to produce voiced stops in word-initial position with short positive VOT and in syllable-initial position with long negative VOT values. However, the results for voiceless stops after /s/ suggested that unlike native speakers of English, Persian learners use long positive VOT values to realize voiceless stops in this position.

  Keywords: stop consonants, voicing contrast, VOT, Persian EFL learners of English, spread glottis
 • Javad Rahmani *, Mohammadreza Oroji, Behzad Rahbar Pages 199-218

  The present study was an attempt to investigate the morphophological suffixes in Takestan Tati dialect in the light of optimality theory. Morphophological processes of phonological changes accuring in a morphological cotext, those changes happening among morphemes, and are phonologically governed. The research was analytical and the data were collected from Tati books and local media. This study probed into the application of the morphophological processes in Takesteni Tati dialect suffixes from optimality point of view. The results illustrated that in Tati both elision and insertion processes happen in morphological borders, highlighting conspiracy in this language. In other words, this study concluded that the global ranking constraints also apply to Tati and the constraints in Tati dialect were in line with global ones.

  Keywords: morphophonemics processes, constraints, suffix, Tati dialect, optimality theory
 • Mohammadreza Tusi Nasrabadi *, Bahman Zandi, Behrooz Mahmoodi Bakhtiari, Ali Famian Pages 219-237

  The present study seeks to Imam Mohammad Ghazali. Politeness is a linguistic phenomenon , showing how language users use language to manage their interpersonal relationships. Didactic literature is a type of literature that seeks human being’s fortune in the improvement of the moral behaviors, and its loftiness of purpose aims at the development of spiritual strength and moral teaching of mankind. In this paper, by adopting a sociolinguistic approach and the methodology of content analysis and Principles of Brown and Levinson (1987), it is attempted to present the representation of linguistic Politeness in the aforementioned texts. The results of the research indicate that Ghazali's Didactic texts emphasize the use of positive politeness, which indicates the promotion of sympathy and companionship in these texts, and is based on the management of the person's face and, as such, is audience-centered, and most of the recommendations to the speaker are concerned maintaining empathy.

  Keywords: Sociolinguistics, Politeness, Face, Ghazali, Didactic Literature