فهرست مطالب

نسیم خرد - پیاپی 4 (بهار و تابستان 1396)
 • پیاپی 4 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سرمقاله
 • روح الله سوری صفحه 9
 • اسماعیل بهشت صفحه 19
  یکی از مهم ترین و مشکل ترین مسائل حکمی و فلسفی، تبیین و تقریر «علم تفصیلی حق تعالی به مخلوقات در مرتبه ذات»است. صدرالمتالهین در کتاب های خود، دو نظریه درباره این مسئله مطرح کرده است: یکی نظریه مشهور وی یعنی «علم اجمالی در عین کشف تفصیلی» و دیگری نظریه مبتنی بر اتحاد عاقل و معقول که نظریه نهایی او به حساب می آید. نویسنده در این نوشتار، نخست بر اساس مبانی صدرالمتالهین به تبیین نظریه ابتدایی و مشهور وی پرداخته و سپس به بررسی و نقد این نظریه از دیدگاه استاد فیاضی پرداخته است. ملاصدرا با استفاده از قاعده «بسیط‏الحقیقه»، و بنا بر مبانی بدیع حکمت متعالیه (به ویژه اصالت وجود)، نظریه «علم اجمالی در عین کشف تفصیلی» را تبیین کرده است.

  کلیدواژگان: صدرالمتالهین، علم تفصیلی حق تعالی، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، بسیط الحقیقه
 • رضا ملایی صفحه 35
  علامه طباطبایی حرکت جوهری و عرضی را حرکت در وجود لنفسه جوهر و وجود لغیره عرض دانسته است، ایشان معتقد است که حرکت در وجود فی نفسه جوهر و عرض رخ نمی دهد. این نوشتار، دلیل علامه طباطبایی بر این دیدگاه را مورد بررسی و نقد قرار داده و به این نتیجه رسیده است که وقوع حرکت در وجود فی نفسه جوهر و عرض، هیچ امتناعی ندارد. ضمن این نتیجه اصلی، نتایج دیگری نیز به دست آمده است که عبارت اند از: 1. عرض در عین حال که وجودش صرفا ربطی و فی غیره است، دارای نحوه ای استقلال و وجود فی نفسه است؛ زیرا استقلال عرض، تجلی و مرتبه ای از استقلال جوهر است؛ 2. از وجود ربطی و فی غیره عرض، به این دلیل که دارای نحوه ای استقلال است، می توان ماهیت انتزاع کرد. 

  کلیدواژگان: حرکت، وجود لنفسه، وجود لغیره، تجلی
 • هادی کاظمی صفحه 51
  تفاسیر و معانی ارائه شده برای نفس الامر ناشی از معضلی معرفت شناختی در تبیین صدق  قضایایی است که مابازای عینی یا ذهنی بالفعل ندارند و ازاین رو معانی مختلفی برای واقع و نفس الامر مطابق آنها به میان آمده است. مرحوم علامه طباطبایی بر اساس مبانی معرفت شناختی و هستی شناختی خود تفسیری متفاوت از نفس الامر ارائه کرده است که یکی از تفاسیر جدید در این زمینه به شمار می آید. از نقاط قوت تفسیر علامه طباطبایی، علاوه بر حل و رفع معضل مذکور، توجه به مبانی هستی شناختی نفس الامر پس از اصالت وجود و مطابقت کامل با آن است. طبق مجموع آرای علامه (مستفاد از بدایه، نهایه و تعلیقات اسفار) نفس الامر به معنای موجودیت و ثبوت به معنای وسیع آن است. این ثبوت مطلق شامل سه دسته ثبوت است: اول: ثبوت در اموری که حقیقتا تحقق دارند؛ مانند خود وجود. دوم: ثبوت در اموری که به اعتبار اولیه عقل، برای آنها لحاظ می شود، مانند ماهیات. سوم: ثبوت در اموری که به اعتبار ثانوی عقل، برای آنها اعتبار می شود؛ مانند معقولات ثانی.

  کلیدواژگان: وجود، ماهیت، مفاهیم اعتباری، توسع اضطراری ذهن، محکی و مطابق، نفس الامر
 • شهناز شهریاری نیسیانی صفحه 65
  پژوهش حاضر به منظور رفع بخشی از معضلات نظام تربیتی و حرکت در جهت تدوین پشتوانه نظری فلسفی بومی، در زمینه اهداف تعلیم و تربیت و بایسته های آن بر اساس دیدگاه ابن سینا درباره نفس انجام شد. روش پژوهش تحلیلی استنباطی است و نتایج بیانگر این است که هدف نهایی تعلیم و تربیت از نظر ابن سینا دستیابی به سعادت حقیقی (عقل مستفاد) است و اهداف واسطه ای ذیل مراتب نفس، ابزاری هستند برای تحقق این هدف، و بایسته های آنها زیر چتر بایسته های هدف نهایی قرار می گیرند. بنا بر یافته ها، دیدگاه ابن سینا به تعلیم و تربیت رسمی محدود نمی شود و سلامت جسم نیز در هر مرتبه باید مورد توجه قرار گیرد. نظام تربیتی ابن سینا نیز نظامی عقلانی است و شهود در دیدگاه او همان شهود عقلی می باشد. پژوهش همچنین نشان می دهد که گزینش معلمان برجسته، شروع آموزش با رشد نسبی جسمانی و توجه به تفاوت های فردی، در میزان تحقق اهداف، نقشی اساسی دارد.

  کلیدواژگان: مراتب نفس، حدس، اهداف تعلیم و تربیت، بایسته ها، ابن سینا
 • حامد کمیجانی صفحه 93
  مقصود از ماهیت در مبحث اصالت وجود، حقیقتی است که در پاسخ از چیستی شیء بیان می شود. همچنین یکی از معانی اعتباریت، امری است که اولا و بالذات منشا آثار شیء خارجی نیست. علامه طباطبایی از این ماهیت اعتباری به عنوان  حد وجود یاد کرده است. این سخن به دو گونه قابل تفسیراست: الف) ماهیت صرفا مفهومی است که از حد وجود در بستر کارکرد ذهن انتزاع می شود؛  ب) ماهیت همان حد وجودی ای است که شیء در بستر فقدان کمالات وجودی دارای آن شده است. تفسیر دوم مورد پسند علامه طباطبایی است؛ زیرا ایشان مفاهیم ماهوی را بازتاب مستقیم و تحقق مفهومی و وجود ذهنی حقایقی می داند که در خارج تحقق دارند و از سوی دیگر معتقد است که اتصاف در هر ظرفی باشد، دو طرف اتصاف نیز در همان ظرف، تحقق دارند. بر این اساس مراد از حد بودن ماهیت برای وجود، معنای دوم است.
  کلیدواژگان: اصالت وجود، اعتباریت ماهیت، حد وجود، علامه طباطبایی
 • علی مناف زاده صفحه 119
  اثبات اصالت وجود در حکمت متعالیه، که اصالت هم زمان وجود و ماهیت را باطل می داند، به معنای اعتباریت ماهیت است. اما براهین ملاصدرا در اثبات اصالت وجود تنها تا اثبات موجود بودن ماهیت به حیث تقییدی وجود پیش می رود و عبارات ملاصدرا در بیان موجودیت ماهیت، گوناگون و گاه متضاد است که موجب تفاوت در تقریرهای مختلف از اعتباریت ماهیت نزد مقررین حکت صدرایی شده است. با این حال، دقت در مبانی حکمت متعالیه و پذیرش آن مبانی به عنوان مبادی تصوری و تصدیقی موثر در محل بحث، به این مهم رهنمون می شود که مراد از حیثیت تقییدی در موجودیت ماهیت نزد صدرالمتالهین، موجودیت به حیث تقییدی نفادی وجود است که حظی از تحقق، هرچند تحقق غیر اصیل، برای ماهیت دارد و هیچ گاه به معنای ذهنی محض بودن ماهیت یا موجود بودن ماهیت به حیث اندماجی وجود نیست.

  کلیدواژگان: اصالت وجود، اعتباریت ماهیت، مفهوم، حیث تقییدی، صدق، خارجی بودن صادق
|
 • Ismaʻil Behesht Page 19
  One of the most important and most difficult philosophical issues is explanation of ‘God’s detailed knowledge of the creatures in essence’. In his books, Mulla Sadra has presented two theories in this regard: one is his famous theory of ‘synoptic knowledge while discovering in detail’ and the other is his theory based on unity of intelligent and intelligible, which is considered his final theory. In the present article, the author explains, based on Mulla Sadra’s foundations, his initial and famous theory, and then investigates and reviews that theory from Ayatollah Golam Reza Fayyazi’s viewpoint. Mulla Sadra uses the rule of ‘non-composite reality’, and presents the theory of ‘synoptic knowledge while discovering in detail’ on the basis of novel foundations of transcendental philosophy (especially, the principality of existence).
  Keywords: Mulla Sadra, Almighty God’s detailed knowledge, synoptic knowledge while discovering in detail, non-composite reality
 • Reza Mullaie Page 35
  Allama Tabatabaie considers the essential and accidental motions to be the same as motion in existence-for-oneself of the essence and existence-for-others of the accident. He believes that motion does not occur in existence-in-oneself of the essence and accident. The present article investigates and reviews Allama’s reason for this view, concluding that the occurrence of motion in existence-in-oneself of the essence and accident is not impossible. Besides, there are other findings as follows: (1) the accident, while its existence is relative and in-others, enjoys some sort of independence and existence-in-oneself, because the independence of accident is the manifestation and a stage of independence of the essence. (2) one may abstract from the relative and in-others existence of the accident, since it enjoys some sort of independence.
  Keywords: motion, existence-for-oneself, existence-for-others, manifestation
 • Hadi Kazemi Page 51
  The interpretations presented for the ‘fact itself’ is due to an epistemological issue in explaining the truth of propositions with no objective or subjective counterpart. Thus, various meanings have been presented for the fact and the corresponding ‘fact itself. Based on his epistemological and ontological foundations, Allama Tabatabaie has presented a different interpretation of the ‘fact itself’, which is one of the new interpretation in this regard. Among the strong points of Allama Tabatabaie’s interpretation is, apart from resolving the abovementioned issue, its attention to ontological bases of the ‘fact itself’ after the principality of existence and full identity with it. According to the Allama’s opinions (extracted brom his bidaya, nihaya and his annotations to asfar), the ‘fact itself’ means existence and subsistence in the broad sense. This absolute subsistence includes three groups of subsistences:First, subsistence in those affairs that are truly realized, like the existence itself; Second, subsistence in those affairs that are regarded on the primary account of intellect, like quiddities; Third, subsistence in those affairs that are regarded on the secondary account of intellect, like secondary intelligibles.
  Keywords: existence, quiddity, conventional concepts, emergency expansion of the mind, accounted, identical, the fact itself
 • Shahnaz Shahriyari Nisiani Page 65
  The present study aims at resolving some of the issues in educational system and moving towards compiling a local theoretical-philosophical support for the goals of education and its requisites on the basis of Avicenna’s view on the soul. The research method was analytical-inferential, and the results showed that the ultimate goal of education for Avicenna is achieving the true felicity (intellectus adeptus), and the intermediary goals under the stages of the soul are devices for realization of this goal, and their requisites are placed under the requisites of the ultimate goal. According to the findings of the study, Avicenna’s view is not restricted to the formal education, and the body’s health must be considered in any stage. Avicenna’s educational system is a rational system; and for him, intuition is the very intellectual intuition. This study also shows that selecting prominent teachers, beginning education along with appropriate physical growth, and paying attention to individual differences have a fundamental role in realization of the goals.
  Keywords: stages of the soul, guessing, goals of education, requisites, Avicenna
 • Hamed Kumijani Page 93
  In the discussion on principality of existence, Quiddity is a reality stated in answering to a question on the essence of something. Similarly, one of the meanings of conventionality is something that is not, primarily and essentially, the source of the effects of the external thing. Allama Tabatabaie calls this conventional quiddity the ‘limit of existence’. This can be interpreted in two ways: (a) quiddity is merely a concept that is abstracted from the ‘limit of existence’ in the context of the function of the mind; and (b) quiddity is the very ‘limit of existence’ acquired by the thing is the context of lack of existential perfections. The second interpretation is favored by Allama Tabatabaie, because he believes that quidditive concepts are direct reflections, conceptual realizations and mental existence of realities that have realizations in the external world; and, on the other hand, he believes both sides of the qualification exist in the place where the qualification itself exists. Accordingly, the second sense is meant by the statement that ‘quiddity is the limit for existence’.
  Keywords: principality of existence, conventionality of quiddity, limit of existence, Allama Tabatabaie
 • Ali Manaf, Zade Page 119
  Proving the principality of existence in Mulla Sadra’s philosophy, which regards both the principality of existence and that of quiddity as invalid, is equal to conventionality of quiddity. However, Mulla Sadra’s arguments in proving the principality of existence go on just up to proving the existence of quiddity in respect of conditional mood of existence, and Mulla Sadra’s statements on the quiddity’s existence are various and sometimes contradictory, which leads to a variety of accounts of conventionality of quiddity for the expositors of Mulla Sadra’s philosophy. Nevertheless, scrutiny of the bases of transcendental philosophy and accepting those bases as the conceptual and affirmative bases effective in the discussion leads to the fact that by conditional mood in subsistence of quiddity for Mulla Sadra, we mean subsistence in the conditional annihilation mood of the existence which enjoys somewhat realization, although non-original realization; and never means absolute mentality of quiddity or existence of quiddity in the inclusive mood of existence.
  Keywords: principality of existence, conventionality of quiddity, conditional mood, verity, externality of veracious