فهرست مطالب

ابن سینا - سال بیست و یکم شماره 2 (پیاپی 67، تابستان 1398)
 • سال بیست و یکم شماره 2 (پیاپی 67، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محسن جعفری*، دانیال امامیان صفحات 4-9
  مقدمه
  فیبرینوژن و لیپوپروتئین A [Lp(a)] دو عامل خطرزای قلبی عروقی هستند که خطر آترواسکلروز را از طریق سازوکارهای التهابی و انعقادی افزایش می دهند. هدف از انجام این تحقیق مقایسه سطوح این دو عامل بین جانبازان ورزشکار و غیرورزشکار بود.
  روش بررسی
  آزمودنی های این تحقیق شامل 16 مرد جانباز غیرشیمیایی بودند که به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. آزمودنی های ورزشکار اعضای تیم فوتسال جانبازان استان خراسان شمالی بودند که در طی شش ماه گذشته به طور منظم تمرین داشتند. تمرینات گروه ورزشکار، سه جلسه در هفته بود که هر جلسه شامل گرم کردن، تمرینات تکنیکی، تاکتیکی و بدنسازی و سرد کردن بود. آزمودنی های غیرورزشکار در طی شش ماه گذشته هیچ برنامه منظم تمرینی نداشتند. پس از 12 ساعت ناشتایی، سطوح سرمی فیبرینوژن و Lp(a) با استفاده از دستگاه اتوآنالایزر اندازه گیری شدند. از آزمون تی مستقل برای محاسبه تفاوت میانگین های متغیرهای وابسته بین دو گروه استفاده شد.
  یافته ها
   تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق نشان داد که میانگین سطوح فیبرینوژن و Lp(a) در گروه تجربی نسبت به کنترل به طور معنی داری کمتر بود (p<=0/05).
  بحث و نتیجه گیری
  طبق یافته های تحقیق، تمرینات منظم فوتسال موجب کاهش سطوح فیبرینوژن و Lp(a) می شود که در پیشگیری از آترواسکلروز و سکته قلبی موثر است.
  کلیدواژگان: فیبرینوژن، لیپوپروتئین A، جانبازان، تمرینات ورزشی
 • مهران قهرمانی*، سارا کربلایی فر صفحات 10-17
  مقدمه
  آنفارکتوس میوکارد، مرگ سلولی غیرقابل برگشت بخشی از عضله قلب در نتیجه قطع جریان خون است. پپتیدهای ناتریورتیک دهلیزی و بطنی (ANP و BNP) نشانگرهای قوی وقوع آنفارکتوس میوکارد هستند. این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر شش هفته تمرین تناوبی با شدت پایین بر بیان ژن های ANP و BNP در رت پس از ابتلا به انفارکتوس میوکارد انجام گرفت.
  روش بررسی
  12 سر رت نر نژاد ویستار با وزن 250 تا 300 گرم و سن 12 هفته در دو گروه با تعداد برابر شامل گروه تجربی (60 دقیقه دویدن تناوبی روی تردمیل و هر تناوب شامل چهار دقیقه دویدن با شدت 55-60% VO2max و دو دقیقه ریکاوری فعال با شدت 45-50% VO2max، سه روز در هفته و به مدت شش هفته) و گروه کنترل (بدون تمرین) تقسیم بندی شدند. از روش Real-timePCR برای بیان ژن های ANP و BNP در بافت عضله قلبی (پس از ابتلا به انفارکتوس میوکارد از طریق بستن شریان کرونر نزولی سمت چپ توسط عمل جراحی) استفاده شد. داده ها با روش تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد شش هفته تمرین تناوبی با شدت پایین، بیان ژن های ANP و BNP را به طور معناداری نسبت به گروه کنترل کاهش می دهد (به ترتیبp=0/001,p=0/011).
  بحث و نتیجه گیری
   سازگاری با تمرین تناوبی با شدت پایین می تواند باعث کنترل و تعدیل ترشح هورمون های قلبی در گروه دارای تمرین نسبت به گروه بدون تمرین پس از آنفارکتوس میوکارد گردد.
  کلیدواژگان: آنفارکتوس میوکارد، پپتید ناتریورتیک دهلیزی، پپتید ناتریورتیک بطنی، ورزش
 • مهدی نیک سرشت، محمود نیک سرشت، ولی الله دبیدی روشن* صفحات 18-24
  مقدمه
  خطر بیماری های قلبی-عروقی با افزایش سن و عدم فعالیت بدنی افزایش می یابد، اما در مورد میزان اهمیت هر کدام از این موارد اطلاعات محدودی وجود دارد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین سن و سطح فعالیت بدنی با علائم درد قفسه سینه و فشارخون در بیماران با نارسایی قلبی بود.
  روش بررسی
  تعداد 299 بیمار با نارسایی قلبی در دو رده سنی 59-45 سال (میانسال، 175 نفر) و 77-60 سال (سالمند، 124 نفر) به مطالعه وارد شدند. علائم درد قفسه سینه به وسیله پرسشنامه رز (پرسشنامه درد سینه دانشکده بهداشت لندن) بررسی شده و فشارخون و سطح فعالیت بدنی آزمودنی ها نیز اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و همبستگی سهمی استفاده شد.
  یافته ها
  در گروه میانسال، سطح فعالیت بدنی مستقل از سن، توده بدن، شاخص توده بدن و اندازه محیط شکم با درد قفسه سینه به طور معکوس ارتباط معناداری داشت (p= 0.004, r= -0.221)، در حالی که در گروه سالمند این ارتباط معنادار نبود. در مقابل، ارتباط مثبت و معناداری بین علائم درد قفسه سینه با سن در گروه سالمند مشاهده شد (p=0.020, r=0.212)، اما در گروه میانسال این ارتباط معنادار نبود. ارتباط معناداری بین سطح فعالیت بدنی و سن با فشارخون در دو رده سنی مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد که سطح فعالیت بدنی در رده سنی59-45 سال در مقایسه با رده سنی 77-60 سال شاخص موثری در بهبود درد قفسه سینه است.
  کلیدواژگان: درد قفسه سینه، فعالیت بدنی، سالمندی
 • فائزه سیاه وش، سکینه شب بیدار*، میر سعید یکانی نژاد صفحات 25-31
  مقدمه
  یکی از بحران ها و معضلات اساسی در کلان شهر تهران، قرار گرفتن در معرض ذرات معلق آلاینده هوا است. مطالعات مختلف تاثیر ذرات معلق آلاینده هوا را به صورت افزایش مشکلات قلبی- عروقی و تنش اکسیداتیو نشان داده اند، لذا هدف از این مطالعه بررسی ارتباط ذرات معلق کمتر از 5/2 و 10 میکرون و ظرفیت تام آنتی اکسیدان رژیم غذایی با قند خون ناشتا، چربی های سرم و فشارخون در سالخوردگان ساکن شهر تهران بوده است.
  روش بررسی
  در مطالعه حاضر 226 نفر سالخورده در سال 1394 مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه بسامد خوراک از افراد واجد شرایط جمع آوری شد. ظرفیت تام آنتی اکسیدانی رژیم غذایی محاسبه شد و آزمایش های بیوشیمیایی شامل قند خون ناشتا و چربی های سرم انجام گرفت. غلظت ذرات معلق از سازمان های مربوطه در استان تهران دریافت شد. از آزمون آماری آنالیز واریانس جهت تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد.
  یافته ها
  بین میانگین فشارخون سیستولیک دو گروه از افرادی که در سهک اول و دوم 2/5PM (p=0/044) و 10PM (p=0/026) قرار داشتند، تفاوت معناداری وجود داشت. بین افرادی که در سهک اول و دوم همچنین سهک دوم و سوم 10PM قرار داشتند نیز اختلاف معناداری با فشارخون دیاستولیک مشاهده شد (p=0/002)؛ اما ارتباط معناداری بین ذرات معلق و دریافت آنتی اکسیدان های رژیم غذایی با سایر زیست نشانگرهای متابولیک مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  تحقیق حاضر نشان داد که مواجهه سالمندان با ذرات معلق کمتر از 5/2 میکرون سبب افزایش فشارخون آنان خواهد شد.
  کلیدواژگان: ذرات معلق، آنتی اکسیدان ها، فشار خون
 • فروزان ایواندر، فرزاد محمدی* صفحات 32-40
  مقدمه
  یکی از مهم ترین علائم اسکیزوفرنی، اختلالات شناختی است. اگرچه دارودرمانی در بهبود علائم اسکیزوفرنی مفید است، اما حدود 30% بیماران نسبت به درمان مقاوم هستند. هدف این پژوهش، تاثیر هشت هفته تمرینات یوگا بر توجه تداومی و عملکرد حافظه ای بیماران اسکیزوفرنی بوده است.
  روش بررسی
  در این پژوهش نیمه تجربی، 24 بیمار اسکیزوفرنی به صورت هدفمند انتخاب و پس از همسان سازی از نظر ضریب هوشی، مدت بیماری، مصرف دارو و استفاده از الکل و مواد مخدر، به شکل تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. قبل از شروع تمرینات یوگا، آزمون توجه تداومی و عملکرد حافظه ای از آزمودنی ها به عمل آمد. پس از هشت هفته تمرینات یوگا به صورت سه جلسه در هفته مجددا آزمون توجه تداومی و عملکرد حافظه ای در افراد صورت پذیرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که تمرینات یوگا بر خرده مقیاس های توجه تداومی تاثیر معنی دار داشت (0/05>p). هر چند که خطای ارتکاب در اثرتمرینات یوگا تغییرچندانی نداشت. همچنین در عملکرد حافظه ای، تاثیر تمرینات یوگا بر خرده مقیاس های حافظه عمومی، کنترل ذهنی، یادگیری تداعی و حافظه بینایی معنی دار شد (0/05>p)، اما در سایر خرده مقیاس ها این تغییرات معنی دار نبود.
  بحث و نتیجه گیری
   مطالعه حاضر نشان می دهد که هشت هفته تمرینات یوگا، با ایجاد تغییرات در خرده مقیاس های توجه تداومی و عملکرد حافظه ای بر عملکرد شناختی بیماران اسکیزوفرنی موثر بوده و پیشنهاد می شود که برای بهبود توجه تداومی و حافظه از این تمرینات استفاده شود.
  کلیدواژگان: یوگا، توجه، حافظه، اسکیزوفرنی
 • زهرا فارسی، سیده اعظم سجادی*، بنفشه درمنش، مریم بهشتی فر صفحات 41-50
  مقدمه
  نگرش نسبت به مدیریت مطلوب نقش به سزایی در پیشرفت سازمان و سلامت سرمایه های انسانی دارد. از آنجایی که دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آجا، در آینده نزدیک نقش کلیدی در اداره یگان های مربوطه و تامین سلامت کارکنان و خانواده های آنان خواهند داشت، این پژوهش با هدف تعیین وضعیت نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آجا نسبت به «الگوی مدیریت مطلوب» انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش توصیفی- تحلیلی در سال 1396 انجام شد. 364 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی آجا به روش تصادفی ساده وارد پژوهش شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته سنجش نگرش افراد نسبت به «الگوی مدیریت مطلوب» که روایی محتوا و صوری و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته بود استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار نمره کل نگرش دانشجویان نسبت به «الگوی مدیریت مطلوب» 18/27±134/68بود. اکثر واحدهای مورد پژوهش (64%) نگرش بسیار مطلوبی نسبت به این الگو داشتند. بین سن و ترم تحصیلی با ابعاد مختلف و نمره کل «الگوی مدیریت مطلوب» ارتباط ضعیف معنی دار معکوسی وجود داشت (0/05>p). همچنین، بین دانشکده محل تحصیل با ابعاد «شایستگی مدیریتی» و «شایستگی شخصیتی (فردی)» ارتباط معنی داری وجود داشت (0/05>p). بین رشته تحصیلی با «شایستگی مدیریتی»، «شایستگی فردی (شخصیتی)» و نمره کل «الگوی مدیریت مطلوب» نیز ارتباط معنی داری وجود داشت (0/05>p).
  بحث و نتیجه گیری
   نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آجا نسبت به «الگوی مدیریت مطلوب»، در حد بسیار مطلوب بود. انجام مطالعات بیشتر بر روی سایر دانشجویان و کارکنان نظامی در خصوص بررسی نوع نگرش آنان نسبت به این الگوی مدیریتی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: نگرش، دانشجویان، الگوی مدیریت مطلوب
 • فاطمه سادات ذوالفقاری، مقصود پیری* صفحات 51-55
  مقدمه
  اضطراب جدایی شایع ترین اختلال اضطرابی در کودکان است. عدم توجه به درمان این اختلال در سنین پایین، می تواند یک عامل خطر برای سایر اختلالات روانی دوران کودکی و بزرگسالی باشد. سال های اولیه زندگی، ‏یکی از بحرانی ‏ترین مراحل رشد‎ ‎و تحول انسان به شمار می رود و هرگونه آسیب جسمی‎ ‎یا روانی ‏وارده، ‏تاثیرات پایداری را بر ‏سایر مراحل رشد‎ ‎انسان بر جای می گذارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی نقش فعالیت داوطلبانه بر افسردگی ناشی از استرس جدایی از مادر در موش های صحرایی انجام شد.
  روش بررسی
  در این پژوهش استرس جدایی از مادر به عنوان یک مدل حیوانی معتبر از سختی های اولیه زندگی بر روی رت های نر نژاد آلبینو ویستار از روز 2 تا 14 پس از تولد به مدت 180 دقیقه در روز اعمال شد. در روز 21 رت ها به صورت تصادفی ‏به سه گروه کنترل، استرس جدایی از مادر، چرخ دوران تقسیم شدند. در روز ‏‏60 رفتارهای شبه افسردگی با استفاده از آزمون شنای اجباری اندازه گیری شد. ‏
  یافته ها
   رفتارهای شبه افسردگی متعاقب استرس جدایی از مادر در آزمون های شنای اجباری دیده شد. در گروه چرخ دوران رفتارهای بهبود افسردگی دیده شد.
  بحث و نتیجه گیری
   در این مطالعه دریافتیم که ورزش چرخ دوران به عنوان یک تمرین داوطلبانه بر خلاف تمرینات اجباری در دوران نوجوانی قادر به تغییر رفتارهای شبه ‏افسردگی است.
  کلیدواژگان: افسردگی، فعالیت بدنی، اضطراب
 • مهدیه نژادشفیعی*، علی رحمانی، محمود نکویی مقدم صفحات 56-59
 • پروانه خلوصی*، فرشاد تجاری، زینت نیک آئین صفحات 60-63
 • زهرا فارسی، امیر واحدیان عظیمی، عباس عبادی* صفحات 64-66
|
 • Mohsen Jafari*, Danyal Emamyan Pages 4-9
  Background
  Fibrinogen and lipoprotein(a) [Lp(a)] are two cardiovascular risk factors that increase risk of atherosclerosis through inflammation and coagulation mechanisms. The aim of this study was to compare the levels of mentioned factors between athlete and non-athlete disabled veterans.
  Materials and methods
  subjects of this study were 16 male, non-chemical warfare victim, disabled veterans that assigned into two groups as control and experimental. Athlete subjects were players of North Khorasan Province veteran’s futsal team who had regular exercise training in past six months. Trainings of athlete group were three sessions per week that each session involved warming up, technical, tactical and fitness trainings and cooling down. Non-athlete subjects had no regular exercise training in past six months. Serum fibrinogen and Lp(a) levels of subjects were analyzed after 12 hours fasting, using auto-analyzer system. Independent sample t-test was used for comparing of dependent variables means between two groups.
  Results
  Analysis of data showed that mean values of fibrinogen and Lp(a) were lower in experimental group compared to control group (p≤0.05).
  Conclusion
  According to study findings, regular futsal trainings leads to reduction of fibrinogen and Lp(a) levels that is effective in prevention of atherosclerosis and heart stroke.
  Keywords: Fibrinogen, Lipoprotein(a), Veterans Disability Claim, Exercise Training
 • Mehran Ghahremani*, Sara Karbalaeifar Pages 10-17
  Background
  Myocardial infarction (MI) is the irreversible cell death caused by ischemia in parts of myocardium. Atrial and Brain natriuretic peptides (ANP and BNP) are known as strong markers of myocardial infarction. This study was aimed to evaluate the effect of six weeks low intensity interval training on ANP and BNP genes expression in rats following myocardial infarction.
  Materials and methods
  Twelve male Wistar rats on the age of 12 weeks and mean weight of 250-300gr were allocated in two equal groups including experimental group (60 minutes interval running on a treadmill, each cycle including four minutes of running with intensity of 55-60% VO2max and two minutes of active recovery with 45-50% VO2max intensity, three days a week for six weeks) and control group (without training). Real-time PCR was used to assess the expression level of ANP and BNP genes in myocardium (following the MI induction by surgical blocking of left coronary artery). Statistical analysis of data we performed by independent t-test.
  Results
  Our findings showed that there was a significant decrease in expressions of ANP and BNP genes among experimental group in contrast with control group (p= 0.011 and p=0.001, respectively).
  Conclusion
  Adaptation to low intensity interval training may control and moderate the secretion of cardiac hormones in the training group compared to control group following myocardial infarction.
  Keywords: Myocardial infarction, Atrial Natriuretic Peptides, Ventricular Natriuretic Peptide B-type, Exercise
 • Mehdi Nikseresht, Valiolah Dabidiroshan*, Mahmoud Nikseresht Pages 18-24
  Background
  The risk of cardiovascular diseases increases in relation with age and physical inactivity. However, there is limited data about the importance of each factor. Thus, the present study has examined the association of physical activity level (PA) and age with chest pain signs and blood pressures in patients with heart failure.
  Materials and methods
  Totally, 299 patients with heart failure in two age groups of 45-59 years old (middle-aged, N=175) and 60-77 years old (elderly, N=124) were enrolled to the study. Chest pain signs were evaluated by Rose angina questionnaire (chest pain questionnaire, London school of public health) and blood pressure and physical activity levels of the participants were also assessed. Data analysis was performed by partial and Pearson’s correlation coefficient tests.
  Results
  In the middle-aged group, the PA had a significant negative correlation with chest pain signs (p= 0.004, r= -0.221) independent of age, body weight, body mass index (BMI) and abdominal circumference, however the correlation was not significant in the elderly group. There was a positive and significant correlation between the chest pain and age in the elderly group (p=0.020, r=0.212); however, this relationship was not significant for the middle-aged group. There were no significant relations between blood pressure and neither PA nor age in both groups.
  Conclusion
  It seems that the level of physical activity in the 45-59 years old patients is an effective factor to improve chest pain signs in comparison to 60-77 years old.
  Keywords: Chest pain, Exercise, Aging
 • Faezeh Siahvash, Sakineh Shabbidar*, Mirsaeed Yekaninejad Pages 25-31
  Background
  Exposure to particulate air pollutants is one of the major problems and crises in Tehran metropolis, Iran. Various studies have shown the effect of particulate matter of air contaminants as an increase in cardiovascular and oxidative stress. So, the purpose of this study was to examine the relationship of <2.5 micrometers and <10 micrometers microns particulate matter (PM2.5 and PM10) and total dietary antioxidant intake with fasting blood glucose (FBS), serum lipids, and hypertension in the elderly living in Tehran.
  Materials and methods
  This study was performed on 226 elderly people in 2015. Demographic data and frequency of food questionnaires were collected from qualified individuals. Total dietary antioxidant intake was calculated and biochemical tests (FBS and serum lipid measurement) were performed. Concentrations of air Particulate Matter were obtained from relevant organizations in Tehran province. Statistical analysis was performed by ANOVA test.
  Results
  There was a significant difference in the mean systolic blood pressure between first and second tertile of PM2.5 (p=0.044) and PM10 (p=0.026). There was also a significant difference in diastolic blood pressure between the first and second tertile and also between the second and third tertile of PM10 (p=0.002). However, there was no significant relationship between particulate matter and dietary antioxidants with other metabolic biomarkers.
  Conclusion
  The present study showed that exposure of elderly citizens with particulate matters less than 2.5 micrometers in diameter would increase their blood pressure.
  Keywords: Particulate Matter, Antioxidants, Blood Pressure
 • Forozan Ivandar, Farzad Mohammadi* Pages 32-40
  Background
  Cognitive impairment is one of the most important symptoms of schizophrenia. Although drug therapy is beneficial for the improvement of schizophrenia symptoms, about 30% of patients are resistant to treatment. The purpose of this study was to investigate the effect of eight weeks of Yoga exercises on the sustained attention and memory performance of schizophrenic patients.
  Materials and methods
  In this semi-experimental study, 24 schizophrenia patients were selected and randomly divided into two experimental and control groups in terms of Intelligence quotient, duration of illness, medication and alcohol and narcotics consumption. Participants performed a sustained attention and memory performance test before starting Yoga exercises. The sustained attention and memory performance tests were repeated after eight weeks of Yoga exercises, three sessions per week.
  Results
  The results showed that Yoga exercises had a significant effect on sustained attention subscales (p<0.05). However, there was no change in the commission error after the Yoga exercises. Furthermore, in memory performance, the effect of Yoga exercises on general memory, mental control, associative learning, and visual memory subscales were significant (p<0.05). But these changes were not significant in other subscales.
  Conclusion
  The present study shows that eight weeks of Yoga exercises have changed the subscales of sustained attention and memory performance, which is effective on the cognitive function of schizophrenic patients. It is suggested that Yoga exercises be used to improve the sustained attention and memory performance of schizophrenic patients.
  Keywords: Yoga, Attention, Memory, Schizophrenia
 • Zahra Farsi, Seyedeh Azam Sajadi*, Banafsheh Dormanesh, Maryam Beheshtifar Pages 41-50
  Background
  Attitude toward management models plays a significant role in the organization's progress and the health of human capital. Since the students of the Aja University of Medical Sciences will play a key role in managing the military health institutes and providing health for army personnel and their families in the future, so this study was conducted to investigate the students’ attitude of Aja University of Medical Sciences toward the “Idealistic Management Model".

  Materials and methods
  This descriptive-analytic study was performed in 2017. Totally, 364 students of Aja University of Medical Sciences were recruited by simple random sampling method. A researcher-made questionnaire was used to assess the attitude of subjects towards the “Idealistic Management Model”. The content and face validity of the questionnaire were confirmed.

  Results
  The total score of students’ attitude toward the “Idealistic Management Model” was 134.68±18.27. Most of the subjects (64%) had a very favorable attitude toward this model. There was a significant negative correlation between age and educational grade with different dimensions and the total score of the “Idealistic Management Model” (p<0.05). Also, there was a significant difference between the college type and the dimensions of managerial and personality competency (p<0.05). Also, there was a significant difference between the field of study with managerial competency and personality competency with a total score of “Idealistic Management Model” (p<0.05).

  Conclusion
  The students had a very desirable attitude towards the “Idealistic Management Model”. More studies to assess the attitude of other students and personnel in other setting are recommended.
  Keywords: Attitude, Students, Idealistic Management Model
 • F Zolfaghari, Maghsoud Peeri* Pages 51-55
  Background
  Separation anxiety is the most common anxiety disorder in children. The neglected treatment of this disorder at early ages may be a risk factor for other childhood and adult psychological disorders. The early years of life are considered to be one of the most critical stages of human development and any physical or psychological damage will cause the effects on sustainability in other stages of human development. So, the aim of this study was to investigate the role of voluntary physical activity on depression caused by maternal separation stress in male rats.
  Materials and methods
  In the present study, we applied maternal separation (MS) ‎as a valid animal model of early life adversity to male Wistar ‎albino rats from postnatal ‎day (PND) 2 to 14 for 180 min per day. At PND 21, rats were randomly divided into three experimental groups (Control, MS, Running Wheel exercise). At ‎PND 60, depressive-like behaviors were assessed by using forced ‎swimming test.
  Results
  Our result revealed the depressive-like behaviors following MS ‎stress. In the Running Wheel group depression treatment behavior was observed. ‎
  Conclusion
  In this study we found that running wheel exercise as a voluntary physical training unlike mandatory physical exercise during adolescence is able to change depressive-like behaviors.
  Keywords: Depression, Exercise, Anxiety
 • Mahdiye Nejadshafiee*, Ali Rahmani, Mahmood Nekoeimoghadam Pages 56-59
 • Zahra Farsi, Amir Vahedian, Azimi, Abbas Ebadi* Pages 64-66