فهرست مطالب

اسلام و سلامت - سال چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • سال چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • لیلا ولی زاده، افسانه ارزانی*، وحید زمان زاده، عیسی محمدی صفحات 7-12
  سابقه و هدف
  بحث ابتلا و امتحان الهی از محوری ترین مباحث قرآنی با فلسفه‎ی به تکامل رسیدن انسان، رحمت الهی و برگشت انسان به سوی خداست. تولد نوزاد نارس تجربه ویژه ای برای مادران می باشد و آنها را با چالش های مراقبتی متعددی روبرو می کند. این پژوهش با هدف تبیین تجربه‎ی مادران از اداره‎ی تولد نوزاد نارس انجام شد.
  مواد و روش ها
   مطالعه کیفی حاضر با رویکرد تحلیل محتوای قراردادی انجام گردید. داده ها از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با 18 مادر دارای شیرخوار با تولد زودتر از موعد به روش نمونه گیری هدفمند از چهار بخش مراقبت ویژه نوزادان وابسته به مراکز دانشگاهی در ایران و در طی سال های 1392-1391 جمع آوری شد. همه مصاحبه ها ضبط و سپس خط به خط دستنویس گردید و در نهایت با استفاده از روش تحلیل محتوای قراردادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. استحکام داده ها توسط مشارکت کنندگان و کنترل خارجی تایید گردید.
  یافته ها
   تحلیل داده ها منجر به استخراج طبقه «یافتن معنا در زندگی» شد. این طبقه با زیر طبقات «تغییر در درک معنویت، تغییر در درک فلسفه زندگی، تغییر در درک از خود» در مادران نمایان گردیده است.
  نتیجه گیری
  مادران نوزادان نارس در زمان های متفاوتی از رشد نوزاد نارس به درجاتی از رشد معنوی نائل شدند. آنها تولد نوزاد نارس را خیر و مصلحت الهی و نشانه ای از مشمول رحمت خدا شدن می‎دانستند که همین اعتقاد و باورها زمینه و بستر پذیرش راحت تر سختی‎ها و مشکلات شد.
  کلیدواژگان: نوزاد نارس، معنا، معنویت، مادر، امتحان و ابتلا، مطالعه کیفی
 • محمداسماعیل ابراهیمی*، امید شیری پور، نرگس زمانی، علی صاحبی صفحات 13-19
  سابقه و هدف
  خودکشی به عنوان عملی در جهت اعتبار بخشی به زندگی و یا رها کردن همه چیز، تفسیر می شود، لذا، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه، نقص در معنا جویی و عدم ارضای نیازهای اساسی گلاسر با گرایش به خودکشی در دانشجویان است.
  مواد و روش ها
  طرح پژوهش حاضر بنیادی، از لحاظ روش جزو مطالعات توصیفی همبستگی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانشجویان دوره کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان تشکیل دادند که در نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 در دانشکده های مختلف این دانشگاه به تحصیل مشغول بودند. حجم نمونه این پژوهش 107 نفر بود. روش انتخاب نمونه پژوهش به صورت خوشه ایچند مرحله ای بود که آزمودنی ها به پرسشنامه های افکار خودکشی، طرحواره های ناسازگار یانگ، معنا جویی و نیازهای اساسی گلاسر پاسخ دادند و نتایج با روش های آماری بررسی گردید. به منظور بررسی فرضیه ها از روش همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
  یافته ها
   نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین شدت نیازهای اساسی در نظریه گلاسر و طرحواره های ناسازگار اولیه و همچنین معنا در زندگی با گرایش به خودکشی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان رابطه معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد رابطه بین نیازهای اساسی گلاسر و معنای زندگی با گرایش به خودکشی یک رابطه معکوس می باشد، که این نشان دهنده آن است که با کاهش سطح ارضای نیازهای اساسی گلاسر و عدم معنا در زندگی، گرایش به خودکشی در دانشجویان افزایش پیدا می کند.
  کلیدواژگان: طرحواره های ناسازگار اولیه، معنا جویی، نیازهای اساسی، خودکشی
 • هاجر پاشا، افسانه بختیاری* صفحات 20-27
  سابقه و هدف
  روابط عاطفی مطلوب و سلامت جنسی نقش مهمی در استحکام کانون خانواده داشته و همواره در شریعت مقدس اسلام مورد تاکید بوده است. لذا این مطالعه با هدف ارزیابی روابط عاطفی و سلامت جنسی زوجین از دیدگاه قرآن و روایات انجام گرفت.
  مواد و روش ها
   اطلاعات این بررسی با جستجوی مقالات متعدد از سایت های مختلف اینترنت در طی سال های 1370 تا 1397 گردآوری و مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  غریزه جنسی در کلام الهی از نیازهای فطری انسان ها است. دستورات اسلام در مورد سلامت جنسی به صورت اکمل و اتمم بوده و در نظام خانواده تاکید فراوان شد. از دیدگاه اسلام، القای تفکری مثبت نسبت به ارضاء عاطفی و جنسی زوجین در نهاد خانواده با ازدواج به عنوان یک نیاز واقعی امکان پذیر بوده و آن را موجبات تمتع و لذت، آرامش روانی، رشد و کمال، پوشاندن عیوب همدیگر، کامل نمودن نیمی از دین خود، صیانت از گناه، حفظ اخلاق و عفت و بالاخره ثواب اخروی ذکر نموده بود. در دین مبین اسلام دستورات همه جانبه در جهت حفظ بهداشت و سلامت جسمی و روانی زوجین نظیر منع نهی از همجنس بازی و فحشا شامل زنا و لواط، نهی مردان و زنان از نگاه غرض آلود و شهوانی به نامحرمان، نهی از آمیزش با زنان حائض و... وجود داشت. ایجاد شناخت برای انتخاب همسر، ارائه آموزش ها و مهارت های عاطفی و جنسی از طریق ارائه آیات قرآنی، سلامت بخشی به روابط عاطفی و جنسی زوجین، و اصلاح رفتارهای زوجین در محیط خانه و خانواده از شیوه های قرآنی برای پیشگیری و رفع اختلاف از حیث روابط عاطفی و جنسی بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نکات ریز زندگی زناشویی و مسائل جنسی زوجین و به ویژه زنان در دین اسلام، توجه ویژه به آن از جانب مسئولین محترم در جهت تدوین برنامه های راهبردی برای ارتقا سلامت جنسی ضرورت می یابد.
  کلیدواژگان: قرآن، اسلام، سلامت جنسی، روابط عاطفی، ازدواج
 • افسانه بختیاری، فاطمه باکویی، هاجر پاشا*، سید جلیل سیدی صفحات 28-38
  سابقه و هدف
  موفقیت خانواده در سایه سلامت معنوی شکل می گیرد. یادگیری آموزه های روانشناختی، تربیتی و اخلاقی در اسلام موجب ارتقاء و تعمیق سلامت معنوی افراد خانواده می گردد. در این راستا مقاله حاضر ابتدا ویژگی های خانواده ی دارای سلامت معنوی را شرح می دهد و در ادامه به عوامل موثر بر توانمند نمودن خانواده می پردازد.
  مواد و روش ها
   این یک مطالعه مروری است که با بررسی منابع علمی و مقالات چاپ شده در پایگاه های علمی معتبر از سال 2017-2011 و نیز با استفاده از قرآن کریم واحادیث انجام گردید.
  یافته ها
   سلامت معنوی با مفهوم شناخت خالق، دوست داشتن او و تلاش برای قرب به او می تواند زمینه های بروز احساسات، دوست داشتن، کمک به دیگران، داشتن هدف اساسی و تجربه کمال و آرامش در زندگی را فراهم سازد و بدین گونه با ارتباط یکپارچه بین افراد خانواده، ثبات در زندگی را مهیا سازد. وقتی سلامت معنوی به خطر بیفتد فرد ممکن است دچار اختلالات روحی مثل احساس تنهایی، افسردگی و از دست دادن معنا در زندگی شود که خود می تواند سازگاری در زندگی را با مشکل مواجه کند. توانمندسازی به مفهوم قادر ساختن فرد برای غلبه بر هر گونه وضعیت مشکل آفرین در زندگی، با ارتقای سلامت معنوی افراد امکان پذیر می گردد.
  نتیجه گیری
   برخورداری از سلامت معنوی، فضایی را در خانواده ایجاد می کند که پدر، مادر و سایرین می توانند احساسات و باورهای دینی شان را در آن رشد و پرورش دهند و این موجب پایداری و توانمندسازی بیشتر خانواده می شود. به همین دلیل برای ارتقاء هرچه بیشتر فرهنگ خانواده باید بر روابط، ساختار و فرایند حاکم بر خانواده تاکید داشت و راهکارهای دینی، برای پیشرفت آنان تدوین نمود.
  کلیدواژگان: خانواده، معنویت، سلامت معنوی، سلامت خانواده
 • زهرا آقالری، حسن اشرفیان، محسن میرزایی، داوود للهی، سمیه جعفریان* صفحات 39-45
  سابقه و هدف
  حفظ پاکیزگی مساجد بزرگداشت آن هاست و هرگونه کوتاهی در این زمینه بی احترامی به مقدس ترین مکان ها است. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت بهداشت محیط مساجد شهرستان بابل در سال 1395 انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
   این مطالعه از نوع مقطعی- توصیفی تحلیلی بوده که در میان تمامی مساجد شهرستان بابل (649 مسجد) به صورت سرشماری انجام شد. اطلاعات با استفاده از چک لیست فرم آئین نامه بهداشت محیط مساجد از طریق بازدید و مشاهده مستقیم جمع آوری گردید. مساجد از نظر وضعیت بهداشتی در سه دسته با امتیاز تا 50 (ضعیف)، 51 تا 75 (متوسط)، 76 تا 100 (خوب) قرار گرفتند. آنالیز داده ها با استفاده از SPSS 22 و آمار توصیفی انجام شد.
  یافته ها
  از بین مساجد مورد بررسی، 299 مسجد (46%) با امتیاز بالای 76 از وضعیت مطلوبی برخوردار بودند. 392 مسجد (60/4%) دارای آبدارخانه بهداشتی،482 مسجد (74/2%) دارای توالت بهداشتی و473 مسجد (72/8%) دارای دستشویی بهداشتی بودند. مساجد روستایی نسبت به شهری از وضعیت بهداشتی مطلوب تری برخوردار بودند ولی این اختلاف معنی دار نبود (0/069< p).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، وضعیت بهداشتی اماکن مذهبی مورد مطالعه در حد نسبتا مطلوبی بود. توصیه می شود برای رسیدن به وضعیت کاملا مطلوب، با همکاری مسئولین بهداشتی و مشارکت فعال روحانیون و همچنین جلب مشارکت های مردمی، وضعیت بهداشتی این اماکن بهبود یابد.
  کلیدواژگان: بهداشت محیط، مساجد، بابل
 • سید وحید معتمدی، عبدالله درگاهی، یاسر وزیری، مرتضی عباسی، محسن پورصادقیان* صفحات 46-52
  سابقه و هدف
  سلامتی نیاز اساسی انسان است. اسلام به حکم اینکه دینی جامع و مبتنی بر فطرت انسانی است از هیچ دستوری در جهت تکامل جسم و روح انسان فروگذار نکرده و آموزش بهداشت نیز یکی از راهکارهای ارتقاء سلامتی در سطح جامعه است. سلامت معنوی از مهمترین بعدهای سلامت است که نقش مهمی در تامین سلامت مادی و معنوی انسان دارد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی آموزه های اسلامی در مورد سلامت روح و جسم بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر مروری بر آیات قرآن، نهج البلاغه، روایات و منابع تفسیری و حدیثی می باشد. با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی ملی، Google scholar، SID، Iranmedex،  PubMedبا کلید واژه های سلامت روح، سلامت جسم، معنویت، سلامت معنوی، دین و سلامت، Mental health،physical health ، spirituality، spiritual، religion and health  گردآوری اطلاعات صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که دین اسلام در تعالیم خود، رعایت بهداشت و پیشگیری از بیماری ها (به ویژه در دهان و دندان) را بر درمان مقدم داشته و بر این اساس احکام و دستورات زیادی را جهت نیل به این هدف ارائه نموده است. افراد با دلبستگی و توکل بالا به خدا به دلیل برخورداری از منابع حمایتی، توانایی بیشتری برای مقابله با مشکلات دارند و از این طریق توان مقابل ه ی افزون تری با مشکلات روانشناختی و جسمانی داشته باشد.
  نتیجه گیری
  پایبندی و اجرای صحیح احکام و آموزه های دین اسلام می تواند سلامت روحی و جسمی را برای هر فردی به دنبال داشته و موجب افزایش احساس امنیت و توانایی مقابله با مشکلات روانشناختی و جسمانی گردد.
  کلیدواژگان: سلامت روح، سلامت جسم، اسلام، قرآن، معنویت، سلامت معنوی
 • اکرم سادات سادات حسینی، عبدالحسین خسروپناه، نغمه رزاقی* صفحات 53-60
  سابقه و هدف
  امروزه توجه به علوم و روش های تحقیق بین رشته ای در دانش های مختلف مورد توجه قرار دارد. دانش سلامت و علوم مرتبط با آن نیز از این قاعده مستثنی نیست و نیازمند ابداع و استفاده از روش های مطالعاتی بین رشته ای می باشد. در این مقاله الگوی حکمی- اجتهادی به عنوان الگویی که در مطالعات متعدد بین رشته ای پرستاری و علوم اسلامی استفاده شده است معرفی می گردد.
  مواد و روش ها
   الگوی حکمی- اجتهادی دارای سه قسمت عمده است: 1- توصیف یا تعریف انسان، وضعیت و یا مفهوم مورد نظر محققین در وضعیت مطلوب و استاندارد آن. 2- توصیف انسان، وضعیت یا مفهوم مورد نظر در وضعیت تحقق یافته یا موجود آن (هر آنچه اکنون وجود دارد). 3- تبیین، تشریح و نقد وضعیت موجود به مطلوب که در این مرحله دیدگاه ها و تکنیک های تبدیل وضعیت موجود به مطلوب تشریح و توضیح داده می شوند. جهت صحت یافته ها در مطالعات کیفی از نظر اساتید و مقایسه با سایر متون اسلامی استفاده خواهد شد و برای روایی و اعتبار یافته های کمی، از شیوه های متداول در مطالعات کمی استفاده می شود.
  یافته ها
  با استفاده از این الگو مطالعات متعددی در علوم انسانی و اجتماعی انجام شده و در علوم سلامت نیز مطالعاتی در حوزه نظریه پردازی پرستاری بر پایه این الگو انجام شده است.
  نتیجه گیری
  این الگو به عنوان الگویی که قابلیت کاربرد در مطالعات بین رشته ای اسلام و علوم سلامت بخصوص در حیطه نظریه پردازی را دارد به خوانندگان جهت توسعه دانش سلامت معرفی می شود.
  کلیدواژگان: روش شناسی، اسلام، علوم سلامت، پرستاری، الگوی حکمی اجتهادی
 • سید مهدی متولیان*، سید مهدی حسینی شیروانی، زهرا نوری صفحات 61-70
  سابقه و هدف

   دین همواره در زندگی انسانها نقش پر رنگی داشته است. در ایران هم بعنوان یک جامعه دینی تلاش شده است که نقش دین در زندگی پر رنگ تر باشد. تحقیق حاضر به دنبال آن است که رابطه پنج بعد شخصیت را با دینداری در بین دانشجویان بررسی نماید.

  مواد و روش ها

  داده ها بر اساس جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان از نمونه 407 نفری دانشجویان دختر و پسر دانشگاه مازندران جمع آوری شد. برای اندازه گیری میزان دینداری از مقیاس گلاک و استارک و برای اندازه گیری ابعاد شخصیتی از مقیاس مک کری و کاستا بهره برده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد پاسخگویان در ابعاد دینداری مناسکی، عاطفی و پیامدی نمره بالاتری داشتند. در ابعاد شخصیتی نیز در ابعاد روان رنجورخویی و خوشایندی نمره بالاتر و در ابعاد برون گرایی، گشودگی و وظیفه شناسی نمره پایین تری کسب نمودند. همچنین نتایج نشان داد که ابعاد شخصیتی برون گرایی، گشودگی و وظیفه شناسی با میزان دینداری دانشجویان رابطه معنی دار و مثبتی دارد و ابعاد روان رنجورخویی و خوشایندی با میزان دینداری دانشجویان رابطه معنی داری ندارد. رگرسیون نیز ابعاد شخصیتی وظیفه شناسی و گشودگی را بعنوان پیش بینی کننده دینداری دانشجویان نشان داد.

  نتیجه گیری

  با توجه به بالا بودن میزان روان رنجور خویی دانشجویان، ضمن تلاش برای درمان آن، برای افزایش دینداری در بین دانشجویان دختر و پسر، به تفاوت ابعاد شخصیتی آنان توجه شود. بدین معنی که ابتدا با شناخت نوع شخصیت آنان و تمایلات آنان، نسبت به انتخاب شیوه تبلیغ دینی در بین آنان اقدام نمایند.

  کلیدواژگان: روان رنجور خویی، برون گرایی، گشودگی، خوشایندی، وظیفه شناسی، ابعاد دینداری، دانشجویان، ابعاد شخصیت
|
 • Leila Valizadeh, Afsaneh Arzani*, Vahid Zamanzadeh, Easa Mohammadi Pages 7-12
  Introduction
  Divine trial is one of the most central themes of the Qur'an with the philosophy of man's evolution, divine blessing and return of man to God. The birth of a premature infant is a special experience for mothers and they arefaced with numerous care challenges. The purpose of this study was to explain the experiences of mothers in managing the premature infant's birth.
  Methods
  The present qualitative study was conducted with a content analysis approach. The data collection process included 18 semi-structured and in-depth interviews with the mothers of infants born prematurely during 2012-2013 in four neonatal intensive care units (NICUs) affiliated with academic centers in Iran. All interviews were tape-recorded, transcribed verbatim and finally analyzed using a conventional content analysis. Robustness of data analysis was evaluated by participants and external control.
  Findings
  Data analysis led to the extraction of the "finding meaning in life" category. This category has been revealed in mothers with subcategories of "change in understanding of spirituality, change in understanding of the philosophy of life and change in self-perception".
  Conclusion
  Mothers of premature infants attained a certain degree of spiritual growth at different times of premature infant growth. They believed that the birth of a premature baby was worthy of divine favor and an indication of the blessing of Allah. These beliefs became the basis of acceptance of difficulties and challenges.
  Keywords: Premature infant, Mother, Spirituality, Trials, Qualitative research
 • Mohammad Ismaeel Ebrahimi*, Omid Shiripour, Narges Zamani, Ali Sahebi Pages 13-19
  Introduction
  Suicide is interpreted as an attempt to validate life or to leave everything. Therefore, the aim of this study was to investigate the relationship between early maladaptive schemas, lack of meaning finding and Glaser's basic needs dissatisfaction with student's suicide.
  Methods
  The foundational study is methodologically comparative, correlational and descriptive. The population included all upper diploma, B.A. and M.A. students of Hamedan Islamic Azad University, who were in the first semester of academic years of 2015-2016 in different faculties. The testees answered to questionnaires about suicidal thoughts, Young's maladaptive schemas, meaning finding and Glaser's basic needs and the results were analyzed using statistical methods. Spearman's correlation method was used to investigate the hypotheses.
  Findings
  The results indicated that there was a significant relationship between Glaser's basic needs and early maladaptive schemas with life meaning with suicide tendency among the students of Hamedan Islamic Azad University.
  Conclusion
  The results indicate that there is a reverse relationship between Glaser's basic needs and early maladaptive schemas with life meaning with suicide tendency, representing that the tendency to suicide can be increased by lack of life meaning and decreasing the Glaser's basic needs satisfaction.
  Keywords: Early Maladaptive Schemas, Meaning finding, Basic Needs, Suicide
 • Hajar Pasha, Afsaneh Bakhtiari* Pages 20-27
  Introduction
  Desirable emotional relationships and sexual health play an important role in strengthening the family and are emphasized in the holy law of Islam. Therefore, the aim of this study was to evaluate the emotional relationships and sexual health of couples from the point of view of Quran and narrations.
  Methods
  Data were collected and evaluated by searching for various articles from different Internet sites during 1991-2018.
  Findings
  Sexual instinct in the divine word is one of the innate human needs. The orders of Islam are complete about sexual health which is emphasized in the family system. From Islamic point of view, the induction of positive thinking about the emotional and sexual satisfaction of couples in the family through marriage was possible as a real need, resulting in enjoyment and pleasure, mental relaxation, growth and perfection, covering each other's deficiencies, completing half of their religion, protecting from sin, preserving morality and chastity, and finally, the rewards of the hereafter. There are comprehensive and effective orders in Islamic religion to maintain the physical and mental health of couples, such as the prohibition of homosexuality and prostitution including adultery and sodomy, forbidding men and women from erotic look at opposite genders with no relative relationships (Namahram), avoiding intercourse with women in menstruation period and so on. Creating cognition for choosing a spouse, providing emotional and sexual education and skills through providing Quranic verses, providing health for couples' emotional and sexual relationships and modifying the behavior of couples in the home and family through Quranic methods to prevent and resolve differences are related to affective and sexual relationships.
  Conclusion
  Considering all aspects of marital life and sexual issues of couples, especially women, in Islamic religion, the special attention is needed by the respected authorities to develop strategic plans for promoting the sexual health.
  Keywords: Quran, Islam, Sexual Health, Emotional Relationships, Marriage
 • Afsaneh Bakhtiari, Fatemeh Bakouei, Hajar Pasha*, Seyed Jalil Seyedi Pages 28-38
  Introduction
  Family success is shaped by spiritual health. Learning psychological educational and moral teachings in Islam can promote and deepen the spiritual health of family members. In this regard, the present article first describes the features of a family with spiritual health and explains the factors affecting empowerment of the family.
  Methods
  This study was conducted by reviewing the scientific sources and articles published in valid scientific databases from 2011 to 2017 as well as using the Holy Quran and Hadiths.
  Findings
  Spiritual health with the concept of knowing the Creator, His love and efforts to reach His revelation can provide grounds for experiencing feelings, loving, helping others, having a basic purpose and experiencing the perfection and peace of life and can provide stability in life through integrated communication among family members. When spiritual health will be at risk, a person may have mental disorders such as loneliness, depression and loss of meaning in life, which can make it difficult to adapt to life. Empowering is meant to enable a person to overcome any problematic situation in life by promoting spiritual health of individuals.
  Conclusion
  Having spiritual health creates a family atmosphere in which the father, mother and others can grow and develop their religious feelings and beliefs, which increases the family's stability and empowerment. For this reason, to further promote the family's culture, the relationships, structure and process governing the family should be emphasized, and the religious strategies should be developed to improve them.
  Keywords: Family, Spirituality, Spiritual health, Family health
 • Z Aghalari, H Ashrafian Amiri, M Mirzaei, D Lelahi, S Jafarian* Pages 39-45
  Introduction
  Preserving the purity of the mosques is a sign of their commemoration, and any shortcomings in this regard are disrespectful to the holiest places. Therefore, the present study was conducted to investigate the health status of mosques in Babol in 2016.
  Methods
  This cross-sectional descriptive-analytic study was conducted among all mosques in Babol (649 mosques). The information was collected through direct observation and observation using the checklist form of the mosques’ health environment regulations. The mosques in terms of health status were classified into three categories with a score of 50 (weak), 51-75 (moderate) and 76-100 (good). Data analysis was performed using SPSS 22 and descriptive statistics.
  Findings
  The data showed that 46% (299) of mosques with the score of >76 had a favorable status. Totally, 60.4% (392) of the mosques had sanitary pantries, 74.2% (482) had sanitary toilets and 72.8% (473) had sanitary nurseries. Rural mosques had a better health status than urban ones, but this difference was not significant (p>0.069).
  Conclusion
  According to the results, the health status of religious places was relatively favorable. It is recommended that the health status of these places should be improved with the cooperation of the health authorities and the active participation of clergies in order to achieve a desirable situation and attract public contributions.
  Keywords: Environmental health, Mosques, Babol
 • Vahid Motamedi, Abdollah Dargahi, Yaser Vaziri, Mortaza Abbasi, Mohsen Poursadeghian* Pages 46-52
  Introduction
  Health is a basic human need. Islam as a comprehensive and temperament-based religion does not waive any instruction to evolve the human’s soul and body, and the health education is also one of the strategies for promoting health of the communities. Spiritual health is one of the most important aspects of health, which plays an important role in providing physical and spiritual health for people. Therefore, the aim of this study was to investigate the Islamic instructions on the health of soul and body.
  Methods
  This study reviewed the Holy Quran verses, Nahj al-Balaghah, narrations and interpretive and hadith sources. Data were collected via searching in the national databases, Google scholar, SID, IranMedex and PubMed with the keywords of soul health, body health, spirituality, spiritual well-being, religion and health, mental health, spiritual health, religion and health.
  Findings
  The results of this study show that the Islamic religion, in its teachings, on observing health and preventing diseases (especially oral and dental) has preceded treatment of diseases, and has provided many sentences and orders for this purpose. People with high attachment and trust in God are more capable of dealing with problems due to having supportive resources and thereby more capable of coping with psychological and physical problems, too.
  Conclusion
  Adherence and proper implementation of the instructions and teachings of Islam can lead to spiritual, mental and physical health for individuals and increase the sense of security and ability to deal with psychological and physical problems.
  Keywords: Soul health, Body health, Islam, Quran, Spirituality, Spiritual health
 • Akram Sadat Sadat Hoseini, Abdoul Hosein Khosro Panah, Naghme Razaghi* Pages 53-60
  Introduction
  Much attention is now paid to interdisciplinary sciences and research methods in different disciplines. Health science and its related sciences are no exception and require the development and application of interdisciplinary study methods. This paper introduces a Hekmi-Ijtihad (interpretive-reflection) model for interdisciplinary studies of nursing and Islamic sciences.
  Methods
  This model has three main parts: 1- Describing or defining the human being, study concept and status in desired and standardized status, 2- Describing the human being, study status or concept in its real or existing status (what exists now). 3- Explaining, describing and criticizing the current-to-desirable status at which the views and techniques of changing the current status to desirable one are explained. In qualitative studies, the validity is evaluated based on scholars' opinions and via comparison of them with Islamic texts. In order to validate the quantitative findings, the common methods are used in quantitative studies.
  Findings
  Numerous studies have been done in the humanities and social sciences using this model. There are some studies in the health sciences in the field of nursing theories according to this model.
  Conclusion
  This model is introduced to readers as a model that can be applied to interdisciplinary studies of Islam and health sciences, especially in the field of theory.
  Keywords: Methodology, Islam, Health sciences, Nursing, Hekmi-Ijtihad model
 • Seyed Mehdi Motevaliyan*, Seyed Mehdi Hosseini Shirvani, Zahra Nouri Pages 61-70
  Introduction

  Religion has played a significant role in people's life. Iran, as a religious country, has tried to highlight its role. The aim of this study was to evaluate the relationship between five personality dimensions and religiosity among students of Mazandaran University.

  Methods

  Data were collected from 407 male and female students of Mazandaran University based on Krejcie and Morgan sampling table. Glock and Stark’ as well as Costa and McCrae’s scales were applied to measure religiosity and personality dimensions, respectively.

  Findings

  The results showed that respondents had higher scores on religiosity such as ritual, emotion, and consequence. In personality dimensions, they scored higher in neuroticism and pleasantness and lower in extroversion, openness and conscientiousness. Moreover, the results indicated that personality dimensions of extroversion, openness and conscientiousness had a positive and significant relationship with religiosity of students, while neuroticism and pleasantness had no significant relationship with religiosity. Besides, the regression demonstrated the conscientiousness and openness of personality dimensions as predictable factors of students' religiosity.

  Conclusion

  Considering the high level of neuroticism of the students and trying to treat it, it is necessary to pay attention to the differences in personality dimensions in order to increase religiosity among male and female students. That is, first by identifying their personality type and desires, the method of religious propaganda should be chosen among them.

  Keywords: Neuroticism, Extroversion, Openness, Pleasantness, Conscientiousness, Religiosity dimensions, Students, Personality dimensions