فهرست مطالب

پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی - سال نهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • سال نهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • رضا باقری نویسی*، اویس توحیدی راد صفحات 323-346
  مطالعه ی حاضر به بررسی رویکرد معلمان و زبان آموزان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی نسبت به آموزش ضمنی و صریح تلفظ پرداخته است. به همین منظور، 71 معلم و 88 زبان آموز، نسخه ی تعدیل شده از پرسشنامه ی "گرایش و انگیزه های زبان آموزان نسبت به تلفظ" که توسط ساردینیا، لی و کاسی (2014)و پرسشنامه ی دیگری را که توسط لی (2000) طراحی شده بود را کامل کردند. نتایج نشان داد که زبان آموزان نسبت به معلمان گرایش و نگرش مثبت تری در خصوص آموزش تلفظ داشتند. در مقایسه با فراگیران مبتدی و پیشرفته، زبان آموزان با سطح متوسط نگرش مثبت تری نسبت به آموزش تلفظ داشتند. به علاوه، هم معلمان و هم زبان آموزان، تمایل بیشتری به آموزش ضمنی تلفظ از خود نشان دادند. در نتیجه، مواد آموزشی باید به گونه ای طراحی شوند که زبان آموزان به سوی روش های ضمنی آموزش تلفظ ترغیب شوند. ضمنا معلمان نیز باید زمینه ی لازم برای فراگیری ضمنی تلفظ توسط زبان آموزان در محیط کلاس را فراهم کنند.
  کلیدواژگان: گرایش، آموزش ضمنی، آموزش صریح، تلفظ، زبان آموزان، معلمان
 • بهار برزگر*، پرویز البرزی ورکی صفحات 347-364
  پژوهش حاضربااستناد به فرضیه دوره بحرانی که یادگیری کامل هر زبان راپس ازسن خاصی ناممکن میداند، انجام گرفته است. دوگروه ازدانشجویان ایرانی که درسنین مختلف زبان آلمانی راآموختهاند، موردبررسی قرارگرفتند. تلفظ آنها ازطریق روخوانی سه متن آلمانی بوسیله پنج ارزیاب بومی آلمانی موردارزیابی قرارگرفت. هدف یافتن گویشور درحدبومی زبان آلمانی درمیان زبانآموزان دوگروه بود. براساس تحقیقات معتعدد دررابطه باسن زبان آموزی، احتمال دست یافتن زبانآموزان زیر 12 سال به مهارت تلفظ در حد گویشوران بومی وجود دارد. با توجه به اینکه بیشتر زبانآموزان گروه اول از بدو تولد در محیط آلمانی زبان رشد نمودهاند، انتظار میرفت درمیان آنان تعدادی به عنوان گویشور بومی شناخته شوند. پرسش مطرح شده این بود که آیا در میان زبانآموزان بزرگسال، فردی با تلفظ در حد گویشور بومی یافت میشود؟ درنهایت، نه تنها هیچ کدام از زبانآموزان گروه دوم نتوانستند به عنوان گویشور بومی شناخته شوند، بلکه درگروه اول نیز هیچ زبانآموزی نتوانست درهر سه متن بر اساس نظر ارزیابها گویشور بومی شناخته شود. نتایج این تحقیق در راستای فرضیه دوره بحرانی یادگیری قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: سن زبان آموزی، فرضیه دوره بحرانی، گویشور بومی، ارزیاب، مهارت تلفظ
 • فواد بهزادپور*، رضا غفارثمر، رامین اکبری، غلام رضا کیانی صفحات 365-398
  تدریس فکورانه یکی از پر اهمیت ترین مدل های تربیت معلم می باشد. علیرغم اینکه این شیوه تدریس در بسیاری از مطالعات پژوهشی مورد تفحص قرار گرفته است، در بیشتر موارد مطالعات مربوطه به صورت مقطعی انجام گرفته و ماهیت شکل گیری این نوع تدریس در بلند مدت مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعه حاضر، نوع شکل گیری تدریس فکورانه در چهار معلم تازه کار آموزش زبان انگلیسی را بررسی کرده است. در این راستا، استراتژی های مربوط به یادداشت نویسی فکورانه به معلمین آموزش داده شده و سپس یادداشت های فکورانه هر معلم در بازه زمانی یک سال مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نوع عمل فکورانه و عمق آن در معلمین به تدریج و در اثر آموزش مسایل مربوط به تدریس فکورانه، متنوع تر و بیشتر شده است. این یافته ها لزوم توجه به طراحی و اجرای دوره های "پیشبرد حرفه ای" متمرکز بر تدریس فکورانه را در محیط های آموزشی مختلف برجسته می سازد.
  کلیدواژگان: تدریس فکورانه، معلمان تازه کار آموزش زبان انگلیسی، یادداشت نویسی فکورانه، پیشبرد حرفه ای، تربیت معلم
 • پردیس پرویزی* صفحات 399-422
  این پژوهش به خطاهای رایج در کاربرد حرف تعریف معین در زبان اسپانیایی می پردازد، عنصری که می تواند اسم را معرفه کند، دارای ارزش ملکی باشد، اسم ساز بوده یا هسته گروه اسمی باشد و همچنین با توجه به نیت گوینده و محیط مشترک با شنونده حذف شود. برخلاف زبان اسپانیایی، در فارسی حرف تعریفی با چنین ارزش هایی وجود ندارد و عناصر دیگری به جای حرف تعریف معین اسپانیایی این ویژگی ها را به عهده دارند. در این تحقیق ابتدا مطالعه ای بر حرف تعریف معین در زبان اسپانیایی خواهیم داشت و سپس با بررسی خطاها در این زمینه، مکانیسم های جایگزین آن را در زبان فارسی بیان می کنیم. روش تحقیق در این جستار بر اساس تجزیه و تحلیل خطاهای زبان آموزان و داده های آماری است. این داده ها حاصل پرسشنامه ای است که توسط زبان آموزان ایرانی در سطوح مختلف آشنایی با زبان اسپانیایی تکمیل شده است که نشان دهنده تعداد بالای خطاهای زبان آموزان در استفاده از حرف تعریف معین اسپانیایی در گروه اسمی می باشد. هدف از این تحقیق ارائه راه کارهایی برای کمک به فراگیری زبان اسپانیایی می باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل خطا، زبان شناسی کاربردی، آموزش زبان، حرف تعریف معین، زبان اسپانیایی، زبان فارسی، زبان دوم
 • مهسا پروین* صفحات 423-444
  تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین گستردگی و عمق دانش واژگان وموفقیت خلاصه نویسی فراگیران، به دنبال رسیدن به پاسخ این سوال می باشد که کدام جنبه از دانش واژگانی پیش بینی کننده قوی تری برای نمرات خلاصه نویسی در متون داستانی، استدلالی و تفسیری می باشد. بدین منظور، 80 نفراز دانشجویان زبان انگلیسی در سطح متوسط به بالا، ابتدا آزمون های تافل نوشتاری و آزمون نوشتاری انگلیسی تافل و سپس آزمون های گستردگی دانش واژگان و عمق دانش واژگان را پاسخ دادند و پس از آن به خلاصه نویسی متون مختلف پرداختند. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که گستردگی و عمق دانش واژگان با تشخیص نقاط اصلی، استفاده از استراتژی های خلاصه نویسی و شاخص های نگارش در خلاصه های متون داستانی، استدلالی و تفسیری مرتبط است. همچنین، نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که عمق دانش واژگان نسبت به گستردگی دانش واژگان، موفقیت در خلاصه نویسی را بهتر پیش بینی می کند. بنابراین، مدرسان باید فراگیران را به خواندن مستمر و زیاد متون مختلف تشویق کنند، تا از این طریق بر عمق دانش واژگانی آنها بیافزایند.
  کلیدواژگان: دانش واژگان، گستردگی دانش واژگان، عمق دانش واژگان، خلاصه نویسی، مهارت در زبان انگلیسی
 • فاطمه نیک مرد، کبری توسلی* صفحات 445-478
  هدف این تحقیق، بررسی تاثیر ارزشیابی پویا بر عملکرد زبان آموزان در دو نوع فعالیت انتخابی و تولیدی درک مطلب خواندن بود. 60 زبان آموز از میان 78 نفر براساس عملکردشان در آزمون نلسون سطح مبتدی، انتخاب و به دو گروه 30 نفره کنترل و تجربی تقسیم شدند. در هر دو گروه، از بخش درک مطلب خواندن آزمون KET که شامل 28 سوال انتخابی و 27 سوال تولیدی می شد، به عنوان پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. زبان آموزان گروه تجربی از ارزشیابی پویا مدل "آزمون-میانجی-آزمون مجدد" بهره بردند. در پایان، برای بررسی عملکرد دو گروه و پاسخ به سوالات، از تحلیل واریانس دوسویه سنجش مکرر و تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. مهمترین یافتهء این تحقیق این است که ارزشیابی پویا تاثیر قابل توجهی در بهبود عملکرد زبان آموزان در هر دو نوع فعالیت انتخابی و تولیدی درک مطلب خواندن دارد. نتایج بیشتر و جنبه های کاربردی آن توضیح داده می شود.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، ارزشیابی پویا، درک مطلب خواندن، زبان آموز، فعالیت های انتخابی، فعالیت های تولیدی
 • محمد اکبری بورنگ*، حفیظه بلوچ، ثریا رودی علی آبادی، علی عسگری، هادی پورشافعی صفحات 479-492
  چگونگی ارتباط میان دوزبانگی و تعلیم و تربیت از موضوعات مهمی است که امروزه سیاست گذاران آموزشی، روان شناسان و معلمان با آن مواجه هستند. پژوهش حاضر باهدف بررسی نگرش نسبت به یادگیری درس زبان انگلیسی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر چابهار طراحی و اجرا شد. این پژوهش توصیفی و از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر چابهار مشغول به تحصیل در سال 93-92 می باشد که به صورت نمونه گیری طبقه ای برابر تعداد 240 دانش آموز (120 فارس و 120 بلوچ) موردمطالعه قرار گرفتند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه نگرش گاردنر انجام شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون آماری تی مستقل و رگرسیون گام به گام با کمک نرم افزار spss استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین نگرش نسبت به یادگیری درس زبان انگلیسی دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه و دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج حاصل از رگرسیون نیز نشان داد نگرش پیش بینی کننده موفقیت تحصیلی است.
  کلیدواژگان: بلوچ، فارس، نگرش، زبان انگلیسی، موفقیت تحصیلی
 • اسماعیل زارع بهتاش*، سجاد فرخی پور صفحات 493-514
  در رویکردهای نوین به آموزش زبان دوم، رسیدن به توانش کامل ارتباطی یک هدف اصلی است. شواهد نشان داده است که فراگیران زبان دوم در تعبیر آرایه های معنوی این متون همیشه مشکلاتی داشته اند. از آنجایی که نظریه های زبانشناختی ناظر بر صنایع ادبی فاقد رویکردهای آموزشی کاربردی برای برون رفت از این مشکلات است، تحقیق حاضر در یک تلاش نوآورانه، از الگوی تداخلی ارزشیابی پویا برای ارتقاء توانایی زبان آموزان در تعبیر آرایه های معنوی بهره برده است. برای این منظور، در یک طرح تحقیقاتی آزمایشی پیش آزمون- مداخله- پس آزمون، از الگوی تداخلی الجفره و لنتلف (1994) بر روی 10 دانشجوی رشته زبان و ادبیات انگلیسی استفاده شد. نتایج آزمون تی جفتی حاصل از این مداخله، که بر روی آثار نظم و نثر ادگار آلن پو انجام شد، نشان داد که مداخله پویا به نحوی معنادار باعث افزایش توانش شرکت کنندگان در تعبیر آرایه های معنوی متون ادبی شده است. این یافته ها برای معلمان زبان و ادبیات انگلیسی، محققان زبانشناسی کاربردی و برنامه ریزان آموزشی و درسی در حوزه یادگیری زبان دوم کاربرد دارد.
  کلیدواژگان: آرایه های ادبی، ادبیات انگلیسی، ادگار آلن پو، ارزشیابی پویا، توانش
 • عباسعلی زارعی*، حمیده شیر محمدی صفحات 515-538
  برای بررسی تاثیر چهارنوع استراتژی بر ساخت و درک اصطلاحات انگلیسی. 120 دانش آموز دختر از طریق نمونه برداری خوشه ایانتخاب و به پنج گروه تقسیم شدند. هر گروه تحت یکی از شرایط آموزش قرار گرفت. یک پیش آزمون برگزار شد تا از عدم آشنایی شرکت کنندگان با اصطلاحات هدف اطمینان حاصل شود. سپس، به افراد هریک از چهار گروه آزمایشی یکی از استراتژی های استنباط واژگانی آموزش داده شد و گروه کنترل به شیوه عادی مورد آموزش قرار گرفتند. بعد از 12 جلسه آموزش، یک پس آزمون ساخت و یک پس آزمون درک اصطلاحات بعمل آمد. تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که گروه فرم محور به گونه معنی داری بهتر از گروه های نظارت و کنترل عمل کرد. یافته ها همچنین گویای این بود که گروه نظارت از گروه معنی محور و گروه معنی محور از گروه کنترل بهتر عمل نمودند. تفاوت میان دیگر گروه ها به سطح معنی داری نرسید. این یافته می توانند در راستای بهبود وضعیت آموزش زبان کاربرد های نظری و آموزشی داشته باشند.
  کلیدواژگان: راهبردهای استنباط واژگانی، راهبرد معنی محور، راهبرد فرم محور، راهبرد نظارت درک اصطلاحات، ساخت اصطلاحات
 • فیروز کاظمی*، غلامرضا عباسیان صفحات 539-564
  ارزیابی بعنوان فرآیند اندازه گیری یادگیری به معنای عام و سنجش توانایی زبان آموزان در حیطه آموزش زبانهای خارجی امروزه ماهیت و هدف متفاوتی به خود گرفته است بطوریکه از آن به عنوان ابزاری برای پیشبرد فرایند یادگیری یادگیران تحت عنوان "ارزیابی تکوینی"سود برده می شود.در راستای راستی آزمایی و تحقق چنین هدفی از ارزیابی، 90 زبان آموزایرانی زبان انگلیسی به دوگروه آزمایشی و یک گروه کنترل تقسیم شدند ودر جریان اجرای یک دوره آموزشی مکالمه-محور آموزش زبان انگلیسی، این گروه ها بترتیب بطور متناوب در چندین مرحله در معرض دو نوع ارزیابی تکوینی تحت عناوین "ارزیابی بازخورد فرازبانی" و "ارزیابی اصلاح شفاف"قرار گرفتند.تجزیه و تحلیل یک سویه و چندسویه واریانس داده ها نشان داد که گروه بازخورد فرازبانی عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل داشته است.باتوجه به این اطلاعات آماری، ارزیابی در کلاس درس تاثیر بسزایی در تقویت مهارت گفتاری زبان آموزان که بازخورد و تشویق جزو مقولات ذهنی آنهاست، دارد. البته، پیشنهاد می شود در این زمینه تحقیقات بیشتری انجام شود.
  کلیدواژگان: &quot، ارزیابی&quot، ارزیابی تکوینی، بازخورد فرازبانی، تصحیح صریح، مهارت گفتاری
 • علی فیض الهی*، نسرین گندمی صفحات 565-584
  دو ویژگی خاص و منحصر بفردزبان، یعنی عبارت پردازی و چینش واژگان در کنار یکدیگر باعث بوجود آمدن بار معنایی می شود که درک معنا نه فقط برای آنهایی که یک زبان دوم را یاد می گیرند، بلکه برای آنهایی که به این زبان صحبت می کنند، مشکل و یا حتی غیرممکن شود. ضرب المثل ها علیرغم تمایزات فرهنگی، جغرافیایی و زبانیتشابهاتی در زبان های مختلف دارند. نویسنده در این مقاله، سعی دارد تا به بررسی و مقایسه صوری و معنایی واژه های حاکم بر ضرب المثل های پرکاربرد در زبان فارسی بر اساس کتاب امثال و حکم استاد بزرگوار مهدی پرتوی آملی و معادل کاربردی آنها در زبان اسپانیایی بپردازد.هدف از این مقایسه بررسی شباهت ها و تمایزات ساختار های ضرب المثل های از نقطه نظر شیوه بیان در هر دو زبان و نیز مطالعه واژه هایی که به کرات در ضرب المثل ها در هر دو زبان استفاده شده اند. واژه های کلیدی: ضرب المثل، بارمعنائی، بسامد، زبان فارسی، زبان اسپانیایی
  کلیدواژگان: ضرب المثل، بارمعنائی، بسامد، زبان فارسی، زبان اسپانیایی، عبارت پردازی، چینش واژگان
 • رسول محمدحسین پور*، مریم سربندی فراهانی صفحات 585-608
  این مطالعه به بررسی اثر متقابل هوش فرهنگی و هویت فرهنگی بر استفاده از عناوین خطابی انگلیسی پرداخته است. پنجاه و دو دانشجو با سطح زبانی متوسط، به دو گروه هویت و هوش فرهنگی بالا و پایین تقسیم شدند. از شرکت کنندگان خواسته شد تا در مطالعه رابطه بین عوامل هوش فرهنگی و عناوین خطابی شرکت کنند و پرسشنامه های هویت فرهنگی، هوش فرهنگی و تست عناوین خطابی را پاسخ دهند. شیوه آماری مورد استفاده واریانس متغیری دو سویه و همبستگی پیرسون بودند. نتایج اثر متقابلی را بین هویت و هوش فرهنگی بر استفاده از عناوین خطابی انگلیسی نشان ندادند. افزون بر این، بین چهار عامل هوش فرهنگی و استفاده از عناوین خطابی نیز رابطه معناداری یافت نشد. یافته ها نشان می دهد که هویت فرهنگی در میان دانشجویان زبان انگلیسی در حال فراموشی است. همچنین، طرح موضوعاتی چون جهانی شدن و تفوق زبان انگلیسی در این مطالعه، نیاز به پژوهش های بیشتری را خاطر نشان می سازد.
  کلیدواژگان: هوش فرهنگی، هویت فرهنگی، عناوین خطابی، چهار عنصر هوش فرهنگی، هویت فرهنگی زبان اول
 • حسین آقاعلیخانی، پرویز مفتون* صفحات 609-628
  شناخت دبیر و آموزش زبان، بطور کلی از اهمیت بسیاری برخوردارند و بطور ویژه از نظر آموزش دبیر زبان اهمیت می یابد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر برنامهء تربیت معلم بر شناخت (باور، دانش) دبیران زبان انگلیسی مبتدی/باتجربه در ایران است. پژوهشگران نمونه هدفمندی را با انتخاب 150 شرکت کننده از 5 واحد دانشگاه فرهنگیان در ایران دعوت به همکاری کردند. پژوهشگران پرسشنامه کامپیوتری شناخت را ساختند و اعتبار سنجی کردند که نشان دهندهء تفاوت معنادار بین باورهای دبیران مبتدی پیش و پس از آموزش بوده است. با این وجود، نتایج آزمون t زوجی، هیچ تفاوت آماری معناداری را بین باورهای دبیران با تجربه نشان نداد. مواد و محتوای آموزشی برای تمامی دبیران زبان انگلیسی که در دانشگاه فرهنگیان در ایران مشغول تحصیل بودند، مشترک بود. تحلیل یافته ها همچنین تفاوت معناداری را بین دانش دبیران مبتدی و باتجربه پس از آموزش نشان داد. پژوهش حاضر ممکن است کاربرد جذابی را برای مربیان زبان انگلیسی و مدرسان تربیت دبیری، تهیهء کنندگان مواد آموزشی و برنامه ریزان آموزشی داشته باشد.
  کلیدواژگان: تربیت دبیر، شناخت دبیر، باور، دانش، دبیران مبتدی، دبیران باتجربه
 • اکرم نیرنیا*، نیما حسینی صفحات 629-658
  درباره شناختی که معلمان زبان انگلیسی از خودکارامدی و دانش پایه دارند، مطالعه های اندکی انجام گرفته است. این مطالعه، رابطه بین دانش پایه معلمان و خودکارامدی آنان را بررسی می کند و مشخص می کند که آیا تجربه معلمان زبان انگلیسی بر شناختی که آنها از خودکارامدی و دانش پایه دارند، تاثیر دارد یا خیر. با استفاده از دو پرسشنامه چند گزینه ای طیف لیکرت، داده ها از 160 معلم زبان انگلیسی جمع آوری شدند. شرکت کنندگان در این مطالعه به دو گروه با تجربه و کم-تجربه تقسیم بندی شدند. تحلیل داده ها نشان داد که دانش پایه به میزان قابل توجهی خودکارامدی را پیش بینی می کند. همچنین در دانش پایه و خودکارامدی، گروهی که با تجربه بودند نسبت به گروهی که کم تجربه بودند، عملکرد بهتری داشتند. این مطالعه نشان داد که تجربه بر شناخت و عملکرد معلمان زبان انگلیسی در بافتار ایران نقش مثبتی دارد. کلمات کلیدی: خودکارامدی معلمان، دانش پایه معلمان، تجربه معلمان، معلم با تجربه، معلم کم تجربه
  کلیدواژگان: خود کارآمدی معلمان، دانش پایه معلمان، تجربه معلمان، معلم با تجربه، معلم کم تجربه
|
 • Reza Bagheri Nevisi *, Oveis Tohidirad Pages 323-346
  This present research project aimed at investigating EFL teachers and learners' attitudes toward implicit and explicit instruction of pronunciation. To this end, 71 teachers and 88 learners completed a modified version of LAMP (Learner Attitudes and Motivations for Pronunciation) Inventory developed by Sardegna, Lee and Kusey (2014) and another questionnaire by Lee (2000).. The results revealed that learners had higher attitude than teachers toward pronunciation. Regarding learners' proficiency levels, the intermediate learners of English had the highest attitude in comparison with the beginners and the advanced ones. Moreover, both teachers and learners displayed high attitude toward implicit instruction of pronunciation. The study implies that teaching materials should be designed in a way that students are more encouraged to adopt implicit approaches to pronunciation learning. Teachers should also try to create more opportunities for students to effectuate implicit instruction in classroom settings. Accordingly, learners will be cognizant of and well-informed about what effective strategies to use while mastering correct and appropriate pronunciation.
  Keywords: Attitude, implicit instruction, explicit instruction, pronunciation, learners, teachers
 • Bahar Barzegar *, Parviz Aborzi Pages 347-364
  The present study is based on the hypothesis of the critical period that considers complete language learning impossible after a certain age. Two groups of Iranian students who have learned German language at different ages are studied. The pronunciation of them during the rehearsal of the three German texts was evaluated by five native German evaluators. The goal was finding native speaker was among the two groups. According to many studies, it might be possible for early learner (under 12) to attain a native accent. Given that most of the students of the first group grew up in a German language context from birth, it was expected that some of them would be identified as native speakers. The question was raised whether among the adult learners a nativelike German pronunciation is found? Not only did any of the second-group students fail to be identified as native speakers, but in the first group, no one could be recognized by the raters as native speakers in all three texts.
  Keywords: age, critical period hypothesis, native speaker, rater, pronunciation
 • Foad Behzadpoor *, Reza Ghafar Samar, Ramin Akbari, Gholam Reza Kiany Pages 365-398
  Reflective teaching has proved to be one of the most important and influential approaches to teaching in second language teacher education. Although this approach has been the subject of numerous studies, in the majority of cases, such studies have been carried out cross-sectionally rather than longitudinally. To address this major problem, the present study, adopting a qualitative research tradition, investigated the development of the reflective practice among four novice English language teachers. The teachers were instructed in strategies employed for journal writing. Reflective journals were collected from each teacher within the time span of one year and were content analyzed. The results of the content analysis indicated that the participants' teaching practice improved gradually and developmentally in terms of both the type and depth of reflection. The findings urge the integration of the reflective practice, along with its tools and procedures, into teacher education courses/programs in different Iranian educational context.
  Keywords: reflective teaching, novice English language teachers, reflective journal, professional development, teacher education
 • Pardis Parvizi * Pages 399-422
  We will examine common mistakes in the use of the definite article in Spanish. This element can play different roles such that it can denote noun, can have a possessive value, can make nouns, or can be the nucleus of nominal group, and can be deleted based on the speaker’s intention and the common context with the listener. Unlike Spanish, definite article with such values do not exist in Persian; yet other elements instead of definite article in Spanish bear the responsibility in to express these characteristics in Persian. We study definite article in Spanish and we analyze the mechanisms of its replacement in Persian. The methodology is based on the analysis of learners' errors and statistical data. The data is the result of a questionnaire answered by Iranian students at different levels of familiarity with Spanish which indicate a high percentage of errors in Iranian learners when using definite article of Spanish in the nominal group. The goal of this research is to introduce ways to help learn Spanish.
  Keywords: Error Analysis, Applied linguistics, Language Teaching, Definite Article, Spanish language, Persian language, Second language
 • Mahsa Parvin * Pages 423-444
  The aim of the present study was to investigate the relationship between breadth and depth of vocabulary knowledge and EFL learners’ success in summary writing. In this study, a sample of 80 upper intermediate students majoring in English translation were assessed by their English proficiency level, writing proficiency and their English vocabulary knowledge; then, they summarized an argumentative, a narrative and an expository text. The results of correlation analysis showed that while both breadth and depth of vocabulary knowledge are significantly related to identification of main ideas, use of summarizing strategies and proper writing indices in the so-called texts summaries, the contribution of depth of vocabulary knowledge to summary writing is meaningfully stronger, than the effect of its size. Similarly, the regression analysis showed that depth of vocabulary knowledge is a better predictor than the breadth, in determining students’ summary writing success. Based on the findings, language teachers are encouraged to put more emphasis on depth of vocabulary knowledge of learners and familiarize them with summarizing rules.
  Keywords: Vocabulary knowledge, Breadth of vocabulary knowledge, Depth of vocabulary knowledge, Summary writing, Language proficiency
 • Fateme Nikmard, Kobra Tavassoli * Pages 445-478
  This study tried to examine the effect of using dynamic assessment on EFL learners’ performance on selective and productive reading comprehension tasks. Sixty EFL learners out of 78 were selected based on their performance on a Nelson test at the elementary level; then, they were divided into a control and a dynamic assessment group. In both groups, the reading section of KET with 28 selective and 27 productive items was used as the pretest and the posttest. The participants in the dynamic assessment group benefitted from the interventionist kind of mediation in the form of taking a set of four tests, each one twice, before and after the mediation. Finally, two repeated-measures two-way ANOVAs and one MANOVA were run on pretest and posttest results of selective and productive tasks to answer the research questions. The primary finding was that dynamic assessment improved EFL learners’ performance on both types of tasks significantly. Conclusions and implications are further discussed.
  Keywords: Assessment, Dynamic Assessment, EFL learner, Reading comprehension, Productive tasks, Selective tasks
 • Mohammad Akbaryborng *, Hafizeh Baluoch, Sorayya Ruodi Agiabadi, Ali Asgari, Hadi Pourshafei Pages 479-492
  The link between bilingualism and education is one of the key issues facing educators, psychologists and teachers today. The purpose of this study was to survey the attitude toward learning english language lessons course in secondary school students in chabahar city. This research is descriptive and causal-comparative. The statistical population of this study were consisted of all secondary schools in chabahar in school years 2013-2014. For this purpose, a sample of 240 students were selected by using of the stratified sampling method (120 Persian and 120 Baluch). Data collection was done by Gardner's attitude questionnaire. The collected data by Independent t-test and multivariate stepwise regression were analyze the data using spss software. The findings of this study showed that there isnot significant difference between monolingual and bilingualthe students’ attitude toward learning the English language. There isnot significant difference between male and female students attitude toward learning the English language. The results of regression showed that attitudes predict academic success.
  Keywords: Baluch, Fars, &quot, Attitude&quot, English language, Academic success
 • Esmailbehtash@Cmu.Ac.Ir Zare Behtash *, Sajjad Farrokhi, Poor Pages 493-514
  In new approaches to foreign language learning, communicative competence is a major goal. The literature review shows that foreign language learners find it a formidable task to interpret figurative language. The linguistic theories derived from the realm of literature are deficient in applied instructional solutions to these problems. Thus the current research was an attempt to use the interventionist model of dynamic assessment to expand the competence of learners to interpret figures of speech. Dynamic assessment enjoys rich theoretical underpinnings in psychology and linguistics. To this aim 10 student majoring in English literature participated in a quasi experimental pre-test, post-test study. The regulatory scale of Aljaafreh and Lantolf (1994) was adopted for intervention phase. Then, paired-samples t-test was used to investigate the effect of this intervention on interpretation of figurative language in writings of Edgar Allen Poe. The findings showed that the intervention promoted the competence of language learners significantly. These findings have implications for teachers of English literature, researchers in applied linguistics, language learners and syllabus designers.
  Keywords: Dynamic Assessment, Competence, Edgar Allen Poe, English Literature, Figures of Speech
 • Hamide Shirmohammadi, Abbas Ali Zarei* Pages 515-538
  This study was an attempt to investigate the effect of four different forms of strategy instruction on idioms comprehension and production. To achieve the purpose of this study, 120 female students at intermediate level of language proficiency were selected from among a total number of 139 through convenience sampling and based on availability. The participants were divided into five groups, and each group was randomly assigned to one of the treatment (four experimental and a comparison) conditions. Each of the four experimental groups were taught one of the four lexical inferencing strategies including form-focused, monitoring, evaluating, and meaning-focused strategies, while the students in the comparison group received no such instruction. After 12 sessions of treatment, an idioms comprehension and production posttest was administered to the participants. The obtained data were analyzed using two separate One-way ANOVA procedures. The results showed that the form-focused group performed significantly better than the experimental and comparison groups. The findings suggested that form-focused strategy instruction can be used as an effective instructional tool to help learners enhance their idiom learning. These findings may have theoretical and pedagogical implications for language learning as well as materials development.
  Keywords: lexical inferencing, strategies, meaning-focused strategies, form focused strategies, monitoring strategies, idioms comprehension, idioms production
 • Firouz Kazemi *, Gholam, Reza Abbasian Pages 539-564
  Assessment is no longer taken as a means of grading learners’ learning, rather it is a means of enhancing learning provided that an appropriate alternative can conducted. Among various alternative to assessment, formative assessment can be a platform for rendering various types of feedback to facilitate and enhance learning. To verify this acclaimed conjecture, ninety Iranian male EFL learners divided into two experimental and one control groups that the former two groups received two different types of feedback namely assessment-based metalinguistic feedback, and assessment-based explicit correction, while the control group received conventional instruction in a conversation course, respectively. One-way ANOVA and multivariate ANOVA (MANOVA) of the collected data revealed outperformance by the metalinguistic feedback group over the control one, while the control group outperformed those who received explicit correction feedback. Along with the statistical data, monitoring the trend of classroom atmosphere revealed effectiveness of assessment-based intervention, though the room is suggested to be open for further investigation.
  Keywords: assessment, formative assessment, metalinguistic feedback, explicit correction, speaking skill
 • Ali Feizollahi, Ali Feizollahi *, Nasrin Gandomi Pages 565-584
  The two main characteristics of phraseological expressions, fixation and idiomaticity, not only can make the speaker who learns a language have difficulty in understanding the meaning, but also for native speakers, since the context in which they are used not always facilitate the translation. the expressions that are considered as a cultural and idiomatical characteristic of any languages and societies are not only an exception but they are a sum example of this kind of languages and cultures discrepancies. Meanwhile we sometimes observe that despite of cultural, geographical and languages discrepancies there are similitudes in some of the expressions and their usage. Therefore, this work focuses from the formal and semantic point of view in the comparative study of some daily used Spanish expressions and their equivalents in Farsi; The purpose of this comparison is to observe the differences and similarities in the way of making phraseological expressions in both languages.
  Keywords: semantics, Farsi language, Spanish language, fixation, idiomatic
 • Rasoul Mohammad Hosseinpur *, Maryam Sarbandi Farahani Pages 585-608
  This study was to look for the interaction effect of cultural intelligence and cultural identity on Iranian EFL learners’ use of English address terms. Therefore, 52 participants were divided into high and low cultural intelligence and cultural identity groups. Further, the participants took part in the study of the relationship between the constituent parts of CQ and English address terms. They were required to complete L1 Cultural identity questionnaire, Cultural Intelligence Scale (CQS) and test of English address terms. The results indicated no interaction effect of cultural intelligence and cultural identity on the use of English address terms. Moreover, the four components of cultural intelligence were proved insignificant in relation English address terms. The findings can inform of imminent obliterating L1 cultural identity among EFL learners. Broaching the subjects such as globalization and English linguicism, the study calls for the need for further inquiries to revise already established findings such as the role of home culture, L1 and attitudes towards target culture in EFL domain.
  Keywords: Cultural Intelligence, Cultural Identity, Address Terms, Four Facets of Cultural Intelligence, L1 Cultural Identity
 • Hossein Aghaalikhani, Parviz Maftoon * Pages 609-628
  Teacher cognition and language education are important in general and also important in terms of language teacher education in particular. The purpose of this study was to investigate the English teacher education program and its effect on the cognition of novice/experienced English language teachers in Iran. The authors employed purposeful sampling to select 150 participants from five Farhangian University Branches in Iran. The researchers constructed and validated a computerized cognition questionnaire, suggesting there was a significant difference between the novice teachers' beliefs before and after instruction. However, the results of Paired-Samples t-test demonstrated no statistically significant difference between the experienced teachers' beliefs. The instructional material was the centralized content for all English language teachers studying at Farhangian university in Iran. An analysis of findings also indicated there was a significant difference between novice and experienced teachers’ knowledge after instruction. The present study may have some compelling implications for English Language and teacher educators, material developers, and syllabus designers in Iranian programs.
  Keywords: teacher education, teacher cognition, belief, knowledge, novice teachers, experienced teachers
 • Akram Nayernia *, Nima Hoseyny Pages 629-658
  Abstract There has been a dearth of research on the EFL teachers’ cognition related to knowledge base and self-efficacy. This study investigated the relationship between teacher knowledge base and teacher self-efficacy and investigated whether English teachers’ experience can make a difference in affecting their sense of efficacy and knowledge base. By means of two multiple-choice Likert-type questionnaires, the data were collected from 160 Iranian EFL teachers. The participants were assigned into two groups including experienced and novice groups. Having the participants’ responses coded and then analyzed using the Spearman rank correlation coefficient and Mann-Whitney U test , it was found that teacher knowledge base noticeably predicted teacher self-efficacy and that the experienced group outperformed the novice group with respect to both teacher self-efficacy and teacher knowledge base. The current study highlighted the positive role of experience in the EFL teachers’ cognitions and practices in the Iranian context. Keywords: Teacher self-efficacy, Teacher knowledge base, Teaching experience, Experienced teacher, Novice teacher
  Keywords: Teacher self-efficacy, Teacher knowledge base, Teaching experience, Experienced teacher, Novice teacher