فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 48، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 20
|
 • علیرضا ثقه الاسلامی* صفحات 1-7
  زمینه

  اخلاق پژوهش اینترنتی زیرمجموعه ای از اخلاق کاربردی است که هدف آن بررسی، ارائه و به کارگیری رهنمودها و کدهای اخلاقی برای هدایت فعالیت های پژوهشی در فضای مجازی است. تدوین این مرامنامه مبتنی بر دو روش پژوهشی اسنادی و اقدام پژوهی است. فرآیند اقدام پژوهی در چهار مرحله تحقق می یابد: 1) تشخیص، 2) برنامه اقدام، 3) انجام اقدام و 4) ارزیابی اقدام. مرحله تشخیص مسائل اخلاقی برای تنظیم پیش نویس کدهای اخلاقی مبتنی بر روشی اسنادی است. در این چارچوب با گردآوری منشورها و مرامنامه های اخلاقی متعدد و قابل اطمینان، مهمترین مسائل اخلاقی در پژوهش های اینترنتی استخراج، و کدهای اخلاقی مرتبط صورتنبدی و به عنوان پیش نویس مرامنامه در کارگروهی تخصصی مورد ارزیابی نقادانه قرار می گیرد و برای انجام اقدام به سازمان مربوطه ارسال می شود. 

  نتیجه گیری

   هدف از تدوین این مرامنامه، معرفی فرآیندی گام به گام برای تدوین مرامنامه اخلاق پژوهش اینترنتی و ارائه کدهایی اخلاقی به منظور هدایت و سازمان دهی اخلاقی فعالیت های پژوهشی محققان در فضای مجازی است. مرامنامه اخلاق پژوهش اینترنتی به عنوان متممی بر منشور و موازین اخلاق پژوهش وزارت عتف در 9 فصل و 15 بند در چارچوب اصول و موازین اخلاق پژوهش آن وزارتخانه تهیه و تنظیم شده است.

  کلیدواژگان: اخلاق پژوهش، اخلاق پژوهش اینترنتی، مرامنامه اخلاقی، سوژه پژوهیدنی، کد اخلاقی
 • فاطمه باقری پور، اصغر قاسمی* صفحات 8-15
  زمینه

  پیشرفت های پزشکی در طول قرن ها اهمیت حیاتی استفاده از حیوانات را برای پژوهش های زیستی نشان داده است. انجام درست آزمایشات حیوانی به پژوهشگران کارآمد و زبده نیاز دارد که آگاهی کافی در مورد شیوه صحیح استفاده از حیوانات آزمایشگاهی داشته باشند. همیشه در قلمرو فعالیت علمی انسان، اخلاق در استفاده از حیوانات در آزمایشاتی که منجر به تحمل درد و حتی مرگ حیوان می شود مورد بحث بوده است. بنابراین حفظ حقوق حیوانات آزمایشگاهی یکی از دغدغه های پژوهشگران محسوب می شود چرا که رعایت اخلاق در این زمینه نه تنها موجب حفظ سلامت حیوان در طول مطالعه می شود بلکه دسترسی به نتایج مطلوب تحقیقاتی را نیز به دنبال دارد. موش های بزرگ آزمایشگاهی (رت ها) به علت دوره تولید مثل کوتاه و نگه داری آسان و کم هزینه، یکی از متداول ترین مدل های حیوانی در آزمایشات علمی محسوب می شوند. امروزه یکی از شرایط پذیرش مقاله در مجلات علمی و سمینار های بین المللی رعایت استاندارد های موجود در زمینه نگه داری و کار با حیوان آزمایشگاهی است. هدف این مطالعه، بررسی و مرور جنبه های اخلاقی مربوط به بهره برداری از رت ها در پژوهش های زیستی و پزشکی از دیدگاه علمی است.

  نتیجه گیری

  با توجه به استفاده ی زیاد از رت در تحقیقات زیستی، جهت رعایت اصول اخلاقی و حقوق حیوانات و از طرف دیگر بدست آوردن نتایج دقیق تر، رعایت استاندارد های لازم در احداث مراکز نگه داری حیوانات، آموزش به پرسنل و محققان در زمینه کار با حیوانات آزمایشگاهی و وجود مراکز نظارتی، ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: اصول اخلاقی، پژوهش های آزمایشگاهی، موش بزرگ آزمایشگاهی
 • غلام رضا نخعیی، عبدالرضا سبحانی* صفحات 16-22
  زمینه

  از موضوع های اجتماعی مهم در سازمان های امروزی، پیاده سازی یک الگوی کارآفرینی سازمانی با مشخص کردن شاخص های اثرگذار بر آن است. و شاخص هاست که به الگوی کارآفرینی سازمانی هویت می دهد. اخلاق حرفه ای می تواند به عنوان یک شاخص اثرگذار، ابزار انگیزشی مهم در سازمان باشد. و بستر مناسب تعهد و مسئولیت پذیری در توسعه فرایند کارآفرینی سازمانی قرار گیرد. هدف این پژوهش، تبیین اخلاق حرفه ای به عنوان شاخص اثر گذار، و ارائه راهکارهایی جهت توسعه الگوی کارآفرینی سازمانی است.

  نتیجه گیری

  پیاده سازی الگوی کارآفرینی سازمانی بدون توجه به اصول اخلاقی در سازمان مفهومی ندارد، زیرا رعایت اصول اخلاق حرفه ای، یک ضرورت محوری است و کارآفرینی سازمانی مبتنی بر اخلاق حرفه ای معنی می یابد. در دنیایی که سازمان ها، ماشینی شده و معنویت، انسان گرایی و رعایت اصول اخلاقی کم رنگ شده است، اخلاق حرفه ای می تواند به عنوان شاخص اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی، یک ابزار انگیزشی مهم درسازمان باشد. تا موجب سرآمدی، توسعه پایدار، رقابت مطلوب، هم افزایی، کاهش تعارض، افزایش تعهد و مسئولیت های اجتماعی، افزایش ارتباطات سازمانی و حتی ایجاد ارزش ها و هنجارهای اخلاقی جدید گردد.

  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق حرفه ای، الگو کارآفرینی، کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی
 • فیضیه آدینه وند*، آسیه شریعت مدار صفحات 23-30
  زمینه

  برنامه آموزش فلسفه برای کودکان و نوجوانان تنها برنامه ای است که با آموزش فلسفه به روش مباحثه، ملزومات رشد اخلاقی کودکان و نوجوانان را تامین می کند و این امر با درگیر کردن در کاوش گری اخلاقی که مستلزم تفکر نقادانه و خلاقانه است، میسر می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مفاهیم فلسفه بر رشد ارزش‏های نوجوانان دختر می باشد.

  روش

  روش پژوهش، پس رویدادی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش‏آموزان دختر پایه اول متوسطه (دوره دوم) شهر قرچک است که در سال تحصیلی 94 مشغول به تحصیل بودند. نمونه مورد مطالعه 30 نفر بود که به روش نمونه‏ گیری تصادفی خوشه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب شدند که 15 نفر به عنوان گروه آزمایش و 15 نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. به منظور جمع‏آوری اطلاعات در پیش‏آزمون و پس‏آزمون از پرسشنامه ارزش‏ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها از روش تحلیل کوواریانس تک متغیری و چندمتغیری و اختلاف نمرات پیش‏آزمون و پس آزمون استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد که بین آموزش مفاهیم فلسفی و مقیاس های خیرخواهی، سنت‏گرایی، همنوایی، امنیت، لذت‏گرایی، موفقیت، خوداتکایی و جهان‏گرایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد اما بین آموزش فلسفه و مقیاس های قدرت و برانگیختگی رابطه معنادار نبوده است.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق نشان داد که آموزش مفاهیم فلسفی باعث رشد ارزش های خیرخواهی، سنت‏گرایی، همنوایی، امنیت، لذت‏گرایی، موفقیت، خوداتکایی و جهان‏گرایی نوجوانان شده است.

  کلیدواژگان: ارزش ها، رشد ارزش ها، فلسفه برای کودکان، مفاهیم فلسفی، نوجوان
 • مهسا اسمعیلی راد*، فرید احمدی صفحات 31-38
  زمینه

  اعتیاد به شبکه های اجتماعی آنلاین مانند سایر اعتیادها می تواند باعث ایجاد معضلات اخلاقی در کاربر شود و هم چنین می تواند متاثر از اختلالات روانشناختی کاربر باشد. از این رو هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین میزان افسردگی، اضطراب و مدت زمان استفاده از شبکه های اجتماعی و ارتباط بین میزان رضایت از زندگی با میزان اعتیاد به شبکه های اجتماعی است.

  روش

  پژوهش حاضر به صورت توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان رشته فناوری اطلاعات استان آذربایجان غربی  بود که شامل 800 نفر بودند، حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد و نمونه ای به حجم 260  نفر (150 زن و 110 مرد) با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. مقیاس های سنجش میزان اعتیاد به شبکه های اجتماعی، افسردگی، اضطراب و رضایت از زندگی به صورت آنلاین برای شرکت کنندگان ارسال شدند. برای بررسی فرضیه های پژوهش، آزمون همبستگی اسپیرمن با استفاده از نرم افزار IBM SPSS Statistics 23 انجام شد و برای تعیین برازش مدل، نرم افزار  SPSS Amos استفاده شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که بین افسردگی، اضطراب، مدت زمان استفاده از شبکه های اجتماعی و رضایت از زندگی با میزان اعتیاد به شبکه های اجتماعی همبستگی معنی دار وجود دارد. هم چنین مقادیر مربوط به شاخص های برازش نشان از برازش مناسب مدل بود.

  نتیجه گیری

   با توجه به یافته های پژوهش میزان افسردگی، اضطراب و مدت زمان استفاده از شبکه های اجتماعی با میزان اعتیاد به شبکه های اجتماعی رابطه مستقیم دارند، از سوی دیگر هر چه میزان اعتیاد به شبکه های اجتماعی افزایش پیدا کند، میزان رضایت از زندگی کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: اخلاق، بحران اخلاقی، اعتیاد به تکنولوژی، اعتیاد به شبکه های اجتماعی
 • محسن شاکری*، کاظم برزگر، علیرضا محمدی صفحات 39-47
  زمینه

  یکی از شرایطی که برای ایجاد و حفظ رابطه اجتماعی رضایت بخش لازم است، توانایی تنظیم و کنترل رفتار فرد به طرقی است که نیازها و احساسات دیگران را در نظر بگیرد و به هنگام خشم بتواند به کسی آسیب نرساند و خود را کنترل کند، که به آن خویشتن داری می گویند. هدف کلی این پژوهش عبارت بود از تعیین اثربخشی آموزش اخلاق خویشتن داری بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه ناحیه دو شهر یزد.

  روش

  روش پژوهش، روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری آن را کلیه دانش آموزان پسر متوسطه دوره ی اول آموزش و پرورش شهر یزد در سال تحصیلی96-95 تشکیل می دادند. تعداد 30 نفر از این دانش آموزان انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه گمارده شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه پرخاشگری باس و پری بود. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که دو گروه آزمایش و گواه از لحاظ نمرات همه ابعاد پرخاشگری (فیزیکی، کلامی، خشم و خصومت) دارای تفاوت معنی داری بودند و آموزش اخلاق خویشتن داری بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان تاثیر گذار بوده است.

  نتیجه گیری

  در یک جمع بندی کلی می توان گفت با توجه به میزان شیوع بالای پرخاشگری در میان دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه که در سن نوجوانی به سر می برند، آموزش اخلاق خویشتن داری می تواند راه کار مداخله ای مناسبی برای کاهش پرخاشگری آنان باشد.

  کلیدواژگان: اثربخشی آموزش، اخلاق خویشتن داری، پرخاشگری
 • زهرا نیک خواه *، زینب عرب صفحات 48-56
  زمینه

  امروزه پایبندی به رفتار اخلاقی یکی از مهم ترین دغدغه های حوزه مراقبت های پرستاری و پزشکی بوده و مدیران منابع انسانی با بکارگیری اقدامات و راهبردهای موثر درصدد بهبود فضای اخلاقی حاکم در این حوزه می باشند. از این رو این پژوهش در صدد بررسی پیش بینی پذیری رفتاراخلاقی پرستاران از فعالیتهای مدیریت منابع انسانی با بهره گیری از روش شبکه عصبی مصنوعی است.

  روش

  پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه پرستاران بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد تشکیل می دهند که در مجموع 829 نفر بودند. با بهره گیری از فرمول نمونه گیری از جامعه محدود کوکران تعداد نمونه مورد نیاز 153 نفر محاسبه شد که جهت اطمینان از تکمیل پرسشنامه ها 180 پرسشنامه میان پرستاران توزیع و درنهایت 176پرسشنامه مورد تحلیل قرارگرفت. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه 25 سوالی رفتار اخلاقی پرستاران و پرسشنامه 28 سوالی ادراک از فعالیت های مدیریت منابع انسانی بهره گرفته شد. جهت تحلیل داده ها از روش شبکه عصبی مصنوعی و نرم افزار  MATLAB2015 استفاده گردید.

  یافته ها

  یافته های حاصل از این پژوهش بیانگر آن بود که فعالیتهای مدیریت منابع انسانی از قابلیت پیش بینی رفتاراخلاقی پرستاران برخوردارند.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از تحلیل حساسیت در شبکه عصبی مصنوعی نشان داد که از میان فعالیت های مدیریت منابع انسانی، "روابط کارکنان" بیشترین و "ارزیابی عملکرد" کمترین تاثیر را بر رفتار اخلاقی پرستاران داشته است.

  کلیدواژگان: اخلاق، رفتار اخلاقی، مدیریت منابع انسانی، شبکه عصبی مصنوعی
 • حامد محمدی، سید محمد باقری*، فرشته صادقی صفحات 57-65
  زمینه

  در دنیای فرا رقابتی کنونی، سازمان ها بدون توجه به اندازه شان برای رسیدن به حداکثر بهره وری، ناگزیرند عملکرد انسانی و درنتیجه عملکرد سازمانی خود را بهبود بخشند که این امر نیازمند توجه به عوامل بسیاری است. ازجمله این عوامل می توان به گرایش به کارآفرینی و فضیلت اخلاقی‎کارکنان که از ابعاد اخلاق است، اشاره کرد. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی نقش واسط فضیلت اخلاقی کارکنان در ارتباط ابعاد گرایش به کارآفرینی بر عملکرد کارکنان است.

  روش

  این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش پژوهش، پیمایشی- همبستگی است. این پژوهش  در یکی از شرکت های فعال در زمینه تولید، بسته بندی، توزیع و فروش انواع نان در شهر مشهد که در سال 1395 تعداد اعضای جامعه آماری آن 145 نفر بوده است، صورت گرفت. نمونه تحقیق 108 نفر از این افراد تعیین شد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه های عمکلرد کارکنان، گرایش به کارآفرینی و فضیلت اخلاقی کارکنان می باشد. به منظور تحلیل داده های پژوهش نیز از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی.آل.اس استفاده شد.

  یافته ها

  ارتباط ابعاد گرایش به کارآفرینی با فضیلت اخلاقی کارکنان و عملکرد کارکنان مورد تایید قرار گرفت. علاوه بر این ارتباط فضیلت اخلاقی کارکنان بر عملکرد کارکنان نیز تایید شد. همچنین از طریق معادلات ساختاری، نشان داده شد که ابعاد گرایش به کارآفرینی بر عملکرد کارکنان از طریق نقش جزئی متغیر میانجی فضیلت اخلاقی ارتباط مثبت و معنی داری داشته و مدل، برازندگی قابل قبولی دارد.

  نتیجه گیری

   نتایج تحقیق حاکی از آن است که فضیلت اخلاقی کارکنان و گرایش به کارآفرینی متغیرهای پیش بینی کننده خوبی برای عملکرد سازمانی می باشند و سازمان بایستی زمینه لازم جهت آموزش و تقویتان متغیرها را فراهم نماید.

  کلیدواژگان: عملکرد کارکنان، گرایش به کارآفرینی، فضیلت اخلاقی کارکنان
 • آزاده عسکری* صفحات 66-73
  زمینه

  از جمله موضوعاتی که امروزه به طور وسیعی، در پاسخ به محیط های متلاطم و پیچیده در سازمان ها به آن توجه می شود معنویت و اخلاق است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه هوش اخلاقی و هوش معنوی با تعهد سازمانی کارکنان جدید الاستخدام با نقش میانجی گری جامعه پذیری سازمانی انجام شده است.

  روش

  روش تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بدو استخدام یکی از شرکت های وابسته به وزارت نفت است. 248 نفر به عنوان نمونه آماری  با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه های هوش اخلاقی، هوش معنوی، جامعه پذیری سازمانی و تعهد سازمانی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و برای تعیین توان اثر متغیرهای هوش اخلاقی و معنوی و جامعه پذیری بر تعهد سازمانی از مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار  AMOS استفاده شد.

  یافته ها

  رابطه مستقیم بین هوش اخلاقی و هوش معنوی با تعهد سازمانی به 0/14 و 0/16 و معنی دار نمی باشد. رابطه غیرمستقیم هوش اخلاقی و هوش معنوی با جامعه پذیری و تعهد سازمانی به ترتیب 0/42 و 0/37 و معنی دار می باشد و متغیر جامعه پذیری میانجی کامل رابطه می باشد. 

  نتیجه گیری

  توجه به جامعه پذیری سازمانی می تواند به عنوان یکی از راهبردهای اساسی افزایش تعهد سازمانی و هم چنین کمک به تاثیر گذاری بیشتر هوش اخلاقی و هوش معنوی کارکنان در بروندادهای سازمانی مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تعهد سازمانی، جامعه پذیری، هوش اخلاقی، هوش معنوی
 • مهدی سلیمی*، زهره موسوی صفحات 74-82
  زمینه

  امروزه اخلاق حرفه ای به عنوان متغیری شناخته می شود که بر ابعاد مختلف یک سازمان می تواند اثرگذار باشد. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه اخلاق حرفه ای با یادگیری و فراموشی سازمانی هدفمند کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان، با توجه به نقش میانجی متغیر تسهیم دانش بود.

  روش

  پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی؛ به لحاظ نحوه جمع آوری داده ها، میدانی؛ و به لحاظ نوع، همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان تشکیل دادند (408 نفر) که حجم نمونه بر اساس کفایت مطالعات معادلات ساختاری 260 نفر تعیین شد که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها پیرامون متغیرهای تحقیق از چهار پرسشنامه استاندارد بهره گرفته شد. همچنین تحلیل داده ها بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار لیزرل انجام پذیرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد اخلاق حرفه ای به طور مستقیم با ضریب 0/83 با تسهیم دانش؛ با ضریب 0/91 با یادگیری سازمانی؛ و با ضریب 0/87 با فراموشی سازمانی هدفمند، ارتباط مثبت و معناداری دارد. همچنین اخلاق حرفه ای به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی تسهیم دانش با ضریب 0/75 با یادگیری سازمانی رابطه مثبت و معنادار دارد.

  نتیجه گیری

  نتیجه تحقیق بیان می دارد که جهت تسهیم صحیح دانش، توسعه یادگیری سازمانی و فراموشی سازمانی هدفمند؛ باید به ایجاد و رشد بهینه اخلاق حرفه ای توجه ویژه نمود.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، یادگیری سازمانی، فراموشی سازمانی هدفمند (استراتژیک)، تسهیم دانش
 • افشار کبیری*، علیرضا قلعه ای، معصومه طالبی، مریم شیخ لو صفحات 83-91
  زمینه

   معنویت در محیط کار از متغیرهای بسیارمهم و تاثیرگذار بر عملکرد و رفتار کارکنان سازمان است، بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط بین ابعاد معنویت در محیط کار بر سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی انجام شده است .

  روش

  روش تحقیق حاضر توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی پرستاران زن بیمارستان امام رضا(ع) ارومیه تشکیل داده بودند (130نفر) که با استفاده از روش سرشماری تمام پرستاران زن این بیمارستان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار گرد آوری داده ها در این پژوهش، پرسش نامه ء استاندارد معنویت در محیط کار، پرسش نامه ء استاندارد سلامت سازمانی و پرسش نامهء محقق ساخته اعتماد سازمانی  بوده است که روایی و پایایی آنها بررسی و مورد تایید قرار گرفت . جهت تجزیه تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان دادند که ابعاد معنویت  با اعتماد سازمانی  (با ضریب استاندارد 0/68، 7/39=t) و سلامت سازمانی (با ضریب استاندارد 0/79، و5/68=t) رابطه مثبت و معنی داری دارد.

  نتیجه گیری

  درمجموع می توان گفت که تکیه بر معنویات در بیمارستان ها موجب ارتقاء اعتماد سازمانی و سلامت سازمانی در بیمارستان ها می شود . بر این اساس  ضرورت توجه به ابعاد معنویت در بیمارستان ها  احساس می شود.

  کلیدواژگان: ابعاد معنویت، سلامت سازمانی، اعتماد سازمانی
 • مهدی معینی کیا، رامین غریب زاده*، سلیم کاظمی، شیما غریب زاده صفحات 92-98
  زمینه

   معنویت در محیط کار از متغیرهای بسیارمهم و تاثیرگذار بر عملکرد و رفتار کارکنان سازمان است، بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط بین ابعاد معنویت در محیط کار بر سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی انجام شده است .

  روش

  روش تحقیق حاضر توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی پرستاران زن بیمارستان امام رضا(ع) ارومیه تشکیل داده بودند (130نفر) که با استفاده از روش سرشماری تمام پرستاران زن این بیمارستان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار گرد آوری داده ها در این پژوهش، پرسش نامه ء استاندارد معنویت در محیط کار، پرسش نامه ء استاندارد سلامت سازمانی و پرسش نامهء محقق ساخته اعتماد سازمانی  بوده است که روایی و پایایی آنها بررسی و مورد تایید قرار گرفت . جهت تجزیه تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان دادند که ابعاد معنویت  با اعتماد سازمانی  (با ضریب استاندارد 0/68، 7/39=t) و سلامت سازمانی (با ضریب استاندارد 0/79، و5/68=t) رابطه مثبت و معنی داری دارد.

  نتیجه گیری

  درمجموع می توان گفت که تکیه بر معنویات در بیمارستان ها موجب ارتقاء اعتماد سازمانی و سلامت سازمانی در بیمارستان ها می شود . بر این اساس  ضرورت توجه به ابعاد معنویت در بیمارستان ها  احساس می شود.

  کلیدواژگان: معنویت در محیط کار، فساد اداری، اخلاق حرفه ای
 • حسن قلاوندی*، عمران عمران زاده، فرشید اشرفی صفحات 99-105
  زمینه

  وجدان کاری و رهبری مبتنی بر ارزش  جزو متغیرهایی هستند که در مدیریت سازمانی مورد توجه اصلی محققان بوده و هست. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین وجدان کاری و رهبری مبتنی بر ارزش در بین کارکنان دانشگاه ارومیه پرداخته و در پی آن بود تا مشخص نماید که تا چه حد می توان می توان وجدان کاری کارکنان را براساس مولفه های رهبری مبتنی بر ارزش ها تبیین و پیش بینی نمود.
   

  روش کار

  پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل 530 نفر کارمندان دانشگاه ارومیه،بودند که تعداد 225 نفر آنها از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده های مورد نیاز با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد وجدان کاری و رهبری مبتنی بر ارزش جمع آوری و با استفاده از آزمون های آماری ماتریس همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه برای فرضیه های پژوهشی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که مولفه های رهبری مبتنی بر ارزش می توانند به میزان 40 درصد از وجدان کاری را در بین کارکنان دانشگاه ارومیه تبیین و پیش بینی نمایند. همچنین یافته ها نشان دادند که بین وجدان کاری و رهبری مبتنی بر ارزش رابطه معناداری وجود دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج آماری، کلیه فرضیات تحقیق تایید و این نتیجه حاصل گردید که مولفه های رهبری مبتنی بر ارزش می توانند سطح وجدان کاری کارکنان اداری دانشگاه ارومیه را پیش بینی نماید.

  کلیدواژگان: اخلاق، رهبری مبتنی بر ارزش، وجدان کاری
 • حمید رضایی فر، هما حبیبی* صفحات 106-112
  زمینه

  پیاده کردن رفتارهای اخلاقی در سازمان  یکی از مهم ترین پدیده های سازمانی است . بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد فضای اخلاقی سازمان در پیش بینی پافشاری مدیران بر تصمیمات اولیه می باشد.

  روش

  این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش اجرا از نوع توصیفی- همبستگی است . جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران ستادی بانک صادرات خراسان رضوی بوده که از بین آن ها با استفاده از فرمول کوکران  تعداد 134 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدند. داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد فضای اخلاقی ویکتور و کالن و پرسشنامه محقق ساخته  پافشاری مدیران بر تصمیمات اولیه جمع آوری گردیده است.به منظور تجزیه و تحلیل آماری روابط بین متغیرهای مکنون و اندازه گیری شده در الگوی مفهومی از معادلات ساختاری استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد بین ابعاد فضای اخلاقی (به استثناء فضای ابزاری) و پافشاری مدیران بر تصمیمات اولیه  رابطه منفی وجود دارد . همچنین  در سطح اطمینان 95 درصد فضای اخلاقی می تواند به میزان 0/65 -  پافشاری بر تصمیمات اولیه را پیش بینی نماید.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش فضای اخلاقی می تواند پیش بینی کننده موثری برای کاهش سطح پافشاری بر تصمیمات اولیه باشد

  کلیدواژگان: فضای اخلاقی، پافشاری مدیران بر تصمیمات اولیه، اخلاق
 • اعظم معتقد*، نصرالله قشقایی زاده صفحات 113-120
  زمینه

  امروزه در بسیاری از سازمان ها، فشارهای عصبی و روانی به درجات گوناگونی وجود دارد. یکی از پیامدهای فوری استرس و فشارهای روانی، پدیده فرسودگی شغلی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه ای سرمایه روانشناختی در رابطه با رهبری اخلاقی و فرسودگی شغلی معلمان بخش  زیدون انجام شد.

  روش

  روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان بخش زیدون  می باشد و از میان آن ها 150 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شده و به پرسشنامه های سرمایه روانشناختی ، رهبری اخلاقی و فرسودگی شغلی پاسخ دادند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و الگوسازی معادله ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین رهبری اخلاقی و سرمایه روانشناختی رابطه مثبت معنادار، بین سرمایه روانشناختی و فرسودگی شغلی رابطه معکوس معنادار، بین رهبری اخلاقی و فرسودگی شغلی رابطه معکوس معنادار وجود دارد.

  نتیجه گیری

   سرمایه روانشناختی نقش واسطه ای در رابطه بین رهبری اخلاقی و فرسودگی شغلی دارد به طوری که رهبری اخلاقی هم تاثیر مستقیم و هم تاثیر غیر مستقیم بر فرسودگی شغلی دارد.

  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، سرمایه روانشناختی، فرسودگی شغلی
 • بهاره عزیزی نژاد* صفحات 121-126
  زمینه

  بهره وری به عنوان یکی از مباحث مطرح در سازمان های امروزی، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است، از این رو واکاوی این مفهوم، نیازمند بررسی عوامل تاثیرگذار بی شماری است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه اخلاق حرفه ای، بهره وری، با خلاقیت در میان اعضای هیات علمی انجام شد.

  روش

  روش توصیفی همبستگی است. جامعه آماری شامل اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور بود که از بین آنها نمونه ای به حجم 265 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. ابزارهای سنجش در این پژوهش، مشتمل بر سه پرسشنامه اخلاق حرفه ای، پرسشنامه خلاقیت و پرسشنامه بهره وری بود که روایی و پایایی آنها بررسی و مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل دادها نیز از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که اخلاق حرفه ای با خلاقیت، رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین، رابطه بین اخلاق حرفه ای و بهره وری از طریق خلاقیت میانجیگری می شود. به عبارتی اخلاق حرفه ای از طریق خلاقیت در کار موجب تقویت بهره وری اعضای هیات علمی می شود و در نهایت مدل ساختاری پژوهش معنادار بوده و از برازش برخوردار است.   

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش، سازمانها با افزایش توجه به اخلاق حرفه ای که ارتقای خلاقیت را به دنبال خواهد داشت، گامی در ایجاد، حفظ و بهبود بهره وری سازمانی خواهند برداشت.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، خلاقیت، بهره وری، اعضای هیات علمی
 • سید مرتضی غیور*، مرتضی رجوعی، سید فرهاد رئیس الساداتی، طاهره ولی زاده صفحات 127-134
  زمینه

  در فضای امروز کسب و کار، مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای کلیه ی ذی نفعان به موضوعی با اهمیت تبدیل شده است. از طرفی عواملی مانند اعتماد مشتریان، شهرت اخلاقی و ارزش ویژه ی برند شرکت در حصول موفقیت سازمان حیاتی محسوب می شوند. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با شهرت اخلاقی و ارزش ویژه ی برند و تحلیل نقش اعتماد انجام شده است.

  روش

  این پژوهش از حیث هدف، کاربردی بوده و از نظر روش انجام، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه ی آماری را مشتریان شرکت بیمه آسیا در استان خراسان رضوی تشکیل داده اند که از بین آنها 388 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بوده است که روایی آن به وسیله تحلیل عاملی تاییدی و پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. داده ها به روش مدل یابی معادلات ساختاری، با نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و لیزرل تحلیل شده است.

  یافته‎ها

  نتایج به دست آمده حاکی از رابطه مثبت مسئولیت اجتماعی با شهرت اخلاقی و ارزش ویژه ی برند است. هم چنین، با ورود متغیر اعتماد، شدت این رابطه افزایش می یابد و نقش میانجی آن مورد تائید قرار می گیرد.

  نتیجه‎گیری

   اعتماد مشتریان به عنوان متغیر میانجی در رابطه اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت اخلاقی و ارزش ویژه ی برند نقشی فزاینده ایفا می کند. بنابراین اقدامات مبتکرانه ی مسئولیت اجتماعی باید به گونه ای انجام گیرد که به ایجاد اعتماد مشتریان منتهی گشته تا شهرت اخلاقی و ارزش ویژه ی برند را ارتقا بخشد.

  کلیدواژگان: ارزش ویژه ی برند، اعتماد مشتریان، شهرت اخلاقی، مسئولیت اجتماعی شرکت
 • سامره شجاعی*، منصوره صادقی، قاسم بارانی، مرتضی دنکوب صفحات 135-141
  زمینه

  هدف این تحقیق بررسی رابطه بین شخصیت ماکیاولی و رفتارهای غیراخلاقی با نقش تعدیلی سرپرست سوءاستفاده گر در کارکنان دانشگاه آزاد علی آباد کتول است.

  روش

  روش تحقیق حاضر توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد علی آباد کتول تشکیل می دهند که تعداد آن ها برابر با 129 نفر است که حجم نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده 97 نفر به دست آمد. ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه است که آلفای کرونباخ همه پرسشنامه ها بالای 0/7 می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر نرم افزار PLS استفاده شده است.

  یافته ها

   یافته های پژوهش نشان داد که بین تمامی ابعاد شخصیت ماکیاولی و رفتارهای غیراخلاقی رابطه مثبت وجود دارد و سرپرست سوءاستفاده گر رابطه بین همه ابعاد شخصیت ماکیاولی غیر از متغیر تمایل به مقام و رفتارهای غیراخلاقی را تعدیل می کند.

  نتیجه گیری

  ویژگی های شخصیتی خاصی موجب بروز رفتارهای غیراخلاقی می شود که یکی از ویژگی های شخصیتی، ماکیاولی است. از طرفی سرپرست سوءاستفاده گر نیز با فراهم کردن شرایطی باعث می شود تا افراد دارای شخصیت ماکیاولی درگیر رفتارهای غیراخلاقی شوند.

  کلیدواژگان: شخصیت ماکیاولی، رفتارهای غیراخلاقی، سرپرست سوءاستفاده گر، نفع شخصی
 • حمید تابلی، محمدرضا مرادی*، سید جواد ایران نژاد صفحات 142-149
  زمینه

  در دنیای امروزه عملکرد فردی کارکنان متاثر از مسائل اخلاقی و تعاملات انسانی است ،که  باید در سازمانها رواج یابد. نقش  رهبری اخلاقی  در درونی کردن نقش های اخلاقی و تاثیری که  در  تعهد  و ارتقاء عملکرد کارکنان  می گذارد بسیار حایز اهمیت است.  یک رهبر اخلاقی می تواند در تربیت احساسات مثبت  و مسئولیت پذیری  افراد و عملکرد سازمان  نقش اساسی داشته باشد. پژوهش حاضر به منظور   بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی با عملکرد فردی از طریق متغیر میانجی تعهد سازمانی است.

  روش

  پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است ،جامعه آماری این پژوهش، سرپرستان  ومسئولین حوزه امور مهندسی  مس سرچشمه  ،174 نفر در سال 1395بودند. نمونه تحقیق 120 نفراز این افراد تعیین شد ،که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند . ابزار گرد آوری داده ها پرسش نامه های رهبری اخلاقی ، تعهد سازمانی و عملکرد فردی  می باشد . برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و مدل معادلات ساختاری  استفاده گردید .

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی با عملکرد فردی می باشد . نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین رهبری اخلاقی  با عملکرد فردی معنی دار  است .

  نتیجه گیری

  براساس نتایج تحقیق می توان گفت ، رهبری اخلاقی  و تعهد سازمانی  ازعوامل اثرگذار مهم  بر عملکرد فردی  و موجب ارتقاء عملکرد فردی می شوند.

  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، تعهد سازمانی، عملکرد فردی
 • محمد علی نادی*، فاطمه اکبری، آرش محمد حسینیان صفحات 150-152
  زمینه

  هوش فرهنگی بر اخلاق حرفه ای در محیط کار موثر است، بدین ترتیب هدف پژوهش بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و اخلاق حرفه ای در محیط کار می باشد.

  روش

  پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل 715 نفر از کارکنان یک سازمان دولتی که از بین آنها 250 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای نسبی به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی و پرسشنامه محقق ساخته اخلاق حرفه ای مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه گام به گام تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین هوش فرهنگی و اخلاق حرفه ای رابطه معنادارp<0/01 و ابعاد هوش فرهنگی 28/7درصد واریانس اخلاق حرفه ای را تبیین می کنند.
   

  نتیجه گیری

  می توان ازطریق ابعاد هوش فرهنگی اخلاق حرفه ای را پیش بینی کرد

  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق حرفه ای، هوش فرهنگی
|
 • Alireza Seghatoleslami* Pages 1-7
  Background

  Research ethics in cyberspace or Internet research ethics (IRE) is a subset of applied ethics that aims to study, introduce, and apply ethical codes for guiding research activities in cyberspace. The compilation of the ethical statement is based on two methods of documentary research and action research. The action research process is implemented in four stages: 1) diagnosis, 2) action plan, 3) action, and 4) action evaluation. The diagnosis stage of ethical issues for drafting ethical codes is based on documentary method. In this framework, by collecting numerous and reliable ethical charters and statements, the most important ethical issues in Internet researches are extracted, and ethical codes are formulated and adjusted as a draft of statement of Internet research ethics. According to the next stages of action research, the draft is critically evaluated by a technical teamwork and sent to the relevant organization for action stage.

  Conclusion

  In this article, introducing a step-by-step process for development of Internet Research Ethics, and suggestion of ethical codes for guiding and organizing research activities of researchers in cyberspace is the purpose of the codification of ethical statement. The statement of the Internet Research Ethics is prepared as a complement to the Charter and Principles of Research Ethics of the Ministry of Science, Research and Technology; Along with 9 chapters and 15 articles in the framework of the Charter and Principles of Research Ethics.

  Keywords: Research Ethics, Internet Research Ethics (IRE), Ethical Statement, Research Subject, Ethical Code
 • Asghar Ghasemi* Pages 8-15
  Background

  Advancements made in medicine during centuries have been disclosed importance of using animal for research in biology. Appropriate conduction of animal researches needs skilled and experienced researchers who are aware of principles for using laboratory animals. Regarding scientific activities, ethical considerations for using of animals in experiments that are associated with pain and even death have been challenging issue overtime. Therefore, considering animal rights is one of the concerns of researchers; in addition to maintaining animal health, stick to animal rights is also resulted in more accurate and precise results. Rats are mostly used for scientific experimentations because of having short reproductive duration as well as their easy and inexpensive breeding. Currently, use of available standards for laboratory animal care and use is one of the conditions for accepting articles in scientific journals and international seminars. The aim of this study is to provide an overview on ethical considerations for using rats in biomedicine researches.

  Conclusion

  Rats are used in a great number of researches in biology, in order to be committed to ethical principles and animal rights during experimentations and also having more precise results, it is necessary to adhere to standards for establishing animal facilities, to train staffs and researchers, and finally to design and support centers for audit.

  Keywords: Ethical principles, Laboratory researches, Laboratory’s rat
 • Abdolreza Sobhani* Pages 16-22
  Background

  Implementation of an organizational entrepreneurship pattern, by determining the effective indicators on it is an important social issue in organization. Indicators give identity to an organizational entrepreneurship pattern. As an effective indicator, professional ethics can be an important motivational tool in the organization, and professional ethics can be an appropriate platform for commitment and accountability in the development of the organizational entrepreneurship process. The purpose of this research is to explain professional ethics as an effective indicator and provide solutions for developing an on organizational entrepreneurship pattern.

  Conclusion

  The implementation of an organizational entrepreneurship pattern, without regard to ethical principles in an organization, is meaningless. Since observance of professional ethics is an axis necessity and organizational entrepreneurship is based on professional ethics. In a world that organizations work like machines and spirituality, humanism, and ethical principles have diminished, professional ethics can be an important motivational tool in our organization as an indicator of organizational entrepreneurship. Professional ethics create excellence, sustainable development, desirable competition, and synergy, reduce conflict, increase commitment and social responsibility, increase organizational relationships, and even create new ethical values and norms.

  Keywords: Ethics, Professional ethics, Entrepreneurship pattern, Entrepreneurship, Organizational entrepreneurship
 • Fahimeh Adinehvand* Pages 23-30
  Background

  Training philosophy to children and adolescents is the only program that, by teaching philosophy through the discussion, provides the moral developmental requirements for children and adolescents, and this can be done by engaging in ethical exploration that requires critical and creative thinking. This research tries to study the effectiveness of training philosophical concepts on the development of ethical values.

  Method

  This is a post hoc research. The statistical population included all female students of the Junior High School (second period) in Qarchak City in 2015. The size sample was 30, and sampling was done by multistage randomized cluster sampling method. 15 subjects were assigned to experimental group and 15 subjects to the control group. Data were gathered by questionnaire. Data were analyzed by uni and multi variate covariance.

  Results

  The results of the research showed that there is a positive and significant relationship between the teaching of philosophical concepts and benevolence, traditionalism, consistency, security, pleasure, success, self-reliance and universalism scales, but relationship between teaching philosophy and the scale of power and excitement was not significant.

  Conclusion

  The results showed that training of the philosophical concepts lead to the development of benevolence, traditionalism, conformity, security, hedonism, success, self-reliance and universalism in adolescence.

  Keywords: Values, Development of value, Philosophy for children, ‎Philosophical concepts, Adolescents
 • Mahsa Esmaeelyrad* Pages 31-38
  Background

  The Online social networks addiction like others type of addiction can lead to ethical dilemmas, as well as it can be affected from psychological disorders. So, the aim of this research is to analyze the effect of depression, anxiety and usage time of online social networks on the level of online social networks addiction and on the life satisfaction.

  Method

  The method of research is descriptive-correlation. The statistical population of research includes the 800 students of Information Technology in the West Azarbaijan province and the convenience sample was 260 (150 female and 110 female) of them. The Cochran formula was used to calculate the sample size. The Online form of social networks addiction, depression, anxiety and life satisfaction scale were sent to student. To analysis of research hypotheses, the Spearman correlation test was done by IBM SPSS Statistics 23 and to evaluate the Goodness of fit for model, SPSS Amos software was used.

  Results

  The results showed that there is significant correlation among depression, anxiety, usage time of social networks, life satisfaction and online social networks addiction. Also, the values of goodness of fit metrics showed the goodness fit for research model.

  Conclusion

  According to the results of the study, the level of depression, anxiety and the usage time of social networks have association with the social networks addiction also the level of social networks addiction has negative relationship with the level of life satisfaction

  Keywords: Ethics, ‎Ethical crisis, Addiction to technology, Addiction to social networks
 • Mohsen Shakeri* Pages 39-47
  Background

  One of the required conditions for creating and maintaining a satisfactory social relationship is the ability to regulate and control individual behavior in ways that meet the others’ needs and feelings, and when they are angry, they cannot harm anyone and control themselves, which called this behavior as Self-control. The main aim of this research was to determine the effectiveness of teaching the ethics of self-control on reducing aggression of the secondary high school male students of Yazd province.

  Method

  The Method of this research was semi-experimental study with pretest - posttest plan. The statistical population of this study includes all male students in the first grade high school of education in 2016-2017. 30 students were selected and randomly divide into two experimental and control group and each groups include 15 students. The instrument of this study was Bass and Perry questionnaire. Finally, the collected data were analyzed by using covariance analysis.

  Results

  The findings of this research showed that there were significant differences between the two experimental and control groups in the regarding with scores for all dimensions of aggression (physical, verbal, anger and  hostility). Self-control ethics training had a meaningful effect on students' aggression reduction.

  Conclusion

  In a general, we conclude that considering the high prevalence of aggression among male students in the first grade high school who are adolescents, Self-control ethics training can be an appropriate interventional strategy to reduce their aggressiveness.

  Keywords: Effectiveness of training, Ethics of self-control, Aggression
 • Zahra Nikkhah* Pages 48-56
  Background

  Today, commitment to ethical behavior is one of the most important concerns of patient care and medical field. The HR managers try to improve the ethical climate in this domain by using effective strategies and practices. Therefore, the aim of this study was to examine the predictability of nurses' ethical behavior by HRM activities by using the public health service networks.

  Method

  The research method was descriptive- correlation. Population of study includes all of nurses of Mashhad University of Medical Sciences. Sample size was calculated about 153 nurses by Cochran formula. 180 questionnaires were distributed to ensure that the questionnaires were completed and 176 questionnaires were analyzed. Data were collected by a questionnaire. Data were analyzed by artificial neural network through MATLAB2015 software.

  Results

  The results of this study showed that human resource management practices predict nurses’ ethical behavior.

  Conclusion

  The results of the neural network sensitivity analysis showed that in human resource management practices, "employee relations" most of and "performance evaluation" have the lowest impact on nurses ethical behavior

  Keywords: Ethics, Ethical behavior, Human resource management, Artificial neural network
 • Seyed Mohammad Bagheri* Pages 57-65
  Background

  In today's competitive world and to achieve maximum efficiency, organizations regardless of their size are forced to improve their human performance and thus improve their performance. This requires attention to many factors, including the factors such as entrepreneurial orientation and the virtuousness of staff that is on component of ethics. So, the aim of this study is to investigate the mediating role of virtuousness on the relationship of entrepreneurial orientation and performance.

  Method

  In terms of purpose this is an applied research and in terms of method, survey-correlation research. The study has been done in one of the companies that active in the production, packaging, distribution and sale of bread in the city of Mashhad in 1395. Number of employee in this statistical society is 145 people. 108 participants were selected through randomized sampling. The data collection tool was questionnaire for employee performance, entrepreneurial orientation and virtuousness.  Data were analyzed by using structural equation modeling (SEM) approach and SmartPLS software.

  Results

  Relationship of entrepreneurial orientation with virtuousness and performance is approved. In addition, the relation of minor role of ethical virtuousness with performance is approved. From SEM approach, it was shown that the dimensions of entrepreneurial orientation have positive and significant relationship with the performance through the virtuous mediator variable and the model has acceptable goodness of fit.

  Conclusion

  Results show that ethical virtuousness and entrepreneurial orientation are good predictor variables for performance and organizations have to provide the necessary background for training and strengthening of these variables.

  Keywords: Employee performance, Entrepreneurial orientation, Employee ethical virtuousness
 • Azadeh Askari* Pages 66-73
  Background

  Spirituality and ethics are the topics that are widely considered today in organizations to response turbulent and complex environments. The purpose of this study was to investigate the relationship between moral and spiritual intelligence and the organizational commitment of new employees with the mediating role of society.

  Method

  The research method was descriptive-correlation. The population consists of all employees who employed newly by one of the companies of Oil Ministry. 248 people were selected as statistical sample by simple random sampling method. To collect data, moral intelligence, spiritual intelligence, organizational socialization and organizational commitment questionnaires were used. To analyze the data at the inferential level, Pearson correlation coefficient was used, to determine the power and strength of the variables of moral and spiritual intelligence and organizational socialization on organizational commitment; structural equation modeling was used by AMOS software.

  Results

  The direct relationship between moral intelligence and spiritual intelligence with organizational commitment is 0.14 and 0.16 respectively and they are not significant. However, the indirect relationship between moral intelligence and spiritual intelligence with organizational socialization and organizational commitment is 0.42 and 0.37 respectively and they are significant and organizational socialization variable is the complete mediator of the relationship.

  Conclusion

  Attention to organizational socialization can be considered as one of the main strategies in increasing organizational commitment and also help to increase the effect of moral and spiritual intelligence of employees on organizational outputs

  Keywords: Organizational commitment, Socialization, Moral intelligence, ‎Spiritual intelligence
 • Mahdi Salimi* Pages 74-82
  Background

  Todays, professional ethics was recommended one of the variables that can effect on another organization perspectives, therefore the aim of present study was to study the correlation of professional ethics with learning and intentional organizational forgetting in staff sport offices in Isfahan province, considering the mediating role of knowledge sharing.

  Method

  This is an applied descriptive- correlation research. Statistical society includes all staff of sport offices in Isfahan province (N=408) among which sample was determined to be 260 based on structural equations. Data were gathered by four standard questionnaires. Also, data were analyzed by structural equation modeling through Lisrel software.

  Results

  Results showed that professional ethics has a positive and significant correlation with knowledge sharing, organizational learning, and intentional organizational forgetting, by coefficient 0.83, 0.91, and 0.87, respectively. Furthermore, professional ethics has a positive and significant correlation indirectly by mediation of knowledge sharing variable with organizational learning by coefficient 0.75 meanwhile.

  Conclusion

  The result of study show that for proper knowledge sharing, developing learning organizational and intentional forgetting organizational; the managers should concentrate to production and optimum promotion of professional ethics

  Keywords: Professional ethics, Organizational learning, Intentional organizational forgetting, Knowledge sharing
 • Afshar Kabiri* Pages 83-91
  Background

  Spirituality in the workplace is one of the important and effective variables on the performance and behavior of staff. Therefore, this study tries to investigate the relationship between dimensions of spirituality in the workplace with organizational health and organizational trust among nurses.

  Method

  The method of research was correlation-descriptive. Population of the study includes all female nursing staff in the public hospital (Imam Reza). 130 nurses were selected as a statistical sample. Three tools (Standard questionnaires of Spirituality in workplace and Organizational Health and researcher made questionnaire of organizational trust) were used for data collection and the reliability and validity of the tools were also tested. The data analysis was done by structural equation model.

  Results

  The findings of the study indicated that dimensions of spirituality in the workplace have a positive and significant relationship with organizational trust (standard coefficient 0.68, value t=7.39) and organizational health (standard coefficient 0.79, value t=5.68).

  Conclusion

  In general, it can be said that the emphasis on spirituality can lead to promote organizational trust and organizational health in the hospitals. Accordingly, the need to pay attention to the dimensions of spirituality in hospitals is felt.

  Keywords: Spirituality dimensions, Organizational health, Organizational trust
 • Ramin Gharibzadeh* Pages 92-98
  Background

  Corruption, like any other social and economic phenomenon, depends on many complex factors and processes that cover a wide range of issues. The purpose of this study was to model the structural equations of the relationship between spirituality in the workplace and corruption with the mediating role of professional ethics.

  Method

  The research method is descriptive -correlation. The statistical population consisted of all health care workers in health centers in Urmia. Using random stratified sampling, 300 people were selected as the statistical sample. To collect data, three standard questionnaires of spirituality in the workplace, professional ethics questionnaire and corruption questionnaire were used. For data analysis, descriptive index, correlation matrix, and t-test and effect analysis were used.

  Results

  Between spirituality in the workplace, with the professional ethics of the employees (0.48) and corruption (0.57), and between professional ethics of employees and corruption (0.32), as well as between workplace spirituality and corruption there is a positive and significant relationship with the role of mediation of employees' professional ethics (0.49) at the level of 0.001.

  Conclusion

  Although corruption in organizations is counted as an offensive and ugly behavior, but it cannot be related only to the factors of politics and relativity or the like because people are provided in different ways they do not need to create corruption in the organization. According to a finding, one of the ways to reduce corruption in an organization can be to create spirituality in the organization and to tune the professional ethics for employees.

  Keywords: Spirituality at work place, Corruption, Professional ethics
 • Hasan Ghalavandi* Pages 99-105
  Background

  work consciousness and value-based leadership are the main variables that more attended by researchers. Therefore, the present study investigates the relationship between work consciousness and value-based leadership studied in Urmia university to predict the leadership components based on values.‎

  Method

  This study is an applied descriptive – correlation research. The population of this research includes 530 employees in Urmia University, that 225 subjects were selected through random sampling. Data were gathered by two standard questionnaires. Also, data were analyzed by using Pearson correlation matrix and multiple regressions.

  Results

  Findings showed that the 40 percent of work consciousness were explained based on value-based leadership. Also, findings showed that there was a positive relationship between consciousness and value-based leadership.

  Conclusion

  According to the statistical results, all hypotheses were confirmed and it is concluded that value-based leadership component can predict the level of work consciousness in Urmia University.

  Keywords: Ethics, Value-based leadership, Work consciousness
 • Homa Habibi* Pages 106-112
  Background

  The implementation of moral behaviors in organization is one of the most important organizational phenomena and therefore the  purpose of this article is investigation of the role of the ethical atmosphere dimensions in predicting of managers' insistence on initial decisions.

  Method

  In terms of the purpose of research, this research is applicable type and in terms of the research method is descriptive-correlation. The statistical society includes all staff managers in Khorasan Razavi Saderat bank, using the Cochran formula 134 people selected by simple random sampling. Data were collected by victor & cullen ethical atmosphere standard questionnaire and managers' insistence on initial decisions questionnaire (made by researcher). Data were analyzed by structural equation model.

  Results

  The results show that there is a negative relationship between ethical atmosphere (with exception instrumental atmosphere) and managers' insistence on initial decisions. With 95 percent confidence level, ethical atmosphere can predict insistence on initial decisions at -0.65.

  Conclusion

  The results also show that moral atmosphere can be effective predictor for decreasing level of insistence on initial decisions.

  Keywords: Ethical atmosphere, Managers' insistence on initial decisions, Ethics
 • Azam Moetaghed* Pages 113-120
  Background

  Today, there are various forms of mental and nervous stresses in organizations. One of the immediate consequences of stress and psychological pressures is job burnout phenomenon. This study aimed to investigate the mediating role of psychological capital in relation to ethical leadership and burnout among teachers of Zeyduon town.

  Method

  This study is descriptive –correlation research. The population includes all teachers of Zeyduon town and among them 150 was randomly selected and answered the questionnaires of psychological capital, ethical leadership and burnout. Data were analyzed using Pearson correlation and structural equation modeling.

  Results

  The results showed that there is a significant positive correlation between ethical leadership and psychological capital, there is a significant inverse relationship between psychological capital and burnout, and also there is a significant inverse relationship between ethical leadership and burnout.

  Conclusion

  Psychological capital has a mediating role in the relationship between leadership and burnout so that ethical leadership has both direct impact and indirect impact on burnout.

  Keywords: Ethical leadership, Psychological capital, Job burnout
 • Bahareh Azizinejad* Pages 121-126
  Background

  Productivity has attracted the attention of many researchers as one of the issues that rose in today's organizations. Therefore, the study of this concept requires the consideration of numerous influential factors. In this regard, the present study was conducted to analyze the relationship between professional ethics, productivity, and creativity among faculty members.

  Method

  This research is a descriptive-correlation one. Population includes all faculty members of payam-e- Noor University, a sample of 265 people was selected by stratified sampling method from faculty members of Payam-e Noor University. Measurement tools include three questionnaires including professional ethics, creativity, and the productivity. Also, structural equation model was used to evaluate the relationships between the measured variables and the conceptual model.

  Results

  The results showed that professional ethics has a positive and significant relationship with creativity. Also, the relationship between professional ethics and productivity is through mediating role of creativity. In other words, the ethics of work through creativity in the work increases the efficiency of the faculty members and, finally, the structural model of the research is meaningful and fitness.

  Conclusion

  According to research results, organizations will take steps to create, maintain, and improve organizational productivity by increasing attention to professional ethics that will promote creativity.

  Keywords: Professional ethics, Creativity, Productivity, Faculty members
 • Seyed Morteza Ghayour* Pages 127-134
  Background

  In today's competitive market place, corporate social responsibility has become an important issue for all stakeholders. On the other hand, factors such as customers trust, ethical reputation and brand equity are critical to company's success. So, the purpose of this study was to investigate the relationship between social responsibility with ethical reputation and brand equity with analyzing the role of trust.

  Method

  This research is an applied descriptive-correlation survey. The statistical population includes all of Asia Insurance Company customers in Khorasan-e-Razavi province, that 388 people were selected using available sampling method. The data collection tool was a standard questionnaire, which its validity was confirmed by confirmatory factor analysis and reliability by Cronbach's alpha. The collected data were analyzed using structural equation modeling using SPSS and Lisrel.

  Results

  The results show positive relationship between social responsibility with ethical reputation and brand equity. Also, with regarding trust, the relation severity was increased and its mediating role was confirmed.

  Conclusion

  Trust of customers as a mediating variable has an effective role on ethical reputation and brand equity. So, initiative social responsibility practices should be taken in such a way as to create the trust of customers and ultimately would increase ethical reputation and brand equity.

  Keywords: Brand equity, Trust of customers, Ethical reputation, Corporate social responsibility
 • Samereh Shojaye* Pages 135-141
  Background

  The purpose of this study is examining the relationship between Machiavellianism and unethical behavior emphasizing the moderating role of abusive supervisor among employees of Aliabad Katoul Islamic Azad University.

  Method

  The current research method is descriptive-correlation. Participants of this research project included 129 employees of Aliabad Katoul Islamic Azad University. The sample contained 97 employees utilizing random sampling. The instrument for data collection in this study is questionnaire. Cronbach's alpha has been more than 0/7. To analyze data, structural equating modeling method as well as PLS software has been used.

  Results

  Results show that there is a positive relationship between all dimension of Machiavellianism and unethical behavior. Also abusive supervision moderates the relationship between all dimensions of Machiavellianism except desire to status with unethical behavior.

  Conclusion

  Some special characteristics lead to unethical behaviors and one of these characteristics is Machiavellianism. In other hand, abusive supervision creates opportunities that Machiavellianism engages in unethical behaviors.

  Keywords: Machiavellianism, unethical behaviors, abusive supervision, Self interest
 • Mohammadreza Moradi* Pages 142-149
  Background

  In the today's world, individual performance is affected by moral issues and human interaction, which should prevail in organizations. The role of ethical leadership in internalization of moral roles and impact on staff’s commitment and promotion of performance, is very important. The ethical leader can have a fundamental role in the training of positive emotions and responsibility of individuals and the performance of organization. This survey examines the relationship between ethical leadership with individual performance and moderating role of organizational commitment.

  Method

  This research is descriptive-correlation study. The population in this research includes all supervisors and authorities of engineering department (N=174). The sample of 120 subjects was determined, which were selected by random sampling. Data were collected by three questionnaires; ethical leadership, Individual performance and organizational commitment. The correlation analysis and structural equation modeling were used for analysis of data.

  Results

  There is a positive relationship between ethical leadership and organizational commitment with individual performance. In addition, the role of mediator organizational commitment in relationship between Individual performances with ethical leadership is significant.

  Conclusion

  The results of this study suggest that ethical leadership and organizational commitment are important factors that affect individual performance and promote the individual performance.

  Keywords: Ethical leadership, Organizational commitment, Individual performance
 • Mohammadali Nadi* Pages 150-152
  Background

  Cultural intelligence is effective on professional ethics in the workplace. Therefore, the aim of this study is to investigate the relationship between cultural intelligence and professional ethics in the workplace.

  Method

  Correlation study and statistical society includes 715 employees of a governmental organization, 250 of them were randomly selected as relative sample. In this research, the standard questionnaire of cultural intelligence and professional ethics researcher questionnaire were used. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis.

  Results

  The results showed a significant relationship between cultural intelligence and professional ethics (p <0.01) and the dimensions of cultural intelligence (28.7%) of the variance of professional ethics.

  Conclusion

  It is possible to predict the dimensions of the cultural intelligence through professional ethics.

  Keywords: Ethics, Professional ethics, Cultural intelligence