فهرست مطالب

مطالعات علوم اجتماعی ایران - سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 60، بهار 1398)
 • سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 60، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی خوش روزی ساروی، بهرنگ اسماعیلی شاد* صفحات 1-18
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت سازمانی با نقش میانجی جامعه پذیری سازمانی می باشد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه کارکنان شرکت سیمان شهرستان نکا به تعداد 400 نفر می باشد. با توجه به جدول کرجسی-مورگان، تعداد 180 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‏ سلامت سازمانی (OHI)، جامعه پذیری سازمانی تائورمینا (1997) و سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (1998) استفاده گردید. پرسشنامه ها دارای روایی صوری و محتوایی بوده و جهت سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی(0/85) و سلامت سازمانی (0/88) و جامعه پذیری سازمان (0/86) محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار spss 21 و لیزرل انجام شد. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد بین سرمایه اجتماعی و سلامت سازمانی با نقش میانجی جامعه پذیری سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد. بین سرمایه اجتماعی با سلامت سازمانی رابطه معناری وجود دارد و بین سرمایه اجتماعی با جامعه پذیری سازمانی در شرکت سیمان نکاء رابطه وجود دارد و بین جامعه پذیری سازمانی با سلامت سازمانی در شرکت سیمان نکاء رابطه وجود دارد.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، سلامت سازمانی، جامعه پذیری سازمانی
 • علی جعفری*، مهدیه بخشی صفحات 19-36

  تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه تبلیغات رسانه ای با میزان اعتماد مصرف کنندگان (مطالعه موردی: شهروندان بالای 18 سال شهر اردبیل) صورت گرفت. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق مورد نظر پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه شهروندان بالای 18 سال شهر اردبیل تشکیل می دهند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و نمونه برابر 384 نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری نیز خوشه ای چند مرحله ای می باشد. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS پردازش و تجزیه و تحلیل شده است. برای تحلیل فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین تبلیغات رسانه ای با میزان اعتماد مصرف کنندگان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین بین تبلیغ محصولات در تلویزیون استانی، تبلیغ محصولات در رادیوی استانی، تبلیغ محصولات در شبکه های اجتماعی و تبلیغ محصولات در مطبوعات محلی با میزان اعتماد مصرف کنندگان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد، اما بین بین تبلیغ محصولات در وب سایت های خبری با اعتماد مصرف کنندگان رابطه معناداری مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: تبلیغات رسانه ای، اعتماد، مصرف کنندگان، شهروندان، اردبیل
 • سمیه قاسمی، حسن محدثی گیلوایی* صفحات 37-55
  هدف از تحقیق حاضر مطالعه ی جامعه شناختی دروغ گویی بین همسران (زوج های واجد ازدواج قانونی و دائمی) در شهر تهران است. جهت دستیابی به هدف تحقیق از روش کیفی و تحلیل مضمون با استفاده از ابزار مصاحبه عمیق بهره گرفته شد. جمعیت مشارکت کننده گان تحقیق از زوج های دارای ازدواج قانونی شهر تهران انتخاب شده است. براساس روش نمونه گیری هدفمند(انتخاب موارد بارز) با 20 زوج (10 مرد و 10 زن) که ازدواج قانونی و دائم کردند، مصاحبه صورت گرفت. بعد از انجام 17 مصاحبه ی عمیق اشباع نظری حاصل آمد. اما برای اطمینان بیش تر، مصاحبه ها را تا نفر بیستم ادامه دادیم. گردآوری و تحلیل اطلاعات در تحقیق حاضر با روی کرد روش کیفی و روش تحلیل مضمون انجام گرفت و شامل شش مرحله ی کدگذاری اولیه، جست وجو و شناخت مضامین، ترسیم شبکه مضامین، تحلیل مضامین و تدوین گزارش بوده است. یافته های تحقیق در زمینه مصاحبه های به عمل آمده با زوج های واجد ازدواج قانونی و دائمی نشان داد که عواملی مانند احساس ناامنی، وابستگی اقتصادی به همسر، روابط مردسالارانه، کسب رضایت و به دست آوردن دل همسر، کتمان در زندگی زناشویی و عدم تفاهم و اطمینان به رابطه زناشویی باعث دروغ گویی در بین زوج های ازدواج قانونی و دائمی می شود و میزان دروغ گویی به یک دیگر در زندگی مشترک قابل توجه است و دلیل اصلی آن روابط تام یا همه جانبه زوجین است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تصویر آرمانی از خانواده و روابط زوجین با دنیای واقعی فاصله بسیاری دارد.
  کلیدواژگان: دروغ گویی، زندگی زناشویی، ازدواج قانونی، روابط تام، تحلیل مضمون
 • فرشاد نجفی اسدالهی، مجید کفاشی*، بهرنگ صدیقی صفحات 56-72

  فردگرایی به عنوان مفهومی مدرن از مشخصه های اصلی مدرنیته است. آنچه در تبیین و تحلیل فردگرایی باید لحاظ گردد توجه به ابعاد مختلف آن است. در نوعی از فردگرایی فرد نفع شخصی خود را دنبال می کند که فردگرایی عمودی نامیده می شود. پژوهش حاضر با بررسی اثر باورهای دینی-ملی بر فردگرایی عمودی انجام شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی، از حیث معیار تحلیل توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری کلیه شهروندان تهرانی بالای 25 سال شهر تهران می باشد و حجم نمونه با فرمول کوکران 400 نفر در نظر گرفته شد. همچنین اطلاعات این افراد به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای گردآوری شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته می باشد. یافته های پژوهش نشان داد که رابطه متغیر دین داری و فردگرایی عمودی معکوس و مقدار همبستگی برابر 0.385- و رابطه متغیر نشان ملی(پرچم) و فردگرایی عمودی معکوس و مقدار همبستگی برابر 0.456- شده است. همچنین همبستگی جمعی دو متغیر دین داری و نشان ملی(پرچم) با فردگرایی عمودی برابر 0.725- و ضریب تعیین برابر 0.525 به دست آمد و متغیرهای دین داری و نشان ملی(پرچم)، به میزان 52.5 درصد از تغییرات متغیر «میزان فردگرایی عمودی» را تبیین می کنند.

  کلیدواژگان: فردگرایی، دین داری، نشان ملی (پرچم)
 • زهرا نورانی آسیابر، طهمورث شیری*، رضاعلی محسنی صفحات 73-92
  سرمایه فرهنگی با ارتقای درک و قدرت افراد در به کارگیری دانش‏ها و مهارت‏ها موجب توانمندی آنان می‏گردد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر اعتماد اجتماعی و استفاده از شبکه‏های اجتماعی مجازی بر سرمایه فرهنگی شهروندان تهرانی است. این تحقیق از نوع توصیفی-علی است با روش پیمایشی می باشد وجامعه آماری شامل کلیه شهروندان تهرانی بالای 18 سال است. انتخاب نمونه با تلفیق نمونه‏گیری خوشه‏ای و طبقه بندی نامتناسب است و ابزار جمع آوری اطلاعات و داده ها پرسشنامه و مصاحبه بوده که میان 418 نفر اجرا گردید. در بررسی فرضیات از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و در بررسی مدل تحقیق از تکنیک تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج نشان می‏دهد که با افزایش استفاده از شبکه‏های اجتماعی مجازی، سرمایه فرهنگی افزایش می‏یابد و بالعکس. همچنین با افزایش اعتماد اجتماعی، سرمایه فرهنگی افزایش می‏یابد و بالعکس. مدل به دست آمده از تحلیل مسیر نشان می‏دهد که استفاده از شبکه‏های اجتماعی مجازی به طور مستقیم و متغیر اعتماد اجتماعی، به شکل غیرمستقیم و از طریق تاثیرگذاری بر استفاده از شبکه‏های اجتماعی مجازی بر سرمایه فرهنگی اثر می‏گذارد. استفاده از شبکه‏های اجتماعی مجازی تاثیر بیشتری نسبت به اعتماد اجتماعی بر سرمایه فرهنگی دارد.
  کلیدواژگان: اعتماد اجتماعی، استفاده از شبکه‏ های اجتماعی مجازی، سرمایه فرهنگی، شهروندان تهرانی
 • مرتضی نجیمی*، معصومه اسمعیلی، ابراهیم نعیمی صفحات 93-112

  در نتیجه ی فرآیند نوسازی جامعه تفاوت های گسترده ای کرده و این تفاوت ها روشی که افراد هویت شخصی خود را تعریف می کرده اند، تغییر داده است. هویت موضوع بسیار مهمی است که در صورت تحقق، ضامن سلامت و در غیر این صورت خطری بزرگ محسوب می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفی تاثیر نوسازی بر سردرگمی نقش جوانان انجام شد. در پژوهش حاضر از رهیافت کیفی و روش نظریه زمینه ای برای درک و تفسیر نوسازی بر سردرگمی نقش استفاده گردید. فرآیند گردآوری داده ها مشتمل بر 21 مصاحبه نیمه ساختاریافته با افراد 20 تا 30 ساله بود. نمونه گیری به صورت هدفمند آغاز و تا اشباع داده ها ادامه یافت.  تحلیل داده ها همزمان با جمع آوری داده ها و به روش آنالیز محتوای کیفی انجام شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که 3 مقوله عمده ناشی از نوسازی بر سردرگمی نقش جوانان موثر بوده است. این مقولات عبارت بودند از گستردگی دامنه ی انتخاب، تغییر ساختار رابطه، و پیامدهای غیر قایل اجتناب ناشی از زندگی صنعتی. بدیهی است که با استفاده از یافته های این پژوهش و توجه به آنها در سیاست های گذاری های خرد و کلان، ازجمله سیاست های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، و آموزشی می توان انتظار بهبود در فرآیند هویت یابی جوانان و رهایی از سردرگمی که دچار آن  شده اند را داشت.

  کلیدواژگان: نوسازی، هویت یابی، سردرگمی نقش، نظریه زمینه ای
 • حسام نصیری، عبدالله محمدیان، نعمت الله تقوی* صفحات 113-130
  بزهکاری یک پدیده اجتماعی پیچیده است که در محیط های مختلف اجتماع به اشکال گوناگون بروز و ظهور می نماید. تعریف رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می گردد. هدف از انجام این تحقیق، «سنجش تاثیر عوامل اجتماعی بر بزهکاری دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان مهاباد» در سال تحصیلی 96-95 بوده است. به منظور انجام این پژوهش از روش پیمایش از نوع توصیفی و برای گردآوری داده های موردنیاز از پرسشنامه محقق ساخته بزهکاری استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، کلیه دانش آموزان در فاصله سنی 18- 15 سال مقطع متوسطه دوم شهرستان مهاباد در سال تحصیلی 96-95 به تعداد 6130  نفر می باشد که از این تعداد جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد 240 نفر به عنوان حجم نمونه به دو شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و طبقه ای انتخاب گردید. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته متشکل از دو بخش اطلاعات فردی و مولفه های عوامل موثر بر بزهکاری صورت گرفت و ضریب پایایی آن به کمک آلفای کرونباخ، 81% به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که فرضیه های دوستان ناباب و پایبندی خانواده به دین مورد تایید قرار گرفت ولی رابطه دیگر فرضیه های تحقیق به عنوان عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری مورد تایید قرار نگرفت.
  کلیدواژگان: بزهکاری، عوامل اجتماعی، دانش آموزان، نوجوانان
 • زینب هاشمی باغی، فرح ترکمان*، باقر ساروخانی صفحات 131-147

  پژوهش حاضر باهدف شناخت رابطه تقسیم کار و مدیریت احساس زنان شاغل در فضای خانواده در (شهر زاهدان) انجام گرفته است.دراین پژوهش سعی شده است مدلی برای تبیین  تقسیم کار ومدیریت احساس زنان شاغل در خانواده ارائه شود.این مدل یک اندیشه کلی را مطرح می کندکه عبارت است از: رابطه انواع تقسیم کار در خانواده با مدیریت احساس وکاراحساسی زنان درخانوداه .به منظور آزمون تجربی مدل مذکور پس از تعریف وتبیین ابعاد وشاخص های هریک از متغییرهای تحقیق ، قابلیت اعتماد واعتبار مقیاس ها مورد بررسی قرار گرفت همچنین روایی هر یک از مولفه های مدیریت احساس، تقسیم کار و سایر مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. بر این اساس ، ضریب آلفای کرونباخ برای تقسیم کار(76/0) و مدیریت احساس(904/0)محاسبه شده است. داده های پژوهش با روش پیمایشی از نمونه ای با حجم 368 نفر ازمیان زنان شاغل ادرارات شهر زاهدان با روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری گردید. انتخاب گردید.نتایج نشان داد که بین تقسیم کار ومدیریت احساس،تقسیم کار تفکیکی وجنسیتی وکار احساسی جسمی،کار احساسی در خانواده ورضایت اززندگی، تقسیم کار باحمایت اجتماعی ،ساعت کاری ،رضایت از کار،حمایت اعضای خانواده ، تعدا فرزندان ،سن  رابطه معنی داری وجوددارد وبین تقسیم کار تفکیکی وجنسیتی وکار احساسی  شناختی وکار احساسی توصیفی رابطه معنی داری وجود ندارد.

  کلیدواژگان: تقسیم کار، مدیریت احساس، کار احساسی، زنان شاغل
|
 • Ali Khoshrozi Saravi, Behrang Esmaeili Shad * Pages 1-18
  The purpose of the study was to investigate the relationship between social capital and organizational health with the mediating role of organizational socialization. The research is applied in terms of purpose and descriptive correlation method. The statistical population were 400 employees of the cement company of Neka city. According to the Krejsi-Morgan table, 180 people were selected by simple random sampling. Organizational health questionnaires (OHI), organizational socialization of Taormina (1997) and social capital of Nahapit and Ghoshal (1998) were used. The questionnaires have formal and content validity. For reliability, Cronbach's alpha coefficient was used which calculated for social capital questionnaire (0.85), organizational health (0.88) and organizational socialization (0.86). SPSS 21 and Liserl software used for analysis. The results showed there is not a meaningful relationship between social capital and organizational health with the mediating role of organizational socialization. There is a significant relationship between social capital and organizational health. There is a relationship between social capital and organizational socialization and there is a relationship between organizational socialization with organizational health in Neka Cement Company.
  Keywords: Social capital, organizational socialization, organizational health
 • Ali Jafari *, Mahdieh Bakhshi Pages 19-36

  This study aimed to investigate the relationship between the media advertisements and the consumer confidence (Case study: citizens over 18 years in Ardabil) took place. The purpose of applied research and data collection methodology is survey. The population of this study all citizens over 18 years In the city of Ardabil. To determine the sample size Cochran formula Was used and the sample was estimated 384 people. The sampling Is multistage cluster. In order to collect the required data, the Questionnaire was used. Data processing and SPSS software. Is analyzed. For analyzed by Pearson's correlation coefficient Used. The results showed that the mass media with There is a significant positive relationship between the level of consumer confidence. Also, the Product placements provincial TV, radio advertising products in the province, Advertising products in social networks and advertising products in the local press There is a significant positive relationship between the level of consumer confidence, but between the Web sites advertising products in conjunction with consumer confidence Not significant.

  Keywords: Advertisement media, Trust, consumers, citizen, Ardabil
 • SOMAYEH GHASEMI, HASSAN MOHADDESI * Pages 37-55
  The present study aimed to investigate sociological aspect of lying among couples (legal marriage and permanent marriage) in Tehran. For this aim, qualitative method as well as content analysis by detailed interview were used. The statistical population of research consisted all couples with legal marriage in Tehran. Purposive sampling was used to interview with 20couples (10male and 10female) who hold permanent marriage. After doing 17interview, target comments were perceived but for making sure, researcher continued interview with 20couples.Collecting and analyzing data were done by the qualitative method and analyzing content with six stages as follow: initial coding, searching and recognizing content, designing of content network, analyzing of content , and writing report. Findings obtained from interviews showed that factors such as feeling of insecurity, economic dependence on wife, patriarchal relationship, gaining satisfaction and making wife happy, concealment in marriage, and lack of understanding and lack of trust to each other may create lying phenomenon among couples. Given to that rate of lying is so high which its main reason is complete relationship with all aspects between wife and husband so there is a great gap between the ideal picture of a family/ spouse relationship and the real world of couple relationship.
  Keywords: lying, matrimony, legal marriage, complete relationship, analysis of content
 • Farshad Najafiasadollahi, Majid Kaffashi *, Behrang Sedighi Pages 56-72

  Individualism as a modern concept is one of the main features of modernity. What should be considered in the explanation and analysis of individualism is its various dimensions. In a kind of individualism, the individual pursues his personal self-interest, which is called vertical individualism. The present study was conducted to investigate the effect of religious-national beliefs on vertical individualism. The present study is a descriptive-survey analysis in terms of its purpose. The statistical population of Tehran citizenship is over 25 years old in Tehran. The sample size was 400 with Cochran formula. The information was also collected by multi-stage cluster sampling. The data collection tool is a researcher-made questionnaire. The findings of this study showed that the relationship between religiosity variable and inverse vertical individualism and the correlation coefficient of 0.385 and the relationship between the national symbol (flag) and inverse vertical personalization and correlation coefficient equal to 0.456. Also, the correlation between the two religiosity variables and the national flag (flag) with vertical individualism was 0.725 and the coefficient of determination was 0.525 and the variables of religiosity and the national flag (flag) were 52.5% of the variation of the variable "vertical individualism" they do.

  Keywords: individualism, religiosity, national flag (flag)
 • Zahra Nourani Asiabar, Tahmoras Shiri *, Reza Ali Mohseni Pages 73-92
  Cultural capital empowers people by enhancing people's understanding and increasing the power of individuals to apply the knowledge and necessary skills. The purpose of this research is to investigate the effect of social trust and use of virtual social networks on the cultural capital of Tehran citizens. The present study is descriptive–casual type. The research method is survey. Statistical population includes all the citizens of Tehran who is over 18 years old. Sampling with the combination of disproportionate stratified sampling and cluster sampling was done. The data are collected by a questionnaire with interview, the survey was carried out among 418 people. In examining the assumptions used pearson correlation coefficient and regression test and In studying the research model used path analysis technique. The results show that by increasing the use of virtual social networks, cultural capital increases and vice versa. Also, with the increase of social trust, cultural capital increases and vice versa. Using virtual social networks has a direct and positive impact on cultural capital. Social trust indirectly affects cultural capital through influencing the use of virtual social networks. The use of virtual social networks has a greater impact on social trust on cultural capital. Key words: social trust, use of virtual social networks, cultural capit
  Keywords: social trust, use of virtual social networks, cultural capital, citizens of Tehran
 • Morteza Najimi *, Masome Esmaeili, Ebrahim Naeimi Pages 93-112

  As a result of modernization process, our society has changed a lot; these changes effected the ways of defining personal identity. Identity is a very important subject which if realized, is a guarantee of personal and social health and otherwise it’s a great danger. This study was conducted to investigate the effects of modernization on young people role confusion. In this study qualitative approach and grounded-theory method were used to understand and interpret the effects of modernization on role confusion. The process of collecting data included 21 Semi-structured interviews with 20 to 30 years old people. Purposive sampling continued until data saturation. Data analysis was carried out simultaneously with data collection in the way qualitative content analysis. Findings of this study shows that 3 major categories due modernization, effects role confusion. These categories included wide range of choice, relationship restructuring, and inevitable consequences of industrial life. Obviously, using the findings of this research and paying attention to them in micro and macro policies such as economic, cultural, social, and educational policies, can establish the expectation of improvement in the process of youth identification and getting rid of the role confusion they’re experiencing.

  Keywords: modernization, identification, role confusion, Grounded theory
 • Hesam Nasiri, Abdullah Mohammadian, Nematullah Taghavi * Pages 113-130
  Abstract Delinquency is a complex social phenomenon that manifests itself in various forms of society in various forms. The definition of criminal behavior in any society is determined by the legal laws and social norms of that society. The purpose of this study was to assess the impact of socio-cultural factors on the crime of secondary school students in Mahabad city during the academic year of 1995-96. In order to do this research, a descriptive survey method has been used and a researcher-made delinquent questionnaire has been used to collect the required data. The statistical population of this study was all students aged 15- 18 years old in secondary school in Mahabad city in the academic year of 1996-96, with 6130 people. Using Cochran formula, 240 individuals were sampled as sample size Have been selected. The samples were selected by simple random sampling method. Data collection was done using a researcher-made questionnaire composed of two parts of individual information and the components of the factors affecting the crime, whose reliability coefficient was 0.71 with Cronbach's alpha. To analyze the data, Spearman's correlation test was used. The results of this research indicate that the hypotheses of the inferior friends and family adherence to religion were confirmed, but other research hypotheses as socio-cultural factors affecting the crime were not approved. Key Words: crime, social factors, Student, Youth.
  Keywords: crime, Social factors, Students, Youth
 • Zeinab Hashemibaghi, Farah Torkaman *, Bagher Saroukhani Pages 131-147

  The present study aims to identify the relationship between the division and management of women working in the family atmosphere in Zahedan City. In this research, we have tried to provide a model for explaining the division of labor and the management of the feelings of working women in the family. This model introduces a general idea that is: The relationship between the types of division of labor in the family through the management of the senses and well-being of women infamily. In order to test the empirical model of the model, after determining the dimensions and indices of each of the variables, the reliability and validity of the scales were evaluated. Also, the validity of each of the components of emotion management, division of labor and other scale was calculated using Cronbach's alpha coefficient. Accordingly, Cronbach's alpha coefficient is calculated for division of labor (0.76) and emotional management (0.9044). The research data were collected by a survey method from a sample of 368 women working in the urine of Zahedan city using simple random sampling method. Selected. The results showed that there is a meaningful relationship between the division of labor and emotional management, the division of work and sex, physical and emotional work, emotional work in the family, and the life of the work, social security division, working hours, work satisfaction, support of family members, number of children, age. There is no meaningful relationship between division of work and sexuality, and emotional cognitive work and descriptive emotional work.

  Keywords: division of labour, emotional management, emotional work, employed women