فهرست مطالب

 • پیاپی 31 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 21
|
 • امیر فریدنیا*، بهروز اسکندرپور صفحات 1-22
  این پژوهش در پی بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیران(بر اساس دو معیار سرمایه گذاری بیشتر از رشد فروش و پیش بینی جانبدارانه سود) بر ارزش آفرینی(بر اساس معیارهای مختلف بازده سهام شامل؛ بازده نگهداشت سهام، بازده خاص و بازده غیرعادی) و ریسک بازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. به طور کلی استفاده از یک نمونه از شرکت های بورس اوراق بهادار در فاصله سال های 1386 الی 1395 بیانگر این نتیجه بوده است که تفاوت معناداری بین بازده سهام شرکت های دارای مدیران بیش اطمینان و شرکت های فاقد این نوع از مدیران وجود نداشته است. همچنین تفاوت معناداری بین بازده سهام شرکت های نوآورانه دارای اطمینان بیش از حد مدیریت و دیگر شرکت ها وجود نداشته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که وجود اطمینان بیش از حد مدیریت تاثیری منفی و معنادار بر ریسک بازدهی سهام داشته و با وجود اطمینان بیش از حد مدیریت (بر اساس هر دو معیار بررسی شده) ریسک بازده سهام کاهش معنادار یافته است. دیگر نتایج نشان می دهد که وضعیت شرکت های نوآورانه دارای اطمینان بیش از حد مدیریت نتوانسته است تاثیرگذاری معناداری بر ریسک بازده سهام داشته باشد و تفاوت معناداری بین ریسک بازده سهام شرکت های نوآورانه دارای اطمینان بیش از حد مدیریت و دیگر شرکت ها وجود ندارد.
  کلیدواژگان: بیش اطمینانی مدیران، شرکت های نوآورانه، ریسک و بازده سهام
 • محمدرضا عارف، احمد جعفرنژاد، ابوالفضل کیانی بختیاری* صفحات 23-48
  در سال های اخیر، تحولات فناورانه و نوآوری های پیاپی در فرایندهای ساخت و تولید، تغییرات عمیقی را در چشم انداز صنعتی جهان ایجاد کرده اند. در این میان، شاهد ظهور مفهوم صنعت 4.0 نیز بوده ایم و پژوهشگران نیز توجه فزاینده ای به این موضوع نشان داده اند. در مطالعه پیش رو، پژوهش های پیشین مرتبط با مدل ها و شاخص های ارزیابی میزان  آمادگی بنگاه ها برای مواجهه با صنعت 4.0 بررسی شده اند. این پارادایم صنعتی جدید که  از طریق درهم آمیزی فناوری ها برپایه سامانه های فیزیکی سایبری و تحول دیجیتال ایجاد شده است، پیامدهای متحولانه ای را برای صنعت و اقتصاد به همراه دارد. با توجه به اهمیت موضوع، مولفه های بنیادین و شاخص های ارزیابی آمادگی صنعت 4.0 استخراج و چارچوب فرایندی متناسب برای بنگاه های کشور ارائه شده است.روش تحقیق این پژوهش روش آمیخته کیفی و کمی است، ابتدا در پایگاه های معتبر علمی از جمله Science Direct Emerald, Sage, و Springer 40 مقاله معتبر در خصوص شاخص های ارزیابی میزان آمادگی  و بلوغ بنگاه ها برای مواجه و پیاده سازی صنعت 4.0 استخراج و مورد بررسی قرار گرفت از این تعداد 16 مقاله مرتبط انتخاب و پس از بررسی تطبیقی شاخص های پیشنهادی برای ارزیابی میزان آمادگی و بلوغ متناسب با بنگاه ها و شهرکهای صنعتی ایران مستخرج از مطالعات مرتبط و پنل خبرگی ارائه و با استفاده از دیمتل و مدل سازی تفسیری - ساختاری (ISM)  مدل فرایندی آزمایش و اعتبارسنجی اولیه ساختار و محتوای این شاخص ها و قابلیت اجرای آن در محیط های عملیاتی واقعی ارائه خواهد شد.
  کلیدواژگان: صنعت 4.0، انقلاب صنعتی چهارم، شاخص های بلوغ صنعت4.0، مدل فرایندی ارزیابی صنعت4.0
 • مجید زنجیر دار، سعید قاسمی* صفحات 49-70
  پیش بینی های مدیریت یک مکانیسم کلیدی از افشای داوطلبانه است. تحقیقات قبلی در این حوزه شواهدی را نشان داده اند که مدیران پیش بینی های سود را به منظور ارائه اطلاعات بیشتر و راهنمایی به بازار انتشار می دهند و بازار به طور قابل توجهی به آن ها واکنش نشان می دهد ، طبق این پژوهش ، اطلاعات معاملات انجام شده در دوره پنج ساله  1390 تا 1394 از سازمان بورس اوراق بهادار جمع آوری گردید. در مجموع 535سال- شرکت  ، نمونه آماری مشتمل بر107شرکت می باشد که با روش نمونه گیری بر اساس فرمول کوکران انتخاب شده است،در این تحقیق برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی و همبستگی استفاده شده است. جهت تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتیجه گیری آزمون فرضیه های این پژوهش این است که بازده خرید و نگهداشت، تعداد دفعات تجدید نظر و خطای فصلی در سود پیش بینی شده بر احتمال تجدید نظر در پیش بینی سود تاثیر گذارند. به علاوه تصمیم گیری بر اساس معاملات آگاهانه توسط افراد خودی بر روابط بین متغیرهای مذکور تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: بازده خرید و نگهداشت، دفعات تجدید نظر در سود پیش بینی شده، خطای فصلی در سود پیش بینی شده، احتمال تجدید نظر در پیش بینی سود
 • حامد امینی*، مرتضی راستی برزکی صفحات 71-94

  افزایش جهانی حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چند دهه اخیر باعث توجه ویژه کشورها به آن شده است. همچنین اثرات با اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شاخص های پایداری، باعث شده است تا پژوهش گران متعددی به ارزیابی زوایای مختلف این نوع از سرمایه گذاری ها بپردازند. در سرمایه گذاری مستقیم خارجی همواره دو ذینفع تصمیم گیرنده، یعنی سرمایه گذار مستقیم خارجی و کشور میزبان حضور دارند، به همین دلیل لازم است تا از روش های تصمیم گیری چندعاملی برای بررسی این نوع از سرمایه گذاری استفاده گردد. در این پژوهش برای اولین بار به بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از نظریه بازی به عنوان یک ابزار کارآمد در تصمیم گیری چندعاملی پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا به مدل سازی ریاضی پرداخته شده و سپس با استفاده از بازی استکلبرگ و تحت راه کارهای مختلف به حل مدل پرداخته شد. در ادامه به ارائه یک مثال عددی پرداخته و در نهایت مسئله مورد تحلیل قرار گرفته و نکات مدیریتی آن استخراج گردید. نتایج حاصل از این مقاله می تواند به عنوان یک ابزار پشتیبان تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مالیات، ریسک و سختی، نظریه بازی
 • محمدحسین رنجبر*، حسین بدیعی، مجتبی یاراحمدزاده صفحات 95-110
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین توسعه مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. بدین منظور اطلاعات مالی مربوط به 118 شرکت که به روش حذف سیستماتیک و طی قلمرو زمانی 1389 تا 1393 انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از دو معیار توسعه بازار سهام و توسعه بانکداری به منظور اندازه گیری توسعه مالی و از مدل رشد گوردون برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها نیز از مدلهای رگرسیونی چند متغیره با داده های پنل استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه ی منفی و معناداری میان توسعه بازار سهام و توسعه بانکداری با هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد.
  کلیدواژگان: هزینه حقوق صاحبان سهام، توسعه مالی، توسعه بازار سهام، توسعه بانکداری
 • حاجیه رجبی فرجاد، نیلوفر میرسپاسی* صفحات 111-126
  هدف از تحقیق حاضر بررسی و شناسایی تاثیر ابعاد فرهنگی از مدل شاین بر رفتار توده وار در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس می باشد . پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است، از نظر چگونگی گردآوری داده ها از دسته پژوهش های توصیفی (غیرآزمایشی) و از شاخه مطالعات میدانی به شمار می رود. روش اجرای پژوهش نیز به صورت پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق حدود 4000 نفر از سرمایه گذاران می باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه 351 نفر انتخاب شده است . داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه و بر اساس طیف لیکرت گردآوری شد. روایی ابزار به کار رفته از طریق محتوا مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که ابعاد فرهنگی مختلف مدل شاین بر  رفتار توده وار در تصمیم گیری سرمایه گذاران تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: رفتار توده واری، ابعاد فرهنگی شاین، تصمیم گیری سرمایه گذاران
 • محمد نصر، سیدعلی نبوی چاشمی* صفحات 127-142
  هدف از این تحقیق آزمون قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با رویکرد مقدار ارزش حدی با بکارگیری ابزار مشتقه می باشد. برای جمع آوری داده های تحقیق با استفاده از تکنیک اسنادی، صورت های مالی نمونه ای شامل 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1390-1394 استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک داده های تابلویی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که؛رابطه معناداری بین قراردادهای آتی و اختیار خرید با قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؛ اما رابطه معناداری بین اختیار فروش و مقدار ارزش حدی باقیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد.
  کلیدواژگان: قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مقدار ارزش حدی، ابزار مشتقه
 • مریم صفرپور، رویا دارابی*، محسن حمیدیان صفحات 143-164
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر اندازه شرکت بر رابطه بین بازده متعارف، بازده نامتعارف و باور ناهمگن سرمایه گذار هست. برای محاسبه اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی ارزش دفتری دارایی ها، بازده نامتعارف از مدل سه عاملی فا ما و فرنچ، بازده متعارف از تفاوت بین نوسان بازده و نوسان بازده نامتعارف و باور ناهمگن از طریق به دست آوردن قیمت نسبی(مدل بیایس، 2008) استفاده شده است. تعداد 110 شرکت در بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1385 تا 1395 به عنوان جامعه آماری، موردبررسی قرارگرفته است. برای آزمون فرضیه ها، از تحلیل رگرسیون به روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که بازده متعارف و نامتعارف سهام بر باور ناهمگن سرمایه گذار اثر می گذارد و تاثیر این دو متغیر بر باور ناهمگن در شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچک، بیشتر است؛ بنابراین اجزای بازده سهام می تواند باور سرمایه گذار را تحت تاثیر قرار دهد و در تصمیم گیری بابت سرمایه گذاری به چالش بکشاند.
  کلیدواژگان: اندازه شرکت، بازده متعارف، بازده نامتعارف، باور ناهمگن سرمایه گذار
 • مینو بخش محمدلو، رحمان فرنوش* صفحات 165-174
  در این مقاله مساله پوشش ریسک را در یک بازار پخش-پرش مورد بررسی قرار می دهیم. در چنین بازاری استراتژی پوشش ریسک کامل موجود نیست، بنابراین‏ استراتژی ای مناسب است که ریسک باقی مانده را مینیمم کند. برای این منظور ما به دو روش متفاوت ریسک باقی مانده را محاسبه می کنیم، یکی با استفاده از فرمول ایتو و دیگری به کمک فرمول تعمیم یافته کلارک-اکن. سپس با مشتق گیری نسبت به پارامتر استراتژی، واریانس ریسک را مینیمم می کنیم. نتایج نشان می دهد زمانی که فرآیند قیمت دارای ساختار مارکفی است هر دو روش منتهی به یک استراتژی پوشش ریسک خواهند شد. همچنین استفاده از حساب ملیاوین و نسخه تعمیم یافته فرمول کلارک-اکن شرط قوی مشتق پذیری روی  را به شرط  با مشتق کراندار روی  ‎‏‎‏ تقلیل می دهد. این امر قدرت حساب ملیاوین در مساله پوشش ریسک را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: بازار پخش-پرش، استراتژی پوشش ریسک، حساب ملیاوین، فرمول کلارک-اکن، ریسک باقی مانده
 • حسین عبده تبریزی، بهرنگ اسدی قره جلو* صفحات 175-192
  هدف از مقاله حاضر به کارگیری تلفیقی از مدل های موقعیت سنجی بازار و مدل سه عاملی فاما فرنچ به منظور ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال بازار سرمایه ایران می باشد. بدین منظور اطلاعات حاصل از 12 صندوق سرمایه گذاری در سهام، طی دوره 1394- 1390 استخراج شده و توانمندی های مدیریت فعال در این صندوق ها شامل موقعیت سنجی بازار و گزینش اوراق بهادار مطابق با دو مدل تلفیقی ترینور- مازوی و هنریکسون- مرتون برای تک تک صندوق ها و سپس به صورت پنل برای مجموع صندوق ها مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان می دهد توانمندی موقعیت سنجی بازار و گزینش اوراق بهادار به شکل مثبت و معنادار در هیچ یک از صندوق های عضو نمونه مشاهده نشده است. اثر اندازه در یک صندوق و اثر ارزش بازار در 3 صندوق مثبت و معنادار می باشد. در مدل برآورد شده پنل نیز گزینش اوراق بهادار و اثر اندازه منفی و معنادار، بتا و اثر ارزش مثبت و معنادار بوده و موقعیت سنجی بازار نیز در هیچ یک از مدل های ترینور- مازوی و هنریکسون- مرتون مشاهده نشده است. هم چنین مدل های تلفیقی نسبت به مدل های سنتی نتایج بهتری را نشان می دهند.
  کلیدواژگان: موقعیت سنجی بازار، گزینش اوراق بهادار، مدل های تلفیقی، صندوق سرمایه گذاری مشترک، مدل فاما و فرنچ
 • غلامرضا زمردیان، فریدون رهنمای رودپشتی، مریم برزآبادی فراهانی* صفحات 193-208
  بررسی و رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با توجه به این مهم که این صندوق ها یکی از پرطرفدارترین ابزارهای مالی می باشند که رشد کاملا محسوس آنها پس از پیدایش، موید موفقیت غیرقابل انکار آنها در بازارهای مالی جهان است، از اهمیت بسزایی برخوردار است. از سویی دیگر، اغلب رویکردهای بررسی و رتبه بندی این صندوق ها بر اساس معیارهای بازدهی طبقه بندی می شوند. بر این اساس، در این پژوهش با نگاهی نوین، به رتبه بندی این صندوق ها بر اساس ارزش در معرض خطر پرداخته شده است. بدین منظور دوره ابتدای شهریورماه سال 1393 تا انتهای شهریورماه سال 1396 برای صندوق هایی که طی این دوره در بازار سرمایه فعالیت داشته اند درنظر گرفته شده است. نتایج بررسی نشان دهنده توانایی مناسب مدل های ارزش در معرض خطر بر اساس رویکرد GARCH است. همچنین رتبه بندی بر اساس تابع زیان نشان می دهد که صندوق های قابل معامله الماس، اطلس و آسام رتبه های نخست در این بررسی، کمترین ریسک ممکن را دارا می باشند.
  کلیدواژگان: صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، بورس اوراق بهادار، ارزش در معرض خطر، مدل واریانس ناهمسانی
 • سودابه جعفرزاده*، احمدرضا قاسمی صفحات 209-224

  پول شویی[i]، عبارت است از هرگونه اقدام یا فعالیت برای مخفی کردن یا تغییر ظواهر درآمدهای با هویت نامشروع (درآمدهای حاصل از فعالیت مجرمانه) به گونه ای که وانمود شود این درآمدها از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. در این فرآیند از ابزارهای مالی، حسابداری و حقوقی به عنوان وسیله ای برای تغییر منشا، ماهیت، شکل و مالکیت مال غیرقانونی استفاده می شود. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی و اولویت بندی شاخص های ریسک پول شویی مشتریان دریکی از بانک های ایرانی است. داده ها از مدیران و خبرگان بانک موردمطالعه که با موضوع و معیارهای پژوهش آشنایی نسبی داشتند، جمع آوری گردید. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک BWM استفاده شد. نتایج حاصل از رتبه بندی 12 زیرمعیار پژوهش نیز نشان داد که زیرمعیارهای میزان مبلغ اولین واریزی در افتتاح حساب و زیر معیار میزان استفاده از خدمات غیرحضوری از خوشه ی حساب بانکی به ترتیب جایگاه اول و دوم اهمیت را به خود اختصاص داده اند. بر اساس این نتایج و با عنایت به زیان های اقتصادی و اجتماعی پول شویی، حساسیت نسبت به منطبق و متناسب بودن اولین مبلغ واریزی در هنگام گشایش حساب با نوع فعالیت اقتصادی و کسب وکار مشتری و نیز میزان تمایل مشتری به استفاده از خدمات غیرحضوری مانند تلفن، سوئیفت و اینترنت می تواند به عنوان هشداری برای بروز پدیده پول شویی مدنظر قرار گیرد. در پایان برخی پیشنهادها و استراتژی های کاربردی برای مدیران و پژوهش های آتی پژوهش گران فراهم شده است. 

  کلیدواژگان: پول شویی، بانک، شاخص های ریسک پول شویی، BWM
 • اشبان حسنی، الناز انتظار* صفحات 225-248
  این تحقیق ضمن بررسی ارتباط نوسانات نرخ ارز بازار و بازدهی سهام صنایع محصولات شیمیایی و فلزات اساسی، به بهینه سازی سبد سرمایه گذاری متشکل از سهام این دو صنعت می پردازد. بدین منظور با استفاده از مدل چند متغیره ناهمسان واریانس، ماتریس واریانس- کوواریانس شرطی زمان - متغیر برای داده های روزانه، بازدهی شاخص سهام صنایع محصولات شیمیایی و فلزات اساسی در بازه ی زمانی آذر ماه سال 1387 تا شهریور ماه سال 1394 تخمین زده شده است. همچنین برای بررسی توابع واکنش آنی سهام منتخب نسبت به شوک های نرخ ارز بازار از مدل VARاستفاده شده است. در ادامه، بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با رویکرد حداقل سازی ریسک سبد و بر اساس تئوری پورتفوی مارکوویتز انجام شده و وزن های بهینه ی سهام در طی زمان مشخص شده اند. نتایج نشان دهنده وجود رابطه معناداری بین نوسانات نرخ ارز و بازدهی سهام صنایع مورد مطالعه می باشد. همچنین واکنش آنی ضعیف این سهام به شوک های بوجود آمده در نرخ ارز از نقاط  قوت انتخاب متنوع ترین و بهینه ترین سبد سرمایه گذاری شده است. در نتایج بهینه سازی نیز، وزن بیشتر سبد سرمایه گذاری در طول زمان، به سهامی اختصاص داده شده که نوسانات بازدهی اش در طی زمان در حال کاهش بوده است.
  کلیدواژگان: تئوری سرمایه گذاری مارکوویتز، ماتریس واریانس- کوواریانس شرطی زمان- متغیر، مدل های چند متغیره MGARCH
 • احسان قدردان، خسرو فغانی ماکرانی، سمیرا سلگی* صفحات 249-264
  مهمترین مسئله مطرح برای سرمایه گذاران به خصوص در آغاز فعالیت اقتصادی، مسئله نحوه تخصیص سرمایه به یک یا چند گزینه مختلف سرمایه گذاری است تا ضمن داشتن حداکثر بازده، حداقل ریسک را متحمل شوند. این موضوع در ادبیات اقتصادی به عنوان مسئله انتخاب پرتفوی مطرح است. در پژوهش حاضر، عملکرد بهینه سازی کلاسیک پرتفوی(مدل میانگین واریانس مارکویتز) در صورت استفاده از مدل مبتنی بر چولگی در محیط فازی به عنوان تابع هدف بررسی شده است. در این پژوهش به بررسی 195 پرتفوی ماهانه در یک دوره 10 ساله(1386-1395) درمورد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است و ریسک و بازدهی هر پرتفوی براساس دو مدل بهینه سازی چولگی در محیط فازی و کلاسیک تخمین زده شد. در مرحله بعد با استفاده از آزمون میانگین تفاوت، به بررسی وجود تفاوت معناداری بین ریسک و بازده پیش بینی شده  در دو مدل پرداخته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که، ریسک و بازده پیش بینی شده در مدل چولگی با ریسک و بازده پیش بینی شده در مدل کلاسیک تفاوت معناداری دارد.
  کلیدواژگان: پرتفوی بهینه، ریسک پیش بینی شده، بازده پیش بینی شده، مدل چولگی، مدل کلاسیک
 • حسین غضنفری، سید حمید خداداد حسینی*، اسدالله کرد ناییج، عادل آذر صفحات 265-284
  روش های تحقیق و توسعه درون سازمانی در بسیاری از مواقع نمی تواند با سرعت کافی روند تغییرات محیطی در بازار متلاطم کنونی را دنبال کند. لذا شرکتهای حاضر در این بازارها ناگزیرند علاوه بر تحقیق و توسعه داخل سازمانی از راهبردهای توسعه ی خارج از سازمان نیز بهره بگیرند. استفاده از سرمایه گذاری مخاطره آمیز شرکتی به عنوان یک راهبرد توسعه خارج از سازمان در میان شرکت های بزرگ کشور رو به افزایش است. در این مقاله بر آن شدیم تا مدلی برای سطح بندی عوامل موثر بر بکارگیری راهبرد سرمایه گذاری مخاطره آمیز شرکتی در شرکتهای ایرانی ارائه دهیم. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه با نخبگان و مرور ادبیات تحقیق، شناسایی مقوله های مرتبط با سرمایه گذاری مخاطره آمیز شرکتی با تحلیل محتوی و ارائه مدل با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری و تحلیل MICMAC انجام شده است.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری مخاطره آمیز شرکتی، مدل سازی ساختاری تفسیری، تلاطم محیطی، فشار رقابتی، مخاطری پذیری برون سازمانی
 • حسین عموزادمهدیرجی* صفحات 285-316
  تخصیص بهینه منابع  مالی یکی ازمهمترین مسا ئل بازار سرمایه است. در یک بازار سرمایه  کارا از بعد عملیاتی ،سرمایه  در اختیار بهترین  گزینه های سرمایه گذاری  قرار میگیرد. بنابراین استفاده ازابزارهای مدیریت مناسب جهت کسب بازدهی بیشتر،گامی در راستای کاراترشدن مدیریت معاملات  بازاراست. با توجه به زمینه های  استفاده از شبکه های عصبی و منطق فازی در سرمایه گذاری سهام و پیش بینی مالی ،بکارگیری  آنها  در  انتخاب  پر تفوی  مناسب  می تواند  نتایج  مطلوبی  برای  سرمایه گذاران  در  پی  داشته  باشد.هدف اصلی   این پژوهش دستیابی به پرتفوی سرمایه گذاری بهینه دربازارسرمایه بابکارگیری شبکه عصبی مصنوعی ومنطق فازی است. همراه بامدل مارکویتز،ازمدلهای ایجادشده طریق شبکه عصبی مصنوعی ومدل فازی استفاده گردید.از شرکتهای  فعال در بورس اوراق بهادارتهران،  که از سال 1386الی 1395 دارای بازده مثبت بوده اند برای تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری  انتخاب شدند.برای ارزیابی پرتفو های پیشنهادی در حالت های مختلف، به مقایسه بازده  پرتفو های مختلف بر اساس بازده ماهیانه وسالیانه  شرکت های عضووبهینه سازی پرتفوهای پیشنهادی با استفاده ازالگوریتم ژنتیک پرداخته شده است. این تحقیق نشان میدهدکه استفاده ازمدلهای فازی نسبت به مدلهای مذکوربازدهی بالاتری رابرای سرمایه گذاران فراهم می نماید.
  کلیدواژگان: پرتفوی، مدیریت سرمایه گذاری، مدل مارکویتز، شبکه عصبی مصنوعی، منطق فازی، الگوریتم ژنتیک
 • امیرعباس نجفی*، مژگان آقایی شیخ رضی صفحات 317-338
  از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازار سرمایه، کاهش ریسک سرمایه گذاری و رسیدن به یک بازده مطلوب می باشد. یکی از راه های کاهش ریسک سرمایه گذاری، تشکیل سبد سهام است؛ اما با توجه به تغییرات و تحرکات بازار، ترکیب این سبد ثابت باقی نمی ماند و لازم است همواره کنترل شده و مورد بازنگری واقع شود. به طور کلی سرمایه گذاران در بازار سرمایه به دو دسته تقسیم می شوند: سرمایه‎گذاران حقیقی (یا سرمایه گذاران خرد) و سرمایه گذاران حقوقی. تشکیل سبد سهام و همچنین بازنگری آن برای سرمایه گذاران خرد، نیازمند توجه به معیارها و محدودیت های مورد نظر آن هاست که در مدل های کلاسیک مالی نظیر مدل مارکویتز مورد توجه قرار نگرفته است. ازجمله این معیارها هزینه معاملاتی، سود تقسیمی، ریسک سیستماتیک و عدد صحیح بودن تعداد واحدهای معامله شده سهام می باشد. در این پژوهش، مدلی چند هدفه و جامع که دربرگیرنده اهداف و محدودیت های مدنظر سرمایه گذاران خرد می باشد، ارائه گردیده است.  برای رسیدن به این مقصود، از برنامه ریزی آرمانی اولویت دار استفاده شده و یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح برای بازنگری ارائه گردیده است. در نهایت نیز مدل ارائه شده در این پژوهش با داده های واقعی حل شده و نتایج آن مورد تحلیل قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: سبد سهام، بازنگری، سرمایه گذاران خرد، برنامه ریزی آرمانی الویت دار
 • محمد امین رحیم زاده، سیدبابک ابراهیمی*، رضا رمضانیان صفحات 339-354
  سرمایه گذاری در شرایطی با چندین معیار و ویژگی ها و جنس های مختلف بسیار دشوار است. زیرا در این شرایط باید تمامی معیارها را در حالی بررسی کنیم که ممکن است دچار تعارض باشند. استفاده از مدل های تصمیم گیری می تواند در این زمینه راهگشای سرمایه گذاران باشد. در این پژوهش قصد داریم تا با استفاده از روش های ویکور و پرامیتی و با بهره گیری از معیارهای مدل کانسلیم و معیاری پیشنهادی که جهت نزدیک کردن پژوهش به بازار بورس ایران است، سهام برتر را انتخاب و سپس با استفاده از مدل مارکوویتز تعدیل شده با لحاظ کردن هزینه های معاملاتی، یک سبد سهام ایجاد نماییم. این مطالعه برروی سهم های بازار بورس تهران با شرایط تعریف شده، سال های 92-94 صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد که درمجموع روش پرامیتی برای تشکیل سبد سهام موفق تر عمل کرده و همچنین ازنظر معیارهای شارپ و ترینر چه نسبت به روش ویکور و چه نسبت به سبد بازار نتایج قابل قبول تری را داشته است.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری چند معیاره، مارکوویتز تعدیل شده، مدل کانسلیم، روش ویکور، روش پرامیتی
 • صغری فصیحی، سیدعلی حسینی*، شهناز مشایخ صفحات 355-372
  شرکت ها برای رشد و توسعه خود نیازمند سرمایه گذاری هستند. مطابق فرضیه قراردادهای کارا مدیران باید از بین طرح های مختلف سرمایه گذاری، سرمایه گذاری بهینه را انتخاب کنند. پژوهش های پیشین به بررسی رابطه عوامل مختلف سطح شرکت مانند ساختار سرمایه و کیفیت گزارشگری مالی با کارایی سرمایه گذاری پرداخته اند اما در خصوص تاثیر افشا عوامل ریسک شرکت ها توجه کمی شده است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر افشای ریسک بر کارایی سرمایه گذاری شرکت هاست. مطابق مبانی نظری و پژوهش های پیشین انتظار می رود بین افشای ریسک و کارایی سرمایه گذاری شرکت ها رابطه معناداری باشد. برای محاسبه شاخص افشای ریسک شرکت ها از روش تحلیل محتوی دستی استفاده شده است و شاخص افشای ریسک از طریق طبقه بندی ریسک های افشاشده شرکت ها در قالب چهار زیرمجموعه کلی ریسک های مالی، عملیاتی، قوانین و مقررات و استراتژیک و با استفاده از مدل میهکنن (2012) محاسبه شده است. همچنین برای سنجش کارایی سرمایه گذاری از مدل چن و همکاران (2014) استفاده شده است. نمونه تحقیق شامل 60 شرکت برای بازه زمانی 1388 تا 1395 است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که افشای ریسک بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری دارد یعنی با افزایش افشای ریسک، کارایی سرمایه گذاری شرکت ها افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: کارایی سرمایه گذاری، افشای ریسک، عدم تقارن اطلاعاتی
 • داود قرشی، فریدون رهنمای رودپشتی* صفحات 373-392

  امروزه شاهد آن هستیم که نظام مالی اسلامی در دنیا با سرعت شگرفی در حال رشد و توسعه است و نه تنها کشورهای اسلامی بر ضرورت به کارگیری ابزارهای تامین مالی اسلامی تاکید دارند، بلکه در دیگر کشورهای دنیا هم این روند مشهود است. پژوهش حاضر با هدف تببین عوامل موثر بر تامین مالی از طریق تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارائی ها در بانک کشاورزی انجام گرفت. این پژوهش از نظر روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی و از نظر نوع تحقیق، کاربردی بود. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان ستاد بانک کشاورزی تشکیل داده اند. 249 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه های محقق ساخته بود. جهت بررسی روائی ابزارهای اندازه گیری به شاخص نسبت روایی محتوایی و نتایج مدل اندازه گیری استناد شد برای بررسی پایایی پرسشنامه ها به پایایی مرکب استناد شد. برای تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart PLS3 استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که شاخصهای سلامت بانکی و مالی، فرایندهای اوراق بهادارسازی و ساختار مالی بانک و ارکان انتشار اوراق می توانند تامین مالی را پیش بینی کنند. با توجه به مقدار بدست آمده برای شاخص برازش کلی مدل به میزان 0.518 بوده که با این برازش مناسب، مدل کلی تایید می شود.

  کلیدواژگان: تامین مالی، اوراق بهادارسازی، عوامل موثر بر تامین مالی از طریق اوراق بهادار سازی
 • رحمان دوستیان، بابک جمشیدی نوید*، مهرداد قنبری، عبدالمجید دهقان صفحات 393-415
  پژوهش حاضر به بررسی الگوی تبیین کننده سرایت پذیری تلاطم شرطی بازده در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران پرداخته است. در این پژوهش سرایت پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران به تفکیک از بازارهای موازی ارز و طلا، و همچنین بازار نفت به عنوان یک بازار مستقل تاثیر گذار مورد سنجش قرار گرفته است. در این راستا از روش تحلیل بردار خودرگرسیونی (VAR) و مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس های تعمیم یافته چندمتغیره (MGARCH) استفاده شده است. داده های این پژوهش از ابتدای تیر ماه 1391 تا پایان شهریور ماه 1396 جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفته اند. روش پژوهش حاضر بر مبنای طبقه بندی تحقیقات براساس روش، ماهیت و جهت به ترتیب توصیفی، کاربردی و پس رویدادی بوده و از نظر نوع، همبستگی محسوب می گردد. نتایج این پژوهش رابطه اثر سرایت پذیری بانک های بورسی را از بازارهای موازی ارز، طلا و نفت تایید می نماید. بر این اساس فرضیه های اصلی پژوهش مبنی بر اثرپذیری سهام بانک های بورسی در بازار سرمایه از بازارهای موازی از دو منظر بازده و ریسک حفظ می گردد. نهایتا در این پژوهش مدل برآوردشده، که مربوط به بازده روزانه بازارهای طلا و ارز بر بازده شاخص کل بازار سهام بوده است، به عنوان بهترین برآوردکننده اثرات سرایت میان بازاری به شکل مفهومی و ریاضی تبیین گردیده است. بنابراین، نتایج حاصله از آزمون فرضیه های تحقیق طی دوره زمانی مورد بررسی، تایید می کند که اثرات سرایت پذیری تلاطم شرطی بازده بانک های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار توسط مدل MGARCHقابلیت پیش بینی پذیر بودن را دارا می باشد.
  کلیدواژگان: سرایت پذیری تلاطم، گارچ چند متغیره، بازارهای موازی
|
 • Amir Faridnia *, Behrooz Eskandarpoor Pages 1-22
  This research investigate the impact of management over confidence ( on based two index of investment more than sales growth and profit tendentious prediction ) on value creation ( on based diversification indexes stock return involved stock maintains return , special and unusual risk ) and firm’s stock return risk in Tehran stock exchange . In general , the use of a sample of stock market companies between 1386 / 1395 suggests that there is a significant difference between the stock return of companies with over_ executives and companies that do not have such managers.  There is also no significant difference between the stock of innovative stock companies with the unconditional confidence of the management and other companies. also, there was no significant difference between the stock return of innovative companies with excessive management confidence and other companies. The results show that the exist once of management over confidence has a negative and significant effect on stock return risk and despite the excessive assurance of management (based on both of the criteria examined) Stock return risk has decreased significantly . the other result show that the status of innovative companies with excessive management confidence has not been able to have a significant effect the on stock return risk and there is a significant difference the return risk of innovative companies with excessive assurance management and other companies do not exist .
  Keywords: manager’s confidence, innovative companies, risk, stock returns
 • Mohammadreza Aref, Ahmad Jafarinejad, Abolfazl Kiani Bakhtiari * Pages 23-48
  Over the past years, technological leaps and consecutive innovations in production processes have led to immense and unprecedented changes in the global industrial vista. In this midst, we are witness to the nascence of new concepts such as “industry 4.0,” which have become the topic of increasing focus by researchers. In the present study, existing research work on the models and assessment readiness criteria for the adoption of industry 4.0 are overviewed. The new industrial paradigm resulting from the integration of  technologies that are based on physical cyber systems and digital transformation will radically change both the industry and the economy. Against this significant backdrop, the fundamental industry 4.0 readiness criteria have been identified and a suitable process framework for the readiness assessment of the country’s firms and enterprises is put to the fore. At the outset, all major scientific databases, i.e., Springer, Emerald, Sage, and Science Direct, including 40 scientific papers on readiness assessment and indicators of firms’ maturity level for the adoption of industry 4.0, were considered. Out of these articles, 16 were selected and subsequent to their comparative review, the resulting criteria for the assessment of the readiness and maturity of firms were extracted with a view to their suitability for Iranian firms and industrial parks. To this end a combination of methodologies such as expert panels, the DEMATEL method, and the Interpretive Structural Modeling (ISM) approach were used to develop the process model, which subsequent to preliminary validation, was detailed in terms of criteria content and applicability to operational environments.
  Keywords: Industry 4.0, Fourth Industrial Revolution, Industry 4.0 Readiness Criteria, Industry 4.0 Assessment Process Model
 • Majid Zanjirdar, Saeid Ghasemi * Pages 49-70
  Prediction of management is a key mechanism of voluntary disclosure. Previous studies in this area have shown evidences that managers disseminate the profit predictions to provide more information and guidance to the market and the market significantly react to it.After designing the mentioned indices, the data of transactions conducted in the study five-year duration i.e. 1390-94 (2011-15) has been collected from the Stock Exchange. The statistical sample is consisted of 107 companies that have been selected using systematic elimination method that totally were 535 year-firm. In this study to assess the hypotheses, the linear regression and correlation have been used. In order to data analysis and test the hypotheses, the EVIEWS software is used. What can be considered in total summing up and conclusion of the study hypotheses is that the buy and hold returns, the number of revision and the seasonal error in predicted profit have an impact on the possibility of revision in profit prediction. In addition, decision-making based on informed transactions by insiders has an impact on the relationship between the mentioned variables.
  Keywords: Return, Analyst, Revision, Quarterly, Error, Forecast, Revision
 • Hamed Amini *, Morteza Rasti Barzoki Pages 71-94

  The global increase in the volume of foreign direct investment in recent decades has been the focus countries on it. The effects of foreign direct investment in sustainability indices has led many researchers to assess various aspects of this type investments. In the Foreign direct investment have two agents that are decision makers. They are the investor and the host country. So had to use the multi-agents decision makers’ methods for this kind of investment. This study for the first time examines foreign direct investment using game theory as an efficient tool in multi-agents decision-making. For this purpose has been paid to mathematical modeling and then using stackelberg game to solve the model in the different strategy. In Continue provide a numerical example and analyzed and finally, extracted Managements tips. The results of this study can be used as a decision support tool in the field of foreign direct investment.

  Keywords: foreign direct investment, Tax, Risks, hardships, Game theory
 • Mohammad Hossein Ranjbar *, Hossein Badie, Mojtaba Yarahmadzadeh Pages 95-110
  The present research with goal of survey the relationship between financial development and cost of equity in companies accepted in Tehran Stock exchange has been done. For this purpose, financial information of 118 companies that were selected through a systematic removal procedure during the period 2010 to 2015 was investigated. To measuring of financial development, stock market and banking development and for cost of equity Gordon Growth model has been used. In order to analyze the data and test the hypotheses, multivariate regression models with panel data were used. The results of the research indicate that there is a negative and significant relationship between development of the stock market and development of banking with cost of equity.
  Keywords: Cost of Equity, Financial Development, Stock Market Development, Banking Development
 • Hajieh Rajabi Farjad, Niloufar Mirsepasi * Pages 111-126
  The aim of this study is to investigating the impact of cultural dimension based on schein model on Herd behavior in investors' decisions. The present research is a survey study and The research method used in this study is descriptive and the aim of this study was applied.The population is about 4,000 investors brokerage at the Tehran Stock Exchange and The statistical samples consist of 351 who were selected randomly .The questionnaire is applied as the research tool based on the 5-point Likert scale. According to the studied reliability and validity of questionnaire, the questionnaire has acceptable reliability and content validity. The results showed that the different cultural dimension based on schein model has an impact on herd behavior in investors’ decisions.
  Keywords: herding behavior, cultural Factors based on schein model, investors’ decisions
 • Mohammad Nasr, S. Ali Nabavi Chashmi * Pages 127-142
  The purpose of this study was to test the capital asset pricing approach to some extent with the the use of derivatives is value. For the collect data for research using documentary techniques, the financial statements of a sample of 50 companies listed in the Tehran Stock Exchange during the years 2011-2016 were used. For the analyze the data, panel data techniques were used. The results show that, there is relationship between futures and option pricing of capital assets in companies listed in Tehran Stock Exchange. But a significant relationship between the option and value pricing some extent with the of capital assets in companies listed in Tehran Stock Exchange does not exist.
  Keywords: Capital Assets Pricing, Value Extent, Derivatives
 • Maryam Safarpoor, Roya Darabi *, Mohsen Hamidian Pages 143-164
  The purpose of this study is to investigate the effect of size of the company on the relationship between conventional returns, unconventional returns and heterogeneous investor beliefs.For calculate the size of a company from the natural logarithm of book value of assets, the unusual returns of the Fama and French Factor model, the conventional returns from the difference between fluctuations in stock returns and the volatility of unusual stock returns and nulligan beliefs by obtaining relative prices (model Below, 2008). 110 companies in the capital market of Iran during the period of 1385 to 1395 have been studied as a statistical society. To test the hypothesis , regression analysis has been used in combination data. The results of the study show that the conventional and unconventional returns of stock affect the heterogeneous investor’s beliefs and the effect of these two variables is greater on heterogeneous beliefs in large firms than in small firms. Thus, these components of stock return can affect investor confidence and challenge investment decisions.
  Keywords: Company size, conventional returns, unconventional returns, heterogeneous investor belief
 • Minoo Bakhsh Mohammadlou, Rahman Farnoosh * Pages 165-174
  We obtain the hedging strategy in a jump-diffusion market by minimizing the variance of the residual risk. We calculate the residual risk by two formulas: the Ito's formula and the jump-diffusion version of the Clark-Ocone formula. The results show that Malliavin calculus can generate the hedging strategy under weaker assumptions. Thus afterward we do not require to check the strong condition  on  and the condition  with bounded derivative is sufficient.
  Keywords: Jump diffusion market, Hedging strategy, Malliavin calculus, Clark-Ocone formula, Residual risk
 • Hossein Abdoh Tabrizi, Behrang Asadi Gharehjeloo * Pages 175-192
  The aim of this study is to consider the combination of market timing models with Fama - French three factor model to evaluate the performance of mutual funds in Iran capital market. To follow this purpose, a sample of 12 mutual funds for the years of 2011-2015 has been chosen. At first step, active management skills including market timing & security selection based on Treynor-Mazuy & Henriksson –Merton models for individual funds and then for all of the funds, using panel model, was applied. The results show that there is no statistically significant market timing ability and security selection among any of these cases. Although a Positive statistically significant size and book to market ratio effect, respectively, in one and three mutual funds is observed. As a result of panel model, there is a negative statistically significant size effect and security selection, a positive statistically significant beta and book to market ratio, and there is no market timing ability in both Treynor-Mazuy & Henriksson –Merton models. In contrast to traditional models, combined models show better results.
  Keywords: market-timing, security selection, combined models, mutual fund, Fama & French model
 • Gholamreza Zomorodian, Fraydoon Rahnamay Roodposhti, Maryam Borzabadi Farahani * Pages 193-208
  Studying and ranking the Exchange-Traded Funds have been vital issues, since these asset funds have been amongst the most popular financial means, which their significant emergence and growth may confirm undeniable success in the global market. On the other hand, the most part of studying and ranking these funds can be categorized based on the efficiency criteria. Accordingly, applying a new perspective, this paper would consider the funds ranking based on value at risk approach. In doing so, the funds have been considered who had been active in the period of the 2014-September to 2017- September. Findings of the research show the appropriate value at risk models based on GARCH approach. In addition, the ranking based on the loss function illustrates that Almas, Atlas and Asam Exchange-Traded Funds have had the lowest risk in this study.
  Keywords: Exchange-Traded Funds, stock exchange, value at risk, inverted variance model
 • Soodabeh Jafarzadeh *, Ahmadreza Ghasemi Pages 209-224

  Money laundering is any action for hiding or changing the form of incomes with criminal identity in a way that they are pretended to be legal. Financial, accounting and legal tools were used. In this process as means of changing nature, identity, form and illegal assessing. The main objective of this study is evaluating and prioritizing risk indicators of money laundering of customers of Refah Bank. Data were collected from managers and experts who were familiar with money laundering issue and its criteria. In order to data analysis BWM technique was used. The results of prioritizing of 12 research's criteria indicated that "The amount of the first deposit at the opening of an account" and "The use of non-public services" from "Bank account" cluster was located in first and second priority. According to these results and given the economic and social disadvantages of money laundering, the sensitivity to the matching and proportionality of the first amount of deposit at the opening of the account with the type of the customer business and his/her economic activity, as well as the willingness of the customer to use non-public services such as Telephone, swift and the Internet can be considered as a warning to the phenomenon of money laundering. At the end, some practical suggestions and strategies for managers and some suggestions for future research have been developed.

  Keywords: money loundering, Refah Bank, money laundering risk criteria, BWM
 • Ashban Hassani, Elnaz Entezar * Pages 225-248
  Current research; meanwhile investigation of relationship between market currency fluctuations and chemical product industries stock returns, study optimize investment portfolio consisting of selected industries. So; multivariate heterogeneous variance models (CDCC), were used in Variance-Covariance with variable-time condition for estimation daily data output and also stock-variable index was used for basic metals and chemical product industries share index daily data output estimation during 1387 Azar month to 1394 shahrivar month. Also, in order to study impulse response functions, selected shares to market currency rate shocks; Var model was applied. Then, investment portfolio optimization was done with minimization portfolio risk according to Markowitz portfolio theory. Optimal stock weights were specified during time. Results show significant relationship between exchange rate fluctuations and studied industries stock returns. Also stocks immediate and weak reactions to created shocks in exchange rate are strengths for most diverse and most optimal portfolio selection. In optimization results; more weight of investment portfolio during time relates to stocks which themselves output fluctuations have been declining over time.
  Keywords: Markowitz investment theory, Variable-time conditional Variance-Covariance matrix, MGARCH multivariate models
 • Ehsan Ghadrdan, Khosro Faghani Makrani, Samira Solgi * Pages 249-264
  The most important problem for investors, at the beginning stages of their works, is the way of assigning their investment to one or more different investment alternatives in such a way that with the least possible risk the maximum return become obtainable. In the economic literature this is known as the problem of portfolio selection. In present research, portfolio classic performance efficiency (Markowitz variance average model) was discussed in phase environment based on Kurtosis as target function. The research method Used in this study is post event semi empirical design. In this research, one discussed 195 monthly portfolios in 10 years (2007-2016) in companies accepted in Tehran stock exchange and risk and yield of portfolio was estimated in phase and classic environment. In another step, significant difference between risk and yield was predicated and the results showed that risk and yield have significant difference in phase environment based on kurtosis model.
  Keywords: Optimum Portfolio, Predicated Risk, Predicated Yield, Kurtosis Model, Classic Model
 • Hossein Ghazanfari, Seyed Hamid Khodadad Hosseini *, Asadolah Kord Naeij, Adel Azar Pages 265-284
  In many cases, Internal R&D cannot follow the changes in the organization’s turbulent environment with the sufficient pace. So the companies in such markets have to complete their internal R&D activities with external development strategies. Use of corporate venture capital as an external development strategy is growing among large Iranian companies. In this research, we are going to propose a classification model of factors affect the application of corporate venture capital strategy in Iranian companies.  Data has been gathered through interview to experts and Literature review. Then factors have been Identified based on a content analysis. The built model in an ISM approach has been analyzed in a MICMAC.
  Keywords: Corporate Venture Capital, Interpretive Structural Modeling, Environmental turbulence, Competitive pressure, External venturing
 • Hossein Amouzad Mahdiraji * Pages 285-316
  One of the most important problems in capital market is allocating financial resources in an optimal fashion. In an effective capital market, from an operational point of view, the capital is allocated for the best investment option. Therefore, in order to establish more output, making use of appropriate management tools is a step toward more effective market management of transactions. Regarding backgrounds of applying Artificial Neural Networks and Fuzzy Logic in stocks investment and financial prediction, applying them in selecting an appropriate portfolio can lead to desired results for investors. The major goal of the current research is to achieve an optimal investment portfolio in capital market by applying Artificial Neural Network and Fuzzy Logic. Accompanied by Markowitz Model, models were used which were created through Artificial Neural Network. In order to establish investment portfolio, some of those companies were selected which were active in Tehran stock exchange, and which have had positive efficiency from the year 1386 to 1395. In order to evaluate the suggested portfolios in different conditions, the output of different portfolios based on the monthly and yearly output of the member companies were compared and optimization of suggested portfolios using genetic algorithm were carried out. The study shows that using the Fuzzy models versus mentioned models would provide higher output for the investors.
  Keywords: portfolio, Investment Management, Markowitz Model, Artificial Neural Network, Fuzzy Logic, Genetic Algorithm
 • Amir Abbas Najafi *, Mojgan Aghaei Pages 317-338
  One of the main concerns of investors in financial market is reduction of risk and achieving desired return. One of the ways that reduce risk, is creating portfolio; but due to market changes, the optimal portfolio will not be stable and it is necessary to be control and rebalancing. Generally, investors in financial market are divided into two categories: real investors and legal investors. The volume of real investors' capital is little and is called small investors, too. Portfolio selection and rebalancing for small investors need attention to their criteria and limitations that are not considered in the classic financial models such as Markowitz’s model. These criteria are transaction cost, dividend, systematic risk and transaction units. In this study, a multi-objective and comprehensive model are provided that addresses the goals and limitations of small investors. For this purpose, the lexicographic goal programming is used and a mixed integer programming model is provided. Finally, the model is solved with actual data and the results are analyzed.
  Keywords: portfolio, rebalancing, small investors, lexicographic goal programming
 • Mohammad Amin Rahimzadeh, Seyed Babak Ebrahimi *, Reza Ramezanian Pages 339-354
  Investment in situations with multiple criteria, features and various types is very difficult. Because in this situation we should consider all criteria while that may be conflicted. Use the MCDM models will be helpful in the field of investment. In this study, we want to use the Vikor and Promethee methods by using the CANSLIM model criteria’s and the proposed criteria because of Similar to this research with Tehran stock exchange market. We select the top stocks and then create a portfolio using adjusted Markowitz model with taking into account the transaction costs. This study has been on Tehran stock exchange market with defined conditions, in years 1392 to 1394. The results show that mostly, the Promethee method has been more successful for the create portfolio and also in terms of the sharpe and treynor ratio this method compared to both Vikor method and market portfolio, the results have been more acceptable.
  Keywords: Multi-criteria decision making, Adjusted Markowitz, CANSLIM, Vikor, Promethee
 • Soghra Fasihi, Seyed Ali Hosseini *, Shahnaz Mashayekh Pages 355-372
  Firms need investment for their growth and development. According to efficiency contracts, management should choose efficient investment among different them. Previous research assess different factors relating to firm specification such as information quality and capital structure on investment efficiency, but there is a gap on effect of risk disclosure.so, the aim of this research is investigation of The investigation of risk disclosure on investment efficiency .according to theory and previous research expected that risk disclosure has significant effect on investment efficiency. For calculate of risk disclosure index we used manual content analysis and we categorize risks in four categories’ include financial, operational, regulation and strategies. After that, we used Miihkinen (2103) to calculate risk index. Also, we used Chen et al (2014) for   investment efficiency. Our sample includes 60 firms from 2009 to 2017. The result shows that risk disclosure has a significant and positive impact on investment efficiency that means when the risk disclosure increases as the investment efficiency increases.
  Keywords: investment efficiency, risk disclosure, asymmetric information
 • Davood Ghoreshi, Fraydoon Rahnamay Roodposhti * Pages 373-392

  A rapid grow and development has recently been witnessed in the Islamic Financial System in the world. Nowadays, not only the use of Islamic Finance Instruments is emphasized by the Islamic countries but such a trend is also adopted in other countries of the world. The present research has been conducted aimed at clarifying the factors affecting financing activities through assets securitization to the Agricultural Bank. The research method is descriptive from survey and correlation type and the research type is functional. The sample population of the research consists of Bank Keshavarzi's headquarters staff, 249 of whom have been selected by random sampling.The research data have been collected using researcher-made questionnaires.   The validity of the measuring tools has been studied according to Content Validity Ratio (CVR) and the results of the measuring model and the questionnaires reliability has been understood based on composite reliability. Structural Equation Modeling, supported by Smart PLS3, has been used for data analysis. The results of the research demonstrate that financial and banking health indices, securitization processes and the bank's financial structure can affect financing. Based on the index value, the general fitness of the model, calculated as 0.518, confirms the general model.

  Keywords: Financing, Securitization, Factors Affecting Finance through Assets Securitization
 • Rahman Doostian, Babak Jamshidi Navid *, Mehrdad Ghanbari, Abdol Majid Dehghan Pages 393-415
  The present study investigates the volatility of parallel markets of capital markets on stocks of Bourse's banks. In this study, the visibility of bank libraries has been measured separately from parallel markets of foreign exchange and gold, as well as the oil market as an influential independent market. In this regard, the method of Vector Auto Regression Model (VAR) and self-regression model is used to predict the heterogeneity of generalized multivariate variances (MGARCH). The data from the beginning of July 2012 to the end of September 2018 were collected and tested. The method of this research is based on the classification of research based on the method, nature and direction are descriptive, applied and post-event respectively, and are correlated in terms of type. The results of this study confirm the relationship between the impact of bourse banks on parallel markets of currency, gold and oil. Based on this, the main hypotheses of the research that the stock markets of stock exchanges are active in the capital market from parallel markets is maintained from two perspectives of return and risk. Finally, in this study, the estimated model, which relates to the daily returns of gold and foreign exchange markets on the returns of the total stock market index, has been conceptually and mathematically explained as the best estimator of the effects of cross-market contagion. Therefore, the results of testing the research hypotheses over the time period under study confirm that the contagion effects of contingent volatility of the yields of banks admitted to the stock market by the MGARCH model are predictable.
  Keywords: turbulence Contagion, multivariate garch, parallel markets