فهرست مطالب

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - سال شصت و دوم شماره 2 (پیاپی 163، خرداد و تیر 1398)
 • سال شصت و دوم شماره 2 (پیاپی 163، خرداد و تیر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نیلوفر میکاییلی، محمد علی قاسمی، سوسن سالاری، زهرا ساکنی* صفحات 1403-1419

  مقدمه تبعیت از درمان یکی از مهم ترین موضوع ها در زمینه بیماری های جسمی و روانی است که در ایران توجه کمی به آن شده است. بسیاری از بیماران پایبند درمان نیستند و دستورات پزشک را نادیده می گیرند که باعث مشکلات اقتصادی، جسمی و فرهنگی برای فرد، خانواده و جامعه می شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی ابعاد نظری و کاربردی تبعیت از درمان در نظام مراقبت سلامت بود. روش کار روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است. بدین نحو که  مقالات مرتبط با ادبیات نظری و پژوهشی مرتبط با پایبندی به درمان در پایگاه‎های اطلاعاتی Scholar Google ،Nursing index ،Elsevier،psychinfo  Proquest،Scopus و کتاب های موجود در این زمینه جست جو شد.  جستجوی مقالات در بازه زمانی از سال 1990 تا 2019 میلادی و با استفاده از کلید واژه های تبعیت از درمان و بیمار و نظریه و الگو به صورت ترکیبی انجام شد. نتایج نتایج پژوهش های مختلف نشان داد که عدم تبعیت از درمان در بسیاری از اختلالات می‎تواند صدمات جبران ناپذیری را وارد نماید. مدل رفتاری اندرسون و مدل عقل سلیم از مدل های موجود در حوزه تبعیت از درمان است که می‎توانند استفاده های درمانی و کاربردی داشته باشند. کودکان، سالمندان و بیماران با مشکلات روانشناختی از جمله گروه هایی هستند که  میزان تبعیت از درمان در میان آنها پایین است. نتیجه گیری بر اساس نتایج حاصل، پزشکان و متخصصان باید با بکارگیری و اجرای مدل های تبعیت از درمان به تقویت آن در بیماران کمک کنند، چرا که عدم توجه به این پدیده به خصوص در برخی از گروه‎ها با پیامدهای منفی فردی و اجتماعی بسیاری همراه خواهد بود.

  کلیدواژگان: بیمار، تبعیت، درمان
 • مرتضی معینیان، فاطمه مصفا، امیرهوشنگ محمدپور، سعید ناظم، آریانه صدرنبوی* صفحات 1420-1429
  مقدمه مطالعات قبلی ارتباط میان پلی مورفیسم ژن PPARα و بیماری های عروق کرونر (CAD)و آترواسکلروز به اثبات رسیده است و نشان داده شده که بیماری های عروق کرونر به طور مستقیم با میزان کلسیفیه شدن عروق کرونری (CAC) ارتباط دارد. با این حال، ارتباط میان پلی مورفیسم ژن PPARα  و CAC مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط احتمالی بین پلی مورفیسم ژن PPARα و CAC در بیماران عروق کرونر بود. روش کار 90 بیمار عروق کرونر و 90 نفر کنترل در این مطالعه ثبت نام کرده اند. آنژیوگرافی توموگرافی کامپیوتری  (CT)برای همه موارد انجام شد و CAC کرونری چپ (left coronary)، عروق اصلی چپ (left main coronary)، عروق راست (right coronary) و سرخ رگ های سیرکومفلکس (circumflex arteries) مورد بررسی قرار گرفت. پلی مورفیسم ژن PPARα توسط تکنیک PCR-RFLP مورد بررسی قرار گرفت و ارتباط احتمالی میان پلی مورفیسم PPARα و CAC در بیماران عروق کرونر و کنترل های سالم  مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تفاوت قابل توجهی بین فراوانی آلل ها (G,C) یا ژنوتیپ (GG,GC) میان دو گروه به ترتیب   (43/0=p؛ 9/28%=GC؛ vs 1/70 %=GG) ، (52/0=p ، 4/15 % =C .vs%6/84 =G) وجود نداشت. اختلاف معناداری بین ژنوتیپ یا فراوانی الل ها در بیماران یا کنترل های سالم با میزان کلسیفیه شدن عروق کرونر وجود نداشت (41/0=p). نتیجه گیری با توجه به نتایج این مطالعه، ارتباط معناداری میان فراوانی آلل ها و ژنوتیپ ها با میزان CAC در بیمارانCAD وجود نداشت.
  کلیدواژگان: میزان کلسیفیه شدن عروق کرونر (CAC)، بیماری عروق کرونر (CAD)، گیرنده فعال کننده تکثیر پروکسی زوم آلفا (PPARα)
 • الله یار عرب مومنی*، مهدی جاجی حیدری صفحات 1430-1439

  مقدمه تا کنون روش های درمانی متعددی برای درمان بیماری دیابت پیشنهاد شده است، اما این که کدام یک از این روش ها با توجه به شرایط بیمار، کارایی بیشتری دارد، هنوز به روشنی مشخص نشده است. لذا، هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر سه روش مصرف دارچین، تمرینات هوازی و ترکیب آنها بر گلوکز و انسولین ناشتای خون و مقاومت به انسولین مردان دیابتی نوع II بود. روش کار در این پژوهش که به صورت پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل انجام شد، 56 مرد دیابتی به طور تصادفی به 4 گروه مصرف دارچین (14 نفر)، تمرین هوازی (14 نفر)، ترکیبی (14 نفر) و کنترل (14 نفر) تقسیم شدند. گروه دارچین روزانه 6 کپسول 500 میلی گرمی دارچین به مدت 8 هفته مصرف کردند، گروه تمرین هوازی هفته ای 3 جلسه به مدت35 تا 45 دقیقه و با شدت60  تا 70% ضربان قلب بیشینه در 8 هفته تمرین کردند، و گروه ترکیبی به طور همزمان به تمرین هوازی و مصرف دارچین پرداختند. متغیرها در ابتدا و پس از 8 هفته مداخله اندازه گیری شد. مقایسه درون گروهی با آزمون t همبسته و مقایسه بین گروهی با تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) انجام شد. نتایج در هر سه گروه مداخله؛ گلوکز، انسولین ناشتای خون و مقاومت به انسولین در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری داشت (05/0>p). ولی در مقایسه بین گروهی تفاوت معناداری در کاهش گلوکز ناشتای خون و مقاومت به انسولین مشاهده نشد. نتیجه گیری مصرف دارچین، تمرین هوازی و روش ترکیبی می تواند روی کاهش گلوکز، سطح انسولین و مقاومت انسولینی اثرات مثبتی داشته باشد.

  کلیدواژگان: دارچین، تمرین هوازی، دیابت نوع دو، مقاومت به انسولین
 • یلدا روان شاد، زهرا کشانی، الهام امینی فر، سرور عطاران، انوش آذرفر، رحیم وکیلی، محمد قاسمی نور، محدثه گلسرخی، محمدرضا طاهری* صفحات 1440-1448

  مقدمه به کار گیری علم اقتصاد در برنامه ریزی برای هزینه‎های ارائه خدمات درمانی، جزء جدانشدنی سیاست‎های نظام سلامت است. به منظور اجراء یک برنامه اقتصادی صحیح، ارائه دهندگان و دریافت کنندگان این خدمات باید اطلاعات کافی درباره‎ی مولفه‎های اقتصادی در این زمینه داشته باشند. هدف ما از این مطالعه، بررسی سطح آگاهی دستیاران گروه کودکان از جنبه های اقتصادی درمان می‎باشد. روش کار مطالعه ی حاضر از نوع مقطعی می‎باشد و بر روی کلیه ی دستیاران گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بهار 1394 با پرسشنامه ای حاوی 19 سوال که روایی آن توسط اساتید گروه دانشگاه علوم پزشکی مشهد و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تایید شد، در حیطه اقتصاد درمان انجام گردید. نتایج در مورد درصد پرداخت بیمه برای خدمات بستری و سرپایی در هر حیطه درمانی حداکثر 10% پاسخ صحیح داشتند، همچنین 24% از این افراد در مورد هزینه شب تخت بخش عمومی و 2% آن ها مبلغ شب تخت بخش مراقبت ویژه را درست عنوان کردند. هیچ یک هزینه ی صحیح ایمونوگلوبین وریدی را نمی دانستند. 5% از هزینه ی صحیح یک نسخه ی شایع اطلاع داشتند. در سوالات هزینه ی خدمات، نمرات دستیاران محاسبه و از ضعیف تا عالی تقسیم بندی گردید که 93% ضعیف و 7% متوسط بودند.  براین اساس میانگین نمرات دستیاران بر حسب سال دستیاری اختلاف معنی داری نداشت(441/0=p) . نتیجه گیری این مطالعه نشان می‎دهد که اطلاعات دستیاران از هزینه‎های مراقبت از سلامت ناکافی است واین مساله ارتباطی با سنوات تحصیلی ندارد. بنابراین پیشنهاد می‎شود مداخلاتی جهت ارتقاء سطح اگاهی دستیاران انجام شود.

  کلیدواژگان: اقتصاد درمان، دستیار کودکان، مشهد، آگاهی
 • عزیزالله دهقان، مریم صادقیان، ابوبکر جعفرنژاد* صفحات 1449-1455
  مقدمه

  بروسلوز یکی از بیماری‎های عفونی مشترک بین انسان ودام است که همچنان در کشور ما یک معضل بهداشتی محسوب می‎شود. با توجه به این که شهرستان فسا جزء مناطق با شیوع بالا این بیماری می‎باشد، مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بروسلوز طی سال‎های 96-1388 انجام شد.

  روش کار

  پ‍ژوهش حاضر به صورت  مقطعی انجام شد. اطلاعات مربوط به بیماری بروسلوزیس از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فسا اخذ شد. داده‎ها ‎کد گذاری و جهت تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار SPSS  نسخه 22شدند. از شاخص‎های فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار جهت تجزیه و تحلیل داده‎ها ‎استفاده شد و نتایج در قالب جدول و نمودار ارایه شد.

  نتایج

  بیشترین فراوانی مربوط به سال 88 با 67 مورد (8/17%) وکمترین فراوانی  مربوط به سال96  با 25 مورد (6/6%) بود. از این میان  343مورد (2/91%)  بیماری جدید گزارش شد و بقیه شکست درمان و یا عود بیماری بودند. همه بیماران  ایرانی و بیشتر آن‎ها ‎ از گروه مردان بودند. میانگین سنی افراد مبتلا 31/8±15/34 سال بود. بیشترین شغل مرتبط با این بیماری دامداری وکشاورزی با فراوانی37%(139مورد) و پس از آن خانه داری با فراوانی9/26%(101مورد)بود. اغلب شرکت کنندگان ساکن روستا بودند.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه نشان داد که روند بروز بیماری کاهشی بوده است. ولی این بیماری هنوز یک مشکل بهداشتی در شهرستان است که نیازمند آموزش و همکاری بین بخشی برای کنترل بیماری می‎باشد.

  کلیدواژگان: تب مالت، اپیدمیولوژی، فسا
 • محبوبه امیدی نژاد، ژاسنت صلیبی*، هومن نامور صفحات 1456-1466
  مقدمه
  هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر مداخله نوروفیدبک بر میزان توجه و تمرکز، مشکلات رفتاری و سازگاری هیجانی- اجتماعی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ فزون جنبشی بود.
  روش کار
  طرح پژوهش شبه آزمایشی،در قالب پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری مورد مطالعه دراین پژوهش را، تمامی کودکان 6تا12ساله مبتلا به نارسایی توجه/فزون جنبشی و والدین آنها تشکیل دادند که در منطقه 2 شهر تهران  که جهت درمان و راهنمایی های لازم  در سال 2016- 2017 به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی مراجعه نمودند که نمونه ای به تعداد 40 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند و داوطلبانه  به شیوه گمارش تصادفی در دو گروه آزمایشی و گواه تخصیص داده شدند. تشخیص اختلال نارسایی توجه / فزون جنبشی با استفاده از فهرست بازبینی مصاحبه بالینی بر اساس راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی، ویرایش پنجم،2013و مصاحبه تشخیصی توسط روان پزشک انجام شد و همچنین از آزمون عملکرد پیوسته رزولد و همکاران (1956)، سازگاری دانش آموزان سینها و سینگ (1993) و سیاهه رفتارکودک آخنباخ در مرحله پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد.  آموزش نوروفیدبک به تعداد 20 نفر در طول 20جلسه و هر هفته سه جلسه در گروه آزمایشی انجام شد. برای این افراد در این پژوهش از محاسبات آمار توصیفی و استنباطی تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.
  نتایج
  یافته های بدست آمده نشان داد اثربخشی مداخله نوروفیدبک بر کاهش مشکلات کودکان ADHD در سه زمینه موثر بوده است (001/0>P).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این پژوهش نوروفیدبک یک روش درمانی مناسب در درمان مشکلات توجه و کاهش علائم نارسایی توجه/فزون جنبشی  در کودکان 6تا 12سالADHD است.
  کلیدواژگان: نوروفیدبک، توجه و تمرکز، سازگاری هیجانی اجتماعی، مشکلات رفتاری کودکان
 • مجید گنج بخش، محمد جواد نجف زاده، عبدالمجید فتی*، لیدا جراحی صفحات 1473-1480
  مقدمه

  اسپورهای قارچی هوا برد منابع آلودگی مهمی در اتاق عمل و بخش‎های مراقبت ویژه بیمارستان‎ها می‎باشند. هدف از این مطالعه، بررسی میزان و تنوع آلودگی‎های قارچی فرصت طلب در هوای اتاق‎های عمل عمل بیمارستان‎های مشهد بوده است.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی در13 بیمارستان مشهد که اجازه مطالعه را به گروه تحقیق دادند درسال‎های 97-1396 انجام شد. ازهوای تمام 104 اتاق عمل موجود در 13 بیمارستان به روش پلیت باز نمونه برداری به عمل آمد. پس از 7-10 روز کلنی‎های رشد کرده قارچ‎های رشته‎ای توسط روش‎های متداول و ملکولی تعیین توالی شناسایی شدند. در این مقاله با توجه به اهداف مجله دانشکده پزشکی بیشتر به جنبه‎های عمومی و بیمارستانی و  نتایج روش‎های متداول پرداخته شده است. نتایج مر بوط به آزمایشات ملکولی و تعیین توالی در مقاله دیگری ارائه خواهد شد. نتایج با استفاده از نرم افزار spss نسخه 16تجزیه و تحلیل شد .

  نتایج

  در این مطالعه کلنی‎های قارچی رشد کرده در 403 پلیت شمارش و شناسایی گردیدند. گونه‎های آسپرژیلوس و پنی سیلیوم، بیشترین میزان آلودگی و آلترناریا کمترین میزان آلودگی را در اتاق‎های عمل داشتند. آسپرژیلوس فلاووس شایع‎ترین گونه آسپرژیلوس در بین سایر قارچ‎ها بود. بیمارستان‎های شماره 3 و11 به ترتیب دارای بیشترین و کم ترین آلودگی قارچی بودند.

  نتیجه گیری

  آلودگی با قارچ‎های هوا برد در اتاق‎های عمل بیمارستان‎های مشهد وجود دارند که می‎تواند برای بیماران نقص ایمنی یک عامل خطر باشد آسپرژیلوس فلاووسگونه غالب در بین قارچ‎های فرصت طلب موجود در هوای اتاق‎های عمل می‎باشد. با توجه به اینکه اکثر قارچ‎ها با روش‎های ضد عفونی مقاوم هستند، تحقیق بیشتری برای یافتن روش مناسب جهت کم کردن بار آلودگی قارچی در هوای اتاق عمل توصیه می‎شود.

  کلیدواژگان: آلودگی قارچی، عفونت بیمارستانی، اتاق عمل، مشهد
 • سمیرا هادی، هادی مرادی*، مریم مقدسین، سید عبدالهادی دانشی، امین جهانبخشی صفحات 1474-1487
  مقدمه اختلال اضطراب، اختلالی جدی است که دیگر فرایندهای روان شناختی، ارتباطی، اجتماعی و هیجانی افراد را نیز با آسیب مواجه می سازد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف انطباق و بررسی روایی تجربه دوره کوتاه مدت آموزش کارکردهای اجرایی (STEP) در مبتلایان به اختلال اضطراب انجام گرفت. روش کار در این پژوهش از روش پژوهش موردمنفرد با طرح A-B استفاده شد. چهار فرد 23-19 سال بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. شرکت کنندگان پژوهش قبل از اجرای مداخله به پرسشنامه اضطراب حالت- صفت (اسپیلبرگر، 1970)، آزمون کارکردهای اجرایی ویسکانسین (ری نولدس و هارتون، 2008) و پرسشنامه تنظیم هیجانی (گروس و جان، 2003) به عنوان ابزارهای پژوهش پاسخ دادند. پس از اندازه گیری خط پایه، مداخله آموزشی کارکردهای اجرایی استپ (کانتور و همکاران، 2014) در قالب 12 جلسه با محتوای حل مسئله، تنظیم هیجان و توجه به چرخه ایجاد هیجان، اجرا و پس از آن مرحله پس آزمون اجرا شد. یافته های این پژوهش بر اساس تحلیل دیداری و شاخص های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج طی تحلیل دیداری نمودار داده ها، آموزش کارکردهای اجراییدر مورد هر چهار آزمودنی اثربخش بود. بدین صورت که این درمان توانسته منجر به کاهش اضطراب حالت-صفت و بهبود کارکردهای اجرایی و تنظیم هیجانی افراد مبتلا به اختلال اضطراب شود. نتیجه گیری   نتایج حاصل از پژوهش حاکی از احتمال سودمندی آموزش کارکردهای اجراییبر اضطراب حالت-صفت، تنظیم هیجانی و کارکردهای اجرایی افراد مبتلا به اختلال اضطراب بود که مبتنی بر این یافته، می توان از این مداخله در جهت کاهش اضطراب حالت-صفت و بهبود تنظیم هیجانی و کارکردهای اجرایی افراد مبتلا به اختلال اضطراب بهره برد.
  کلیدواژگان: آموزش کارکردهای اجرایی، اضطراب، تنظیم هیجانی
|
 • Nilufar Mikaili, Mohammad Ali Ghasemi, Sousan Salari, Zahra Sakeni * Pages 1403-1419
  Introduction

  Adherence to treatment is one of the most important issues in the field of physical and mental illnesses that have received little attention in Iran. Many patients do not adhere to treatment and ignore the doctor's instructions, which this is associated with economic, physical, and cultural problems for the individual, family, and community. The purpose of this study was to investigate the theoretical and practical dimensions of adherence to treatment in the health care system.

  Materials and Methods

  This is a descriptive-analytical study. Articles related to theoretical and research literature on adherence to treatment were searched in the databases of Scholar Google, Nursing index, Elsevier, Scopus, and also the related books. Articles were searched from 1990 to 2019 using the keywords of adherence to treatment and the patient, and theories and models were combined.

  Results

  The results of various studies showed that non-adherence to treatment in many disorders can cause irreparable damage. Anderson's behavioral model and common sense model are models of treatment adherence that can have therapeutic and practical uses. Children, the elderly, and patients with psychological problems are among the groups with low adherence to treatment.

  Conclusion

  Based on the results, physicians and specialists should help patients to improve their adherence to treatment by applying and adhering models in this context, as neglecting this phenomenon will have many negative individual and social consequences especially in some groups.

  Keywords: patient, Adherence, Treatment
 • Morteza Moeinian, Fateme Mosaffa, Amir Hooshang Mmohammadpour, Saeed Nazem, Ariane Sadr Nabavi * Pages 1420-1429
  Introduction
  In previous studies the association between PPARα gene polymorphism and coronary artery calcification (CAC) CAD and atherosclerosis have been demonstrated and, CAD has been shown to be a directly related to CAC. However, an association between PPARα gene polymorphism and CAC has not been studied in our population. The aim of this study was to evaluate a possible association between PPARα gene polymorphisms and  CAC  in CAD patients.
  Materials and Methods
  A total of Ninety CAD patients and 90 controls enrolled in this study. Computed tomography (CT) angiography was performed for all subjects and CAC was analyzed in the left coronary, left main coronary, right coronary and circumflex arteries. Polymorphism of PPARα was determined by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) and possible associations between PPARα polymorphism and coronary artery calcification in CAD patients and healthy controls were investigated.
  Results
  No significant differences in the allele frequencies (G, C) or genotypes (GG, GC) were found between the two groups (G = 84.6% vs. C = 15.4%; P = 0.52) and (GG = 70.1% vs. GC = 28.9%; P = 0.43), respectively. No significant differences were found between genotype or allele frequencies in patients or healthy control with different CAC (P = 0.41).
  Conclusion
  No significant association was found between allele – genotype frequencies in subjects with CAC.
  Keywords: coronary artery calcification (CAC), Coronary artery disease (CAD), peroxisome proliferator-activated receptors alpha (PPARα)
 • Allahyar Arabmomeni *, Mehdi Haji Hidari Pages 1430-1439
  Introduction

  Several treatments have been proposed for treating diabetes; however it is still unclear which one of these methods is more effective with regard to patient conditions. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of 8 weeks of aerobic exercise and concurrent (aerobic resistance) exercise on serum glucose, insulin and insulin resistance levels in Type 2 diabetic patients.

  Materials and Methods

  In this quasi-experimental study, which was performed as a pre-test, post-test with a control group, 56 type 2 diabetic men randomly assigned into Cinnamon  supplement (14 person) , aerobic exercise (14 person), supplement + exercise (14 person) and  control groups (14 person). The Cinnamon  supplement group received 6 capsule containing 500 mg powder of cinnamon for 8 weeks.  Training program for the aerobic group included 3 sessions with 35 – 45 minutes of running per week with 60 to70% maximal heart rate for 8 weeks and the concurrent group performed aerobic exercise and received cinnamon simultaneously. The variables were measured at baseline and after 8 weeks of intervention. Data were analyzed by t-test and ANOVA at significance level of p

  Results

  Fasting blood glucose, insulin and HOMA-IR were significantly decreases in three groups compared to control group (p<0.05), but no significant decreased were observed for these indexes between groups.

  Conclusion

  Cinnamon supplementation, aerobic exercise and concurrent methods, can have positive effects on fasting blood glucose, insulin and insulin resistance.

  Keywords: Cinnamon, aerobic exercise, Type 2 Diabetic, insulin resistance
 • Yalda Ravanshad, Zahra Keshani, Elham Aminifar, Sorour Attaran, Anoush Azarfar, Rahim Vakili, Mohammad Ghasemi Nour, Mohaddeseh Golsorkhi, Mohammadreza Taheri * Pages 1440-1448
  Introduction

  The use of economics in planning for the cost of health services is a part of the health system policies. Service providers and recipients should have sufficient information about the economic components in order to have an integral economic program. The aim of this study was to evaluate the pediatric residents knowledge about the economic components for patient treatment.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was conducted for the pediatric residents of Mashhad university of medical sciences in the spring of 2014 with a questionnaire containing 19 questions. The validity of questionnaire was measured by Cranach's alpha and the reliability by pediatrics professors.

  Results

  Overall 10% of the residents had correct knowledge about the percentage of insurance payment. About the cost of one night stay in the general wards, 24% and for ICU, 2% had the right information. None of them was familiar with the price of 10 grams of intravenous immunoglobulin, 5% of them had the right idea about the cost of a common prescription. Scores of residents were calculated and classified from weak to excellent.

  Conclusion

  This study showed that the residents information was insufficient about health care costs and it had no relation with the academic years.

  Keywords: health care economics, Pediatric Resident, Mashhad, Knowledge
 • Azizallah Dehghan, Maryam Sadeghian, Aboubakr Jafarnejad * Pages 1449-1455
  Introduction

  Brucellosis is a common infectious disease between humans and animals, which continues to be a health problem in our country. Considering that Fasa County is one of the high prevalence areas of this disease, the aim of this study was to investigate the epidemiologic status of brucellosis during the years 2009-2017.

  Materials and Methods

  This study was conducted as a cross-sectional study. Information about Brucellosis was obtained from the deputy health department of Fasa University of Medical Sciences. Data were encoded and analyzed by SPSS 22 software. Frequency, mean, and standard deviation were used to analyze the data and the results were presented in the form of a table and a chart.

  Results

  The highest frequency was in 2008 with 67 cases (17.8%) and the least frequent in 2016 with 25 cases (6.6%). Of these, 343 cases (91.2%) were newly diagnosed and the rest were defeat treatment or recurrence of the disease. All Iranian patients and most of them were from men. The mean age of the patients was 34.15 ± 8.31 years. Most of the jobs associated with the disease for livestock and agriculture with a frequency of 37 percent (139) and then Housekeeping with a frequency of 26.9 percent (101 cases). Most participants were from rural areas.

  Conclusion

  The results of the study showed that the incidence of the disease was reduced. But this disease is still a health problem in the city, which requires training and inter-departmental collaboration to control the disease.

  Keywords: health care economics, Pediatric Resident, Mashhad, Knowledge
 • Mahboobeh Omidinezhad, Jacenthe Salibi *, Hooman Namvar Pages 1456-1466
  Introduction
  The purpose of this study was to evaluate the effect of Intervention Neurofeedback on the Attention and Concentration, Behavioral Problems and Social-Emotional Adjustment of children with ADHD In 6-12 years age periods
  Subjects and
  Methods
  The research design was quasi-experimental with pre-test , post-test and control group. The statistical population of the study consisted of all 6-12 year-old children with ADHD and their parents who referred to counseling and psychological services in district 2 of Tehran for treatment and guidance in 2016-2017. A sample of 40 individuals was selected by purposeful and voluntary random sampling methods in two experimental and control groups. Diagnosis of attention deficit / hyperactivity disorder was performed using the Clinical Interview Review Checklist based on the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, 2013, and Diagnostic Interview by a Psychiatrist, also Roswell et al. and Singh (1993) and Achenbach's Child Behavior Checklist were used in the pre-test and post-test stages. Neurofeedback training was performed for 20 subjects during 20 sessions and three sessions per week in experimental group. Descriptive and inferential statistics were used for analysis of covariance in SPSS software.
  Results
  The Results Showed Effectiveness Intervention Neurofeedback on the dependent variable of attention and concentration, Behavioral Problems and Social-Emotional Adjustment of children with ADHD In 6-12 years age periods experimental group was more than control group.
  Conclusion
  It can be concluded that Neurofeedback of ADHD children, had a significant effect on improving the performance of experimental subjects
  Keywords: Neurofeedback, Attention, Concentration, Social - Emotional Adjustment, Children's Behavioral Problems
 • Majid Gangbakhsh, Mohammad Javad Najafzadeh, Abdolmajid Fata *, Lida Jarahi Pages 1473-1480
  Introduction

  Airborne fungal spores are the important source of infection inside operation rooms of hospitals and intensive care units. The aim of this study was to identify airborne fungi in operation rooms of hospitals in Mashhad. 

  Materials and Methods

  This study performed in 13 hospitals in Mashhad during 2017-18. Samples obtained from 104 operation rooms using open plate method for culture. Fungi identified using conventional and molecular methods. The data analyzed by SPSS 16. This paper discuss about the results of conventional methods, only.

  Results

  From 104 operation rooms, 403 specimens were collected. Aspergillus spp. and Penicillium spp., were the most common isolated fungi. Among the studied hospitals, No: 3 and 11 had the most and the least contaminated operation rooms respectively.

  Conclusion

  Airborne fungi are present in operation rooms of hospitals in Mashhad, which could be a risk for immunosuppressed patients. A. flavus is the dominant airborne species.

  Keywords: Airborne fungi, Aspergillus. operation room, Mashhad
 • Samira Hadi, Hadi Moradi *, Maryam Moghaddasin, Seyyed Abdol Hadi Daneshi, Amin Jahanbakhshi Pages 1474-1487
  Introduction
  Anxiety disorder is a serious disorder which damages other psychological, communicative, social and emotional processes of the people too. Through investigating short-term training of executive function (step) in the people with anxiety disorder, Therefore the present study was conducted to adapt and investigate the validity of experiencing short-term training of executive functions (step) in the people suffering from anxiety disorder. Materials &
  Methods
  A single-subject with A-B design was used in the present study. Four 19-13 year-old people were selected according to purposive sampling method. The participants of the study responded to the questionnaire of state-trait anxiety, Wisconsin’s executive functions test and emotional regulation questionnaire as the research instruments before administering intervention. After measuring the base line, the intervention of step’s training executive functions (Cantor, et.al., 2014) was administered in 12 sessions with the content of problem-solving, emotion regulation and attending to the cycle of emotion creation and then the posttest was administered. The findings of the present study were analyzed based on visual analysis and the indexes of descriptive statistics.
  Results
  During visual analysis of data graph, training executive functions was effective on four subjects in a way that this treatment was able to lead to the decrease of state-trait anxiety and the improvement of executive functions and emotional regulation of the people with anxiety disorder.
  Conclusion
  The results of the study implied the profitability of training executive functions on the state-trait anxiety, emotional regulation and executive functions of the people with anxiety disorder that according to these findings, this intervention can be employed to decrease state-trait anxiety and improve emotional regulation and executive functions of the people with anxiety disorder.
  Keywords: Training executive functions, Anxiety, Emotional regulation