فهرست مطالب

فصلنامه راهبرد دفاعی
پیاپی 65 (بهار 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/01/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ناصر شهلایی، عباس منتظری، حسین میرزایی *، کمیل مه جوری صفحات 1-48

  ورود یا عدم ورود نیروهای مسلح در حوزه های اقتصادی و سنجش میزان موفقیت این نیروها یکی از مباحث روز مدیریت کلان کشور است. در مطالعه حاضر با ارائه دلایل موافقان و مخالفان ورود نیروهای مسلح به حوزه اقتصاد، طرح مسئله شده و سپس با ارزیابی الگو های مختلف تصمیم گیری سبد کسب و کار اقتصادی، الگوی نهایی برای اقتصادی بودن یا نبودن فعالیت بنگاه های اقتصادی نیروهای مسلح ارائه گردیده است. این نوشته باهدف ارائه الگوی مناسب برای ارزیابی فعالیت بنگاه های اقتصادی نیروهای مسلح کشور صورت پذیرفته است. در راستای گردآوری اطلاعات موردنیاز، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. با توجه به رایزنی های انجام شده، تعداد 100 پرسشنامه از اعضای در دسترس جامعه گرد آوری شد. در راستای تجزیه وتحلیل اطلاعات گرد آوری شده از روش های تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون فریدمن و روش تحلیل سلسله مراتبی AHP و نرم افزار SPSS 22 استفاده شد. بعد از استخراج الگو، روش آزمون T تک نمونه ای برای سنجش درستی الگو مورداستفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که 24 درصد از شرکت های موجود در سازمان موردمطالعه مجاز به ادامه فعالیت می باشند. بقیه شرکت ها باید منحل شده (56 درصد)، و یا جهت ادامه فعالیت، مجوز های لازم را از نهادهای صاحب صلاحیت دریافت نمایند (20درصد). چهار عامل به عنوان مهم ترین عوامل اثرگذار بر عدم موفقیت کامل نیروهای نظامی در فعالیت بنگاه های اقتصادی شناخته شدند که عبارتنداز: 1. وجود برخی سامانه های نامناسب در انتخاب مدیران (هیئت مدیره و مدیرعامل)؛ 2. وجود برخی شتاب زدگی ها در انتخاب برخی از حوزه های فعالیت؛ 3. تسری برخی از قوانین نظامی به حوزه اقتصادی و 4. ارزیابی و پایش عملکرد ناکافی برخی از مدیران عامل.

  کلیدواژگان: سازمان های نیروهای مسلح، فعالیت بنگاه های اقتصادی، الگوی ارزیابی فعالیت بنگاه های اقتصادی، چالش های فعالیت بنگاه های اقتصادی نیروهای مسلح
 • حسین خان زادی، محمدرضا طالعی پور* صفحات 49-82

  پیش از استقرار نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایران در سواحل مکران، این نیرو نقش هایی را که ویژه نیروی دریایی آب های ساحلی بود را بر عهده داشت؛ اما پس از استقرار در سواحل مکران، محیط جدیدی (در هر دو حوزه داخلی و خارجی) پیش روی نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایران قرار گرفت. به گونه ای که فرصت ها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف در محیط جدید تغییر یافته و نقش هایی که این نیرو پیش تر برعهده داشت، نیازهای محیط جدید را تامین نمی کرد؛ بنابراین پژوهشگران بر آن شدند تا با انجام پژوهشی، الگوی مناسب توسعه نقش های نیروی دریایی راهبردی ارتش ج.ا.ایران را تدوین نمایند. در این پژوهش که با بهره گیری از روش موردی و زمینه ای انجام شد، گرد آوری داده ها با استفاده از روش‎های کتابخانه‎ای و میدانی انجام و در ابتدا خروجی ابزارهای مطالعه منابع، مصاحبه و مشاهده، منجر به تعیین الگوی مفهومی اولیه توسعه نقش های نیروی دریایی شد. در گام بعدی ابعاد، مولفه ها و شاخص های انتخاب شده برای توسعه نقش های نیروی دریایی در قالب پرسشنامه میان خبرگان منتخب از جامعه نمونه توزیع و پس از استانداردشدن پرسشنامه، پرسشنامه استاندارد در جامعه نمونه به تعداد 80 نفر توزیع و داده های به دست آمده با استفاده از ابزارهای کمی و کیفی و بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS، KMO و بارتلت مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و تعداد 4 مولفه برای توسعه نقش های نیروی دریایی در سواحل مکران و دریاهای مجاور آن با عنوان نقش های نظامی، انتظامی (پلیسی)، دیپلماتیک (سیاسی) و بشردوستانه و مردم یاری انتخاب شد. همچنین برای هر مولفه نیز شاخص هایی معین شده که مجموعه مولفه ها و شاخص ها، الگوی توسعه نقش های نیروی دریایی را به دست داده است.

  کلیدواژگان: الگو، توسعه، نقش های نیروی دریایی، نیروی دریایی راهبردی
 • داود آقامحمدی صفحات 83-110

  هدف این تحقیق، شناسایی و ارزیابی مخاطره های (ریسک های) حاصل از عدم اجرای راهبردهای منابع انسانی در یکی از سازمان های نظامی و اولویت بندی این راهبردها بر اساس روش تجزیه وتحلیل شکست می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی با رویکرد آمیخته و حرکت از کیفی به کمی است. برای گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. به این ترتیب که ابتدا از راه مطالعه مبانی نظری و مصاحبه با مدیران ارشد و همچنین با استفاده از ساختار شکست مخاطره، مخاطره های مرتبط با هر راهبرد تعیین شده اند. سپس بر اساس شاخص های استخراج شده از مصاحبه، پرسشنامه تهیه و تدوین شد و پس از تایید روایی و پایایی آن، پرسشنامه بین 60 نفر از متخصصان و خبرگان توزیع شد. تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. سپس این کاربرگ ها در یک جلسه گروهی میان مدیران ارشد سازمان توزیع و عدد اولویت هر مخاطره مشخص گردید. درپایان، مخاطره ناشی از عدم اجرای راهبردهای منابع انسانی سازمان با استفاده از عدد اولویت مخاطره اولویت بندی شدند. طبق نتایج به دست آمده از داده های پرسشنامه، در میان 54 مخاطره شناسایی شده، 28 مخاطره به عنوان مهم ترین مخاطره ها برای ارزیابی در کاربرگ تجزیه وتحلیل شکست و آثار آن مبنای کار قرار گرفت.

  کلیدواژگان: راهبرد، منابع انسانی، مخاطره، ارزیابی، تجزیه وتحلیل شکست و آثار آن
 • حسن کاویانی*، حسین ابراهیمی، بیژن ساعدی صفحات 111-139
  یکی از چالش های مهم در حوزه امنیتی کشور، فعالیت گروهک های تروریستی در استان سیستان و بلوچستان می باشد. در این تحقیق به منظور به کارگیری تدابیر مناسب در برخورد با تهدیدهای آتی این گروهک ها، به دنبال پاسخ به این سوال می باشیم که «سناریوهای احتمالی گروهک های تروریستی در استان سیستان و بلوچستان در بازه زمانی 1407-1397 کدام ها هستند؟» در تحقیق حاضر با استفاده از دیدگاه های 15 نفر از خبرگان دانشگاهی، مدیران سیاسی و فرماندهان نظامی و به روش دلفی، سناریوهای احتمالی استخراج و سپس این سناریوها با استفاده از روش های آماری اولویت بندی گردیدند. بر اساس نتایج تحقیق، افزایش کمی و کیفی اقدام های خرابکارانه، تقویت و نهادینه سازی اندیشه سلفی گری و دامن زدن به اختلاف های مذهبی، گسترش فعالیت ها در حوزه های سیاسی و حقوق بشری، نفوذ در بین نمایندگان مجلس، شورای شهر و معتمدین محلی، محتمل ترین سناریوهای گروهک های تروریستی در استان سیستان و بلوچستان می باشند. در ادامه بر اساس یافته های تحقیق پیشنهادهایی در قالب اقدام های سخت (نظامی) و اقدام های نرم (سیاسی، فرهنگی و دیپلماتیک) ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، سناریو، تروریسم، گروهک های تروریستی استان سیستان و بلوچستان
 • فتح الله کلانتری*، مهدی رسولی صفحات 141-166
  عوامل ژئوپلیتیکی شامل کلیه عواملی است که در چارچوب جغرافیا، سیاست و قدرت بر راهبرد دفاعی ج.ا.ایران اثرگذار باشند، این عوامل شبیه ابعاد قدرت ملی بوده و در انتخاب نوع راهبرد دفاعی نقش مهمی دارند. بنابراین عوامل ژئوپلیتیکی دیکته کرده و سپس راهبرد دفاعی بر مبنای آن تدوین می گردد. در این مقاله عوامل ژئوپلیتیکی دارای 8 بعد می باشد: طبیعی، انسانی، اقتصادی، سیاسی داخلی و سیاسی خارجی، نظامی، فرهنگی و علم و فناوری. این پژوهش به روش زمینه ای- موردی با رویکرد کمی انجام گردیده و از نوع توسعه ای - کاربردی می باشد، روش گردآوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه ای بوده و جامعه آماری 85 نفر، که با استفاده از روش های تحلیل خبرگی، تحلیل شده است. هدف تحقیق دستیابی به نقش عوامل ژئوپلیتیکی بر راهبرد دفاعی ج.ا.ایران می باشد. نتایج تحقیق حکایت از 51 مولفه ژئوپلیتیکی است، (8 مولفه طبیعی، 5 مولفه انسانی، 7 مولفه اقتصادی، 5 مولفه سیاست داخلی،4 مولفه سیاست خارجی،12 مولفه نظامی، 5 مولفه فرهنگی و 5 مولفه علمی- فناوری) تعداد 12 مولفه آن هم زمان دارای دو نقش هستند، یعنی درمجموع عوامل ژئوپلیتیکی ج.ا.ایران داری 51 مولفه و 63 نقش می باشند. درمجموع این 63 نقش شامل: 34 قوت،10 ضعف، 13 فرصت و 6 تهدید می باشند. پس از محاسبه، تعیین موقعیت راهبردی مشخص گردید که ج.ا.ایران در حوزه عوامل ژئوپلیتیکی در موقعیت تهاجمی خفیف قرار دارد.
  کلیدواژگان: قدرت ملی، ژئوپلیتیک، راهبرد دفاعی، ج، ا، ایران
 • سیدجلال دهقانی، محمد فتحعلی* صفحات 167-195

  ترکیه به عنوان یکی از بازیگران اثرگذار در منطقه غرب آسیا، ابتدا با راهبرد «مشکلات صفر با همسایگان» کوشید بازی برد- برد را اعمال کند؛ اما با عقب نشینی از این سیاست، به نقش آفرینی در تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا پرداخت. در این پژوهش هدف ها و مطلوبیت های سیاسی امنیتی ترکیه در سیاست خارجی مورد بررسی قرارگرفته است. این پژوهش برمبنای تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا به بررسی نقش این کشور از دید پیامدهای مترتب بر «توازن قدرت در منطقه غرب آسیا»، می پردازد. در این تحقیق از روش آمیخته کیفی و کمی استفاده گردیده است. فرضیه مقاله این است که محور اصلی موضع گیری های ترکیه در خصوص تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا، مبتنی بر اصول حاکم بر نظریه واقع گرایی است. توجه به هدف ها و مطلوبیت های ترکیه در قبال تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا از آن جهت اهمیت دارد که سیاست های ترکیه در این تحولات بر محیط نزدیک ج.ا.ایران (عراق) و محیط دور آن (سوریه، مصر، تونس و لیبی) اثرگذار بوده و از این رهگذر می تواند منافع و امنیت ملی ج.ا.ایران را متاثر از خود کند. یافته های تحقیق نشان می دهد، ترکیه تحولات را فرصتی ارزشمند برای پیشبرد هدف ها و مطلوبیت های سیاسی و امنیتی حزب عدالت و توسعه تلقی و درنتیجه رویکرد فرصت طلبانه در قبال آن به کار گرفت که در قبال هر کشور به گونه ای تبلور یافته است.

  کلیدواژگان: مطلوبیت های سیاسی - امنیتی، ترکیه، تحولات غرب آسیا و شمال آفریقا، بیداری اسلامی
|
 • Naser Shahlayi, Abbas Montazeri, Komeil Mahjouri, Hossein Mirzaei * Pages 1-48

  The presence or absence of armed forces in the economic fields and measuring the success of these forces is one of the topmost management issues of the country. In the present study, by presenting the arguments for and against the introduction of the armed forces into the field of economics, the problem has been presented and then by evaluating different models of economic portfolio decision making, the final model for cost effectiveness or lack of it regarding the activity of the economic firms of the armed forces has been deployed. This paper aims to provide a suitable model for evaluating the activities of the firms of the armed forces of the country. The convenience sampling method was used to collect the required data. The data collection instrument was questionnaire. Based on the discussions, 100 questionnaires were collected from available community members. In order to analyze the collected data, exploratory factor analysis, Friedman test, and AHP hierarchical analysis methods and SPSS 22 software were used. After the extraction of model, one-sample T-test method was used for model validation. The results showed that 24% of the companies in the case under study are allowed to continue their operation. The rest of the companies must be liquidated (56%), or have to obtain the required authorizations from the relevant sources (20%) to continue operating. Four factors were identified as significant factors affecting some of the complete failure of military forces in the activities of firms: a) Presence of some inappropriate systems for selecting managers (board of directors and CEO), b) presence of precipitance in selecting some areas of activity, c) extension of some military laws into the economic field, and d) assessing and monitoring of insufficient performance of some CEOs.

  Keywords: Armed forces organizations, economic firms' activity, evaluation model of economic firms' activity, challenges of economic firms' activity of the armed forces
 • Hossein Khanzadi, Mohammad Reza Taleipour * Pages 49-82

  Prior to the deployment of Nedaja on the Makran coast, it had roles assigned to the coastal navy. But after deploying on the Makran coast, a new environment (in both domestic and foreign arena) was introduced to the I.R. of Iran navy forces. Therefore, opportunities, threats, strengths and weaknesses changed into a new environment, and the roles that NEDAJA played before did not meet the needs of the new environment. Thus, the researchers sought to develop a proper model for the development of the strategic roles of the I.R. of Iran Navy by conducting research. In this research, using a case study method, data collection was done using library and field methods, and initially outputs of resource study, interview and observation outputs led to determination of basic conceptual model of developing roles of Navy Forces. In the next step, the selected dimensions, components and indices for developing Navy roles were distributed among a sample of experts selected from the sample population. After normalizing the questionnaire, the standard questionnaire was distributed to a sample population of 80 individuals. Using qualitative and quantitative analysis tools and descriptive and inferential statistics and SPSS, KMO and Bartlett software, the collected data were analyzed. Four elements for developing roles of navy force on Macron coasts and its adjacent seas were selected under titles of military roles, police roles, diplomatic (political) roles and humanitarian roles. Also, for each component, indicators have been identified that the set of components and indices has provided the model for the development of Navy force roles.

  Keywords: Model, development, roles of navy force, strategic navy force
 • Davoud Aghamohammadi Pages 83-110

  The aim of this research was to identify and evaluate the risks (hazards) of not implementing human resources strategies in one of the military organizations and to prioritize them based on the failure mode and effect analysis. This research was a descriptive-analytical applied study with a mixed approach and the movement was from qualitative to quantitative end. Library and field methods have been used to collect data. First, by studying the theoretical foundations and interviewing senior executives and also by using risk failure structure, the risks associated with each strategy are determined. Then based on the extracted indices from the interview, a questionnaire was prepared and after proving its validity and reliability, the questionnaire was distributed among 60 specialists and experts. The collected data were analyzed at two levels of descriptive and inferential statistics. These worksheets were then distributed to a group of senior executives during a group meeting and the priority number of each risk was identified. Finally, the risk due to non-implementation of human resources strategies of the organization was prioritized using risk priority number. According to the results of the questionnaire data among 54 identified hazards, 28 risks were identified as the most important risk regarding evaluation in the failure analysis worksheet and its effects were considered as the basis of the work.

  Keywords: Strategy, Human Resources, risk, evaluation, failure mode, effect analysis
 • Hassan Kaviani *, Hossein Ebrahimi, Bijan Saedi Pages 111-139
  One of the major challenges regarding the security of our country is the operation of terrorist groups in Sistan &Baluchistan province. In this paper, in order to take appropriate measures to deal with the future threats of these groups, we seek to answer this question: "What are the possible scenarios of terrorist groups in Sistan & Baluchestan province in the period 2018-2028? In the present study, through consideration of theories and perspectives of 15 academic experts, political leaders and military commanders and Delphi method these possible scenarios were extracted and then they were prioritized using statistical methods. Based on the results of the research, the quantitative and qualitative increase of subversive actions, reinforcing and institutionalizing Salafist thinking and fomenting religious differences, expanding activities in both political and human rights areas, influencing members of parliament, city councils and local trustees are the most likely scenarios of terrorists groups in Sistan & Baluchistan province. Finally, based on the findings of this research, suggestions are presented in the form of military (hard) and soft (political, cultural and diplomatic) measures.
  Keywords: Future studies_scenario_terrorism_Sistan & Baluchestan province terrorist groups
 • Fath Allah Kalantari *, Mehdi Rasouli Pages 141-166
  Geopolitical factors comprise all factors that influence the defense strategy of I.R. of Iran in terms of geography, politics and power. These factors are similar to the dimensions of national power and play a significant role in selecting the type of defense strategy. Therefore, geopolitical factors dictate and then a defense strategy is formulated based on it. In this paper geopolitical factors have eight dimensions: Natural, human, economic, domestic and foreign policies, military, cultural, and technological. This research is a case-field study with a quantitative approach and is of developmental-applied nature. Data collection was done using field and library methods and the statistical population included 85 individuals, using expertise analytical methods. The aim of this paper is to explore the role of geopolitical factors regarding I.R. of Iran's defense strategy. The results show 51 geopolitical components (8 natural, 5 human, 7 economic, 5 domestic policy, 4 foreign policy, 12 military, 5 cultural, and 5 scientific-technological factors). 12 factors have two roles simultaneously, i.e. the geopolitical factors of Iran have 51 components and 63 roles. In total, these 63 roles include: 34 strengths, 10 weaknesses, 13 opportunities, and 6 threats. After calculating the strategic positioning, it became clear that I.R. of Iran is in a mild offensive position regarding the field of geopolitical factors.
  Keywords: National power, geopolitics, defense strategy, I.R. of Iran
 • Mohammad Fathali *, Seyed Jalal Dehghani Pages 167-195

  Turkey, as one of the actors in the West Asian region, first attempted to present a win-win game with the strategy of "zero problems with its neighbors". But, by ignoring this policy, it subsequently played a leading role in the development of West Asia and North Africa. In this study, the goals and desires of Turkey's security policy in foreign policy are examined. In the light of the above developments, this research examines the role of this country in terms of its effects on the "balance of power in the West Asian region". In this study, a qualitative and quantitative mixed method was used. The main hypothesis of the paper is that the main axis of Turkey's stances on developments in West Asia and North Africa is based on the principles of realist theory. Taking into account Turkey's goals and desires regarding developments in West Asia and North Africa, it is important that Turkish policies and movements affect developments in and near the Islamic Republic of Iran (Iraq) and its surroundings (Syria, Egypt, Tunisia and Libya) and through this passage can affect our national interests and national security. According to the research findings, Turkey viewed these developments as a valuable opportunity to advance the political and security goals and objectives of the AKP and, as a result, took an opportunistic approach towards it that has somehow become crystallized in every country. On this basis, it is hoped that the findings of this study, in addition to helping to understand Turkey's policies towards these developments, will provide the required information and data for our country's policy making towards Turkey and developments.

  Keywords: Political-security desires, Turkey, developments in West Asia, North Africa, Islamic Awakening