فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سمانه صادقی *، غلام رضا سلیمانی، آمنه خدیور صفحات 1-22

  هزینه یابی بر مبنای فعالیت از زمان معرفی شدن تا کنون توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. لیکن عملا مشکلات اجرایی در پیاده سازی این نظام هزینه یابی وجود دارد که باعث می شود علیرغم برتری محاسباتی هزینه یابی بر مبنای فعالیت نسبت به هزینه یابی سنتی، سازمان ها و شرکت ها همچنان علاقمند به استفاده از این روش هزینه یابی نباشند. در پژوهش حاضر مشکلات اجرایی که عملا در پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت وجود دارد، بررسی گردیده و برای حل مسئله تخمین رابطه هزینه- فعالیت (CER) و همچنین کاهش هزینه های انجام زمان سنجی در سازمان ها از رویکرد شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه شعب بانک مسکن می باشد که با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های چند لایه (CI- DEA) و بر اساس مشابهت عملکرد در سال 1395 خوشه بندی گردیده و 450 شعبه به عنوان نمونه انتخاب گردید و برای آموزش و آزمون مدل شبکه های عصبی استفاده شده است. ویژگی متمایزکننده این الگو نسبت به سایر الگوها در نظر گرفتن رابطه بین هزینه- فعالیت بصورت غیرخطی است. معماری خاص شبکه پیشنهادی باعث می شود تا علاوه بر پیش بینی هزینه فعالیت، مقدار سهم محرک منبعی (زمان) که به عنوان محرک تسهیم هزینه به فعالیت در مدل اجرایی مرسوم، استفاده می شود نیز از مدل قابل استخراج باشد. نتایج RMSE و MAE مدل معرفی شده نشان داد که مدل ارائه شده قابلیت تخمین رابطه هزینه- فعالیت را دارا می باشد.

  کلیدواژگان: هزینه یابی بر مبنای فعالیت، تابع هزینه- فعالیت، شبکه های عصبی
 • فروزان کمری، علی رضا سارنج*، رضا تهرانی، میثم شهبازی صفحات 23-45

  آربیتراژ آماری، استراتژی رایج سرمایه گذاری در بازارهای ناکاراست که نسبت به بازار خنثی بوده و بدون نیاز به سرمایه اولیه از هر دو جهت بازار کسب سود می کند. این تحقیق برآن است تا ضمن طراحی مدل های مناسب برای آربیتراژ آماری سهام با استفاده از الگوریتم شبکه های عصبی عمیق، جنگل های تصادفی، درخت با شیب تقویت شده و ترکیب ساده این مدل ها، به تحلیل و بررسی بازده و ریسک مدل های طراحی شده بپردازد. بدین منظور از اطلاعات همه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران از 1385 تا 1396 برای ایجاد سیگنال های معاملاتی استفاده شده است. طراحی مدل های تحقیق و کدنویسی های مربوطه و همچنین آزمون فرضیات تحقیق که با t-test مورد تحلیل قرار گرفته در نرم افزار R انجام شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که بیشترین مقدار بازده 24/4 درصد در هر روز برای k=5 است (بدون هزینه معاملات) که متعلق به مدل ترکیبی ساده (ENS) است. همچنین کمترین میزان ارزش در معرض ریسک (45/4%-) و کمترین مقدار ریزش مورد انتظار(5/57%-) برای k=20 متعلق به مدل شبکه عصبی عمیق(DNN) و بالاترین مقدار نسبت بازده به انحراف معیار 1/072 است که متعلق به مدل RAF به ازاءk=20 می باشد. علاوه برآن نتایج تحقیق نشان می دهند بازده های اخیر سهم قدرت پیش بینی کنندگی بالاتری در مقایسه با بازده های قبل تر دارند.

  کلیدواژگان: آربیتراژ آماری، یادگیری عمیق، جنگل های تصادفی، درخت های با شیب تقویت شده، یادگیری ترکیبی
 • محسن دری، میثم جعفری اسکندری*، سید کمال چهارسوقی صفحات 47-73
  یکی از موضوعاتی که کمتر در ادبیات زنجیره تامین مورد توجه قرار می گیرد مدل های کمی برای همکاری خریدار و تامین کننده در زنجیره است. هماهنگ سازی سفارش دهی و آماده سازی در یک زنجیره تامین مستلزم اتخاذ تصمیمات بر مبنای مدل های ریاضی است. رشد روزافزون رقابت و توجه به هماهنگی و همکاری در مدیریت زنجیره تامین موجب گردیده است که این زمینه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله سعی می شود روابط خریدار و تامین کننده را با رویکرد نظریه بازی ها تحت دو سناریو (بدون همکاری و با همکاری) مورد بررسی قرار گیرد. در بازی های بدون همکاری درحالتی که خریدار از قدرت بیشتری برخوردار باشد، به عنوان رهبر (استکلبرگ خریدار) و در حالت دوم تامین کننده به عنوان رهبر در نظر گرفته می شود (استکلبرگ تامین کننده). آنالیز عددی، مقایسه بین سناریوها و تحلیل حساسیت مدل، اثر تغییر پارامترها بر هزینه ها و درآمد را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، سفارش دهی، آماده سازی، بازی استکلبرگ، بازی با همکاری
 • امیررضا آیت اللهی*، ابوالفضل کزازی، پیام حنفی زاده، محمد علی خاتمی صفحات 75-95

  در دنیای واقعی در هر مساله تصمیم گیری ذی نفعان آن مساله از اهمیت ویژه ای برخوردارند،چه بسا مساله ای که ابتدا تعریف مساله مورد ابهام می باشد و ذی نفعان مساله حتی در مرحله تعریف هم دچار تضاد و اختلاف می باشند.موضوع ذی نفعان با تفکرات متفاوت و بعضا ناموافق،در تحقیق در عملیات سنتی(سخت) مورد توجه قرار نگرفته و بایستی برای ساختاردهی این مسائل از رویکردهای نوین تحقیق در عملیات که به مقوله ناهم نوایی ذی نفعان توجه ویژه دارند(پارادایم های رهایی بخش/انتقادی و پست مدرن)استفاده نمود.چنانچه ماهیت مساله پیچده باشد انتخاب رویکرد مناسب از بین رویکردهای فوق اهمیت ویژه ای می یابد.تحقیق حاضر پس از معرفی انواع حالت های ذی نفعان مساله،ضمن معرفی مفهوم پارادایم در تحقیق در عملیات و معرفی روش شناسی های مربوطه،مدل انتخاب پارادایم و روش شناسی حل مسائل را در چارچوب سیستم روش شناسی سیستم ها تشریح می نماید که برای مسائل پیچیده با ذی نفعان اجبارگرا،پارادایم پست مدرن را پیشنهاد می نماید.در ادامه پس از بررسی مبانی پست مدرن،مروری اجمالی بر تفکر پست مدرن در تحقیق در عملیات نموده و با معرفی مبانی تحقیق در عملیات پست مدرن و روش شناسی مرتبط با آن،نحوه کار بر اساس آن را تشریح می نماید.

  کلیدواژگان: تحقیق در عملیات پست مدرن، پارادایم، ذی نفع
 • بیژن نهاوندی*، پویان شاه حسینی، محمد عصاریان صفحات 97-125

  با توجه به اهمیت روزافزون بهبود مدل های کسب و کار، یک رویکرد نظام مند برای تدوین مدل کسب و کار جدید با توجه به استراتژی سازمان ارائه شده است. در این رویکرد حل مسئله، ابتدا عناصر مختلف کسب و کار با تحلیل مورفولوژی عمومی و مرور ادبیات گسترده در زمینه چارچوب های مدل کسب و کار شناسایی شدند. با توجه به اهمیت بیشتر موضوع در صنعت تلکام، در ادامه همگام با مراحل تحلیل مورفولوژی، نحوه چگونگی تدوین عناصر به صورت مجزا پیشنهاد شد و با ترکیب آن ها مدل های کسب و کار به دست آمد. در نهایت چندین گزینه پیشنهادی توسط ابزارهای تصمیم گیری چند معیاره، با توجه به استراتژی سازمان ارزیابی و اولویت بندی شدند. با مرور ادبیات و جمع بندی مطالب مربوط به چارچوب های مدل کسب و کار، عناصر جامع تشکیل دهنده مدل کسب و کار مشخص شدند. همچنین طی یک رویکرد نظام مند، توالی و چگونگی تدوین مجزای این عناصر، ترکیب و دستیابی به مدل کسب و کار برتر با توجه به استراتژی سازمان مشخص شد. در راستای نشان دادن کاربرد رویکرد پیشنهادی، این رویکرد در شرکت شاتل به کار گرفته شد، که به دنبال آن هفت مدل پیشنهادی و در بین آن ها گزینه برتر مشخص شد. ایجاد تناسب بین مراحل تحلیل مورفولوژی عمومی و مسئله تدوین مدل کسب و کار، تحت چارچوب معرفی شده، باعث کاهش پیچیدگی های تدوین مدل کسب و کار شد. استراتژی سازمان در بخش تدوین عناصر و همچنین در ارزیابی و اولویت بندی مدل های کسب و کار پیشنهادی مورد توجه قرار گرفت.

  کلیدواژگان: استراتژی، تحلیل مورفولوژی، تدوین مدل کسب و کار جدید، تئوری سیستم های خاکستری، تصمیم گیری چند معیاره
 • محدثه نادرشاهی، اعظم دخت صفی، رضا توکلی * صفحات 127-153

  بکارگیری شبکه های عصبی در تخمین و توصیف ساختار ارجحیت های تصمیم گیرنده، در حل مسائل تصمیم گیری چندهدفه در سال های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. شبکه عصبی تصمیم رویکردی نوین برای تخمین تابع مطوبیت تصمیم گیرنده در مسایل چندهدفه است. توسعه و بهبود روش های آموزش این نوع از شبکه ها، یافتن راه حل مرجح در مسایل چندهدفه، به خصوص مسایل با ابعاد بزرگ را تسهیل می نماید. در این مقاله، به منظور غلبه بر مشکلات روش های آموزشی مبتنی بر گرادیان و با هدف افزایش کارآیی شبکه عصبی تصمیم روش آموزشی آن توسعه داده شده است و از الگوریتم ژنتیک برای آموزش این شبکه عصبی استفاده می شود. برای تنظیم پارامترهای شبکه عصبی تابع هزینه بهبود یافته ای پیشنهادی می شود و بر اساس این تابع هزینه پارامترهای شبکه عصبی بهینه سازی می شوند. رویکرد پیشنهادی در حل چندین مثال کاربردی بکارگرفته شده است که نتایج نشان می دهند که رویکرد پیشنهادی روشی کارآ به منظور تخمین تابع مطلوبیت -به خصوص غیرخطی- در حل مسائل تصمیم گیری چندهدفه می باشد. همچنین رویکرد پیشنهادی در تخمین توابع مطلوبیت مسائل چندهدفه گسسته نیز قابلیت بکارگیری دارد.

  کلیدواژگان: مسائل تصمیم گیری چندهدفه، تابع مطلوبیت، آموزش شبکه عصبی تصمیم، الگوریتم ژنتیک
 • عادل آذر، حسن عرب * صفحات 155-180

  امروزه ، اجرای بانکداری شرکتی بعنوان یکی از شیوه های نوین بانکداری ، در راستای تحقق اهداف تعالی سازمانی ،ضرورتی انکارناپذیری محسوب میشود و عواید حاصل ازاجرای صحیح آن در افزایش سود اوری بانکهااثرگذار خواهد بود. پژوهش حاضر بانکداری شرکتی رابه منظور بازنگری عمیق و ریشه ای، با رویکردسیستم های ابتکاری انتقادی، بررسی و کنکاش کرده وبا استفاده از این رویکرد ،ادراک و بازتاب نظرهای (پنهان)ذینفعان در قالب دوازده پرسش مرزی و در دو حالت "وضع موجود" و حالت "باید "باشد اکتشاف می نماید. در این مقاله، ما از تفکر انتقادی سیستم و مفاهیم نقد مرزی و درگیری های ساختاری مداوم استفاده می کنیم تا بتوانیم یک تحلیل انتقادی از یک مطالعه موردی در مورد بانکداری شرکتی در بانک ملت بپردازیم. بر این اساس، پیشنهاد می کنیم که رویکرد CSH دارای اثربخشی نظری و عملی برای بهبود عملکرد بانکداری شرکتی می باشد. نتایج این پژوهش ،پیشنهادهایی برخاسته از اکتشاف و درک قضاوت مرزی (قضاوتهای اولیه درباره سیستم) و نگاه کلی درباره آن، به منظور بازطراحی و اجرای تغییرات کلیدی در بانکداری شرکتی بانک ملت را فراهم می کند.

  کلیدواژگان: بانکداری شرکتی، سیستم های ابتکاری انتقادی(CSH)، قضاوت های مرزی، حالت است، حالت باید
 • لعیا الفت، مهدی اسماعیلی* صفحات 181-203
  این تحقیق در شرکت ساپکو که مدیریت زنجیره تامین گروه صنعتی ایران‏خودرو را بر عهده دارد انجام شده است و از روش ترکیبیDEMATEL-ANP برای تعیین میزان اهمیت شاخص‏های ارزیابی شرکت‏های ارائه دهنده خدمات لجستیکی طرف سوم، رتبه‏بندی و انتخاب آنها برای برونسپاری استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش که با بررسی15 معیار لجستیکی و براساس نظرات خبرگان حوزه لجستیک بدست آمده است نشان دهنده این است که وزن معیارهای چون تجربه در صنعت مشابه، توقف خط مشتری، قیمت، انعطاف پذیری، نسبت تحویل‏های معیوب و زمان انتظار تحویل از دیگر معیار ها بیشتر و معیارهای چون زمان انتظار بازگشت، دوره گردش موجودی و پایداری زیست محیطی از اهمیت کمتری نسبت به سایر شاخص ها برخوردار هستند همچنین با استفاده از روش ترکیبی ANP- PROMETHEE سه شرکت ارائه کننده خدمات لجستیکی ارزیابی شدند که نتایج نشان دهنده عملکرد بهتر شرکت شماره 3 نسبت به سایر شرکت ها است در ضمن روشی برای ارزیابی عملکردی شرکت های خدمات لجستیکی در طول دوره همکاری براساس شاخص های قابل اندازه گیری توسط مشتری ارائه شده است.
  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین، ارائه کنندگان خدمات لجستیکی، برونسپاری، مدیریت عملکرد، تصمیم گیری چندمعیاره
|
 • Samaneh Sadeghi *, Gholamreza Soleimany, Ameneh Khadivar Pages 1-22

  Activity-based costing since it's introduction has attracted so much attention. There are, however, practical problems in implementing this costing system, which, in spite of the computational superiority of activity-based costing compared to traditional costing, organizations and companies are still not interested in using this costing method. In the present study, implementation problems that are practically related to implementation of activity-based costing have been investigated and artificial neural networks have been used to solve the problem of estimating the cost-activity relationship (CER) as well as reducing the costs of doing timing in organizations. The statistical population of the research is all branches of Maskan Bank which has been clustered using CI-DEA Data Envelopment Analysis (CI-DEA) and based on performance similarity in 1395. 450 branches were selected as samples and used to train and test the model of neural networks. The distinctive feature of this pattern is to consider non-linear relationship between cost-activity and other patterns. The proposed architecture of network makes it possible, in addition to the cost-of-activity forecast, to be extrapolated from the model, the amount of cost-driven input (time) used as a cost-sharing actuator to the activity in the conventional executive model. The results of the RMSE and MAE models showed that the proposed model has the capability to estimate the cost-activity relationship.

  Keywords: activity-based costing, cost-activity function, multilevel data envelope analysis, Neural Networks
 • Foroozan Kamari, Alireza Saranj *, Reza Tehrani, Meisam Shahbazi Pages 23-45

  Statistical arbitrage is a common investing strategy in inefficient markets which is market neutral and profits from both sides of the market without the need for initial capital. This research aims at designing suitable models for stock statistical arbitrage using deep neural network, random forest, gradient-boosted trees and equal-weighted ensemble of these methods whilst analyzes the returns and risks of the designed models. For this purpose, the information of all listed companies in Tehran Stock Exchange from 1385 until 1396 has been used to generate trading signals. The design of the research models and required coding also the testing of the research hypotheses which is analyzed by t-test were performed in R software. The research findings show that the highest daily return is 4.24% for k = 5 (prior transaction costs) which is for the simple equal-weighted ensemble (ENS). Also deep neural network (DNN) has the lowest value at risk (- 4.45%) and the lowest expected shortfall (- 5.57%) for k = 20. The highest value of the return to standard deviation ratio is 1.072 which belongs to the RAF model for k = 20. Moreover, research results show that recent returns have higher predictive power than previous returns.

  Keywords: Statistical arbitrage, Deep Learning, Random forests, gradient-boosted trees, Ensemble Learning
 • Mohsen Dori, Meisam Jafari *, Kamal Chaharsoghi Pages 47-73
  Supply chain management is a systematic analysis and logical decision-making system among the various functions of an organization, which results in cost effective in the flow of resources, raw materials, information, and liquidity. One of the few issues that are being considered is quantitative models for the buyer and supplier cooperation. In this paper, we try to formulate the buyer-supplier relationship with the game theory approach in two models non-cooperative and cooperative. In non-cooperative games, when the buyer has more power, he is considered to be the leader (Buyer Stackelberg) and in the second place the supplier is considered as the leader (supplier Stackelberg). The numerical analysis of the comparison between the existing models and the sensitivity analysis of the model shows the effect of the change of parameters on the cost and income. In non-cooperative games, when the buyer has more power, he is considered to be the leader (Buyer Stackelberg) and in the second place the supplier is considered as the leader (supplier Stackelberg). The numerical analysis of the comparison between the existing models and the sensitivity analysis of the model shows the effect of the change of parameters on the cost and income.
  Keywords: supply chain, Ordering, setup, Stackelberg game, cooperative game
 • Amirreza Ayatollahi *, Aboalfazl Kazazi, Payam Hanafizadeh, Mohammad Ali Khatami Pages 75-95

  In the real world, in every problem, decision making of stakeholder of that problem is very important. Sometimes, at first, the definition of the problem is ambiguous, and the stakeholders of the problem, even at the stage of definition, are in conflict. The subject of stakeholders with different thoughts and sometimes incompatible thoughts has not been considered in traditional operational research (hard) and to structure these problems, it is necessary to use the new approaches to operational research that address the disparate categories of stakeholders (emancipating / critical and postmodern paradigms). If the nature of the problem is complex, choosing an appropriate approach among the above mentioned approaches is of particular importance. In the present study, after introducing various state of stakeholders, bring together the concept of paradigm in operational research and introducing relevant methodologies, describes the paradigm selection model and problem-solving methodology in the framework of the SOSM which proposes a postmodern paradigm for complex problems with coercive stakeholder. After reviewing the postmodern basics, a brief overview of postmodern thinking in the operational research is presented and after introducing the basics of postmodern operational research and its corresponding methodology, describes how it works based on that.

  Keywords: Postmodern Operational Research, paradigm, stakeholder
 • Bijan Nahavandi *, Pooyan Shahhosseini, Mohammad Asarian Pages 97-125

  Pointing out the ever increasing importance and necessity of improving business models, a systematic approach has been proposed to develop a new business model according to the organization strategy. In this problem solving approach, various business elements were first identified by using morphological analysis and also a broad literature review on the business model frameworks. According to the more importance of the subject in Telecom industry, in the following, along with morphological analysis steps, possible options for each element were suggested and eventually, business models were achieved by synthesis them. Finally, several suggested business models were evaluated and prioritized according to organization strategy by multi criteria decision making tools. By literature review and summarizing the contents of the business model frameworks, the comprehensive elements of the business model were identified. Also, in a systematic approach, the sequence and the manner of separate development of these elements, synthesis and achieving to the superior business model according to the organization strategy has been determined. In order to illustrate the application of proposed approach, it’s been used to develop a business model in Shatel Company, and in the following seven proposed models and among them the preferred options have been identified. Creating appropriateness between the steps of general morphological analysis and the issue of developing a business model under the proposed framework reduced the complexity of business model development. The strategy of the organization was considered in the component development section as well as in the evaluation and prioritization of proposed business models.

  Keywords: Strategy, Morphological analysis, New business model development, Theory of grey systems, multi criteria decision making
 • Mohadeseh Nadershahi, Reza Tavakkoli *, Azam Dokht Safi Pages 127-153

  The application of neural networks in estimating and describing the structure of decision makers' priorities has been very much considered in solving multi-objective decision problems in recent years. The neural network is a new approach to estimate the decision-making function of a multi-objective problem. Developing and improving the teaching methods of these types of networks facilitate to find the preferred solution in multi-dimensional issues, especially large-scale issues. In this paper, the educational method is developed to increase the efficiency of a neural network. In addition, a genetic algorithm is used to train this neural network. Furthermore, an improved cost function is proposed to adjust the parameters of the neural network and based on this function the cost parameters of the neural network are optimized. The efficiency of the proposed method is shown in solving several practical examples, including linear/nonlinear and discrete/continuous optimization problems. The efficiency of the proposed method is shown in solving several practical examples, including linear/nonlinear and discrete/continuous optimization problems.

  Keywords: Multi-objective Decision Making, Utility Function, Neural Network Training, genetic algorithm
 • Adel Azar, Hasan Arab* Pages 155-180

  Nowadays, the implementation of corporate banking as one of the new methods of banking in order to realize the goals of organizational excellence is an indispensable necessity and the proceeds from its proper implementation will increase the profitability of banks. The present research investigates and analyzes the corporate banking for a deep and radical overview, with the approach of critical innovative systems. Using this approach, the perception and reflection of the (hidden) stakeholders' views in the form of twelve border questions and in two state of the" Is "state and state "must". In this paper, we will use the critical thinking system and the concepts of border critique and ongoing structural conflicts in order to provide a critical analysis of a case study on corporate banking in Mellat Bank. Accordingly, we propose that the CSH approach has theoretical and practical effectiveness in improving corporate banking performance. The results of the study provide suggestions for the discovery and understanding of Boundary Critiques (initial Critiques about the system) and a general look at it in order to redesign and implement key changes in the banking system of the Mellat Bank.

  Keywords: Corporate Banking, Critical Systems Heuristics, Boundary Critiques, Is State, Must State
 • Laya Olfat, Mahdi Esmaeili * Pages 181-203
  The research was conducted at SAPCO, which manages the Iran Khodro Industrial Group (IKCO) supply chain, and uses the DEMATEL-ANP combination to determine the importance of third-party logistics services evaluation, ranking and selection and used for outsourcing. The results of the study, which were obtained by examining 15 logistic criteria and based on the views of experts in the field of logistics, show that the weight of criteria such as experience in the same industry, customer line stops, price, flexibility, defective delivery ratio and on time delivery is important than other criteria, and criteria such as waiting time for return, inventory turnover and environmental sustainability are less important than other indicators. Also, using the ANP-PROMETHEE combination, three logistic services companies were evaluated. The results show the company's No 3 performance is better than other companies. There is also present a way to assess the performance of logistics services companies during the cooperation period based on measurable indicators by the customer.
  Keywords: Supply Chain Management, Logistics Services Providers, Outsourcing, Performance Management, multi-criteria decision making