فهرست مطالب

پژوهش های رهبری آموزشی - پیاپی 14 (زمستان 1396)

نشریه پژوهش های رهبری آموزشی
پیاپی 14 (زمستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1398/09/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهرا قربانی، علی اکبر امین بیدختی*، سکینه جعفری صفحات 1-23

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رابطه مدیر و کارکنان با عملکرد سازمانی با میانجی گری اعتماد و همکاری درون سازمانی کارکنان دانشگاه سمنان می باشد. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارمندان دانشگاه سمنان (550نفر) در سال تحصیلی 97-1396 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 150 نفر به عنوان نمونه پژوهش (90 نفر مرد و 60 نفر زن) انتخاب شدند. همه کارمندان نمونه پژوهش مقیاس های رابطه مدیر با کارکنان، اعتماد درون سازمانی، همکاری درون سازمانی و عملکرد سازمانی را تکمیل کردند. یافته ها نشان داد که: بین رابطه مدیر با کارکنان اعتماد درون سازمانی، همکاری درون سازمانی با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. رابطه مدیر با کارکنان بر بهبود عملکرد سازمانی اثر مستقیم و معناداری دارد؛ همچنین رابطه مدیر با کارکنان با میانجی گری اعتماد درون سازمانی بر بهبود عملکرد سازمانی اثر غیرمستقیم و معناداری دارد. رابطه مدیر با کارکنان با میانجی گری همکاری درون سازمانی اثر غیرمستقیم و معناداری بر بهبود عملکرد سازمانی ایفا می کند.

  کلیدواژگان: رابطه مدیر با کارکنان، اعتماد درون سازمانی، همکاری، عملکردسازمانی
 • جواد ایمانی*، مهدی باقری، پریوش جعفری، نادر قلی قورچیان صفحات 25-61

  نارضایتی از عملکرد نظام آموزشی در پاسخگویی به نیازهای روزافزون جامعه امروز و قابلیت های ضعیف خروجی های آن در دستیابی به هدف های از پیش تعیین شده، آموزش وپرورش امروز را با چالش های جدی مواجه کرده است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی مولفه ها و شاخص های اثربخشی مدارس متوسطه دوم استان هرمزگان برای ارائه مدل در راستای بهبود سیستم آموزشی مدارس انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، با رویکرد کمی-کیفی (آمیخته) انجام گرفته ‎است. جامعه آماری شامل افراد خبره در حوزه اثربخشی مدارس بود که در بخش کمی شامل تمامی مدیران، دبیران و هنرآموزان مدارس در استان هرمزگان در سال تحصیلی 1396-1397 (6800=N) بود. همچنین در بخش کیفی نیز حجم جامعه با اشباع نظری 10 نفر برآورد شد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 364 نفر برآورد شده و برای انتخاب نمونه نیز از نمونه گیری طبقه ای استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسش نامه محقق ساخته بر مبنای مقیاس پنج گزینه ای بود. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ و روایی آن از نظر صوری و محتوایی از طریق چند نفر از خبرگان به تایید رسید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج به دست آمده به شناسایی 16 مولفه و 65 شاخص منجر شد که نامگذاری آنها بر اساس مبانی نظری شکل گرفت.

  کلیدواژگان: اثربخشی، مدارس، آموزش و پرورش، استان هرمزگان
 • سوسن بهرامی، رضا جعفری هرندی* صفحات 63-84

  امروزه نیروی انسانی منبع راهبردی سازمان بوده و یک سازمان دارای نظام ارزشی است و هر یک از نیروهای انسانی سازمان نیز دارای نظام ارزشی منحصربه فرد خود می باشد، تناسب سازمانی به باورهای ذهنی افراد در مورد میزان هماهنگی ارزشهای شخصی با فرهنگ سازمانی اشاره دارد. هدف مقاله حاضر تعیین رابطه چندگانه بین ارزشهای فردی با تناسب فرد- سازمان در دانشگاه است. تحقیق حاضر از نوع پژوهش توصیفی، همبستگی چندمتغیره بود. جامعه آماری شامل اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده های دانشگاه قم و روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی بود. ابزار تحقیق، پرسشنامه های استاندارد بودند که روایی و پایایی آنها محاسبه گردید. نتایج نشان داد که میانگین نمرات ارزشهای فردی اعضای هیات علمی از حد متوسط بالاتر و در کارکنان در حد متوسط بود، میانگین نمرات تناسب فرد- سازمان اعضای هیات علمی در حد متوسط و در کارکنان از حد متوسط پایینتر بود. از طرفی بین نمرات مولفه های ارزشهای فردی(قدرت، موفقیت، خیرخواهی، استقلال، جهان گرایی، همنوایی، لذت طلبی، برانگیختگی، سنت و امنیت) و تناسب فرد -سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود داشت و نیز بین چهار سبک ارزشی و تناسب فرد - سازمان رابطه چندگانه مثبت و معناداری وجود داشت.

  کلیدواژگان: ارزش های فردی، تناسب فرد - سازمان، اعضای هیات علمی، کارکنان، دانشگاه
 • ربابه نجفلو، نقی کمالی*، محمد مجتبی زاده صفحات 85-105

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سلامت روان و ارتباطات اثربخش سازمانی با بهره وری از دیدگاه مدیران مقطع ابتدایی بود. تحقیق از نظر روش گردآوری داده ‏‏ها، توصیفی و از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیق، همبستگی بود. جامعه آماری، مدیران مقطع ابتدایی ناحیه یک و دو شهر زنجان در سال تحصیلی 1397-1396به تعداد 420 نفر بود. بر این اساس، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه-ای، نمونه ی به حجم 201 نفر انتخاب شد، که 102 نفر زن و 99 نفر مرد بود. ابزار جمع‏آوری داده ها، پرسش امه سلامت روان گلدبرگ و هیلر (1979)، پرسش نامه ارتباطات اثربخش سوسمان و کرینوس (1979) و پرسش نامه بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت (1980) بوده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون و روش رگرسیون؛ و با استفاده از نرم‏افزار spss نسخه 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که بین سلامت روان، ارتباطات اثر بخش سازمانی و بهره وری مدیران رابطه وجود دارد. همچنین، سلامت روان و ارتباطات اثر بخش توان پیش‏بینی بهره وری مدیران از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی را دارد.

  کلیدواژگان: سلامت روان، ارتباطات اثربخش، بهره وری، مدارس ابتدایی
 • شهرام مهرآور گیگلو*، علی رشیدی، تقی اکبری صفحات 107-125

  هدف از پژوهش حاضر بررسی نگرش،دانش زیست محیطی و مولفه های پایداری در دانشگاه بود. پژوهش حاضر از لحاظ روش در حوزه تحقیقات کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات در پژوهشهای توصیفی- پیمایشی قرار می گیرد.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشکده مدیریت پردیس فاربی دانشگاه تهران می باشد.که از بین آنها تعداد 200 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها نیز از سه پرسش نامه، پرسش نامه محقق ساخته دانشگاه پایدار ملکی(1393) باضریب پایایی 89/0 وپرسش نامه دانش زیست محیطی هی و همکاران(2011) با ضریب پایایی 87/0 و مقیاس nep با ضریب پایایی 85/0 بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد که در بخش استنباطی از آزمون فریدمن، همبستگی، تی تک نمونه ای استفاده شد.نتایج تجزیه و تحلیل ها نشان داد که دانشجویان در بعد نگرش محیط زیست با میانگین (55/3) در وضعیت نسبتا مطلوب قرار دارند و همچنین در بعد دانش محیط زیست نیز با میانگین(09/4) در وضعیت مطلوب قرارداشتند.علاوه براین نتیجه اولویت بندی عوامل دانش و نگرش محیط زیست معنادار بوده و در نهایت نتیجه بررسی همبستگی نشان داد که، رابطه بین ابعاد دانشگاه پایدار و دانش و نگرش نسبت به محیط زیست مثبت و معنادار می باشد و از بین عوامل دانشگاه پایدار آموزش و پژوهش پایدار بیشتر میزان همبستگی را با نگرش محیط زیست داشتند همچنین از بین این ابعاد بیشترین میزان همبستگی را با دانش محیط زیست مدیریت محیط زیست و خدمات پایدار دارا بودند.

  کلیدواژگان: دانش محیط زیست، نگرش محیط زیست، دانشگاه پایدار، توسعه پایدار
 • ژیلا عطاپور*، محمد حسنی، حسن قلاوندی صفحات 127-156

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و سرمایه اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی در میان دبیران دوره دوم متوسطه شهرستان مشگین شهر انجام شد. این تحقیق در زمره ی تحقیقات همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه دبیران دوره دوم متوسطه شهرستان مشگین شهر که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تدریس اند تشکیل می دهد. مطابق با جدول مورگان 225 نفر از آنان به صورت تصادفی طبقه ای (122 نفر مرد- 103 نفر زن) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات پژوهش حاضر از پرسش نامه استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در آمار توصیفی تحقیق به بررسی متغیرهای تحقیق از قبیل میانگین، انحراف معیار، واریانس و متغیرهای جمعیت شناختی از قبیل جنسیت، سن، وضعیت تحصیلات و سابقه خدمت پرداخته شد. پس از آن در آمار استنباطی، به منظور بررسی روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی و به منظور بررسی فرضیات تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری روش الگویابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار PLS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بین مولفه های اخلاق حرفه ای و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین بین مولفه های سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت وجود دارد. در پایان پیشنهادهایی برای کارهای آتی ارائه گردیده است.

  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، سرمایه اجتماعی، رفتار شهروندی سازمانی، الگو یابی معادلات ساختاری
|
 • zahra ghorbani, Aliakbar Aminbiedokhti *, sakineh jafari Pages 1-23

  The goal of present study is the role of relationship manager and employees in improvement organizational performance by mediating intra-organizational trust and collaboration of employees of Semnan University. Present study is a practical research on the basis of purpose and is a type of descriptive-correlative researches on the basis of data collection method. Statistical population of the study included all the employees of Semnan University (550 people) in the academic year 20017-18 that 150 people (90 men and 60 women) were selected using stratified random sampling method. All the employees of study sample completed the scales of manager and employee's relation, intra-organizational trust, intra-organizational collaboration and organizational performance. The findings showed that: there is a positive and significant relationship between manager and employee's relation, intra-organizational trust, intra-organizational collaboration with improvement organizational performance. Manager and employees relation has a direct and significant effect on improvement organizational performance. Manager and employees relation with the mediation of intra-organizational trust also has an indirect and significant effect on improvement organizational performance. Manager and employees relation with the mediation of intra-organizational collaboration has an indirect and significant effect on improvement organizational performance.

  Keywords: manager, employee's relation, intra-organizational trust, Collaboration, Organizational Performance
 • javad imani *, Mehdi Bagheri, parivash jafari, nader gholi ghourchian Pages 25-61

  The dissatisfaction from the educational system’s performance to answer the increasing needs of the today society and the weak caoabilities of its outputs to achive the pre determind objectives, have confronted the todey’s education with serious challenges. accordingly, the present study was aimed to Study of the Components and Indicators of Effectiveness of Secondary Schools in Hormozgan Province in order to provide a model for improving the educational system in schools. the purpose of this research is applied and in terms of information gathering method, a quantitative-qualitative approach has been taken. the statistical population includes experts in the field of school effectiveness which in part of quantitative research, included all school principals, teachers and students in Hormozgan province during the academic year of 2017-18 (N=6800), also In the qualitative section, the statistical population was estimated with a theoretical saturation of 10 people. the sample size was estimated to be 364 by Cochran formula. A stratified sampling was used to select the sample. The data collection tool was a researcher-made questionnaire based on the 5-item scale. Reliability of the questionnaire through Cronbach's alpha and Validity of the questionnaire in terms of form and content were confirmed through several experts. To analyze the data, exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were used. The results obtained to identify 16 components and 65 indicators, whose naming was based on theoretical foundations.

  Keywords: Effectiveness, Schools, Education, Hormozgan Province
 • Susan Bahrami, Reza Jafariharandi * Pages 63-84

  Today, human resources is the strategic source of the organization and an organization has a value system and each of the human resources of the organization also has its own unique value system, organizational proportions refer to people's mental beliefs about the degree of coordination of personal values with organizational culture. The aim of this paper is to determine the multiple relationship between individual values and person–organization fit, faculty members and staff of college faculties. The present study was a descriptive research, multivariate correlation. The statistical population of the research was the total faculty members and staff of the Qom University and stratified random sampling method. The research instruments were standard questionnaires that their validity and reliability were calculated. The results showed that the mean scores of individual values among faculty members were higher than average and in the staff was moderate, the score of person-organization fit between faculty members was moderate and in the staff was lower than average.There is a positive and significant relationship between components of individual values (power, success, benevolence, independence, universalism, conformity, pleasure, arousal, tradition and security) and person–organization fit, there is significant multiple relationship between 4 value styles and person–organization fit.

  Keywords: Individual Values, Person–Organization Fi, t faculty members, staff, university
 • Robab Najafloo, Naghi Kamali*, mohammad mojtabazadeh Pages 85-105

  This research aims to examine the relationship between mental health and organizational effective communications with productivity from the perspective of elementary school managers. The research is descriptive in terms of data collection method and is correlation in terms of the relationship between the variables of research. The statistical population of this study is the Managers of the district 1 & 2 of Zanjan. Sampling method had been random cluster sampling. Accordingly, a sample volume was selected 201 people. 102 people of the sample have been female Managers and 22 male Managers. Data collection tool had been Goldberg and Hillier's Mental Health Questionnaire (1979), Sussman & Kronus's Effective Communication Questionnaire (1979), and Hersey and Goldsmith's Human Resources Productivity Questionnaire (1980). Collected data was analyzed by statistical test of Pearson moment correlation coefficient and regression method and using SPSS software version 24. The results of the analysis showed that there is a significant relationship between mental health, effective communications and productivity. Mental health, effective communications also have the ability to predict the productivity from the perspective of elementary school managers.

  Keywords: Mental Health, Effective Communications, productivity, elementary grade
 • shahram mehravar*, ali rashidi, taghi Akbari Pages 107-125

  The purpose of this study was to examine the attitude, environmental knowledge and sustainability components of the university. The present research is applied in the field of applied research and in the method of data collection in descriptive-survey research. The statistical population of this study includes all students of Faculty of Management of Farabi College of Tehran University, among them 200 persons by sample method Randomly selected. To collect the data, three questionnaires, a Researcher-made questionnaire from the University of Persia Maleki (1393) with a reliability of 0.89, and environmental science questionnaire Hey et al. (2011) with a reliability of 0.87 and a non-scale with a reliability coefficient of 85 / 0 was used. Data analysis was done on two levels of descriptive and inferential statistics. The inferential part of Friedman test, correlation, T-test was used. The results of the analysis showed that the students in the environmental aspect 3) are in a relatively favorable situation, and also in the environmental knowledge aspect, with an average (4.9), were in a favorable situation. In addition, the result of prioritizing knowledge and environmental attitudes is significant and, finally, the result of correlation study showed that , The relationship between the dimensions of sustainable university and knowledge and attitude toward the environment is positive and significant and among the factors of sustainable university Sustainable education and research had the highest correlation with environmental attitudes. Among these dimensions, the highest correlation was found with environmental management knowledge and sustainable services.

  Keywords: Environmental Knowledge, Environmental Attitudes, Sustainable University, Sustainable Development
 • Zhila Atapour *, Mohammad Hasani, Hassan Ghalavandi Pages 127-156

  This research is being done among the teachers of Meshkin shahr. the purpose of this research is to survey relationship between professional ethics, social capital and organizational citizenship behaviour. presrnt research is descriptive and a practical research. This research is in the category of solidarity. Statistical society of this research is all the high teachers (563) that they are teaching in 94-95 educational year. According to Morgan table 225 peapole of them by rank chance are chosen sample (122 men, 103 women) For collecting information for present research questionnaire is used. To analyse data descriptive statistics and inferential statistics is used, for the descriptive statistics in this research variables paid like average standard deviation, variance and demographics variant like age, sexuality, educational condition, years of service. after that for inferential statistic, in order to survey validity of questionnaire confirmatory factor analysis is used. To survey the hypothesis of Structural equation modeling, structural equation modeling method with the help of software is used SmartPLS 3. Research discoveries show that there is a direct relationship between professional ethics component and organizational citizenship behaviour. Also there is a positive relationship between social capital component and organizational citizenship behavior. In the end there are some suggestions.

  Keywords: Social Capital, professional ethics, Organizational citizenship behaviour, structural equation modeling