فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال هجدهم شماره 4 (پیاپی 121، مهر و آبان 1398)
 • سال هجدهم شماره 4 (پیاپی 121، مهر و آبان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد ویسی* صفحات 319-328
  زمینه و هدف
  با توجه به ارتباط هایپرتروفی آدنوئید با بیماری های های مختلف، تشخیص به موقع آن با یک روش ساده، ارزان و کم خطر به جای آندوسکوپی بینی ضروری به نظر می رسد.در تحقیق حاضر ابعاد فضاهای نازوفارنکس ،اوروفارنکس و هیپوفارنکس در دو گروه دارای آدنوئید هایپرتروفیک و گروه فاقد آدنوئیدهایپرتروفیک با رادیوگرافی لترال سفالومتری محاسبه گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی ،تحلیلی رادیوگرافی های دیجیتال لترال سفالومتری ازآرشیو بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی جندی شاپور در سال 1398 انتخاب شدند. همه کلیشه های واجد شرایط از نظر وجود یا عدم وجود آدنوئید هایپرتروفیک بررسی شده و به دو گروه دارای آدنوئیدهایپرتروفیک(127 نفر، 66 پسرو 61 دختر) و فاقد آدنوئیدهایپرتروفیک(102 نفر)تقسیم شدند. ابعاد فضاهای مورد نظر در هردو گروه محاسبه گردیدند. در گروه افراد دارای آدنویید هایپرتروفیک ،اندازه آدنویید و سپس نسبت آدنویید به نازوفارنکس محاسبه گردید.
  یافته ها
  بین فضاهای مورد بررسی در هر دو گروه اختلاف معنی داری وجود داشت. در افراد دارای آدنوئید هایپرترو فیک،فضاهای هایپوفارنکس ونازوفارنکس از نظر آماری همبستگی مثبت معنی داری با متغیر سن داشتند.ولی با جنسیت افراد ارتباط معنی داری نداشت.بین اندازه آدنویید و سن همبستگی معنی داری وجود داشت ولی پسران و دختران از نظرآدنویید اختلاف معنی داری نداشتند.نسبت آدنوئید به نازوفارنکس در گروه های سنی و جنسی مختلف ارتباط معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر بیانگر این است که رادیوگرافی لترال سفالومتری به تنهایی قادر به تشخیص افراد آدنوئید هایپرتروفیک نمی باشد ولی می تواند همراه با تاریخچه و علایم بالینی به تشخیص بیماری کمک نماید.
  کلیدواژگان: آدنوئید هایپرتروفی، نازوفارنکس، لترال سفالومتری
 • ناهید ریاحی*، شاهین گوهرپی، غلامحسین نساج، مجید روانبخش، محمدحسین حقیقی زاده صفحات 329-338
  زمینه و هدف

  علی رغم شیوع آسیب پیچ خوردگی مچ پا، مطالعات کافی در زمینه سازوکار اثرات حسی و تغییر الگوی اعمال نیروی حمایت کننده های خارجی مچ پا، بر روی فرآیندهای حسی- حرکتی و کنترل وضعیتی، در مجموعه مچ پای افراد آسیب دیده انجام نشده است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر کفی گوه ای خارجی و بریس نرم، بر کنترل وضعیتی پویا در افراد با بی ثباتی عملکردی مچ پا و افراد سالم می باشد.

  روش بررسی

  30 فرد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا در دو گروه 15 نفره کفی گوه ای خارجی و بریس نرم و 15 فرد سالم به عنوان گروه کنترل، در این مطالعه شرکت کردند. بررسی کنترل وضعیتی، با و بدون حمایت کننده خارجی، به وسیله سیستم ثباتی بایودکس، در سطح سختی 5 انجام گرفت.

  یافته ها

  در افراد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا، بعد از استفاده از کفی گوه ای خارجی، شاخص کلی محدوده ثبات (03/0=p) ، همچنین شاخص سمت راست محدوده ثبات (04/0=p)، به طور معنی داری افزایش یافته بود و در شاخص محدوده ثبات سمت چپ اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد. اثر استفاده از بریس نرم بر شاخص های محدوده ثبات معنی دار نبود.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که با تغییر الگوی اعمال نیرو و کاهش استرس بر بافتهای آسیب دیده به دنبال استفاده از کفی گوه ای خارجی، میتوان کنترل وضعیتی پویا را در این افراد بهبود داد و از پیچ خورگی های بعدی نیز پیشگیری کرد.

  کلیدواژگان: بی ثباتی عملکردی مچ پا، سیستم ثباتی بایودکس، کفی گوه ای خارجی، بریس نرم
 • محمد حسن ریحانپور* صفحات 339-346
  با توجه به اهمیت تشخیص زودهنگام هایپرتنشن شریان ریوی (PAH) در بیماران اسکلرودرمی و شناخت روش های غیرتهاجمی و در دسترس، مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین سطح سرمی اوریک اسید و pro-BNP با PAH در بیماران اسکلرودرمی انجام شد.
  روش کار
  مطالعه به صورت کنترل-موردی بر روی 112 بیمار مبتلا به اسکلرودرمی مراجعه کننده به بخش روماتولوژی بیمارستان گلستان اهواز در سال 1397 انجام شد. بیماران در دو گروه دارای هایپرتنشن ریوی (فشار سیستولیک شریان پولمونر بیشتر mmHg 40) (38=n) و بدون هایپرتنشن ریوی (بدون علائم PAH) (74=n) وارد مطالعه شدند. از تمام بیمارانcc 5 خون وریدی جهت ارزیابی سطوح سرمی pro-BNP و اوریک اسید گرفته شد.
  نتایج
  میانگین سطح سرمی اوریک اسید در گروه اسکلرودرمی با PH به طور معنادار بیشتر بود (05/0>P). اگرچه سطح سرمی pro-BNP در گروه اسکلرودرمی با PH بیشتر بود اما دو گروه از نظر آماری تفاوت معنادار نداشتند (05/0<P). Cut-off point اسید اوریک و pro-BNP به ترتیب (mg/dl) 6 و (pg/ml) 80 بدست آمد. حساسیت اسید اوریک برای تشخیص P.HTN در بیماران اسکلرودرمی برابر با 79/65%، ویژگی 13/85%، ارزش اخباری مثبت 59/71% و ارزش اخباری منفی 83/45% بدست آمد. حساسیت pro-BNP برای تشخیص P.HTN در بیماران اسکلرودرمی برابر با 68/73%، ویژگی 32/74%، ارزش اخباری مثبت 57/59% و ارزش اخباری منفی 62/84% بدست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده قابلیت کاربرد pro-BNP و اسید اوریک در غربالگری و تشخیص هایپرتنشن ریوی در بیماران مبتلا به اسکلرودرمی می باشد.
  کلیدواژگان: اسکلرودرمی، هایپرتنشن ریوی، اوریک اسید سرمی، pro-BNP
 • سیما جنتی، سیده مهسا پورموسوی*، فاطمه تیرکش صفحات 347-354
  زمینه و هدف

  ناباروری در زوجین، یکی از مهمترین بحرانهای دوران زندگی است که پس از یک سال نزدیکی بدون استفاده از روش های پیشگیری و نهایتا عدم بارداری، تعریف می گردد. تفاوت های جغرافیایی و جمعیتی در مناطق مختلف منجر به گزارش های گوناگونی در بررسی شیوع ناباروری می گردد. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی فراوانی علل ناباروری در تنها مرکز درمان ناباروری دزفول، انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه ی توصیفی، پرونده ی 886 زوج که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند در فاصله ی سال های 1396- 1393 مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات دموگرافیک و روش های تشخیص و درمان موجود در پرونده ی بیماران در پرسشنامه ثبت گردید و نتایج با نرم افزار SPSS نسخه 16 آنالیز گردید.

  یافته ها

  در این مطالعه فراوانی ناباروری اولیه و ثانویه در بیماران به ترتیب، 5/84 درصد و 5/15 درصد بود. فاکتور زنانه 4/30، فاکتور مردانه4/31، هر دو فاکتور زنانه و مردانه 8/24و 1/18سایر علل، عامل ناباروری بود. بیشترین اختلال مربوط به اولیگواسپرمی با 4/64 درصد و کمترین مورد مربوط به تراتواسپرمی با 8/1 درصد بوده است. از علل زنانه نیز بیشترین علت مربوط به تخمدان با 64 درصد و کمترین مورد مربوط به رحم با 4/1 درصد بود. همچنین علل لوله ای نیز با 3/2 درصد مشخص گردید.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد میزان علل زنانه و مردانه دخیل در ناباروری در این مرکز نیز مشابه آمار جهانی می باشد.

  کلیدواژگان: ناباروری، اپیدمیولوژی، علل زنانه، علل مردانه
 • عین الله نادری*، عین الله سکینه پور، امیرحسین هاشمیان، ابراهیم درتاج صفحات 355-367
  زمینه و هدف

  با توجه به ارتباط بی ثباتی مزمن مچ پا با بی ثباتی پوسچر و اهمیت شناخت ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا برای کلینیک های توانبخشی، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی آزمون های عملکردی به عنوان ابزار تمایزی برای افراد با و بدون بی ثباتی مزمن مچ پا صورت گرفت.

  روش بررسی

  مطالعه به صورت مورد-شاهدی یر روی ورزشکار (20 ورزشکار مبتلا به آسیب مزمن مچ پا و 20 ورزشکار سالم) صورت گرفت. به منظور تمایز ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا از ورزشکاران سالم، آنها 5 آزمون عملکردی شامل؛ آزمون هشت لاتین، آزمون جهش به طرفین، آزمون لی لی مربع، آزمون پرش زیگزاگ برای مسافت، آزمون پرش تک برای مسافت را اجرا کردند. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون باز آزمایی، ضریب همبستگی و تی مستقل در سطح معنی داری 05/0>P استفاده شد.

  یافته ها

  ورزشکاران مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا نسبت به ورزشکاران سالم عملکرد ضعیف تری را نشان دادند. بین شرکت کنندگان مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا و شرکت کنندگان سالم در انجام آزمون های عملکردی تفاوت معنی داری مشاهده شد(05/0>P). ارتباط معنی داری بین بی ثباتی مچ پا و آزمون های هشت لاتین (67/0=ICC، 001/0>P)، جهش به طرفین(75/0=ICC، 001/0>P)، پرش مربع(51/0=ICC، 001/0> P و پرش زیگزاگ (82/0=ICC، 001/0>P) مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد آزمون های عملکردی (آزمون هشت لاتین، آزمون جهش به طرفین، آزمون لی لی مربع، آزمون پرش زیگزاگ برای مسافت، آزمون پرش تک برای مسافت)، ابزار مناسبی برای شناخت افراد مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا از افراد سالم هست.

  کلیدواژگان: بی ثباتی مزمن مچ پا، آزمون های عملکردی، بی ثباتی پوسچر
 • مصطفی واحدیان، مریم یوسفی، ابوطالب محمدی، سجاد رضوان، عنایت الله نوری، غلامرضا رضایی، محمد حسین ارجمند نیا* صفحات 369-377
  زمینه و هدف

  اکوکاردیوگرافی جنینی یک تکنیک تصویربرداری برای تشخیص آنومالی قلبی جنین است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اندیکاسیون های ارجاع اکوکاردیوگرافی جنینی در زنان باردار ارجاع داده شده به بخش اکوکاردیوگرافی بیمارستان حضرت معصومه (س)در زمستان 1396 انجام شد.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی تحلیلی بود. در این مطالعه اطلاعات 230 زن باردار وارد چک لیست شد. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 اطلاعات مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  شایع ترین اندیکاسیون ارجاع برای اکوکاردیوگرافی جنینی، شک به CHD در سونوگرافی(نقایص قلبی)(21.7%)با غالبیت فوکوس اکوژن و کمترین فراوانی مربوط به بیماری های مادر(2.2%) بود. 91.7% تشخیص های بعد از اکوکاردیوگرافی نرمال و 8.3% غیرنرمال گزارش شد. بین ریتم قلب جنین و نرمال یا غیر نرمال بودن تشخیص بعد از اکوکاردیوگرافی ارتباط معناداری وجود داشت(p=0.02). بین متغیرهای سن مادر(p=0.22)، نوبت حاملگی(p=0.97)، سن جنین(هفته)(p=0.76)، جنسیت جنین(p=0.30)، تعداد ضربان قلب جنین(p=0.08)، سایز NT(p=0.24)، دیابت مادر(p=0.98)، وضعیت جفت(p=0.93)، سابقه بیماری مادرزادی در خانواده(p=0.13) و بیماری خاص در مادر(p=0.98) با تشخیص بعد از اکوکاردیوگرافی ارتباطی مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  اکوکاردیوگرافی جنینی یک روش غیرتهاجمی مناسب برای تشخیص زودهنگام بیماری های مادرزادی قلب می باشد که انجام آن نه تنها در باردارهای های پرخطر بلکه حتی در بارداری های کم خطر نیز مناسب می باشد.

  کلیدواژگان: اندیکاسیون، اکوکاردیوگرافی جنینی، زنان باردار
 • فاطمه بهرامی*، کوروش گودرزی، محمد عسگری، فرزانه احمدی صفحات 379-392
  مقدمه

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش بر آشفتگی رابطه و بخشودگی زوج ها با همسر دارای علائم شخصیت وسواس می باشد.

  روش شناسی:=

  جامعه آماری پژوهش کلیه زوجین دارای علائم اختلال شخصیت وسواس تهرانی مراجعه کننده به دفتر معاونت فرهنگی اجتماعی منطقه 15 شهرداری بخش مشاوره، شهر تهران که تا سال 1395 حداقل یک سال از زندگی مشترک آن ها گذشته می باشد. از افراد مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده شهر تهران 20 زوج که تمایل به شرکت در پژوهش را داشتند، به صورت در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ی بخشودگی، مقیاس آشفتگی زناشویی و ارتباطی و پرسشنامه وسواس فکری - عملی مادسلی می باشد که توسط آزمودنی ها در دو مرحله (پیش آزمون و پس آزمون) تکمیل شدند. گروه آزمایش 12 جلسه برنامه آموزشی زوج درمانی تلفیقی مبتنی بر پذیرش را دریافت کرد.

  یافته ها

  نهایتا داده های جمع آوری شده توسط آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند. نتایج حاصل از تحلیل نشان می دهد که زوج درمانی تلفیقی مبتنی بر پذیرش برآشفتگی و بخشودگی زوجین دارای همسر اختلال وسواس موثر بوده است (p<0/001).

  بحث و نتیجه گیری

  لذا می توان از این زوج درمانی در دادگاه های خانواده و سازمان بهزیستی برای بهبود روابط زوجین بهره برد.

  کلیدواژگان: آشفتگی رابطه، بخشودگی زوج ها، درمان مبتنی بر پذیرش، اختلال شخصیت وسواس
 • فرناز علی وند* صفحات 393-402
  مقدمه

  بلیچنگ دندان به عنوان درمان زیبایی برای دندانهای تغییر رنگ یافته شناخته شده است. با این حال، ممکن است به بافت های پریودنتال آسیب برساند. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر بلیچینگ دندانی بین کارباماید پراکساید 15% و 20% بر سلامت پریودنتال بود.

  مواد و روش ها

  این کارآزمایی بالینی در 45 داوطلب سالم 40-20 ساله، نیازمند به بلیچینگ دندان، انجام شد. افراد بر اساس عوامل درمانی شامل کارباماید پراکساید 15% (CP15)، کارباماید پراکساید 20% (CP20) و پلاسبو (P) به سه گروه 15 تایی تقسیم شدند. پس از تجویز عامل ها به مدت هشت ساعت برای شش شب، شاخص پلاک (PI)، شاخص لثه (GI) و خونریزی ناشی از پروبینگ (BOP) در چهار نقطه زمانی (ابتدا، روزهای 7، 9 و 21 پس از بلیچینگ) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها توسط SPSS 18 با استفاده از ANOVA و آزمونهای T جفتی، مجذور کای و فریدمن تجزیه و تحلیل شدند(05/0>P).

  نتایج

  از نظر PI، GI یا BOP، اختلاف معنی داری بین سه گروه در هر نقطه زمانی وجود نداشت(05/0< P). طی دوره مطالعه، PI، GI یا BOP تغییرات اندک و عموما غیر قابل توجهی را نشان دادند.

  نتیجه گیری

  طبق این یافته ها، بلیچینگ با کارباماید پراکساید 15% و 20% اثرات نامطلوبی بر سلامت پریودنتال ندارد.

  کلیدواژگان: بلیچینگ دندان، کارباماید پراکساید، شاخص پلاک، شاخص لثه، خونریزی ناشی از پروبینگ
 • فاطمه بابادی*، حسین ملک زاده، منصور امین، فاطمه سویطی صفحات 403-414
  هدف
  کاندیدا آلبیکنز و کاندیداترپوکالیس شایعترین عوامل اتیولوژیک بیماری های قارچی هستند. باتوجه به اینکه مقاومت قارچ ها نسبت به تعدادی از داروهای ضد قارچی افزایش یافته و بسیاری از این داروها سمی و گران قیمت هستند، بررسی اثر فرآورده های طبیعی مانند زاج سفید که نمکی معدنی است بر این قارچ ها ضروری است.هدف این مطالعه بررسی اثر زاج سفید بر ممانعت از رشد کاندیدا آلبیکنز و کاندیدا ترپوکالیس در شرایط آزمایشگاهی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه آزمایشگاهی به روش modified E. test، از زاج سفید محلول هایی با غلظت 8 ، 4 ، 2 ، 1 ، 5/0 ،25/0 و 125/0 گرم در 100 میلی لیتر تهیه شده و از هر رقت 10 میکرولیتر در دیسک هایی که بصورت خطی بر روی محیط کشت تلقیح شده با قارچ هدف قرار داده شده بود ریخته شد، سپس به مدت 24 ساعت به دلیل سرعت رشد پایین این قارچ ها ,پتری ها در 37 درجه سانتی گراد انکوبه شدند و حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد (MIC) محاسبه شده است. لازم به ذکر است که آزمایش سه بار تکرار و میانگین گرفته شده است.
  نتایج
  زاج سفید باعث مهار رشد کلونی های کاندیدا آلبیکنز و کاندیداترپوکالیس می شود. MIC برای کاندیدا آلبیکنز و کاندیداترپوکالیس به ترتیب (mg/ml 13/0) و(mg/ml 06/0)بدست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه، استفاده از زاج سفید می تواند درمان جانبی مناسبی در از بین بردن عفونت های مرتبط با کاندیدا آلبیکنز و کاندیداترپوکالیس در طرح درمان های دندانپزشکی باشد.
  کلیدواژگان: زاج سفید، آلوم، کاندیدا آلبیکنز، کاندیدا ترپوکالیس، کنترل عفونت
 • خلیل کاظم نیا* صفحات 415-424
  مقدمه

  ترمیم و لیگاسیون ورید پوپلیته دو رویکرد درمانی ورید در بیماران تردمایی است کد عروق آنها هم دیگر است. ما در بین مطالعه میزان بروز آمبولی ریوی و ترومبوز عمقی وریدی را به دنبال این دو روش در درمان بیماران بررسی کردیم.

  مواد روش ها

  از آذرماه 1396 تا آذر ماه 1397 تعداد 60 بیمار با آسیب ورید پوپلیته در دو گروه لیگاسیون ورید پوپلیته (30=n) و گرافت اینترپوزیشن ورید صافن (30=n) تحت جراحی قرار گرفتند. همه بیماران تحت سونوگران کالر داپلر اندله های تحتانی و C7 آنژیوگران جهت تایید آمبولی ریوی قرار گرفتند.

  نتایج

  DVT در 5 نفر (7/16%) از بیماران گروه لیگاسیون ورید و 3 نفر (10%) از گروه ترمیم ورید رخ داد. که این اختلاف معنی دار نبود (61/90=P). آمبولی ریوی در 2 نفر (7/6%) از بیماران گروه لیگاسیون ورید و 8 نفر (7/26%) از بیماران گروه ترمیم ورید دیده شد. این اختلاف معنی دار بود (001/0=P). میزان بروز آمپوتاسیون اندام آسیب دیده 10% در گروه لیگاسیون ورید در مقابل 7/6% در گروه ترمیم ورید بود. این اختلاف معنی دار نبود (22/0=P). اختلاف معنی داری بین میزان بروز عفونت زخم در بیماران که تحت لیگاسیون ورید قرار گرفته بودند و آنهایی که تحت ترمیم ورید قرار گرفته بودند (10% در مقابل 7/6%، 38/0=P).

  نتیجه گیری

  اگر چه در مطالعه ی ما میزان بروز آمبولی ریوی در ترمیم ورید پوپلیته بیشتر از لیگاسیون ورید بود ولی استفاده رد بحث است.

  کلیدواژگان: ورید پوپلیته، ترمیم ورید، لیگاسیون ورید، ترومبوز عمقی ورید، آمبولی ریوی
|
 • Mohammad Veysie * Pages 319-328
  Background and Aim
  Due to the association of adenoid hypertrophy with various diseases, timely diagnosis with a simple, inexpensive and low-risk method rather than nasal endoscopy seems to be necessary. In the present study, the dimensions of nasopharyngeal, oropharyngeal and hypopharynx spaces were compared in two groups with hypertrophic adenoid and normal with lateral cephalometric digital radiography.
  Methods
  In this descriptive-analytic study, lateral cephalometric digital radiographs were selected from the Radiology Department of Jundishapur School of Dentistry. All eligible stereotypes were examined for the presence or absence of hypertrophic adenoids and were divided into two groups: hypertrophic adenoids (n = 127:, 66 boys ,61 girls) and normal (n = 102). The dimensions of the spaces were calculated in both groups. In the group with hypertrophic adenoid, the size of adenoid and then the ratio of adenoid to nasopharynx(A/N) were calculated.
  Results
  There was a significant difference between the studied spaces in both groups. In patients with hypertrophic adenoids, hypopharynx and nasopharyngeal spaces had a statistically significant positive correlation with age.but there was no significant relationship with sex. There was a significant correlation between adenoid size and age but boys and girls did not have significant differences. There was no significant relationship between A/N ratio in different age and sex groups.
  Conclusion
  The present study indicates that lateral cephalometric radiography alone is not capable of detecting hypertrophic adenoid individuals But it can help diagnose the disease along with the patient's history and clinical symptoms.
  Keywords: Adenoid Hypertrophy, nasopharyngeal, Lateral cephalometry
 • Nahid Riahi *, Shahin Goharpey, Gholamhoseyn Nassaj, Majid Ravanbakhsh, Mohammad Hossein Haghighi Pages 329-338
  Background and objective

  Despite of prevalence of ankle sprain, there is not have been enough study about sensory mechanism and change in force pattern of external support, that acting on sensory- motor system (process) and postural control in functional ankle instability (FAI). The aim of this study was to evaluate the immediate effect of lateral heel wedge and soft brace on postural control in FAI and uninjured controls. Subject and

  methods

  30 individuals with FAI in 2 groups examined with lateral heel wedge and soft brace, and 15 healthy controls participated in this study. Dynamic postural stability with and without external support, was assessed by biodex balance system in level 5.

  Results

  In FAI individuals, after using lateral heel wedge, significant increase in overall limit of stability (LOS) (p=0.03), and wright LOS (p=0.04) was observed. however there was no significant increase in left LOS after using lateral heel wedge and in LOS indexes after using soft brace.

  Conclusion

  The results showed that changing in force pattern and decrease of stress on injured tissue after using lateral heel wedge can improve dynamic postural control in subjects with FAI.

  Keywords: Functional ankle instability, Biodex balance system, Lateral heel wedge, Soft brace
 • Mohammad Hasan Reihanpour * Pages 339-346
  According to the importance of early detection of pulmonary arterial hypertension (PAH) in scleroderma patients and identification of noninvasive and available methods, the present study aimed to investigate the relationship between serum uric acid and pro-BNP levels with PAH in scleroderma patients.
  Method
  This case-control study was performed on 112 patients with scleroderma referred to rheumatology department of Ahvaz Golestan Hospital in 2018. Patients were divided and enrolled to the study into two groups including with pulmonary hypertension (pulmonary artery systolic pressure greater than 40 mmHg) (n=38) and without pulmonary hypertension (no PAH symptoms) (n=74). To evaluate serum levels of pro-BNP and uric acid, 5 cc venous blood samples were taken from all patients.
  Results
  Mean serum uric acid level was significantly higher in the PH group (P <0.05). Although the serum level of BNP pro was higher in the PH group, there was no statistically significant difference between two groups (P >0.05). The cut-off point of uric acid and BNP pro were 6 (mg/dl) and 80 (pg/ml), respectively. The sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value of uric acid for detection of P.HTN in scleroderma patients were 65.79%, 85.13%, 71.59% and 45.83%, respectively. The sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value of Pro BNP for detection of P.HTN in scleroderma patients were 73.68%, 74.32%, 59.57% and 84.62%, respectively.
  Conclusion
  The results of this study demonstrated the applicability of Pro BNP and uric acid in screening and diagnosis of pulmonary hypertension in patients with scleroderma.
  Keywords: Scleroderma, Pulmonary Hypertension, Uric Acid, Pro BNP
 • Sima Janati, Seyedeh Mahsa Poormoosavi *, Fatemeh Tirkesh Pages 347-354
   Background & Aim

  Infertility is one of the most important crises in a lifetime and is defined as lack of pregnancy after one year of sexual intercourse without using contraceptives. Geographical and population differences in various areas have led to various reports regarding the assessment of prevalence of infertility.

  Materials and Methods

  This descriptive research was performed on 886 eligible couples 2014-2016. Demographic information and diagnostic and treatment methods existing in medical files of the patients were recorded in a questionnaire, and data analysis was performed in SPSS version 16.

  Results

  In this research, the frequency of the primary and secondary infertility was reported to be 84.5% and 15.5%, respectively. In addition, female (30.4), male (31.4) both female and male (24.8) and other (18.1) factors were the causes of infertility. According to the results, most disorders were related to oligospermia (64.4%), whereas the lowest disorders were related to teratospermia (1.8%). In terms of female factors, the most and least causes of infertility were ovarian (64%) and uterine-related (1.4%), respectively. Moreover, tubular causes were involved in 2.3% of infertility cases.

  Conclusion

  According to the results of the study, the rate of female and male causes involved in infertility at the center was similar to the worldwide statistics.

  Keywords: Infertility, Epidemiology, Female Factor, Male Factor
 • Aynollah Naderi *, Ainollah Sakinepoor, Amir Hossein Hashemian, Ebrahim Dortaj Pages 355-367
  Background and purpose

  Considering relationship between chronic ankle instability and postural instability, and the importance of the understanding of athletes with chronic instability for rehabilitation clinics, this study was conducted to evaluate functional tests as a distinctive tools in individuals with and without chronic ankle instability.

  Materials and methods

  This case-control study was conduct on 40 athletes (20 athletes with chronic ankle injury and 20 healthy athletes). In order to distinguish between athletes with chronic ankle instability and healthy athletes, they are participated in five functional tests including; Latin-Latin test, side-to-face tests, Lilli square test, Zigzag jump test for distance, single jump test for distance. For statistical analysis, test-retest, correlation coefficient and independent t-test were used at the significant level of P <0.05.

  Results

  Athletes with chronic ankle instability compared to healthy athletes showed weaker function. There was a significant difference between participants with chronic ankle instability and healthy participants in performing functional tests (P<0.05). Significant correlation was found between ankle instability and eight Latin (ICC = 0.67, p <0.001), bilateral mutations (ICC = 0.75, P<0.001), square jump (ICC=0.51, P <0.001), zigzag jump (ICC = 0.82, P <0.001).

  Conclusion

  It seems that functional tests (Latin eight test, side leak test, Lilli square test, Zigzag jump test for distance, single jump test for distance) can be good tools to identify people with chronic ankle instability from healthy individuals.

  Keywords: Chronic ankle instability, functional tests, posture instability
 • MOSTAFA VAHEDIAN, MARYAM YOSEFI, Aboutaleb Mohammadi, Sajad REZVAN, Enayatollah Noori, GHOLAMREZA REZAEI, MOHAMADHOSEIN ARJMANDNIA * Pages 369-377
  Objective

  Embryo echocardiography is a technique for the detection of embryonic anomalies. The aim of this study was to Evaluation of referral indications for fetal echocardiography in pregnant women referred to Echocardiography unit of Masoumeh Hospital in the winter of 2018.

  Materials and Methods

  This is a cross-sectional study. In this study, 230 pregnant women entered the checklist. Data was then analyzed using SPSS software version 22.

  Findings

  The most common indication of referral for embryonic echocardiography, suspicion of CHD in ultrasound (heart failure) (21.7%) was the dominance of focal ecchymosis and the lowest incidence of maternal diseases (2.2%). 91.7% of the diagnosis was reported after normal echocardiography and 8.3% abnormal. There was a significant correlation between fetal heart rhythm and normal or abnormal diagnosis after echocardiography (p = 0.02). Among maternal age variables (p= 0.22), pregnancy time (p = 0.97), fetal age (week) =0.76), fetal sex (p= 0.30), fetal heart rate (p = 0.08), NT size (p = 0.24), maternal diabetes mellitus (p = 0.98), condition status (p = 0.93), history of congenital the family (p= 0.13) and specific disease in the mother (p= 0.98) were not associated with the diagnosis after echocardiography.

  Conclusion

  Embryonic echocardiography is a non-invasive method suitable for early diagnosis of congenital heart disease, which is suitable not only for high-risk pregnancies, but also for low-risk pregnancies.

  Keywords: indication, Embryonic echocardiography, Pregnant women
 • Fatemeh Bahrami *, Kourosh Gudarzi, Mohammad Asgari, Fatemeh Ahmadi Pages 379-392
  Goal

   The aim of this study was to investigate the effectiveness of the acceptance therapy integrative approach on marital discord and forgiveness in couples diagnosed with Obsessive – compulsive personality disorder (OCPD).

  Method

   The statistical population of this study were couples in which one or both partners were diagnosed with OCPD. For the purpose of this study, 20 couples (N=40) with the inclusion criteria were selected through convenience sampling and were equally and randomly assigned intro two groups of experimental and control group (N=20). Participants in both groups were administered two questionnaires as pre-test including, (1) Dyadic Adjustment Scale and (2) Marital Satisfaction Inventory, Revised: screening for marital discord. While the participants in control group received no treatment in waiting list, the couples in the experimental group participated in a twelve session- two hours each – ACT-based integrative psychoeducational course delivered once a week. After the final session both groups were administered the questionnaires as post-test.

  Results

  The Data was analyzed using Covariance analysis the result of which shows that experimental treatment was effective on improving Marital Discord (F=6.393) and Marital adjustment (F=7.302) in the participants (P<0.01). Conclusion. The finding of this study has some insights for researchers and reactionaries in the field of clinical psychology and family counseling.

  Keywords: Obsessive-compulsive personality, acceptance, couple, group therapy
 • Farnaz Alivand * Pages 393-402
  Introduction

  Dental bleaching is known as an esthetic treatment for discolored teeth. However, it may damage periodontal tissues. The purpose of this study was to compare the effect of dental bleaching between carbamide peroxide 15% and 20% on periodontal health.

  Materials and Methods

  This clinical trial was conducted on 45 healthy volunteers aged 20-40 years that required dental bleaching. The subjects were assigned into three groups (n=15) according to treatment agents: carbamide peroxide 15% (CP15), carbamide peroxide 20% (CP20), and placebo (P). After eight hours administration of the agents for six nights, plaque index (PI), gingival index (GI) and bleeding on probing (BOP) were evaluated at four time points (basal and 7th, 9th, and 21th dyas following bleaching). Data were analyzed by SPSS 18 using ANOVA, paired t-test, chi-square and Friedman tests (P<0.05).

  Results

  There were no significant differences in PI, GI or BOP among three groups at any time points (P>0.05). PI, GI or BOP presented slight and generally not significant variation during study period.

  Conclusion

  According to the findings, bleaching with carbamide peroxide 15% and 20% has no adverse effects on periodontal health. Keywords: dental bleaching, carbamide peroxide, plaque index, gingival index, bleeding on probing

  Keywords: dental bleaching, Carbamide peroxide, Plaque Index, Gingival index, bleeding on probing
 • Fatemeh Babadi *, Hossein Malekzade, Mansoor Amin, Fateme Soweyti Pages 403-414
  Aim
  Candida albicans and Candida tropicalis are the most etiologic factors in the diseases caused by yeast species.Considering the increased resistance of fungi to some antifungal drugs and many of these drugs are toxic and expensive, the study of natural products on these fungi is necessary.Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of white alum (Alum) on the prevention of Candida albicans and Candida tropicalis in vitro conditions.
  Methods
  In this laboratory study,using modified E. test method, white alum solutions were prepared at concentrations of(8, 4 , 2, 1, 0.5, 0.25 and 0.125 mg/100ml) then10 μLof each dilution Poured in blank disks that placed linearly on the culture medium inoculated with the fungus, then for 24 hours due to the low growth rate of these fungi, the petri was incubated at 37 ° C, and the minimum growth inhibitory concentration (MIC) was obtained. It should be noted that the test was repeated three times and averaged.
  Results
  The findings of this study showed that white alum has a positive effect on inhibiting the growth of Candida albicans and Candida tropicalis colonies. MIC for Candida albicans and Candida capillaries was 0.13 and 0.06 mg / ml, respectively.
  Conclusion
  the use of white alum can be a good cure in the treatment of Candida albicans and Candida tropicalis infection in dental treatment.
  Keywords: White Alum, Alum, candida albicans, Candida Therapy
 • Khalil Kazemnia * Pages 415-424
  Introduction

  Popliteal vein repair and ligation are the two main approaches to the treatment of the venous component of trauma cases with vascular involvement. We have studied the incidence of pulmonary embolism and Deep vein Thrombosis following these two methods in trauma cases and report the outcome.

  Material and methods

  From December 2017 to December 2018, 60 patients with popliteal vein injury in 2 groups ere operated on in our vascular unit using ligation Popliteal vein(n=30) and saphenous vein interposition graft (n=30). All the patients underwent a colour Doppler sonography of the lower limbs to study DVT and pulmonary artery CT angiography using to establish the incidence of pulmonary embolism. finally collective data were compared between 2 groups and

  Results

  Deep venous thrombosis occurred in 5(16.7%) patients of vein ligation group and 3(10%) patients of vein repair group. This difference wasn,t significant(p =o.61). pulmonary embolism was seen in 2(6.7%) patients of vein ligation group and 8(26.7%) patients of vein repair group. This difference was significant(p =o.001). incidence of injured limb amputation was 10% in vein ligation group vs 6.7% in vein repair group. This difference wasn,t significant(p=0.22). There was no significant difference in incidence of wound infection between patients who underwent vein ligation and those who received vein repair(10% vs 6.7%, p=0.38).

  Keywords: Popliteal vein, Vein repair, vein ligation, Deep venous thrombosis, Pulmonary embolism