فهرست مطالب

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت - پیاپی 32 (زمستان 1398)
 • پیاپی 32 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 19
|
 • حامد آراد، فریدون رهنمای رودپشتی*، بهمن بنی مهد، هاشم نیکومرام صفحات 1-16
  واژه گانی همچون مدرنیسم و پست مدرنیسم اخیرا در ادبیات و محاورات روزمره استفاده پرکاربردی دارند. با این وجود مفاهیم و عقائد بنیادین، عمدتا طبقه بندی و تعاریف محدود و مختصر را به باد فراموشی سپرده است. این مقاله براساس روش کتابخانه ای و تفسیری برآن است تا ریشه های مدرنیسم و پست مدرنیسم را در ایجاد و توسعه مفاهیم حسابداری مالی توضیح دهد. بنابراین هدف این پژوهش بررسی متغیرهای مربوط به مدرنیسم و پست مدرنیسم در توسعه مفاهیم حسابداری مالی می باشد. از این رو در این مقاله ضمن تشریح مفاهیم مذکور، نقش مدرنیسم به طور کلی و پست مدرنیسم به طور اخص، در توسعه حسابداری مالی مورد واکاوی قرارگرفته است. شواهد این مقاله نشان می دهد ظهور دفترداری و شکل گیری حسابداری مالی در ابتدا براساس مفهوم مدرنیسم بوده است، اما پست مدرنیسم تاثیر شگرف تری بر توسعه مفاهیم حسابداری مالی داشته است.
  کلیدواژگان: مدرنیسم، پست مدرنیسم، تئوری حسابداری، سرمایه داری
 • ابراهیم نظری فرخی، علیرضا پورابراهیمی*، رضا رادفر، سید جمال الدین طبیبی صفحات 17-30
  بهره برداری اخلاقی از اطلاعات جهت تولید محتوای دانشی بحث مهمی است؛ چرا که روش بهره برداری از اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی، متفاوت بوده و هر کس بنا به خواست، منطق و هدف خود، این کار را انجام می دهد. هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر پیش گیری از تولید محتواهای تکراری در دانشگاه آزاد اسلامی است. نوع پژوهش، کاربردی و روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است. با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون های مربوط، فرضیه های پژوهش بررسی شدند. نتایج تحلیل آماری نشان داد که متغیرهای پردازش زبان طبیعی، مدل ممیزی اخلاقی و تحلیل معنایی بر پیشگیری از تولید محتواهای تکراری اثرگذار هستند. از طرفی هرچند سایر عوامل در پیشگیری از تولید محتوای تکراری تاثیرگذار هستند ولی لزوم طراحی مدلی هوشمند که با استفاده از روش های تحلیل معنایی، موجب کنترل تولید محتوای علمی و در نهایت پیشگیری از تولید محتوای تکراری شود، به شدت احساس می شود. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود مدل هوشمندی طراحی شود تا به صورت ترکیبی و با استفاده از روش های پردازش زبان طبیعی و تحلیل معنایی جهت پیش گیری از تولید محتواهای تکراری عمل نماید تا هم بر تشخیص شباهت ساختاری و هم شباهت معنایی محتواهای تولید شده پرداخته شود.
  کلیدواژگان: محتواهای تکراری، پردازش زبان طبیعی، تحلیل معنایی، ممیزی اخلاقی
 • اعظم سروی، قدرت الله طالب نیا*، زهرا پورزمانی، آزیتا جهانشاد صفحات 31-50
  استانداردهای حسابداری قواعدی لازم الاجرا هستند که واحدهای گزارشگر برای کسب نظر مقبول حسابرس باید آنها را بکارگیرند. برای بکارگیری صحیح یک استاندارد  ، استفاده کنندگان باید قادر به درک آن باشند. حسابرسان برای ارزیابی و اظهار نظر درمورد بکارگیری صحیح استانداردها توسط واحدهای اقتصادی باید قادر به درک صحیح مفهوم استانداردهای حسابداری باشند.  همچنین دانشجویان و آموزش دهندگان حوزه حسابداری نیز هم به منظور آموزش درست مفاهیم و سرفصل های درسی که بر مبنای متن اصلی استانداردهای حسابداری آموزش داده می شوند و هم جهت آماده شدن برای ورود به حرفه و بازار کار باید قادر به درک درستی از استانداردها باشند. مساله پیش روی پژوهش حاضر ارزیابی خوانایی و قابلیت فهم استانداردهای حسابداری توسط گروه های مختلف استفاده کننده است.چرا که اگر استانداردهای حسابداری توسط استفاده کنندگان خوانا نباشد نخواهد توانست نقش خود را در گزارشگری مطلوب ایفا نماید. در این پژوهش با استفاده از روش کلوز سنجش خوانایی دو استاندارد نمونه در میان چند گروه اصلی مخاطب استانداردهای حسابداری یعنی دانشجویان، اساتید ، حسابداران و حسابرسان صورت گرفته و نتایج از جنبه های مختلف مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد سطح خوانایی متن استانداردها در بین اغلب گروه ها و میانگین کل آن در سطح ناامیدی و فشار روانی و فاقد قابلیت درک است . بنابراین ضرورت دارد مراجع تدوین استاندارد در تجدید نظر استانداردهای موجود و یا تدوین استانداردهای جدید به این موضوع توجه داشته باشند که متون استانداردها امکان یادگیری را برای همه گروه های استفاده کننده فراهم آورد.
  کلیدواژگان: استانداردهای حسابداری، تحلیل محتوا، خوانایی
 • غلامرضا کرمی*، محمد مرادی، روح الله توکلی زاده صفحات 51-66

  زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر انقلابی در گزارشگری بود که هزینه های ایجاد، پردازش و دسترسی به اطلاعات را کاهش می دهد. بکارگیری XBRL در ایران بنا به دلایلی که در این تحقیق در پی شناسایی آن هستیم تاکنون بدرستی محقق نشده است. هدف این تحقیق شناسایی موانع و راهبردهای بکارگیری XBRL است. روش تحقیق نظریه زمینه بنیاد، روش جمع آوری داده مصاحبه، نمونه گیری نظری و گلوله برفی و با 19 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. با کدگذاری باز، محوری و گزینشی مدل مفهومی شامل شرایط بستر و راهبردها در 3 سطح شرکت/ سازمان های ناظر/ تولیدکنندگان نرم افزار استخراج شد. در سطح شرکت موانع آگاهی و شناخت، پیچیدگی، زیر ساخت، هزینه بری و مقاومت در برابر تغییر و راهبردهای آموزش و آگاه سازی، تخصیص بودجه، سیاستهای انگیزشی شناسایی شد. در سطح تولیدکنندگان نرم افزارا موانع پیچیدگی، هزینه بری، تحریم ها و راهبردهای زیرساختی، تخصیص بودجه و... شناسائی شد. در سطح سازمان های ناظر مسائل فرهنگی، الزام و فشار، زیر ساختی، عدم وجود متولی و راهبردهای تشکیل کارگروه تخصصی، متولی در سطح وزارت، فرهنگ سازی، آموزش و آگاهی بخشی و... شناسائی گردید.

  کلیدواژگان: زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر، کد گذاری، نطریه زمینه بنیاد، واژه نامه، سند مصداق
 • شیوا حسن پور، بهمن بنی مهد*، آزیتا جهانشاد، هاشم نیکومرام صفحات 67-82
  سهامداران خواستار اجرای حسابرسی با کیفیت هستند و معمولا نسبت به گزارش تعدیل شده واکنش نشان می دهند. مدیران نیز همواره تلاش می کنند تا گزارش حسابرسی را به صورت مقبول یا استاندارد دریافت کنند تا هزینه های کمتری برای آن ها داشته باشد. هدف این پژوهش شناسایی پیامدهای اقتصادی و مالیاتی گزارش حسابرسی تعدیل شده است. گزارش حسابرسی تعدیل شده از طریق گزارش غیر مقبول و تعداد بندهای شرط در گزارش حسابرسی عملیاتی شده است. داده های پژوهش با استفاده از نمونه ای شامل 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 1384 تا 1395 به روش داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفته اند. به طور کلی، یافته های پژوهش حاکی از وجود پیامد اقتصادی و پیامد مالیاتی ناشی از انتشار گزارش حسابرسی تعدیل شده بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که تعداد بندهای شرط در گزارش حسابرسی، پیامد اقتصادی دارد و به ترتیب منجر به کاهش حساسیت مخارج سرمایه گذاری نسبت به جریان های نقدی و نسبت کیو توبین می شود. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که گزارش حسابرسی تعدیل شده پیامد مالیاتی داشته و منجر به کاهش اجتناب مالیاتی شده است. افزون بر این، تغییر حسابرس منجر به افزایش پیامدهای اقتصادی و مالیاتی گزارش حسابرسی تعدیل شده می شود.
  کلیدواژگان: پیامدهای اقتصادی، پیامدهای مالیاتی، گزارش حسابرسی تعدیل شده، تغییر حسابرس
 • غلامرضا شبانی خفری، ایرج نوروش*، حسین پناهیان صفحات 83-98
  در دنیای رقابتی و متلاطم امروز، سازمان ها نیازمند اطلاع دقیق از تغییرات در هزینه هایی هستند که شرکت می بایست به دلایل ایجاد ارزش های جدید در طول زنجیره تامین در مقاطع زمانی نزدیک  به هم ایجاد نماید. در این تحقیق سعی شده  است تا با مرور ادبیات تحقیق در زمینه هزینه یابی زنجیره تامین ، نسبت به طراحی داشبوردی جهت پیش بینی و برآورد هزینه های زنجیره تامین اقدام گردد. برای این منظور پس از بررسی ادبیات هزینه یابی زنجیره تامین و بررسی دامنه و هدف از طراحی داشبورد ، با استفاده از مدل های ریاضی و بکارگیری داده های واقعی تولید و فروش در استان تهران  در مجموعه شرکت زمزم ایران و شرکت زمزم تهران داده های 22 دوره زمانی از فروردین 1395 تا دی ماه 1396 مربوط به موضوع مطالعه این تحقیق، طراحی مدل داشبرد هزینه یابی زنجیره تامین(CHCDM)و استفاده از نرم افزارهای تخصصی در خصوص تهیه گزارشات به هنگام در حوزه هوش تجاری اقدام به طراحی مدل داشبورد برآورد هزینه های زنجیره تامین و گزارشات تحلیل حساسیت گردید. یافته های پژوهش نشانگر توانایی مدل در برآورد هزینه های زنجیره تامین برای دوره های مورد نظر و در سطح فعالیت تعریف شده می باشد.
  کلیدواژگان: داشبرد مدیریت، زنجیره تامین، برآورد هزینه و هزینه یابی
 • محمد مسیحی، احمد یعقوب نژاد*، امیر رضا کیقبادی، تقی ترابی صفحات 99-110
  در این مقاله به منظور مدیریت ریسک عدم تمکین مالیاتی، مدل بهینه "انتخاب برای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده" با استفاده از تکنیک های داده کاوی(ماشین بردار و درخت تصمیم) مورد مطالعه قرار می گیرد. در انتخاب برای حسابرسی، مسئله مهم انتخاب پرونده های مناسب برای حسابرسی از درون مجموعه ای از کاندیدهای بالقوه است، به نحوی که این انتخاب ضمن پوشش حداکثری ریسک مالیاتی موجب افزایش کارایی دستگاه مالیاتی گردد، چرا که با توجه به محدودیت های موجود در زمان و منابع، حسابرسی تمامی مودیان هزینه های مختلفی را به همراه خواهد داشت. علاوه بر این هزینه های مرتبط با حسابرسی و درآمد ناشی از حسابرسی هم مطرح است، بنابراین خروجی فرآیند حسابرسی مالیاتی به میزان زیادی به کیفیت انتخاب مجموعه مودیان مورد حسابرسی بستگی دارد. برای انجام این تحقیق در ابتدا با استفاده از روش دلفی عوامل موثر بر ریسک مالیاتی شناسایی و در ادامه با استفاده از نمونه های آماری تحقیق که شامل 281 شرکت که در سال های 1390تا 1393 مورد حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته اند مدل های مختلف استخراج و توانایی آن ها در انتخاب بهینه برای حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده مورد ارزیابی قرار گرفت نتایج مطالعه نشان می دهد که روش ماشین بردار پشتیبان خطی(lsvm) تا70% از مودیان به وسیله این الگوریتم خوشه بندی به درستی با توجه به واکاوی داده های موجود تفکیک خواهند شد که از صحت بالاتری نسبت به سایر تکنیک های داده کاوی درخت تصمیم برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: حسابرسی مالیاتی، ریسک مالیاتی، تمکین مالیاتی، تکنیک های داده کاوی
 • غلامرضا سلیمانی امیری*، مهین خویینی، موسی جوانی قلندری صفحات 111-126
  حق الزحمه حسابرسی به شرایطی که موجب افزایش ریسک حسابرسی می شود، حساس است. خودهمبستگی سود و نوسان سود از ویژگی های مهم سود هستند که بر ریسک حسابرسی اثرگذارند. اگرچه این ویژگی ها ممکن است از عناصر تشکیل دهنده ریسک ذاتی باشند، اما همبستگی و جهت اثر آن ها مبهم است. با افزایش ریسک ذاتی، حسابرسان باید آزمون محتوای بیشتری را اجرا کنند تا ریسک کلی حسابرسی کاهش یابد. در تحقیق حاضر به بررسی اثر ویژگی های مذکور سود بر حق الزحمه حسابرسی از منظر تئوری های موجود پرداخته شده است. در این راستا، اطلاعات 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1388 تا 1394 مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش، نشان می دهند که بین خودهمبستگی سود و حق الزحمه حسابرسی رابطه ی منفی و معنادار و بین نوسان سود و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، هرچه نوسانات (خودهمبستگی) سود بیشتر باشد، موسسات حسابرسی حق الزحمه بیشتری (کمتری) بر صاحبکاران خود شارژ می کنند. همچنین برخلاف انتظار، تخصص صنعتی حسابرسان یا به عبارتی دیگر کیفیت حسابرسی، اثر تعدیلی معناداری بر رابطه بین ویژگی های سود و حق الزحمه حسابرسی ندارد.
  کلیدواژگان: خودهمبستگی سود، نوسان سود، حق الزحمه حسابرسی، تخصص صنعت حسابرسان
 • شهرام چهارمحالی، اسماعیل توکل نیا* صفحات 127-144

  سطح نگهداشت وجه نقد شرکت، توجه روبه رشدی هم از جانب اعضای حرفه و هم از جانب دانشگاهیان به خود جلب نموده است. وجود نقایص در بازار، نشانگر این است که سطح نگهداشت وجه نقد شرکت دارای اثری قابل توجه بر بازار است. این در حالی است که وجود سازوکارهای نظارتی موثر در داخل و خارج شرکت، مانع سوءاستفاده از موجودی نقد شرکت و متعاقبا تخریب ارزش موجودی نقد می شود. مدیریت واقعی سود، فرضیه نظارت کارا، تئوری فریب کاری میان فردی و تئوری علامت دهی از مقوله های مطرح در فضای نظارتی و اعتمادسازی هستند که در مطالعه حاضر مورد توجه قرار گرفته اند. در این مطالعه تلاش شد تا ضمن بررسی تاثیر مدیریت واقعی سود بر ارزش بازار سطح نگهداشت وجه نقد، تاثیر مالکیت نهادی فعال (به عنوان مصداقی برای فرضیه نظارت کارا) و چرخش شریک موسسه حسابرسی (به عنوان مصداقی برای تلفیق تئوری های فریب کاری میان فردی و علامت دهی) بر رابطه مذکور بررسی گردد. به این منظور از داده های 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 و مدل داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان داد که بازار، ارزشی مثبت برای سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها قائل است و مدیریت واقعی سود، باعث می شود که سرمایه گذاران، ارزش کمتری برای سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها قائل شوند. همچنین، فرضیه نظارت کارا و تلفیق تئوری های فریب کاری میان فردی و علامت دهی، مورد تایید قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: ارزش بازار سطح نگهداشت وجه نقد، مدیریت واقعی سود، فرضیه نظارت کارا، تئوری فریب کاری میان فردی، تئوری علامت-دهی
 • نوشین احمدی، سید عباس هاشمی*، هادی امیری صفحات 145-160
  در اکثر پژوهش های پیشین، پایداری تفاضلی اجزای سود با استفاده از رویکرد مقطعی برآورد شده است. فرض اصلی در رویکرد مقطعی، برابر بودن پایداری تفاضلی اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی در تمامی شرکت ها است، درحالی که پایداری تفاضلی اجزای سود پدیده ای مختص به شرکت است. هدف از این پژوهش بررسی سودمندی افزاینده پایداری تفاضلی اجزای سود مختص شرکت بر توان پیش بینی کنندگی مدل های مقطعی پیش بینی سود است. بدین منظور چهار مدل مقطعی پیش بینی سود شامل مدل اسلوان (1996)، مدل هو و همکاران (2012)، مدل سو (2013) و مدل لی و موهنرام (2014) مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور آزمون فرضیه ها، داده های 165 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی قلمرو زمانی 1380 تا 1396 به روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه و آزمون وونگ استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که پایداری تفاضلی اجزای سود مختص شرکت، منجر به افزایش توان پیش بینی کنندگی مدل های مقطعی پیش بینی سود می گردد. این یافته ها حاکی از آن است که معیارهای پایداری تفاضلی مختص به شرکت حاوی اطلاعات مفیدی برای پیش بینی سود هستند.
  کلیدواژگان: پایداری تفاضلی، اجزای سود، مختص به شرکت، پیش بینی سود
 • شیرزاد نادری، فرزانه حیدرپور*، رویایی رمضانعلی، قدرت الله طالب نیا صفحات 161-180

  بسیاری از کشورها، امروزه با درنظر گرفتن مزایای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)، تمایل به پذیرش و بکارگیری آن و یا هماهنگ کردن استانداردهای ملی خود را با آن داشته اند و از طرفی ارزیابی تغییرات اساسی در سیستم های حسابداری و گزارشگری مالی بدون در نظر گرفتن نظر و دیدگاه ذی نفعان آن، احتمال موفقیت آنرا تحت تاثیر قرار می دهد. بر همین اساس هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی ادراک حسابرسان به عنوان یکی از ذی نفعان اصلی، از تغییر سیستم گزارشگری مالی و بکارگیری IFRS است. بدین منظور ادراک حسابرسان از منظر چهار عامل فردی، تکنیکی، موقعیتی و فرآیندهای تغییر از طریق پرسشنامه ای که در بین حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی خصوصی توزیع شد، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از روش معادلات ساختاری(PLS) تجزیه و تحلیل شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که ادراک حسابرسان تحت تاثیر عوامل چهار گانه فوق قرار گرفته، ولی تاثیر این عوامل بر ادارک حسابرسان از بکارگیری IFRS در ایران متفاوت است.

  کلیدواژگان: ادراک حسابرسان، استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)، عوامل فردی، موقعیتی، تکنیکی و فرآیند تغییر
 • محمد فیروزیان نژاد، محمد رمضان احمدی*، علیرضا جرجرزاده، احمد کعب عمیر صفحات 181-196
  سود، نحوه اندازه گیری و شناسایی آن همواره یکی از مهمترین چالش ها و پارادایم های حوزه مالی جهت بررسی عوامل موثر بر بازارهای سرمایه و تشریح رفتار قیمت سهام بوده است. در این میان نیازهای متفاوت استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری از یک طرف و دلایل و انگیزهای مختلف شرکت ها به منظور دستیابی به اهداف خود از طرفی دیگر موجب شده که اطلاعات مربوط به صورت سود و زیان مورد دستکاری قرار گیرد. هدف از این پژوهش مقایسه و تاثیر اقلام تعهدی و واقعی سود بر ارزش بازار سهام با استفاده از آزمون سوبل می باشد. برای این منظور داده های131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازده زمانی 1385 الی 1395 مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از فرضیات پژوهش نشان می دهدکه استفاده از اقلام تعهدی سود علاوه بر تاثیر مستقیم بر ارزش بازار سهام، بصورت غیرمستقیم و از طریق نقش میانجی بازده غیرعادی نیز بر ارزش بازار سهام تاثیر گذار است. در حالی که بین اقلام واقعی سود و ارزش بازار سهام رابطه معناداری مشاهده نشده و نقش میانجی بازده غیرعادی با استفاده از آزمون سوبل مورد تایید قرار نگرفته است. همچنین سطح ریسک سیستماتیک شرکت تاثیری بر انتخاب رویکردهای مدیریت سود جهت تاثیر گذاشتن بر بازده غیرعادی و ارزش بازار سهام نداشته و سرمایه گذاران متغیر ریسک شرکت را به عنوان عاملی که می تواند در انتظارات بازار سرمایه درخصوص تغییرات بازده و قیمت سهام تاثیرگذار باشد، در تصمیمات خود لحاظ نکرده اند.
  کلیدواژگان: مدیریت سود تعهدی، مدیریت سود واقعی، بازده غیرعادی سهام، ارزش بازار سهام، آزمون سوبل
 • سید علی ملیحی، علیرضا قلیزاده*، هوشنگ مبارک آبادی صفحات 197-208
  هزینه یابی هدف ابزار و فرآیند جامعی است که باعث افزایش توانایی سازمان در کاهش هزینه ها و بهبود عملکرد سطوح یک سازمان می گردد. هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان بر بکارگیری هزینه یابی هدف استفاده از قاعده اصلی " هزینه هدف هرگز نباید افزایش یابد" و نیز  با لحاظ نقش قابلیت های سازمانی این واحد می باشد.  جامعه آماری این تحقیق کارکنان، مدیران و اعضای هیات علمی گروه های حسابداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان است. تعداد نمونه 231 نفر به روش تصادفی ساده بر اساس فرمول کوکران انتخاب شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی صوری و تحلیل عاملی (0.867) و پایائی آن با گزارش ضریب آلفای کرونباخ (0.968) مورد تائید قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه ها از تکنیک معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که تمامی مولفه های فرهنگ سازمانی با توجه به قابلیت های سازمانی واحد دانشگاهی همدان بر بکارگیری هزینه یابی هدف این واحد تاثیر معنی داری دارد. هم چنین نقش میانجی گری قابلیت های سازمانی مورد تائید قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، هزینه یابی بر مبنای هدف، قابلیت های سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی
 • پیام خدایی اسمعیل کندی، پیمان امینی*، عطاالله محمدی ملقرنی، عادل فاطمی صفحات 209-224
  هدف مقاله حاضر پیش بینی کیفیت حسابرسی با استفاده از الگوریتم های درخت تصمیم گیری است. بنابراین کلیه موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در بازه زمانی 1391 تا 1396، جامعه آماری پژوهش هست که بعد از غربالگری تعداد 1367 مشاهده به عنوان نمونه آماری باقی ماندند. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ روش پژوهشی، توصیفی از نوع همبستگی است. تجزیه وتحلیل داده ها مطابق با استاندارد داده کاوی CRISP-DM و اجرای چهار الگوریتم درخت تصمیم گیری CHAID, C&RT, C5.0 و QUEST صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که مدل های بهینه بدون در نظر گرفتن عمق درخت، با بیشترین قدرت تشخیص مربوط به درخت C5.0 بالغ بر 97 درصد و با در نظر گرفتن عمق درخت با بیش از 92 درصد مربوط به درخت C&RT هست. بدین صورت که از مجموع 19 معیار ارزیابی کیفیت حسابرسی، تعداد 16 معیار در الگوریتم C5.0 و 12 معیار در الگوریتم CHAID و 5 معیار در C&RT و 3 معیار در QUEST، در پیش بینی کیفیت حسابرسی موثر قلمداد و مابقی کنار گذاشته شده اند. نکته حائز اهمیت اینکه معیارهای مشترک در هر چهار الگوریتم که عبارت اند از استخدام کارکنان، آموزش کارکنان و برنامه ریزی کنترل و سرپرستی کار همگی از فاز ورودی های موثر بر کیفیت حسابرسی می باشند.
  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، الگوریتم درخت تصمیم گیری، داده کاوی، الگوریتم C5.0
 • نسیم محمودیان*، رضوان حجازی، بیتا مشایخی، آزاده مداحی صفحات 225-244
  اطلاعات حسابداری مدیریت می تواند پشتیبانی لازم را از تصمیم گیری های مدیران به عمل آورد و این تصمیم گیری ها را موثرتر و کاراتر سازد. اطلاعات حسابداری مدیریت می تواند از طریق فراهم نمودن ورودی اساسی برای ایجاد حساسیت در مدیران سازمان ها، نقش توانمندسازی را ایفا نماید. این تحقیق به طراحی الگویی جهت حساسیت زایی در مدیران نسبت به اطلاعات حسابداری مدیریت با به کارگیری تئوری زمینه بنیان می پردازد و به ویژه بر روی تعاملات میان استفاده کنندگان و تهیه کنندگان اطلاعات حسابداری مدیریت تاکید دارد. مسئله اصلی این است که علی رغم مزیت های فراوان، چرا اطلاعات حسابداری مدیریت به صورت موثر مورداستفاده مدیران ایرانی قرار نمی گیرد و یا حتی برخی از شرکت ها فاقد بخش حسابداری مدیریت هستند. در این خصوص مصاحبه هایی غیرساختارمند با 20 نفر از صاحب نظران شامل مدیران، حسابداران مدیریت و خبرگان که هردو سوی تهیه کنندگان و استفاده کنندگان اطلاعات هستند انجام پذیرفت. ارائه آموزشهای لازم به حسابداران مدیریت و مدیران به منظور افزایش تخصص  و دانش حسابداران مدیریت و نیز آشنایی مدیران با قابلیتها و کاربردهای حسابداری مدیریت و نقش نهادها و انجمنهای فعال حسابداری مدیریت در این زمینه و همچنین افزایش کیفیت گزارشات حسابداری مدیریت از طریق کسب مهارتهای لازم توسط حسابداران مدیریت از جمله راهبردهای مهم در حساسیت زایی اطلاعات حسابداری مدیریت در مدیران است.
  کلیدواژگان: حساسیت زایی، اطلاعات حسابداری مدیریت، تئوری زمینه بنیان
 • احمد ابراهیمی*، اشکان کیکاوسی صفحات 245-258

  در شرایط کنونی در بازار رقابتی دنیا، تولید کنندگان به منظور بهبود محصولات خود در حوزه های کیفیت، تنوع پذیری، انعطاف پذیری و به روزآوری روش های تولید، اقدام به سرمایه گذاری بیشتر در بخش های مختلف سیستمهای عملیاتی و پشتیبانی خود نموده اند، به طوریکه امکان تولید محصول با کمترین میزان قیمت تمام شده جهت تطابق حداکثری با نیازمندی های مشتریان فراهم گردد. از این رو محاسبه دقیق هزینه های تولید یک محصول یکی از جنبه های اصلی در ایجاد مزیت رقابتی سازمان ها بوده که با توجه به شرایط رکود اقتصادی در سالهای اخیر در کشور، این امر می بایست بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. محاسبه هزینه مستقیم محصول[i] در سیستم های سنتی حسابداری، از طریق عواملی چون قیمت مواد اولیه، هزینه های نیروی انسانی و تجهیزات محاسبه می گردد، حال آنکه فاکتور زمان به عنوان یک شاخص مهم در محاسبات لحاظ نمی گردد. لحاظ شدن ارزش زمانی پول در محاسبات، می تواند هزینه های مستقیم محصول را واقعی تر نشان دهد. بدین منظور، در این مقاله سعی گردیده با به کارگیری ابزارهای تولید ناب[ii] از قبیل: نقشه برداری جریان ارزش[iii] و پروفایل هزینه زمان[iv] ، اثر زمانی پول[v] در محاسبه هزینه مستقیم محصول لحاظ گردد. بدین ترتیب که با ترسیم نقشه جریان ارزش فعلی[vi] محصول و با محوریت قراردادن پروفایل هزینه-زمان، هزینه مستقیم محصول با رویکردی نوین و متفاوت از روش های سنتی مرسوم در سیستمهای حسابداری محاسبه شده است.

  کلیدواژگان: هزینه مستقیم محصول، پروفایل هزینه-زمان، نقشه برداری جریان ارزش، هزینه-زمان سرمایه گذاری
 • اکبر دلیریان، مهدی مشکی میاوقی*، فاضل محمدی نوده، سینا خردیار صفحات 259-272
  در سال های اخیر، سهم دارایی های نامشهود در ارزش بازار شرکت ها به شدت رو به افزایش گذاشته و توجه به پیامدهای آن از اهمیت زیادی برخوردار شده است. موج حرکت شرکت ها به سوی سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود و تشکیل، تشویق و تمایل به ایجاد شرکت های دانش بنیان و تکنولوژی محور نشان از تغییر مدل های تجاری، استراتژی ها و حرکت به سوی اقتصاد توسعه یافته است. با این حال، به نظر می رسد استانداردهای حسابداری مربوط به دارایی های نامشهود از این حرکت جا مانده و مورد غفلت واقع شده اند؛ و در برابر تغییر به سوی همراستایی با تغییرات اقتصادی سرسختانه مقاومت می کند. در این پژوهش به ذکر دلایل این مقاومت و آسیب های ناشی از این مقاومت که دامن گیر سرمایه گذاران و اقتصاد می شود پرداخته شده و حسابداری و گزارشگری مالی مربوط دارایی های نامشهود فعلی به عنوان مقصر اصلی آن معرفی می شود. در نهایت با بررسی و آسیب شناسی مذکور در این راستا، پیشنهادهایی در راستای بهبود وضعیت فعلی گزارشگری مالی دارایی های نامشهود ارائه شده است.
  کلیدواژگان: گزارشگری مالی، استانداردهای حسابداری، دارایی های نامشهود
 • سمانه شاهد حسین، محمدحامد خان محمدی*، طاهره محمودیان دستنایی صفحات 273-284
  هدف از پژوهش حاضر، تبیین رابطه بین هوش هیجانی و مدیریت سود با در نظر گرفتن عامل خود شیفتگی مدیران است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از بعد روش توصیفی همبستگی است. هوش هیجانی به عنوان متغیر مستقل و مدیریت سود (تعهدی، واقعی و سناریو) به عنوان متغیر وابسته می باشد. همچنین خودشیفتگی به عنوان متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شده است. جامعه آماری شامل حداقل یکی از اعضای هیات مدیره یا مدیر مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران در سال 1396 و شامل 112 شرکت می باشد. برای سنجش مدیریت سود تعهدی از مدل تعدیل شده جونز، مدیریت سود واقعی از مدل سه بخشی روی چاوداری (2006) و برای سنجش مدیریت سود سناریو از پرسشنامه برگرفته از پژوهش کلیکمن و هنینگ (2000) استفاده گردید. ابزار مورد استفاده برای هوش هیجانی پرسشنامه 33 سوالی شرینگ بوده است. همچنین برای سنجش خودشیفتگی از دو روش (سنجش پهنای صورت و پرسشنامه استاندارد خود شیفتگی NPL 16) استفاده گردید. برای تحلیل نتایج از مدل ساختاری با نرم افزار کوواریانس محور Smart PlS استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه بین هوش هیجانی با مدیریت سود (واقعی و تعهدی) با در نظر گرفتن عامل خودشیفتگی دارای ضریب معناداری است، اما این رابطه با مدیریت سود مبتنی بر سناریو معنادار نبوده است. با توجه به نتایج استخراج شده این گونه برآورد می شود هوش هیجانی به عنوان یک عامل تاثیر گذار بر مدیریت سود است به شرطی که عامل خودشیفتگی از ویژگی های مدیر نباشد.
  کلیدواژگان: مدیریت سود (تعهدی، واقعی، سناریو)، هوش هیجانی، خودشیفتگی
 • عادل شاه ولی زاده، عسگر پاک مرام*، حسن قالیباف اصل، نادر رضایی صفحات 285-300
  اطلاعات سودمند، اطلاعاتی هستند که واجد ویژگی های کیفی باشند. یکی از این ویژگی ها مربوط بودن است. مربوط بودن به این معنی است که اطلاعات حسابداری باید توانایی ایجاد تفاوت در یک تصمیم را داشته باشند. هدف اصلی پژوهش تجربی حاضر تعیین تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری است. برای سنجش مدیریت سود از اقلام درآمدی و اقلام تعهدی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و داده های مورد مطالعه این پژوهش شامل 1860 سال-شرکت از سال های 1385 تا 1396 است. روش پژوهش از نوع همبستگی و علی پس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون است. نتایج این پژوهش نشان داد که مدیریت سود از طرق اقلام درآمدی موجب کاهش مربوط بودن ارزش دفتری سهام می شود. همچنین، نتایج نشان داد که مدیریت سود از طریق دست کاری اقلام تعهدی بر مربوط بودن ارزش دفتری و سود حسابداری تاثیر معنی داری دارد. به طور کلی نتایج پژوهش بیانگر تاثیر مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و اقلام درآمدی بر مربوط بودن سود حسابداری و ارزش دفتری سهام است. لذا، شواهد به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد دست کاری اقلام تعهدی و درآمدی با کاهش کیفیت اطلاعات حسابداری متناسب است.
  کلیدواژگان: مربوط بودن اطلاعات، مدیریت سود، اقلام درآمدی، اقلام تعهدی
|
 • Hamed Arad, Fraydoon Rahnamay Roodposhty *, Bahman Banimahd, Hashem Nikomaram Pages 1-16
  Words, such as modernism and postmodernism, has been used extensively in literature and everyday conversations. However, fundamental concepts and beliefs have largely forgotten the narrow and condence definitions. This paper, based on a library and interpretive method, aims to explain the roots of modernism and postmodernism in the development and development of financial accounting concepts. Therefore, the purpose of this research is to study the variables related to modernism and postmodernism in the development of financial accounting concepts. Hence, in this paper, while describing the above-mentioned concepts, the role of modernism in general and postmodernism in particular are discussed in the development of financial accounting. Evidence of this paper suggests that the advent of bookkeeping and the formation of financial accounting was initially based on the concept of modernism. But postmodernism had a wonderful effect on the development of financial accounting concepts.
  Keywords: Moddernism, Post Modernism, Accounitng Theory, Capitalism
 • Ebrahim Nazari Farokhi, Alireza Poorebrahimi *, Reza Radfar, Seyyed Jamaloddin Tabibi Pages 17-30
  The ethical exploitation of information to generate knowledge content is an important debate; because the way of exploitation of exist information in the databases is different, and everyone does it according to their logic and purpose. The purpose of this study is survey of factors affecting prevention of duplicate content production in Islamic Azad University. The type of research was applied and the research method was descriptive-analytic. The research hypotheses were examined using the multivariate regression analysis and related tests. The extract results of statistical analysis showed that natural language processing, ethical audit model and semantic analysis are effective in prevention of duplicate content production. On the other hand, although other factors are affecting preventing the production of duplicate content, it is felt that the design of an intelligent model that uses semantic methods to control the production of scientific content and ultimately prevention of the production of duplicate content. Based on results, it is suggested that an intelligent model be designed to combine both natural language processing and semantic analysis methods in order to prevention of duplicate content production, so as to recognize both the structural similarity and the semantic similarity of generated content.
  Keywords: Duplicate Content, Natural Language Processing, Semantic Analysis, Ethical Audit
 • Azam Sarvi, Ghodratollah Talebnia *, Zahra Poorzamani, Azita Jahanshad Pages 31-50
  Accounting standards are mandatory rules that reporter units need to use them for the auditor's  acceptable opinion.. auditors should understand the concept of accounting standards correctly for evaluating on the correct use of standards by economic units.Also, accounting students and educators should understand the standards in order to properly teach the concepts and educational headings on the basis of the original text of accounting standards and to prepare for entry into the professional market.The problem of this study is to assess the readability and comprehensibility of accounting standards used by different groups of users.Because if accounting standards are not readable by users, they can’t  play an effective role in the proper reporting..In this research, using  Cloze method  used in assessment readability of two sample standards among several main audience groups of accounting standards, namely, students, professors, accountants and auditors, and the results have been compared and analyzed in different aspects. The results showed that the level of text readability among most of the groups and its overall average was at frustration and stress level and lack of understanding.Therefore, it is imperative that standard-setting authorities revise existing standards or develop new standards to ensure that standards texts allows learning for all user groups.
  Keywords: accounting standards, Content analysis, readability
 • Gholamreza Karami *, Mohammad Moradi, Rouhollah Tavakoli Pages 51-66

  Extensible business language reporting was revolution in financial reporting, which reduces the cost of creating, processing, and accessing information.Implementation of XBRL in Iran has not been properly implemented for the reasons we seek to identify it in the research. The purpose of this study is to identify the barriers and strategies for using XBRL. The research methodology was grounded theory, interview data collection, theoretical sampling and snowball, and 19 theoretical saturated interviews. At the company level, barriers to knowledge and recognition, complexity, infrastructure, cost and resistance to change, and education and awareness strategies, budget allocations, and incentive policies were identified. At the software manufacturer level, barriers to complexity, costs, sanctions and infrastructure strategies, budget allocations, and so on were identified. At the level of regulators , the requirements and pressures, infrastructure, the lack of custodians and strategies for the formation of specialized working groups, the minister at the level of ministry, culture, education and awareness and ... were identified.

  Keywords: XBRL, Grounded Theory, data coding, taxonomy, instance document
 • Shiva Hassanpour, Bahman Banimahd *, Azita Jahanshad, Hashem Nikoomaram Pages 67-82
  Shareholders are calling for qualitative audits and usually respond to modified audit opinion. Managers are also always trying to get the audit report as unqualified or standard to reduce costs. The purpose of this study is to identify the economic and tax consequences of a modified audit opinion. The modified audit opinion is based on the not-unqualified opinion and the number of clauses in the operating audit report. The research data were analyzed using a sample of 146 companies listed in Tehran Stock Exchange Comity during the years 2005 to 2016 by Panel data and multivariate regression model. In general, the research findings indicate that there is tax and economic consequences in publication of the modified audit opinion. Research findings showed that the number of clauses in the audit report has an economic consequence and, consequently, reduces the sensitivity of Investment Expenditures to Cash Flows and the ratio of the Tobin Q. Also, the results of the research showed that the modified audit opinion had a tax effect and led to reduction in tax avoidance. Additionally, the audit change leads to an increase in the economic and tax consequences of a modified audit opinion.
  Keywords: Economic Consequences, Tax Consequences, Modified Audit Opinion, Audit Change
 • Gholamreza Shabani Khfari, Iraj Noravesh *, Hossein Panahian Pages 83-98
  In the competitive world today, organizations need to be precise about the changes in the costs that the company must create in order to create a new value throughout the supply chain at one time. In this research, we have tried to investigate the cost of the chain by looking at dashboard design to predict and estimate supply chain costs. For this purpose, after reviewing the supply chain cost literature and examining the scope and purpose of the dashboard design, using the mathematical models and the actual use of information production and sales in Tehran province in the Zamzam Iran Company  and Zamzam Tehran  Company , the data of 22 period periods From April 1395 to January 2012, related to the study of this research, the design of the CHCM model, and the use of specialized software in the field of intelligent business intelligence reporting, the design of a model dashboard for evaluating the cost of the chain Supply and analysis reports became sensitive. Research findings indicate the model's ability to estimate supply chain costs for the desired courses and at the level of activity.
  Keywords: dashboard management, Supply chain, cost estimation, costing
 • Mohammad Masihi, Ahmad Yaghoobnejad *, Amirreza Keghobadi, Taghi Torabi Pages 99-110
  In this article in order manage the risk from the lack of tax compliance.The optimal model “selection forvat audit” using data mining techniques  (vector machine and decision tree) be studied. In the selection for auditing, the important issue is select the right files for auditing from within the range of potential candidates .So that’s the choice while covering the maximum tax risk, it will increase the efficiency of the tax system. because of the limits available in time and sources, Audit all tax payer will get various costs . In addition, the costs associated with the audit and the revenue from auditing are also raised .therefore, the output of the tax audit process greatly contributes depending on the quality of the selection of the audited tax payers collection. To do this research in it all, using the Delphi method, factors affecting tax risk are identified and continuing with the using of the statistical samples of research. Which includes 281 companies that were subject to Vat audit between 2001 to 2015,Different models were extracted and their ability  was evaluated to choose optimally for Vat audit. The results of the study show that the Linear support vector machine method up to 70% of tax payers with this clustering algorithm correctly they will be separated depending on the analysis of existing data. Which is more  reliaboh le then other data mining techniques of decision tree.
  Keywords: tax audit, Tax Compliance, tax risks, data mining techniques
 • Gholamreza Soleimany Amiri *, Mahin Khoeini, Musa Javani Ghalandari Pages 111-126
  Audit fee is sensitive to the condition that increase audit risk. Earnings autocorrelation and earnings volatility are the important earnings characteristics that affect audit risk. These characteristics may constitute important elements of inherent risk for the auditor, but the associations and directions are ambiguous. In response to greater inherent risk, auditors should conduct more extensive substantive testing to reduce the overall risk associated with the audit. The current study investigate the effect of these earnings characteristics on audit fee from the lenses of different theories. For this purpose, the data of 93 publicly-held companies listed in Tehran Stock Exchange, during the time interval of 1388-1394 are examined. The results of hypothesis indicate that there is a negative (positive) and significant relationship between Earnings autocorrelation (volatility) and audit fees. In other words, for higher earnings volatility,audit firms charge more audit fees to its client. And against what was expected, auditor industry specialization has no significant moderating effect on these relations.
  Keywords: Earnings Autocorrelation, Earnings Volatility, Audit Fee, auditor industry specialization
 • Shahram Chaharmahali, Esmail Tavakolnia* Pages 127-144

  Firm's cash holding has attracted an increasing attention of both the members of the profession and the academics. The presence of defects in the market indicates that firm's cash holding has a significant effect on the market. Meanwhile, the presence of effective monitoring mechanisms inside and outside the firm would prevent misuses of firm's cash, and subsequently, destroying firm's cash value. Real earnings management, efficient monitoring hypothesis, interpersonal deception theory and signaling theory are proposed categories in the building trust and monitoring environment which have been considered in this study. This study attempted to examine the effect of real earnings management on the market value of the cash holding as well as the impact of active institutional ownership (as an example of efficient monitoring hypothesis) and audit partner rotation (as an example of interpersonal deception theory and signaling theory combination) on this relationship. For this purpose, the data from 156 firms listed in Tehran Stock Exchange during 2012 to 2018 and panel data model were used. The results showed that market values firm's cash holding positively, and real earnings management make investors consider less value for firm's cash holding. Also efficient monitoring hypothesis and combination of interpersonal deception theory and signaling theory were confirmed.

  Keywords: Market Value of Cash Holdings, Real Earnings Management, Efficient Monitoring Hypothesis, Interpersonal Deception Theory, signaling theory
 • Noushin Ahmadi, Seyed Abbas Hashemi *, Hadi Amiri Pages 145-160
  In most previous studies, differential persistence of earnings components has been estimated using a cross-sectional approach. The main assumption in the cross-sectional approach is the equality of the differential persistence of accruals and operating cash flows in all companies, While differential persistence of earnings components is a firm-specific phenomenon. The purpose of this study is to examine the incremental usefulness of firm-specific differential persistence of earnings components on the predictive power of earnings forecast cross-sectional models. For this purpose, four cross-sectional earnings forecast models including the models of Sloan (1996), Hou et al (2012), Soo (2013) and Li and Mohanram (2014) have been used. In order to test the hypotheses, the data of 165 companies from listed companies in Tehran Stock Exchange during the period of 1380 to 1396 were selected by systematic elimination method. For analyzing information and testing hypotheses, multiple regression and wuong test have been used. The results of the research show that the differential persistence of the earnings components leads to increasing the predictive power of the earnings forecast cross-sectional models. These findings suggest that the firm-specific differentiation persistence criteria contain useful information for predicting earnings.
  Keywords: Differential Persistence, Earnings components, Firm-Specific, Earnings Forecast
 • Shirzad Naderi, Farzaneh Heidarpour *, Ramzanali Royaei, Ghodratolah Talebnia Pages 161-180

  Many countries today, with regard to the benefits of International Financial Reporting Standards (IFRS), tend to accept and implementation it or have harmonized their national standards with it, and on the other hand, the assessment of the fundamental changes in accounting and financial reporting systems, without considering the views of its stakeholders, can affect the probability of its successful. Accordingly, the purpose of this study is to assess the perception of auditors as one of the main stakeholders, of the change in the financial reporting system and the implementation of IFRS. For this purpose, auditors' perception was assessed by considering four factors individual, technical, situational and change processes through a questionnaire distributed among auditors working in the audit organization and private audit firms. The results of the questionnaires were analyzed using structural equation method (PLS). The findings of the research show that auditors 'perception is influenced by the above four factors, but the effect of these factors on auditors' perceptions differs from the implement of IFRS in Iran.

  Keywords: Auditors' perception, International Financial Reporting Standards (IFRS), individual, Situational, Technical, Change Processes Factors
 • Mohammad Firouzian Nezhad, Mohammad Rramazan Ahmadi *, Alireza Jorjor Zadeh, Ahmad Kaab Omeir Pages 181-196
  Earning and their measurement and identification methods have always been regarded as an important financial challenge and paradigm when investigating the factors affecting capital markets and explaining the behavior of stock prices. The different needs of accounting information users on the one hand, and the various reasons and motives of firms to achieve their goals on the other hand, have led to manipulation of profits and losses. This study aimed at comparing the impact of real and accrual earnings on the market value of equity using the Sobel test. To this end, 131 companies listed on the Tehran Stock Exchange from 2007 to 2017 were enrolled. According to the hypothesis testing results, the use of accrual earnings, in addition to a direct impact on the market value of equity, indirectly affects it through the mediating role of abnormal stock returns. No significant relationship, however, was observed between real earnings and the market value of equity. In other words, the mediating role of abnormal stock returns was not confirmed by the Sobel test. The systematic risk level of firms had no effect on the choice of earnings management approaches with the aim of influencing abnormal returns and the market value of equity. In other words, investors disregarded company risk in their decisions as a potential factor effective in capital market expectations regarding the changes in stock returns and prices.
  Keywords: accrual earning management, Real Earning Management, Abnormal Stock Return, Stock Market Value, Sobel Test
 • Seyedali Malihi, Alireza Gholizadeh *, Hoshang Mobarakabadi Pages 197-208
  Target costing is a tool and comprehensive process that increasing the organization's ability in the cost reduction and improvement performance   levels of an organization. The main objective of this current paper is to review the Effect of Organizational Culture of Islamic Azad University, Hamedan Branch on applying the target costing method by using the main frame “target costing never shouldn’t be increased” as well as the role of Organizational Capabilities for this branch. Statistical Society of this research includes staff, directors, faculty members of accounting and management department for Islamic Azad University, Hamedan Branch. The number of samples as 231 people has been selected as the method of accidental sampling in accordance with Cochran formula. Questionnaire validity has been confirmed by factor analysis (0.867) and its reliability as reporting the Cronbach’s alpha coefficient (0.968). It’s used the technique of structural equations for testing the hypothesis. The result shows that all components of organizational Cultures effect on applying target costing meaningfully in regard to organizational capabilities of Hamedan Branch at Islamic Azad University. Meanwhile the role of mediation of organizational capabilities has been confirmed.
  Keywords: organizational culture, Target costing, organizational capabilities, Islamic Azad University
 • Payam Khodaei Esameilkandi, Peyman Amini *, Ataollah Mohammadi Melgharni, Adel Fatemy Pages 209-224
  The purpose of this paper is to predict the quality of the audit using decision tree algorithms. Therefore, all audit institutions of the member of the Iranian Society of Official Accountants during the period 1391 to 1396 are the statistical population of the study, which after the screening of 1367 observations remained as a statistical sample. This research is a descriptive-correlative research in terms of applied and descriptive research method. Data analysis was performed in accordance with the CRISP-DM data mining standard and the implementation of four decision tree CHAID, C & RT, C5.0, and QUEST algorithms. Decision trees were modeled using simulation software of IBM modeler18 and the results showed that the optimal models, regardless of tree depth, with the maximum recognition power associated with the tree C5.0 over 97% and considering the depth of the tree with more than 92% is related to the C & RT tree. From the total of 19 quality assessment criteria, 16 criteria in the C5.0.12 Criterion Algorithm in the CHAID algorithm and 5 C & RT criteria and 3 criteria in QUEST are considered in the prediction of effective audit quality It is important to note that the common criteria in all four algorithms, which are employee recruitment, employee training, and entrepreneurship All work control and supervision are all input phases that affect audit quality.
  Keywords: Audit quality, Decision Tree Algorithm, data mining, Algorithm C5.0
 • Nasim Mahmoudian *, Rezvan Hejazi, Bita Mashayekhi, Azadeh Maddahi Pages 225-244
  Management accounting information can provide essential support for managers’ decision making and make these decisions more effective and efficient. Management accounting information performs an enabling function as it provides a fundamental input to organizational management sensemaking. This research focuses on providing a model for sensemaking of management accounting information to managers by using grounded theory and especially focuses on interactions between users and providers of management accounting information. The main question in this research is that “Despite the many advantages, why management accounting information is not used in an effective manner by Iranian managers, or even some companies don’t have management accounting department?” In this regard, unstructured interviews were conducted with 20 experts, including managers, management accountants, and experts, who are both sides of providers and users of information. Some of the most important strategies for sensmaking of management accounting information to managers are: providing necessary training for management accountants and managers to enhance the expertise and knowledge of management accountants as well as the familiarity of managers with the capabilities and applications of management accounting and the role of institutions and active management accounting associations in this field as well as improving the quality of management accounting reports by acquiring the skills required by management accountants.
  Keywords: sensemaking, management accounting information, Grounded Theory
 • Ahmad Ebrahimi *, Ashkan Keykavoussi Pages 245-258

  In the current conditions of the world's competitive market, producer companies have come to invest more in their different operating systems and supporting their products in order to improve their products in terms of quality, variety, flexibility and updating of manufacturing methods, so that make it possible to produce the product with the lowest price to meet the maximum level of customers' requirements. Hence, one of the main aspects in creating the competitive advantage of organizations is accurate calculation of production costs that should be increasingly considered due to economic recession conditions in the country. The Product Direct Cost (PDC) is calculated by factors such as raw material prices, labor costs and equipment in traditional accounting systems, while the time factor is not considered as an important indicator in this regard, including time value of money causes more realistic calculations of the product direct costs and the finished cost. Therefore, utilizing the tools of lean production such as Value Stream mapping (VSM) and Cost-Time Profile (CTP) the in this paper, we try to consider the effects of Time Value of Money on the product direct cost. In this regard, product direct cost is calculated with a new approach different from traditional methods in accounting systems by mapping the current state map and focusing on the cost-time profile.

  Keywords: Product direct cost, Cost-Time Profile, value stream mapping, Cost-time Investment
 • Akbar Dalirian, Mehdi Meshki *, Fazel Mohammadi Nodeh, Sina Khardaryar Pages 259-272
  In recent years, the share of intangible assets in the corporate market value has grown steadily and paying attention to its implications is of great importance. The wave of companies moving toward investing in intangible assets and the formation, encouragement, and the desire to create knowledge-based and technology-driven companies have signs of changing business models, strategies, and moving towards a developed economy. However, it appears accounting standards related to intangible assets move from the left and neglected, and to shift towards alignment with economic changes stubbornly resists. In this research, the reasons for this resistance and the damage caused by this resistance, which are affecting investors and the economy, are discussed, and financial accounting and reporting of current intangible assets are presented as the main culprits. Finally, with the study and pathology in this regard, there are suggestions for improving the current state of financial reporting of intangible assets.
  Keywords: Financial Reporting, accounting standards, intangible assets
 • Samaneh Shahed Hossein, Mohammad Hamed Khanmohammadi *, Tahereh Mahmoudian Dastnaee Pages 273-284
  Introduction &
  Objective
  Profit management has always been considered as one of the problems in the field of accounting and has been investigated in various aspects. But then behavioral is a topic that is less considered, and while profit management is the result of a process that is, of course, involved in psychological issues. For this purpose, the purpose of this study was to determine the relationship between emotional intelligence and earnings management by considering self-fascination.
  Method
  The research method is applied in terms of purpose and descriptive correlation method. The statistical population includes all managers of Tehran Stock Exchange companies in 1396. The total number of companies is 166 companies. Eventually, from 166 companies, 112 companies were selected as screening samples and the managers of those companies were surveyed. Emotional intelligence as an independent variable and profit management (accrual, real, and scenario) is considered as a dependent variable and autosomy was considered as a moderator variable. To measure the accrual-based earnings management from Jones's modified model, the real profit management of the three-part model of rye (2006) and to assess the profit management scenario, a questionnaire was used from Klickman and Henning (2000). The tool used for emotional intelligence was the questionnaire of 33 questionnaires. In order to evaluate narcissism, two methods (Face Exposure Measurement and NPL 16's Self-Esteem Questionnaire) were used. For analysis of the results, a structural model was used with SmartPls software.
  Results
  The results showed that there is a significant coefficient between emotional intelligence with management (real and accrual) with regard to narcissism, but this relationship with profit management is not significant.
  Conclusion
  Based on the results obtained, it is estimated that high emotional intelligence is necessary for accountants, and having this skill can help them control their stress and excitement. In this regard, it is recommended that the relevant brokers take care of the choice.
  Keywords: earnings management (accrual, real, scenario), emotional intelligence, narcissism
 • Adel Shahvalizadeh, Asgar Pakmaram *, Hassan Galibafe Asl, Nader Rezaie Pages 285-300
  Useful information is information that has qualitative features. One of these features is relevance. Relevance means that accounting information must have the ability to make a difference in a decision. The main purpose of this experimental study is to determine the effect of earning management on the relevance of accounting information value. To measure earnings management, revenue items and accruals have been used. The statistical population of this research is the companies accepted in the TSE. The data of this study consisted of 1860 firm-years from 2006 to 2017. The research method is correlational and causality and the hypotheses were tested, using correlation and regression. The results showed that earnings management by way of income items reduced the relevance of the stock value of the stock. Also, the results showed that the management of profit through the manipulation of accruals had a significant effect on the relevance of book value and accounting profit. In general, research results show the effect of earnings management through accruals and items of income on the relevance of accounting profit and stock value. Therefore, the evidence obtained in this study shows that the manipulation of accruals and earnings items is associated with a reduction in the quality of accounting information appropriate.
  Keywords: Relevance of Information, earning management, Income, Accrual items