فهرست مطالب

 • سال بیست و یکم شماره 4 (پیاپی 72، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/11
 • تعداد عناوین: 16
|
 • عاطفه شریفی نیا، مرتضی اولادنبی* صفحات 1-13

  میکروسفالی اولیه اتوزومی مغلوب (Autosomal recessive primary microcephaly: MCPH) یک اختلال نادر نورولوژیکی است که در بدو تولد در نوزادان مبتلا مشاهده می شود. معمولا بیماران از ناتوانی ذهنی متوسط تا شدید رنج می برند. در این مطالعه مروری، همه جایگاه های شناخته شده تا به امروز اختلال MCPH همراه با نوع و تعداد جهش های شناخته شده و بررسی عملکردی و چگونگی شناسایی ژن ها به تفکیک و نیز الگوریتم تشخیصی از مقالات و پایگاه داده ها همانند OMIM و HGMD جمع آوری شده است. تاکنون 23 جایگاه ژنی (MCPH1-23) در جمعیت های مختلف در ارتباط با میکروسفالی اولیه شناخته شده است. عملکرد این ژن ها شامل جهت گیری صحیح دوک های میتوزی، مضاعف سازی، تشکیل یا عملکرد سانتروزوم، جابه جایی وزیکول ها، تنظیم رونویسی و پاسخ به آسیب DNA است و براساس تحقیقات بیماری MCPH در جمعیت ایران و پاکستان به دلیل ازدواج خویشاوندی شایع تر است. در ایران MCPH1 و MCPH5 شیوع بیشتری دارد.

  کلیدواژگان: میکروسفالی، ناتوانی ذهنی، ژن
 • جواد الماسی، کمال عزیزبیگی*، خالید محمد زاده سلامت، بهشاد نقش تبریزی، محمد علی آذربایجانی صفحات 14-21
  زمینه و هدف

  امروزه یکی از مهم ترین مسایل بهداشتی بیماری عروق کرونر است. آنتی اکسیدان ها از جمله موادی هستند که می توانند در کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی - عروقی نقش به سزایی ایفاء نمایند. این مطالعه به منظور تعیین اثر مکمل رزوراترول طی تمرینات ورزشی بازتوانی قلبی بر عوامل التهاب سیستمیک بیماران تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر انجام شد.

  روش بررسی

  این کارآزمایی بالینی روی 40 بیمار قلبی سه ماه پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر در مرکز بازتوانی قلبی بیمارستان فوق تخصصی قلب و عروق فرشچیان همدان طی سال 1395 انجام شد. بیماران به طور تصادفی در چهار گروه 10 نفری کنترل، گروه مکمل رزوراترول، گروه بازتوانی ورزشی و گروه مکمل رزوراترول توام با بازتوانی ورزشی قرار گرفتند. تمرینات بازتوانی ورزشی سه روز در هفته به صورت متناوب به مدت هشت هفته در قالب تمرینات استقامتی و به مدت 15 تا 20 دقیقه با شدت 50 تا 70 درصد ضربان قلب بیشینه و همچنین تمرینات مقاومتی با شدت 20 تا 50 درصد یک تکرار بیشینه انجام گردید. تعداد تکرارها در هر ست 8 تا 15 تکرار و بر اساس ظرفیت و توانایی اختیاری آزمودنی ها انجام شد. در حالی که آزمودنی ها گروه های مکمل روزانه 400 میلی گرم رزوارترول مصرف کردند. نمونه گیری خون قبل و 48 ساعت بعد از تمرینات توانبخشی و مکمل سازی انجام شد و غلظت پلاسمایی TNFα ، IL-6 ، IL-1 β و CRP اندازه گیری گردید.

  یافته ها

  متغیرهای CRP ، TNFα ، IL 1-β و IL-6 گروه رزوراترول توام با بازتوانی ورزشی در مقایسه با گروه کنترل، گروه مکمل رزوراترول و گروه بازتوانی ورزشی کاهش آماری معنی داری نشان دادند (P<0.05).

  نتیجه گیری

  ترکیب مصرف رزوراترول توام با بازتوانی ورزشی به طور انتخابی در کاهش برخی عوامل التهاب سیستمیک نسبت به مکمل رزوراترول و تمرینات بازتوانی ورزشی موثرتر ارزیابی شد.

  کلیدواژگان: قلب، بای پس، عروق کرونر، رزوراترول، بازتوانی ورزشی، اینترلوکین-6، پروتئین واکنش پذیر C
 • مریم حسن نژاد رسکتی، بهرام میرزاییان*، سید حمزه حسینی صفحات 22-28
  زمینه و هدف

  درد و رنج سرطان، نگرانی از آینده و ترس از مرگ، سلامت روان بیماران مبتلا به سرطان را دچار اختلال می کند. این مطالعه به منظور تعیین اثر آموزش فنون مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دشواری تنظیم هیجانی و سلامت روان در زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد.

  روش بررسی

  در این کارآزمایی بالینی 30 بیمار زن مبتلا به سرطان پستان به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری کنترل و مداخله قرار گرفتند. گروه مداخله تحت آموزش فنون مبتنی بر پذیرش و تعهد به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای قرار گرفتند. قبل، پس از اجرای درمان و دو ماه بعد از آن همه شرکت کنندگان با پرسشنامه گرتز و رومر 2004 و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) ارزیابی و مورد مقایسه قرار گرفتند.

  یافته ها

   نمره کلی تنظیم هیجان در پیش آزمون گروه مداخله از 4.16±113.52 به 3.96±104.67 کاهش یافت (P<0.05). همچنین در دوره پیگیری نیز در گروه مداخله)3.58±104.17(پایین باقی مانده بود؛ اما میانگین آن در گروه کنترل کاهش آماری معنی داری نشان نداد. در مقیاس سلامت روان در گروه مداخله پس اجرای درمان نمره کلی سلامت روان از 4.21±46.81 به 3.39±33.18 کاهش یافت (P<0.05). این نمره در دوره پیگیری نیز در گروه مداخله)3.33±33.12(تعیین شد؛ اما در گروه کنترل کاهش آماری معنی دار مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  آموزش فنون مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند باعث افزایش سلامت روانی و تنظیم بهتر هیجان در مبتلایان به سرطان پستان شود.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، نارسایی تنظیم هیجانی، سلامت روان، سرطان پستان
 • امین آنامی، مرضیه نظری، رامین شعبانی* صفحات 29-38
  زمینه و هدف

  اسکیزوفرنی یک بیماری مزمن است که با اختلال در زندگی شخصی و عملکرد اجتماعی قابل توجهی همراه است. از آنجا که تمرینات ورزشی نقش مهمی بر مشکلات مذکور دارد؛ این مطالعه به منظور مقایسه اثر دو شیوه تمرینات تناوبی با شدت بالا و فوتسال بر برخی عوامل آمادگی جسمانی، کیفیت زندگی و علایم منفی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی از نوع پارانوئید انجام شد.

  روش بررسی

  این کارآزمایی بالینی روی 42 بیمار مرد مبتلا به بیماری مزمن اسکیزوفرنی از نوع پارانوئید بستری در مرکز آسایش رشت طی سال 1396 انجام شد. بیماران به صورت تصادفی در سه گروه تمرین تناوبی با شدت بالا (15=n)، فوتسال (12=n) و کنترل (15=n) تقسیم شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی، پرسشنامه علایم منفی و برخی از آزمون های آمادگی جسمانی قبل و بعد از 8 هفته تمرین تعیین شدند. تمرینات تناوبی با شدت بالا (high-intensity interval training: HIIT) سه جلسه در هفته با شدت 70 تا 85 درصد حداکثر ضربان قلب و تمرینات فوتسال سه جلسه در هفته به مدت 40 دقیقه اجرا شدند.

  یافته ها

   توان بی هوازی گروه های فوتسال و HIIT در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری بالاتر بود (P<0.05)؛ اما اختلاف آماری معنی داری در توان بی هوازی دو گروه فوتسال و HIIT مشاهده نشد. توان عضلانی پا گروه های HIIT و فوتسال در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری بیشتر بود (P<0.05). توان عضلانی پا در گروه HIIT در مقایسه با گروه فوتسال بالاتر بود (P<0.05). علایم منفی گروه های HIIT و فوتسال در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری پایین تر بودند (P<0.05). کیفیت زندگی گروه های فوتسال و HIIT در مقایسه با گروه کنترل معنی دار نبود.

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد تمرینات تناوبی با شدت بالا اثرات چشمگیرتری نسبت به تمرینات فوتسال دارند؛ ولی هر دو نوع تمرین باعث بهبود برخی عوامل آمادگی جسمانی و کاهش علایم منفی در بیماران اسکیزوفرنی می شوند.

  کلیدواژگان: اسکیزوفرنی، ترکیب بدن، کیفیت زندگی، هوازی
 • حسین مهدیان، پروین فرزانگی*، امین فرزانه حصاری صفحات 39-46
  زمینه و هدف

  بیماری کبد چرب غیرالکلی (non-alcoholic fatty liver disease: NAFLD) یکی از مهم ترین اختلالات مزمن کبدی است که احتمالا با مشکلات قلبی نیز مرتبط است. این مطالعه به منظور تعیین اثر درمان ترکیبی مکمل رزوراترول و ورزش تناوبی بر میزان آپوپتوز سلول های بافت قلبی موش های صحرایی نر دچار کبد چرب غیرالکلی به روش تانل انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه تجربی روی 35 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار انجام شد. حیوانات به 5 گروه 7 تایی شامل گروه کنترل (سالم) و چهار گروه NAFLD شامل گروه بیمار، گروه دریافت کننده رزوراترول، گروه ورزش تناوبی و گروه رزوراترول توام با ورزش تناوبی تقسیم شدند. میزان آپوپتوز سلول های بافت قلبی به روش TUNEL بررسی گردید.

  یافته ها

  گروه بیمار به طور معنی داری دارای بیشترین میانگین درصد سلول های آپوپتوز شده قلبی)0.69±24.38%(در مقایسه با سایر گروه ها بود (P<0.05). در حالی که گروه های ترکیبی رزوراتول + ورزش تناوبی)0.49±9.02%(و مکمل رزوراتول)0.83±9.47%(دارای کمترین میانگین درصد سلول های آپوپتوز شده قلبی در مقایسه با گروه های بیمار و صرفا ورزش تناوبی بودند (P<0.05). تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه رزوراترول + تمرین ورزشی و مکمل رزوراترول مشاهده نگردید. میانگین درصد سلول های آپوپتوز قلبی در گروه ورزش تناوبی برابر با 0.28±11.39% درصد تعیین شد.

  نتیجه گیری

   بیماری کبد چرب غیرالکلی به طور چشمگیری با آپوپتوز سلول های قلبی همراه است. تجویز مکمل رزوراترول، به ویژه همراه با ورزش تناوبی، به طور چشمگیری سبب کاهش میزان آپوپتوز سلول های بافت قلبی می گردد.

  کلیدواژگان: بیماری کبد چرب غیرالکلی، قلب، آپوپتوز، تمرین ورزشی تناوبی، رزوراترول، روش تانل
 • تارا دانیاری، مینا رمضانی*، بهاره پاکپور صفحات 47-52
  زمینه و هدف

  گیاه کوله خاس (Ruscus aculeatus L) از تیره مارچوبه در درمان بعضی از بیماری ها از جمله بیماری های عروقی، لنفاوی و هموروئید مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه به منظور تعیین اثر ضد دردی و ضدالتهابی عصاره هیدروالکلی گیاه کوله خاس در موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRI انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه تجربی روی 80 سر موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRI با سن تقریبی 8-6 هفته و وزن 25-23 گرم انجام شد. حیوانات برای هر تست به طور تصادفی به 5 گروه 8 تایی شامل گروه شاهد (دریافت کننده آب مقطر)، گروه کنترل مثبت (دریافت کننده مورفین با دوز 10 میلی گرم بر کیلو گرم در تست درد و دریافت کننده دگزامتازون با دوز 15 میلی گرم بر کیلوگرم در تست التهاب) و همچنین سه گروه دریافت کننده دوزهای 75، 150 و 300 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی گیاه کوله خاس تقسیم شدند. بررسی درد توسط تست فرمالین و بررسی التهاب با تورم گوش القاشده با زایلین انجام شد.

  یافته ها

   عصاره هیدروالکلی کوله خاس باعث کاهش آماری معنی دار درد حاد در دوز 300 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن نسبت به گروه شاهد گردید (P<0.05). درصد مهار درد حاد 60 درصد در مقایسه با 85 درصدی مهار درد توسط مورفین تعیین شد. همچنین این گیاه سبب کاهش آماری معنی دار درد مزمن ناشی از فرمالین در دوزهای 150 و 300 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن نسبت به گروه شاهد گردید (P<0.05). دوز 150 و 300 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره به ترتیب باعث مهار 71درصدی و 94درصدی درد مزمن در مقایسه با 97 درصدی کاهش درد توسط مورفین شدند.

  نتیجه گیری

   عصاره هیدروالکلی گیاه کوله خاس در دوز 300 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن باعث کاهش درد حاد و مزمن و در دوز 150 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن سبب کاهش درد حاد در حیوانات آزمایشگاهی می گردد.

  کلیدواژگان: التهاب، درد، عصاره هیدروالکلی، گیاه کوله خاس، موش کوچک آزمایشگاهی
 • شهرام سهیلی*، مجتبی ایزدی، دانیال تارمست صفحات 53-59
  زمینه و هدف

  اختلال در عملکرد مولفه های هورمونی و ژنتیکی از مهم ترین عوامل هایپرگلیسیمی در افراد چاق و بیماری دیابت هستند. ژن FOXO1 به عنوان یکی از عوامل رونویسی موثر در مسیرهای سیگنالینگ انسولین، گلوکز ناشتا و مقاومت انسولین محسوب می شود. این مطالعه به منظور تعیین اثر تمرینات مقاومتی بر بیان ژن FOXO1 در بافت چربی زیرپوستی موش های صحرایی دیابتی انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی 14 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن تقریبی 20±220 گرم توسط تغذیه رژیم غذایی پرچرب و تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین (STZ ، mg/kg 30) به دیابت نوع دو مبتلا و به شیوه تصادفی به گروه های 7 تایی کنترل و ورزش تقسیم شدند. گروه ورزش در یک دوره تمرینات هوازی 6 هفته ای به تعداد 5 روز هفته شرکت نمودند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، سطح ناشتایی گلوکز و انسولین خون و نیز بیان ژن FOXO1 در بافت چربی زیرپوستی هر دو گروه اندازه گیری و مقایسه گردید.

  یافته ها

  تمرینات هوازی سبب کاهش آماری معنی دار گلوکز ناشتا، مقاومت انسولین و بیان ژن FOXO1 در بافت چربی زیرپوستی در مقایسه با گروه کنترل گردید (P<0.05).

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد تمرینات مقاومتی به واسطه مهار بیان ژن FOXO1 در بافت چربی زیرپوستی به کاهش مقاومت انسولین و گلوکز سرم در موش های دیابتی منجر می گردد.

  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، بیان ژن FOXO1، گلوکز ناشتا، دیابت نوع دو
 • زهره افشارمند، حسن دانشمندی، مهدیه آکوچکیان*، یحیی سخنگویی صفحات 60-67
  زمینه و هدف

  اکثر تحقیقات بر اثر مثبت تمرینات ورزشی روی متغیرهای راه رفتن سالمندان تاکید کرده اند. در مورد اثربخش بودن نوع خاصی از تمرین در جهت بهبود راه رفتن سالمندان تحقیقات اندکی انجام شده است. این مطالعه به منظور تعیین اثر تمرین روی سطوح پایدار و ناپایدار بر متغیرهای کینماتیکی راه رفتن و زمان برخاستن و رفتن (Timed-up-and go: TUG) در زنان سالمند انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه شبه تجربی 75 زن سالمند به صورت غیرتصادفی در 5 گروه 15 نفری شامل کنترل (عدم دریافت مداخله)، گروه دوم (سطح ناپایدار): گروه تمرینی روی فوم 6 سانتی متری، گروه سوم (سطح ناپایدار): گروه تمرینی روی فوم 9 سانتی متری، گروه چهارم (سطح ناپایدار): گروه تمرینی روی ماسه و گروه پنجم (سطح پایدار): گروه تمرینی روی سطح سفت قرار گرفتند. برای ثبت داده ها از دوربین مخصوص ثبت تصویر استفاده شد. متغیرهای کینماتیکی راه رفتن (شامل کادنس، طول گام، سرعت گام و طول قدم) با نرم افزار آنالیز حرکتی (Motion Analysis Kinovea) استخراج شد. میانگین سه تکرار متغیرها به عنوان نمره نهایی فرد ثبت گردید.

  یافته ها

  تمرین اثر آماری معنی داری بر متغیر کادنس طول قدم، طول گام، عرض گام، سرعت راه رفتن و زمان برخاستن و رفتن داشت (P<0.05). اگرچه بعد از برنامه تمرینی اختلاف آماری معنی داری در عامل تمرین مشاهده شد؛ اما تمرین بر فوم 9 سانتی متری بیشترین اختلاف میانگین را در متغیرهای TUG، کادنس، طول گام ایجاد نمود و تمرین روی ماسه بیشترین اختلاف میانگین را در متغیرهای طول قدم و سرعت راه رفتن ایجاد کرد.

  نتیجه گیری

   تمرینات روی سطوح پایدار و ناپایدار باعث بهبود متغیرهای کادنس، طول قدم، طول گام، عرض گام، سرعت راه رفتن و زمان برخاستن و رفتن سالمندان گردید.

  کلیدواژگان: راه رفتن، زمان برخاستن و رفتن، برنامه تمرینی، سالمند
 • الهام اکبری، ناهید هواسی سومار*، سیمین رونقی صفحات 68-73
  زمینه و هدف

  والدین کودکان مبتلا به سرطان بیشتر از والدین کودکان سالم در معرض مشکلات روان شناختی از قبیل اضطراب، افسردگی، استرس و به طور کلی تهدید سلامت روان هستند. این مطالعه به منظور تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوه گروهی بر خودکارآمدی مادران دارای فرزند مبتلا به سرطان انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه شبه تجربی روی 30 مادر دارای فرزند مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مرکز طبی کودکان در شهر تهران طی سال 1396 انجام شد. مادران به طور غیرتصادفی در دو گروه 15 نفری کنترل و مداخله قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه خودکارآمدی والدینی دومکا و همکاران سال 1996 استفاده شد. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در 10 جلسه دو ساعته به شیوه گروهی برای گروه مداخله اجرا گردید و برای مادران گروه کنترل مداخله ای ارایه نشد.

  یافته ها

   میانگین نمره خودکارآمدی والدین دارای کودک مبتلا به سرطان در پیش آزمون 6.40±31.40 و پس آزمون 13.35±53.87 تعیین شد و این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (P<0.05). میانگین نمره خودکارآمدی والدین گروه کنترل در پیش آزمون 5.73±30.07 و در پس آزمون 7.58±29 تعیین گردید که این تفاوت از نظر آماری معنی داری نبود.

  نتیجه گیری

   درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به طور معنی داری باعث بهبود خودکارآمدی والدینی مادران دارای فرزند مبتلا به سرطان می گردد.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی والدینی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، سرطان
 • عبدالرضا فاضل، رضا افغانی*، محمد نادران، طاهره بخشی صفحات 74-78
  زمینه و هدف

  تروما مهم ترین علت از دست رفتن عمر موثر در جمعیت های انسانی بوده و دومین علت مرگ و میر در کشور محسوب می شود. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی آسیب های ارگان های داخل توراکس به دنبال ترومای نافذ در بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی مقطعی به صورت گذشته نگر روی پرونده 107 بیمار بستری شده به دلیل ترومای نافذ در مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان (مرکز ترومای استان گلستان) طی سال 1395 انجام شد. داده های موجود در پرونده بیماران شامل سن، جنس، نوع شغل، محل آسیب، نوع آسیب و علت آسیب براساس چک لیستی استخراج و مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

   میانگین سنی بیماران 26.13 سال در محدوه سنی 62-14 سال بود. بیشترین علت تروما، نزاع به میزان 78.5% تعیین شد. بیشترین عامل ایجاد کننده آسیب، چاقو به میزان 66.35% بود که بیشترین آسیب به ریه (11.21%) وارد شده بود. کمترین آسیب مربوط به عروق بزرگ (ورید پولمونری) با یک مورد (0.93%) بود. بیشترین فراوانی بر اساس شغل مربوط به گروه بیکار (39.25%) بود. دو مورد مرگ و میر مشاهده شد که در یک بیمار به علت ترومای قلب و در بیمار دیگر به دلیل پارگی عروق ساب کلاوین بود.

  نتیجه گیری

   آسیب توسط چاقو بیشترین علت ترومای نافذ در اثر نزاع خیابانی تعیین شد.

  کلیدواژگان: آسیب، ترومای نافذ، توراکس، ریه
 • یاسمن رهنما، آیلر جمالی*، تینا دادگر صفحات 79-85
  زمینه و هدف

  استافیلوکوکوس اورئوس شایع ترین عامل مهم عفونت های بیمارستانی است. درمان عفونت های استافیلوکوکوس اورئوس با حضور گونه مقاوم به آنتی بیوتیک متی سیلین (Methicillin Resistant Staphylococcus aureus: MRSA) پیچیده تر شده است. mecA ژن کدکننده مقاومت به متی سیلین و blaZ ژن کدکننده مقاومت به آنزیم بتالاکتاماز است. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی ژن های blaZ و mecA در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از نمونه های بالینی با استفاده از روش مولکولی واکنش زنجیره ای پلیمراز (Polymerase Chain Reaction: PCR) انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی 59 ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس از نمونه های بالینی بیمارستان های شهر گرگان طی مدت شش ماه (از بهمن 1395 لغایت تیر 1396) جمع آوری شدند. ایزوله ها با استفاده از رنگ آمیزی گرم، تست های کوآگولاز، کاتالاز، Dnase و تخمیر قند مانیتول تعیین هویت شدند و با روش دیسک دیفیوژن مقاومت آنتی بیوتیکی ارزیابی گردید. از روش یدومتری برای تشخیص تولید آنزیم بتالاکتاماز در این باکتری استفاده شد. سپس تشخیص ژن های mecA و blaZ با استفاده از روش PCR انجام گردید.

  یافته ها

   همه 59 ایزوله (100 درصد) استافیلوکوکوس اورئوس برای ژن blaZ مثبت و به دنبال آن، 27 ایزوله (45.8%) دارای ژن mecA بودند که به طور همزمان ایزوله های دارای ژن mecA از لحاظ حضور ژن blaZ مثبت بودند. میزان 5 درصد از ایزوله های مقاوم به اگزاسیلین و 3 درصد از ایزوله های مقاوم به سفوکسی تین دارای ژن mecA بودند. 79.4% از ایزوله های دارای ژن blaZ، در تست فنوتیپی بتالاکتاماز مثبت بودند.

  نتیجه گیری

   این مطالعه نشان داد که تمام ایزوله های جدا شده دارای استافیلوکوکوس اورئوس با ژن blaZ بودند و به طور همزمان ایزوله های دارای ژن mecA از لحاظ حضور ژن blaZ مثبت بودند.

  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، ژن blaZ، ژن mecA، PCR
 • فاطمه نامور، مرجان شاه ایلی*، عباسعلی رضاییان صفحات 86-92
  زمینه و هدف

  روند رو به افزایش مقاومت به آنتی بیوتیک های بتالاکتام، در باکتری فرصت طلب سودوموناس آئروژینوزا یکی از عوامل مهم مرگ و میر ناشی از عفونت های بیمارستانی محسوب می شود. این مطالعه به منظور تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی و شیوع ژن های متالوبتالاکتامازهای IMP-1 ، VIM-1 و اینتگرون کلاس یک در ایزوله های بالینی سودوموناس آئروژینوزا انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 200 جدایه مشکوک به جنس سودوموناس از عفونت های خون، ادرار، زخم، چشم و خلط در بیمارستان ارسنجان در استان فارس طی فروردین لغایت شهریور سال 1395 انجام شد. پس از تایید جنس باکتری با تست های بیوشیمیایی و روش مولکولی S rRNA16و جداسازی گونه سودوموناس آئروژینوزا با استفاده از پرایمر اختصاصی ژن las I ، حساسیت آنتی بیوتیکی با روش دیسک دیفیوژن طبق معیار CLSI تعیین گردید. حضور ژن هایIMP (Imipenem)، VIM (Verona integron-encoded metallo-β-lactamase) و Int-1 (اینتگرون کلاس 1) توسط روش PCR بررسی گردید.

  یافته ها

  نتایج تست های فنوتیپی و ژنوتیپی منجر به جداسازی 107 جدایه سودوموناس آئروژینوزا گردید. جمعیت مورد مطالعه بیشترین مقاومت را با 38/79 درصد به سفپیم و کمترین مقاومت را با 13.08% به توبرامایسین نشان دادند. 10جدایه (9.35%) حامل Int-1، 19 جدایه (17.76%) حامل ژن IMP، 23جدایه (21.5%) حامل ژن VIM، 4 جدایه (3.74%) حامل ژن IMP و Int-1، 11 جدایه (10.28%) حامل ژن VIM و Int-1، 15 جدایه (14.02%) حامل هر دو ژنIMP و VIM، 12 جدایه (11.22%) به طور همزمان حامل هر سه ژن بودند. 13 جدایه (12.15%) نیز هیچ یک از ژن های را نداشتند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان دهنده افزایش مقاومت دارویی چندگانه و وجود همزمان یک یا دو ژن IMP ، VIM و Int-1 در سویه های سودوموناس آئروژینوزا است. Int-1 قدرت جابجایی ژن های مقاومت زا را داشته و باعث ایجاد جمعیت های مقاوم می شود.

  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، متالوبتالاکتاماز، اینتگرون کلاس 1، ژن IMP، ژن VIM
 • آمنه مسعودی، لیلا جویباری*، غلامرضا روشندل، ناصر بهنام پور، رضا خاندوزی، عبدالرحیم حزینی، اکرم ثناگو صفحات 93-99
  زمینه و هدف

  مشکلات فراوانی در تمامی ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی برای سالمندان در اثر ابتلا به سرطان می تواند ایجاد شود. این مطالعه به منظور تعیین نیازهای مراقبتی حمایتی سالمندان مبتلا به سرطان انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی - تحلیلی روی 248 سالمند (144 مرد و 104 زن) با میانگین سنی 6.94±67.17 سال مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مراکز درمانی دولتی و خصوصی شهر گرگان با استفاده از نمونه گیری غیراحتمالی و در دسترس در سال 1397 انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه روا و پایای نیازهای مراقبتی حمایتی بیماران مبتلا به سرطان (supportive care need survey) دارای پنج حیطه نیازهای جسمی و عملکرد روزانه، سیستم سلامت و اطلاعات، حمایتی و مراقبت از بیمار، روانی و جنسی بود.

  یافته ها

  بین حیطه های جسمی و عملکرد روزانه، حیطه جنسی، حمایت و مراقبت و سیستم سلامت و اطلاعات با جنسیت رابطه آماری معنی داری مشاهده گردید (P<0.05). سالمندان زن در حیطه جسمی و عملکرد روزانه، و سالمندان مرد در حیطه های جنسی، حمایت و مراقبت، سیستم سلامت و اطلاعات نیاز بیشتری برای دریافت کمک داشتند.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد  نیازهای برآورده نشده در سالمندان مبتلا به سرطان به ویژه در حیطه جسمی و عملکرد روزانه از میزان بالایی برخوردار است.

  کلیدواژگان: سالمندی، سرطان، نیاز بیمار، مراقبت سلامتی
 • هدی فرمان آرا، حکیمه احدیان* صفحات 100-106
  زمینه و هدف

  یکی از شاخص های سلامت در انسان طبیعی بودن تعداد و ابعاد سلول های خونی است. این مطالعه به منظور انجام غربالگری بیماری های خون و خونریزی دهنده مراجعین به بخش بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی یزد اجرا گردید.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی تحلیلی به روش مقطعی روی 273 بیمار مراجعه کننده به بخش بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی یزد طی سال های 95-1394 انجام شد. اطلاعات سن، جنس، بیماری سیستمیک و نوع آن، تاریخچه پزشکی و معاینات بالینی بیماران و نیز نوع تست های درخواستی فوق و علت درخواست ثبت گردید.

  یافته ها

   تست های خونریزی دهنده و انعقادی برای 63 نفر (23.4%) و CBC برای 210 نفر (76.9%) درخواست شده بود. نتایج آزمایش شمارش کامل سلول های خونی افراد مبتلا به بیماری سیستمیک (53 مورد، 25.2%) در اکثر موارد طبیعی بود. بیشترین بیماری سیستمیک به ترتیب شامل بیماری های قلب و عروقی (56 درصد) و اختلالات خونریزی دهنده (19 درصد) تعیین گردید. بیشترین درصد غیرطبیعی بودن اجزایCBC مربوط به توزیع غیرطبیعی نوتروفیل ها (84.9%) بود. بین نتایج آزمایش های CBC و اجزای آن و نیز BT،PT، PTT با سن بیماران ارتباط آماری معنی داری یافت نشد. میزان Hb، شمارش پلاکت و INR تفاوت آماری معنی داری با سن بیماران نشان داد (P<0.05). نتایج آزمایش های شمارش پلاکت، WBC، PT، لنفوسیت، نوتروفیل، RBC، Hb، MCV و MCH در مردان نسبت به زنان تفاوت آماری معنی داری نشان داد (P<0.05).

  نتیجه گیری

  نتایج اکثر تست های آزمایشگاهی خونی و انعقادی بیماران در این مقطع زمانی طبیعی بود که می تواند نشان دهنده آمادگی مراجعین برای تحمل درمان های دندانی باشد. نتایج این مطالعه باعث کاهش تقاضای غیرضروری تست های آزمایشگاهی و هزینه های وارده به بیمار در صورت بررسی دقیق تاریخچه بیماری و یافته های بالینی بیماران می شود.

  کلیدواژگان: آزمایش شمارش کامل سلول های خون، آزمایش های انعقادی، دندانپزشکی
 • امیر رضا یوسفی، محمدرضا یوسفی*، محدثه ابوحسینی طبری صفحات 107-113
  زمینه و هدف

  اکینوکوکوزیس گرانولوزوس از بیماری های مهم مشترک انسان و دام است و جراحی بهترین روش درمان آن است. تاکنون اسکولکس کش های شیمیایی متعددی برای جلوگیری از نشت پروتواسکولکس ها حین عمل جراحی استفاده شده اند؛ اما با توجه به عوارض جانبی خیلی مورد استقبال قرار نگرفته اند. از این رو استفاده از گیاهان دارویی یا ترکیبات مشتق شده از آنها به عنوان ترکیبات جایگزین مورد توجه قرار گرفته اند. این مطالعه به منظور مقایسه اثر برون تنی اسانس شاهدانه (Cannabis sativa) با آلبندازول بر پروتواسکولکس های کیست هیداتید انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی اسانس شاهدانه از قسمت های هوایی گیاه در فصل گلدهی در دانشگاه کامرینو ایتالیا تهیه و آنالیز کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی انجام شد. پروتواسکولکس ها از کبدهای آلوده به کیست هیداتید استخراج و به مدت 10، 30، 60 و 120 دقیقه در معرض غلظت های مختلف (1 ، 2 ، 5 و 10 میکروگرم به ازای هر میلی لیتر) اسانس شاهدانه قرار گرفتند. میزان زنده بودن پروتواسکولکس ها به وسیله رنگ آمیزی ائوزین 0.1% سنجیده شد. از آلبندازول به عنوان داروی استاندارد استفاده گردید.

  یافته ها

   اسانس شاهدانه در تمامی غلظت های مورد استفاده موجب از بین رفتن معنی دار در پروتواسکولکس ها گردید که با افزایش غلظت رابطه مستقیم نشان داد (P<0.05). بالاترین غلظت از آلبندازول پس از 2 ساعت 13.24% از بین رفتن را موجب شد. در حالیکه این میزان در تیمار با شاهدانه µg/ml2 به 20.9% و در غلظت µg/ml10 به 26.08% درصد رسید.

  نتیجه گیری

   اسانس شاهدانه دارای اثر پروتواسکولکس کشی قابل قبولی در مقایسه با داروی آلبندازول است و می توان آن را به عنوان یک ماده پروتواسکولکس کش طبیعی پیشنهاد نمود.

  کلیدواژگان: اکینوکوکوس گرانولوزوس، داروی سبز، شاهدانه، اسانس، آلبندازول
 • ابوالفضل سیردانی، زهرا رجبی، فاطمه فرد صانعی، سعید واحدی، محمد مهدی سلطان دلال* صفحات 114-120
  زمینه و هدف

  سالمونلوز یک معضل بهداشتی مهم و مسوول بیشترین موارد مرگ و میر ناشی از بیماری های منتقله از غذا در سرتاسر جهان است. در کشور ما عفونت سالمونلایی در اثر مصرف مواد غذایی آلوده رو به افزایش است. این مطالعه به منظور تعیین سروگروپ و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های سالمونلا از مواد غذایی انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی آزمایشگاهی تعداد 400 نمونه به صورت تصادفی از مواد غذایی شامل گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و سبزی هر کدام به تعداد 50 نمونه بسته بندی و 50 نمونه فله توزیع شده در 10 واحد مختلف عرضه کننده در مناطق پنجگانه شهر تهران طی 9 ماه در سال 1397 تهیه گردید. از نمونه ها براساس استاندارد ملی ایران به شماره1810 آزمون میکروبی به عمل آمد. سپس تست های بیوشیمیایی، تاییدی و سرولوژی مربوطه انجام گردید. تست حساسیت میکروبی براساس روش دیسک دیفیوژن آگار با استفاده از دیسک های آنتی بیوتیکی شرکت مست (انگلستان) انجام شد.

  یافته ها

   از 400 نمونه مورد آزمایش 8 مورد (2 درصد) سالمونلاجدا گردید. درصد آلودگی سالمونلا در 6 مورد (75 درصد) مواد غذایی فله نسبت به 2 مورد (25درصد) بسته بندی بیشتر بود. بیشترین سروگروپ سالمونلای جداشده متعلق به گروپ D بود و نمونه غذایی مرغ درصد آلودگی به سالمونلای بیشتری (37.5%) نسبت به سایر مواد غذایی مورد آزمایش از خود نشان داد. جدایه های سالمونلا، بیشترین مقاومت میکروبی را به آنتی بیوتیک نالیدیکسیک اسید (75درصد) داشتند.

  نتیجه گیری

  با توجه به سالمونلاهای جدا شده به ویژه گروه D از مواد غذایی و گسترش مقاومت آنتی بیوتیکی آنها، لزوم مراقبت بیشتر و رعایت سطح بالاتر بهداشت در تهیه، تولید، بسته بندی و عرضه مواد غذایی در سطح جامعه به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: سالمونلا، گاستروانتریت، مقاومت آنتی بیوتیکی، مواد غذایی
|
 • Atefeh Sharifinya, Morteza Oladnabi* Pages 1-13

  Autosomal recessive primary microcephaly; MCPH is a rare neurologically condition observed in new born at the birth. Most patients suffer from moderate to severe intellectual disability. In this review article, we introduce MCPH disorder; include all of the chromosomal locations, kind of MCPH genes and numbers of mutations, functional efficacy, how to identify the genes separately and diagnostic algorithm of articles and data base such as OMIM, HGMD. 23 locations genes (MCPH1-23) have been recognized causes primary microcephaly in different population, so far. Function of them is to correct orientation of mitosis spindles, duplication of DNA, organization and function of centrosome, transfer of vesicles, transcription regulation, response to DNA lesion, etc. According to investigations, MCPH in Iran and Pakistan population is common because of more consanguinity marriage. MCPH1 and MCPH5 genes are more common in Iran. Recent advances in molecular biological techniques and animal models have helped to identify the genetic cause of microcephaly and open up the horizons for researchers in the field, and also elucidating of the underlying molecular mechanisms will improve our understanding of the structure and function of the brain.

  Keywords: Microcephaly, Intellectual disability, Gene
 • Javad Almasi, Kamal Azizbeigi*, Khaled Mohammad Zade Salamat, Behshad Naghshtabrizi, Mohammad Ali Azarbayjani Pages 14-21
  Background and Objective

  Todays, coronary artery disease is one of the most important health issues. Antioxidants are the agents that can play important role in reducing cardiovascular diseases. The present study was done to determine the effect of resveratrol supplementation during rehabilitation exercises training on systemic inflammation factors in patients after coronary artery bypass surgery.

  Methods

  This clinical trial study was done on 40 patients after coronary artery bypass surgery in the heart rehabilitation center of Farshchian cardiovascular specialist hospital in Hamadan, Iran during 2016. Patients randomly assigned into four groups including control (Con; n=10), resveratrol supplementation (RS; n=10), rehabilitation exercise training (RXT; n=10), and resveratrol supplements-cardiac rehabilitation exercise training (REX; n=10). Rehabilitation exercise training was done in nonconsecutive three sessions for eight weeks in the form of endurance training at 50-70% HRmax for 15-20 min, and resistance training at 20-50 one-repetition maximum (1RM). The number of repetitions was 8-15 reps, where done based on the capacity and ability of the subject, while the subjects in supplement groups consumed daily 400 mg of resveratrol. Blood sample was done before and 48 hours after exercise training and supplementation, and concentrations of Tumor necrosis factor alpha (TNFα), Interleukin- 6 (IL-6), Interleukin 1 beta (IL-1β) and C-reactive protein (CRP) were measured in the plasma.

  Results

  CRP, TNF-alpha and IL-1beta and IL-6 were significantly reduced in resveratrol supplements-cardiac rehabilitation exercise training group in compared to control, resveratrol supplementation and rehabilitation exercise training groups (P˂0.05).

  Conclusion

  This study showed that combination of consuming resveratrol with rehabilitation exercise training in reducing some inflammatory factors was evaluated selectively, more effective than rehabilitation exercise training and resveratrol supplementation alone.

  Keywords: Coronary artery bypass surgery, Resveratrol, rehabilitation exercise training, Interleukin- 6, C-reactive protein
 • Maryam Hasannezhad Reskati, Bahram Mirzaian*, Seyyed Hamzeh Hosseini Pages 22-28
  Background and Objective

  The mental health of cancer patients impaired by suffering, future worriness, and fear of death. This study was conducted to determine the effect of acceptance and commitment based training on the difficulty of emotion regulation and mental health in women with breast cancer.

  Methods

  In this clinical trial study, 30 female patients with breast cancer were randomly divided into control and intervention groups (n=15). The intervention group received 8 sessions of 90 minutes of acceptance and commitment procedures. Before and after the treatment and two months there after, all participants were evaluated and compared with the Gratz-Romer 2004 and General Health Questionnaire (GHQ-28).

  Results

  Emotion regulation score in the intervention group was singnificantly reduced from 113.52±4.16 to 104.67±3.96 (P<0.05). Emotion regulation score remained low in the intervention group in the follow up period (104.17±3.58); but the mean in the control group did not show any significant reduction. In the intervention group after the treatment, the total score of mental health reduced from (46.81±4.21) to (33.18±3.39) (P<0.05). This score was 33.12±3.33 in the follow-up period in the intervention group; but no significant reduction was observed in the control group.

  Conclusion

  Acceptance and commitment technique training can improves mental health and emotion regulation in women with breast cancer.

  Keywords: Acceptance, commitment therapy, Emotion regulation, Mental health, Breast cancer
 • Amin Anami, Marzieh Nazari, Ramin Shabani* Pages 29-38
  Background and Objective

  Schizophrenia is a chronic disease associated with considerable impairments to personal life and social functions. Since exercise plays an important role in these problems, this study was done to compare the effect of high-intensity interval training (HIIT) and futsal training on body composition, physical fitness, life quality, and negative symptoms in schizophrenics.

  Methods

  This clinical trial was performed on 42 male patients with paranoid schizophrenia in Rasht Medical Center in north of Iran during 2017. Patients were randomly assigned into three groups of HIIT (n=15), futsal (n=12) and control (n=15) groups. Data were collected before and after 8 weeks of training using quality of life questionnaire, negative symptoms assessment and some factors of physical fitness tests. HIIT program (high-intensity interval training: HIIT) was held three sessions a week with 70 to 85% of maximal heart rate and futsal training lasted three sessions a week for 40 minutes.

  Results

  Anaerobic power was significantly more in HIIT and futsal groups in compatre to controls (P<0.05), but anaerobic power was not significantly different between HIIT and futsal groups. Lower limb muscle power was significantly higher in the HIIT and futsal groups compared to control group (P<0.05). Lower limb muscle power was higher in the HIIT group compared to the futsal group (P<0.05). Negative symptoms were significantly lower in HIIT and futsal groups in comparison with control group (P<0.05). The quality of life difference in futsal and HIIT groups was not significant in compared to the controls.

  Conclusion

  It seems that HIIT is more efficient than futsal exercises, but both types of training improve some factors of physical fitness and alleviate the negative symptoms among schizophrenics.

  Keywords: Schizophrenia, Body composition, Quality of life, Aerobic
 • Hossein Mahdian, Parvin Farzanegi*, Amin Farzaneh Hesari Pages 39-46
  Background and Objective

  Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is one of the most common chronic hepatic diseases which may be associated with cardiovascular disease. This study aimed to consider the effect of combined therapy with resveratrol supplementation and interval exercise training on heart cells apoptosis in rats with NAFLD using TUNEL assay.

  Methods

  This experimental study was done on 35 Wistar rats. Animals were randomly allocated into five groups including control (healthy) and four NAFLD groups, including patient, resveratrol, interval exercise, and resveratrol + interval exercise. A TUNEL assay kit was applied for the detection of apoptosis in heart tissue.

  Results

  The patient group had significantly higher percentage of heart apoptotic cells (24.38±0.69%) compared to the other groups (P<0.05), while the resveratrol + interval exercise (9.02±0.49%) and resveratrol (9.47±0.83%) groups showed significantly lower mean levels of heart apoptotic cells compared to the patient and interval exercise (P<0.05) groups. There was no significant difference in mean of apoptotic cells between resveratrol and resveratrol + interval exercise groups. The mean of apoptotic cells in interval exercise group was 11.39±0.28%.

  Conclusion

  Nonalcoholic fatty liver disease is considerably associated with heart cells apoptosis. Resveratrol supplementation especially combined with interval exercise significantly reduces apoptotic cells in heart tissue.

  Keywords: Non-alcoholic fatty liver, Heart, Apoptosis, Interval training, Resveratrol, TUNEL assay
 • Tara Daniari, Mina Ramezani*, Bahareh Pakpour Pages 47-52
  Background and Objective

  Due to the properties of herbal remedies and their lesser side effects than chemical drugs, much attention has now beeing paid to herbal treatments. The aim of this study was done to evaluate the antinociceptive and anti-inflammatory effects of hydroalcoholic extract of aerial parts of Ruscus aculeatus.

  Methods

  This experimental study was performed on 80 male NMRI mice (6-8 weeks) weighing 23-25 gr. Animals were randomly allocated into 5 groups including: control group (distilled water), positive control group (morphine 10 mg/kg/bw in pain test and dexamethasone 15 mg/kg/bw in inflammatory test) and three groups receiving 75, 150 and 300 mg/kg/bw Hydroalcoholic extract of Ruscus aculeatus L. The pain was evaluated by formalin test and an investigation of inflammation conducted by xylene induced ear-edema.

  Results

  The hydroalcoholic extract of Ruscus aculeatus L significantly reduced acute pain at 300 mg/kg/bw in compared to control group (P<0.05). Inhibition percent was 60% for acute pain and 85% in morphine group. Also, this plant caused significant reduction of formalin induced chronic pain at 150 and 300 mg/kg/bw doses in compared to the control group (P<0.05). At 150 and 300 mg/kg doses of Ruscus aculeatus L, inhibition of chronic pain was 71%, and 94%, respectively in compared with 97% inhibition in morphine group.

  Conclusion

  Hydroalcoholic extract of Ruscus aculeatus L at the dose of 300 mg/kg/bw reduces acute and chronic pain and at the dose of 150 mg/kg/bw reduces acute pain in laboratory animals.

  Keywords: Inflammation, Pain, Hydroalcoholic extract, Ruscus aculeatus L, Mice
 • Shahram Sohaily*, Mojtaba Eizadi, Daniel Tarmast Pages 53-59
  Background and Objective

  Hormone and genetic disorders are the most important causes of hyperglycemia in obese and diabetes patients. This study was done to determine the effect of the resistance training program on FOXO1 gene expression in subcutaneous adipose tissue as an effective transcription factor in insulin signaling pathways, fasting glucose and insulin resistance in type 2 diabetic rats.

  Methods

  In this experimental study, type 2 diabetes induced by high fat diet and Streptozotocin (STZ, 30 mg/kg/bw) intraperitoneal injection in 14 male wistar rats (220±20 g) .Animals were randomly allocated into exercise (n=7) and control (n=7) groups. Exercise group were participated in resistance training program (6 weeks, 5 days/weekly). Fasting blood glucose and insulin as well FOXO1 gene expression in subcutaneous adipose tissue were measured lasted exercise session in the two geoups.

  Results

  Resistance training  significantly reduces in fasting glucose, insulin resistance and FOXO1 gene expression in subcutaneous adipose tissue in exercise group in compared to control group (P<0.05).

  Conclusion

  Resistance training lead to decrease of insulin resistance and blood glucose by inhibiting FOXO1 gene expression in subcutaneous adipose tissue in diabetic rats.

  Keywords: Resistance training, FOXO1 gene, Fasting glucose, Type 2 diabetes
 • Zohreh Afsharmand, Hassan Daneshmandi, Mahdieh Akoochakian*, Yahya Sokhanguei Pages 60-67
  Background and Objective

  There are few studies that highlighted the effectiveness of exercise on unstable surfaces in eldely subjects. This study was done to evaluate the effect of training on stable and unstable surfaces on walking kinematic and timed-up-and go (TUG) test variables in elderly wemon.

  Methods

  In this quasi-experimental study, 75 elderly women were non-randomly assigned to exercises and control groups. Cadence, step length, stride length, step width, walking speed, and TUG were measured. Gait kinematics (cadence, stride length, walking speed, step width) was recorded by an image recording camera. Gait kinematics variables were measured. The average of three repetitions was recorded for analysis for each subject.

  Results

  Exercise training had a significant effect on the step length, stride length, step width, walking speed, and time of TUG (P<0.05). Although, there was a significant difference in gait kinematics after exercise training, training on foam with (9cm height) created the highest mean difference in TUG, cadence, step length, and training on sand resulted in the greatest mean difference in step length and walking speed variables.

  Conclusion

  Training on stable and unstable surfaces improves walking kinematic and TUG time variables in elderly wemon.

  Keywords: Walking kinematic, Timed-up-and go test, Exercise training, Elderly
 • Elham Akbari, Nahid Havassi Soumar*, Simin Ronaghi Pages 68-73
  Background and Objective

  Parents of children with cancer are more susceptible to psychological problems such as anxiety, depression, stress, and generally, mental health risks. This study was done to determine the effectiveness of group acceptance and commitment therapy on self-efficacy among mothers of children with cancer.

  Methods

  This quasi-experimental study was conducted on 30 mothers of children with cancer referring to Children’s Medical Center in Tehran, Iran during 2017. Mothers were non-randomly assigned into intervention and control groups. For gathering the data, the parental self agency measure of Dumka and colleagues (PSAM; 1996) was used. The group acceptance and commitment therapy was offered to subjects in the interventional group for 2-hour in 10 sessions, but the control group's mothers did not receive any intervention.

  Results

  Mean scores of self-efficacy among mothers of children with cancer were 31.40±6.40 and 53.87±13.35 in pre-test and post-test, respectively (P<0.05). Mean scores of self-efficacies among mothers in the control group were 30.07±5.73 and 29±7.58 in pre-test and post-test, respectively. This difference was not significant.

  Conclusion

  Acceptance and commitment therapy significantly improves parental self-efficacy among mothers of children with cancer.

  Keywords: Parental self-efficacy, Acceptance, commitment therapy, Cancer
 • Abdolreza Fazel, Reza Afghani*, Mohammad Naderan, Tahere Bakhshi Pages 74-78
  Background and Objective

  Trauma is the most important causes of lossing effective life in human comunities, and it is the second leading cause of death in Iran. This study was done to determine the pattern of penetrating injuries and intrathoracic organ damage in Gorgan, north of Iran.

  Methods

  In this descriptive study, data of 107 patients with penetrating injuries whom referred to
  5th Azar hospital in Gorgan-Iran during 2016-17 were collected. Age, gender, job, type, location and cause of injury were recorded for eacgh subject.

  Results

  The mean age of patients was 26.13 years. The most frequent job was related to unemployed group (39.25%). The most freqent causes of trauma were quarrel with 78.5%. The most divice were knife with 66.35%. Lung was the most injured organ with 11.21%. The least damage was to the large vessels with one case (0.93%). The two patients died due to heart and subclavin vessels injuries.

  Conclusion

  This study showed that injury due to knife was the most prevalent of penetrating trauma in street strife in northern Iran.

  Keywords: Injury, Penetrating trauma, Intra-thoracic organs, Lung
 • Yasaman Rahnama, Ailar Jamalli*, Teena Dadgar Pages 79-85
  Background and Objective

  Staphylococcus aureus (S. aureus) is the most common cause of nosocomial infections. Treatment of Staphylococcal infections has become more complicated due to the emergence of methicillin-resistant S.aureus (MRSA) strains. This study was done to determine the frequency of methicillin resistance encoding gene (mecA) and β-lactamase resistance encoding gene (blaZ) in S. aureus isolates from clinical samples using Polymerase Chain Reaction (PCR) method.

  Methods

  This descriptive-analytic study was carried out on 59 S. aureus isolates from clinical samples in Gorgan hospitals from January-February 2017 to June-July 2017. All the isolates were identified using gram staining, catalase test, tube coagulase test, growth on Mannitol salt agar medium and the DNase test in the Microbiology Laboratory .Antibiotic resistance was evaluated using the standard disk diffusion.  Iodometric method was used to detect β-lactamase production / activity in this bacterium. PCR test was done to detect mecA and blaZ genes.

  Results

  All S. aureus isolates (100%) clinical samples possessed blaZ gene, followed by 27 isolates (45.8%) possessed mecA gene (MRSA), which these isolates possessed mecA gene were concurrently positive for blaZ gene. 5% of oxacillin-resistant strains and 3% of cefoxitin-resistant strains possessed mecA gene and 47 isolates (79.4%) carrying blaZ gene were β-lactamase-positive in phenotypic method.

  Conclusion

  This study showed that in all clinical samples isolated S. aureus isolates which these isolates possessed mecA gene were concurrently positive for blaZ gene.

  Keywords: Staphylococcus aureus, blaZ gene, mecA gene, PCR
 • Fatemeh Namvar, Marjan Shaheli*, Abbasali Rezaeian Pages 86-92
  Background and Objective

  The ever-increasing resistance to beta-lactame antibiotic in opportunistic Pseudomonas aeruginosa bacteria considered as one of the important factors of death of hospital-acquired infections. This study was performed for determine the antibiotic resistance and prevalence of IMP-1 and VIM-1 metallo-beta-lactamase and integron class I genes in clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa.

  Methods

  In this descriptive-analytical study, 200 Pseudomonas spp. isolates from blood, urine, ulcer, eye and sputum infections were collected from Arsanjan hospital in Fars province in south –west of Iran during April-September 2016. After confirmation genus of bacterial by biochemical and 16S rRNA tests, and isolation of Pseudomonas aeruginosa by specific primer of lasI Gene, antibiotic susceptibility was done according to diffusion disk assay and CLSI procedure, the presence of blaVIM, blaIMP and Int-1 genes were determined by PCR.

  Results

  The results of phenotypic and genotypic tests led to the isolation of 107 isolates of Pseudomonas aeruginosa that the highest resistance with (79.38%) for cefepime and the lowest resistance with (13.08%) for tobramycin. Out of 107 isolates, 10 (9.35%) isolates were carrying class1 Integron,19 (17/76%) isolates carrying IMP gene, 23 (21.5%) isolates carrying VIM gene, 4 (3.74%) isolates carrying IMP gene and integron class1, 11 (10.28%) isolates carrying VIM gene, and class1 intgron, 15 (14.02%) isolates carrying both IMP, VIM and 12 (11.22%) isolates simultaneously were carrying each three genes, VIM, IMP and class1 integron. 13 (12.15%) isolates did not have none of these three genes, VIM, IMP, class1 integron.

  Conclusion

  The results showed increased multidrug resistance and simultaneous presence of one or two IMP, VIM and Int-1 genes in Pseudomonas aeruginosa strains. Int-1 has the ability to transduce resistance genes and create resistant populations.

  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Metallo-beta-lactamase, Class1 integron, IMP gene, VIM gene
 • Ameneh Masoudi, Leila Jouybari*, Gholeamreza Roshandel, Nasser Behnampour, Reza Khandoozi, Abdolrahim Hazini, Akram Sanagoo Pages 93-99
  Background and Objective

  Cancer can cause many problems in all aspects of the physical, mental, social, economic and family life of the elderly patients. This study was done to determine the supportive care needs of the elderly people with cancer in north of Iran.

  Methods

  This descriptive- analytical study was carried out on 248 elderly patients with cancer whom referred to governmental and private medical centers in Gorgan, Northern Iran during 2018. Data were collected by a valid and reliable questionnaire "Supportive Care Needs Survey-SCNS" consisted of five domains of physical needs and daily functioning, health system and information, supportive and care, mental, and sexual chracteristics.

  Results

  There was a significant relationship between physical activity and daily functioning, sexual domain, support and care, health and information system with gender (P<0.05). Female seniors were more in need of assistance in the areas of physical and daily functioning, and male seniors in the areas of sex, support and care, health systems, and information.

  Conclusion

  This study showed that unmet needs in the elderly with cancer are particularly high in physical and functional areas.

  Keywords: Elderly, Cancer, Patient Preference, Delivery of Health Care, Iran
 • Hoda Farmanara, Hakimeh Ahadian* Pages 100-106
  Background and Objective

  One of the health indices in human is normality of the number and size of blood cells. The purpose of this study was to screen for bleeding and coagulation disorders among the patients in oral medicine department of Yazd dental school.

  Methods

  This descriptive - analytic study was performed on 273 patients referred to the oral medicine department of dental school in Yazd, Iran during 2015-16. Data of age, sex, systemic diseases and their type, medical history, patient’s clinical examinations and also the cause and type of requested laboratory tests were recorded for each sujects.

  Results

  Bleeding and coagulation lab tests were ordered for 63 persons (23.4%) and complete blood count (CBC) for 210 persons (76.9%). The CBC of most patients with systemic diseases (53 cases, 25.2%) was normal. The most frequent systemic disorders were cardiovascular diseases (56%) and followed by bleeding disorders (19%). The most frequent abnormality of CBC components was seen in the distribution of neutrophils (84.9%). There was no significant correlation between CBC results and its components and also PT, BT and PTT with the age of the patients. Platelet counts, Hb and INR results showed a significant correlation with the age of the patients (in age range of 6-83 years) (P<0.05). Platelet counts, WBC, PT, lymphocyte, neutrophil and RBC, Hb, MCV and MCH results were significantly different between females than males (P<0.05).

  Conclusion

  The majority of bleeding and coagulation labratory test results of patients were normal, which can indicate the readiness of the patients to tolerate dental treatments. The results of this study help to reduce the unnecessary laboratory test orders and patient costs with a thorough medical history and careful consideration of clinical findings.

  Keywords: Complete blood count, Blood Coagulation tests, Dentistry
 • Amir Reza Youssefi, Mohammad Reza Youssefi*, Mohaddeseh Abouhosseini Tabari Pages 107-113
  Background and Objective

  Echinococcosis garnulosus is a major zoonotic disease, and surgery is the best treatment for it. So far, several chemical scolicidals have been used to prevent protoscolices leakage during surgery, but due to their adverse effects were not well-received. Therefore, using medicinal plants or compounds driven from them as alternatives were taken into consideration. This study was conducted to compare the in vitro effect of Cannabis sativa essential oil with albendazole on protoscolices of hydatid cyst.

  Methods

  In this descriptive-analytic study, essential oil of C. sativa was prepared from aerial parts of the plant in flowering season in university of Camerino, Italy, and Gas chromatography – mass spectrometry (GC-MS) analysis was performed. Protoscolices were extracted from the livers infected with hydatid cyst and were exposed to different concentrations of C. sativa (1, 2, 5 and 10 μg/ml) for 10, 30, 60 and 120 minutes. The viability of protoscolices was measured by 0.1% eosin staining. Albendazole was used as a standard medicinal drug.

  Results

  Essential oil of C. sativa at all tested concentrations led to significant mortality in protoscolices which showed a direct relation with increase in concentration (P<0.05). The highest concentration of albendazole after 2 h led to 13.24% mortality rate while, this amount with C. sativa essential oil at 2µg/ml reached to 20.9%, and at 10µg/ml reached to 26.08%.

  Conclusion

  This study showed that C. sativa essential oil has promising scolicidal effect compared to albendazole and can be suggested as a natural protoscolicidal agent.

  Keywords: Echinococcus granulosus, Green drug, Essential oil, Albendazole
 • Abolfazl Sirdani, Zahra Rajabi, Fatemeh Fardsanei, Saeid Vahedi, Mohammad Mehdi Soltan Dallal* Pages 114-120
  Background and Objective

  Salmonellosis is a gastroentritidis which caused by the different serovars of Salmonella genus, and responsible for morbidity and mortality worldwide. Food born disease is one of the growing problems of human societies especially in developing countries. The aim of this study was to evaluate and serogroup determination of Salmonella isolates from food along with antibiotic resistance pattern.

  Methods

  This descriptive study was performed on total of 400 in equal of 200 packed and 200 unpacked  samples of (red meat, chicken meat, egg, vegetable) collected in random from distributed in Tehran ,Iran during nine months in 2018. Microbial, biochemical and serological test was performed according to protocol number of 1800 of national standard. Antimicrobial susceptibility test was done by disk diffusion (MAST, Co, UK) method.

  Results

  Out of 400 samples 8 (2%) was identified as Salmonella. The unpacked foods were more contaminated (75%) compared to packed foods (25%). The most isolated serogrouping were belonging to especially D. Salmonella. The chicken samples were more contaminated (37.5%) than other samples. The isolated Salmonella were mostly resistance to nalidixic acid (75%).

  Conclusion

  The Salmonella isolated particularly from group 1 showed higher antimicrobial resistance, additional care should be taken in preparation, packaging and supplying the food samples.

  Keywords: Salmonella, food, Antibiotic resistance, Food samples